English
Hungarian
Ügyszám:
.
733/A/2007
Előadó alkotmánybíró: Kovács Péter Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 32/2008. (III. 12.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 2008/325
.
A döntés kelte: Budapest, 03/11/2008
.
.

.
A döntés szövege (pdf):
  .
  A döntés szövege:
  .
  A döntés szövege:
                    A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

   Az  Alkotmánybíróság  a köztársasági elnöknek  az  Országgyűlés
   által   elfogadott,   de   még   ki   nem   hirdetett   törvény
   alkotmányellenességének    előzetes    vizsgálatára    irányuló
   indítványa tárgyában — dr. Holló András, dr. Kukorelli  István,
   dr.  Paczolay  Péter  és  dr. Trócsányi  László  alkotmánybírók
   párhuzamos indokolásával, valamint dr. Bragyova András  és  dr.
   Lévay  Miklós  alkotmánybírók különvéleményével  —  meghozta  a
   következő

                            határozatot:

   Az   Alkotmánybíróság  megállapítja,  hogy  „az  Európai  Unió,
   valamint az Izlandi Köztársaság és a Norvég Királyság között az
   Európai  Unió  tagállamai, valamint Izland és Norvégia  közötti
   átadási eljárásról szóló Megállapodás” kihirdetéséről szóló, az
   Országgyűlés 2007. június 11-i ülésnapján elfogadott törvény 3.
   §-ában  foglalt  Megállapodás 3.  cikkének  (2)  bekezdése,  3.
   cikkének  (3) bekezdése, és a törvény 4. §-a a Megállapodás  3.
   cikk  (4)  bekezdéséhez tett nyilatkozatot megállapító részében
   alkotmányellenes.

   Az  Alkotmánybíróság  ezt  a határozatát  a  Magyar  Közlönyben
   közzéteszi.
                               Indokolás

                                  I.

    1.  Az  Országgyűlés  2007.  június  11-i  ülésnapján  törvényt
    fogadott  el  „az Európai Unió, valamint az Izlandi Köztársaság
    és  a  Norvég  Királyság  között az  Európai  Unió  tagállamai,
    valamint  Izland  és Norvégia közötti átadási eljárásról  szóló
    Megállapodás  kihirdetéséről”  (a  továbbiakban:  Törvény).  Az
    Országgyűlés elnöke a Törvényt 2007. június 12-én küldte meg  a
    köztársasági elnöknek kihirdetésre, sürgősségi kérelem  nélkül.
    A  köztársasági  elnök  az Alkotmány  26.  §  (4)  bekezdésében
    foglalt jogkörében eljárva, az Alkotmánybíróságról szóló  1989.
    évi  XXXII.  törvény (a továbbiakban: Abtv.) 1. § a)  pontjára,
    21. § (1) bekezdés b) pontjára, valamint 35. §-ára és 36. §-ára
    hivatkozva a részére előírt határidőn belül — 2007. június  27-
    én  —  kelt  indítványában  kérte az  Alkotmánybíróságot,  hogy
    végezze el a Törvénnyel kihirdetendő, az Európai Unió, valamint
    az  Izlandi Köztársaság és a Norvég Királyság között az Európai
    Unió  tagállamai, valamint Izland és Norvégia  közötti  átadási
    eljárásról   szóló   Megállapodás   (a   továbbiakban:    EUIN-
    megállapodás)  3.  cikkének (2) és (3)  bekezdése,  valamint  a
    Törvény   4.  §-ában  az  EUIN-megállapodás  3.  cikkének   (4)
    bekezdéséhez    tett   nyilatkozat   előzetes   alkotmányossági
    vizsgálatát.

    2.  A  köztársasági elnök indítványában az alábbiakra  mutatott
    rá:

    2.1.   Az   EUIN-megállapodás  nemzetközi  szerződés,   melynek
    szerződő  felei  az Európai Unió egyfelől, illetve  az  Izlandi
    Köztársaság   és   a  Norvég  Királyság  másfelől.   Az   EUIN-
    megállapodásra a jogalapot az Európai Unió számára  az  Európai
    Unióról szóló szerződés (a továbbiakban: Szerződés) 24. és  38.
    cikke  adja. Ugyanakkor a Szerződés 24. cikkének (5)  bekezdése
    szerint  az  ilyen megállapodás „nem kötelezi azt a tagállamot,
    amelynek   képviselője   a   Tanácsban   kijelenti,   hogy    a
    megállapodásnak  meg  kell felelnie saját alkotmányos  eljárási
    követelményeinek”.  Minthogy a Törvény  javaslatának  indoklása
    szerint   a   Magyar   Köztársaság   képviselője   tett   ilyen
    nyilatkozatot,   az   EUIN-megállapodás   kötelező   hatályának
    elismerése  és  a belső joggá válása a nemzetközi szerződésekre
    vonatkozó  hazai szabályok szerint történik. Ezért alkotta  meg
    az Országgyűlés a Törvényt, amely egyrészt az EUIN-megállapodás
    —  mint nemzetközi szerződés — kötelező hatályának elismerésére
    ad felhatalmazást, másrészt kihirdeti azt a magyar jogban.

    2.2.  Ezt követően a köztársasági elnök a saját indítványtételi
    jogosultságát elemezte és megállapította, hogy az Abtv.  36.  §
    (1)  bekezdése  lehetővé  teszi a számára,  hogy  a  nemzetközi
    szerződés     megerősítése    előtt     kezdeményezze     annak
    alkotmányossági  vizsgálatát. A megerősítés fogalmát  az  Abtv.
    ugyan   nem  határozza  meg,  de  a  nemzetközi  szerződésekkel
    kapcsolatos   eljárásról  szóló  2005.  évi   L.   törvény   (a
    továbbiakban: Nsztv.) 2. § f) pontja, a Bécsben  az  1969.  évi
    május hó 23. napján kelt, a szerződések jogáról szóló, az 1987.
    évi 12. törvényerejű rendelettel kihirdetett szerződést követve
    a  megerősítést  a  nemzetközi  szerződés  kötelező  hatályának
    elismerése  fogalmába  sorolja,  annak  egyik  módozataként.  A
    köztársasági elnök az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés b)  pontja
    alapján a nemzetközi szerződés kötelező hatályát az Nsztv. 8. §
    (2)  bekezdésében meghatározott módon ismeri el. Jelen esetben,
    amikor  a nemzetközi szerződés kihirdetése törvénnyel történik,
    a  köztársasági  elnök  annak aláírásával egyidejűleg  okiratot
    állít   ki   a  szerződés  kötelező  hatályának  elismeréséről,
    amelynek    kicseréléséről   vagy   letétbe   helyezéséről    a
    külpolitikáért    felelős   miniszter   útján    haladéktalanul
    gondoskodik.  Következésképpen, az Abtv. 36.  §  (1)  bekezdése
    lehetővé teszi a köztársasági elnök számára, ahogyan a  7/2005.
    (III.  31.)  AB  határozat is megállapította a  szerződéskötési
    eljárásban  résztvevőkre vonatkozóan, hogy  a  nemzetközi  jogi
    kötelezettség  vállalását,  azaz az EUIN-megállapodás  kötelező
    hatályának   elismerését   megelőzően   kezdeményezhesse    egy
    megkötendő    nemzetközi   szerződés    általa    alkotmányosan
    aggályosnak     tartott     rendelkezései     alkotmánybírósági
    vizsgálatát. (ABH 2005, 83, 86.)

