Ügyszám: 381/E/1993
.
.
Előadó alkotmánybíró: Sólyom László Dr.
Az indítvány lényege:

A határozat száma: 28/1994. (V. 20.) AB határozat

ABH oldalszáma: 1994/134
.
A határozat kelte: Budapest, 05/17/1994
.
.
A határozat szövege:
.
A határozat szövege:
                 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

  Az Alkotmánybíróság jogszabály alkotmányellenessége utólagos
  vizsgálatára,    valamint     mulasztásban     megnyilvánuló
  alkotmányellenesség   megszüntetésére   irányuló   indítvány
  tárgyában  -  Dr.  Ádám  Antal  és  Dr.  Tersztyánszky  Ödön
  alkotmánybíró különvéleményével - meghozta a következő

                         határozatot :

  1. Az  Alkotmánybíróság megállapítja,  hogy az Alkotmány 18.
  §-ában megállapított,  az egészséges környezethez való jog a
  Magyar  Köztársaságnak  azt  a  kötelezettségét  is  magában
  foglalja, hogy  az állam  a természetvédelem jogszabályokkal
  biztosított szintjét  nem csökkentheti,  kivéve, ha  ez  más
  alapjog    vagy     alkotmányos    érték    érvényesítéséhez
  elkerülhetetlen. A  védelmi szint  csökkentésének mértéke az
  elérni kívánt célhoz képest ekkor sem lehet aránytalan.

  2. Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy a szövetkezetekről
  szóló 1992.  évi I. törvény hatálybalépéséről és az átmeneti
  szabályokról szóló  1992. évi II. törvény 15. § (1) bekezdés
  i)   pontjában   az   "erdő"   művelési   ág   felvétele   a
  természetvédelmi   hatóság    hozzájárulásával   kijelölhető
  termőföldek művelési  ágainak felsorolásába; továbbá a 15. §
  (4)  bekezdése  alkotmányellenes,  ezért  e  rendelkezéseket
  hatálybalépésük napjára visszamenően megsemmisíti.

  Az 1992.  évi II.  törvény 15.  § (1)  bekezdés i) pontja az
  alábbi szöveggel marad hatályban:

  [A  13.   §  (2)   bekezdésének  a),   b)  és  d)  pontjában
  meghatározott  földeket   a  14.   §-ban   meghatározottakon
  túlmenően úgy kell kijelölni, hogy]
  "i) a  - lakott  tanyákhoz tartozó  termőföldek kivételével,
  melyek    kijelöléséhez     a    természetvédelmi    hatóság
  hozzájárulása szükséges - nemzeti park, nemzetközi egyezmény
  hatálya alá  tartozó és a fokozottan védett terület, továbbá
  - szántó,  gyümölcsös, kert,  szőlő  művelési  ágba  tartozó
  termőföldek   kivételével,    amelynek    kijelöléséhez    a
  természetvédelmi hatóság  hozzájárulása  szükséges  -  egyéb
  védett természeti terület ne kerüljön bele."

  3. Az  Alkotmánybíróság megállapítja,  hogy a földrendező és
  földkiadó bizottságokról  szóló 1993.  évi II. törvény 13. §
  (7)  bekezdésének  4.  pontja  alkotmányellenes;  ezért  azt
  hatálybalépésének       időpontjára        visszamenőlegesen
  megsemmisíti.

  4.   Az   Alkotmánybíróság   megállapítja,   hogy   mindazon
  természetvédelmi oltalom  alatt álló  és védelemre tervezett
  területek tekintetében, amelyekre nézve e határozat 2. és 3.
  pontjának rendelkezései  nem eredményezik a természetvédelem
  eredeti szintjének  helyreállását, az  állami tulajdonba  és
  természetvédelmi  szervek   kezelésébe  vételükre  vonatkozó
  szabályozás hiánya,  illetve - ahol ez lehetséges - az azzal
  azonos  szintű   védelmet  eredményező   szabályozás  hiánya
  alkotmányellenes    helyzetet    idéz    elő.    Ezért    az
  Alkotmánybíróság felhívja  az Országgyűlést, hogy jogalkotói
  feladatának 1994. november 30-áig tegyen eleget.

  Az Alkotmánybíróság  ezt a  határozatát a  Magyar Közlönyben
  közzéteszi.
                           Indokolás

                                I.

   Az indítványozó a földrendező bizottságokról szóló 1993. évi
   II.   törvény    13.    §    (7)    bekezdés    4.    pontja
   alkotmányellenességének  megállapítását  és  megsemmisítését
   kérte.  Ez   a  rendelkezés   hatályon  kívül   helyezte   a
   szövetkezetekről    szóló     1992.    évi     I.    törvény
   hatálybalépéséről és  az átmeneti  szabályokról szóló  1992.
   évi  II.  törvény  19.  §-át,  amely  a  termelőszövetkezeti
   használatban  lévő   védett  természeti   területek   állami
   tulajdonba és  a természetvédelmi  szervek kezelésébe adását
   írta elő.  Az indítványozó szerint ezzel a védett természeti
   területek    állami     tulajdonbavételének     szabályozása
   tekintetében alkotmányellenes  joghézag, egyébként  pedig az
   Alkotmány  70/D.   §-ába  ütköző   alkotmányellenes  állapot
   alakult   ki,    mivel   a   védett   természeti   területek
   magántulajdonba, illetve szövetkezeti kezelésbe adása védett
   természeti  területek   feldarabolásához  és   a  természeti
   értékek pusztulásához  vezet. Ezért kérte az indítványozó az
   érintett  védett   területek  állami   tulajdonba   vételére
   vonatkozó   jogalkotói    feladat    elmulasztásában    álló
   alkotmányellenesség   megállapítását,    és   a    jogalkotó
   felhívását e feladat teljesítésére.

                               II.

   1. A támadott jogszabály és jogi környezete a következő:

   -  A   szövetkezetekről   szóló   1992.   évi   I.   törvény
   hatálybalépéséről és  az átmeneti  szabályokról szóló  1992.
   évi II.  törvény (a  továbbiakban Ámt.)  eredeti 15.  §-a  a
   mezőgazdasági szövetkezet közös használatban álló, továbbá a
   tulajdonába került védett és védelemre tervezett területeket

   - bizonyos  mezőgazdaságilag művelt  területekre  vonatkozó,
   engedélyköteles  kivételekkel   -   kivette   a   részarány-
   földtulajdonosok   tulajdonának   elkülönítésére   szolgáló,
   valamint az  1991. évi XXV. törvény (a kárpótlási törvény, a
   továbbiakban   Kpt.)   értelmében   magántulajdonba   adásra
   kijelölhető területek közül. A 19. § szerint ezeket a védett
   területeket állami  tulajdonba és  természetvédelmi  szervek
   kezelésébe kell  adni; a  szövetkezeti tulajdonért csereföld
   vagy pénzbeni kártalanítás jár.

   Az Ámt. arra a rendelkezésre épült, amelyet a Kpt. 18. §-a a
   kárpótlásra  és   a  szövetkezeti   tagok  és  alkalmazottak
   földtulajdonhoz juttatására szolgáló földalapok kijelölésére
   már előírt.  Eszerint a kiadásra kerülő termőföldet a védett
   természeti területen  kívül  kell  kijelölni.  Ha  a  védett
   természeti területen  kívül rendelkezésre  álló terület  nem
   elegendő -  a nemzeti park, a nemzetközi egyezmények hatálya
   alá tartozó  és a fokozottan védett területek kivételével -,
   a szövetkezet  tulajdonában lévő  szántó, kert,  gyümölcsös,
   szőlő  és  erdő  művelési  ágba  tartozó  védett  természeti
   terület is  kijelölhető. A  kijelöléshez a  természetvédelmi
   hatóságnak hozzá  kell  járulnia.  Ezek  a  rendelkezések  a
   védelemre tervezett  területekre is  alkalmazandók. Az  Ámt.
   ezt a  védelmet kiterjesztette  a mezőgazdasági  szövetkezet
   közös  használatában   álló  földekre,   s  ezzel  együtt  a
   részarány-földtulajdonosok tulajdonának  elkülönítésére (13.
   §  (3)   bekezdés);  másrészt   az  engedéllyel  kijelölhető
   területek közül  az erdő  művelési ágba  tartozókat  kivette
   (15. § (1) bekezdés i) pont).

   - Az  Ámt. módosítása  (1992. évi  L. törvény  4. §-a) 1992.
   júniusában már  enyhít a  védelmen azáltal,  hogy  bővíti  a
   kivételeket: a  kivételesen kijelölhető, megművelt területek
   közé az  erdőt is  beveszi, továbbá  miniszteri  engedéllyel
   nemzeti  park   és  tervezett  nemzeti  park  területére  is
   engedélyezi a  részarány-földtulajdonosok tulajdonában  álló
   földek természetbeni  kijelölését. Nem jelölhető ki továbbra
   sem  a   nemzetközi  egyezménnyel  és  a  fokozottan  védett
   terület. (15.  § új  (1) bekezdés  i) pont,  új (4)  és  (5)
   bekezdés.) Az (5) bekezdés szerint ezek közül a továbbra sem
   kijelölhető területek közül az állami tulajdonban álló részt
   a  szövetkezeti   használatból  a  természetvédelmi  hatóság
   kezelésébe kell adni.

   Ez a  módosítás  homályossá  tette  a  15.  §  és  a  19.  §
   viszonyát. A  15. §  új (5)  bekezdése úgy  is értelmezhető,
   hogy az  állami tulajdonú földekre nézve végrehajtja a 19. §
   rendelkezését (az  állami tulajdoni  részaránynak  a  védett
   területekre  való   természetbeni  rátelepítésével  és  ezek
   természetvédelmi hatóság  kezelésébe  adásával).  Kifejezett
   módosítás híján a tsz-tulajdonban és a részaránytulajdonosok
   tulajdonában álló  védett területekre továbbra is vonatkozik
   a 19. § szerinti állami tulajdonba és kezelésbe vétel.

   - A  földrendező bizottságokról  szóló 1993. évi II. törvény
   (1993. január,  a továbbiakban:  Fbt.) 13. § (7) bekezdés 4.
   pontja az  Ámt. 19.  §-át hatályon  kívül helyezte. Mivel ez
   nem érintette  a 15. §-t, az állami tulajdonban lévő, ki nem
   jelölhető területeken  továbbra  is  megszüntetendő  a  tsz-
   használat;  a   tsz-tulajdonban  álló   nemzetközileg   vagy
   fokozottan  védett  területet  viszont  egyértelműen  a  tsz
   használja továbbra is; a tsz használatában álló egyéb védett
   és védelemre  tervezett területet  pedig ki  lehet jelölni a
   részaránytulajdonosok tulajdonának elkülönítésére, illetve -
   a nemzeti park területét kivéve - magántulajdonba adásra.

   Bár  az   Ámt.  eredeti  rendezéséhez  képest  már  az  Ámt.
   módosítása jelentősen  könnyített a  védelem  szigorán  (még
   akkor  is,  ha  a  legszigorúbban  védett  állami  tulajdonú
   területeket  kimentette);   az  eredeti  koncepciót,  minden
   védett terület  állami tulajdonba  és kezelésbe  vételét,  a
   Fbt. vonta vissza.

   2. Az  indítvány az  Fbt. 13.  § (7)  bekezdés 4.  pontjának
   alkotmányossági vizsgálatára  irányul. Az Alkotmánybíróság a
   szoros  tárgyi   összefüggés  miatt  azonban  a  vizsgálatot
   kiterjesztette az  Ámt-t módosító 1992. évi L. törvény 4. §-
   ára, azaz  az  Ámt.  hatályos  15.  §  (1)  bekezdésének  i)
   pontjára és (4) bekezdésére is.

                               III.

   1.  Az  Alkotmány  18.  §-a  szerint  a  Magyar  Köztársaság
   elismeri  és   érvényesíti  mindenki   jogát  az  egészséges
   környezethez. A  70/D. §  (2) bekezdése értelmében a "lehető
   legmagasabb szintű  testi és  lelki egészséghez" való emberi
   jogot (70/D.  § (1)  bekezdés) a Magyar Köztársaság - többek
   közt -  az épített  és a  természetes  környezet  védelmével
   valósítja meg.

   Az   Alkotmánybíróság    a   996/G/1990.   AB   határozatban
   megállapította,  hogy   a  fenti   alkotmányi  rendelkezések
   alapján az állam köteles az egészséges környezethez való jog
   megvalósítását szolgáló sajátos intézmények kialakítására és
   működtetésére. Megállapította  továbbá, hogy  sem  a  18.  §
   szóhasználata (az  "egészséges környezethez"  való jog), sem
   az állami környezetvédelmi feladat beágyazása az egészséghez
   való jog  megvalósításának eszközei  közé  nem  értelmezhető
   környezethez   való    jog   korlátozásaként.    Az    állam
   kötelességeinek magukban  kell foglalniok az élet természeti
   alapjainak védelmét,  és ki kell terjedniük a véges javakkal
   való  gazdálkodás  intézményeinek  kiépítésére.  (ABH  1993,
   533,535.)

