Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00820/2012
Első irat érkezett: 07/20/2011
.
Az ügy tárgya: a 19/2005. (IV. 22.) Fővárosi Közgyűlési rendelet 41. § (2) bekezdése és 53. §-a alaptörvény-ellenességének megállapítása, valamint a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság 14.G.II. 22.038/2010/7. számú és a Fővárosi Bíróság 1.Gf. 76.344/2010/7. számú ítéletének alaptörvény-ellenessége tárgyában benyújtott alkotmányjogi panasz
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 02/02/2012
.
Előadó alkotmánybíró: Paczolay Péter Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó 2011. július 20-án- alkotmányjogi panasz keretében - a Budapest Főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló - 2009. május 31. napjáig hatályban volt - 19/2005. (IV. 22.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban : Ör.) 41. § (2) bekezdése, valamint 53. §-a alkotmányellenességének megállapítását és konkrét perben történő alkalmazhatóságának visszamenőleges kizárását kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó a 109/2009. (XI. 18.) AB határozatban (Abh.) foglaltakra hivatkozva kifejtette, hogy az Ör. 41. § (2) bekezdése, valamint 53. §-a alkotmányellenes törvényi felhatalmazáson alapultak, sértve az Alkotmány 58. § (1) bekezdésében, a 9. § (1) bekezdésében, illetve a 2. § (1) bekezdésében foglaltakat. Kifejtette, hogy az önkormányzat a szabályozás megalkotásakor delegált jogkörben járt el. Álláspontja szerint a felhatalmazó törvényi rendelkezések alkotmányellenessége kihat a támadott rendelkezésekre, ezért azokat ellentétesnek tartja az Alkotmány 2. § (1) bekezdésében és a 44/A. § (2) bekezdésében foglaltakkal. A bírósági eljárások során az Abh.-ra hivatkozással több alkalommal indítványozta az Alkotmánybíróság eljárásának kezdeményezését, azonban a bíróságok kérelmeit elutasították. Az indítványozó szerint a bíróságok az általuk ismert alkotmányellenes jogszabály alapján hozták határozatukat, ennek következtében az Alkotmány 50. § (1) bekezdésében foglaltakkal ellentétesen jártak el, az alperes indítványozóra tekintettel sértve az Alkotmány 57. § (1) bekezdésében foglaltakat. Az indítványozó szerint az Alkotmány 2. § (1) bekezdésével ellentétes, hogy a bíróságok ítéletüket alkotmányellenes jogszabályra alapították.
Az indítványozó az Alkotmánybíróság felhívására indítványát 2012. március 29-én kiegészítette: álláspontja szerint az Ör. 41. § (2) bekezdése, valamint 53. §-a ellentétes az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdésével, M) cikk (1) és (2) bekezdésével és a 32. cikk (3) bekezdésével, az ítéletek sértik a XXVIII. cikkben biztosított tisztességes eljáráshoz való jogát. .
.
Támadott jogi aktus:
  Budapest Főváros település önkormányzatának Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozási díjról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 19/2005. (IV.22.) Főv. Kgy. rendelet 41. § (2) bekezdés, 53. §
  Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság 14.G.II.22.038/2010/7. számú, valamint a Fővárosi Bíróság 1Gf.76.344/2010/4. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
M) cikk (1) és (2) bekezdés
32. cikk (3) bekezdés
XXVII. cikk
XXVIII. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_00820_2012_inditvany1_anonim.pdfIV_00820_2012_inditvany1_anonim.pdfIV_00820_2012_inditvany_anonim.pdfIV_00820_2012_inditvany_anonim.pdf[melléklet: "IV_00820_2013_inditvany1_anonim.pdf"; törölte: Pallós Nikoletta Dr./mkab]
.
A döntés száma: 3223/2013. (XII. 12.) AB végzés
.
ABH oldalszáma: 2013/2570
.
Az ABH 2013 tárgymutatója: alkalmazási tilalom; alkotmányjogi panasz és a jogsérelem; jogbiztonság mint jogsérelem alapja
.
A döntés kelte: Budapest, 12/02/2013
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2013.02.25 15:00:00 2. öttagú tanács
2013.05.06 13:00:00 Teljes ülés
2013.07.16 9:00:00 Teljes ülés
2013.11.11 10:30:00 Teljes ülés
2013.11.25 10:30:00 Teljes ülés
2013.12.02 10:30:00 Teljes ülés

