English
Hungarian
Ügyszám:
.
381/E/1993
Előadó alkotmánybíró: Sólyom László Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 28/1994. (V. 20.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 1994/134
.
A döntés kelte: Budapest, 05/17/1994
.
.

.
A döntés szövege (pdf):
  .
  A döntés szövege:
  .
  A döntés szövege:
                  A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

   Az Alkotmánybíróság jogszabály alkotmányellenessége utólagos
   vizsgálatára,    valamint     mulasztásban     megnyilvánuló
   alkotmányellenesség   megszüntetésére   irányuló   indítvány
   tárgyában  -  Dr.  Ádám  Antal  és  Dr.  Tersztyánszky  Ödön
   alkotmánybíró különvéleményével - meghozta a következő

                          határozatot :

   1. Az  Alkotmánybíróság megállapítja,  hogy az Alkotmány 18.
   §-ában megállapított,  az egészséges környezethez való jog a
   Magyar  Köztársaságnak  azt  a  kötelezettségét  is  magában
   foglalja, hogy  az állam  a természetvédelem jogszabályokkal
   biztosított szintjét  nem csökkentheti,  kivéve, ha  ez  más
   alapjog    vagy     alkotmányos    érték    érvényesítéséhez
   elkerülhetetlen. A  védelmi szint  csökkentésének mértéke az
   elérni kívánt célhoz képest ekkor sem lehet aránytalan.

   2. Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy a szövetkezetekről
   szóló 1992.  évi I. törvény hatálybalépéséről és az átmeneti
   szabályokról szóló  1992. évi II. törvény 15. § (1) bekezdés
   i)   pontjában   az   "erdő"   művelési   ág   felvétele   a
   természetvédelmi   hatóság    hozzájárulásával   kijelölhető
   termőföldek művelési  ágainak felsorolásába; továbbá a 15. §
   (4)  bekezdése  alkotmányellenes,  ezért  e  rendelkezéseket
   hatálybalépésük napjára visszamenően megsemmisíti.

   Az 1992.  évi II.  törvény 15.  § (1)  bekezdés i) pontja az
   alábbi szöveggel marad hatályban:

   [A  13.   §  (2)   bekezdésének  a),   b)  és  d)  pontjában
   meghatározott  földeket   a  14.   §-ban   meghatározottakon
   túlmenően úgy kell kijelölni, hogy]
   "i) a  - lakott  tanyákhoz tartozó  termőföldek kivételével,
   melyek    kijelöléséhez     a    természetvédelmi    hatóság
   hozzájárulása szükséges - nemzeti park, nemzetközi egyezmény
   hatálya alá  tartozó és a fokozottan védett terület, továbbá
   - szántó,  gyümölcsös, kert,  szőlő  művelési  ágba  tartozó
   termőföldek   kivételével,    amelynek    kijelöléséhez    a
   természetvédelmi hatóság  hozzájárulása  szükséges  -  egyéb
   védett természeti terület ne kerüljön bele."

   3. Az  Alkotmánybíróság megállapítja,  hogy a földrendező és
   földkiadó bizottságokról  szóló 1993.  évi II. törvény 13. §
   (7)  bekezdésének  4.  pontja  alkotmányellenes;  ezért  azt
   hatálybalépésének       időpontjára        visszamenőlegesen
   megsemmisíti.

   4.   Az   Alkotmánybíróság   megállapítja,   hogy   mindazon
   természetvédelmi oltalom  alatt álló  és védelemre tervezett
   területek tekintetében, amelyekre nézve e határozat 2. és 3.
   pontjának rendelkezései  nem eredményezik a természetvédelem
   eredeti szintjének  helyreállását, az  állami tulajdonba  és
   természetvédelmi  szervek   kezelésébe  vételükre  vonatkozó
   szabályozás hiánya,  illetve - ahol ez lehetséges - az azzal
   azonos  szintű   védelmet  eredményező   szabályozás  hiánya
   alkotmányellenes    helyzetet    idéz    elő.    Ezért    az
   Alkotmánybíróság felhívja  az Országgyűlést, hogy jogalkotói
   feladatának 1994. november 30-áig tegyen eleget.

   Az Alkotmánybíróság  ezt a  határozatát a  Magyar Közlönyben
   közzéteszi.
                            Indokolás

                                 I.

    Az indítványozó a földrendező bizottságokról szóló 1993. évi
    II.   törvény    13.    §    (7)    bekezdés    4.    pontja
    alkotmányellenességének  megállapítását  és  megsemmisítését
    kérte.  Ez   a  rendelkezés   hatályon  kívül   helyezte   a
    szövetkezetekről    szóló     1992.    évi     I.    törvény
    hatálybalépéséről és  az átmeneti  szabályokról szóló  1992.
    évi  II.  törvény  19.  §-át,  amely  a  termelőszövetkezeti
    használatban  lévő   védett  természeti   területek   állami
    tulajdonba és  a természetvédelmi  szervek kezelésébe adását
    írta elő.  Az indítványozó szerint ezzel a védett természeti
    területek    állami     tulajdonbavételének     szabályozása
    tekintetében alkotmányellenes  joghézag, egyébként  pedig az
    Alkotmány  70/D.   §-ába  ütköző   alkotmányellenes  állapot
    alakult   ki,    mivel   a   védett   természeti   területek
    magántulajdonba, illetve szövetkezeti kezelésbe adása védett
    természeti  területek   feldarabolásához  és   a  természeti
    értékek pusztulásához  vezet. Ezért kérte az indítványozó az
    érintett  védett   területek  állami   tulajdonba   vételére
    vonatkozó   jogalkotói    feladat    elmulasztásában    álló
    alkotmányellenesség   megállapítását,    és   a    jogalkotó
    felhívását e feladat teljesítésére.

                                II.

    1. A támadott jogszabály és jogi környezete a következő:

    -  A   szövetkezetekről   szóló   1992.   évi   I.   törvény
    hatálybalépéséről és  az átmeneti  szabályokról szóló  1992.
    évi II.  törvény (a  továbbiakban Ámt.)  eredeti 15.  §-a  a
    mezőgazdasági szövetkezet közös használatban álló, továbbá a
    tulajdonába került védett és védelemre tervezett területeket

    - bizonyos  mezőgazdaságilag művelt  területekre  vonatkozó,
    engedélyköteles  kivételekkel   -   kivette   a   részarány-
    földtulajdonosok   tulajdonának   elkülönítésére   szolgáló,
    valamint az  1991. évi XXV. törvény (a kárpótlási törvény, a
    továbbiakban   Kpt.)   értelmében   magántulajdonba   adásra
    kijelölhető területek közül. A 19. § szerint ezeket a védett
    területeket állami  tulajdonba és  természetvédelmi  szervek
    kezelésébe kell  adni; a  szövetkezeti tulajdonért csereföld
    vagy pénzbeni kártalanítás jár.