   A 64/1991.  (XII. 17.)  AB határozat  az alapjogok objektív,
   intézményes védelmével kapcsolatban megállapítja, hogy ennek
   köre túlmehet  azon a  védelmen, amelyet  ugyanazon  alapjog
   alanyi  jogként   nyújt.  Ez  az  objektív  védelem  nemcsak
   szélesebb, de  minőségileg is  más, mint  az  egyéni  alanyi
   jogok   védelmének   összeadása.   Az   élethez   való   jog
   vonatkozásában például  az állam  objektív, intézményvédelmi
   kötelessége az  emberi életre  általában -  az emberi életre
   mint értékre  - is  kiterjed; s  ebbe beletartozik a jövendő
   generációk  életfeltételeinek  biztosítása  is.  (ABH  1991,
   297,303.)

   2. A környezethez való jogot az alanyi jogokhoz való sajátos
   viszonya, valamint  sajátos tárgya  különbözteti meg  mind a
   többi   alapjogtól,    mind   az    alkotmányban    kitűzött
   feladatoktól.

   a) A  környezethez való  jog jelenlegi formájában nem alanyi
   alapjog,  de   nem  is  pusztán  alkotmányos  feladat,  vagy
   államcél, amelynek megvalósítási eszközeit az állam szabadon
   választhatja meg.

   A  környezethez   való  jog   köztudottan  nem  sorolható  a
   klasszikus,   védelmi    jellegű   alapjogok   közé,   hanem
   úgynevezett harmadik  generációs alkotmányos  jog,  amelynek
   jellege még  vitatott, s  amelyet  még  csak  kevés  kortárs
   alkotmány tartalmaz.  Ez a  jog ugyanakkor  nem  is  pusztán
   alkotmányban kitűzött  feladat vagy államcél. A környezethez
   való jogot  az Alkotmány  "jog"-nak nevezi,  s  az  állam  e
   minőségében "ismeri  el" és "érvényesíti", éppen úgy, mint a
   8.  §   (1)  bekezdése  szerint  az  ember  sérthetetlen  és
   elidegeníthetetlen alapvető  jogait; míg  az államcélokat és
   feladatokat   a    Magyar   Köztársaság   -   az   Alkotmány
   szóhasználata szerint  -  "védi".  "elismeri",  "támogatja",
   "tiszteletben tartja",  anélkül hogy jognak minősítené őket.
   Az ún.  alkotmányi feladatok  vagy államcélok  elsősorban az
   Alkotmányban meghatározott  egyes alapjogok érvényesítése és
   állami védelme útján valósulnak meg. A környezethez való jog
   államcélkénti  felfogása   esetén  nem   lehetne   azt   más
   alapjogokkal ahhoz  hasonlóan  kitölteni,  ahogy  például  a
   piacgazdaság mint államcél tartalmát számos alapjog alkotja.
   (Lásd  a  21/1994.  (IV.  16.)  AB  határozatot,  ABK  1994.
   április, 169, 170.)

   b) A  környezethez való  jog nem  hasonlítható  a  szociális
   jogokhoz sem.  Noha ezekből  elsősorban az állam kötelessége
   folyik a  megfelelő  -  szociálpolitikai,  munkahelyteremtő,
   kulturális  és   oktatási  intézményeket  létrehozó  stb.  -
   intézkedésekre, eme  állami kötelességek  és az alanyi jogok
   között szoros  és kiterjedt kapcsolat van. A szociális jogok
   megvalósítása a megfelelő intézmények létrehozása mellett az
   igénybevételükkel kapcsolatos  alanyi jogok  révén történik,
   amelyeket a  törvényhozásnak kell meghatároznia. Kivételesen
   maguknak az  alkotmányba felvett egyes szociális jogoknak is
   van közvetlenül alanyi jogi oldala.

   c)  Mindebből   következik,  hogy   bár  a  szociális  jogok
   "mindenkit" vagy legalábbis minden állampolgárt megilletnek,
   megvalósításuk során  az  érvényesítésüket  szolgáló  alanyi
   jogok   konkrét    jogosultjai   meghatározhatók.   Még   az
   Alkotmányban  meghatározott   komplex  intézmények  (például
   "piacgazdaság") megvalósítására kötelező államcélok esetében
   is  így   van  ez.   Itt  az  államcélt  megvalósító  alanyi
   alapjogoknak vannak  jogosultjai. Mind  az alanyi alapjogok,
   mindpedig a  másodlagosan megadott  alanyi  jogok  az  állam
   alkotmányos kötelezettsége  alapján  létrehozott  szociális,
   kulturális  stb.   intézmények  igénybevételére,   az  adott
   alkotmányi feladat, illetőleg szociális jog megvalósításának
   szükségszerű eszközei;  az állami  intézménygaranciák és  az
   alanyi jogok egymás hasonló súlyú kiegészítői.

   3.  A   környezetvédelemhez  való  jog  mindezekkel  szemben
   elsősorban önállósult  és önmagában  vett  intézményvédelem,
   azaz  olyan   sajátos   alapjog,   amelynek   az   objektív,
   intézményvédelmi   oldala   túlnyomó   és   meghatározó.   A
   környezethez való  jog az állam környezetvédelemre vonatkozó
   kötelességei teljesítésének  garanciáit emeli  az  alapjogok
   szintjére,   beleértve    a    környezet    elért    védelme
   korlátozhatóságának  feltételeit   is.  E  jog  sajátosságai
   folytán mindazokat  a feladatokat,  amelyeket másutt  alanyi
   jogok  védelmével   teljesít  az   állam,  itt  törvényi  és
   szervezeti garanciák nyújtásával kell ellátnia.

   a) A  környezethez való  jog érvényesítéséhez  természetesen
   alanyi jogokat  is  kell  alapítania  a  törvényhozónak,  de
   ezekre  az   jellemző,  hogy  többnyire  csupán  közvetetten
   függnek össze  a  környezetvédelemmel.  A  környezeti  károk
   megtérítésére szóló polgári jogi igény közvetlenül például a
   tulajdonjog  sérelmét   orvosolhatja.  Vannak   kifejezetten
   környezetvédelmi vonatkozású  alanyi jogok  is, ezek viszont
   elsősorban eljárási jellegűek, mint amilyen az engedélyezési
   eljárásban  való   részvétel  joga.   A  környezetvédelemben
   használatos   alanyi    jogok   többsége    nem    sajátosan
   környezetvédelmi célt  szolgál, hanem  többek között  erre a
   célra  is  használható,  mind  például  a  kárral  fenyegető
   magatartástól való  eltiltásra irányuló  polgári jogi igény,
   vagy a közérdekű adatok megismeréséhez való alkotmányos jog.