.
A döntés szövege:
.
A döntés szövege:
  Az Alkotmánybíróság teljes ülése alkotmányjogi panasz tárgyában meghozta a következő
  v é g z é s t:

  1. Az Alkotmánybíróság a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság 14.G.II.22.038/2010/7. és a Fővárosi Bíróság 1.Gf.76.344/2010/4. számú ítéletével összefüggésben benyújtott, Budapest főváros közigazgatási területén járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 19/2005. (IV. 22.) Főv. Kgy. rendeletének 2009. május 31. napjáig hatályos 41. § (2) bekezdése és 53. §-a alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló alkotmányjogi panaszt visszautasítja.

  2. Az Alkotmánybíróság a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság 14.G.II.22.038/2010/7. és a Fővárosi Bíróság 1.Gf.76.344/2010/4. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panaszt visszautasítja.

  3. Az Alkotmánybíróság Budapest főváros közigazgatási területén járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 19/2005. (IV. 22.) Főv. Kgy. rendeletének 2009. május 31. napjáig hatályos 41. § (2) bekezdésének és 53. §-ának a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság előtt 14.G.II.22.038/2010. és a Fővárosi Bíróság előtt 1.Gf.76.344/2010. szám alatt befejezett ügyben a perben történő alkalmazhatósága kizárására irányuló alkotmányjogi panaszt visszautasítja.
  I n d o k o l á s

  [1] Az indítványozó gazdasági társaság jogi képviselője útján 2011. július 20-án – a törvényben előírt hatvan napon belül – alkotmányjogi panaszt terjesztett elő az Alkotmánybíróságnál.

  [2] 1. Az indítványozót a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság 14.G.II.22.038/2010/7. számú ítéletével – mely a Fővárosi Bíróság 1.Gf.76.344/2010/4. számú ítéletével 2011. április 20. napján emelkedett jogerőre – parkolási díj megfizetésére kötelezte, mert a tulajdonát képező gépjárművel 2009. április 9-én szabálytalanul parkoltak. A bíróságok az ítéletüket – egyéb jogszabályi rendelkezések mellett – Budapest főváros közigazgatási területén járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 19/2005. (IV. 22.) Főv. Kgy. rendeletének (a továbbiakban: Ör.) 2009. május 31. napjáig hatályos 41. § (2) bekezdésére és 53. §-ára alapították. Ezekről a rendelkezésekről a jogerős ítélet meghozatala előtt – jogszabály alkotmányellenességének utólagos vizsgálatára, mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség megállapítására, folyamatban lévő ügyekben alkalmazandó jogszabály alkotmányellenességének megállapítására irányuló indítvány, valamint alkotmányjogi panasz tárgyában folyamatban volt ügyben – közzétett 109/2009. (XI. 18.) AB határozat megállapította, hogy alkotmányellenesek voltak. A jogerős ítéletet 2011. május 25. napján kézbesítették az indítványozó jogi képviselője számára.

  [3] 2. Az indítványozó az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény (a továbbiakban: régi Abtv.) 48. §-a alapján az Ör. 2009. május 31. napjáig hatályban volt 41. § (2) bekezdése és 53. §-a alkotmányellenessége megállapítását, és az indítvány alapjául szolgáló perben való alkalmazása tilalmának kimondását kérte az Alkotmánybíróságtól.
  [4] Az Alkotmánybíróság 2012. január 18-án kelt IV/818-1/2012. végzése alapján az indítványozó a megadott határidő alatt eredeti indítványát az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény (a továbbiakban: Abtv.) 26. § (1) bekezdése szerinti indítványként tartotta fenn. Álláspontja szerint az Ör. támadott rendelkezései sértik az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdésében rögzített jogbiztonság elvét, az M) cikkből levezethető szerződési szabadságot, valamint a 32. cikk (3) bekezdését, amely kimondja, hogy az önkormányzati rendelet más jogszabállyal nem lehet ellentétes.
  [5] Az indítványozó 2012. március 29. napján az Abtv. 27. §-ára alapított alkotmányjogi panasszal egészítette ki az eredetileg előterjesztett indítványát, amelyben kérte annak megállapítását, hogy a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság 14.G.II.22.038/ 2010/7. számú és a Fővárosi Bíróság 1.Gf.76. 344/2010/4. számú ítélete alaptörvény-ellenes, továbbá kérte ezen ítéletek megsemmisítését. Az indítványozó szerint az Ör. támadott rendelkezéseinek perbeli alkalmazása az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdésébe és a 32. cikk (3) bekezdésébe ütközik. Arra is hivatkozott, hogy a perben eljárt másodfokú bíróság megsértette az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdését is azzal, hogy az indítványozó kérelme ellenére nem fordult az Alkotmánybírósághoz az Ör. támadott rendelkezései alkotmányellenességének utólagos vizsgálatának kezdeményezése iránt.

