Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01677/2022
Első irat érkezett: 07/15/2022
.
Az ügy tárgya: A Kúria Pfv.III.21.517/2021/7. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (kártalanítás megfizetése, elévülés)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 08/03/2022
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27.§-a alapján - a Kúria Pfv.III.21.517/2021/7. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kéri az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó autópálya-szolgáltatással és pénzváltással foglalkozó gazdasági társaság. Az indítványozó egy határátkelőhelyen felépítményt létesített. A Schengeni határ-ellenőrzési kódex, azaz az 562/2006/EK rendelet 22. cikke alapján a belső határok közúti határátkelőhelyein a forgalom akadályait meg kellett szüntetni, így 2007-ben az előzetes tervek ismeretének hiányában az indítványozó ingatlanát mobil betonelemekkel, behajtási lehetőség nélkül zárták el a forgalmi sávoktól. Emiatt peres eljárást kezdeményezett, melynek során a Kúria Pfv.IV.21.608/2017/6. számú végzésével új eljárásra és új határozat meghozatalára utasította a bíróságot.
A megismételt eljárásban az indítványozó perbe vonta a II. és a III. rendű alpereseket. A megismételt eljárás során a Győri Törvényszék kártalanítás megfizetésére kötelezte az I. rendű és III. rendű alperest, továbbá kötelezte III. rendű alperest arra, hogy a II. rendű alperes javára vásárolja meg a perrel érintett felépítményt. A másodfokú bíróság megváltoztatta az elsőfokú ítéletet és a kártalanítás jogcímén fizetendő tőke összegét leszállította. A Kúria a jogerős ítéletnek a felülvizsgálati kérelemmel támadott részét hatályon kívül helyezte és a II. és III. rendű alperesek vonatkozásában az indítványozó keresetét elutasította, hivatkozással arra, hogy az elévült. Másfelől pedig egy korábbi ítélet jogereje szerint az egyik alperessel szemben nem peresíthető.
Az indítványozó álláspontja szerint a Kúria döntése súlyosan sérti az indítványozónak az Alaptörvény XIII. cikk (1) bekezdésében biztosított alkotmányos tulajdonjogát, illetve a kisajátításnak a XIII. cikk (2) bekezdésben lefektetett alkotmányos követelményét, ugyanis a tulajdont korlátozni, elvonni csak az alaptörvényi garanciák következetes alkalmazása mellett lehet, az alperesek azonban az indítványozók kártalanítását elmulasztották, így e garanciák érvényesítésének nem tettek eleget. Sérti továbbá a XXVIII. cikk (1) bekezdése szerinti tisztességes eljáráshoz való alapjogát, hiszen álláspontja szerint az elévülés nyugvását a bíróságoknak méltányosan kellett volna vizsgálniuk, hiszen jelen ügyben a követelés elévülése nyugvását olyan a bíróságok eljárása körében felmerült ok idézte elő, mely az indítványozótól független volt. Az alapperben annyira széttartó volt a bíróságok álláspontja a tekintetben, hogy az indítványozó kivel szemben érvényesítheti a követelését, hogy a legnagyobb gondosság mellett sem kellett indítványozónak tudnia arról, hogy nem elegendő egy szervet perelnie, hanem egy másik vagyonkezelő perbevonása is szükséges. Emiatt álláspontja szerint a Kúria önkényesen megfosztotta az indítványozót attól, hogy tulajdona sérelmét bírói úton érvényesítse..
.
Támadott jogi aktus:
  Kúria Pfv.III.21.517/2021/7. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XIII. cikk (1) bekezdés
XIII. cikk (2) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1677_0_2022_indítvány_anonim.pdfIV_1677_0_2022_indítvány_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .