Hungarian
Ügyszám:
.
III/01789/2016
Jelen ügy egyesítve lett a következő ügyhöz: II/00782/2013,
.
Első irat érkezett: 10/24/2016
.
Az ügy tárgya: A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 83/C. § (1) és (4) bekezdése, 102/I. § (1) és (2) bekezdése elleni bírói indítvány (öregségi nyugdíj)
.
Eljárás típusa: Bírói kezdeményezés (egyedi normakontroll eljárás)
.
Indítványozók típusa:bíró
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 11/02/2016
.
Előadó alkotmánybíró: Varga Zs. András Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó bíró - az Abtv. 25. §-a és 32. §-a alapján, az eljárás felfüggesztése mellett - a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 83/C. § (1) és (4) bekezdése, valamint 102/I. § (1) és (2) bekezdése alaptörvény-ellenességének és nemzetközi szerződésbe ütközésének megállapítását és megsemmisítését, valamint alkalmazási tilalom megállapítását kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó álláspontja szerint a támadott jogszabályi rendelkezések az öregségi nyugdíj 2013. július 1-től történő, szüneteltetés címén bekövetkező megvonását a tágabb értelemben vett közszférában történő foglalkoztatás, a perbeli felperes esetében a közalkalmazotti jogviszony fennállásának ténye alapján mindaddig kötelezővé teszik, amíg a jogviszony fennáll, ezért sértik az Alaptörvény XIII. cikk (1) bekezdését, XV. cikk (1) bekezdését, valamint Q) cikk (2) bekezdését, figyelmmel arra, hogy a bíróság előtt folyamatban lévő eljárásban alkalmazandó támadott rendelkezések alkalmazásán alapuló intézkedést az EJEB Egyezménysértőnek (az Emberi Jogok és Alapvető Szabadságok Védelméről szóló Egyezmény) ítélte.
Az indítványozó azt is kérte az Alkotmánybíróságtól, hogy a támadott jogszabályi rendelkezések nemzetközi szerződésbe, vagyis az Egyezmény első kiegészítő jegyzőkönyvének 1. cikkébe és 14. cikkébe ütközésének vizsgálatát is végezze el..
.
Támadott jogi aktus:
  a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 83/C. § (1) bekezdés és 83/C. § (4) bekezdés, 102/I. § (1) bekezdés és 102/I. § (2) bekezdés
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
Q) cikk (2) bekezdés
XIII. cikk (1) bekezdés
XV. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
III_1789_0_2016_inditvany.pdfIII_1789_0_2016_inditvany.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  A döntés száma: 3228/2016. (XI. 14.) AB végzés
  .
  Az ABH 2016 tárgymutatója: nemzetközi szerződésbe ütközés vizsgálata
  .
  A döntés kelte: Budapest, 11/03/2016
  .
  .

  .
  A döntés szövege (pdf):
  3228_2016 AB végzés.pdf3228_2016 AB végzés.pdf
  .
  A döntés szövege:
  .
  A döntés szövege:
   Az Alkotmánybíróság jogszabály alaptörvény-ellenességének megállapítása iránti bírói kezdeményezés tárgyában meghozta a következő
   v é g z é s t:

   Az Alkotmánybíróság a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. LXXXI. törvény 83/C. § (1) és (4) bekezdése, a 102/I. § (1) és (2) bekezdése alaptörvény-ellenességének és nemzetközi szerződésbe ütközésének megállapítására és megsemmisítésére irányuló eljárását az Emberi Jogok Európai Bírósága előtt 78117/13. számon indult Fábián kontra Magyarország ügy Nagykamara előtt folyamatban lévő felülvizsgálat befejezéséig felfüggeszti.
   I n d o k o l á s

   [1] 1. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 34.M.1578/2016/7. sorszámú végzésével az előtte folyamatban lévő ügyben az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény (a továbbiakban: Abtv.) 25. §-a és 32. § (1)–(2) bekezdése alapján a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) 83/C. § (1) és (2) bekezdése, illetve a 102/I. § (1) és (2) bekezdése alaptörvény-ellenessége és nemzetközi szerződésbe ütközése vizsgálatát kezdeményezte. Az indítvány hivatkozik az alapvető jogok biztosa által 2013. május 16-án benyújtott, az Alkotmánybíróság előtt II/782/2013. szám alatt folyamatban lévő ügyben előterjesztett indítványra, továbbá az Emberi Jogok Európai Bírósága (a továbbiakban: EJEB) előtt 78117/13. számon folyamatban volt, Fábián kontra Magyarország ügyben hozott ítéletre.

   [2] 2. Az Alkotmánybíróság a II/782/2013. szám alatt nyilvántartásba vett indítvány alapján indult, a Tny. 83/C. §-a, 102/I–102/K. §-ai alaptörvény-ellenességének és nemzetközi szerződésbe ütközésének megállapítására irányuló eljárását 2016. október 18-án felfüggesztette az Abtv. 60. §-a alapján. Az Alkotmánybíróságnak a jelen esetben a bírói kezdeményezésről 90 napos határidőn belül döntést kellene hoznia. Tekintettel azonban arra, hogy a Fábián kontra Magyarország ügy az EJEB Nagykamarája előtt folyamatban van, vagyis az ügyben meghozott döntés még nem végleges, a végleges döntés viszont a nemzetközi szerződésbe ütközés alkotmánybírósági vizsgálatának előkérdése, az Alkotmánybíróság a Nagykamara eljárásának befejezéséig – az Ügyrend 41. § (1) bekezdése és 45. §-a alapján – a saját eljárását felfüggesztette.
    Dr. Varga Zs. András s. k.,
    előadó alkotmánybíró

    .
    English:
    .
    Petition filed:
    .
    10/24/2016
    .
    Number of the Decision:
    .
    3228/2016. (XI. 14.)
    Date of the decision:
    .
    11/03/2016
    .
    .