Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00752/2016
Jelen ügy egyesítve lett a következő ügyhöz: IV/00046/2016,
.
Első irat érkezett: 04/13/2016
.
Az ügy tárgya: a tőkepiac stabilitásának erősítése érdekében tett egyes kárrendezési intézkedésekről szóló 2015. évi CCXIV. törvény 1-3. §-ai, 5-18. §-ai, valamint 20-21. §-ai elleni alkotmányjogi panasz (befektetési szolgáltatás, kárrendezés)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (2) bekezdés)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 04/28/2016
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó elsődleges kérelmében - az Abtv. 26. § (2) bekezdése alapján - a tőkepiac stabilitásának erősítése érdekében tett egyes kárrendezési intézkedésekről szóló 2015. évi CCXIV. törvény (Tv.) 1-3. §-ai, 5-18. §-ai, valamint 20-21. §-ai alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól. Az indítványozó álláspontja szerint a támadott rendelkezések mindegyike a kárrendezésről, annak a Tv.-el létrehozott önálló, új jogintézményéről, illetve egyes szabályairól rendelkezik, ezért a kárrendezés jogintézményének - magán-és közjogi alap hiányában - történő törvényi szabályozása önmagában az Alaptörvény beadványában hivatkozott valamennyi rendelkezésébe ütközik.
Az indítványozó másodlagos kérelmében a Tv. 1. § (1) és (2) bekezdésének, 2. § (1) és (2) bekezdésének, 3. § (1) bekezdésének, 5. § (1) bekezdésének, 8. § e) pontjának, 9. § d) pontjának, 10. § (2) bekezdés d) pontjának, 11. § (1)-(2) és (5) bekezdésének, 13. § (1) bekezdésének, valamint 18. § a) és b) pontjának alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó álláspontja szerint a TV.-nek az elsődleges kérelmében foglalt rendelkezései (1-3. §, 5-18. §, 20-21. §), valamint annak másodlagos kérelmében foglalt alábbi rendelkezései (3. § (1) bekezdés, 8. § e) pont, 9. § d) pont, 10. § (2) bekezdés d) pont, 11. § (1)-(2) és (5) bekezdés) sértik a visszaható hatályú jogalkotás tilalmát, mert felelősséget, illetve kockázatot telepítenek olyan, már felszámolás alatt álló más személyek cselekményeirt a BEVA tagokra (így az indítványozóra is), amelyekért ugyanezen személyek a cselekmény elkövetésekor nem voltak felelősek, figyelmmel arra is, hogy a Tv. a BEVA tagok számára további befizetési kötelezettséget ír elő ebben a körben. Álláspontja szerint a Tv. hivatkozott rendelkezései sértik a diszkrimináció tilalmát is, mert a BEVA tagok számára egy nem BEVA tag kötvénykibocsátó, nem befektetési szolgáltatási tevékenységével harmadik személyeknek vélelmezetten okozott kárért állapítanak meg helytállási kötelezettséget.
Álláspontja szerint a Tv. 8. § e) pontja, 9. § d) pontja és 11. § (2) bekezdése sérti a jogorvoslathoz való jogát is, mivel a kérrendezés körében a Tv. által fellállítani szándékozott Kárrendezési Alap igazgatósága által a BEVA tagokkal szemben meghozandó, a BEVA tagok által teljesítendő fizetési kötelezettségre vonatkozó határozat és szabályzat (illetve annak lapjául szolgáló határozat) ellen a Tv. nem biztosít jogorvoslati jogot.
Az indítványozó álláspontja szerint a Tv. befizetési kötelezettséget előíró rendelkezései - teljes, azonnali és feltétlen kártalanítás hiányában - tulajdonjog elvonást valósítanak meg, ezért sértik a tulajdonhoz való jogát.
Az indítványozó álláspontja szerint a Tv. 8. § e) pontja, 9. § d) pontja és a 18. § b) pontja azért sérti az Alaptörvény I. cikk (3) bekezdésében foglaltakat, mert a hivatkozott rendelkezések felhatalmazást adnak a Kormánynak, hogy rendeletben határozza meg a BEVA tagok által a Kárrendezési Alap részére a Tv. alapján teljesítendő befizetések részletes szabályait, annak ellenére, hogy álláspontja szerint a fenti szabályozás megalkotására - az érintett alapjogok okán - kizárólag törvényben kerülhetne sor. Álláspontja szerint a fenti szabályozás továbbá ellentétes a Jat. 15. § (2) bekezdésében foglaltakkal.
Az indítványozó álláspontja szerint a Tv. elsődleges és másodlagos kérelmében hivatkozott rendelkezései sértik az Alaptörvény hatalommegosztásra vonatkozó rendelkezéseit is, figyelemmel arra, hogy azokban bírósági hatáskörbe tartozó kérdéseket rendez a jogalkotó, elvonva ezzel a bíróság hatáskörét..
.
Támadott jogi aktus:
    a tőkepiac stabilitásának erősítése érdekében tett egyes kárrendezési intézkedésekről szóló 2015. évi CCXIV. törvény 1-3. §-ai, 5-18. §-ai, valamint 20-21. §-ai
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
C) cikk (1) bekezdés
O) cikk
I. cikk (3) bekezdés
II. cikk
XII. cikk (1) bekezdés
XIII. cikk (1) bekezdés
XIII. cikk (2) bekezdés
XV. cikk (1) bekezdés
XV. cikk (2) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_752_0_2016_inditvany.pdfIV_752_0_2016_inditvany.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.