Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00571/2014
Első irat érkezett: 03/20/2014
.
Az ügy tárgya: a Kúria Kvk.I.37.289/2014/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (választási ügyben hozott határozat)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § ) (Ve. 233. § -- választási ügyben a választási szerv határozatával kapcsolatos jogorvoslati eljárásban hozott bírói döntés ellen)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 03/20/2014
.
Előadó alkotmánybíró: Szívós Mária Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - a Ve. 233. §-a és az Abtv. 27. §-a alapján - a Kúria Kvk. I.37.289/2014/2. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte. Indítványozta továbbá a Győr-Moson-Sopron Megye 02. számú OEVB 25/2014 (III. 4.) számú határozata, és a Nemzeti Választási Bizottság 465/2014. számú határozata megsemmisítését is.
Az indítványozót a területi választási bizottság bírsággal sújtotta, mert a jelölő szervezet a rendelkezésére bocsátott választási ajánlóíveket a jogszabályban meghatározott időponthoz képest késve adta át, majd a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) az indítványozó fellebbezését érdemi vizsgálat nélkül elutasította. A Kúria végzésésben elutasította az indítványozónak az NVB 465/2014. számú határozata ellen benyújtott bírósági felülvizsgálat iránti kérelmét.
Az indítványozó álláspontja szerint a Kúria döntésével a Ve.-ben meghatározott kétfokú jogorvoslati eljárást de facto egyfokúra szűkítette, megsértette az Alaptörvény XXIV. cikk (1) bekezdése szerinti tisztességes hatósági eljáráshoz való jogát. Továbbá a Kúria azzal, hogy olyan adat hiánya miatt utasította el az NVB határozatával szembeni érdemi vizsgálatot, amly adat hiánya a Kúriához benyújtott bírósági felülvizsgálati kérelemben már nem állt fenn, megfosztotta az indítványozót az érdemi jogorvoslat jogától. Ezzel megsértette az Alaptörvény XXVIII. cikk (7) bekezdését.
Az indítványozó álláspontja szerint a Kúria végzése sérti az Alaptörvény R. cikk (1) és (2) bekezdését, T. cikk (3) bekezdését, a VIII. cikk (1)- (3) bekezdését, és a 28. cikkét..
.
Indítványozó:
  Magyar Keresztény Szociális Unió
Támadott jogi aktus:
  Kúria Kvk.I.37.289/2014/2. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
R) cikk (1) bekezdés
R) cikk (2) bekezdés
T) cikk (3) bekezdés
VIII. cikk (1) bekezdés
VIII. cikk (2) bekezdés
VIII. cikk (3) bekezdés
XXIV. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés
28. cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_571_0_2014_inditvany_anonim.pdfIV_571_0_2014_inditvany_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  A döntés száma: 3073/2014. (III. 26.) AB végzés
  .
  ABH oldalszáma: 2014/1559
  .
  Az ABH 2014 tárgymutatója: jogorvoslat kimerítése választási eljárásban
  .
  A döntés kelte: Budapest, 03/24/2014
  .
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  2014.03.24 17:00:00 2. öttagú tanács
  .
  A döntés szövege:
  .
  A döntés szövege:
   Az Alkotmánybíróság tanácsa alkotmányjogi panasz tárgyában meghozta a következő
   v é g z é s t:

   Az Alkotmánybíróság a Kúria Kvk.I.37.289/2014/2. számú végzése ellen benyújtott alkotmányjogi panaszt vissza­utasítja.
   I n d o k o l á s