  [6] 3. Az Abtv. 56. § (2) bekezdése alapján az Alkotmánybíróság mérlegelési jogkörben vizsgálja az alkotmányjogi panasz befogadhatóságának törvényben írt feltételeit, különösen a 26.–27. § szerinti érintettséget, a jogorvoslat kimerítését, valamint a 29.–31. § szerinti feltételeket. Az Abtv. 29. §-a szerint az Alkotmánybíróság az alkotmányjogi panaszt a bírói döntést érdemben befolyásoló alaptörvény-ellenesség, vagy alapvető alkotmányjogi jelentőségű kérdés esetén fogadja be. Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy az indítványozónak az Abtv. 26. § (1) bekezdésére alapított alkotmányjogi panasza a törvényben meghatározott feltételeknek az alábbi okok miatt nem felel meg.
  [7] Az Abtv. 26. § (1) bekezdése szerinti panasz érdemben akkor bírálható el, ha az indítványozó az Alaptörvényben biztosított jogai sérelmét állítja.
  [8] Az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdésének megsértésére csak kivételesen lehet alkotmányjogi panaszt alapítani, olyan esetekben, mint a visszaható hatályú jogalkalmazás, vagy a jogalkotással összefüggésben a megfelelő felkészülési idő hiánya {3066/2013. (II. 8.) AB végzés, indokolás [9]}. A jelen ügyben azonban nem erről van szó. Az Alaptörvény M) cikk (1) bekezdéséből származtatott szerződési szabadság és az Ör. támadott rendelkezései között nem állapítható meg alkotmányjogilag értékelhető összefüggés. Az Alaptörvény 32. cikk (3) bekezdése pedig – mely az önkormányzati rendeletalkotás alaptörvényi kritériumát határozza meg – nem alapjogi rendelkezés, ezért arra nem lehet alkotmányjogi panaszt alapítani. ugyancsak nem alapjogi rendelkezés.
  [9] Mivel az Abtv. 26. § (1) bekezdésére alapított alkotmányjogi panasz nem felel meg a törvényben előírt feltételeknek, ezért az Alkotmánybíróság az Ügyrend 30. § (2) bekezdés h) pontja alapján a panaszt visszautasította.

