Hungarian
Ügyszám:
.
III/01510/2013
Első irat érkezett: 10/17/2013
.
Az ügy tárgya: Az 1997. évi LXXVIII. törvény 53/E. §-ával kapcsolatos bírói kezdeményezés
.
Eljárás típusa: Bírói kezdeményezés (egyedi normakontroll eljárás)
.
Indítványozók típusa:bíró
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 11/12/2013
.
Előadó alkotmánybíró: Kovács Péter Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó bíró - az eljárás felfüggesztése mellett - az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 53/E. §-a, 53/F. §-a, valamint 53/G. §-a, illetve a 376/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet alaptörvény-ellenességének megállapítását és alkalmazásának kizárását kezdeményezi az Alkotmánybíróságnál.
A bíróság álláspontja szerint az Étv. rendelkezései ütköznek a vállalkozás szabadságát biztosító alkotmányos értékkel, továbbá a tisztességes gazdasági verseny alkotmányos garanciájával. A hatóságoknak ugyanis széles, nem meghatározott szempontok alapján nyújt lehetőséget a gazdasági vállalkozások vállalkozási tevékenységének befolyásolására, megtiltására. Az Étv.-ben és a Korm. rendeletben kialakított megfelelési mutatók nagy része fiktív, előre nem látható és nem tervezhető..
.
Támadott jogi aktus:
  az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 53/E. § 53/F. § 53/G. §
  egyes kereskedelmi építmények létesítésével összefüggő Bizottság működéséről, valamint a felmentési kérelem adattartalmáról szóló 367/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
M. cikk (1) bekezdés
M. cikk (2) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
1510_2013_inditvany_anonim.pdf1510_2013_inditvany_anonim.pdf
.
A határozat száma: 3226/2013. (XII. 12.) AB végzés
.
ABH oldalszáma: 2013/2584
.
Az ABH 2013 tárgymutatója: bírói kezdeményezés elbírálásának feltételei
.
A határozat kelte: Budapest, 12/02/2013
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2013.12.02 9:00:00 1. öttagú tanács
.
A határozat szövege:
.
A határozat szövege:
  Az Alkotmánybíróság tanácsa folyamatban lévő ügyben alkalmazandó jogszabály alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló bírói kezdeményezés tárgyában meghozta a következő
  v é g z é s t:

  Az Alkotmánybíróság az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 53/E. §, 53/F. § és 53/G. §-a, továbbá az egyes kereskedelmi építmények létesítésével összefüggő Bizottság működéséről, valamint a felmentési kérelem adattartalmáról szóló 367/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet egésze alaptörvény-ellenességének megállapítása tárgyában előterjesztett bírói kezdeményezést visszautasítja.
  I n d o k o l á s

  [1] 1. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság bírája az előtte 21.K.30.510/2013. számon folyamatban levő, közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránt indított pert felfüggesztette, és a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 155/B. §-a alapján kezdeményezte a perben alkalmazandó, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 53/E. §, 53/F. § és 53/G. §-a, továbbá az egyes kereskedelmi építmények létesítésével összefüggő Bizottság működéséről, valamint a felmentési kérelem adattartalmáról szóló 367/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) egésze alaptörvény-ellenességének megállapítását, a támadott jogszabályok megsemmisítését és a felfüggesztett perben való alkalmazhatóságuk tilalmának kimondását. A bírósági pert megelőző közigazgatási eljárásokban a felperes két, 1000 négyzetmétert meghaladó nettó alapterületű kereskedelmi építmény vonatkozásában kérte az Étv. 53/F. § (2) bekezdése szerinti felmentés megadását. [Az Étv. 53/F. § (1) bekezdése értelmében 300 m2-nél nagyobb alapterületű kereskedelmi építmény nem létesíthető vagy ezt meghaladó méretre nem bővíthető és ezen tilalom alóli felmentés megadásának kérvényezésére ad lehetőséget az Étv. 53/F. § említett (2) bekezdése.] A közigazgatási eljárás során a bírósági perben alperesként szereplő minisztérium elutasította a felperes ez irányú kérelmét.
  [2] Az indítványozó bíró szerint az Étv. támadott szabályai valamint a Kr. egésze ütköznek az Alaptörvény M) cikkének (1) és (2) bekezdésébe, azaz a vállalkozás szabadságát biztosító alkotmányos értékkel, továbbá a tisztességes gazdasági verseny alkotmányos garanciájával. Az indítványozó vélekedése szerint a támadott jogi rendelkezések szempontok meghatározása nélkül nyújtanak széles lehetőséget a gazdasági vállalkozások vállalkozási tevékenységének befolyásolására, megtiltására. Erre az álláspontra az eljáró bíróság a felek által előadott iratok, dokumentumok és az előkészítő iratokba foglaltak alapján jutott. Érdemi érvelést az egyes támadott jogszabályok alaptörvény-ellenességének alátámasztására a bírói indítvány nem tartalmaz.

  [3] 2. A bírói kezdeményezés nem felel meg az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény (a továbbiakban: Abtv.) 52. §-ában meghatározott tartalmi követelményeknek, amelyek szerint az indítványnak határozott kérelmet kell tartalmaznia. Az Abtv. 52. § (1b) bekezdése szerint a kérelem – többek között – akkor határozott, ha egyértelműen megjelöli az indokolást arra nézve, hogy a sérelmezett jogszabály, jogszabályi rendelkezés miért ellentétes az Alaptörvény megjelölt rendelkezésével, vagyis nem elegendő az Alaptörvény egyes rendelkezéseire hivatkozni, az indítványban meg kell indokolni, hogy az Alaptörvény egyes felhívott rendelkezéseit a megsemmisíteni kért jogszabály miért és mennyiben sérti. {Legutóbb: 3201/2013. (X. 31.) AB határozat, Indokolás [35]} Az indítvány nem indokolja meg – egyenként – az Étv. támadott rendelkezéseire vonatkozóan, hogy miért sértik az Alaptörvény M) cikkének (1) és (2) bekezdését, és nem jelöli meg – ugyancsak egyenként – a Kr. mely rendelkezései ütköznek az Alaptörvénybe és miért. Emiatt az indítvány nem felel meg az Abtv. 52. § (1b) bekezdése e) pontjában foglalt feltételnek.
  [4] Az Abtv. 52. § (4) bekezdése értelmében az alkotmánybírósági eljárás feltételeinek fennállását az indítványozónak kell igazolnia. Az Abtv. 52. § (2) bekezdése szerint a vizsgálat kizárólag a megjelölt alkotmányossági kérelemre korlátozódik. Mivel a bírói indítvány a fentiekben kifejtett okokból nem felel meg az Abtv. 52. § (1b) bekezdés e) pontjaiban foglalt feltételnek, az Alkotmánybíróság megállapította, hogy e tartalmi követelmény hiányában az indítvány érdemben nem bírálható el, ezért azt az Abtv. 64. § d) pontja alapján visszautasította.
    Dr. Kovács Péter s. k.,
    tanácsvezető,
    előadó alkotmánybíró
    .
    Dr. Balsai István s. k.,
    alkotmánybíró

    Dr. Juhász Imre s. k.,
    alkotmánybíró
    Dr. Bragyova András s. k.,
    alkotmánybíró

    Dr. Kiss László s. k.,
    alkotmánybíró

    .
    English:
    .
    Petition filed:
    .
    10/17/2013
    .
    Number of the Decision:
    .
    3226/2013. (XII. 12.)
    Date of the decision:
    .
    12/02/2013
    .
    .