   A legszorosabb  kapcsolat az élethez való joggal áll fenn: a
   környezethez  való   jog  valójában   az  élethez  való  jog
   objektív, intézményvédelmi  oldalának egyik része: az emberi
   élet természeti  alapjainak fenntartására  vonatkozó  állami
   kötelességet  nevesíti   külön  alkotmányos   "jogként".  Az
   Alkotmány 18.  § hiányában a környezetvédelemmel kapcsolatos
   állami   kötelezettségek    kiterjesztő   értelmezéssel   az
   Alkotmány 54. § (1) bekezdéséből is levezethetők lennének.

   A környezethez  való jog  önálló kimondása  azonban az állam
   objektív   életvédelmi    kötelezettségéből   -    egyébként
   szükségszerűen adódó  - következményeknek  külön alkotmányos
   súlyt  ad.   Ezek   az   objektív   állami   kötelezettségek
   szélesebbek az  élethez való  alanyi jogok  összességénél. A
   környezethez való  jog formailag  is eloldja őket az élethez
   való alanyi  jogtól, s  ezzel megkönnyíti,  hogy  ez  a  jog
   további, más  gyökerű, a  feladat megvalósításához szükséges
   állami   kötelezettségeket    magába    fogadjon,    továbbá
   megkönnyíti   a    környezetvédelem   sajátosságához    való
   alkalmazásukat is.

   A környezethez  való jog  sajátossága abban áll, hogy alanya
   valójában az "emberiség" és a "természet" lehetne.

   Ezt a  problémát szemléletesen jelzik mindazok a törekvések,
   amelyek a "természetnek", vagy képviseletében az állatoknak,
   növényeknek stb.  "jogokat" kívánnak  adni, vagy  "a meg nem
   született generációk  jogairól" beszélnek. E képes beszéd és
   az ilyen  jogi konstrukciók  azonban nem  szükségesek ahhoz,
   hogy  a   "természettel"  vagy   a  "a   jelen  és   jövendő
   emberiséggel"  szembeni  jogi  kötelességek  megállapíthatók
   legyenek.

   b) Az  Alkotmányban  biztosított  környezethez  való  jog  a
   környezet  védelmére   és  az   élet  természeti   alapjának
   fenntartására  vonatkozó  állami  kötelességet  jelenti.  Az
   egyedi alanyi jogok ezidőszerint e jog megvalósításában csak
   mellékesek; szerepük például mennyiségileg is elhanyagolható
   ahhoz  képest,  amit  az  alanyi  jogok  a  szociális  jogok
   megvalósításában  játszanak.   Itt  tehát  az  alanyi  jogok
   feladatát is  jogalkotási és szervezési garanciákkal kell az
   államnak pótolnia.  Ezért a  jogalkotás garanciális  szerepe
   nem egyszerűen  csupán fontosabb a környezetvédelemben, mint
   az   olyan    alkotmányos   jogoknál,    ahol   a    bíróság
   (alkotmánybíróság)  közvetlen   alapjogvédelmet  adhat  vagy
   alanyi jogi  igényeket ismerhet  el, hanem  -  a  dogmatikai
   lehetőségek határai  közt  -  mindazokat  a  garanciákat  is
   nyújtania kell,  amelyeket az  Alkotmány egyébként az alanyi
   jogok tekintetében biztosít.

   c) Ezért  a környezethez  való  jog  intézményes  védelmének
   mértéke nem  tetszőleges. A  védelem szintjét a környezethez
   való  jog   fenti  dogmatikai  sajátosságain  kívül  döntően
   befolyásolja  a   környezetvédelem  tárgya   is:   az   élet
   természeti alapjainak  véges volta  és  a  természeti  károk
   jelentős részének  visszafordíthatatlansága, s  végül  az  a
   tény,  hogy   mindezek  az   emberi   élet   fennmaradásának
   feltételei. A  környezethez való  jog az emberi élethez való
   jog érvényesülésének  fizikai feltételeit biztosítja. Mindez
   a  környezethez   való  jog  jogalkotással  való  védelmének
   különös, más  jogokéhoz  képest  fokozottan  szigorú  voltát
   követeli meg.

                               IV.

   A   környezethez    való   jog   tárgyából   és   dogmatikai
   sajátosságából  az   következik,  hogy   a  természetvédelem
   jogszabályokkal   biztosított    szintjét   az   állam   nem
   csökkentheti, kivéve,  ha ez  más alkotmányos jog vagy érték
   érvényesítéséhez   elkerülhetetlen.    A    védelmi    szint
   csökkentésének mértéke  az elérni kívánt célhoz képest ekkor
   sem lehet aránytalan.

   1. Az  Alkotmánybíróság  gyakorlata  szerint  az  alkotmányi
   feladatok és  a szociális  jogok megvalósítása  eszközei  és
   mértéke tekintetében a jogalkotó viszonylag nagy szabadságot
   élvez.  Alkotmányossági   probléma  abban   a   határesetben
   keletkezhet, ha  az állam  beavatkozása, vagy - gyakrabban -
   az  állam   mulasztása  az   Alkotmányban   előírt   feladat
   teljesítését, vagy  valamely védett  intézmény illetőleg jog
   megvalósulását nyilvánvalóan lehetetlenné teszi; e minimális
   követelmény felett  azonban -  más alapjog sérelmét kivéve -
   nincs alkotmányi  ismérv az  államcélt vagy  szociális jogot
   szolgáló jogszabályok alkotmányosságának minősítésére.

   A környezethez  való jog  e  tekintetben  is  különbözik  az
   alkotmányi  feladatoktól   és  a   szociális   jogoktól.   A
   996/G/1990.   AB    határozat   értelmében    az   állam   a
   környezetvédelem    elvi    alapjainak    és    módszereinek
   megválasztásában szabad, s szabad annak meghatározásában is,
   hogy a  környezethez való  jog tartalmát  adó sajátos állami
   kötelezettségből milyen  konkrét jogalkotási  és kormányzati
   teendők származnak. (ABH 1993, 535.) A környezethez való jog
   e  határozatban  megállapított  sajátosságaiból  következően
   azonban  az  állam  nem  élvez  szabadságot  abban,  hogy  a
   környezet  állapotát   romlani  engedje,   vagy   a   romlás
   kockázatát megengedje.