  [10] 4. Az indítványozó a hiánypótlási felhívásra adott válaszában az eredeti – az Ör. 41. § (2) bekezdését és 53. §-át támadó – kérelmét kiterjesztette a bírósági döntések alkotmányossági felülvizsgálatára is, tehát az Abtv. 27. §-a szerinti alkotmányjogi panaszt is előterjesztett. Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy ez a kérelem az eredetileg benyújtotthoz képest egy teljesen új indítvány, amely tekintetében a befogadhatóságot külön kell vizsgálni. Ebben a körben először azt kell megvizsgálni, hogy az új kérelem a törvényben meghatározott határidőn belül érkezett-e.
  [11] Az Abtv. 30. § (1) bekezdése szerint az alkotmányjogi panaszt a jogerős döntés kézbesítésétől – ez az időpont a jelen ügyben 2011. május 25. napja – számított hatvan napon belül kell az első fokon eljárt bírósághoz benyújtani. A határidő betartása alól kizárólag az az indítványozó kap felmentést a törvény szerint, aki a 2012. január 1-je előtt benyújtott absztrakt utólagos normakontroll kérelmét terjeszti elő az Abtv. 71. § (3)–(4) bekezdése alapján alkotmányjogi panaszként, de a jelen ügy nem tartozik ebbe a körbe. Az Abtv. 74. § értelmében az Abtv. 26.–27. §-ában meghatározott panasz eljárás az Abtv. hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárások tekintetében is kezdeményezhető. Az Alkotmánybíróság azonban a 3072/2012. (VII. 26.) AB végzésben kifejtette, hogy az Abtv. 74. §-ából is – mely az Abtv. hatályba lépésekor folyamatban lévő eljárások esetében kifejezetten lehetővé teszi alkotmányjogi panasz kezdeményezését – egyértelműen az következik, hogy a törvényalkotó az Abtv. hatályba lépése (2012. január 1-je) előtt már jogerősen lezárt bírósági eljárások tekintetében nem kívánta megnyitni az alkotmányjogi panasz lehetőségét {3072/2012. (VII. 26.) AB végzés, Indokolás [11]}.
  [12] Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy az Abtv. 27. §-ára – a bírói ítéletek alaptörvény-ellenességének megállapítása és megsemmisítése iránti – alapított alkotmányjogi panasz nem a törvény által előírt hatvan napos határidőn belül érkezett, így annak érdemi vizsgálatára nincs lehetőség. Az Alkotmánybíróság ezért a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság 14.G.II.22.038/2010/7. és a Fővárosi Bíróság 1.Gf.76.344/2010/4. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panaszt visszautasította az Ügyrend 30. § (2) bekezdésének d) pontja alapján is.

  [13] 5. Az indítványozó kérte az Ör. megsemmisített 41. § (2) bekezdése és 53. §-ának és az indítvány alapjául szolgáló perekben történő alkalmazási tilalmának kimondását.
  [14] A jogszabály alkotmányellenességét 2012. január 1-je előtt megállapító és a jogszabályt megsemmisítéséről szóló alkotmánybírósági határozat hivatalos lapban történt közzételét követően az alkotmányellenes jogszabály egyedi ügyben történő alkalmazási tilalma kimondásának a kezdeményezésére a jelen ügyben nincs lehetőség, mert a 2012. január 1-je előtt jogerősen befejezett bírósági eljárásokban az Abtv.-ben szabályozott alkotmányjogi panasz eljárás sem kezdeményezhető az Abtv. 74. §-a alapján. Az Alkotmánybíróság ezért az indítványt az erre irányuló részében is visszautasította az Ügyrend 30. § (2) bekezdés d) pontja alapján.
    Dr. Paczolay Péter s. k.,
    az Alkotmánybíróság elnöke,
    előadó alkotmánybíró
    .
    Dr. Balogh Elemér s. k.,
    alkotmánybíró

    Dr. Bragyova András s. k.,
    alkotmánybíró

    Dr. Paczolay Péter s. k.,
    az Alkotmánybíróság elnöke,
    az aláírásban akadályozott
    Dr. Juhász István
    alkotmánybíró helyett

    Dr. Lenkovics Barnabás s. k.,
    alkotmánybíró

    Dr. Paczolay Péter s. k.,
    az Alkotmánybíróság elnöke,
    az aláírásban akadályozott
    Dr. Pokol Béla
    alkotmánybíró helyett

    Dr. Stumpf István s. k.,
    alkotmánybíró
    Dr. Balsai István s. k.,
    alkotmánybíró

    Dr. Dienes-Oehm Egon s. k.,
    alkotmánybíró

    Dr.Kiss László s. k.,
    alkotmánybíró
    Dr. Lévay Miklós s. k.,
    alkotmánybíró

    Dr. Salamon László s. k.,
    alkotmánybíró
    Dr. Szalay Péter s. k.,
    alkotmánybíró
    .
    Dr. Szívós Mária s. k.,
    alkotmánybíró

    .
    English:
    .
    Petition filed:
    .
    07/20/2011
    .
    Number of the Decision:
    .
    3223/2013. (XII. 12.)
    Date of the decision:
    .
    12/02/2013
    .
    .