English
Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01103/2022
Első irat érkezett: 05/05/2022
.
Az ügy tárgya: A Debreceni Ítélőtábla Bpkf.II.79/2022/6. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (pszichés állapotromlás, szabadságvesztés büntetés, perújítás)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 05/26/2022
.
Előadó alkotmánybíró: Dienes-Oehm Egon Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Debreceni Ítélőtábla Bpkf.II.79/2022/6. számú végzése és a Debreceni Törvényszék 2.Bpi.649/2021/4. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kéri az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozót az alapügyben eljáró bíróság társtettesként elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntette miatt szabadságvesztés büntetésre és közügyektől eltiltásra ítélte. A másodfokú bíróság ezt annyiban változtatta meg, hogy megállapította a bűnszervezetben elkövetés tényét. Az eljárás során született szakértői vélemények az indítványozó drog- és pszichoaktív anyag függőségét támasztották alá. 2021. 05. 21-től az indítványozó pszichiátriai állapotában jelentős rosszabbodás következett be, az ennek nyomán született egyesített igazságügyi szakértői vélemény megállapította, hogy az életét közvetlenül veszélyeztető öngyilkos állapot kialakulása folytán jelen állapotában büntetés-végrehajtás körülményei között az indítványozó nem tartható.
Az indítványozó perújítást kezdeményezett a büntetéskiszabás vonatkozásában. A Debreceni Törvényszék, majd a fellebbezés folytán eljáró Ítélőtábla ezt követően meghozott döntéseiben azt állapította meg, hogy az indítványozó által előterjesztett, a büntetés kiszabását érintő, a büntetés-végrehajtási intézetbe történő befogadhatóságot kizáró körülmény nem minősül új körülménynek, ezért nem perújítási ok, így a kérelmet elutasította.
Az indítványozó álláspontja szerint közvetlenül az életét fenyegető állapotba kerülhet a büntetés foganatba vételével, így felmerül az élet védelméről szóló Alaptörvény II. cikkének sérelme. A büntetés-végrehajtási intézetek nincsenek felkészülve sem jogszabályi sem infrastrukturális szinten arra, hogy a problémát érdemben kezeljék, így az indítványozó életét közvetlenül veszélyeztető állapot kimeríti a III. cikk (1) bekezdésének sérelmét. A bíróságok továbbá megsértették a XXVIII. cikk (7) bekezdésében foglalt jogorvoslathoz való alapjogát azzal, hogy érdemben nem vizsgálták a perújítási kérelmét. .
.
Támadott jogi aktus:
  a Debreceni Ítélőtábla Bpkf.II.79/2022/6. számú végzése és a Debreceni Törvényszék 2.Bpi.649/2021/4. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
II. cikk
III. cikk
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1103_0_2022_indítvány_anonim.pdfIV_1103_0_2022_indítvány_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  A döntés száma: 3192/2023. (IV. 12.) AB végzés
  .
  A döntés kelte: Budapest, 03/28/2023
  .
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  2023.03.28 13:00:00 3. öttagú tanács
  .

  .
  A döntés szövege (pdf):
  3192_2023 AB végzés.pdf3192_2023 AB végzés.pdf
  .
  A döntés szövege:
  .
  A döntés szövege:
   Az Alkotmánybíróság tanácsa alkotmányjogi panasz tárgyában meghozta a következő
   v é g z é s t:

   Az Alkotmánybíróság a Debreceni Ítélőtábla Bpfk.II.79/2022/6 számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panaszt visszautasítja.
   I n d o k o l á s

