Hungarian
Ügyszám:
.
III/01727/2018
Jelen ügy egyesítve lett a következő ügyhöz: III/01628/2018,
.
Első irat érkezett: 11/23/2018
.
Az ügy tárgya: A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 178/B. § (1) bekezdése elleni bírói kezdeményezés (életvitelszerű közterületi tartózkodás szabályainak megsértése)
.
Eljárás típusa: Bírói kezdeményezés (egyedi normakontroll eljárás)
.
Indítványozók típusa:bíró
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 11/27/2018
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó bíró - az Abtv. 25. § (1) bekezdése alapján - a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (Szabs. tv.) 178/B. § (1) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
A Szabs. tv. 178/B. § (1) bekezdése szabálysértéssé minősíti az életvitelszerű közterületi tartózkodást. A módosító törvény indokolása szerint azért szükséges a módosítás, hogy a Szabs. tv. összhangban legyen az Alaptörvény hetedik módosításával, utalva arra, hogy az Alaptörvény módosításával egyidejűleg megszűnik az a jogi keret, amely korábban lehetővé tette, hogy a közrend, a közbiztonság, a közegészség és a kultúrális értékek védelme érdekében törvény, vagy helyi önkormányzati rendelet jogellenessé minősítse ezt a magatartást.
A bíróság hangsúlyozza, hogy a jogalkotó a Szabs.tv.-ben több olyan magatartást minősít szabálysértésnek, és ily módon büntetendőnek, amelyek a közterület használata során mások jogait sértik, a közrendet veszélyeztetik. A bíróság álláspontja szerint az a körülmény, hogy egy közterületen életvitelszerűen tartózkodó hajléktalan személy a közterületet használó más személyek számára zavaró hatású, önmagában még nem jelenthet egyet a társadalomra veszélyességgel. Annak feltételezése pedig, hogy egy ilyen személy másoknál gyakrabban fog bűncselekményt, illetve szabálysértést elkövetni, ellentétben áll az Alaptörvény II. cikkével, az emberi méltóság sérthetetlenségével. A társadalmi együttélés szabályai, a közrend megsértésének a lehetősége nem tekinthető a büntetendővé nyilvánítás legitim indokának. .
.
Támadott jogi aktus:
  a szabálysértésekről
  a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 178/B. § (1) bekezdés
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
II. cikk
III. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
III_1727_0_2018_indítvány_anonim.pdfIII_1727_0_2018_indítvány_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .