Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01789/2014
Első irat érkezett: 10/29/2014
.
Az ügy tárgya: a Debreceni Ítélőtábla Pk.II.20.746/2014/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (helyi választás - jogorvoslat)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § ) (Ve. 233. § -- választási ügyben a választási szerv határozatával kapcsolatos jogorvoslati eljárásban hozott bírói döntés ellen)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 10/29/2014
.
Előadó alkotmánybíró: Szívós Mária Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a és a Ve. 233. §-a alapján - a Debreceni Ítélőtábla Pk.II.20.746/2014/3. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését indítványozta. Kérte továbbá, hogy az Alkotmánybíróság semmisítse meg a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Választási Bizottság 82/2014. (X. 17.) számú határozatát.
Az indítványozó jogorvoslati kérelmet nyújtott be a Nemzeti Választási Bizottsághoz a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Választási Bizottság 82/2014. (X. 17.) számú határozatával szemben. A Nemzeti Választási Bizottság e kérelmet felülvizsgálati kérelemnek minősítette, és az iratokkal együtt felterjesztette a Debreceni Ítélőtáblához. A kérelmet a Debreceni Ítélőtábla érdemi vizsgálat nélkül elutasította, mivel abban az indítványozó nem bizonyította érintettségét.
Az indítványozó álláspontja szerint a végzés sérti az Alaptörvény XXVIII. cikk (7) bekezdésében foglalt jogorvoslathoz való jogát..
.
Támadott jogi aktus:
  Debreceni Ítélőtábla Pk.II.20.746/2014/3. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXVIII. cikk (7) bekezdés
.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1789_0_2014_inditvany_anonim.pdfIV_1789_0_2014_inditvany_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  A döntés száma: 3280/2014. (XI. 11.) AB végzés
  .
  ABH oldalszáma: 2014/2768
  .
  Az ABH 2014 tárgymutatója: alapvető alkotmányjogi jelentőségű kérdés (Abtv. 29. §)
  .
  A döntés kelte: Budapest, 11/03/2014
  .
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  2014.11.03 11:30:00 2. öttagú tanács
  .
  A döntés szövege:
  .
  A döntés szövege:
   Az Alkotmánybíróság tanácsa alkotmányjogi panasz tárgyában meghozta a következő
   v é g z é s t:

   Az Alkotmánybíróság a Debreceni Ítélőtábla Pk.II.20.746/2014/3. számú végzése ellen benyújtott alkotmány­jogi panaszt visszautasítja.
   I n d o k o l á s

   [1] 1. Az ügyvéd által képviselt indítványozó alkotmányjogi panaszt nyújtott be a Debreceni Ítélőtáblához (a továbbiakban: ítélőtábla) a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 233. § (1) bekezdése és az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény (a továbbiakban: Abtv.) 27. § a) pontja alapján.
   [2] Az indítványozó az ítélőtábla Pk.II.20.746/2014/3. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte, mert álláspontja szerint a támadott döntés sérti az Alaptörvény XXVIII. cikk (7) bekezdésében foglalt jogorvoslathoz való jogát.

   [3] 2. Az alkotmányjogi panasz előzményeként a Nyírbátori Helyi Választási Bizottság a polgármester- és képviselő-választás eredményét megállapító határozata ellen az egyik jelölő szervezet képviselője beadványt terjesztett elő. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Választási Bizottság (a továbbiakban: területi választási bizottság) 2014. október 17-én meghozott 82/2014. (X. 17.) számú határozatában e beadványt tartalmát tekintve kifogásnak minősítette, és az indítványozó által megvalósított jogszabálysértések megállapítása vonatkozásában a kifogásnak helyt adott, egyebekben a kifogást elutasította, egyúttal a Nyírbátori Helyi Választási Bizottság polgármester- és képviselő-választás eredményét megállapító határozatát helybenhagyta. A határozata rendelkező részében a területi választási bizottság rögzítette, hogy döntése ellen a Nemzeti Választási Bizottsághoz (a továbbiakban: NVB) címzett, a területi választási bizottsághoz benyújtott fellebbezéssel lehet élni.
   [4] E határozattal szemben az indítványozó, aki a helyi önkormányzati választás eredményeként Nyírbátor polgármestere lett, az NVB-hez fordult jogorvoslati kérelemmel. Ezt a kérelmet a Nemzeti Választási Iroda (a továbbiakban: NVI) felülvizsgálati kérelemnek minősítette, ezért azt nem az NVB-hez továbbította, hanem az iratokkal együtt felterjesztette elbírálás végett az ítélőtáblához. Az NVI ezzel egyidejűleg tájékoztatta az indítványozót is fenti intézkedéséről, és felhívta arra, hogy az ítélőtábla előtti felülvizsgálati eljárás során kötelező az ügyvédi képviselet. Az indítványozó a felhívásnak eleget téve gondoskodott ügyvédi képviseletéről.
   [5] Az ítélőtábla végzésében azt állapította meg, hogy a felülvizsgálati kérelem érdemi elbírálásra alkalmatlan, mert az indítványozó nem jelölte meg érintettségét, és az általa hivatkozott jogsérelem a jogaira és kötelezettségeire közvetlenül nem hatott ki.