    Az Ámt. arra a rendelkezésre épült, amelyet a Kpt. 18. §-a a
    kárpótlásra  és   a  szövetkezeti   tagok  és  alkalmazottak
    földtulajdonhoz juttatására szolgáló földalapok kijelölésére
    már előírt.  Eszerint a kiadásra kerülő termőföldet a védett
    természeti területen  kívül  kell  kijelölni.  Ha  a  védett
    természeti területen  kívül rendelkezésre  álló terület  nem
    elegendő -  a nemzeti park, a nemzetközi egyezmények hatálya
    alá tartozó  és a fokozottan védett területek kivételével -,
    a szövetkezet  tulajdonában lévő  szántó, kert,  gyümölcsös,
    szőlő  és  erdő  művelési  ágba  tartozó  védett  természeti
    terület is  kijelölhető. A  kijelöléshez a  természetvédelmi
    hatóságnak hozzá  kell  járulnia.  Ezek  a  rendelkezések  a
    védelemre tervezett  területekre is  alkalmazandók. Az  Ámt.
    ezt a  védelmet kiterjesztette  a mezőgazdasági  szövetkezet
    közös  használatában   álló  földekre,   s  ezzel  együtt  a
    részarány-földtulajdonosok tulajdonának  elkülönítésére (13.
    §  (3)   bekezdés);  másrészt   az  engedéllyel  kijelölhető
    területek közül  az erdő  művelési ágba  tartozókat  kivette
    (15. § (1) bekezdés i) pont).

    - Az  Ámt. módosítása  (1992. évi  L. törvény  4. §-a) 1992.
    júniusában már  enyhít a  védelmen azáltal,  hogy  bővíti  a
    kivételeket: a  kivételesen kijelölhető, megművelt területek
    közé az  erdőt is  beveszi, továbbá  miniszteri  engedéllyel
    nemzeti  park   és  tervezett  nemzeti  park  területére  is
    engedélyezi a  részarány-földtulajdonosok tulajdonában  álló
    földek természetbeni  kijelölését. Nem jelölhető ki továbbra
    sem  a   nemzetközi  egyezménnyel  és  a  fokozottan  védett
    terület. (15.  § új  (1) bekezdés  i) pont,  új (4)  és  (5)
    bekezdés.) Az (5) bekezdés szerint ezek közül a továbbra sem
    kijelölhető területek közül az állami tulajdonban álló részt
    a  szövetkezeti   használatból  a  természetvédelmi  hatóság
    kezelésébe kell adni.

    Ez a  módosítás  homályossá  tette  a  15.  §  és  a  19.  §
    viszonyát. A  15. §  új (5)  bekezdése úgy  is értelmezhető,
    hogy az  állami tulajdonú földekre nézve végrehajtja a 19. §
    rendelkezését (az  állami tulajdoni  részaránynak  a  védett
    területekre  való   természetbeni  rátelepítésével  és  ezek
    természetvédelmi hatóság  kezelésébe  adásával).  Kifejezett
    módosítás híján a tsz-tulajdonban és a részaránytulajdonosok
    tulajdonában álló  védett területekre továbbra is vonatkozik
    a 19. § szerinti állami tulajdonba és kezelésbe vétel.

    - A  földrendező bizottságokról  szóló 1993. évi II. törvény
    (1993. január,  a továbbiakban:  Fbt.) 13. § (7) bekezdés 4.
    pontja az  Ámt. 19.  §-át hatályon  kívül helyezte. Mivel ez
    nem érintette  a 15. §-t, az állami tulajdonban lévő, ki nem
    jelölhető területeken  továbbra  is  megszüntetendő  a  tsz-
    használat;  a   tsz-tulajdonban  álló   nemzetközileg   vagy
    fokozottan  védett  területet  viszont  egyértelműen  a  tsz
    használja továbbra is; a tsz használatában álló egyéb védett
    és védelemre  tervezett területet  pedig ki  lehet jelölni a
    részaránytulajdonosok tulajdonának elkülönítésére, illetve -
    a nemzeti park területét kivéve - magántulajdonba adásra.

    Bár  az   Ámt.  eredeti  rendezéséhez  képest  már  az  Ámt.
    módosítása jelentősen  könnyített a  védelem  szigorán  (még
    akkor  is,  ha  a  legszigorúbban  védett  állami  tulajdonú
    területeket  kimentette);   az  eredeti  koncepciót,  minden
    védett terület  állami tulajdonba  és kezelésbe  vételét,  a
    Fbt. vonta vissza.

    2. Az  indítvány az  Fbt. 13.  § (7)  bekezdés 4.  pontjának
    alkotmányossági vizsgálatára  irányul. Az Alkotmánybíróság a
    szoros  tárgyi   összefüggés  miatt  azonban  a  vizsgálatot
    kiterjesztette az  Ámt-t módosító 1992. évi L. törvény 4. §-
    ára, azaz  az  Ámt.  hatályos  15.  §  (1)  bekezdésének  i)
    pontjára és (4) bekezdésére is.

                                III.

    1.  Az  Alkotmány  18.  §-a  szerint  a  Magyar  Köztársaság
    elismeri  és   érvényesíti  mindenki   jogát  az  egészséges
    környezethez. A  70/D. §  (2) bekezdése értelmében a "lehető
    legmagasabb szintű  testi és  lelki egészséghez" való emberi
    jogot (70/D.  § (1)  bekezdés) a Magyar Köztársaság - többek
    közt -  az épített  és a  természetes  környezet  védelmével
    valósítja meg.

    Az   Alkotmánybíróság    a   996/G/1990.   AB   határozatban
    megállapította,  hogy   a  fenti   alkotmányi  rendelkezések
    alapján az állam köteles az egészséges környezethez való jog
    megvalósítását szolgáló sajátos intézmények kialakítására és
    működtetésére. Megállapította  továbbá, hogy  sem  a  18.  §
    szóhasználata (az  "egészséges környezethez"  való jog), sem
    az állami környezetvédelmi feladat beágyazása az egészséghez
    való jog  megvalósításának eszközei  közé  nem  értelmezhető
    környezethez   való    jog   korlátozásaként.    Az    állam
    kötelességeinek magukban  kell foglalniok az élet természeti
    alapjainak védelmét,  és ki kell terjedniük a véges javakkal
    való  gazdálkodás  intézményeinek  kiépítésére.  (ABH  1993,
    533,535.)

