Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01065/2014
Első irat érkezett: 05/30/2014
.
Az ügy tárgya: az Eütv. 199. § (1) bekezdése, és a Fővárosi Ítélőtábla 2.Pf.21.269/2013/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (személyhez fűződő jog megsértése)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (1) bekezdés)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 07/09/2014
.
Előadó alkotmánybíró: Szívós Mária Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - elsődlegesen az Abtv. 26. § (1) bejkezdése, másodlagosan a 27. §-a alapján - az Eütv. 199. § (1) bekezdése és a Fővárosi Ítélőtábla 2.Pf.21.269/2013/5. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte.
Az indítványozó előadja, hogy az Eütv. 199. § (1) bekezdése alapján sürgősségi kényszergyógykezelésre szállították a rendőrség közreműködésével. Az ennek alapjául szolgáló beutalót az indítványozó kezelőorvosa nem személyes vizsgálat, hanem az ideiglenes gondnok tájékoztatása alapján állította ki.
Indokolásul előadja, hogy az Eütv. támadott rendelkezése nem követeli meg az orvosoktól, hogy közvetlen észlelésen alapuljon a beteg pszichiátriai intézetbe szállításáról szóló döntése. A közvetlenség követelménye kizárólag az intézkedésre vonatkozik, nem az állapot észlelésére. Az indítványozó álláspontja szerint az Eütv. idézett szakasza nem felel meg az Alaptörvény II. cikke szerinti emberi méltósághoz való jog követelményének, másrészt sérti az Alaptörvény IV. cikke szerinti szabadsághoz és személyi biztonsághoz való jogot.
Az Abtv. 27. §-ára alapított másodlagos kérelmében az indítványozó előadja, hogy amennyiben az Alkotmánybíróság úgy látja, hogy az Eütv. hatályos szövege alapján kötelező a sügősségi gyógykezelés előtt, hogy az orvos közvetlen észlelésén alapuljon a sürgősségi gyógykezelés elrendelése, úgy az Ítélőtábla hivatkozott döntése alaptörvény-ellenes. Mindezek alapján kéri a döntés megsemmisítését. .
.
Támadott jogi aktus:
  az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 199. § (1) bekezdése
  Fővárosi Ítélőtábla 2.Pf.21.269/2013/5. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
II. cikk
IV. cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1065_0_2014_inditvany.pdfIV_1065_0_2014_inditvany.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  A döntés száma: 3262/2014. (X. 20.) AB végzés
  .
  ABH oldalszáma: 2014/2655
  .
  A döntés kelte: Budapest, 10/14/2014
  .
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  2014.10.14 15:00:00 2. öttagú tanács
  .
  A döntés szövege:
  .
  A döntés szövege:
   Az Alkotmánybíróság tanácsa alkotmányjogi panasz tárgyában meghozta a következő
   v é g z é s t:

   Az Alkotmánybíróság az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 199. § (1) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panaszt visszautasítja.
   I n d o k o l á s

   [1] 1. Az indítványozó az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény (a továbbiakban Abtv.) 26. § (1) bekezdése alapján alkotmányjogi panaszt terjesztett elő, melyben kérte az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 199. § (1) bekezdése (a továbbiakban Eütv.) alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését. Az indítványozó másodlagos kérelmében a Fővárosi Ítélőtábla 2.Pf.21.269/2013/5. számú ítéletének megsemmisítését kérte, amennyiben az Alkotmánybíróság megállapítja az Eütv. támadott rendelkezésének alaptörvény-ellenességét.
   [2] A panasz alapjául szolgáló ügy tényállása szerint az indítványozót – aki gondnokság alá helyezésre irányuló eljárás hatálya alatt állt – 2006. április 11-én gyámhivatali határozat alapján az egyik egészségügyi intézmény pszichiátriai osztályára szállították a rendőrség közreműködésével. A beszállítást megelőzően a panaszos kezelőorvosa egy pszichiátriai osztályra történő beutalási javaslatot állított ki, amely azt tartalmazta, hogy a beteg (panaszos) agresszív viselkedést tanúsított.
   [3] Az indítványozó alkotmányjogi panaszában azt kifogásolja, hogy esetében az Eütv. 199. § (1) bekezdése szerinti ún. sürgősségi gyógykezelésre került sor. Az említett rendelkezés szerint, ha a pszichiátriai beteg közvetlen veszélyeztető magatartást tanúsít, és ez csak azonnali pszichiátriai intézeti gyógykezelésbe vétellel hárítható el, az észlelő orvos közvetlenül intézkedik a beteg pszichiátriai intézetbe szállításáról, melynél szükség esetén a rendőrség közreműködik. Az indítványozó sérelmezte, hogy az Eütv. 199. § (1) bekezdésében előírt „észlelésre” az ügyében nem közvetlen vizsgálat alapján, hanem úgy került sor, hogy a beutaló kiállítását megelőzően több mint egy héttel, 2006. április 3-án tájékoztatta a panaszos ideiglenes gondnoka a kezelőorvost az indítványozó viselkedéséről. A panaszos érvelése szerint „alaptörvény-ellenes, hogy az Eütv. nem szabályozza az észlelés módját és formai követelményeit, sőt az észlelés közvetlen, személyes voltát sem követeli meg.” A panaszos álláspontja szerint az Eütv. „elmulasztja” azon garanciális szabályok kimondását, amely alapján a beteg közvetlen veszélyeztető állapota megállapítható, ezáltal sérül az Alaptörvény II. cikkében foglalt emberi méltósághoz való jog, a IV. cikk (1) és (2) bekezdésében foglalt szabadsághoz, személyi biztonsághoz való jog, valamint az Alaptörvény I. cikk (3) bekezdése is.

   [4] 2. Az Alkotmánybíróság az Abtv. 56. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint elsőként az alkotmányjogi panasz befogadhatósága törvényi feltételeinek fennállását vizsgálta meg.

   [5] 2.1. Az indítványozó alkotmányjogi panaszát az Abtv. 26. § (1) bekezdésére alapozza, amely szerint az Alkotmánybírósághoz fordulhat az egyedi ügyben érintett személy vagy szervezet, ha az ügyben folytatott bírósági eljárásban alaptörvény-ellenes jogszabály alkalmazása folytán az indítványozó Alaptörvényben biztosított jogának sérelme következett be, és az indítványozó a jogorvoslati lehetőségeit már kimerítette, vagy jogorvoslati lehetőség nincs számára biztosítva.
   [6] Az indítványozó az alkotmányjogi panaszával összefüggő ítéletet 2014. március 11-én vette át, míg alkotmányjogi panasza 2014. május 8-án, határidőn belül érkezett az elsőfokú bíróságra.
   [7] Az indítványozó jogorvoslati lehetőségeit kimerítette, mivel az alkotmányjogi panaszával érintett, másodfokon hozott ítélet rendes jogorvoslattal nem támadható.

   [8] 2.2. Az Alkotmánybíróság további vizsgálata során megállapította, hogy az alkotmányjogi panasz befogadásának feltételei a következők miatt nem állnak fenn. Az indítvány tartalmát illetően az alkotmányjogi panasz valójában mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenesség megállapítására irányul. Az Abtv. 46. § (1)–(2) bekezdése szerint azonban az Alkotmánybíróság mulasztással előidézett alaptörvény-ellenességet – egyéb hatásköreiben eljárva – csak mint jogkövetkezményt állapíthat meg. Ebből következően külön mulasztással előidézett alaptörvény-ellenesség fennállásának megállapítására irányuló indítvány előterjesztésére az Abtv. hatálybalépése óta nincs jogszabályi lehetőség {3009/2012. (VI. 21.) AB határozat, Indokolás [62]}.
   [9] Tekintve, hogy a panaszos másodlagos kérelmében a Fővárosi Ítélőtábla 2.Pf.21.269/2013/5. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését az Eütv. 199. § (1) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítása esetén kérte, így azt az Alkotmánybíróság nem vizsgálta.
   [10] A fentiek alapján az Alkotmánybíróság – az Abtv. 50. § (1) bekezdése, 56. § (3) bekezdése és az Ügyrend 5. § (1) bekezdése alapján eljárva – az alkotmányjogi panaszt az Ügyrend 30. § (2) bekezdés c) pontja alapján vissza­utasította.
     Dr. Stumpf István s. k.,
     tanácsvezető alkotmánybíró
     .
     Dr. Balogh Elemér s. k.,
     alkotmánybíró

     Dr. Szívós Mária s. k.,
     előadó alkotmánybíró
     Dr. Pokol Béla s. k.,
     alkotmánybíró

     Dr. Varga Zs. András s. k.,
     alkotmánybíró

     .
     English:
     .
     Petition filed:
     .
     05/30/2014
     .
     Number of the Decision:
     .
     3262/2014. (X. 20.)
     Date of the decision:
     .
     10/14/2014
     .
     .