   [1] 1. Az indítványozó mint választási eljárásban kérelmező 2014. március 20. napján alkotmányjogi panaszt nyújtott be a Kúriánál az Alkotmánybírósághoz címezve az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény (a továbbiakban: Abtv.) 27. §-a, valamint a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 233. §-a alapján.
   [2] Az ügy előzményéhez tartozik, hogy a Kúria a Kvk.I.37.289/2014/2. számú végzésével helybenhagyta a Nemzeti Választási Bizottságnak (a továbbiakban: NVB) a 2014. március 10-én meghozott 465/2014. számú határozatát.
   [3] A kérelmező mint jelölő szervezet a választási eljárásban az ajánlások gyűjtése és jelöltállítás céljából ajánlóíveket vett át. A leadásra megadott határidőig, 2014. március 3-án 16 óráig 100 db ajánlóívet nem adott át az illetékes választási bizottságnak, emiatt a Győr-Moson-Sopron Megye 02. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (OEVB) a 25/2014. (III. 4.) számú határozatában 5 075 000 Ft megfizetésére kötelezte.
   [4] A kötelezés ellen az indítványozó 2014. március 5-én fellebbezést nyújtott be, amelyben kérte a megtámadott határozat felfüggesztését, amíg egy érintett képviselőjelölt (aki átvette az ajánlóíveket) elő nem kerül. Az NVB 465/2014. számú határozatában a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasította, mert a fellebbezés nem tartalmazta a Ve. 224. § (3) bekezdés a), b) és c) pontjaiban foglaltakat, vagyis a fellebbezésben az indítványozó elmulasztotta feltüntetni a jogszabálysértés megjelölését, vagy amennyiben a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen irányul a fellebbezés, az erre történő hivatkozást, a jelölő szervezet székhelyét, valamint a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.
   [5] Az indítványozó felülvizsgálati kérelmet terjesztett elő az elutasító határozattal szemben. A Kúria megállapította, hogy az NVB 465/2014. számú határozata a megtámadott OEVB 25/2014. (III. 4.) számú határozatot nem helybenhagyta, hanem a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasította. A felülvizsgálati kérelem azonban nem a fellebbezés érdemi vizsgálat nélküli elutasítását kifogásolta, hanem az ügy érdemében hozott döntést vitatta, vagyis a bírságkiszabás megalapozatlanságát állította.

   [6] 2. Az indítványozó állítása szerint a Kúria döntésével megsértette a tisztességes eljárás követelményét előíró alaptörvényi rendelkezést [XXIV. cikk (1) bekezdés], valamint a jogorvoslathoz való jogát [XXVIII. cikk (7) bekezdés]. Ezen túlmenően sérelmezte a Ve. 124. § (2) bekezdésének az NVB szerinti értelmezését, így különösen azt, hogy nem szűkíti le a „be nem nyújtott ajánlóív” esetére a bírságolást, hanem – ellenkezőleg – kiterjeszti azt a késedelmes benyújtás esetére is. Az indítványozó ennek alapján úgy véli, hogy az ilyen értelmezés az Alaptörvény 28. cikkébe ütközik.
   [7] A Ve. 233. § (1) bekezdése szerint az e törvény alapján, a választási szerv határozatával kapcsolatos jogorvoslati eljárásban hozott bírói döntés elleni alkotmányjogi panasz a sérelmezett döntés közlésétől számított három napon belül nyújtható be az Alkotmánybírósághoz. A (2) bekezdés kimondja, hogy az Alkotmánybíróság az e törvény alapján, a választási szerv határozatával kapcsolatos jogorvoslati eljárásban hozott bírói döntés elleni alkotmányjogi panaszról az Abtv. 56. §-a szerint a beérkezésétől számított három munkanapon belül, a befogadott alkotmányjogi panaszról további három munkanapon belül dönt. A jelen ügyben az alkotmányjogi panasz az NVB határozata ellen benyújtott felülvizsgálati kérelem elbírálásáról szóló végzést, valamint a választási szervek határozatait támadja.

   [8] 3. Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy az alkotmányjogi panasz a befogadhatóság formai feltételeinek nem felel meg.
   [9] Az Abtv. az alkotmányjogi panasz feltételéül szabja a jogorvoslat kimerítésének kötelezettségét [Abtv. 27. § b) pont].
   [10] A panaszos a jogorvoslatot érdemben nem merítette ki.
   [11] Fellebbezését az OEVB határozat ellen hiányosan nyújtotta be, azért azt az NVB – a Ve. 224. § (3) bekezdése a), b) és c) pontjára hivatkozva, a Ve. 231. § (1) bekezdés d) pontja alapján – érdemi vizsgálat nélkül elutasította.
   [12] Az Alkotmánybíróság ezért az Ügyrend 30. § (2) bekezdés h) pontja alapján, az Abtv. 56. § (3) bekezdése alkalmazásával az alkotmányjogi panaszt visszautasította.
    Dr. Balogh Elemér s. k.,
    tanácsvezető alkotmánybíró
    Dr. Paczolay Péter s. k.,
    alkotmánybíró
    Dr. Stumpf István s. k.,
    alkotmánybíró

    Dr. Szívós Mária s. k.,
    előadó alkotmánybíró

    .
    English:
    .
    Petition filed:
    .
    03/20/2014
    .
    Number of the Decision:
    .
    3073/2014. (III. 26.)
    Date of the decision:
    .
    03/24/2014
    .
    .