    A 64/1991.  (XII. 17.)  AB határozat  az alapjogok objektív,
    intézményes védelmével kapcsolatban megállapítja, hogy ennek
    köre túlmehet  azon a  védelmen, amelyet  ugyanazon  alapjog
    alanyi  jogként   nyújt.  Ez  az  objektív  védelem  nemcsak
    szélesebb, de  minőségileg is  más, mint  az  egyéni  alanyi
    jogok   védelmének   összeadása.   Az   élethez   való   jog
    vonatkozásában például  az állam  objektív, intézményvédelmi
    kötelessége az  emberi életre  általában -  az emberi életre
    mint értékre  - is  kiterjed; s  ebbe beletartozik a jövendő
    generációk  életfeltételeinek  biztosítása  is.  (ABH  1991,
    297,303.)

    2. A környezethez való jogot az alanyi jogokhoz való sajátos
    viszonya, valamint  sajátos tárgya  különbözteti meg  mind a
    többi   alapjogtól,    mind   az    alkotmányban    kitűzött
    feladatoktól.

    a) A  környezethez való  jog jelenlegi formájában nem alanyi
    alapjog,  de   nem  is  pusztán  alkotmányos  feladat,  vagy
    államcél, amelynek megvalósítási eszközeit az állam szabadon
    választhatja meg.

    A  környezethez   való  jog   köztudottan  nem  sorolható  a
    klasszikus,   védelmi    jellegű   alapjogok   közé,   hanem
    úgynevezett harmadik  generációs alkotmányos  jog,  amelynek
    jellege még  vitatott, s  amelyet  még  csak  kevés  kortárs
    alkotmány tartalmaz.  Ez a  jog ugyanakkor  nem  is  pusztán
    alkotmányban kitűzött  feladat vagy államcél. A környezethez
    való jogot  az Alkotmány  "jog"-nak nevezi,  s  az  állam  e
    minőségében "ismeri  el" és "érvényesíti", éppen úgy, mint a
    8.  §   (1)  bekezdése  szerint  az  ember  sérthetetlen  és
    elidegeníthetetlen alapvető  jogait; míg  az államcélokat és
    feladatokat   a    Magyar   Köztársaság   -   az   Alkotmány
    szóhasználata szerint  -  "védi".  "elismeri",  "támogatja",
    "tiszteletben tartja",  anélkül hogy jognak minősítené őket.
    Az ún.  alkotmányi feladatok  vagy államcélok  elsősorban az
    Alkotmányban meghatározott  egyes alapjogok érvényesítése és
    állami védelme útján valósulnak meg. A környezethez való jog
    államcélkénti  felfogása   esetén  nem   lehetne   azt   más
    alapjogokkal ahhoz  hasonlóan  kitölteni,  ahogy  például  a
    piacgazdaság mint államcél tartalmát számos alapjog alkotja.
    (Lásd  a  21/1994.  (IV.  16.)  AB  határozatot,  ABK  1994.
    április, 169, 170.)

    b) A  környezethez való  jog nem  hasonlítható  a  szociális
    jogokhoz sem.  Noha ezekből  elsősorban az állam kötelessége
    folyik a  megfelelő  -  szociálpolitikai,  munkahelyteremtő,
    kulturális  és   oktatási  intézményeket  létrehozó  stb.  -
    intézkedésekre, eme  állami kötelességek  és az alanyi jogok
    között szoros  és kiterjedt kapcsolat van. A szociális jogok
    megvalósítása a megfelelő intézmények létrehozása mellett az
    igénybevételükkel kapcsolatos  alanyi jogok  révén történik,
    amelyeket a  törvényhozásnak kell meghatároznia. Kivételesen
    maguknak az  alkotmányba felvett egyes szociális jogoknak is
    van közvetlenül alanyi jogi oldala.

    c)  Mindebből   következik,  hogy   bár  a  szociális  jogok
    "mindenkit" vagy legalábbis minden állampolgárt megilletnek,
    megvalósításuk során  az  érvényesítésüket  szolgáló  alanyi
    jogok   konkrét    jogosultjai   meghatározhatók.   Még   az
    Alkotmányban  meghatározott   komplex  intézmények  (például
    "piacgazdaság") megvalósítására kötelező államcélok esetében
    is  így   van  ez.   Itt  az  államcélt  megvalósító  alanyi
    alapjogoknak vannak  jogosultjai. Mind  az alanyi alapjogok,
    mindpedig a  másodlagosan megadott  alanyi  jogok  az  állam
    alkotmányos kötelezettsége  alapján  létrehozott  szociális,
    kulturális  stb.   intézmények  igénybevételére,   az  adott
    alkotmányi feladat, illetőleg szociális jog megvalósításának
    szükségszerű eszközei;  az állami  intézménygaranciák és  az
    alanyi jogok egymás hasonló súlyú kiegészítői.

    3.  A   környezetvédelemhez  való  jog  mindezekkel  szemben
    elsősorban önállósult  és önmagában  vett  intézményvédelem,
    azaz  olyan   sajátos   alapjog,   amelynek   az   objektív,
    intézményvédelmi   oldala   túlnyomó   és   meghatározó.   A
    környezethez való  jog az állam környezetvédelemre vonatkozó
    kötelességei teljesítésének  garanciáit emeli  az  alapjogok
    szintjére,   beleértve    a    környezet    elért    védelme
    korlátozhatóságának  feltételeit   is.  E  jog  sajátosságai
    folytán mindazokat  a feladatokat,  amelyeket másutt  alanyi
    jogok  védelmével   teljesít  az   állam,  itt  törvényi  és
    szervezeti garanciák nyújtásával kell ellátnia.

    a) A  környezethez való  jog érvényesítéséhez  természetesen
    alanyi jogokat  is  kell  alapítania  a  törvényhozónak,  de
    ezekre  az   jellemző,  hogy  többnyire  csupán  közvetetten
    függnek össze  a  környezetvédelemmel.  A  környezeti  károk
    megtérítésére szóló polgári jogi igény közvetlenül például a
    tulajdonjog  sérelmét   orvosolhatja.  Vannak   kifejezetten
    környezetvédelmi vonatkozású  alanyi jogok  is, ezek viszont
    elsősorban eljárási jellegűek, mint amilyen az engedélyezési
    eljárásban  való   részvétel  joga.   A  környezetvédelemben
    használatos   alanyi    jogok   többsége    nem    sajátosan
    környezetvédelmi célt  szolgál, hanem  többek között  erre a
    célra  is  használható,  mind  például  a  kárral  fenyegető
    magatartástól való  eltiltásra irányuló  polgári jogi igény,
    vagy a közérdekű adatok megismeréséhez való alkotmányos jog.

    A legszorosabb  kapcsolat az élethez való joggal áll fenn: a
    környezethez  való   jog  valójában   az  élethez  való  jog
    objektív, intézményvédelmi  oldalának egyik része: az emberi
    élet természeti  alapjainak fenntartására  vonatkozó  állami
    kötelességet  nevesíti   külön  alkotmányos   "jogként".  Az
    Alkotmány 18.  § hiányában a környezetvédelemmel kapcsolatos
    állami   kötelezettségek    kiterjesztő   értelmezéssel   az
    Alkotmány 54. § (1) bekezdéséből is levezethetők lennének.

