Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01787/2014
Első irat érkezett: 10/29/2014
.
Az ügy tárgya: a Debreceni Ítélőtábla Pk.I.20.750/2014/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (a választási alapelvek megsértése - Érpatak)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § ) (Ve. 233. § -- választási ügyben a választási szerv határozatával kapcsolatos jogorvoslati eljárásban hozott bírói döntés ellen)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíró: Szívós Mária Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - a Ve. 233. (1) bekezdése alapján - a Debreceni Ítélőtábla Pk.II.20.750/2014/2. számú végzése, valamint az ügy előzményét képező választási bizottsági határozatok megsemmisítését kéri az Alkotmánybíróságtól.
Az ügy előzményeként az érpatak Helyi Választási Bizottság polgármester- és képviselőválasztás eredményét megállapító határozata ellen dr. Simon Miklós fellebbezést terjesztett elő. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Választási Bizottság 84/2014. (X. 18.) számú határozatában a beadványt kifogásnak minősítette, annak helyt adott, és a választás eredményét megsemmisítette és elrendelte a választás megismétlését. A határozattal szemben az indítványozó - mint polgármester-jelölt - terjesztett elő jogorvoslati kérelmet. Ezt a kérelmet a Nemzeti Választási Bizottság felülvizsgálati kérelemnek minősítette és megküldte a Debreceni Ítélőtáblának. A kérelmező felülvizsgálati kérelme érdemi elbírálásra alkalmatlan volt a jogi képviselet hiánya miatt.
Az indítványozó sérelmezi, hogy nem kapott kioktatást a jogi képviselet szükséges voltáról, nem adtak számára hiánypótlási lehetőséget, valamint hogy jogsértő módon rögtön bírói útra terelték az ügyet, kihagyva a másodfokú eljárást. Az indítványozó álláspontja szerint ezzel megsértették az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) és (7) bekezdésében garantált jogorvoslati joga gyakorlásának tisztességes és pártatlan bírósági eljárásban, ésszerű időn belül történő alkotmányos követelményét. álláspontja szerint ezzel az önkényes eljárással megsértették az Alaptörvény 28. cikke szerinti alkotmányos követelményt, a 35. cikk (1) bekezdése alapján a válsztók akaratának irányába történő szabad kifejezése biztosításának követelményét, a XV. cikk szerinti törvény előtti egyenlőség biztosításának és a hátrányos megkülönböztetés tilalmának alkotmányos követelményét is.
     .
.
Indítványozó:
  Orosz Mihály Zoltán
Támadott jogi aktus:
  Debreceni Ítélőtábla Pk.I.20.750/2014/2. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
XV. cikk
XXIV. cikk
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés
24. cikk (2) bekezdés c) pont
24. cikk (2) bekezdés d) pont
28. cikk
35. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1787_0_2014_inditvany.pdfIV_1787_0_2014_inditvany.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  A döntés száma: 3278/2014. (XI. 11.) AB végzés
  .
  ABH oldalszáma: 2014/2762
  .
  A döntés kelte: Budapest, 11/03/2014
  .
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  2014.11.03 11:30:00 2. öttagú tanács
  .
  A döntés szövege:
  .
  A döntés szövege:
   Az Alkotmánybíróság tanácsa alkotmányjogi panasz tárgyában meghozta a következő
   v é g z é s t:

   Az Alkotmánybíróság a Debreceni Ítélőtábla Pk.I.20.750/2014/2. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz eljárást megszünteti.
   I n d o k o l á s

   [1] 1. Az indítványozó jogi képviselője útján alkotmányjogi panaszt nyújtott be a Debreceni Ítélőtáblához (a továbbiakban: ítélőtábla) a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 233. § (1) bekezdése és az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény (a továbbiakban: Abtv.) 27. § a) pontja alapján.
   [2] Az indítványozó az ítélőtábla Pk.I.20.750/2014/2. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte, mert álláspontja szerint a támadott döntés sérti az Alaptörvényben biztosított több alapjogát.
   [3] 2. Az alkotmányjogi panasz előzményeként az Érpataki Helyi Választási Bizottság polgármester- és képviselőválasztás eredményét megállapító határozata ellen az egyik érintett jelölő szervezet választókerületi elnöke fellebbezést terjesztett elő. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Választási Bizottság (a továbbiakban: területi választási bizottság) 84/2014. (X. 18.) számú határozatában a beadványt tartalmát tekintve kifogásnak minősítette, annak helyt adott és az Érpataki Helyi Választási Bizottság polgármester- és képviselőválasztás eredményét megállapító határozatát megváltoztatta, a választás eredményét megsemmisítette és elrendelte a választás megismétlését. A határozat rendelkező részében a döntés ellen a Nemzeti Választási Bizottsághoz (a továbbiakban: NVB) címzett, ám a területi választási bizottsághoz benyújtott fellebbezés lehetőségéről adott jogorvoslati kioktatást. A határozattal szemben az egyik polgármester-jelölt terjesztett elő jogorvoslati kérelmet. Ezt a kérelmet a Nemzeti Választási Iroda (a továbbiakban: NVI) felülvizsgálati kérelemnek minősítette és az iratokkal együtt elbírálás céljából megküldte az ítélőtáblának.
   [4] A kérelmező felülvizsgálati kérelmét az ítélőtábla a kötelező jogi képviselet hiánya miatt érdemi vizsgálat nélkül elutasította.

   [5] 3. Az indítványozó ezt követően fordult az Alkotmánybírósághoz. Állítása szerint azzal, hogy az NVI hatáskör hiányában és a területi választási bizottság határozatának a jogorvoslati lehetőségről szóló kioktatásával ellentétesen a jogorvoslati kérelmet átminősítette bírósági felülvizsgálati kérelemmé, és azt elbírálás céljából az ítélőtáblának megküldte, anélkül, hogy őt értesítette volna, és ezt követően az ítélőtábla a jogi képviselet biztosítására lehetőséget nem engedve érdemi vizsgálat nélkül elutasította kérelmét, sérült az Alaptörvény XXVIII. cikk (7) bekezdésében biztosított jogorvoslathoz való joga.
   [6] Az indítványozó emellett a területi választási bizottság és az ítélőtábla döntésével összefüggésben az Alaptörvény XV. cikk (1) bekezdésében, XXIII. cikk (1) bekezdésében, XXIV. cikkében és XXVIII. cikk (1) bekezdésében foglalt jogainak sérelmét is állította.

   [7] 4. Az indítványozó, miután tudomást szerzett arról, hogy beadványa elbírálás céljából az ítélőtáblához került, jogi képviselővel eljárva ismét előterjesztette kérelmét. Az ítélőtábla ezért – az alkotmányjogi panasz benyújtását követő napon – a Pk.II.20.754/2014/2. sz. végzésével a bírósági felülvizsgálati kérelmet érdemben elbírálva a területi választási bizottság 84/2014. (X. 18.) számú határozatát megváltoztatta és a kifogást elutasította.
   [8] Tekintettel arra, hogy az ítélőtábla a Pk.II.20.754/2014/2. számú végzésével az indítványozó kérelmét érdemben bírálta el, az ügy nyilvánvalóan okafogyottá vált, ezért az Alkotmánybíróság az Abtv. 59. §-a, valamint az Ügyrend 67. § (2) bekezdés e) pontja alapján az előtte folyamatban lévő eljárást megszüntette.

   [9] 5. Az indítványozó alkotmányjogi panasza végén a Ve. jogorvoslati fejezetének „kidolgozatlan és átgondolatlan volta” eredményezi az általa leírt visszásságokat, ezért kérte, hogy az Alkotmánybíróság „vizsgálja meg az Abtv. 28. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel a Ve. Alaptörvénnyel összhangban álló voltát.”
   [10] Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy a beadványnak ez az eleme – az Abtv. 26. § (1) bekezdésének felhívása hiányában – önálló indítványi elemként nem kezelhető, így az alkotmányjogi panasz befogadása tárgyában nem döntött. {lásd: 3161/2014. (V. 23.) AB végzés, Indokolás [14]}
    Dr. Stumpf István s. k.,
    tanácsvezető alkotmánybíró
    Dr. Balsai István s. k.,
    alkotmánybíró
    Dr. Varga Zs. András s. k.,
    alkotmánybíró

    Dr. Szívós Mária s. k.,
    előadó alkotmánybíró

    .
    English:
    .
    Petition filed:
    .
    10/29/2014
    .
    Number of the Decision:
    .
    3278/2014. (XI. 11.)
    Date of the decision:
    .
    11/03/2014
    .
    .