English
Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01244/2022
Első irat érkezett: 05/20/2022
.
Az ügy tárgya: A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 46. § (3) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz (vételi jog gyakorlása)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (2) bekezdés)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 07/21/2022
.
Előadó alkotmánybíró: Sulyok Tamás Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozók - az Abtv. 26. § (2) bekezdése alapján - a lakások és helyiségek bérletére valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 46. § (3) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítását és visszaható hatállyal történő megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
A sérelmezett rendelkezés szerint "nem gyakorolhatja vételi jogát a jogosult, ha e rendelkezés hatályba lépését megelőző egy évben három havi lakbért meghaladó bérleti díj tartozása állt fenn a bérbeadó felé". E rendelkezés alapján az indítványozók nem gyakorolhatták elővételi jogosultságukat a műemlék épületben lévő, általuk bérelt lakás vonatkozásában. Az indítványozók mindannyian több évtizede éltek az érintett bérlakásokban; két indítványozó esetében a különböző okok miatt felgyűlt bérleti díjkülönbözetüket a vagyonkezelő egy összegben számlázta ki, amelynek kifizetése átmenetileg nehézséget okozott számukra, azonban annak vagy részletfizetéssel, vagy az akadály megszűnésekor eleget tettek. A harmadik indítványozó számára a vagyonkezelő mulasztotta el a kiszámlázást, a számla kézhezvételekor az indítványozó azt haladéktalanul rendezte; a negyedik indítványozónak pedig a koronavírus járvány okozta élethelyzete miatt adódott nehézsége a díjfizetéssel, azonban az akadály elhárultával ő is rendezte a tartozását.
A sérelmezett rendelkezés nem tartalmaz jogorvoslati eljárási szabályokat és a vételi jog gyakorolhatóságával kapcsolatos jogvitát sem közigazgatási, sem bírósági eljárás keretébe nem utalja. Az indítványozók álláspontja szerint a sérelmezett rendelkezés a hatálybalépését megelőző időszak magatartását szankcionálja úgy, hogy azzal megfosztotta őket vételi joguk gyakorlásától, a koronavírus járvány leginkább sújtott időszakban, amikor a jogalkotó más területeken számos kedvezményt és könnyítést biztosított. A rendelkezés továbbá diszkriminál a bérlők között a díjtartozás fennállásának időpontja tekintetében is. A rendelkezés tehát sérti a hatékony jogorvoslathoz való jogukat, a visszaható hatály tilalmát, a megkülönböztetés tilalmát, valamint a tulajdonjog sérelmét okozza..
.
Támadott jogi aktus:
  a lakások és helyiségek bérletére
  valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 46. § (3) bekezdés
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
XIII. cikk (1) bekezdés
XV. cikk (1) bekezdés
XV. cikk (2) bekezdés
XXVIII. cikk (4) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1244_2_2022_ind_kieg_egys.szerk_anonim.pdfIV_1244_2_2022_ind_kieg_egys.szerk_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
IV_1244_4_2022_amicusIM_anonim.pdfIV_1244_4_2022_amicusIM_anonim.pdf
.
A döntés száma: 3074/2024. (II. 23.) AB végzés
.
A döntés kelte: Budapest, 02/06/2024
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2024.02.06 9:00:00 1. öttagú tanács
.

.
A döntés szövege (pdf):
3074_2024_AB_végzés.pdf3074_2024_AB_végzés.pdf
.
A döntés szövege:
.
A döntés szövege:
  Az Alkotmánybíróság tanácsa alkotmányjogi panasz tárgyában meghozta a következő
  v é g z é s t:

  Az Alkotmánybíróság a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 46. § (3) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panaszt visszautasítja.
  I n d o k o l á s

  [1] 1. Az indítványozók meghatalmazott jogi képvelőjük (dr. Kovács Zsófi ügyvéd) útján az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény (a továbbiakban: Abtv.) 26. § (2) bekezdése alapján alkotmányjogi panasszal fordultak az Alkotmánybírósághoz, amelyben kérték a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Lakás tv.) 46. § (3) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését.
  [2] Az indítványozók szerint a Lakás tv. 46. § (3) bekezdése sérti az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdését, XIII. cikkét, a XV. cikk (1) és (2) bekezdéseit, valamint az indítványban kifejtettek tartalma alapján a XXVIII. cikk (7) bekezdését.