    2.3.  A  következő  részben az indítvány  az  EUIN-megállapodás
    aggályosnak tartott rendelkezéseit foglalta össze.
    A  köztársasági  elnök megállapítja, hogy az  EUIN-megállapodás
    célja  a  kiadatási  ügyek gyorsítása és egyszerűsítése  az  EU
    tagállamai,  illetve  Izland  és  Norvégia  között   az   EUIN-
    megállapodás  melléklete  szerinti  —  kibocsátó  állam   által
    kiállított — elfogatóparancs alkalmazásával. A végrehajtó állam
    területén  elfogott  személy  átadásáról  a  végrehajtó   állam
    igazságügyi hatósága dönt, döntésének korlátja, hogy az átadást
    csak meghatározott körülmények esetén tagadhatja meg.
    2.3.1.  A  köztársasági elnök alkotmányellenesnek  tartotta  az
    EUIN-megállapodás  3.  cikkének  (2)  bekezdését.   Értelmezése
    szerint  ez  a rendelkezés főszabályként a kettős büntethetőség
    feltételéhez  köti az átadási kötelezettség  beálltát,  de  nem
    követeli   meg,  hogy  az  elfogatóparancs  alapjául   szolgáló
    cselekmény  a kibocsátó állam joga és a végrehajtó  állam  joga
    szerint      azonos     tényállási     elemekkel     minősüljön
    bűncselekménynek.
    2.3.2.  A  köztársasági  elnök aggályosnak  tartotta  az  EUIN-
    megállapodás  3. cikkének (3) bekezdését is, amely  bizonyos  —
    mindenekelőtt  a  terrorizmushoz  és  a  szervezett  bűnözéshez
    kapcsolódó — bűncselekmények esetén álláspontja szerint kizárja
    a kettős büntethetőség követelményének alkalmazását.
    2.3.3.  Az EUIN-megállapodás 3. cikkének (4) bekezdése lehetővé
    teszi    a   szerződő   felek   számára,   hogy   meghatározott
    bűncselekménycsoportok tekintetében és egyéb feltételek mellett
    olyan   nyilatkozatot  tegyenek,  amelyben  kizárják  a  kettős
    büntethetőségre  vonatkozó  3. cikk  (2)  bekezdésében  foglalt
    feltétel   alkalmazását.  A  köztársasági   elnök   értelmezése
    szerint,  ha valamelyik szerződő fél ilyen nyilatkozatot  tesz,
    akkor   igazságügyi   hatóságai   nem   tagadhatják   meg    az
    elfogatóparancs  végrehajtását  arra  hivatkozással,  hogy   az
    érintett   cselekmény   saját   joguk   szerint   nem   minősül
    bűncselekménynek.  Az indítványozó utalt a  Magyar  Köztársaság
    által  az  EUIN-megállapodás 3. cikkének (4) bekezdéséhez  tett
    nyilatkozatra,  amelyben  vállalja,  hogy  bizonyos  feltételek
    mellett nem alkalmazza a kettős büntethetőség követelményét  az
    átadási    eljárás   során.   A   nyilatkozat   alkotmányossági
    vizsgálatát a köztársasági elnök azért kérte, mert az  lényegét
    tekintve     az    EUIN-megállapodáson    alapuló    nemzetközi
    kötelezettségvállalás, mely megfelelő formában történő közlését
    követően    a   Magyar   Köztársaság   nemzetközi   szerződéses
    kötelezettségét eredményezi.

    2.4.  Az  EUIN-megállapodás 3. cikkének (2) és  (3)  bekezdése,
    valamint  a  3.  cikkének  (4)  bekezdéséhez  tett  nyilatkozat
    alkotmányossági vizsgálatát a köztársasági elnök  az  Alkotmány
    57. § (4) bekezdésére alapítottan kezdeményezte, amely a nullum
    crimen  sine  lege  és  a nulla poena sine  lege  elveit  emeli
    alapjogi  rangra. Az indítvány ismertette ezen elvek tartalmát,
    és  az  azokat  értelmező 11/1992. (III. 5.) AB határozat  főbb
    megállapításait. Ennek keretében megállapította: „Az  Alkotmány
    57. § (4) bekezdésével ellentétes (…) az olyan jogszabály, mely
    úgy  hatalmaz fel magyar hatóságokat a büntetőjogi felelősségre
    vonásra irányuló cselekmény elvégzésére, hogy az ennek alapjául
    szolgáló  cselekmény  az elkövetés időpontjában  a  magyar  jog
    szerint nem bűncselekmény, illetve nem valósítja meg valamennyi
    releváns  büntetőjogi tényállási elemet”. A köztársasági  elnök
    álláspontja  szerint  az  indítvánnyal érintett  rendelkezések,
    illetve  nyilatkozat  ilyen  cselekmény  esetében  is  lehetővé
    teszik a büntetőjogi felelősségre vonást.

    2.5. A következő részben az indítványozó utalt arra is, hogy az
    Alkotmány  7. § (1) bekezdése, 2/A. §-a, valamint a  6.  §  (4)
    bekezdése   alkalmazási  körében  az  Alkotmány   57.   §   (4)
    bekezdésének  értelmezése  és érvényesülése  eltérő  lehet,  de
    véleménye  szerint a sérelmezett rendelkezések egyik  esetkörbe
    sem tartoznak.

    2.6.   Az  indítványa  utolsó  részében  a  köztársasági  elnök
    összegezte az addigi megállapításait és az Alkotmány 57. §  (4)
    bekezdésére alapítottan kérte az Alkotmánybíróság véleményét az
    EUIN-megállapodás  3.  cikke (2) és (3) bekezdésének  és  a  3.
    cikke (4) bekezdéséhez tett nyilatkozat alkotmányosságáról.

                                  II.

    1.   Az  Alkotmány  indítvány  elbírálásakor  figyelembe   vett
    rendelkezései:
    „2.   §   (1)  A  Magyar  Köztársaság  független,  demokratikus
    jogállam.”
    „57.   §   (4)  Senkit  nem  lehet  bűnösnek  nyilvánítani   és
    büntetéssel sújtani olyan cselekmény miatt, amely az  elkövetés
    idején a magyar jog szerint nem volt bűncselekmény.”

    2. A Törvény indítvánnyal érintett rendelkezései:
    „3. § A megállapodás hiteles magyar nyelvű szövege a következő:
    (…)
                                3. cikk
                                Hatály
    (…)
     (2)   A   (3)  és  (4)  bekezdés  sérelme  nélkül,  az  átadás
    feltétele,   hogy  azok  a  cselekmények,  amelyek   miatt   az
    elfogatóparancsot  kibocsátották,  a  végrehajtó   állam   joga
    szerint  tényállási  elemeiktől és  minősítésüktől  függetlenül
    bűncselekménynek minősüljenek.

     (3)  A  4. cikkre, az 5. cikk (1) bekezdésének b)–g) pontjára,
    valamint  a  6.,  7.  és  8. cikkre is figyelemmel,  egy  állam
    semmilyen   esetben  sem  tagadhatja  meg  egy  olyan   személy
    magatartásával    kapcsolatban   kibocsátott    elfogatóparancs
    végrehajtását,  aki  a  terrorizmus  visszaszorításáról   szóló
    európai  egyezmény  1. és 2. cikkében és a  terrorizmus  elleni
    küzdelemről szóló, 2002. június 13-i kerethatározat 1., 2.,  3.
    és   4.   cikkében   említett,   a  terrorizmussal   összefüggő
    kábítószerek és pszichotróp anyagok tiltott kereskedelme,  vagy
    szándékos emberölés, súlyos testi sértés, emberrablás, személyi
    szabadság   megsértése,   túszejtés  és   erőszakos   közösülés
    bűncselekményének vagy bűncselekményeinek egy közös célt követő
    csoport   általi   elkövetéséhez   hozzájárul,   amennyiben   e
    cselekmények szabadságvesztéssel vagy olyan szabadságelvonással
    járó  intézkedéssel büntethetők, amelynek maximális  időtartama
    legalább  tizenkét hónap, abban az esetben sem, ha az  érintett
    személy  az adott bűncselekmény vagy bűncselekmények  tényleges
    elkövetésében  nem  vesz  részt;  az  említett  hozzájárulásnak
    szándékosnak kell lennie, és annak ismeretében kell  történnie,
    hogy  az  illető  személy  részvételével  hozzájárul  az  adott
    szervezet bűnözői tevékenységeinek megvalósulásához.

     (4)  Norvégia  és  Izland, egyrészről, és  valamely  tagállama
    nevében az Európai Unió, másrészről, nyilatkozatot tehet, amely
    szerint  a  kettős büntethetőségre vonatkozó, a (2) bekezdésben
    említett  feltételt az alábbiakban meghatározott  feltételeknek
    megfelelően  viszonosság alapján nem alkalmazza. E Megállapodás
    értelmében és a cselekmény kettős büntethetőségének mérlegelése
    nélkül  az elfogatóparancs alapján átadásra kerül sor az alábbi
    bűncselekmények esetében, amennyiben ezeknél a kibocsátó  állam
    joga  szerint  a  kibocsátó államban a  büntetési  tétel  felső
    határa     legalább     háromévi     szabadságvesztés      vagy
    szabadságelvonással járó intézkedés:
       – bűnszervezetben való részvétel,
       – terrorizmus,
       – emberkereskedelem,
       – gyermekek        szexuális       kizsákmányolása        és
         gyermekpornográfia,
       – kábítószerek és pszichotróp anyagok tiltott kereskedelme,
       – fegyverek,    lőszerek    és    robbanóanyagok     tiltott
         kereskedelme,
       – korrupció,
       – csalással   kapcsolatos   bűncselekmények,   ideértve   az
         Európai  Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről  szóló,
         1995.   július  26-i  egyezmény  értelmében   az   Európai
         Közösségek pénzügyi érdekeit sértő csalásokat is,
       – bűncselekményből származó jövedelem tisztára mosása,
       – pénzhamisítás, beleértve az euró hamisítását is,
       – számítógépes bűnözés,
       – környezettel  kapcsolatos  bűncselekmények,  beleértve   a
         veszélyeztetett  állatfajok,  valamint  a  veszélyeztetett
         növényfajok és -fajták tiltott kereskedelmét is,
       – segítségnyújtás jogellenes beutazáshoz és tartózkodáshoz,
       – szándékos emberölés, súlyos testi sértés,
       – emberi szervek és szövetek tiltott kereskedelme,
       – emberrablás,  személyi  szabadságtól  való  megfosztás  és
         túszejtés,
       – rasszizmus és idegengyűlölet,
       – szervezett vagy fegyveres rablás,
       – kulturális   javak,   beleértve   a   régiségeket   és   a
         műtárgyakat, tiltott kereskedelme,
       – csalás,
       – zsarolás és védelmi pénz szedése,
       – termékhamisítás és iparjogvédelmi jogok megsértése,
       – hivatalos   okmányok   hamisítása   és   az   azzal   való
         kereskedés,
       – fizetőeszközök hamisítása,
       – hormontartalmú  anyagok és más növekedésserkentők  tiltott
         kereskedelme,
       – nukleáris vagy radioaktív anyagok tiltott kereskedelme,
       – lopott gépjárművek kereskedelme,
       – erőszakos közösülés,
       – gyújtogatás,
       – a   Nemzetközi  Büntetőbíróság  joghatósága  alá   tartozó
         bűncselekmények,
       – légi vagy vízi jármű jogellenes hatalomba kerítése,
       – szabotázs.
     (…)

     4.   §  A  Magyar  Köztársaság  a  Megállapodáshoz  az  alábbi
    nyilatkozatokat teszi:
     A 3. cikk (4) bekezdéshez:
     A   Magyar   Köztársaság  kijelenti,  hogy  a  3.   cikk   (2)
    bekezdésében szereplő feltételt nem alkalmazza a  3.  cikk  (4)
    bekezdésében    szereplő    bűncselekmény-kategóriák    esetén,
    amennyiben  ezeknél a kibocsátó állam joga szerint a  kibocsátó
    államban  a  büntetési  tétel felső  határa  legalább  háromévi
    szabadságvesztés  vagy  szabadságelvonással  járó   intézkedés,
    feltéve, hogy a kibocsátó állam hasonló nyilatkozatot tett.
     (…)”

                                 III.

     Az  indítvány  kapcsán az Alkotmánybíróság az Abtv.  1.  §  a)
    pontjában meghatározott hatáskörében járt el. Az Abtv. 1. §  a)
    pontja  értelmében az Alkotmánybíróság hatáskörébe  tartozik  a
    már  elfogadott,  de  még ki nem hirdetett törvény,  továbbá  a
    nemzetközi         szerződés        egyes         rendelkezései
    alkotmányellenességének   vizsgálata.   Az    erre    vonatkozó
    indítványnak az Abtv. 21. § (1) bekezdésében — az Abtv.  35-36.
    §-ában    foglalt   megkülönböztetést   figyelembe    véve    —
    meghatározott  szervtől vagy személytől kell származnia.  Jelen
    esetben az Alkotmánybíróság megállapította, hogy a köztársasági
    elnök  az  Abtv.  36. § (1) bekezdésében,  illetve  35.  §  (1)
    bekezdésében   foglaltaknak   megfelelően   kezdeményezte   egy
    nemzetközi  szerződést  kihirdető törvény  egyes  rendelkezései
    alkotmányosságának előzetes vizsgálatát.
     A  köztársasági  elnök  az Abtv. 36. § (1)  bekezdése  alapján
    nyújtotta  be  indítványát. Az Alkotmánybíróság megállapította,
    hogy az EUIN-megállapodás nemzetközi jogi szerződésnek minősül.
    Az  a  tény,  hogy  az egyik oldalon az Európai  Unió  szerepel
    szerződő félként, nem jelenti azt, hogy az EUIN-megállapodás az
    Alkotmány  2/A. § értelmében közösségi jogi normának minősülne,
    hiszen  nem  az  ún.  alapító és módosító szerződések  szerinti
    európai   uniós,   illetve   európai   közösségi   hatásköröket
    változtatja meg, hanem az egyes tagállamok, illetve  Izland  és
    Norvégia  viszonylatában  létesít kötelezettségeket.  Az  ilyen
    természetű  megállapodásokat  maga  az  Európai  Unió  is   úgy
    tekinti,  hogy azok nemzetközi szerződések, amelyekre  tehát  a
    nemzetközi  jog  szabályai  vonatkoznak.  Erre  tekintettel  az
    Alkotmánybíróság  osztotta a köztársasági  elnök  álláspontját,
    hogy  a  jelen  esetben a nemzetközi szerződés megkötése  előtt
    alkotmányossági  ellenőrzésre sor kerülhet, sőt  tulajdonképpen
    ez  az utolsó fázis, amikor erre még lehetőség nyílik, mivel  a
    nemzetközi  szerződés kötelező hatályának  elismerése  még  nem
    történt  meg. Az Alkotmánybíróság szerint annak, hogy a Törvény
    egyszerre  tartalmazza  a  ratifikációra  felhatalmazást  és  a
    kihirdetés  aktusát  —  ami  megfelel  az  Nsztv.  7.   §   (2)
    bekezdésében   és   10.   §  (1)  bekezdésének   a)   pontjában
    foglaltakkal  bevezetett új gyakorlatnak —  nincs  kihatása  az
    Abtv. 36. § alkalmazhatóságára.

                                  IV.

     Az  Alkotmánybíróság  az  Alkotmány  57.  §  (4)  bekezdésében
    foglaltakkal összefüggésben először az alábbiakra mutat rá.
     A  nullum  crimen  sine lege elv eredetileg  az  ellen  kívánt
    biztosítékot    nyújtani,    hogy    az    állam    büntetőjogi
    felelősségrevonást  alkalmazhasson állampolgárával,  illetve  a
    területén tartózkodó külföldi személlyel szemben, ha  ennek  az
    államnak  a joga szerint a kérdéses cselekmény az elkövetésekor
    nem volt bűncselekmény. A nullum crimen sine lege elv azonban a
    bűnüldözésben  való nemzetközi együttműködés kialakulásával,  a
    kiadatás/átadás  intézményének  a  megjelenésével,  a  legújabb
    korban  a  nemzetközi büntetőtörvényszékek  megjelenésével  más
    összefüggésekben is jelentkezik.
     Az  indítványban felvetett alkotmányossági probléma azzal függ
    össze,  hogy  az  EUIN-megállapodás az európai  büntetőügyi  és
    igazságügyi      együttműködésben      kialakított,       olyan
    automatizmusokra épülő megoldást tett magáévá,  ami  jelentősen
    eltér a nemzetközi jog hagyományos megoldásaitól.
     A   kiadatási   megállapodások   tartalmi   elemeit   illetően
    megállapítható — és ez vonatkozik a magyar állam  által  kötött
    és    az    Alkotmánybíróság   által   áttekintett    kiadatási
    megállapodásokra  is  —,  hogy  az  államok   leggyakrabban   a
    bűncselekmények  tételes felsorolásával és  e  felsorolásnak  a
    cselekményekért kiszabható szabadságvesztés büntetés  minimális
    időtartamának megjelölésével törekednek arra, hogy  csak  olyan
    bűncselekmények   vonatkozásában   valósuljon   meg   kiadatási
    együttműködés,   amelyik  a  hazai  jogban  már  bűncselekmény,
    éspedig    összevethetően    hasonló    büntetéssel    sújtható
    bűncselekmény. Az államok alkotmányos megoldásai  dogmatikailag
    ezt  vagy  a  nullum  crimen sine lege  elvhez  (esetleg  annak
    kiterjesztett értelemben történt felfogásához),  vagy  pedig  a
    büntetőjogi    legalitás   egyéb   alkotmányos    garanciájához
    kapcsolják.
     Az   Alkotmánybíróság  osztotta  az  indítványnak  a   korábbi
    alkotmánybírósági    határozatokra    visszamutató    azt    az
    álláspontját, hogy az Alkotmány 57. § (4) bekezdése  a  bűnössé
    nyilvánítást  és  a  büntetéssel sújtást  érdemben  befolyásoló
    valamennyi  büntető  jogszabályra  vonatkozik,  ez  a  garancia
    akadálya  minden olyan magyar közhatalmi cselekvésnek,  mely  a
    magyar  Alkotmány  hatálya  alá tartozó  személyek  büntetőjogi
    felelősségére  vonására irányul anélkül,  hogy  a  felelősségre
    vonás   alapjául  szolgáló  cselekmény  a  magyar  jog  szerint
    bűncselekmény  lenne. Ennek a követelménynek  a  teljesülése  a
    jelen  esetben  az Alkotmány 57. § (4) bekezdése  és  az  EUIN-
    megállapodás    tételes   rendelkezéseinek    egymással    való
    összehasonlítása alapján vizsgálható meg.
     Az   indítvány  azonban  maga  is  felhívta  a  figyelmet   az
    Alkotmány  57.  §  (4) bekezdésének a 2. § (1) bekezdésével,  a
    2/A. § (1) bekezdésével, a 6. § (4) bekezdésével és a 7. §  (1)
    bekezdésével összekapcsolható értelmezésének fontosságára.

