Hungarian
Ügyszám:
.
II/01285/2022
Első irat érkezett: 05/27/2022
.
Az ügy tárgya: A 16/2022. (III. 02.) OBT határozattal elfogadott Bírák Etikai Kódexe és a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. örvény 103. § (1) bekezdés e) pontja elleni utólagos normakontroll indítvány (Bírák Etikai Kódexe)
.
Eljárás típusa: Utólagos normakontroll eljárás
.
Indítványozók típusa:a Kúria elnöke
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 06/13/2022
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
A Kúria elnöke az Alaptörvény 24. cikk (2) bekezdés e) pontja és az Abtv. 24. § (1) bekezdése alapján előterjesztett indítványában elsődlegesen az Országos Bírói Tanács (a továbbiakban: OBT) 16/2022. (III. 02.) OBT határozatával elfogadott Bírák Etikai Kódexe (a továbbiakban: Etikai Kódex), másodlagosan pedig a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bjt.) 103. § (1) bekezdés e) pontja alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kéri az Alkotmánybíróságtól.
Az Etikai Kódex normatív jellegével kapcsolatban az indítványozó kifejti, hogy az minden bíróra kötelezően vonatkozó, és fegyelmi eljárás keretében számonkérhető magatartási normákat tartalmaz, így ténylegesen jogi normaként funkcionál. Az indítványával támadott 16/2022. (III. 02.) OBT határozattal az OBT új Etikai Kódexet fogadott el, ami lényegében a 131/2014. (XI. 10.) OBT határozattal korábban elfogadott Etikai Kódex módosítása. Erre azonban az indítványozó álláspontja szerint az OBT-nek nem volt felhatalmazása, mivel a Bjt. - indítványában másodlagosan támadott - 103. § (1) bekezdés e) pontja csupán az etikai kódex egyszeri elfogadására ad felhatalmazást az OBT számára, módosításra vagy újraalkotásra nem. Az új Etikai Kódex megközelítése, ezen belül különösen az Alaptörvényre való hivatkozás elhagyása a Kúria elnöke szerint a bírói hivatás Alaptörvénytől való eloldását eredményezi, ezzel sérti az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdésében foglalt jogállamiság követelményét, az R) cikk (1) bekezdését és a T) cikk (3) bekezdését, egyben a XXVIII. cikk (1) bekezdésében foglalt pártatlanság követelményét és a 26. cikkben rögzített bírói függetlenséget is veszélyezteti. A korábbi Etikai Kódex szövegétől való eltérések, egyes rendelkezések elhagyása, míg a bírósági vezetőkre vonatkozó új rendelkezések megalkotása a fentieken túl ellentétes az Alaptörvény C) cikk (1) bekezdésében megfogalmazott hatalommegosztás elvével és veszélyezteti a tisztességes eljáráshoz való jog gyakorlását, emellett magasabb szintű normákkal, jogszabályokkal is ellentétes.
Az indítványban másodlagosan támadott Bszi. 103. § (1) bekezdés e) pontja az OBT általános központi igazgatási feladataként határozza meg az Etikai Kódex elfogadását. A Kúria elnökének álláspontja szerint a bírókra vonatkozó, esetlegesen fegyelmi eljárás alapját képező magatartási szabályok megalkotása és elfogadása nem illeszkedik az OBT ilyen jellegű feladatai közé, az OBT jogállásából nem vezethető le, emellett az e rendelkezés alapján elfogadott Etikai Kódex - megalkotásának és az OBT működésének sajátosságai folytán - az az OBT értékrendjét tükrözi, így a Bszi. támadott rendelkezése jogbizonytalanságot eredményez, és sérti az Alaptörvény 25. cikk (5) bekezdését is..
.
Támadott jogi aktus:
    a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 103. § (1) bekezdés e) pont
    16/2022. (III. 02.) OBT határozat(a)
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
C) cikk (1) bekezdés
R) cikk (1) bekezdés
T) cikk (3) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
25. cikk (5) bekezdés
26. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
II_1285_6_2022_ind_kieg_anonim.pdfII_1285_6_2022_ind_kieg_anonim.pdfII_1285_0_2022_indítvány.pdfII_1285_0_2022_indítvány.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
II_1285_12_2022_IM_állásf_anonim.pdfII_1285_12_2022_IM_állásf_anonim.pdfII_1285_3_2022_Amicus_AIH_EKI_MHB_TASZ.pdfII_1285_3_2022_Amicus_AIH_EKI_MHB_TASZ.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.