   A természetvédelemben  a védettség szükségességének objektív
   -   bizonyos    körben   nemzetközi   normákban   kötelezően
   megállapított -  ismérvei  vannak.  A  természetben  okozott
   károk    véges     javakat    pusztítanak,    sok    esetben
   jóvátehetetlenek,       a        védelem        elmulasztása
   visszafordíthatatlan  folyamatokat   indít  meg.   Emiatt  a
   környezetvédelemhez való  jog érvényesülésében  nem lehet  a
   gazdasági és  társadalmi körülményektől függő olyan minőségi
   és mennyiségi  hullámzást megengedni,  mint a  szociális  és
   kulturális  jogokéban,   ahol   a   körülmények   megkívánta
   megszorítások később  orvosolhatók. E  sajátosságok miatt  a
   környezethez  való   jog  védelmének   eszközei   között   a
   megelőzésnek elsőbbsége  van, hiszen  a visszafordíthatatlan
   károk utólagos  szankcionálása nem  tudja helyreállítani  az
   eredeti állapotot.  A környezethez  való  jog  érvényesítése
   alkotmányosan megköveteli  azt, hogy  az állam  - amíg  jogi
   védelem egyáltalán  szükséges -  az elért  védelmi  szinttől
   csakis olyan  feltételekkel léphessen  vissza, amikor alanyi
   alapjog korlátozásának  is helye  lenne. A környezethez való
   jog érvényesítése  a védelem  elért szintjének  fenntartásán
   belül azt  is megkívánja,  hogy az állam a preventív védelmi
   szabályoktól ne  lépjen vissza  a  szankciókkal  biztosított
   védelem felé. Ettől a követelménytől is csak elkerülhetetlen
   szükségesség esetén, és csak arányosan lehet eltérni.

   2. Az  Alkotmánybíróság megjegyzi,  hogy az adott jogvédelmi
   szint garantálásának az alanyi jogok vonatkozásában többféle
   módja ismeretes,  például a  szerzett jogok  védelme, vagy a
   bizalomvédelem. Ezeknek az Alkotmánybíróság gyakorlatában is
   számos példája van. Így a társadalmi szervek kezelői jogának
   - alkotmányos  - megszüntetése  nem hagyhatja  védtelenül  a
   korábbi jogosultakat (ABH 1992, 108.); csak a clausula rebus
   sic   stantibus    olyan   feltételeivel    lehet    korábbi
   szerződéseket  jogszabállyal   megváltoztatni,  amelyeket  a
   polgári bíróság  is elismerne  (ABH 1991, 153,157). Előzetes
   alanyi  jogosultság,   illetve  bárminemű   előzetes  állami
   kötelezettség nélkül,  csupán gazdaságpolitikai célból adott
   kedvezményeket  is   csak  akkor   lehet  rövid  határidővel
   szűkíteni vagy visszavonni, ha erre a jogszabály kibocsátása
   óta  eltelt   hosszabb  idő   alatt  bekövetkezett  jelentős
   változások kényszerítették az államot. Ilyen kényszer nélkül
   az   érintetteknek   hosszabb   alkalmazkodási   időt   kell
   biztosítani. (ABK  1994. február,  63,65.) Még  inkább áll a
   védelmi szint  garantálása a  környezethez való  jogra, ahol
   nem bizalomvédelemről,  hanem egy  sajátos alapjogból folyó,
   különleges  állami  kötelezettség  teljesítéséről  van  szó,
   olyan kötelezettségről,  amely az "általános alanyú" alapjog
   garanciáit azáltal  öleli fel,  hogy kötelezettségként teszi
   működőképessé őket.

   3.  Az   Alkotmánybíróság  külön  is  hangsúlyozza,  hogy  a
   védettségi status  quo biztosításának  kötelezettségét  -  a
   környezethez   való    jog   sajátosságai    alapján   -   a
   természetvédelemre nézve  állapította meg;  az tehát  a fent
   kifejtett különbségekre  is tekintettel  a szociális jogokra
   nem vonatkozik.

                                V.

   1.  A   természetvédelmi  területek  használatára  vonatkozó
   garanciális szabályokat  - engedélyezési  kötelezettségeket,
   használati    tilalmakat     és    korlátozásokat     -    a
   természetvédelemről szóló  1982. évi 4. tvr. és végrehajtási
   szabályai állapították meg. A kisajátításról szóló 1976. évi
   24. tvr. 4. § (1) bekezdés l) pontja lehetővé teszi ingatlan
   kisajátítását  a  természetvédelem  céljára,  ha  a  védelem
   másként nem biztosítható.

   Az Ámt.  19. §-ának rendelkezése - amely szerint a 15. §-ban
   meghatározott,   természetvédelmi    és   természetvédelemre
   tervezett    területeket     állami    tulajdonba    és    a
   természetvédelmi  szervezetek   kezelésébe   kell   adni   -
   hatásában ezzel a kisajátítással egyenértékű. Az állam tehát
   a szükséges védelmet ezúton látta csak biztosíthatónak, s az
   Ámt-ben   meghatározott   védett   területek   kisajátítását
   kötelezővé tette.

   2. A  természetvédelmi célú  kisajátítás törvényi  alapjának
   megléte azonban nem jelenti azt, hogy védelmi kötelességének
   az állam ne tehetne más módon eleget.
   Az Alkotmány  18. §-ából  az a kötelezettség folyik, hogy az
   egyszer már  elért védelmi  színvonal ne csökkenjen. Elvileg
   lehetséges  az   is,   hogy   a   természetvédelmi   szervek
   kezeléséből ismét  magántulajdonosok  használatába  adják  a
   védett  területeket,  mint  ahogy  lehetséges  a  védett  és
   védelemre  tervezett   területek  magántulajdonban,  illetve
   magántulajdonosok kezelésében  hagyása  is;  mindezekben  az
   esetekben azonban  a használók kötelezettségeit úgy meg kell
   szigorítani, hogy  a  védelem  szintje  és  hatékonysága  ne
   csökkenjen. Az  Alkotmánybíróság rámutat, hogy a tilalmak és
   szankciók   szigorítása   nem   elegendő:   olyan   megelőző
   biztosítékok  is  kellenek,  amelyek  a  károkat  ugyanolyan
   valószínűséggel   kizárják,    mintha   a   terület   állami
   tulajdonban és természetvédelmi szerv kezelésében lenne. Azt
   is hangsúlyozza  az Alkotmánybíróság,  hogy a kisajátítás és
   természetvédelmi  szervek   kezelésébe  vétel   más  védelmi
   eszközökkel való  helyettesítésére annál  szűkebb  lehetőség
   van, minél  magasabb védelmi  fokozatba tartozik  az  illető
   terület. A nemzetközi egyezménnyel vagy a fokozottan védett,
   illetve  az   ilyen  védelemre   tervezett  természetvédelmi
   területek esetében például a szükséges megelőző biztosítékok
   oly mértékben  korlátozhatják  a  tulajdonos  használati  és
   rendelkezési jogosítványát,  illetve az  Európai Emberi Jogi
   Egyezményben biztosított  "a javak  békés  élvezetét",  hogy
   ezek a  korlátozások -  a polgári jogi tulajdonjog elvonása,
   azaz a  "klasszikus" kisajátítás  nélkül is  - alkotmányjogi
   értelemben a  tulajdon elvonásának  minősülhetnek,  s  adott
   esetben   csak   kártalanítás   ellenében   rendelhetők   el
   alkotmányosan. (A  polgári jogi  tulajdon és  az  alkotmányi
   tulajdonvédelem viszonyára  lásd a  64/1993. (XII.  22.)  AB
   határozatot, ABH 1993, 373, 379-382.)

