Hungarian
Ügyszám:
.
II/01759/2018
Első irat érkezett: 11/30/2018
.
Az ügy tárgya: A Kúria 6/2018. Büntető jogegységi határozata elleni utólagos normakontroll (csődbűncselekmény sértetti fogalma)
.
Eljárás típusa: Utólagos normakontroll eljárás
.
Indítványozók típusa:legfőbb ügyész
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó legfőbb ügyész - az Abtv. 37. § (2) bekezdése és 45. § (4) bekezdése alapján - a Kúria 6/2018. Büntető jogegységi határozata alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését indítványozta.
A jogegységi határozat rendelkező része szerint a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló törvény hatálya alá tartozó gazdálkodó szervezet hitelezője a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (Btk.) 404. § (1), (2) és (4) bekezdésébe ütköző csődbűncselekmény miatt indult büntetőeljárásban nem sértett, ezért magánfélként polgári jogi igényt nem érvényesíthet, és pótmagánvádlóként sem léphet fel.
Az indítványozó előadta, hogy - álláspontja szerint - a jogegységi határozat rendelkező része és annak indokolása az irányadó törvényi szabályozásnak alaptörvény-ellenes értelmet tulajdonít. A jogegységi határozat figyelmen kívül hagyja a csődeljárás, illetőleg a felszámolási eljárás alatt lévő gazdálkodó szervezet vagyonának sajátos jogi helyzetét, azt, hogy az egyben a hitelező, illetőleg hitelezők kielégítési alapja is. Ebből következően a csődbűncselekményt megvalósító magatartás hatása is kettős. E magatartás következtében - az adós gazdálkodó szervezet vagyonára vonatkozó hátrány bekövetkezésével egyidejűleg, azzal párban - ez a kielégítési alap is közvetlenül és szükségszerűen sérül, esetlegesen el is vész, ezzel a hitelező érdeksérelme is bekövetkezik. A jogegységi határozatnak a közvetlenség hiányára alapított érvelése ezért nem állja meg a helyét.
Mindezekből következően a hitelező a jogegységi határozat meghozatalakor hatályban volt büntetőeljárási törvény sértetti fogalmának - de az időközben hatályba lépett új büntetőeljárási törvény (a 2017. évi XC. törvény ) sértetti fogalmának is - maradéktalanul megfelel. Ehhez képest azzal, hogy a jogegységi határozat a hitelező sértetti minőségét - ebből következően magánféli, illetőleg pótmagánvádlói minőségét - nem ismeri el, őt megfosztotta a sértetti, magánféli, illetőleg pótmagánvádlói jogok - egyebek között az őket e minőségükben megillető fellebbezési jog - gyakorlásától. Mindezek az Alaptörvény XXVIII. cikkének (1) és (7) bekezdésébe, valamint a 28. cikkébe ütköznek..
.
Támadott jogi aktus:
  Kúria 6/2018. Büntető jogegységi határozata
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés
28. cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1759_0_2018_indítvány_anonim.pdfIV_1759_0_2018_indítvány_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .