Hungarian
Ügyszám:
.
II/01502/2012
Első irat érkezett: 12/19/2011
.
Az ügy tárgya: a központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvény megsemmisítésére irányuló indítvány
.
Eljárás típusa: Utólagos normakontroll eljárás
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 07/17/2012
.
Előadó alkotmánybíró: Paczolay Péter Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó adatvédelmi biztos a központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvény (Khrtv.) visszamenőleges hatályú megsemmisítését kezdeményezte utólagos normakontroll keretében. Álláspontja szerint a teljes listás lakossági hitelinformációs rendszer sérti az állampolgárok személyes adatok védelméhez fűződő jogát, ugyanis kötelezően előírja a természetes személyeknek a hitelszerződéssel kapcsolatos, a törvénymellékletében felsorolt adatainak KHR-be történő továbbítását. A személyes adatok ilyen széles körben történ ő kezelése, vagyis a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozása – alkotmánybírósági határozatokban foglaltakra tekintettel - nem történhet közérdekre hivatkozással, és az alapjog-korlátozás szükségessége nem igazolt. A Khrtv. szerint felálló KHR olyan hiteladósok adatait is tartalmazza majd, akik adataik továbbításához nem járultak hozzá, így sérül a célhoz kötöttség elve..

.

Támadott jogi aktus:
  a központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvény
Anonimizált indítvány (pdf):
2012_1502_ind.pdf
.
A döntés száma: 3082/2013. (III. 27.) AB végzés
.
ABH oldalszáma: 2013/1593
.
Az ABH 2013 tárgymutatója: adatvédelmi biztos mint indítványozó
.
A döntés kelte: Budapest, 03/18/2013
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2013.03.18 15:00:00 2. öttagú tanács
.
A döntés szövege:
.
A döntés szövege:
  Az Alkotmánybíróság tanácsa az adatvédelmi biztos jogszabály alkotmányellenességének utólagos vizsgálatára irányuló indítványa tárgyában meghozta a következő
  v é g z é s t:

  Az Alkotmánybíróság a központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvény alkotmányellenességének megállapítására irányuló indítványt visszautasítja.
  I n d o k o l á s

  [1] Az indítványozó adatvédelmi biztos 2011. december 19-én ABI-3879-1/2011/H számon indítvánnyal fordult az Alkotmánybírósághoz. Az indítvány a központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvény alkotmányellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányult.
  [2] Az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény (a továbbiakban: Abtv.) 73. § (1) bekezdése szerint az Alkotmánybíróság előtt folyamatban lévő, a 71–72. §-ban nem szabályozott ügyekben az Alkotmánybíróság eljárását az Abtv. rendelkezései szerint le kell folytatni, ha az ügy az Alaptörvény rendelkezéseivel összefüggésben vizsgálható, és az indítványozó indítványozási jogosultsága az Abtv. rendelkezései alapján fennáll.
  [3] Az indítványozó indítványában az Alkotmány rendelkezésére hivatkozott. Az Alkotmány 2011. december 31-én hatályát vesztette, és helyébe 2012. január 1-jei hatállyal az Alaptörvény lépett. Az Abtv. 24. § (2) bekezdésére és az 52. § (1) bekezdésére tekintettel ezért az indítványt ki kellett volna egészíteni azzal, hogy az indítványban érintett jogszabály az Alaptörvény mely rendelkezéseit sérti és miért. Az Alkotmánybíróság az indítvány kiegészítésére – az időközben bekövetkezett jogszabályi változásokra, az adatvédelmi biztos jogintézménye és indítványozói jogosultsága megszűnésére figyelemmel – az alapvető jogok biztosát hívta fel. Az alapvető jogok biztosa a végzést – amely tartalmazza, hogy az indítvány kiegészítésének elmaradása esetén az eljárás érdemi lefolytatására nincs lehetőség – 2012. február 8-án átvette. Az alapvető jogok biztosa nem nyilatkozott, hogy az eljárás folytatását kezdeményezi-e, és az indítványt nem egészítette ki.
  [4] Ezért az Alkotmánybíróság az indítványt – Abtv. 64. § d) pontja alapján – visszautasította. Hasonlóan járt el az Alkotmánybíróság a 3002/2012. (VI. 21.) AB végzéssel és a 3223/2012. (IX. 17.) AB végzéssel lezárt ügyekben.

    .
    English:
    .
    Petition filed:
    .
    12/19/2011
    .
    Number of the Decision:
    .
    3082/2013. (III. 27.)
    Date of the decision:
    .
    03/18/2013
    .
    .