   3.  Az   adott  esetben   azonban  anélkül   történt  meg  a
   visszalépés, hogy  a természetvédelmi  előírások  bármit  is
   változtak  volna.   Az  Ámt.  módosítása  és  a  földrendező
   bizottságokról  szóló  törvény  -  a  fent,  a  II.  pontban
   ismertetett   rendelkezésekkel    -    tehát    egyértelműen
   csökkentette a természetvédelmi területek védettségét.

   Az Alkotmánybíróság nem talált olyan elfogadható okot, amely
   a  környezethez   való  jog  korlátozásának  elkerülhetetlen
   szükségességét akárcsak  mérlegelhetővé tette  volna.  Az  a
   körülmény ugyanis,  amely a  védelmi szint csökkentésének az
   Ámt-ben  és   az  Fbt-ben  nyilvánvaló  indítéka  volt  -  a
   kijelölhető földterületek  kibővítése,  tekintettel  a  Kpt.
   alapján   megszerezhető    földtulajdonra   mutatkozó   nagy
   mennyiségű igényre,  valamint  a  részarány-földtulajdonosok
   természetbeni  kielégítésére  -,  nem  állítható  szembe  az
   államnak  a   természet  védelmére   vonatkozó   alkotmányos
   kötelességével.

   A  kárpótlás   nem  az   állam  alkotmányos  kötelezettségén
   nyugszik. Különösen  nincs az  államnak semmiféle alkotmányi
   kötöttsége  arra  nézve,  hogy  kárpótlásként  milyen  javak
   megszerzését  teszi   lehetővé.  Ugyanígy   nincs   senkinek
   semmiféle alkotmányos  joga arra,  hogy vételi  joggal élve,
   árverésen,  meghatározott   nagyságú  földet  szerezzen.  Az
   Alkotmánybíróság ismételten  rámutat arra, hogy a kárpótlási
   törvénynek  mindazon   rendelkezései,  amelyek  a  kárpótlás
   általános  mértékén   túlmenően   a   földtulajdon   eredeti
   állapotának  helyreállítását  célozták,  alkotmányellenesnek
   bizonyultak.  (ABH   1993,  131.)  Ugyanígy  a  szövetkezeti
   földtulajdon  magánkézbe   adásának  adott   módja  nem   az
   Alkotmányból következik,  s nem  indokolhatja a környezethez
   való alkotmányos jognak, s az ennek megfelelő állami védelmi
   kötelezettségnek   a    korlátozását.   A    tsz-tulajdonból
   magántulajdonhoz  jutottak   és  a   kárpótlásra  jogosultak
   tekintetében maga  Kpt. is számolt az igénybe vehető terület
   véges nagyságával.  Az Ámt. 22. §-a pedig arról rendelkezik,
   hogyan kell  eljárni, ha bármi okból nem áll rendelkezésre a
   részaránytulajdonost megillető AK-érték.

   Az Ámt.  19. §-a  az állami  tulajdonba és  természetvédelmi
   szervek  kezelésébe   vételt   minden   szövetkezeti   közös
   használatban  álló   védett  területre   nézve  szükségesnek
   ítélte,   függetlenül    a   tulajdonos    személyétől.   Az
   Alkotmánybíróság rámutat  arra, hogy a részaránytulajdonosok
   jogállása  sajátosságát   -  nevezetesen   azt,  hogy  az  ő
   esetükben a  tulajdonjog eleve  fennállt, s csupán az eszmei
   hányad   természetbeni    kijelöléséről   van    szó   -   a
   törvényhozásnak a tulajdon kijelölésénél, a védett területek
   kisajátításánál, vagy  a 19. §-nak megfelelő védelmi szintet
   biztosító szabályozásnál  lehet és  kell figyelembe  vennie.
   Ezek a  sajátosságok azonban  a természetvédelem  szintjének
   csökkentését éppúgy  nem indokolhatják, mint ahogy a védelem
   korábbi szintjének meghatározásánál is közömbösek voltak.

   Az indítvány  beérkezése után az Igazságügyi Minisztérium és
   a  Környezetvédelmi   és   Területfejlesztési   Minisztérium
   törvénytervezetet  készített,   amely  az  Ámt.  15.  §  (1)
   bekezdésének i)  pontja, valamint  a  (3)  bekezdés  szerint
   védett  és   védelemre  tervezett   területek  ismét  állami
   tulajdonba és  természetvédelmi szerv  kezelésébe  kerülését
   segíti  elő.   Noha  az   Országgyűlés  a   tervezet  sürgős
   tárgyalását elhatározta,  határozathozatalra az Országgyűlés
   megbízatásának lejárta miatt nem került sor.

   4. Az  Ámt. eredeti  15. és  19.  §-a  által  elért  védelmi
   szinthez képest  a 15.  §-nak az Ámt-t módosító 1992. évi L.
   törvény 4. §-a által meghatározott és kiegészített szövege a
   védelmet csökkentette:  a hatósági  engedéllyel a földalapba
   kijelölhető területek  felsorolásába az  erdőt is  felvette,
   valamint nemzeti  park és  tervezett nemzeti  park területén
   lévő  termőföldet   is  kijelölhetővé   tett.  Az  utóbbinak
   miniszteri engedélyhez  és feltételekhez  kötése nem  jelent
   olyan szigorítást, ami a visszalépést kiegyensúlyozná, mivel
   nem megy túl a természetvédelmi jogszabályok által már úgyis
   lehetővé tett  korlátokon, illetve  a puszta felhatalmazáson
   kívül  nem   tartalmaz  olyan  szempontot,  amely  szigorúbb
   feltételeket követelne meg.

   Az Ámt.  19. §-ában  biztosított védelmet,  amely szerint  a
   szövetkezeti használatban álló védett és védelemre tervezett
   területeket állami  tulajdonba és  természetvédelmi  szervek
   kezelésébe kell adni, az Fbt. 13. § (7) bekezdés 4. pontja -
   az állami  tulajdonban álló,  nemzetközi egyezmények hatálya
   alá tartozó  és fokozottan  védett vagy e védettségi formára
   tervezett területek kivételével - megszüntette.

