Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00535/2014
Első irat érkezett: 03/18/2014
.
Az ügy tárgya: a Kúria KVK.II.37.291/2014/2. számú végzése (választási ügyben hozott határozat)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § ) (Ve. 233. § -- választási ügyben a választási szerv határozatával kapcsolatos jogorvoslati eljárásban hozott bírói döntés ellen)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 03/18/2014
.
Előadó alkotmánybíró: Lévay Miklós Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - a Ve. 233. §-a és az Abtv. 27. §-a alapján - a Kúria KVK. II.37.291/2014/2. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte. Indítványozta továbbá a Budapest Főváros 07 számú OEVB 43-H/2014 (III. 4.) 07. számú határozata, és a Nemzeti Választási Bizottság 487/2014. számú határozata megsemmisítését is.
Az indítványozót Budapest Főváros 07 számú OEVB határozatában bírsággal sújtotta, mert a jelölő szervezet a rendelkezésére bocsátott választási ajánlóíveket a jogszabályban meghatározott időponthoz képest 45 percet késve adta át, majd a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) az indítványozó fellebbezését érdemi vizsgálat nélkül elutasította. A Kúria végzésésben elutasította az indítványozónak az NVB 487/2014. számú határozata ellen benyújtott bírósági felülvizsgálat iránti kérelmét.
Az indítványozó álláspontja szerint a Kúria döntésével a Ve.-ben meghatározott kétfokú jogorvoslati eljárást de facto egyfokúra szűkítette, megsértette az Alaptörvény XXIV. cikk (1) bekezdése szerinti tisztességes hatósági eljáráshoz való jogát. Továbbá a Kúria azzal, hogy olyan adat hiánya miatt utasította el az NVB határozatával szembeni érdemi vizsgálatot, amly adat hiánya a Kúriához benyújtott bírósági felülvizsgálati kérelemben már nem állt fenn, megfosztotta az indítványozót az érdemi jogorvoslat jogától. Ezzel megsértette az Alaptörvény XXVIII. cikk (7) bekezdését.
Az indítványozó álláspontja szerint a Kúria végzése sérti az Alaptörvény R. cikk (1) és (2) bekezdését, T. cikk (3) bekezdését, a VIII. cikk (1)- (3) bekezdését, és a 28. cikkét..
.
Támadott jogi aktus:
  Kúria KVK.II.37.291/2014/2. számú végzése, Budapest Főváros 07 számú OEVB 43-H/2014 (III.4.) 07. számú határozata, Nemzeti Választási Bizottság 487/2014. számú határozata
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
R) cikk (1) bekezdés
R) cikk (2) bekezdés
T) cikk (3) bekezdés
VIII. cikk (1) bekezdés
VIII. cikk (2) bekezdés
VIII. cikk (3) bekezdés
XXIV. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés
28. cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_535_0_2014_inditvany_anonim.pdfIV_535_0_2014_inditvany_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  A döntés száma: 3061/2014. (III. 24.) AB végzés
  .
  ABH oldalszáma: 2014/1498
  .
  Az ABH 2014 tárgymutatója: jogorvoslat kimerítése választási eljárásban
  .
  A döntés kelte: Budapest, 03/21/2014
  .
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  2014.03.21 9:00:00 3. öttagú tanács
  .
  A döntés szövege:
  .
  A döntés szövege:
   Az Alkotmánybíróság tanácsa alkotmányjogi panasz tárgyában meghozta a következő
   v é g z é s t:

   Az Alkotmánybíróság a Kúria Kvk.II.37.291/2014/2. számú végzése ellen benyújtott alkotmányjogi panaszt ­visszautasítja.
   I n d o k o l á s

