Hungarian
Ügyszám:
.
III/01491/2013
Első irat érkezett: 10/11/2013
.
Az ügy tárgya: Az 1/1967. (IV. 28) NIM rendelet 1. § (3) bekezdésével kapcsolatos bírói kezdeményezés
.
Eljárás típusa: Bírói kezdeményezés (egyedi normakontroll eljárás)
.
Indítványozók típusa:bíró
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 11/12/2013
.
Előadó alkotmánybíró: Lenkovics Barnabás Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó bíró - az Abtv. 25. §-a alapján, az eljárás felfüggesztése mellett - a villamosvezetékekre vonatkozó vezetékjogról szóló 1/1967. (IV. 28.) NIM rendelet 1. § (3) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítását és alkalmazásának kizárását kezdeményezi az Alkotmánybíróságnál.
Véleménye szerint e jogszabályi rendelkezés sérti a tulajdonhoz való jogot, illetve a clausula rebus sic stantibus jogelvét.
A bíróság előadja, hogy a jogszabályi rendelkezés már nincs hatályban, azonban az előtte folyamatban lévő perben még alkalmazandó. Álláspontja szerint az, hogy az érintett magánszemély vezetékek létesítéséhez adott korábbi hozzájárulását nem vonhatja vissza, sérti a tulajdonhoz való jogát..
.
Támadott jogi aktus:
  a villamosvezetékekre vonatkozó vezetékjogról szóló 1/1967. (IV. 28.) NIM rendelet 1. § (3) bekezdés
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XIII. cikk
.
Anonimizált indítvány (pdf):
1491_2013_inditvany_anonim.pdf1491_2013_inditvany_anonim.pdf
.
A határozat száma: 3012/2014. (II. 11.) AB végzés
.
ABH oldalszáma: 2014/1216
.
Az ABH 2014 tárgymutatója: határozott kérelem (mint az indítvánnyal szembeni követelmény)
.
A határozat kelte: Budapest, 02/03/2014
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2014.02.03 9:00:00 3. öttagú tanács
.
A határozat szövege:
.
A határozat szövege:
  Az Alkotmánybíróság tanácsa folyamatban lévő ügyben alkalmazandó jogszabály alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló bírói kezdeményezés tárgyában meghozta a következő
  v é g z é s t:

  Az Alkotmánybíróság a villamosvezetékekre vonatkozó vezetékjogról szóló 1/1967. (IV. 28.) NIM rendelet 1. § (3) bekezdése alaptörvénybe ütközésének, valamint alkalmazhatóságának kizárása tárgyában előterjesztett bírói kezdeményezést visszautasítja.
  I n d o k o l á s

  [1] 1. A Győri Járásbíróság bírája az előtte P.21.463/2012. számon folyamatban lévő, birtokháborítás megszüntetése és tartozás megfizetése iránt indított perében a pert felfüggesztette, és a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 155/B. §-a alapján az Alkotmánybírósághoz fordult a perben alkalmazandó, 2002. december 31. napjáig hatályos, a villamosvezetékekre vonatkozó vezetékjogról szóló 1/1967. (IV. 28.) NIM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (3) bekezdésében írt rendelkezések alaptörvénybe ütközésének vizsgálata és alkalmazhatóságának kizárása céljából.

  [2] 2. Az indítványban előadott tényállás szerint a felperes 1976-ban hozzájárult ahhoz, hogy hátsó telekszomszédja részére az áramszolgáltató az ő telkén keresztül egy magánvezetéket létesítsen. A vezetéklétesítéskor a telekhatár helytelenül kijelölt volta miatt az áramot bevezető légkábel tartóoszlopai a felperes telkére kerültek. A felperes telkére 2012. május 31-én az alperes áramszolgáltató munkatársai bementek, és a vezeték körül a felperes telkén és tulajdonában álló diófa ágait gyérítették annak érdekében, hogy az ágak a felső vezetékhez ne érjenek hozzá. A felperes keresetében kérte a birtokháborítás megszüntetését, az alperesek kötelezését a vezetékek és a tartóoszlopok eltávolítására, a diófában okozott kára megtérítését, valamint az alperesek használati díj fizetésére való kötelezését. A felperes hivatkozott a vezetékek létesítésére adott hozzájárulásának visszavonására, valamint arra, hogy az ő telkéről történő áramellátás megoldása műszakilag már nem indokolt.
  [3] Az oszlopok eltávolításával kapcsolatos jogvitában az alperesek arra hivatkoztak, hogy a felperes által megadott hozzájárulás – az annak megadásakor hatályban volt – az R. 1. § (3) bekezdése alapján nem vonható vissza.