    A környezethez  való jog  önálló kimondása  azonban az állam
    objektív   életvédelmi    kötelezettségéből   -    egyébként
    szükségszerűen adódó  - következményeknek  külön alkotmányos
    súlyt  ad.   Ezek   az   objektív   állami   kötelezettségek
    szélesebbek az  élethez való  alanyi jogok  összességénél. A
    környezethez való  jog formailag  is eloldja őket az élethez
    való alanyi  jogtól, s  ezzel megkönnyíti,  hogy  ez  a  jog
    további, más  gyökerű, a  feladat megvalósításához szükséges
    állami   kötelezettségeket    magába    fogadjon,    továbbá
    megkönnyíti   a    környezetvédelem   sajátosságához    való
    alkalmazásukat is.

    A környezethez  való jog  sajátossága abban áll, hogy alanya
    valójában az "emberiség" és a "természet" lehetne.

    Ezt a  problémát szemléletesen jelzik mindazok a törekvések,
    amelyek a "természetnek", vagy képviseletében az állatoknak,
    növényeknek stb.  "jogokat" kívánnak  adni, vagy  "a meg nem
    született generációk  jogairól" beszélnek. E képes beszéd és
    az ilyen  jogi konstrukciók  azonban nem  szükségesek ahhoz,
    hogy  a   "természettel"  vagy   a  "a   jelen  és   jövendő
    emberiséggel"  szembeni  jogi  kötelességek  megállapíthatók
    legyenek.

    b) Az  Alkotmányban  biztosított  környezethez  való  jog  a
    környezet  védelmére   és  az   élet  természeti   alapjának
    fenntartására  vonatkozó  állami  kötelességet  jelenti.  Az
    egyedi alanyi jogok ezidőszerint e jog megvalósításában csak
    mellékesek; szerepük például mennyiségileg is elhanyagolható
    ahhoz  képest,  amit  az  alanyi  jogok  a  szociális  jogok
    megvalósításában  játszanak.   Itt  tehát  az  alanyi  jogok
    feladatát is  jogalkotási és szervezési garanciákkal kell az
    államnak pótolnia.  Ezért a  jogalkotás garanciális  szerepe
    nem egyszerűen  csupán fontosabb a környezetvédelemben, mint
    az   olyan    alkotmányos   jogoknál,    ahol   a    bíróság
    (alkotmánybíróság)  közvetlen   alapjogvédelmet  adhat  vagy
    alanyi jogi  igényeket ismerhet  el, hanem  -  a  dogmatikai
    lehetőségek határai  közt  -  mindazokat  a  garanciákat  is
    nyújtania kell,  amelyeket az  Alkotmány egyébként az alanyi
    jogok tekintetében biztosít.

    c) Ezért  a környezethez  való  jog  intézményes  védelmének
    mértéke nem  tetszőleges. A  védelem szintjét a környezethez
    való  jog   fenti  dogmatikai  sajátosságain  kívül  döntően
    befolyásolja  a   környezetvédelem  tárgya   is:   az   élet
    természeti alapjainak  véges volta  és  a  természeti  károk
    jelentős részének  visszafordíthatatlansága, s  végül  az  a
    tény,  hogy   mindezek  az   emberi   élet   fennmaradásának
    feltételei. A  környezethez való  jog az emberi élethez való
    jog érvényesülésének  fizikai feltételeit biztosítja. Mindez
    a  környezethez   való  jog  jogalkotással  való  védelmének
    különös, más  jogokéhoz  képest  fokozottan  szigorú  voltát
    követeli meg.

                                IV.

    A   környezethez    való   jog   tárgyából   és   dogmatikai
    sajátosságából  az   következik,  hogy   a  természetvédelem
    jogszabályokkal   biztosított    szintjét   az   állam   nem
    csökkentheti, kivéve,  ha ez  más alkotmányos jog vagy érték
    érvényesítéséhez   elkerülhetetlen.    A    védelmi    szint
    csökkentésének mértéke  az elérni kívánt célhoz képest ekkor
    sem lehet aránytalan.

    1. Az  Alkotmánybíróság  gyakorlata  szerint  az  alkotmányi
    feladatok és  a szociális  jogok megvalósítása  eszközei  és
    mértéke tekintetében a jogalkotó viszonylag nagy szabadságot
    élvez.  Alkotmányossági   probléma  abban   a   határesetben
    keletkezhet, ha  az állam  beavatkozása, vagy - gyakrabban -
    az  állam   mulasztása  az   Alkotmányban   előírt   feladat
    teljesítését, vagy  valamely védett  intézmény illetőleg jog
    megvalósulását nyilvánvalóan lehetetlenné teszi; e minimális
    követelmény felett  azonban -  más alapjog sérelmét kivéve -
    nincs alkotmányi  ismérv az  államcélt vagy  szociális jogot
    szolgáló jogszabályok alkotmányosságának minősítésére.

    A környezethez  való jog  e  tekintetben  is  különbözik  az
    alkotmányi  feladatoktól   és  a   szociális   jogoktól.   A
    996/G/1990.   AB    határozat   értelmében    az   állam   a
    környezetvédelem    elvi    alapjainak    és    módszereinek
    megválasztásában szabad, s szabad annak meghatározásában is,
    hogy a  környezethez való  jog tartalmát  adó sajátos állami
    kötelezettségből milyen  konkrét jogalkotási  és kormányzati
    teendők származnak. (ABH 1993, 535.) A környezethez való jog
    e  határozatban  megállapított  sajátosságaiból  következően
    azonban  az  állam  nem  élvez  szabadságot  abban,  hogy  a
    környezet  állapotát   romlani  engedje,   vagy   a   romlás
    kockázatát megengedje.