   [6] 3. Az indítványozó ezt követően fordult az Alkotmánybírósághoz. Állítása szerint azzal, hogy az NVI hatáskör hiányában és a területi választási bizottság határozatának a jogorvoslati lehetőségről szóló kioktatásával ellentétesen a jogorvoslati kérelmet átminősítette bírósági felülvizsgálati kérelemmé, illetve hogy ezt az ítélőtábla hallgatólagosan helybenhagyta, mivel a jogorvoslati kérelmet nem tette át az NVB-hez, az a jogi helyzet állt elő, hogy a jogorvoslati kérelemmel szemben utólagosan támasztották az eljáró szervek az érintettség megjelölésének a követelményét, ugyanis a fellebbezéshez ezt a Ve. 221. § (1) bekezdése nem követeli meg, csak a bírósági felülvizsgálat kezdeményezéséhez (lásd Ve. 222. §). Ez viszont arra vezetett, hogy az indítványozót elmarasztaló területi választási bizottság döntésével szemben rajta kívül álló okból nem tudott érdemben jogorvoslattal élni.

   [7] 4. Az alkotmányjogi panaszra a jelen ügyben – bizonyos kivételekkel – az Abtv. rendelkezései irányadók, vagyis az Alkotmánybíróság csak annyiban része a választási eljárásnak, amennyiben Alaptörvényben biztosított jogok sérelméről van szó rendes bíróság döntését követően.
   [8] Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy az alkotmányjogi panasz a befogadhatóság formai feltételeinek megfelel.
   [9] Az Alkotmánybíróság ugyanakkor az Abtv. 56. § (2) bekezdése alapján mérlegelési jogkörében vizsgálja az alkotmányjogi panasz törvényben előírt, tartalmi feltételeit, különösen a 27. § szerinti érintettséget, a jogorvoslat kimerítését, valamint a 29–31. §-ok szerinti feltételeket.

   [10] 5. Az Abtv. 29. §-a szerint az Alkotmánybíróság az alkotmányjogi panaszt a bírói döntést érdemben befolyásoló alaptörvény-ellenesség, vagy alapvető alkotmányjogi jelentőségű kérdés esetén fogadhatja be, azonban az indítványozó alkotmányjogi panasza egyik feltételnek sem felel meg, a következők miatt.
   [11] Jelen ügyben az indítványozó lényegében azt kifogásolta, hogy az ítélőtábla – annak ellenére, hogy észlelte az indítványozó jogorvoslati kérelmének átminősítését – nem tartotta szükségesnek az érintettség igazolására való előzetes felhívást.
   [12] Az Alkotmánybíróság ezzel összefüggésben – a 141/B/1993. AB határozatában tett megállapításaihoz hasonlóan – arra mutat rá, hogy a választási eljárásban kezdeményezett bírósági felülvizsgálat során kötelező ügyvédi képviseletet ellátó személytől elvárható, hogy a Ve.-ben előírt feltételeknek megfeleljen a felülvizsgálati kérelem. Az indítványozó az ítélőtábla előtti felülvizsgálati eljárásban gondoskodott jogi képviselőről, akitől ugyanúgy elvárható volt a fenti feltételek teljesítése.
   [13] Mindezekre figyelemmel nem lehet megállapítani, hogy a jelen esetben és tényállás mellett az alkotmányjogi panasz az Abtv. 29. §-a szerinti alapvető jelentőségű alkotmányjogi kérdést vetne fel.
   [14] Az Alkotmánybíróság a fentiekre tekintettel az Ügyrend 30. § (2) bekezdés a) pontja alapján, az Abtv. 56. § (3) bekezdése alkalmazásával az alkotmányjogi panaszt visszautasította.
    Dr. Stumpf István s. k.,
    tanácsvezető alkotmánybíró
    Dr. Balsai István s. k.,
    alkotmánybíró
    Dr. Varga Zs. András s. k.,
    alkotmánybíró

    Dr. Szívós Mária s. k.,
    előadó alkotmánybíró

    .
    English:
    .
    Petition filed:
    .
    10/29/2014
    .
    Number of the Decision:
    .
    3280/2014. (XI. 11.)
    Date of the decision:
    .
    11/03/2014
    .
    .