   [1] 1. Az indítványozó jogi képviselője (dr. Kadlót Erzsébet ügyvéd) útján az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény (a továbbiakban: Abtv.) 27.§-a alapján nyújtott be alkotmányjogi panaszt.
   [2] Az indítványozót a Debreceni Járásbíróság 2020. június 17-én 3 év 10 hónap szabadságvesztésre és 4 év közügyektől eltiltásra ítélte társtettesként elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntette miatt. Az ítélet ellen az ügyész a büntetés súlyosítása, a fegyházbüntetés és a közügyektől eltiltás tartamának felemelése érdekében fellebbezett. Az indítványozó meghatalmazott védője a bűnszervezetben történő elkövetési mód mellőzése, a szabadságvesztés büntetés tartamának csökkentése, enyhébb végrehajtási fokozat megállapítása, a feltételes sza­badság kizárására vonatkozó ítéleti rendelkezés mellőzése és a felfüggesztett szabadságvesztés kiszabása érdekében fellebbezett.
   [3] A Debreceni Törvényszék mint másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét megváltoztatta és az indítvá­nyozó által elkövetett egészséget veszélyeztető bűncselekmény minősítésének jogszabályi megjelölését pontosította a Btk. 176. § (1) bekezdés IV. fordulata szerint, valamint rögzítette, hogy az indítványozó az egészséget beszélyeztető bűncselekményt bűnszervezetben követte el. Emellett vagyonelkobzást rendelt el az indítvá­nyozó terhére. Az indítványozó meghatalmazott védője 2021. május 20-án halasztás iránti kérelmet terjesztett elő. A Debreceni Törvényszék 2021. június 7. napján kelt végzésével igazságügyi elmeorvos szakértői vélemény beszerzését rendelte el és rendelkezett a szabadságvesztés büntetés függőben tartása iránt az igazságügyi elme­orvos szakértői vélemény beszerzéséig.
   [4] Az indítványozó meghatalmazott védője 2021. augusztus 6. napján a Debreceni Járásbírósághoz perújítási kérelmet terjesztett elő, amelyben új bizonyítékként az igazságügyi elmeorvos szakértői vélemények lényegi megállapításait jelölte meg. Emellett a perújítási kérelem tartalmazza az indítványozó pszichés okok miatti kórházi kezeléseit, valamint az az alapján rögzített orvosi megállapításokat. A főügyészség hangsúlyozta, hogy a magán­szakértői vélemény nem tekinthető új bizonyítéknak, így indítványozta a perújítási indítvány elutasítását. A Debreceni Törvényszék mint elsőfokú bíróság a perújítási indítványban foglaltakat érdemben megvizsgálta és megállapította, hogy a perújítási indítvány alaptalan, mert nem tartalmaz perújítási okot. A bíróság 2022. január 4-én kelt 2.Bpi.649/2021/4. számú végzésével elutasította a perújítási indítványt. A végzéssel szemben az indítványozó meghatalmazott védője jelentett be fellebbezést. A Debreceni Fellebbviteli Főügyészség a fellebbezés alaptalansága miatt a jogorvoslattal támadott végzés helybenhagyását indítványozta. A Debreceni Ítélőtábla a Debreceni Törvényszék végzését helybenhagyta, mivel álláspontja szerint a perújítási indítványban hivatkozottak nem minősülnek új bizonyítéknak.

   [5] 2. Az indítványozó alkotmányjogi panaszt terjesztett elő a Debreceni Ítélőtábla Bpkf.II.79/2022/6. számú végzésével és a Debreceni Törvényszék 2.Bpi.649/2021/4. számú végzésével szemben. Az indítványozó az Alaptörvény II. cikkének, III. cikkének, valamint a XXVIII. cikk (7) bekezdésének sérelmére hivatkozott azzal összefüggésben, hogy az eljárás során a bíróságok megsértették a kínzás, embertelen, megalázó bánásmód vagy büntetés tilalmát, az indítványozó élethez és emberi méltósághoz, valamint a jogorvoslathoz való jogát. Az indít­ványozó véleménye szerint közvetlenül az életét fenyegető állapotba kerülhet a büntetés foganatba vételével. Emellett a bíróságok megsértették a jogorvoslathoz való jogát azzal, hogy érdemben nem vizsgálták a perújítási kérelmét. Az indítványozó az Abtv. 61. §-a alapján kérte az alkotmánybíróság eljárásának tartamára és várható döntésére figyelemmel a büntető ítélet végrehajtásának felfüggesztését.