  [3] 1.1. A Lakás tv. 46. § (3) bekezdése szerint nem gyakorolhatja vételi jogát a jogosult, ha e rendelkezés hatályba lépését megelőző egy évben három havi lakbért meghaladó bérleti díj tartozása állt fenn. E rendelkezés alapján az Indítványozók különböző ténybeli alapon, az indítványhoz csatolt okiratokkal igazoltan nem gyakorolhatták vételi jogukat. Az indítványozók hivatkozása szerint a Lakás tv. 46. § (3) bekezdésének megfelelő tartozásuk vagy nem is állt fenn valójában, vagy az önhibájukon kívüli okból merült fel.

  [4] 1.2. Az indítványozók elsődlegesen a visszaható hatály tilalmának sérelmére hivatkoztak, mivel álláspontjuk szerint a Lakás tv. 2021. november 18-án hatályba lépett 46. § (3) bekezdése egy, a hatálybalépését megelőző időszak magatartását szankcionálta úgy, hogy azzal az indítványozókat megfosztotta a vételi joguk gyakorlásától. Az indítványozók szerint nem volt meg a tényleges lehetőségük arra, hogy magatartásukat a jog előírásaihoz tudják igazítani.

  [5] 1.3. Az indítványozók hivatkoztak a tulajdonhoz való jog sérelmére is. E körben a Lakás tv. indokolását és a 25/2021. (VIII. 11.) AB határozatot idézve azt emelték ki, hogy a jogalkotó célja a Lakás tv. módosításával az volt, hogy az indítvánnyal érintett bérlők tulajdonhoz jussanak, amellyel egyrészt a jogalkotó egy régóta fennálló diszkriminatív helyzetet kívánt orvosolni, másrészt elismerte a bérlő tulajdonosi erősségű pozícióját.

  [6] 1.4. A diszkrimináció tilalommal összefüggésben az indítványozók kifejtették, hogy a Lakás tv. 46. § (3) bekezdése meghiúsítva a jogalkotói célt, indokolatlan és megmagyarázhatatlan hátrányba hozza azokat a bérlőket, akiknek változatos okból fennállt tartozása a Lakás tv. 46. § (3) bekezdésének hatályba lépését megelőző egy évben. Az indítványozók minden indok nélkül hátrányosabb helyzetbe kerültek egyrészt a nem a Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: MNV Zrt.) által kezelt ingatlanok vételi jogukat nem gyakorló bérlőihez képest, másrészt a 2020. november 18. és 2021. november 18. közötti időszakon kívül tartozást felhalmozó bérlőkhöz képest, harmadrészt az ingatlanra elővásárlási joggal rendelkező és azt gyakorló bérlőkhöz képest.

  [7] 1.5. Az indítványozók szerint a Lakás tv. a 46. § (3) bekezdés tekintetében nem tartalmaz jogorvoslati eljárási szabályokat és nem utalja a vételi jog gyakorolhatóságával kapcsolatos jogvitát sem közigazgatási, sem bírósági eljárás keretébe.

  [8] 2. Az igazságügyi miniszter amicus curiae beadványt terjesztett az Alkotmánybíróság elé, amelyben kifejtette az indítvánnyal kapcsolatos álláspontját.
  [9] 3. Az Alkotmánybíróság az Abtv. 50. § (1) bekezdése és az Ügyrend 5. § (1) bekezdése alapján az ügyben tanácsban járt el.

  [10] 3.1. Az Abtv. 30. § (1) bekezdése szerint az alkotmányjogi panaszt az Abtv. 26. § (2) bekezdésében meghatározott esetben az alaptörvény-ellenes jogszabály hatálybalépésétől számított száznyolcvan napon belül lehet írásban benyújtani. Az Abtv. 30. § (4) bekezdése pedig akként rendelkezik, hogy a 26. § (2) bekezdésében meghatározott esetben az alaptörvény-ellenes jogszabály hatálybalépésétől számított száznyolcvan nap elteltével alkotmánybírósági eljárás megindításának nincs helye. A Lakás tv. indítvánnyal támadott rendelkezése a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény módosításáról szóló 2021. évi CXXIII. törvény (a továbbiakban: Lakás tv. mód.) 2021. novemberi 18-i hatályba lépésével módosult, ezért a 2022. május 17-én előterjesztett alkotmányjogi panasz határidőben benyújtottnak minősül.

  [11] 3.2. Az indítvány a határozott kérelem Abtv. 52. § (1b) bekezdés a)–f) pontjaiban foglalt kritériumainak eleget tesz.