   [1] 1. Az indítványozó mint választási eljárásban kérelmező 2014. március 18. napján alkotmányjogi panaszt nyújtott be a Kúriánál az Alkotmánybírósághoz címezve az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény (a továbbiakban: Abtv.) 27. §-a, valamint a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 233. §-a alapján.
   [2] Az ügy közvetlen előzménye, hogy a Kúria a Kvk.II.37.291/2014/2. számú végzésével helybenhagyta a Nemzeti Választási Bizottságnak (a továbbiakban: NVB) a 2014. március 10-én meghozott 487/2014. számú határozatát.
   [3] Az ügy (a jogvita) alapját az a körülmény jelenti, hogy a Magyar Keresztény Szociális Unió, mint jelölő szervezet (a továbbiakban: indítványozó) az általa átvett 100 db sorszámozott ajánlóívet a jelölt bejelentésére rendelkezésre álló határidőben nem adta át. A Budapest Főváros 07. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: OEVB) a 43-H/2014. (III. 4.) 07. számú OEVB határozatában a Ve. 124. §-ára és 252. §-ára hivatkozással az ajánlóív átadási kötelezettségének elmulasztása miatt 5 075 000 Ft bírság megfizetésére kötelezte az indítványozót.
   [4] A kötelezés ellen az indítványozó 2014. március 7-én fellebbezést nyújtott be, amelyben kérte a megtámadott határozat megváltoztatását, arra hivatkozással, hogy jelöltjük egészségi állapota akadályozta a határidő betartását. Az NVB 487/2014. számú határozatában a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasította, mert a fellebbezés nem tartalmazta a Ve. 224. § (3) bekezdés b) és c) pontjaiban foglaltakat, vagyis a fellebbezésben az indítványozó elmulasztotta feltüntetni a jelölő szervezet székhelyét és bírósági nyilvántartásba-vételi számát.
   [5] Az indítványozó felülvizsgálati kérelmet terjesztett elő az elutasító határozattal szemben. A felülvizsgálati kérelem azonban nem a fellebbezés érdemi vizsgálat nélküli elutasítását kifogásolta, hanem az ügy érdemében hozott döntést vitatta, vagyis a bírságkiszabás megalapozatlanságát állította. A Kúria megállapította, hogy az NVB 487/2014. számú határozata a megtámadott OEVB 43-H/2014. (III. 4.) számú határozatot nem helybenhagyta, hanem a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasította. Arra is utalt, hogy az indítványozó által a felülvizsgálati kérelemben felhozott, a Ve. 124. § (2) bekezdés értelmezésére vonatkozó érvelés a Kúria által sem vizsgálható.

   [6] 2. Az indítványozó állítása szerint a Kúria döntésével megsértette a tisztességes eljárás követelményét előíró alaptörvényi rendelkezést [XXIV. cikk (1) bekezdés], valamint a jogorvoslathoz való jogát [XXVIII. cikk (7) bekezdés]. Ezen túlmenően sérelmezte a Ve. 124. § (2) bekezdésének az NVB szerinti értelmezését, így különösen azt, hogy nem szűkíti le a „be nem nyújtott ajánlóív” esetére a bírságolást, hanem – ellenkezőleg – kiterjeszti azt a késedelmes benyújtás esetére is. Az indítványozó ennek alapján úgy véli, hogy az ilyen értelmezés az Alaptörvény 28. cikkébe ütközik.
   [7] A Ve. 233. § (1) bekezdése szerint az e törvény alapján, a választási szerv határozatával kapcsolatos jogorvoslati eljárásban hozott bírói döntés elleni alkotmányjogi panasz a sérelmezett döntés közlésétől számított három napon belül nyújtható be az Alkotmánybírósághoz. A (2) bekezdés kimondja, hogy az Alkotmánybíróság az e törvény alapján, a választási szerv határozatával kapcsolatos jogorvoslati eljárásban hozott bírói döntés elleni alkotmányjogi panaszról az Abtv. 56. §-a szerint a beérkezésétől számított három munkanapon belül, a befogadott alkotmányjogi panaszról további három munkanapon belül dönt. A jelen ügyben az alkotmányjogi panasz az NVB határozata ellen benyújtott felülvizsgálati kérelem elbírálásáról szóló végzést, valamint a választási szervek határozatait támadja.

   [8] 3. Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy az alkotmányjogi panasz a befogadhatóság formai feltételeinek nem felel meg.
   [9] Az Abtv. az alkotmányjogi panasz feltételéül szabja a jogorvoslat kimerítésének kötelezettségét [Abtv. 27. § b) pont]. Az indítványozó azonban a jelen ügyben a jogorvoslatot érdemben nem merítette ki. Fellebbezését ugyanis az OEVB határozat ellen hiányosan nyújtotta be, azért azt az NVB – a Ve. 224. § (3) bekezdése b) és c) pontjára hivatkozva, a Ve. 231. § (1) bekezdés d) pontja alapján – érdemi vizsgálat nélkül elutasította.
   [10] Az Alkotmánybíróság a fentiekre figyelemmel az Abtv. 56. § (3) bekezdés, valamint az Ügyrend 30. § (2) bekezdés e) pontja alapján az alkotmányjogi panaszt visszautasította.
     Dr. Dienes-Oehm Egon s. k.,
     alkotmánybíró
     Dr. Lévay Miklós s. k.,
     előadó alkotmánybíró

     Dr. Szalay Péter s. k.,
     alkotmánybíró

     .
     English:
     .
     Petition filed:
     .
     03/18/2014
     .
     Number of the Decision:
     .
     3061/2014. (III. 24.)
     Date of the decision:
     .
     03/21/2014
     .
     .