    A természetvédelemben  a védettség szükségességének objektív
    -   bizonyos    körben   nemzetközi   normákban   kötelezően
    megállapított -  ismérvei  vannak.  A  természetben  okozott
    károk    véges     javakat    pusztítanak,    sok    esetben
    jóvátehetetlenek,       a        védelem        elmulasztása
    visszafordíthatatlan  folyamatokat   indít  meg.   Emiatt  a
    környezetvédelemhez való  jog érvényesülésében  nem lehet  a
    gazdasági és  társadalmi körülményektől függő olyan minőségi
    és mennyiségi  hullámzást megengedni,  mint a  szociális  és
    kulturális  jogokéban,   ahol   a   körülmények   megkívánta
    megszorítások később  orvosolhatók. E  sajátosságok miatt  a
    környezethez  való   jog  védelmének   eszközei   között   a
    megelőzésnek elsőbbsége  van, hiszen  a visszafordíthatatlan
    károk utólagos  szankcionálása nem  tudja helyreállítani  az
    eredeti állapotot.  A környezethez  való  jog  érvényesítése
    alkotmányosan megköveteli  azt, hogy  az állam  - amíg  jogi
    védelem egyáltalán  szükséges -  az elért  védelmi  szinttől
    csakis olyan  feltételekkel léphessen  vissza, amikor alanyi
    alapjog korlátozásának  is helye  lenne. A környezethez való
    jog érvényesítése  a védelem  elért szintjének  fenntartásán
    belül azt  is megkívánja,  hogy az állam a preventív védelmi
    szabályoktól ne  lépjen vissza  a  szankciókkal  biztosított
    védelem felé. Ettől a követelménytől is csak elkerülhetetlen
    szükségesség esetén, és csak arányosan lehet eltérni.

    2. Az  Alkotmánybíróság megjegyzi,  hogy az adott jogvédelmi
    szint garantálásának az alanyi jogok vonatkozásában többféle
    módja ismeretes,  például a  szerzett jogok  védelme, vagy a
    bizalomvédelem. Ezeknek az Alkotmánybíróság gyakorlatában is
    számos példája van. Így a társadalmi szervek kezelői jogának
    - alkotmányos  - megszüntetése  nem hagyhatja  védtelenül  a
    korábbi jogosultakat (ABH 1992, 108.); csak a clausula rebus
    sic   stantibus    olyan   feltételeivel    lehet    korábbi
    szerződéseket  jogszabállyal   megváltoztatni,  amelyeket  a
    polgári bíróság  is elismerne  (ABH 1991, 153,157). Előzetes
    alanyi  jogosultság,   illetve  bárminemű   előzetes  állami
    kötelezettség nélkül,  csupán gazdaságpolitikai célból adott
    kedvezményeket  is   csak  akkor   lehet  rövid  határidővel
    szűkíteni vagy visszavonni, ha erre a jogszabály kibocsátása
    óta  eltelt   hosszabb  idő   alatt  bekövetkezett  jelentős
    változások kényszerítették az államot. Ilyen kényszer nélkül
    az   érintetteknek   hosszabb   alkalmazkodási   időt   kell
    biztosítani. (ABK  1994. február,  63,65.) Még  inkább áll a
    védelmi szint  garantálása a  környezethez való  jogra, ahol
    nem bizalomvédelemről,  hanem egy  sajátos alapjogból folyó,
    különleges  állami  kötelezettség  teljesítéséről  van  szó,
    olyan kötelezettségről,  amely az "általános alanyú" alapjog
    garanciáit azáltal  öleli fel,  hogy kötelezettségként teszi
    működőképessé őket.

    3.  Az   Alkotmánybíróság  külön  is  hangsúlyozza,  hogy  a
    védettségi status  quo biztosításának  kötelezettségét  -  a
    környezethez   való    jog   sajátosságai    alapján   -   a
    természetvédelemre nézve  állapította meg;  az tehát  a fent
    kifejtett különbségekre  is tekintettel  a szociális jogokra
    nem vonatkozik.

                                 V.

    1.  A   természetvédelmi  területek  használatára  vonatkozó
    garanciális szabályokat  - engedélyezési  kötelezettségeket,
    használati    tilalmakat     és    korlátozásokat     -    a
    természetvédelemről szóló  1982. évi 4. tvr. és végrehajtási
    szabályai állapították meg. A kisajátításról szóló 1976. évi
    24. tvr. 4. § (1) bekezdés l) pontja lehetővé teszi ingatlan
    kisajátítását  a  természetvédelem  céljára,  ha  a  védelem
    másként nem biztosítható.

    Az Ámt.  19. §-ának rendelkezése - amely szerint a 15. §-ban
    meghatározott,   természetvédelmi    és   természetvédelemre
    tervezett    területeket     állami    tulajdonba    és    a
    természetvédelmi  szervezetek   kezelésébe   kell   adni   -
    hatásában ezzel a kisajátítással egyenértékű. Az állam tehát
    a szükséges védelmet ezúton látta csak biztosíthatónak, s az
    Ámt-ben   meghatározott   védett   területek   kisajátítását
    kötelezővé tette.

    2. A  természetvédelmi célú  kisajátítás törvényi  alapjának
    megléte azonban nem jelenti azt, hogy védelmi kötelességének
    az állam ne tehetne más módon eleget.
    Az Alkotmány  18. §-ából  az a kötelezettség folyik, hogy az
    egyszer már  elért védelmi  színvonal ne csökkenjen. Elvileg
    lehetséges  az   is,   hogy   a   természetvédelmi   szervek
    kezeléséből ismét  magántulajdonosok  használatába  adják  a
    védett  területeket,  mint  ahogy  lehetséges  a  védett  és
    védelemre  tervezett   területek  magántulajdonban,  illetve
    magántulajdonosok kezelésében  hagyása  is;  mindezekben  az
    esetekben azonban  a használók kötelezettségeit úgy meg kell
    szigorítani, hogy  a  védelem  szintje  és  hatékonysága  ne
    csökkenjen. Az  Alkotmánybíróság rámutat, hogy a tilalmak és
    szankciók   szigorítása   nem   elegendő:   olyan   megelőző
    biztosítékok  is  kellenek,  amelyek  a  károkat  ugyanolyan
    valószínűséggel   kizárják,    mintha   a   terület   állami
    tulajdonban és természetvédelmi szerv kezelésében lenne. Azt
    is hangsúlyozza  az Alkotmánybíróság,  hogy a kisajátítás és
    természetvédelmi  szervek   kezelésébe  vétel   más  védelmi
    eszközökkel való  helyettesítésére annál  szűkebb  lehetőség
    van, minél  magasabb védelmi  fokozatba tartozik  az  illető
    terület. A nemzetközi egyezménnyel vagy a fokozottan védett,
    illetve  az   ilyen  védelemre   tervezett  természetvédelmi
    területek esetében például a szükséges megelőző biztosítékok
    oly mértékben  korlátozhatják  a  tulajdonos  használati  és
    rendelkezési jogosítványát,  illetve az  Európai Emberi Jogi
    Egyezményben biztosított  "a javak  békés  élvezetét",  hogy
    ezek a  korlátozások -  a polgári jogi tulajdonjog elvonása,
    azaz a  "klasszikus" kisajátítás  nélkül is  - alkotmányjogi
    értelemben a  tulajdon elvonásának  minősülhetnek,  s  adott
    esetben   csak   kártalanítás   ellenében   rendelhetők   el
    alkotmányosan. (A  polgári jogi  tulajdon és  az  alkotmányi
    tulajdonvédelem viszonyára  lásd a  64/1993. (XII.  22.)  AB
    határozatot, ABH 1993, 373, 379-382.)