  [12] 3.3. Az Abtv. 56. § (1) és (2) bekezdése alapján az Alkotmánybíróság mérlegeléssel állapítja meg, hogy az indítványozó teljesítette-e az alkotmányjogi panasz befogadhatóságának törvényben előírt tartalmi feltételeit, így különösen az Abtv. 26–27. § szerinti érintettséget, a jogorvoslat kimerítését, valamint az Abtv. 29–31. § szerinti feltételeket.
  [13] Az Abtv. 26. § (2) bekezdése alapján akkor terjeszthető elő alkotmányjogi panasz, ha az alaptörvény-ellenes jogszabály rendelkezésének alkalmazása vagy hatályosulása folytán közvetlenül, bírói döntés nélkül következett be a jogsérelem, és nincs a jogsérelem orvoslására szolgáló jogorvoslati eljárás, vagy a jogorvoslati lehetőségeit az indítványozó már kimerítette.
  [14] Az igazságügyi miniszter amicus curiae beadványában a vételi joggal kapcsolatos eljárás rendjének bemutatásával részletesen kifejtette, hogy téves az indítvány azon állítása, hogy a Lakás tv. 46. § (3) bekezdése kizárja a jogorvoslathoz való jogot.
  [15] A Lakás tv. vonatkozó releváns rendelkezései alapján a jogosultnak kell kérelmeznie a vételi joggal érintett lakás forgalmi értékének megállapítását, amit a kérelem benyújtásától számított hat hónapon belül kell teljesíteni [Lakás tv. 47. § (1) bekezdés].
  [16] Ha a vételi jog jogosultja vitatja a tulajdonos által közölt forgalmi értéket, akkor a forgalmi érték közlését követő 60 napon belül a lakás fekvése szerint illetékes kormányhivataltól kérheti a forgalmi érték, illetve a lakás forgalmi értékhez viszonyított vételárának megállapítását [Lakás tv. 47. § (6) bekezdés].
  [17] A jogosult a vételi jogát a forgalmi érték, illetve a vételár közlésétől – a Lakás tv. 47. § (6) bekezdése szerinti esetben pedig a forgalmi érték, illetve a vételár végleges (bírósági eljárás esetén jogerős) megállapításától – számított hat hónapon belül gyakorolhatja a tulajdonoshoz intézett egyoldalú nyilatkozattal, amit be kell jelenteni a kormányhivatalnak [Lakás tv. 48. § (1) bekezdés]. A vételi jog gyakorlásának lehetősége tehát a forgalmi érték közlésével nyílik meg, aminek megengedhetőségéről a kormányhivatal dönt.
  [18] A Lakás tv. rendelkezései szerint a kormányhivatal megvizsgálja a vételi jog gyakorlására irányuló nyilatkozatot az annak jogszerűségét alátámasztó okiratokkal együtt, amelyeket a tulajdonos küld meg a részére. Ha a tulajdonos szerint a vételi jog gyakorlásának valamely törvényben meghatározott feltétele nem teljesül, köteles erre vonatkozó indokolt írásbeli észrevételét a kormányhivatal részére a vételi jog gyakorlására irányuló nyilatkozattal és mellékletivel együttesen megküldeni [Lakás tv. 48. § (5) bekezdés].
  [19] A kormányhivatal a rendelkezésre álló iratokat megvizsgálja és szükség esetén hiánypótlásra szólít fel. Ha úgy ítéli meg, hogy a vételi jog gyakorlásának törvényi feltételei nem állnak fenn teljeskörűen, a jóváhagyást megtagadja, ellenkező esetben azt megadja [Lakás tv. 48. § (7) és (8) bekezdései]. A vételi jog gyakorolhatósága kérdésében tehát a kormányhivatal határozattal dönt, amellyel szemben igénybe vehető jogorvoslat, a közigazgatási peres út biztosított.
  [20] A forgalmi érték, illetve vételár megállapítását szolgáló tulajdonosi nyilatkozat kiadásának elmulasztása esetén pedig a jogosult nyilatkozat pótlása iránti pert indíthat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 1:5 § (2) bekezdése alapján. A Lakás tv. 1. § (3) bekezdése úgy rendelkezik, hogy az általa nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók, valamint a Ptk. 6:226. § (3) bekezdése is kimondja, hogy a jogszabályon alapuló vételi jog esetén is a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni. Ennek megfelelően tehát az MNV Zrt. kötelezettségét polgári bíróságon lehet kikényszeríteni.
  [21] Ahogy azt az amicus curiae beadványban az igazságügyi miniszter is hangsúlyozta, a Lakás tv. 46. § (3) bekezdése szerinti eset nem a vételi jogot szünteti meg, hanem annak gyakorlását. Emiatt a tulajdonosi jogok gyakorlójának a vételi jog gyakorlására nem jogosult bérlő részére is továbbítania kellene a forgalmi érték szerinti adatokat, majd a vételi jog gyakorlására irányuló egyoldalú bérlői nyilatkozat esetén a Lakás tv. 48. § (5) bekezdése értelmében köteles jeleznie az illetékes kormányhivatal felé, hogy a Lakás tv. 46. § (3) bekezdésére tekintettel a bérlő nem jogosult gyakorolni a vételi jogát. Ezt követően, amennyiben az illetékes kormányhivatal álláspontja szerint a vételi jog gyakorlására nem jogosult a bérlő, úgy a Lakás tv. 48. § (7) bekezdése értelmében megtagadja a hozzájárulást. A kormányhivatal elutasító döntésével szemben pedig a közigazgatási peres úton biztosított a jogorvoslat.
  [22] Mindezek alapján megállapítható, hogy a Lakás tv. támadott rendelkezése vonatkozásában a közvetlen alkalmazás Abtv. 26. § (2) bekezdésében írt feltételei nem állnak fenn. Az indítványozók annak ellenére, hogy az indítványban bemutatott okokból vitatják a tartozásuk fennállásának jogszerűségét, a rendelkezésükre álló jogorvoslati lehetőségeket nem merítették ki.