   [6] 3. Az Abtv. 56. § (1) bekezdésében előírtak szerint az Alkotmánybíróságnak elsődlegesen az alkotmányjogi panasz befogadhatóságáról szükséges döntenie. Az Alkotmánybíróság ezért tanácsban eljárva mindenekelőtt azt vizsgálta meg, hogy az alkotmányjogi panaszt megfelel-e a törvényben előírt befogadhatósági feltételeknek.

   [7] 3.1. Az Abtv. 30. § (1) bekezdése értemében az Abtv. 27. §-a alapján benyújtott alkotmányjogi panaszt a sérelmezett döntés kézbesítésétől számított hatvan napon belül kell benyújtani az ügyben első fokon eljáró bírósághoz címezve, amely jelen ügyben teljesült. Az indítványozó jogosultnak és érintettnek is tekinthető, mivel saját egyedi ügyével összefüggésben terjesztette elő az Abtv. 27. §-ra alapított alkotmányjogi panaszát. Az indítványozó jogorvoslati lehetőségeit kimerítette, így az indítvány e tekintetben is megfelel a törvényi feltételeknek. Az alkotmányjogi panasz az Abtv. 52. § (1) bekezdésében foglalt további formai követelményeknek is megfelel, mert megjelöli az Alkotmánybíróság hatáskörét megalapozó törvényi rendelkezést (az Abtv. 27. §-át), az Alaptörvény sérülni vélt rendelkezéseit [II. cikk, III. cikk és XXVIII. cikk (7) bekezdése], a támadott bírói döntéseket, tartalmaz a bírói döntés alaptörvény-ellenességére vonatkozó okfejtést, valamint rögzíti a kifejezett kérelmet a bírósági döntés megsemmisítésére.

   [8] 3.2. Az Abtv. 29. §-a szerint az Alkotmánybíróság az alkotmányjogi panaszt a bírói döntést érdemben befolyásoló alaptörvény-ellenesség vagy alapvető alkotmányjogi jelentőségű kérdés esetén fogadja be.
   [9] Az indítványozó hivatkozott az élethez, emberi méltósághoz való jog, a jogorvoslathoz való jog és a kínzás, embertelen, megalázó bánásmód vagy büntetés tilalmának sérelmére azzal összefüggésben, hogy az elsőfokú bíróság az indítványozó meghatalmazott védőjének perújítási indítványát – amely egy új magánszakértői véleményt tartalmazott az elítélt börtöntűrő képességének kizártságáról – elutasította, mivel az a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény (a továbbiakban: Be.) 636. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontjában foglaltakkal össze­egyeztethető perújítási okot nem tartalmazott és az elsőfokú bíróságnak e végzését a másodfokú bíróság is helyben hagyta. A perújítás elutasításával összefüggésben hivatkozott a jogorvoslathoz való jog sérelmére is.
   [10] Az Alkotmánybíróság jelen ügyben is hangsúlyozza, hogy az Alaptörvény 24. cikk (1) bekezdése értelmében az Alaptörvény védelmének legfőbb szerveként az Alaptörvény 24. cikk (2) bekezdésének d) pontja alapján a bírói döntéseket csak az alkotmányosság szempontjából ellenőrizheti, és jogköre a bírói döntést érdemben befolyásoló alaptörvény-ellenesség vizsgálatára és kiküszöbölésére korlátozódik, ezért a bírói döntés irányának, a bizonyítékok bírói mérlegelésének és értékelésének, illetve a bírósági eljárás teljes egészének ismételt felülbírálatára már nem rendelkezik hatáskörrel {3231/2012. (IX. 28.) AB végzés, Indokolás [4]}.
   [11] A jogértelmezés a bíróság feladata: „A jogszabályokat a bíróságok értelmezik, az Alkotmánybíróság csak az értel­mezési tartomány alkotmányos kereteit jelölheti ki. Ez a jogkör azonban nem teremthet alapot arra, hogy minden olyan esetben beavatkozzon a bíróságok tevékenységébe, amikor olyan (állítólagos) jogszabálysértő jogalkalmazásra került sor, amely egyéb jogorvoslati eszközzel már nem orvosolható. Sem a jogállamiság elvont elve, sem a tisztességes eljárás alapjoga […] nem teremthet alapot arra, hogy az Alkotmánybíróság a bíró­sági szervezet feletti szuperbíróság szerepébe lépjen, és hagyományos jogorvoslati fórumként járjon el. […] A bíró bármely ténybeli vagy jogi tévedése nem teszi automatikusan tisztességtelenné az egész eljárást, mivel az ilyen tévedések teljesen soha nem küszöbölhetők ki, azokat az igazságszolgáltatás ma is ismert rendszere magában hordozza.” {3352/2012. (XI. 12.) AB végzés, Indokolás [14]–[15]}
   [12] Az Alkotmánybíróság az alkotmányjogi panasz alapjául szolgáló eljárással kapcsolatban a következőket állapította meg. Az elsőfokú bíróság elutasította a perújítási indítványt, mivel az véleménye szerint nem felelt meg a Be. 637. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontja szerinti perújítási oknak. A másodfokú bíróság a Be. 605. § (1) bekezdése alapján, a fellebbezés alaptalansága miatt helybenhagyta az elsőfokú bíróság végzését. Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy az eljáró bíróság részletes indokát adta annak, hogy a perújítási indítványban hivatkozott magánszakértői vélemény miért nem minősül új bizonyítéknak. A bíróság kifejtette, hogy a magánszakértői vélemény alapja nem egy új, a korábbiaktól eltérő tény, hanem ugyanazt a tényt az alap­eljárásban eljáró szakértők is értékelték, csak eltérően. A bíróság álláspontja szerint azonban ez nem új tényre vonatkozó bizonyíték, hanem egy eltérő szakértői álláspont. Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy az indítványozó valójában a számára kedvezőtlen bírói döntés tartalmi, törvényességi szempontú kritikáját adta, mi­szerint a bíróság helytelenül értelmezte a jogszabályokat arra vonatkozóan, hogy mi minősül új bizonyítéknak a perújítási eljárásban.
   [13] Az Alkotmánybíróság a fentiekre tekintettel megállapította, hogy az alkotmányjogi panasz nem vetett fel bírói döntést érdemben befolyásoló alaptörvény-ellenességet vagy alapvető alkotmányjogi jelentőségű kérdést.

   [14] 4. Az Alkotmánybíróság mindezen érvek alapul vételével az alkotmányjogi panaszt az Abtv. 56. § (1)–(3) bekezdések alapján eljárva az Ügyrend 30. § (2) bekezdés a) pontja alapján visszautasította.
   [15] Az Alkotmánybíróságnak az alkotmányjogi panasz visszautasítására tekintettel nem kellett döntenie az Abtv. 61. § (1) bekezdése szerinti végrehajtás felfüggesztése tárgyában előterjesztett kérelemről.

     Dr. Salamon László s. k.,
     tanácsvezető alkotmánybíró
     .
     Dr. Dienes-Oehm Egon s. k.,
     előadó alkotmánybíró

     Dr. Salamon László s. k.
     tanácsvezető alkotmánybíró
     az aláírásban akadályozott
     dr. Szabó Marcel
     alkotmánybíró helyett
     .
     Dr. Horváth Attila s. k.,
     alkotmánybíró

     Dr. Szalay Péter s. k.,
     alkotmánybíró
     .

     .
     English:
     English:
     .
     Petition filed:
     .
     05/05/2022
     Subject of the case:
     .
     Constitutional complaint aimed at establishing the lack of conformity with the Fundamental Law and annulling the ruling No. Bpkf.II.79/2022/6 of the Debrecen Regional Court of Appeal (mental deterioration, imprisonment sentence, retrial)
     Number of the Decision:
     .
     3192/2023. (IV. 12.)
     Date of the decision:
     .
     03/28/2023
     .
     .