Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00748/2014
Első irat érkezett: 04/07/2014
.
Az ügy tárgya: A Szegedi Törvényszék 2.Pkf.20.353/2014/1. számú végzésével összefüggő alkotmányjogi panasz (ingatlan kiürítésének végrehajtása)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 04/23/2014
.
Előadó alkotmánybíró: Szívós Mária Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó a Makói Járásbíróság 0604-Vh.176/2012/50. számú végzése és 0604-4.Vh.176/2012/107. számú végzése, valamint a Szegedi Törvényszék 2.Pkf.20.353/2014/1. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését indítványozza.
Véleménye szerint a fenti végzések sértik az Alaptörvény VI. cikk (1) bekezdésében foglalt jogát (otthon tiszteletben tartásához való jog), mert értesítése nélkül rendelkeztek az általa lakásként használt ingatlan kiürítéséről.
Mivel a Makói Járásbíróság 0604-Vh.176/2012/50. számú végzését a részére nem kézbesítették, sérült a jogorvoslathoz való joga is [Alaptörvény XXVIII. cikk (7) bekezdés].
Az értesítés hiánya miatt az eljárásban félként sem vehetett részt, így sérült a tisztességes eljáráshoz való joga is [Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdés]..
.
Támadott jogi aktus:
  Szegedi Törvényszék 2.Pkf.20.353/2014/1. számú végzése, a Makói Járásbíróság 0604-Vh.176/2012/50 és 0604-4.Vh.176/2012/107. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
VI. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés
28. cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_748_0_2014_inditvany_anonim.pdfIV_748_0_2014_inditvany_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  A döntés száma: 3223/2014. (IX. 22.) AB végzés
  .
  ABH oldalszáma: 2014/2441
  .
  Az ABH 2014 tárgymutatója: érdemi döntés végrehajtási eljárásban
  .
  A döntés kelte: Budapest, 09/15/2014
  .
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  2014.09.15 15:00:00 2. öttagú tanács
  .
  A döntés szövege:
  .
  A döntés szövege:
   Az Alkotmánybíróság tanácsa alkotmányjogi panasz tárgyában meghozta a következő
   v é g z é s t:

   Az Alkotmánybíróság a Makói Járásbíróság 0604-1.Vh.176/2012/50. számú és 0604-4.Vh.176/2012/107. számú végzései, valamint a Szegedi Törvényszék 2.Pkf.20.353/2014/1. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panaszt visszautasítja.
  I n d o k o l á s