  [23] 4. Az Alkotmánybíróság megjegyzi továbbá, hogy a Lakás tv. által alapított vételi jog kifejezett alaptörvényi jogosultság hiánya miatt – valamint a Lakás tv. mód.-hoz fűzött jogalkotói indokok alapján is – ex gratia jellegű juttatásnak minősül. A jogalkotó a vételi jogot ugyanis azért alapította, „hogy a magyar állampolgárok, családok minél szélesebb körben szerezhessenek lakástulajdont. A módosítás által bevezetendő új szabályok megteremtik annak a lehetőségét, hogy azok is saját tulajdonú lakáshoz juthassanak, akiknek arra egyébként nem lenne lehetőségük.”
  [24] Az Alkotmánybíróság az ex gratia jellegű juttatásokkal kapcsolatosan korábban már leszögezte, hogy azok jellemzője, hogy a jogalkotó méltányosságból juttat javakat, és senkinek sincs joga arra, hogy egy ex gratia juttatás meghatározott formájában részesüljön. Ebből következően a jogalkotót széles körű mérlegelési jog illeti meg mind a jogosulti körnek, mind a juttatás mértékének és egyéb feltételeinek a meghatározása tekintetében, ugyanakkor a jogosulti kör, a jogosultság mértéke és egyéb feltételei nem határozhatóak meg önkényes módon {vö. 32/2015. (XI. 19.) AB határozat, Indokolás [77]; 24/2019. (VII. 23.) AB határozat, Indokolás [73]; illetőleg 23/2022. (X. 19.) AB határozat, Indokolás [48]}.
  [25] Az Alaptörvény 38. cikk (1) bekezdéséből következően a nemzeti vagyon kezelésének és védelmének célja a közérdek szolgálta, amelyből adódóan e körülményt a jogalkotónak a Lakás tv. tárgyi hatálya alá tartozó nemzeti vagyon elidegenítésére vonatkozó szabályok megalkotásakor is figyelembe kellett vennie. Ahogy pedig azt a Lakás tv. mód. indokolása tartalmazza „[m]eghatározásra kerül a vételi jog alóli kivételek köre is, továbbá azon garanciális szabály is, amely biztosítja, hogy csak fizetőképes, megbízható személyek élhessenek a vételi jog lehetőségével”. A jogalkotó célja e megszorító rendelkezéssel – az amicus curiae beadvány alapján – az volt, hogy csak olyan személyek élhessenek a vételi jog lehetőségével, akik a tulajdonnal, kiváltképp a kiemelt fontosságú műemléki tulajdonnal együtt járó társadalmi felelősség pénzügyi terheit viselni képesek.

  [26] 5. Az Alkotmánybíróság a fentiekre tekintettel az alkotmányjogi panaszt az Abtv. 26. § (2) bekezdése, 56. §
  (2) bekezdése, valamint az Ügyrend 30. § (2) bekezdés
  e) pontja alapján visszautasította.
    Dr. Horváth Attila s. k.,
    tanácsvezető alkotmánybíró

    .
    Dr. Juhász Imre s. k.,
    alkotmánybíró

    Dr. Sulyok Tamás
    s. k.,
    előadó alkotmánybíró

    .
    Dr. Juhász Miklós s. k.,
    alkotmánybíró

    Dr. Varga Réka
    s. k.,
    alkotmánybíró

    .

    .
    English:
    English:
    .
    Petition filed:
    .
    05/20/2022
    Subject of the case:
    .
    Constitutional complaint against section 46 (3) of the Act LXXVIII of 1993 on Certain Rules for the Lease and Disposal of Flats and Premises (exercise of purchase option)
    Number of the Decision:
    .
    3074/2024. (II. 23.)
    Date of the decision:
    .
    02/06/2024
    .
    .