Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00496/2023
Első irat érkezett: 03/06/2023
.
Az ügy tárgya: A Kúria Kfv.II.37.632/2022/5. számú ítélete (szülői felügyeleti jog gyakorlása; oktatási ügy - hozzáférés KRÉTA rendszerhez)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 03/30/2023
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján – a Budapest Környéki Törvényszék 9.K.700.052/2022/11. számú ítélete és a Kúria Kfv.II.37.632/2022/5. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kéri az Alkotmánybíróságtól.
Az alapügy felperese a kiskorú gyermek édesanyja (a továbbiakban: indítványozó), aki kiskorú gyermeke általános iskolájánál a Köznevelési, Regisztrációs és Tanulmányi Alrendszerhez (a továbbiakban: KRÉTA) való hozzáférés iránt nyújtott be kérelmet, azonban az intézmény vezetője arról tájékoztatta, hogy mivel az édesapa rendelkezik a szülői felügyeleti jog gyakorlásával, ezért a rendszerhez jogosultság neki adható. Ezután az indítványozó az ügy alperesénél fenntartói jogorvoslati eljárást kezdeményezett az általános iskola eljárásával kapcsolatban. Az alperes a kérelmet elutasította az irányadó jogszabályokra hivatkozással, ezért az indítványozó keresetet terjesztett elő a határozattal szemben. Az eljáró bíróság az indítványozó keresetét elutasította, rögzítve, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nktv.) és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) együttes értelmezése és alkalmazása alapján jogszerű volt az alperes azon következtetése, miszerint az általános iskolának a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülőnek kell biztosítania a KRÉTA rendszerhez való hozzáférést, akit a külön élő szülő felé a Ptk.-ban előírt tájékoztatási kötelezettség terhel a tanulmányi eredmények, iskolai helyzet napi aktualitásáról annak érdekében, hogy a különélő szülő a gyermek iskolájának és életpályájának megválasztásával összefüggésben megalapozott döntést tudjon hozni. Az indítványozó felülvizsgálati kérelmét a Kúria alaptalannak találta és hatályában fenntartotta a Budapest Környéki Törvényszék 9.K.700.052/2022/11. számú ítéletét. A Kúria elvi éllel mondta ki, hogy az Nkt. 72. §-án alapuló, a köznevelési intézményeket terhelő szülő felé fennálló tájékoztatási kötelezettség címzettje különélő szülő esetén - a polgári bíróság eltérő rendelkezése hiányában - a szülői felügyeleti jog gyakorlására feljogosított szülő. A közösen gyakorolt szülői felügyeleti jog körébe, azaz a Ptk. 4:175. § (2) bekezdésében szabályozott, a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésként megjelölt, a gyermek iskolája és életpályájának megválasztása körébe nem beletartozó a KRÉTA rendszerhez történő, oktatási intézmény részéről biztosított hozzáférés.
Az indítványozó álláspontja szerint a Budapest Környéki Törvényszék 9.K.700.052/2022/11. számú ítélete és a Kúria Kfv.II.37.632/2022/5. számú ítélete által az Alaptörvény XVI. cikk (2) és (3) bekezdésben biztosított, szülő neveléshez való joga kiüresedik és az abból fakadó kötelezettségeinek sem tud eleget tenni; az eljáró bíróságok jogértelmezése ellentétes az Alaptörvény R) cikk (2) bekezdésével és a 28. cikk követelményeivel. .
.
Támadott jogi aktus:
    Kúria Kfv.II.37.632/2022/5. számú ítélete, Budapest Környéki Törvényszék 9.K.700.052/2022/11. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
R) cikk (2) bekezdés
XVI. cikk (2) bekezdés
XVI. cikk (3) bekezdés
28. cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_496_0_2023_Inditvany_anonim.pdfIV_496_0_2023_Inditvany_anonim.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.