   A természetvédelem  jogszabályban előírt  mértékének ezek  a
   csökkentései a  fent kifejtettek értelmében az Alkotmány 18.
   §-ában  és   a  70/D.   §   (2)   bekezdésében   biztosított
   környezethez való  jogba ütköznek. Ezért az Alkotmánybíróság
   e  rendelkezéseket   hatálybalépésük  napjára  visszamenőleg
   megsemmisítette.

   A visszamenőleges  hatályú megsemmisítést a természetvédelem
   érdeke követelte meg.

   5. Azok  a lezárt jogviszonyok, amelyek azáltal keletkeztek,
   hogy védett  területeket időközben  jogerősen a földalapokba
   kijelöltek és  esetenként magántulajdonba  adtak,  illetőleg
   magántulajdonként természetben  elkülönítettek, a visszaható
   hatályú megsemmisítésnek nem képezik akadályát. Ugyanakkor a
   visszaható hatályú megsemmisítés nem hat ki automatikusan az
   alkotmányellenes    rendelkezések     alapján    megszerzett
   tulajdonjogra,  vagy   a  tulajdoni   hányad   természetbeni
   kijelölésére.  Az   Alkotmánynak  megfelelő,  és  kötelezően
   elérendő védelmi  szint az,  amit az Ámt. 19. §-a eredetileg
   előírt. Ehhez  eddig is  a nem állami tulajdon kisajátításra
   lett  volna   szükség;  az   Ámt.  a  szövetkezeti  tulajdon
   kisajátítása ellenében  adandó  teljes  kártalanítás  módját
   részletezte csupán,  míg a  részaránytulajdonosokra a rendes
   kisajátítási szabályok vonatkoztak.

   Az    időközben     már    magántulajdonba    került    vagy
   magántulajdonként elkülönített védett és védelemre tervezett
   területek kisajátításának nincs alkotmányi akadálya.

   Az   eredetileg    az   állami    tulajdonba   vétellel   és
   természetvédelmi szervek  kezelésébe  adással  meghatározott
   védelmi  szint   helyreállításának  nem   a  kisajátítás  az
   egyetlen eszköze. Gyakorlatilag azonban az állami tulajdonba
   vétel elsősorban  az alacsonyabb  védelmi fokozatba  tartozó
   területek   tekintetében    pótolható    szigorú    megelőző
   korlátozásokkal és ellenőrzéssel.

   6. A  környezethez való  jog érvényesítése,  s ezen  belül a
   helyrehozhatatlan természeti károk megelőzése megköveteli az
   eredeti    védelmi    szint    helyreállítására    kötelező,
   ellentmondásmentes törvényi szabályozást.

   Az Ámt.  19. §-a  a védett  területek állami  tulajdonba  és
   természetvédelmi  hatósági   kezelésbe  adását   nem  csupán
   lehetővé, hanem kötelezővé tette, vagyis a kisajátítási tvr.
   azt  nem   pótolhatja.  Tekintettel   az  Ámt.   15.  §-ának
   módosítása  és   a  19.   §  hatályon  kívül  helyezése  óta
   bekövetkezett és  lezárt tulajdoni  változásokra, ma  már az
   alkotmányellenes   rendelkezések   visszamenőleges   hatályú
   megsemmisítése és  az Ámt. 19. § helyreállítása sem elegendő
   az eredeti  védelmi szint  eléréséhez, azaz az Alkotmány 18.
   §-ának  sérelme  megfelelő  jogalkotás  nélkül  továbbra  is
   fennáll. Az Alkotmánybíróság meghatározta a természetvédelmi
   törvényhozással  szembeni  alkotmányos  követelményeket,  és
   tisztázta azt  is, hogy  a védelmi szint helyreállításában a
   törvényhozó milyen  korlátok között nincs az eredeti védelmi
   eszközökhöz kötve.  Figyelemmel arra,  hogy a 19. § hatályon
   kívül  helyezése   következményeinek  orvoslására  tervezett
   törvényhozás  nem   az  eredeti   védelmi   szint   kötelező
   helyreállítását írja elő, és nem is vezet arra; továbbá hogy
   a   természetvédelem    szintjének   az    Ámt.   15.    §-a
   alkotmányellenes rendelkezései alapján előállott csökkenését
   is -  a tulajdonos  személyére tekintet  nélkül -  orvosolni
   kell,  az   Alkotmánybíróság  szükségesnek  ítélte,  hogy  a
   jogalkotót kifejezetten  felhívja az  Alkotmánynak megfelelő
   állapotot eredményező törvény megalkotására.
                         Dr. Sólyom László
                        előadó alkotmánybíró
                     az Alkotmánybíróság elnöke

           Dr. Ádám Antal               Dr. Kilényi Géza
           alkotmánybíró                   alkotmánybíró

          Dr. Lábady Tamás               Dr. Schmidt Péter
           alkotmánybíró                   alkotmánybíró

          Dr. Szabó András            Dr. Tersztyánszky Ödön
            alkotmánybíró                  alkotmánybíró

           Dr. Vörös Imre                Dr. Zlinszky János
           alkotmánybíró                    alkotmánybíró
    Dr. Ádám Antal alkotmánybíró és
    dr. Tersztyánszky Ödön alkotmánybíró különvéleménye

    1. A  többségi határozatnak az Alkotmány 18. §-ára vonatkozó
    értelmező  megállapításaival  nem  mindenben  értünk  egyet.
    Álláspontunk szerint az Alkotmánybíróságnak az indítványt el
    kellett volna utasítania.

    Az  Alkotmány   18.  §-ából   nem  vezethető   le  a  Magyar
    Köztársaságnak  az   a  kötelessége,   hogy  "az   állam   a
    természetvédelem jogszabályokkal  biztosított  szintjét  nem
    csökkentheti, kivéve,  ha ez  más alapjog  vagy  alkotmányos
    érték érvényesítéséhez elkerülhetetlen".

    E   megállapítás   megalapozottságának   megítéléséhez   nem
    hagyhatók figyelmen  kívül azok  az  eltérések,  amelyek  az
    általános   állami    környezetvédelem    és    az    állami
    természetvédelem tárgykörében,  megvalósulási  formáiban  és
    alkotmányi megalapozottságában fennállanak. Az Alkotmány 18.
    §-ában megállapított egészséges környezethez való jog állami
    érvényesítési kötelessége  elsősorban  az  emberi  környezet
    valamennyi    összetevőjét     érintő    minőségi    mutatók
    (határértékek)   állami    meghatározását   és   e   mutatók
    tiszteletben   tartását   célzó   állami   figyelő,   (mérő)
    ellenőrző, késztető,  szankcionáló és  korrekciós  feladatok
    ellátását foglalja magában.