    3.  Az   adott  esetben   azonban  anélkül   történt  meg  a
    visszalépés, hogy  a természetvédelmi  előírások  bármit  is
    változtak  volna.   Az  Ámt.  módosítása  és  a  földrendező
    bizottságokról  szóló  törvény  -  a  fent,  a  II.  pontban
    ismertetett   rendelkezésekkel    -    tehát    egyértelműen
    csökkentette a természetvédelmi területek védettségét.

    Az Alkotmánybíróság nem talált olyan elfogadható okot, amely
    a  környezethez   való  jog  korlátozásának  elkerülhetetlen
    szükségességét akárcsak  mérlegelhetővé tette  volna.  Az  a
    körülmény ugyanis,  amely a  védelmi szint csökkentésének az
    Ámt-ben  és   az  Fbt-ben  nyilvánvaló  indítéka  volt  -  a
    kijelölhető földterületek  kibővítése,  tekintettel  a  Kpt.
    alapján   megszerezhető    földtulajdonra   mutatkozó   nagy
    mennyiségű igényre,  valamint  a  részarány-földtulajdonosok
    természetbeni  kielégítésére  -,  nem  állítható  szembe  az
    államnak  a   természet  védelmére   vonatkozó   alkotmányos
    kötelességével.

    A  kárpótlás   nem  az   állam  alkotmányos  kötelezettségén
    nyugszik. Különösen  nincs az  államnak semmiféle alkotmányi
    kötöttsége  arra  nézve,  hogy  kárpótlásként  milyen  javak
    megszerzését  teszi   lehetővé.  Ugyanígy   nincs   senkinek
    semmiféle alkotmányos  joga arra,  hogy vételi  joggal élve,
    árverésen,  meghatározott   nagyságú  földet  szerezzen.  Az
    Alkotmánybíróság ismételten  rámutat arra, hogy a kárpótlási
    törvénynek  mindazon   rendelkezései,  amelyek  a  kárpótlás
    általános  mértékén   túlmenően   a   földtulajdon   eredeti
    állapotának  helyreállítását  célozták,  alkotmányellenesnek
    bizonyultak.  (ABH   1993,  131.)  Ugyanígy  a  szövetkezeti
    földtulajdon  magánkézbe   adásának  adott   módja  nem   az
    Alkotmányból következik,  s nem  indokolhatja a környezethez
    való alkotmányos jognak, s az ennek megfelelő állami védelmi
    kötelezettségnek   a    korlátozását.   A    tsz-tulajdonból
    magántulajdonhoz  jutottak   és  a   kárpótlásra  jogosultak
    tekintetében maga  Kpt. is számolt az igénybe vehető terület
    véges nagyságával.  Az Ámt. 22. §-a pedig arról rendelkezik,
    hogyan kell  eljárni, ha bármi okból nem áll rendelkezésre a
    részaránytulajdonost megillető AK-érték.

    Az Ámt.  19. §-a  az állami  tulajdonba és  természetvédelmi
    szervek  kezelésébe   vételt   minden   szövetkezeti   közös
    használatban  álló   védett  területre   nézve  szükségesnek
    ítélte,   függetlenül    a   tulajdonos    személyétől.   Az
    Alkotmánybíróság rámutat  arra, hogy a részaránytulajdonosok
    jogállása  sajátosságát   -  nevezetesen   azt,  hogy  az  ő
    esetükben a  tulajdonjog eleve  fennállt, s csupán az eszmei
    hányad   természetbeni    kijelöléséről   van    szó   -   a
    törvényhozásnak a tulajdon kijelölésénél, a védett területek
    kisajátításánál, vagy  a 19. §-nak megfelelő védelmi szintet
    biztosító szabályozásnál  lehet és  kell figyelembe  vennie.
    Ezek a  sajátosságok azonban  a természetvédelem  szintjének
    csökkentését éppúgy  nem indokolhatják, mint ahogy a védelem
    korábbi szintjének meghatározásánál is közömbösek voltak.

    Az indítvány  beérkezése után az Igazságügyi Minisztérium és
    a  Környezetvédelmi   és   Területfejlesztési   Minisztérium
    törvénytervezetet  készített,   amely  az  Ámt.  15.  §  (1)
    bekezdésének i)  pontja, valamint  a  (3)  bekezdés  szerint
    védett  és   védelemre  tervezett   területek  ismét  állami
    tulajdonba és  természetvédelmi szerv  kezelésébe  kerülését
    segíti  elő.   Noha  az   Országgyűlés  a   tervezet  sürgős
    tárgyalását elhatározta,  határozathozatalra az Országgyűlés
    megbízatásának lejárta miatt nem került sor.

    4. Az  Ámt. eredeti  15. és  19.  §-a  által  elért  védelmi
    szinthez képest  a 15.  §-nak az Ámt-t módosító 1992. évi L.
    törvény 4. §-a által meghatározott és kiegészített szövege a
    védelmet csökkentette:  a hatósági  engedéllyel a földalapba
    kijelölhető területek  felsorolásába az  erdőt is  felvette,
    valamint nemzeti  park és  tervezett nemzeti  park területén
    lévő  termőföldet   is  kijelölhetővé   tett.  Az  utóbbinak
    miniszteri engedélyhez  és feltételekhez  kötése nem  jelent
    olyan szigorítást, ami a visszalépést kiegyensúlyozná, mivel
    nem megy túl a természetvédelmi jogszabályok által már úgyis
    lehetővé tett  korlátokon, illetve  a puszta felhatalmazáson
    kívül  nem   tartalmaz  olyan  szempontot,  amely  szigorúbb
    feltételeket követelne meg.

    Az Ámt.  19. §-ában  biztosított védelmet,  amely szerint  a
    szövetkezeti használatban álló védett és védelemre tervezett
    területeket állami  tulajdonba és  természetvédelmi  szervek
    kezelésébe kell adni, az Fbt. 13. § (7) bekezdés 4. pontja -
    az állami  tulajdonban álló,  nemzetközi egyezmények hatálya
    alá tartozó  és fokozottan  védett vagy e védettségi formára
    tervezett területek kivételével - megszüntette.

    A természetvédelem  jogszabályban előírt  mértékének ezek  a
    csökkentései a  fent kifejtettek értelmében az Alkotmány 18.
    §-ában  és   a  70/D.   §   (2)   bekezdésében   biztosított
    környezethez való  jogba ütköznek. Ezért az Alkotmánybíróság
    e  rendelkezéseket   hatálybalépésük  napjára  visszamenőleg
    megsemmisítette.

