Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01292/2019
Első irat érkezett: 08/02/2019
.
Az ügy tárgya: A Kúria Gfv.V.30.045/2019/9. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (bankgarancia, Líbia, embargó)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 08/29/2019
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Kúria Gfv.V.30.045/2019/9. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó előadta, hogy a líbiai székhelyű megrendelő és a vállalkozó között vállalkozási szerződés jött létre, amelyre tekintettel a megrendelő előleget fizetett a vállalkozó részére. Az előleg visszafizetését bankgarancia biztosította. Ezt követően viszontgranciák kibocsátására került sor, amelynek során az indítványozónak nyújtott viszontgaranciára a garanciában foglalt kikötés alapján a líbiai jog szabályai vonatkoztak. Tehát a megrendelő, mint az előleg jogosultja a garancialáncolaton keresztül vállalta az előleg visszafizetését arra az esetre, ha a vállalkozási szerződést nem teljesíti.
A líbiai polgárháború miatt az Európai Unió a Tanács a líbiai helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2011/137/KKBP Határozatával és a Tanács líbiai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 204/2011/EU Rendeletével embargót vezetett be egyes személyek és szervezetek ellen. A megrendelő és az indítványozó is szerepelt - meghatározott ideig - az embargóval érintett személyek listáján.
Az indítványozó a viszontgaranciát lehívta, azonban annak ellenére, hogy a lehívás megfelelt a bankgarancia feltételeinek, a teljesítést megtagadták arra hivatkozva, hogy a megrendelő, mint végső kedvezményezett az embargó hatálya alatt van, így számára tiltott a kifizetés teljesítése.
Az Európai Bizottság úgy foglalt állást, hogy az embargós szabályok kizárólag a garancia alapján történő kifizetést érintik. A garanciának egy a listán szereplő személy által történő lehívását tehát az embargós szabályok nem érintik, de a garancia alapján történő fizetés mindaddig tilos, amíg a kedvezményezett az embargóval érintett személyek listáján szerepel.
A viszontgaranciát nyújtó hitelintézet pert indított az indítványozó ellen, amelyben annak megállapítását kérte, hogy az indítványozónak nyújtott bankgarancia alapján kifizetési kötelezettség nem terheli. Az elsőfokú bíróság a keresetnek helyt adott. A másodfokú bíróság az elsőfokú ítéletet megváltoztatta és a kereseteket elutasította. A Kúria a jogerős ítéletet hatályon kívül helyezte és helybenhagyta az elsőfokú ítéletet.
A Kúria álláspontja szerint a garanciaösszeg lehívása és kifizetése az embargós szabályok alá tartozik. Mivel az embargós szabályok imperatív normáknak minősülnek, ezért azok irányadóak a jelen ügyben, függetlenül attól, hogy a garancia-jogviszonyra egyébként a líbiai jog alkalmazandó.
Az indítványozó álláspontja szerint a Kúria, az EUB gyakorlatával és az Európai Bizottság Rendeletet értelmező véleményével szemben, úgy értelmezte az uniós jogot, hogy az megfosztja a korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyt, az indítványozót, a tulajdonától. A Kúriának ez a jogértelmezése figyelmen kívül hagyja a kisajátításra vonatkozó alaptörvényi korlátokat, ezért sérti az indítványozó Alaptörvényben biztosított tulajdonhoz való jogát..
.
Támadott jogi aktus:
  Kúria Gfv.V.30.045/2019/9. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XIII. cikk (1) bekezdés
XIII. cikk (2) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1292_0_2019_indítvány_anonim.pdfIV_1292_0_2019_indítvány_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .