Hungarian
Ügyszám:
.
III/00640/2020
Első irat érkezett: 03/27/2020
.
Az ügy tárgya: A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 152. § (9) bekezdés és 197. § (10) bekezdése elleni bírói kezdeményezés (közbeszerzés)
.
Eljárás típusa: Bírói kezdeményezés (egyedi normakontroll eljárás)
.
Indítványozók típusa:bíró
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 05/11/2020
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 25. § alapján - a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 152. § (9) bekezdése és a 197. § (10) bekezdés „valamint a Mód3. tv. hatálybalépése után kérelmezett, kezdeményezett vagy hivatalból indított jogorvoslati eljárásokra” fordulata alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését, valamint alkalmazásának kizárását kérte az Alkotmánybíróságtól.
A felperes mint ajánlatkérő nyílt közbeszerzési eljárást indított, amely eredményesen lezárult, az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevővel 2017. április 13-án a vállalkozási típusú keretszerződést megkötötte.
A Magyar Közlönyben 2018. november 28-án megjelent és 2019. január 1-jén hatályba lépett Kbt. módosításáról szóló 2018. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Mód3. tv.) a Kbt. 152. §-át kiegészítette a (9) bekezdéssel, akként, hogy a 187. § (2) bekezdés j) pontja szerinti ellenőrzés esetén a (2) bekezdése szerinti határidő számításakor a jogsértés tudomásra jutása időpontjának az ellenőrzési jegyzőkönyv kézbesítését kell tekinteni. A Közbeszerzési Hatóság elnöke 2019. január 21-én hivatalból kezdeményezte a szerződés módosítását az alperesnél jogsértésre hivatkozással. A jogorvoslati határidő megtartottságának alátámasztásaként arra hivatkozott, hogy azt a támadott rendelkezés alapján a hozzá - a Kbt. 187. § (2) bekezdés alapján megelőzően lefolytatott ellenőrzés keretében - 2018. november 21-én érkezett kiegészítő műszaki szakértői véleményétől kell számolni. A Közbeszerzési Döntőbizottság mint alperes a jogorvoslati eljárás hivatalbóli kezdeményezését érdemi vizsgálatra alkalmasnak ítélte, és a jogorvoslati eljárást lefolytatta, melynek során a jogsértés következményeként bírságot szabott ki a felperesre.
A bíróság álláspontja szerint a 2018. december 31-ig hatályos Kbt. 152. § (2) bekezdése alapján a felperest érintő közbeszerzési anyagi jogi jogviszonyok akkor lennének lezártnak tekinthetők, ha 2018. december 31-ig a szubjektív határidőn belül vélt törvénybe ütköző magatartás vagy mulasztás miatt jogorvoslati eljárásra nem került volna sor. A 2019. január 1-jén hatályba lépett Mód3. tv. orvosolhatatlan, a jogbiztonság követelményével ellentétes, visszaható hatályú jogalkotás tilalmát sértő és ezek miatt az Alaptörvény rendelkezéseibe ütköző állapotot idézett elő a közbeszerzési eljárás jogorvoslati rendszerében azzal, hogy a Kbt. 197. § (10) bekezdése által a 152. § (9) bekezdését a hatályba lépést megelőzően létrejött jogviszonyokra is alkalmazni rendelte minden olyan ügyben is, ahol a jogorvoslati eljárás kezdeményezésére biztosított jogvesztő szubjektív határidő már eltelt..
.
Támadott jogi aktus:
    a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 152. § (9) bekezdés, 197. § (10) bekezdés
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
R) cikk (1) bekezdés
R) cikk (2) bekezdés
R) cikk (3) bekezdés
T) cikk (3) bekezdés
28. cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
III_640_2020_indítvány_anonim.pdfIII_640_2020_indítvány_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
III_640_3_2020_állásfMINEln_anonim.pdfIII_640_3_2020_állásfMINEln_anonim.pdf
.
.
Összefoglaló a döntésről:
Összefoglaló a döntésről:
Az Alkotmánybíróság bírói kezdeményezés alapján alkotmányos követelményként
állapította meg, hogy 2019. január 1-jét megelőzően a Közbeszerzési
Döntőbizottság hivatalból való eljárásának kezdeményezésére vonatkozó, a
jogsértés tudomására jutásától számított hatvan napos határidő elteltét
követően a tudomásra jutás kezdőnapja utóbb nem köthető az ellenőrzési
jegyzőkönyv kézbesítésének, illetve a hatósági ellenőrzés befejezésének
napjához. Az Alkotmánybíróság a közbeszerzésekről szóló törvény azon
szabályozásával kapcsolatban, amely szerint a szerződés-ellenőrzési eljárás
esetén a Közbeszerzési Döntőbizottság hivatalból való eljárásának
kezdeményezési határidejére vonatkozó időpontok számításakor a jogsértés
tudomásra jutása időpontjának az ellenőrzési jegyzőkönyv kézbesítését kell
tekinteni, megállapítja, hogy a benne rögzített törvényi vélelem a bírósági
eljárásokban megdönthető jellegűnek minősül. Az indítvány szerint a 2019.
január 1-jén hatályba lépett közbeszerzési törvényt módosító törvény vonatkozó
rendelkezése a visszaható hatályú jogalkotás tilalmát sértő állapotot idézett
elő a közbeszerzési eljárás jogorvoslati rendszerében. A hatályba lépést
megelőzően létrejött jogviszonyokra is alkalmazni rendelte ugyanis azt a
rendelkezést, miszerint a szerződés-ellenőrzési eljárás esetén a Közbeszerzési
Döntőbizottság hivatalból való eljárásának kezdeményezési határidejére
vonatkozó időpontok számításakor a jogsértés tudomásra jutása időpontjának az
ellenőrzési jegyzőkönyv kézbesítését kell tekinteni, olyan esetekben is,
amelyekben a jogorvoslati eljárás kezdeményezésére biztosított jogvesztő
szubjektív határidő már eltelt. Az Alkotmánybíróság a határozatában
megállapította, hogy az ad malam partem visszaható hatályú jogalkotás
tilalmával ez nem áll ellentétben, ezért a bírói kezdeményezést elutasította.
Az Alkotmánybíróság ugyanakkor alkotmányos követelményt állapított meg annak
érdekében, hogy a támadott rendelkezések együttalkalmazása az Alaptörvénnyel
összhangban álló jogalkalmazói értelmezést eredményezzen. Ennek értelmében az
új, a jogsértésről történő tudomásra jutást másként szabályozó rendelkezés nem
eredményezheti a hatályba lépést megelőzően eredménytelenül eltelt, hatvan
napos szubjektív határidő újranyitását, valamint megdönthető törvényi vélelmet
jelent.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2020.06.30 10:00:00 Teljes ülés
2020.07.14 11:00:00 Teljes ülés

.
A döntés tájékoztató jelleggel közzétett, nem hivatalos szövege: (pdf):
Sz_III_640_2020.pdfSz_III_640_2020.pdf
..
English:
.
Petition filed:
.
Subject of the case:
.
Judicial initiative aimed at establishing the incompatibility with the Fundamental Law and annulling Section 152 (9) and Section 197 (10) of the Act CXLIII of 2015 on Public Procurement (public procurement)
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.