    A visszamenőleges  hatályú megsemmisítést a természetvédelem
    érdeke követelte meg.

    5. Azok  a lezárt jogviszonyok, amelyek azáltal keletkeztek,
    hogy védett  területeket időközben  jogerősen a földalapokba
    kijelöltek és  esetenként magántulajdonba  adtak,  illetőleg
    magántulajdonként természetben  elkülönítettek, a visszaható
    hatályú megsemmisítésnek nem képezik akadályát. Ugyanakkor a
    visszaható hatályú megsemmisítés nem hat ki automatikusan az
    alkotmányellenes    rendelkezések     alapján    megszerzett
    tulajdonjogra,  vagy   a  tulajdoni   hányad   természetbeni
    kijelölésére.  Az   Alkotmánynak  megfelelő,  és  kötelezően
    elérendő védelmi  szint az,  amit az Ámt. 19. §-a eredetileg
    előírt. Ehhez  eddig is  a nem állami tulajdon kisajátításra
    lett  volna   szükség;  az   Ámt.  a  szövetkezeti  tulajdon
    kisajátítása ellenében  adandó  teljes  kártalanítás  módját
    részletezte csupán,  míg a  részaránytulajdonosokra a rendes
    kisajátítási szabályok vonatkoztak.

    Az    időközben     már    magántulajdonba    került    vagy
    magántulajdonként elkülönített védett és védelemre tervezett
    területek kisajátításának nincs alkotmányi akadálya.

    Az   eredetileg    az   állami    tulajdonba   vétellel   és
    természetvédelmi szervek  kezelésébe  adással  meghatározott
    védelmi  szint   helyreállításának  nem   a  kisajátítás  az
    egyetlen eszköze. Gyakorlatilag azonban az állami tulajdonba
    vétel elsősorban  az alacsonyabb  védelmi fokozatba  tartozó
    területek   tekintetében    pótolható    szigorú    megelőző
    korlátozásokkal és ellenőrzéssel.

    6. A  környezethez való  jog érvényesítése,  s ezen  belül a
    helyrehozhatatlan természeti károk megelőzése megköveteli az
    eredeti    védelmi    szint    helyreállítására    kötelező,
    ellentmondásmentes törvényi szabályozást.

    Az Ámt.  19. §-a  a védett  területek állami  tulajdonba  és
    természetvédelmi  hatósági   kezelésbe  adását   nem  csupán
    lehetővé, hanem kötelezővé tette, vagyis a kisajátítási tvr.
    azt  nem   pótolhatja.  Tekintettel   az  Ámt.   15.  §-ának
    módosítása  és   a  19.   §  hatályon  kívül  helyezése  óta
    bekövetkezett és  lezárt tulajdoni  változásokra, ma  már az
    alkotmányellenes   rendelkezések   visszamenőleges   hatályú
    megsemmisítése és  az Ámt. 19. § helyreállítása sem elegendő
    az eredeti  védelmi szint  eléréséhez, azaz az Alkotmány 18.
    §-ának  sérelme  megfelelő  jogalkotás  nélkül  továbbra  is
    fennáll. Az Alkotmánybíróság meghatározta a természetvédelmi
    törvényhozással  szembeni  alkotmányos  követelményeket,  és
    tisztázta azt  is, hogy  a védelmi szint helyreállításában a
    törvényhozó milyen  korlátok között nincs az eredeti védelmi
    eszközökhöz kötve.  Figyelemmel arra,  hogy a 19. § hatályon
    kívül  helyezése   következményeinek  orvoslására  tervezett
    törvényhozás  nem   az  eredeti   védelmi   szint   kötelező
    helyreállítását írja elő, és nem is vezet arra; továbbá hogy
    a   természetvédelem    szintjének   az    Ámt.   15.    §-a
    alkotmányellenes rendelkezései alapján előállott csökkenését
    is -  a tulajdonos  személyére tekintet  nélkül -  orvosolni
    kell,  az   Alkotmánybíróság  szükségesnek  ítélte,  hogy  a
    jogalkotót kifejezetten  felhívja az  Alkotmánynak megfelelő
    állapotot eredményező törvény megalkotására.
                          Dr. Sólyom László
                         előadó alkotmánybíró
                      az Alkotmánybíróság elnöke

            Dr. Ádám Antal               Dr. Kilényi Géza
            alkotmánybíró                   alkotmánybíró

           Dr. Lábady Tamás               Dr. Schmidt Péter
            alkotmánybíró                   alkotmánybíró

           Dr. Szabó András            Dr. Tersztyánszky Ödön
             alkotmánybíró                  alkotmánybíró

            Dr. Vörös Imre                Dr. Zlinszky János
            alkotmánybíró                    alkotmánybíró
     Dr. Ádám Antal alkotmánybíró és
     dr. Tersztyánszky Ödön alkotmánybíró különvéleménye

     1. A  többségi határozatnak az Alkotmány 18. §-ára vonatkozó
     értelmező  megállapításaival  nem  mindenben  értünk  egyet.
     Álláspontunk szerint az Alkotmánybíróságnak az indítványt el
     kellett volna utasítania.

     Az  Alkotmány   18.  §-ából   nem  vezethető   le  a  Magyar
     Köztársaságnak  az   a  kötelessége,   hogy  "az   állam   a
     természetvédelem jogszabályokkal  biztosított  szintjét  nem
     csökkentheti, kivéve,  ha ez  más alapjog  vagy  alkotmányos
     érték érvényesítéséhez elkerülhetetlen".

     E   megállapítás   megalapozottságának   megítéléséhez   nem
     hagyhatók figyelmen  kívül azok  az  eltérések,  amelyek  az
     általános   állami    környezetvédelem    és    az    állami
     természetvédelem tárgykörében,  megvalósulási  formáiban  és
     alkotmányi megalapozottságában fennállanak. Az Alkotmány 18.
     §-ában megállapított egészséges környezethez való jog állami
     érvényesítési kötelessége  elsősorban  az  emberi  környezet
     valamennyi    összetevőjét     érintő    minőségi    mutatók
     (határértékek)   állami    meghatározását   és   e   mutatók
     tiszteletben   tartását   célzó   állami   figyelő,   (mérő)
     ellenőrző, késztető,  szankcionáló és  korrekciós  feladatok
     ellátását foglalja magában.

     A  fentiekből   az  is   következik,  hogy  a  18.  §-ból  a
     természetvédelem tekintetében  csak a  természetes környezet
     általános minőségének biztosítását szolgáló állami feladatok
     vezethetők  le.   A  természetvédelem  az  emberi  környezet
     összetevői közül  csak a  természetes  környezet  nemzetközi
     jogi és  belső állami  normák  által  meghatározott  különös
     értékű és sajátos oltalomra szoruló tárgyköreire vonatkozik.
     A  különös  oltalomra  szoruló  természeti  értékek  sajátos
     védelme a  védelem  megállapított  fokozataitól  függően  az
     egészséges  környezethez   való  jog   érvényesülését  célzó
     teendőkön  kívüli,   azokat   meghaladó   sajátos   tartalmú
     szabályozó, irányító,  szervező,  gazdálkodó,  ellenőrző  és
     kényszerítő tevékenység  kifejtését jelenti.  Ezek tartalmát
     azonban  a  jogalkotó  a  vonatkozó  nemzetközi  okmányokban
     foglalt előírások,  az  egészséges  környezethez  való  jog,
     valamint az egészséghez való alapvető jog kötöttségein kívül
     szabadon állapítja meg.

     2. Az  Alkotmány  18.  §-a  szerint  "a  Magyar  Köztársaság
     elismeri  és   érvényesíti  mindenki   jogát  az  egészséges
     környezethez". Ez  a rendelkezés az érvényesítés eszközeivel
     kapcsolatban -  eltérően az  Alkotmány 70/D., 70/E. és 70/F.
     §-aiban foglaltaktól - részletes szabályokat nem tartalmaz.

     Az egészséges  környezethez való jog érvényesítését az állam
     az  Alkotmány   18.  §-a   értelmében  kifejezetten  magának
     tartotta fenn.  A 18.  § rendelkezése közvetlenül az államot
     jogosítja és  kötelezi cselekvésre. Ez a jog állami célokat,
     állami    kötelezettségvállalást     juttat     kifejezésre.
     Megvalósításához  anyagi  eszközök  szükségesek.  Az  állami
     szervek  rendelkezésére   ezeket  az   anyagi  eszközöket  a
     költségvetési törvény bocsátja.

     Az Alkotmány  18. §-a  nem követeli  meg  a  múltban  önként
     vállalt és  érvényesített állami  kötelezettségek valamilyen
     szintjének, vagy feltételrendszerben jelentkező mértékének a
     fenntartását.

     A környezetvédelmen  belül a  természetvédelemmel összefüggő
     jogszabályok     alkotmányossága      -     a     nemzetközi
     kötelezettségeknek való megfelelésen túl (Alkotmány 7. § (1)
     bek.) -  csak szélsőséges  esetekben válhat  kérdésessé. Így
     különösen akkor,  ha alapos  okkal lehet arra következtetni,
     hogy a  szabályozás hatása  az  élet  természeti  alapjainak
     nagymérvű és visszafordíthatatlan romlását idézné elő.

     A korábban  vállalt állami kötelezettségeknek a jogi védelmi
     szint csökkentésében megjelenő változása ezért önmagában nem
     ad    kellő     alapot    a     kifogásolt     rendelkezések
     alkotmányellenességének megállapítására.

     Az  elbírált  esetben  lényeges,  hogy  az  erdő  nemcsak  a
     természetvédelem,   hanem    a   gazdálkodás    tárgya   is.
     Alkotmányossági  szempontból   a  természetvédelem  érintett
     területén annak  van meghatározó  jelentősége, hogy  az erdő
     tulajdonosa mire  jogosult illetve  kötelezett.  A  vizsgált
     körben nincs  igazolva,  hogy  az  erdők  védelme  kizárólag
     állami  tulajdonban  állással  vagy  a  jogi  védelmi  szint
     emelésére irányuló újabb szabályozással valósítható meg.

     3. Az Ámt. 19. §-a szerint bizonyos, ki nem jelölhető védett
     területeket  állami   tulajdonba  kellett   volna  adni.   E
     rendelkezés végrehajtásához további állami döntésekre, a nem
     állami tulajdon kisajátítására irányuló eljárások indítására
     lett volna  szükség. Az  Ámt.  ezekre  nézve  határidőt  nem
     állapított meg.

     Az    ingatlanok     természetvédelmi     célzatú     állami
     tulajdonbavétele  az   Alkotmány  13.   §  (2)  bekezdésében
     meghatározott keretek között lehetséges, ilyen kötelezettség
     azonban az  Alkotmány 18.  §-ából kényszerűen  nem vezethető
     le.

     Ebből az  is következik,  hogy az állam az állami tulajdonba
     vételt  tervező   döntéséhez  nincs   kötve,  azt   bármikor
     felülvizsgálhatja és megváltoztathatja.

     Az   állami    tulajdonba    vételt    előíró    rendelkezés
     megváltoztatása  (az   adott  esetben  az  Ámt.  19.  §-ának
     hatályon   kívül    helyezése)    a    ténylegesen    elért,
     jogszabályokban biztosított  védelmi szintet  nem csökkenti.
     Az érintett  területeket az  állam a hatályos jog (1976. évi
     24. tvr.  4. §  (1) bek.  l) pont)  szerint  külön  törvényi
     rendelkezés meghozatala nélkül is kisajátíthatja.

     Az   egészséges    környezethez   való   jog   érvényesítése
     alkotmányossági szempontból  önmagában nem  alapozza meg  az
     állami   tulajdonba    vételt.   Nem    igazolható   ugyanis
     általánosságban, hogy  az állam  más személyeknél  gondosabb
     tulajdonosa a természetvédelmi területeknek.

     Sem az  állami, sem  a nem-állami  tulajdonosról  nem  lehet
     eleve és okkal feltételezni azt, hogy a tulajdonos jogait és
     kötelezettségeit előíró jogszabályokat betartja vagy nem.

     A természetvédelmi  célzatú állami  tulajdonba vétel viszont
     indokolt illetve  elkerülhetetlen  lehet,  ha  a  nem-állami
     tulajdont a  természetvédelmi jogszabályok  olyan  mértékben
     korlátozzák, hogy  a korlátozás  csak a kötelező kisajátítás
     előírása  és   végrehajtása  mellett   alkotmányos.  (Ezt  a
     kisajátítási jogszabály  akként fejezi  ki,  hogy  ingatlant
     kisajátítani természetvédelmi  célra csak  akkor lehet, ha a
     védelem másként nem biztosítható.)

     Budapest, 1994. május 17.

              Dr. Ádám Antal          Dr. Tersztyánszky Ödön
               alkotmánybíró                alkotmánybíró
      .
      English:
      English:
      .
      Petition filed:
      .
      Subject of the case:
      .
      Provisions of the amended Acts I and II of 1992 on agricultural cooperatives, which established the rules for distribution of land currently held by cooperatives among their members
      Number of the Decision:
      .
      28/1994. (V. 20.)
      Date of the decision:
      .
      05/17/1994
      .
      CODICES summary:
      http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll/CODICES/precis/eng/eur/hun/hun-1994-2-009?fn=document-frameset.htm$f=templates$3.0
      .
      en_0028_1994.pdfen_0028_1994.pdf