English
Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01304/2022
Első irat érkezett: 05/27/2022
.
Az ügy tárgya: A Kúria Jpe.II.60.019/2021/18. számú határozata elleni alkotmányjogi panasz (fogyasztóvédelmi ügy; jogegységi panasz eljárás)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 07/21/2022
.
Előadó alkotmánybíró: Horváth Attila Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Kúria Jpe.II.60.019/2021/18. számú határozata alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
A GVH fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt versenyfelügyeleti eljárást indított az indítványozó jogelődjével szemben. Az eljárást lezáró határozatában az eljáró versenytanács megállapította a jogsértést, és az indítványozó jogelődjével szemben 1.800.000.000 Ft versenyfelügyeleti bírságot szabott ki. Az indítványozó jogelődje a GVH határozatával szemben keresetet nyújtott be. Az elsőfokú bíróság a GVH határozat versenyfelügyeleti bírságra vonatkozó rendelkezését hatályon kívül helyezte és ebben a tekintetben a GVH-t új eljárásra utasította, ezt meghaladóan a keresetet elutasította. A Kúria az alperes és a felperes által benyújtott felülvizsgálati kérelem befogadását megtagadta. Ezt követően az indítványozó jogelődje jogegységi panasz eljárást kezdeményezett, a kérelmet a Kúria Jpe.II.60.019/2021/18. számú határozatával elutasította.
Az indítványozó álláspontja szerint az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) és (7) bekezdésében foglalt tisztességes eljáráshoz és jogorvoslathoz való alapjogát sérti az, hogy a Kúria a felülvizsgálati eljárás befogadhatósági szakaszában foglalt állást az ügy érdemét érintő kérdésekben anélkül, hogy a felülvizsgálati eljárás eljárási garanciáit biztosította volna az indítványozó számára. A Kúria - az indítványozó erre irányuló kifejezett kérelme ellenére - nem tartott nyilvános szóbeli tárgyalást, ezzel megsértve a tárgyalás tartásához való jogát, valamint az alperes felülvizsgálati kérelmét nem kézbesítette az indítványozónak, így arra indítványozó nem reagálhatott, megsértve a fegyverek egyenlőségének elvét, ezen felül a végzését nem indokolta, megsértve az indokolt bírósági döntéshez való jogát, továbbá a felülvizsgálati kérelmet annak ellenére nem fogadta be, hogy az EUB előzetes döntéshozatali eljárásának szükségességét nem tudta megállapítani. Az indítványozó álláspontja szerint a Kúria - jelen alkotmányjogi panasz tárgyát képező - Jpe.II.60.019/2021/18. számú határozatának alaptörvény-ellenessége abban áll, hogy a fenti alapjogsérelmeit a Kúria a jogegységi panasz eljárásban nem orvosolta..
.
Támadott jogi aktus:
  A Kúria Jpe.II.60.019/2021/18. számú határozata
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1304_0_2022_indítvány_anonim.pdfIV_1304_0_2022_indítvány_anonim.pdf
.
A döntés száma: 3426/2022. (X. 21.) AB végzés
.
A döntés kelte: Budapest, 10/04/2022
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2022.10.04 10:00:00 1. öttagú tanács
.

.
A döntés szövege (pdf):
3426_2022 AB végzés.pdf3426_2022 AB végzés.pdf
.
A döntés szövege:
.
A döntés szövege:
  Az Alkotmánybíróság tanácsa alkotmányjogi panasz tárgyában meghozta a következő
  v é g z é s t:

  Az Alkotmánybíróság a Kúria Jpe.II.60.019/2021/18. számú határozata alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz tárgyában az eljárást megszünteti.
  I n d o k o l á s

  [1] 1. A jogi képviselővel (dr. Marosi Zoltán ügyvéd) eljáró jogi személy indítványozó alkotmányjogi panaszt ­terjesztett elő az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény (a továbbiakban: Abtv.) 27. §-a alapján. Az indítványozó az Abtv. 27. § szerinti alkotmányjogi panaszában a Kúria Jpe.II.60.019/2021/18. számú határozata alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) és (7) bekezdései alapján.

  [2] 2. Az indítványozó 2022. augusztus 10. napján kelt beadványában alkotmányjogi panaszát visszavonta, és kérte az Alkotmánybíróságtól az eljárás megszüntetését.

  [3] 3. Az Abtv. 59. §-a alapján az Alkotmánybíróság – Ügyrendjében meghatározottak szerint – kivételesen a nyilvánvalóan okafogyottá váló ügyek esetén az előtte folyamatban lévő eljárást megszüntetheti. Az Ügyrend 67. § (2) bekezdés c) pontja értelmében okafogyottá válik az indítvány különösen, ha az indítványozó az indítványát visszavonta.

  [4] 4. Az Alkotmánybíróság az alkotmányjogi panasz visszavonására tekintettel eljárását a rendelkező részben foglaltak szerint megszüntette.
    Dr. Sulyok Tamás s. k.,
    tanácsvezető alkotmánybíró
    .
    Dr. Czine Ágnes s. k.
    alkotmánybíró

    Dr. Sulyok Tamás s. k.
    tanácsvezető alkotmánybíró
    az aláírásban akadályozott
    dr. Juhász Imre
    alkotmánybíró helyett
    .
    Dr. Horváth Attila s. k.
    előadó alkotmánybíró

    Dr. Juhász Miklós s. k.
    alkotmánybíró
    .

    .
    English:
    English:
    .
    Petition filed:
    .
    05/27/2022
    Subject of the case:
    .
    Constitutional complaint against the decision No. Jpe.II.60.019/2021/18 of the Curia (consumer protection case; uniformity of law complaint procedure)
    Number of the Decision:
    .
    3426/2022. (X. 21.)
    Date of the decision:
    .
    10/04/2022
    .
    .