  [1] 1. Az indítványozó képviseletében eljáró ügyvéd alkotmányjogi panasszal fordult az Alkotmánybírósághoz.
  [2] Az alapügyben végrehajtási eljárás volt folyamatban az indítványozó és a végrehajtási eljárás kötelezettje – egyúttal az indítványozó élettársa – által lakott ingatlan vonatkozásában. A végrehajtási eljárás meghatározott cselekmény végrehajtására, nevezetesen az ingatlan kiürítésére és a végrehajtást kérő részére történő birtokba adására irányult.
  [3] A Hódmezővásárhelyi Városi Bíróság a végrehajtást kérő kérelmére 2011. március 18. napján végrehajtási lapot állított ki, amelyben kötelezte az indítványozó élettársát, hogy az említett ingatlant kiürítve adja a végrehajtást kérő birtokába.
  [4] A végrehajtási eljárás során, 2012 júliusában a végrehajtási eljárás kötelezettje elhagyta az ingatlant ingóságaival együtt, azonban az indítványozó továbbra is az ingatlanban maradt, így a végrehajtást kérő nem tudta birtokba venni azt. Mindezekre figyelemmel az eljáró végrehajtó az ügy iratait a végrehajtást foganatosító bíróságnak terjesztette be, a végrehajtás további módjának meghatározása céljából. A Makói Járásbíróság a 2013. április 4. napján kelt, 0604-1.Vh.176/2012/50. számú végzésével elrendelte az említett ingatlan végrehajtást kérő részére történő birtokba adását a rendőrség közreműködésével. A végzést az indítványozó részére – mivel nem ő volt a végrehajtási eljárás kötelezettje – nem kézbesítették.
  [5] Az indítványozó 2013. május 23. napján a végrehajtás kötelezettjétől szerzett tudomást arról, hogy az említett ingatlant karhatalommal kívánja kiüríteni a végrehajtó.
  [6] Emiatt az indítványozó 2013. május 23. napján az eljárás szabálytalansága elleni, majd 2013. május 24. napján végrehajtási kifogást nyújtott be a Makói Járásbíróságra.
  [7] 2013. május 29. napján megtörtént az ingatlan kiürítése és végrehajtást kérő részére történő birtokba adása.
  [8] Az indítványozó az intézkedés ellen is végrehajtási kifogást terjesztett elő, amelyben sérelmezte a lakáskiürítés módját, valamint azt, hogy annak időpontjáról sem a végrehajtó, sem a bíróság nem értesítette.
  [9] A Makói Járásbíróság a 2013. december 18. napján kelt, 0604-4.Vh.176/2012/107. számú végzésével az indítványozó együttesen elbírált kifogásait elutasította.
  [10] Az indítványozó fellebbezése folytán eljárt Szegedi Törvényszék a 2.Pkf.20.353/2014/1. számú végzésével az elsőfokú végzést – érdemét tekintve – helybenhagyta.
  [11] Az indítványozó által sérelmezett döntések indokolásukban kifejtették, hogy az indítványozó részére nem állapítható meg az ingatlan használatára vonatkozó önálló jogcím, az indítványozó az említett ingatlant a végrehajtásra kötelezett által bérlőként kötött bérleti szerződés alapján, a végrehajtásra kötelezett jogán használta. Az állandósult bírói gyakorlat szerint pedig a lakás és nem lakás céljára szolgáló helyiség kiürítésére irányuló kötelezettség teljesítése magában foglalja a kötelezett jogán a lakásban lakó családtagoknak és a kötelezett által befogadott más személyeknek a lakásból való eltávozását és ingóságaiknak a lakásból való elvitelét is (lásd a Legfelsőbb Bíróság Polgári Kollégiumának 292. számú állásfoglalását).

  [12] 2. Az indítványozó ezt követően az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény (a továbbiakban: Abtv.) 27. §-a szerinti alkotmányjogi panaszt terjesztett elő. Álláspontja szerint az általa sérelmezett végzések sértik az Alaptörvény XXVIII. cikkének (1) bekezdésében foglalt tisztességes eljáráshoz való jogát, a XXVIII. cikkének (7) bekezdésében foglalt jogorvoslathoz való jogát és a VI. cikk (1) bekezdésében foglalt magán-, illetve családi életének és otthonának tiszteletben tartásához való jogát.
  [13] Az indítványozó érvelése szerint az említett alapjogok megsértéséhez vezetett a sérelmezett döntéseket hozó bíróságok eljárása, mert a szükséges feltételek hiányában rendelkeztek a rendőrség közreműködéséről és az erről szóló végzést neki – mint érdekelt félnek – nem kézbesítették, így e döntéssel szemben jogorvoslattal sem élhetett. Az indítványozó sérelmezte, hogy a végrehajtási eljárás során az eljárt bíróságok a végrehajtási kifogásaival kapcsolatban érdemi vizsgálat nélkül állapították meg, hogy azok nem vezethetnek eredményre. Végül az indítványozó a jogszabály céljával és az Alaptörvénnyel ellentétesnek vélte az eljáró bíróságok azon jogértelmezését, amely alapján a bíróságok nem látták megállapíthatónak az indítványozó lakáshasználatának önálló jogcímét.

  [14] 3. Az Abtv. 27. §-ában meghatározottak szerint alaptörvény-ellenes bírói döntéssel szemben az egyedi ügyben érintett személy vagy szervezet alkotmányjogi panasszal fordulhat az Alkotmánybírósághoz, ha az ügy érdemében hozott döntés vagy a bírósági eljárást befejező egyéb döntés az indítványozó Alaptörvényben biztosított jogát sérti, és az indítványozó a jogorvoslati lehetőségeit már kimerítette, vagy jogorvoslati lehetőség nincs számára biztosítva.