    A  fentiekből   az  is   következik,  hogy  a  18.  §-ból  a
    természetvédelem tekintetében  csak a  természetes környezet
    általános minőségének biztosítását szolgáló állami feladatok
    vezethetők  le.   A  természetvédelem  az  emberi  környezet
    összetevői közül  csak a  természetes  környezet  nemzetközi
    jogi és  belső állami  normák  által  meghatározott  különös
    értékű és sajátos oltalomra szoruló tárgyköreire vonatkozik.
    A  különös  oltalomra  szoruló  természeti  értékek  sajátos
    védelme a  védelem  megállapított  fokozataitól  függően  az
    egészséges  környezethez   való  jog   érvényesülését  célzó
    teendőkön  kívüli,   azokat   meghaladó   sajátos   tartalmú
    szabályozó, irányító,  szervező,  gazdálkodó,  ellenőrző  és
    kényszerítő tevékenység  kifejtését jelenti.  Ezek tartalmát
    azonban  a  jogalkotó  a  vonatkozó  nemzetközi  okmányokban
    foglalt előírások,  az  egészséges  környezethez  való  jog,
    valamint az egészséghez való alapvető jog kötöttségein kívül
    szabadon állapítja meg.

    2. Az  Alkotmány  18.  §-a  szerint  "a  Magyar  Köztársaság
    elismeri  és   érvényesíti  mindenki   jogát  az  egészséges
    környezethez". Ez  a rendelkezés az érvényesítés eszközeivel
    kapcsolatban -  eltérően az  Alkotmány 70/D., 70/E. és 70/F.
    §-aiban foglaltaktól - részletes szabályokat nem tartalmaz.

    Az egészséges  környezethez való jog érvényesítését az állam
    az  Alkotmány   18.  §-a   értelmében  kifejezetten  magának
    tartotta fenn.  A 18.  § rendelkezése közvetlenül az államot
    jogosítja és  kötelezi cselekvésre. Ez a jog állami célokat,
    állami    kötelezettségvállalást     juttat     kifejezésre.
    Megvalósításához  anyagi  eszközök  szükségesek.  Az  állami
    szervek  rendelkezésére   ezeket  az   anyagi  eszközöket  a
    költségvetési törvény bocsátja.

    Az Alkotmány  18. §-a  nem követeli  meg  a  múltban  önként
    vállalt és  érvényesített állami  kötelezettségek valamilyen
    szintjének, vagy feltételrendszerben jelentkező mértékének a
    fenntartását.

    A környezetvédelmen  belül a  természetvédelemmel összefüggő
    jogszabályok     alkotmányossága      -     a     nemzetközi
    kötelezettségeknek való megfelelésen túl (Alkotmány 7. § (1)
    bek.) -  csak szélsőséges  esetekben válhat  kérdésessé. Így
    különösen akkor,  ha alapos  okkal lehet arra következtetni,
    hogy a  szabályozás hatása  az  élet  természeti  alapjainak
    nagymérvű és visszafordíthatatlan romlását idézné elő.

    A korábban  vállalt állami kötelezettségeknek a jogi védelmi
    szint csökkentésében megjelenő változása ezért önmagában nem
    ad    kellő     alapot    a     kifogásolt     rendelkezések
    alkotmányellenességének megállapítására.

    Az  elbírált  esetben  lényeges,  hogy  az  erdő  nemcsak  a
    természetvédelem,   hanem    a   gazdálkodás    tárgya   is.
    Alkotmányossági  szempontból   a  természetvédelem  érintett
    területén annak  van meghatározó  jelentősége, hogy  az erdő
    tulajdonosa mire  jogosult illetve  kötelezett.  A  vizsgált
    körben nincs  igazolva,  hogy  az  erdők  védelme  kizárólag
    állami  tulajdonban  állással  vagy  a  jogi  védelmi  szint
    emelésére irányuló újabb szabályozással valósítható meg.

    3. Az Ámt. 19. §-a szerint bizonyos, ki nem jelölhető védett
    területeket  állami   tulajdonba  kellett   volna  adni.   E
    rendelkezés végrehajtásához további állami döntésekre, a nem
    állami tulajdon kisajátítására irányuló eljárások indítására
    lett volna  szükség. Az  Ámt.  ezekre  nézve  határidőt  nem
    állapított meg.

    Az    ingatlanok     természetvédelmi     célzatú     állami
    tulajdonbavétele  az   Alkotmány  13.   §  (2)  bekezdésében
    meghatározott keretek között lehetséges, ilyen kötelezettség
    azonban az  Alkotmány 18.  §-ából kényszerűen  nem vezethető
    le.

    Ebből az  is következik,  hogy az állam az állami tulajdonba
    vételt  tervező   döntéséhez  nincs   kötve,  azt   bármikor
    felülvizsgálhatja és megváltoztathatja.

    Az   állami    tulajdonba    vételt    előíró    rendelkezés
    megváltoztatása  (az   adott  esetben  az  Ámt.  19.  §-ának
    hatályon   kívül    helyezése)    a    ténylegesen    elért,
    jogszabályokban biztosított  védelmi szintet  nem csökkenti.
    Az érintett  területeket az  állam a hatályos jog (1976. évi
    24. tvr.  4. §  (1) bek.  l) pont)  szerint  külön  törvényi
    rendelkezés meghozatala nélkül is kisajátíthatja.

    Az   egészséges    környezethez   való   jog   érvényesítése
    alkotmányossági szempontból  önmagában nem  alapozza meg  az
    állami   tulajdonba    vételt.   Nem    igazolható   ugyanis
    általánosságban, hogy  az állam  más személyeknél  gondosabb
    tulajdonosa a természetvédelmi területeknek.

    Sem az  állami, sem  a nem-állami  tulajdonosról  nem  lehet
    eleve és okkal feltételezni azt, hogy a tulajdonos jogait és
    kötelezettségeit előíró jogszabályokat betartja vagy nem.

    A természetvédelmi  célzatú állami  tulajdonba vétel viszont
    indokolt illetve  elkerülhetetlen  lehet,  ha  a  nem-állami
    tulajdont a  természetvédelmi jogszabályok  olyan  mértékben
    korlátozzák, hogy  a korlátozás  csak a kötelező kisajátítás
    előírása  és   végrehajtása  mellett   alkotmányos.  (Ezt  a
    kisajátítási jogszabály  akként fejezi  ki,  hogy  ingatlant
    kisajátítani természetvédelmi  célra csak  akkor lehet, ha a
    védelem másként nem biztosítható.)

    Budapest, 1994. május 17.

             Dr. Ádám Antal          Dr. Tersztyánszky Ödön
              alkotmánybíró                alkotmánybíró
     .