  [4] 3. Az indítványt előterjesztő bíróság álláspontja szerint az R. – már nem hatályos, de a perben alkalmazandó – rendelkezése sérti Magyarország Alaptörvénye XIII. cikkének a tulajdonhoz való jogra vonatkozó rendelkezését, és így a felperes tulajdonhoz való jogát. Emellett a bíróság fontosnak tartja azt is rögzíteni, hogy a korábban hatályos rendelkezés a clausula rebus sic stantibus általános jogelvét is sérti, mivel a körülmények lényeges körben történő megváltoztatása esetén is kizárja a hozzájárulás visszavonásának lehetőségét.

  [5] 4. Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy a bírói kezdeményezés nem felel meg az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény (a továbbiakban: Abtv.) 52. §-ában meghatározott tartalmi követelményeknek, amelyek szerint az indítványnak határozott kérelmet kell tartalmaznia. Az Abtv. 52. § (1b) bekezdése szerint a kérelem – többek között – akkor határozott, ha egyértelműen megjelöli az indokolást arra nézve, hogy a sérelmezett jogszabály, jogszabályi rendelkezés miért ellentétes az Alaptörvény megjelölt rendelkezésével, vagyis nem elegendő az Alaptörvény egyes rendelkezéseire hivatkozni, az indítványban meg kell indokolni, hogy az Alaptörvény egyes felhívott rendelkezéseit a megsemmisíteni kért jogszabály miért és mennyiben sérti. {3201/2013. (X. 31.) AB határozat, Indokolás [35]} Az indítvány nem indokolja meg az R. – alanyi jogosultak egymásközti viszonyát rendező – támadott rendelkezésére vonatkozóan azt, hogy miért sérti az Alaptörvény XIII. cikkében foglalt alapjogot, a calusula rebus sic stantibus elvére való utalása pedig nem tartalmaz alaptörvényi hivatkozást. Mindemellett az indítvány nem tartalmaz kifejezett kérelmet az Alkotmánybíróság döntésének tartalmára vonatkozóan sem [Abtv. 52. § (1b) bekezdés f) pont]. A fentiek alapján az Alkotmánybíróság megállapította, hogy az indítvány nem felel meg az Abtv. 52. § (1b) bekezdésében foglalt feltételnek.

  [6] 5. Az Abtv. 52. § (4) bekezdése értelmében az alkotmánybírósági eljárás feltételeinek fennállását az indítványozónak kell igazolnia. Az Abtv. 52. § (2) bekezdése szerint a vizsgálat kizárólag a megjelölt alkotmányossági kérelemre korlátozódik. Mivel a bírói indítvány a fentiekben kifejtett okokból nem felel meg az Abtv. 52. § (1b) bekezdés e) és f) pontjaiban foglalt feltételnek, az Alkotmánybíróság megállapította, hogy e tartalmi követelmény hiányában az indítvány érdemben nem bírálható el, ezért azt az Abtv. 64. § d) pontja alapján visszautasította.

    Dr. Lenkovics Barnabás s. k.,
    tanácsvezető,
    előadó alkotmánybíró
    .
    Dr. Dienes-Oehm Egon s. k.,
    alkotmánybíró

    Dr. Salamon László s. k.,
    alkotmánybíró
    Dr. Lévay Miklós s. k.,
    alkotmánybíró

    Dr. Szalay Péter s. k.,
    alkotmánybíró

    .
    English:
    .
    Petition filed:
    .
    10/11/2013
    .
    Number of the Decision:
    .
    3012/2014. (II. 11.)
    Date of the decision:
    .
    02/03/2014
    .
    .