  [15] 3.1. Az Alkotmánybíróság először azt vizsgálta, hogy a panasz a Makói Járásbíróság 0604-1.Vh.176/2012/50. számú végzése tekintetében megfelel-e az Abtv. 27. §-ában írt feltételeknek. Az Alkotmánybíróság a 3254/2012. (IX. 28.) AB végzésében megállapította, hogy „[…] a végrehajtási eljárás foganatosítása során a végrehajtás módjáról hozott végzés nem minősül sem az ügy érdemében hozott döntésnek, sem a bírósági (itt a végrehajtási) eljárást befejező egyéb döntésnek. A jogalkotó nem kívánta megnyitni az eljárás folyamán hozott bírói döntésekkel szemben az alkotmányjogi panasz lehetőségét. Az eljárást befejező egyéb döntés fogalmába erre tekintettel az eljárás folyamán hozott, kényszereszközök alkalmazását elrendelő határozatok nem tartozhatnak bele.” {3254/2012. (IX. 28.) AB végzés, Indokolás [3] és [4]} Az Alkotmánybíróság mindezek alapján megállapította, hogy a Makói Járásbíróság 0604-1.Vh.176/2012/50. számú – a végrehajtás módjáról rendelkező – végzése nem minősül sem az ügy érdemében hozott bírósági döntésnek, sem az eljárást befejező egyéb döntésnek, ezért az alkotmányjogi panasz e végzés tekintetében nem fogadható be.

  [16] 3.2. Az Alkotmánybíróság ezt követően azt vizsgálta, hogy a panasz a Makói Járásbíróság 0604-4.Vh.176/2012/107. számú végzése, valamint a Szegedi Törvényszék 2.Pkf.20.353/2014/1. számú végzése tekintetében megfelel-e az Abtv. 27. §-ában foglalt feltételeknek. Az Alkotmánybíróság a 3179/2013. (X. 9.) AB végzésében a végrehajtási kifogást elbíráló bírósági végzések vonatkozásában úgy foglalt állást, hogy azok nem képezhetik alkotmányjogi panasz tárgyát, mivel azokat „[…] a bíróság nem az ügy érdemében, de nem is a végrehajtási eljárás befejezése tárgyában […] hozta meg […]”. {3179/2013. (X. 9.) AB végzés, Indokolás [9]} Erre tekintettel az Alkotmánybíróság megállapította, hogy a panasz a Makói Járásbíróság 0604-4.Vh.176/2012/107. számú, valamint a Szegedi Törvényszék 2.Pkf.20.353/2014/1. számú – végrehajtási kifogást elbíráló – végzéseivel kapcsolatban sem fogadható be.

  [17] 4. A kifejtettek alapján az Alkotmánybíróság arra a következtetésre jutott, hogy az indítványozó panaszában a kifogásolt bírósági határozatokkal kapcsolatosan nem teljesítette az Abtv. 27. §-ában meghatározott befogadhatósági feltételt, ezért az Alkotmánybíróság az Ügyrend 30. § (2) bekezdés h) pontja alapján, figyelemmel az Abtv. 56. § (2) és (3) bekezdésére is, az alkotmányjogi panaszt visszautasította.

   Dr. Stumpf István s. k.,
   tanácsvezető alkotmánybíró
   .
   Dr. Balogh Elemér s. k.,
   alkotmánybíró

   Dr. Pokol Béla s. k.,
   alkotmánybíró
   Dr. Paczolay Péter s. k.,
   alkotmánybíró

   Dr. Szívós Mária s. k.,
   előadó alkotmánybíró

   .
   English:
   .
   Petition filed:
   .
   04/07/2014
   .
   Number of the Decision:
   .
   3223/2014. (IX. 22.)
   Date of the decision:
   .
   09/15/2014
   .
   .