Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01003/2014
Első irat érkezett: 05/21/2014
.
Az ügy tárgya: a Kúria Mfv.II.10.159/2013/5. számú ítélete ellen előterjesztett alkotmányjogi panasz (felmondás jogellenessége)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 06/23/2014
.
Előadó alkotmánybíró: Lévay Miklós Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - Kúria munkaviszony megszüntetése jogellenességének megállapítása és jogkövetkezményei iránti perben hozott Mfv.II.10.159/2013/5. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését indítványozta.
Álláspontja szerint a munkáltató felmondásából nem derül ki világosan és pontosan a felmondás oka, ezzel összefüggésben a Kúria ítélete ellentmondásos. Kifejti, hogy a Kúria ítélete sérti az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdésében foglalt jogállamiság elvét, a jogszabályok értelmezésére vonatkozó 28. cikket, a tisztességes eljáráshoz való jogot biztosító XXIV. cikk (1) bekezdését, és a jogorvoslathoz való jogot biztosító XXVIII. cikk (7) bekezdését..
.
Indítványozó:
  Dr. Bocskay Zsolt
Támadott jogi aktus:
  Kúria Mfv.II.10.159/2013/5. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
T) cikk (1) bekezdés
I. cikk (3) bekezdés
XXIV. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés
28. cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1003_0_2014_inditvany_anonim.pdfIV_1003_0_2014_inditvany_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  A döntés száma: 3285/2014. (XI. 11.) AB végzés
  .
  ABH oldalszáma: 2014/2788
  .
  Az ABH 2014 tárgymutatója: alapvető alkotmányjogi jelentőségű kérdés (Abtv. 29. §); felmondási jog
  .
  A döntés kelte: Budapest, 11/04/2014
  .
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  2014.11.04 14:30:00 3. öttagú tanács
  .
  A döntés szövege:
  .
  A döntés szövege:
   Az Alkotmánybíróság tanácsa alkotmányjogi panasz tárgyában meghozta a következő
   v é g z é s t:

   Az Alkotmánybíróság a Kúria mint felülvizsgálati bíróság Mfv.II.10.159/2013/5. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panaszt visszautasítja.
   I n d o k o l á s

   [1] 1. Az indítványozó az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény (a továbbiakban: Abtv.) 27. §-a szerinti alkotmányjogi panasszal fordult az Alkotmánybírósághoz.

   [2] 1.1. Az indítvány arra irányult, hogy az Alkotmánybíróság állapítsa meg a Kúria mint felülvizsgálati bíróság
   Mfv. II.10.159/2013/5. számú ítéletének alaptörvény-ellenességét és semmisítse meg azt.

   [3] Kérelme indokolásában hivatkozott az Alaptörvény jogállami klauzulájára [B) cikk (1) bekezdés], a jogszabály alaptörvényi fogalmára [T) cikk (1) bekezdés], az alapvető jog korlátozhatóságára [I. cikk (3) bekezdés], a tisztességes eljáráshoz való jogra [XXIV. cikk (1) bekezdés], a jogszabályok szövege értelmezésének alaptörvényi követelményére (28. cikk) és a jogorvoslathoz való jogra [XXVIII. cikk (7) bekezdés].
   [4] Ügye előzményeként előadta, hogy 2010. június 2-án munkáltatója munkaviszonyát rendes felmondással megszüntette. A munkaviszony megszüntetése jogellenességének megállapítása iránt az indítványozó keresetet terjesztett elő, de azt a Fővárosi Munkaügyi Bíróság elutasította. Fellebbezése nyomán a Fővárosi Törvényszék mint másodfokú bíróság közbenső ítéletével az elsőfokú ítéletet megváltoztatta, és megállapította a munkaviszony megszüntetésének jogellenességét. Az alperes munkáltató által kezdeményezett felülvizsgálati eljárásban a Kúria a másodfokú bíróság közbenső ítéletét hatályon kívül helyezte és az elsőfokú bíróság ítéletét – az indítványozó szerint „kiegészítés, változtatás nélkül”, valójában kiegészített indokolással – helybenhagyta.
   [5] A jogvita alapját annak megítélése képezte, hogy a felmondás tartalma kielégíti-e a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: régi Mt.) 89. § (2) bekezdésében foglalt követelményt, vagyis azt, hogy a felmondásnak valósnak és okszerűnek kell lennie, az indokolásból pedig a felmondás okának világosan ki kell tűnnie. Az indítványozó szerint a Kúria ítélete ellentmondásos, abból nem derül ki, hogy miért minősítette jogszerűnek a munkáltatói felmondást. Alkotmányjogi panaszát az alábbiak szerint indokolta.

   [6] 1.2. Az alapvető jogok korlátozhatóságával kapcsolatban arra utal, hogy nem lehet egyenlőségjelet tenni a felmentés indokának összefoglaló megjelölése és az általános megfogalmazás közé. A jogszabály-fogalommal összefüggésben azt emeli, hogy a Kúria által meghivatkozott állásfoglalás nem törvény, így az alapvető jogra és kötelezettségre nézve szabályokat nem állapíthat meg. A tisztességes eljárás elve szerinte azért sérül, mert a Kúria nem a törvényi előírásoknak megfelelően indokolta meg ítéletét, mivel a felhozott ítéleti indokokat a rendelkező résszel helybenhagyott elsőfokú ítélet egyáltalán nem tartalmazza. Ellentmondásosságot lát abban, hogy a Kúria jogellenes munkaviszony-megszüntetési indokokat hoz fel a jogellenesség megállapíthatóságát kizáró indokokként. A normavilágosság sérelmének tekinti azt a körülményt, hogy az ügyében irányadó jogszabályi rendelkezést ennyire eltérően lehet értelmezni. Ehhez kapcsolódóan felveti, hogy az Alkotmánybíróság éljen az Abtv. 28. § (1) bekezdésében foglalt jogkörével (jogszabály Alaptörvénnyel való összhangjának vizsgálata). A Kúria jogszabályszöveg-értelmezését azért kritizálja, mert túlzóan általános értelmezését fogadja el a munkaviszony megszüntetése összefoglaló vagy általános okaként. A konkrét és világos ok megjelölésének hiányát az indítványozó ellentétesnek tartja a jogorvoslathoz való joggal, mert így el van zárva a hatékony jogorvoslattól.

   [7] 2. Az Alkotmánybíróság álláspontja szerint az alkotmányjogi panasz az alábbiak miatt nem fogadható be. [8] Az Alkotmánybíróságnak az Alaptörvény 24. cikk (2) bekezdés d) pontja, valamint az Abtv. 27. §-a alapján az ítéleteknek kizárólag az alkotmányossági szempontú felülvizsgálatára van jogköre, a bírói döntést érdemben befolyásoló alaptörvény-ellenesség esetén. A bírói döntés irányának, önmagában a bírósági joggyakorlat tartalmának (annak, hogy a rendes bíróságok egy-egy tényt miként értékeltek), valamint a bírósági eljárás teljes egészének ismételt felülbírálatára azonban nem rendelkezik hatáskörrel. A jelen ügyben azt állapította meg az Alkotmánybíróság, hogy az alapul fekvő eljárások során a panaszos által állított jogsérelem körülményeit az eljáró bíróságok kimerítően feltárták. Maga a panaszos utal az egyes törvényi rendelkezések értelmezésének szükségességére, ezt a bíróságok ugyancsak elvégezték.
   [9] A munkaviszonynak a munkáltató részéről történt jogellenes felmondása körében az Alkotmánybíróság több határozatában fejtette ki a régi Mt. idevonatkozó rendelkezéseinek alkotmányossági összefüggéseit. Összeg­zésként leszögezte, hogy a munkáltatót és a munkavállalót egyaránt megillető szabad felmondás joga az a kiinduló pont, amelyhez viszonyítottan vizsgálni lehet azokat a törvényi rendelkezéseket, amelyek a munkaviszony felmondásának feltételeit tartalmazzák, illetőleg azokat a jogtechnikai megoldásokat, amelyeket a jogalkotó e körben alkalmazott. Annak eldöntése azonban, hogy egy konkrét munkaviszony – szabad felmondási jogon alapuló – felmondása megfelel-e ezeknek a törvényi követelményeknek, nem alkotmányossági, hanem jogalkalmazási kérdés, így nem képezheti alkotmánybírósági vizsgálat tárgyát sem. [44/B/1993. AB határozat, ABH 1994, 574, 575.]
   [10] Az Alkotmánybíróság mindezekre tekintettel megállapította, hogy az alkotmányjogi panasz nem felel meg az Abtv. 29. §-ában írott feltételeknek, mert az indítványozó a munkaügyi bíróság, illetve a Kúria eljárásával, valamint az ítéletek érdemével kapcsolatosan nem állított olyan pontosan körülírt alaptörvény-ellenességet, amelyet alapvető alkotmányjogi jelentőségű kérdésként lehetne értékelni, vagy amely a bírói döntéseket érdemben befolyásoló alaptörvény-ellenességet vetne fel.

   [11] 3. Mivel a Kúria mint felülvizsgálati bíróság Mfv.II.10.159/2013/5. számú ítéletével összefüggésben a bírói döntést érdemben befolyásoló alaptörvény-ellenesség vagy alapvető alkotmányjogi jelentőségű kérdés nem állapítható meg, az Alkotmánybíróság tanácsa – az Abtv. 47. § (1) bekezdése és az Ügyrend 5. § (1) bekezdése szerint eljárva – az alkotmányjogi panasz befogadását az Abtv. 29. §-a, továbbá az 56. § (2) és (3) bekezdése, valamint az Ügyrend 30. § (2) bekezdés a) pontja alapján visszautasította.
     Dr. Lévay Miklós s. k.,
     tanácsvezető,
     előadó alkotmánybíró
     .
     Dr. Dienes-Oehm Egon s. k.,
     alkotmánybíró

     Dr. Salamon László s. k.,
     alkotmánybíró
     Dr. Lenkovics Barnabás s. k.,
     alkotmánybíró

     Dr. Szalay Péter s. k.,
     alkotmánybíró

     .
     English:
     .
     Petition filed:
     .
     05/21/2014
     .
     Number of the Decision:
     .
     3285/2014. (XI. 11.)
     Date of the decision:
     .
     11/04/2014
     .
     .