                                  V.

     Az    indítványban    felvetett    alkotmányossági    probléma
    vizsgálatának megalapozásához az Alkotmánybíróság ezt  követően
    elvégezte   az   Alkotmány  57.  §  (4)  bekezdésében   foglalt
    rendelkezés  történeti,  logikai és rendszertani  értelmezését,
    különös  figyelmet  fordítva a „magyar  jog  szerint”  fordulat
    tartalmára.

     1.  A  rendszerváltozás előtt az Alkotmány nem  tartalmazta  a
    nullum  crimen sine lege elvet, előtte legfeljebb az 1972.  évi
    I.  törvénnyel módosított Alkotmányba beiktatott akkori  54.  §
    (1)  bekezdésében megfogalmazott általános emberi jogi klauzula
    („A   Magyar  Népköztársaság  tiszteletben  tartja  az   emberi
    jogokat.”) jelenthetett áttételesen kapcsolódó elvet. A  nullum
    crimen  sine  lege elvet ugyanakkor a magyar jog  természetesen
    ismerte, a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV.  törvény
    (a   továbbiakban:   Btk.)  2.  §-ába  foglalt   tételes   jogi
    szabályként. („A bűncselekményt az elkövetése idején  hatályban
    levő   törvény   szerint  kell  elbírálni.  Ha   a   cselekmény
    elbírálásakor  hatályban  levő új  büntető  törvény  szerint  a
    cselekmény már nem bűncselekmény, vagy enyhébben bírálandó  el,
    akkor  az új törvényt kell alkalmazni; egyébként az új  büntető
    törvénynek nincs visszaható ereje.”)
     A  nullum  crimen sine lege elv így az Alkotmánynak  az  1989.
    évi   XXXI.   törvénnyel   történt   módosításával   emelkedett
    alkotmányi  szintre. A nullum crimen sine lege  elv  alkotmányi
    szintre emelését az akkor hivatalban levő Kormány kezdeményezte
    és  szövegjavaslatán az ún. Ellenzéki Kerekasztallal folytatott
    tárgyalások   eredményeként  több   módosítást   eszközölt.   E
    tárgyalások jegyzőkönyveit áttekintve megállapítható,  hogy  az
    akkori  tárgyaló felek, majd utóbb alkotmányozó hatalomként  az
    Országgyűlés  az Alkotmány 57. § (4) bekezdése  olyan  tartalmú
    megfogalmazására törekedtek, hogy az feleljen meg az évszázados
    garanciális elvnek, miszerint csak azon az alapon lehet valakit
    bűnösnek  kimondani,  ha  az általa  elkövetett  cselekményt  a
    cselekmény   elkövetésekor   a   törvény   büntetni    rendeli.
    Megállapítható,  hogy  a  szövegezési változtatásokat  azzal  a
    szándékkal    hajtották   végre,   hogy   azok    tartalma    a
    szóhasználattól  függetlenül  a  magyar  és  a  nemzetközi  jog
    szerinti büntetni rendeltséget egyaránt lefedje.
     A  fentiek  szerint  tehát,  az alkotmányozó  olyan  megoldást
    akart,  amely  tartalmilag ugyanaz, mint az európai  jogállamok
    alkotmányainak megoldása.

     2.   Az  Alkotmánybíróság  ezek  után  áttért  „a  magyar  jog
    szerint”     fordulat    tartalmának    az    alkotmánybírósági
    határozatokban  megadott, illetve azokból  okszerűen  következő
    értelmezés áttekintésére.

     2.1.  Az  Alkotmánybíróság megállapította, hogy ez a  fordulat
    természetesen   először   is   a  magyar   törvényre,   éspedig
    mindenekelőtt a Büntető Törvénykönyvre való utalást jelenti.
     Az  Alkotmánybíróság emlékeztet arra, hogy  a  11/1992.  (III.
    5.)  AB  határozatban  (ABH 1992, 77.)  már  utalt  a  minőségi
    kritériumokra  és  a  többi európai állam  hasonló  alkotmányos
    fordulataival  való összhangra. „Az Alkotmánybíróság  a  nullum
    crimen  et  nulla poena sine lege elvét a büntetőjogi legalitás
    alkotmányos elve alapján értelmezi. Ennek kapcsán elvégezte  az
    európai  jogállamok alkotmányainak összehasonlító  vizsgálatát.
    Megállapította, hogy ezek nem egyszerűen azt jelentik ki,  hogy
    a  bűncselekményt törvényben kell tiltani, és  törvényben  kell
    büntetéssel fenyegetni, hanem általában azt követelik meg, hogy
    a   büntetőjogi   felelősségre  vonásnak,  az  elítélésnek   és
    megbüntetésnek   kell  törvényesnek  és  törvényen   alapulónak
    lennie. Ugyanazt teszik tehát, mint amit az Alkotmányunk 57.  §
    (4) bekezdése előír.” (ABH 1992, 77, 86.)

     2.2.  A  fordulat  jelenti ugyanakkor  a  kihirdetés  révén  a
    magyar jog részévé tett nemzetközi szerződéseket is, részben az
    Alkotmány   7.   §   (1)   bekezdésében   foglalt   rendelkezés
    kapcsolódásával.
     A      Btk.      több     cikke     nemzetközi     szerződéses
    kötelezettségvállalás    következményeként    került    be    a
    törvénykönyvbe  és  több  olyan  is  van  (apartheid  157.   §,
    nemzetközi  szerződés által tiltott fegyver alkalmazása  160/A.
    §,   nemzetközi   gazdasági  tilalom  megszegése   261/A.   §),
    amelyiknek az alkalmazása külön nemzetközi jogszabálytól, annak
    tartalmától  függ. Ennek feltétele a szerződés kihirdetettsége.
    Az  Alkotmánybíróság  a  47/2000. (XII. 14.)  AB  határozatában
    megsemmisítette  a  Btk. 283/B. §-át, hangsúlyozva,  hogy  „egy
    jogszabályba  foglalás  nélküli, illetve  egy  közzé  nem  tett
    nemzetközi  egyezmény előírásainak megszegése  nem  alapozhatja
    meg a büntetőjogi felelősséget.” (ABH 2000, 377, 380.)

     2.3.  A  fordulat  jelenti továbbá,  az  Alkotmány  7.  §  (1)
    bekezdésére tekintettel, adott esetben az egyetemes  nemzetközi
    szokásjogon alapuló büntetendőség elfogadását.
     Ebben    az    értelemben   jellemezte   a   kapcsolatot    az
    Alkotmánybíróság  is  a  2/1994. (I. 14.)  AB  határozatban,  a
    Polgári  és  Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya  és  az
    Emberi  Jogok Európai Egyezménye vonatkozásában: „A  nemzetközi
    jog,  amelynek  szintén sarkalatos tételei  között  szerepel  a
    nullum  crimen  sine  lege,  nulla poena  sine  lege  elve,  az
    általános    szabály    alóli    kivétel    megengedhetőségének
    megfogalmazásával  fogadta be magába a II. világháborút  követő
    visszaható  hatályú  jogalkotást.  Ennek  a  belső  jogban   is
    kihirdetett   dokumentumai  a  Polgári   és   Politikai   Jogok
    Egyezségokmánya  és  az  Emberi Jogok  Európai  Egyezménye.  Az
    Alkotmány  nem  tartalmaz  az Egyezségokmány  és  az  Egyezmény
    kivételt   engedő   rendelkezéseihez   hasonlót   az   57.    §
    (4)  bekezdésében foglalt alkotmányos büntetőjogi alapelv alól.
    Azonban az 53/1993. AB határozat értelmében az Alkotmány 57.  §
    (4)  bekezdése  és  a  7. § (1) bekezdése egymásra  tekintettel
    értelmezendők.  »A  nullum  crimen  elv  feltétlen  belső  jogi
    érvényesülését  garantáló 57. § mellett a  7.  §  (1)  bekezdés
    erejénél   fogva  alkotmányosan  érvényesülnek   a   nemzetközi
    büntetőjognak  a  háborús  bűncselekményekre  és  az  emberiség
    elleni  bűncselekményekre vonatkozó szabályai.« (V.2.p.)”  (ABH
    1994, 41, 53-54.)

     2.4.    Az   Alkotmánybíróság   az   elmúlt   években   hozott
    határozataiban   rámutatott  arra,   hogy   az   Európai   Unió
    jogrendszere   nemzetközi   jogi   eredete   ellenére    önálló
    jogrendszer, amelyben az Alkotmánybíróság az ún. eredeti jogot,
    azaz  „szerződési eredetük dacára, az Európai Unió  alapító  és
    módosító  szerződéseit  nem  nemzetközi  szerződésként  kívánja
    kezelni”  (1053/E/2005. AB határozat, ABH, 2006, 1824,  1828.),
    és  ezek  a  „szerződések, mint elsődleges  jogforrások  és  az
    Irányelv, mint másodlagos jogforrás közösségi jogként  a  belső
    jog  részei, mivel a Magyar Köztársaság 2004. május 1-jétől  az
    Európai    Unió   tagja.   Az   Alkotmánybíróság   hatáskörének
    szempontjából a közösségi jog nem minősül az Alkotmány 7. § (1)
    bekezdésében meghatározott nemzetközi jognak.” [72/2006.  (XII.
    15.) AB határozat, ABH 2006, 819, 861.].
     Erre  tekintettel akkor vetődhet fel az Alkotmány  57.  §  (4)
    bekezdésének  a 2/A. § (1) bekezdésével összefüggésben  történő
    értelmezése,  amikor  olyan jogi aktus  alkalmazandósága  merül
    fel,   amelynek   meghozatalára  az  Alkotmány   2/A.   §   (1)
    bekezdésében  foglalt „az Európai Uniót, illetőleg  az  Európai
    Közösségeket    (a   továbbiakban:   Európai   Unió)    alapító
    szerződésekből  fakadó jogok gyakorlásához  és  kötelezettségek
    teljesítéséhez  szükséges  mértékig”  fordulat  értelmében   az
    Európai  Unió  intézményei útján megvalósult  hatáskörgyakorlás
    révén  került sor. Ilyen az Európai Unión belül, az ún. belügyi
    és igazságügyi együttműködés területén fordulhat elő.

     2.5.  Az  Alkotmánybíróság megállapította, hogy  az  Alkotmány
    57.  §  (4) bekezdésének szövegében a „magyar jog” fogalma  alá
    sorolódva  az  „eredeti”  magyar jog,  azaz  a  magyar  büntető
    törvény,  valamint  emellett adott esetben  egyes  cselekmények
    büntetendőségét  kimondó  és magyar jogszabályként  kihirdetett
    nemzetközi    jogi    kötelezettségvállalások,    illetve    az
    alkotmánybeli adopció révén a nemzetközi szokásjog, valamint  a
    büntetendőséget kimondó és a magyar államot is kötelező európai
    uniós aktusok logikailag zárt rendszert képeznek.

     3.  Az  Alkotmánybíróság rámutat arra, hogy e rendszer elemeit
    képező  normáknak  az  elmúlt években tapasztalt  megsokasodása
    egyik  következménye azonban a számtalan átfedés: új nemzetközi
    szerződések,  új  európai  uniós  jogi  aktusok  jelennek  meg,
    amelyek    számos    esetben    csak    megismételnek     olyan
    kötelezettségeket, amelyeket a magyar állam által elfogadott és
    a hazai jogrendben kihirdetett nemzetközi jogi kötelezettségek,
    illetve  az  európai  uniós  együttműködés  szabályai  szerinti
    kötelezettségek már tartalmaznak.
     Az    államok   egyre   intenzívebbé   váló   büntetőjogi   és
    igazságszolgáltatási együttműködése sokasodó,  a  magyar  állam
    által  elfogadott nemzetközi jogi és európajogi  normáinak  meg
    kell    felelniük    a   magyar   Alkotmány   követelményeinek,
    mindenekelőtt a büntetőjogi legalitás követelményeinek, amelyek
    kiemelkedő  fontosságára, alkotóelemeire  illetve  teljesülésük
    elengedhetetlen   feltételeire   az   Alkotmánybíróság   számos
    határozatában rámutatott.
     Az   Alkotmánybíróság   a  büntetőjogi   legalitást   illetően
    kialakított  gyakorlatából az következik,  hogy  bűncselekményi
    tényállást  csak törvény állapíthat meg. A büntetni  rendeltség
    lényegét   a   Btk.   általános   és   különös   része   és   a
    keretdiszpozíciók tartalma határozza meg. Csak olyan magatartás
    tekinthető   bűncselekménynek,  amit   a   törvény   büntetendő
    cselekményként  fogalmaz  meg.  Ezért  a  magyar  jog  szerinti
    bűncselekmény megítéléséhez feltétlenül szükséges a  tényállási
    elemek megléte.

                                  VI.

     Az     Alkotmánybíróság     ezután    az     EUIN-megállapodás
    létrehozásának  előzményeit  tekintette  át.  Vizsgálata  során
    kiemelkedő  jelentőséget tulajdonított az  Alkotmánybíróság  az
    Európai  Unió Tanácsa (a továbbiakban: Tanács) által elfogadott
    — az európai elfogatóparancsról és a tagállamok közötti átadási
    eljárásokról    szóló    —    kerethatározatnak    (2002/584/IB
    kerethatározat,  kihirdetve: Hivatalos Lap L  190,  2002.  júl.
    18.,  0001-0020.  o., a továbbiakban: Kerethatározat),  amelyre
    tekintettel fogadták el az EUIN-megállapodást. Bár az indítvány
    nem   tartalmaz   erre   vonatkozó  kérelmet,   de   a   szoros
    összefüggésre  és  a  két dokumentum éppen az  indítvány  által
    érintett  részek  tekintetében megállapítható  helyenkénti  szó
    szerinti azonosságára tekintettel az Alkotmánybíróság azt külön
    is áttekintette.

     1.  Az Alkotmánybíróság utal arra, hogy a kiadatás napjainkban
    egyre   kevésbé  alkalmas  eszköznek  bizonyul   a   rendkívüli
    méreteket öltő — szervezett — bűnözés elleni harcban, főleg egy
    olyan  határok nélküli térségben, mint amilyen az Európai Unió,
    ahol  az  államok közötti bizalom és együttműködés  mértéke  és
    értéke  — jogi értelemben is — igen magas, és több jogintézmény
    tekintetében kiindulópontként szolgál.
     Erre  tekintettel  az Amszterdami Szerződés  az  Európai  Unió
    céljai  közé  emelte a „szabadság, biztonság és jog térségének”
    létrehozását, és ezzel radikális változások előtt nyitotta  meg
    az  utat  a  nemzetközi bűnügyi együttműködés területén  is.  E
    folyamat  egyik  legelső lépéseként az Európai Tanács  tamperei
    ülésén  döntöttek arról, hogy az Európai Unió tagállamai között
    a  formális kiadatási eljárást el kell törölni, és azt fel kell
    váltani   egy  gyors  átadási  eljárással,  amely  a  kölcsönös
    elismerés  elvén  alapul. Eszerint minden tagállam  igazságügyi
    hatóságának  —  meghatározott  feltételek  mellett  —  el  kell
    ismernie  a másik tagállam kijelölt igazságügyi hatósága  által
    hozzá   eljuttatott,   valamely  keresett   személy   átadására
    vonatkozó  kérelmét.  Ez a jogi megoldás megnyitja  az  európai
    bűnüldözési   terület  határait  azzal,  hogy   megkönnyíti   a
    tagállamok közötti „határokon” átmenően is a bűnüldözést és  az
    igazságszolgáltatást.
     Ezen  elv megvalósítása érdekében került sor 2002. június  13-
    án  a  Kerethatározat elfogadására a Tanács által.  Az  európai
    elfogatóparancs  —  mint  új jogintézmény  —  alkalmazására  az
    Európai Unió tagállamai között 2004. január 1-jétől került sor,
    a  Magyar  Köztársaság esetében az Európai  Unió  tagállamaival
    folytatott  bűnügyi  együttműködésről  szóló  2003.  évi  CXXX.
    törvény  (a továbbiakban: Betv.) 99. § (1) bekezdése értelmében
    az  Európai  Unióhoz való csatlakozás időpontjától. Az  európai
    elfogatóparancs  alapgondolata az, hogy  ha  valamely  tagállam
    igazságügyi  hatósága az általa kibocsátott jogi aktus  alapján
    valamely  büntetőeljárás alatt álló, vagy már  elítélt  személy
    átadását  kéri,  e határozatát az Európai Unió egész  területén
    végrehajtják, és a személyt lehetőleg rövid időn belül  részére
    átadják.  Az új eljárási rendszerben az európai elfogatóparancs
    végrehajtása  elsődlegesen  az  igazságügyi  hatóságok  közötti
    eljárásra  épül, és megszűnik a klasszikus kiadatási eljárásban
    jelen lévő közigazgatási és politikai döntési szint.
     A  Magyar  Köztársaság vonatkozásában a  Betv.  tartalmazza  a
    Kerethatározat  végrehajtására vonatkozó szabályokat.  A  Betv.
    egyes  cikkei  csaknem szó szerint azonosak a Kerethatározatban
    foglaltakkal.

     2.  Az  Alkotmánybíróság megállapította azt  is,  hogy  már  a
    Kerethatározat  meghozatalának előkészületei során  az  Európai
    Unió egyik legfontosabb döntéselőkészítő intézménye, az Európai
    Bizottság   kilátásba   helyezte,   hogy   egy,   az    Izlandi
    Köztársasággal és a Norvég Királysággal megkötendő megállapodás
    erre  a  két államra is kiterjeszti a Kerethatározat  hatályát.
    Ennek  az  alapja Izland és Norvégia, illetve a Tanács  között,
    1999.   május  17-én  kötött  megállapodás  a  Schengen  acquis
    átvételéről, alkalmazásáról és fejlesztéséről (Hivatalos Lap  L
    176,  1999.  júl. 10. 36-52. o.). Később azonban  az  a  döntés
    született,  hogy  ne  a Kerethatározat hatályát  terjesszék  ki
    rájuk,  hanem  azonos  tartalmú nemzetközi szerződést  kössenek
    velük.  Ennek a folyamatnak az egyik főállomása a Tanács  2006.
    június  27-i  határozata az Európai Unió, valamint  az  Izlandi
    Köztársaság  és  a  Norvég Királyság  között  az  Európai  Unió
    tagállamai   valamint  Izland  és  Norvégia   közötti   átadási
    eljárásról  szóló Megállapodás aláírásáról. Ezt a  határozatot,
    az   EUIN-megállapodás  szövegével  együtt  az   Európai   Unió
    Hivatalos Lapja 2006. október 21-i L 292. száma tette közzé  az
    Európai Unió valamennyi hivatalos nyelvén.

                                 VII.

     Az   Indokolás   V/2.   pontjában  már   történt   utalás   az
    Alkotmánybíróságnak    a   büntetőjogi   legalitást    illetően
    kialakított gyakorlatában megfogalmazott követelményekre.
     Az  Alkotmánybíróság megítélése szerint a  Törvény  3.  §-ában
    foglalt  EUIN-megállapodás  szövege önmagában  véve  esetenként
    többféle értelmezést tesz lehetővé. Ez különösen vonatkozik  az
    EUIN-megállapodás  3. § (2) bekezdésének  „a  végrehajtó  állam
    joga    szerint   tényállási   elemeiktől   és   minősítésüktől
    függetlenül”  szövegrészére, amely — a  Törvényben  és  csak  a
    Törvényben  —  a központozás (interpunctio) megváltozása  miatt
    tartalmilag is eltér a Kerethatározattól.
     Az  EUIN-megállapodás megfogalmazásakor az Európai Unió azt  a
    megoldást  alkalmazta, hogy amennyire csak lehet,  szó  szerint
    vegye   át   az  EUIN-megállapodásba  a  Kerethatározat   egyes
    rendelkezéseit, így az EUIN-megállapodás 3. cikke  indítvánnyal
    érintett  (4)  bekezdésének a szövege azonos  a  Kerethatározat
    2. cikke (2) bekezdésének a szövegével. Az EUIN-megállapodás 3.
    cikke    indítvánnyal   érintett   (2)   bekezdésében   foglalt
    rendelkezés   szövegével   megegyező   szabályt   tartalmaz   a
    Kerethatározat 2. cikke (4) bekezdésének második fele is.
     Az   Alkotmánybíróság  megjegyzi,   hogy   a   3.   cikk   (2)
    bekezdésében foglalt rendelkezés megfogalmazásakor nem az  volt
    az uniós jogalkotó szándéka, hogy kifejezetten kizárja a kettős
    büntethetőség elvére való hivatkozást. Nem kívánta  megvonni  a
    végrehajtó  államtól  a  jogot,  hogy  a  saját  joga  szerinti
    büntethetőség fennállását megvizsgálja. Erre az indítványban is
    tükröződő értelmezésre azonban a Törvény — és csak a Törvény  —
    tagadhatatlanul  valóban  alapot  adhat,  akkor,   amikor   nem
    alkalmazza azt a kiemelést, amit a Kerethatározat eszközölt.
     Az   Alkotmánybíróság  —  ahogyan  a  köztársasági  elnök   is
    hivatkozott   rá  —  a  11/1992.  (III.  5.)  AB  határozatában
    összefoglalta, hogy a „nullum crimen sine lege és  nulla  poena
    sine  lege alkotmányos alapelvek, amelyeknek számos büntetőjogi
    szabály   adja   meg  jogszerű  tartalmát.  Ilyen   szabály   a
    bűncselekmény  fogalomnak  a Btk.-ban  adott  meghatározása,  a
    büntetés   és  a  büntetési  rendszer  törvényes  fogalmai.   A
    bűncselekmény  fogalom ugyanúgy, mint a  büntetés  fogalma,  az
    egyén    büntetőjogi   felelőssége   és   felelősségre   vonása
    szempontjából  döntő. Az egyén alkotmányos szabadságát,  emberi
    jogait  nem  csak a büntetőjog különös részének tényállásai  és
    büntetési  tételei  érintik,  hanem  alapvetően  a  büntetőjogi
    felelősség,  a  büntetéskiszabás és a büntethetőség  összefüggő
    zárt  szabályrendszere. (…) Összegezve: a  nullum  crimen  sine
    lege  és  a nulla poena sine lege elvei a büntetőjogi legalitás
    alkotmányos elvének részei, (…)” (ABH 1992, 77, 86-87.).
     Erre  tekintettel az Alkotmánybíróság megállapította,  hogy  a
    Törvény  3. §-a — ebben a részében — nem nyújt kellő  garanciát
    az  Alkotmány 57. § (4) bekezdésében megfogalmazott követelmény
    maradéktalan érvényesüléséhez, ezért alkotmányellenes.

                                 VIII.

     Az   Alkotmánybíróság  az  EUIN-megállapodás   3.   cikk   (3)
    bekezdésének  az indítványban kért vizsgálatát is elvégezte  és
    megállapította  az EUIN-megállapodás 3. cikk  (3)  bekezdésében
    hivatkozott, a terrorizmus visszaszorításáról szóló strasbourgi
    egyezmény  (kihirdette:  1997. évi XCIII.  törvény)  1.  és  2.
    cikkében,  továbbá  a  terrorizmus  elleni  küzdelemről   szóló
    2002/475/IB.   sz.   tanácsi   kerethatározat   1-4.   cikkében
    nevesített  bűncselekményfajták vonatkozásában is a hazai  jogi
    rendelkezésekkel való megfeleltethetőséget.
     Megállapította továbbá, hogy a szándékos emberölés (Btk.  166.
    §),   emberrablás  (Btk.  175/A.  §),  túszejtés   (ti.)   mint
    terrorcselekmény, (Btk. 261. §), erőszakos közösülés (Btk. 197.
    §) bűncselekmények alapesetében is a kiszabható büntetési tétel
    alsó határa már eleve meghaladja az egy évet. Ugyanez a helyzet
    a    visszaélés    kábítószerrel    bűncselekmények    bizonyos
    alakzatainál. (Btk. 282/A. §, 282/B. §)

     A  súlyos  testi  sértés (Btk. 170. §), a  személyi  szabadság
    megsértése  (Btk. 175. §) esetén alapesetben a büntetési  tétel
    alsó határa nincs megszabva, de a Btk. Általános Része szerinti
    generális  minimumra  figyelemmel  [40.  §  (2)  bekezdése]   a
    szabadságvesztés  szükségképpen legalább két hónap.  Ugyanakkor
    terrorcselekményként minősülésük esetében [a Btk.  261.  §  (9)
    bekezdésére tekintettel] a 261. § szerint büntetendők.

     Az  EUIN-megállapodás 3. cikk (3) bekezdése a hatálya alá  eső
    cselekmények  kritériumaként azt írja  elő,  hogy  a  büntetési
    tétel  felső határa haladja meg az egy évet. Ez a súlyos  testi
    sértés  és  a személyi szabadság megsértése esetén is teljesül,
    mivel büntetési tételük felső határa három év. Teljesül továbbá
    a  visszaélés  kábítószerrel bűncselekmény  fent  nem  említett
    alakzatainál  (Btk. 282. § és 282/C. §) is, ahol alapesetben  a
    büntetési tétel felső határa előbbi esetében öt, illetve utóbbi
    esetében két év.

     Az  Alkotmánybíróság  megvizsgálta ezek  után  azonban  azt  a
    személyi kört, amelynek tagjai a 3. cikk (3) bekezdése  hatálya
    alá esnek és összevetette azt a Btk. fogalmi rendszerével:
       – a   Btk.  19.  §-a  szerint  „elkövetők  a  tettes  és   a
         társtettes  (tettesek), valamint a felbujtó és a  bűnsegéd
         (részesek)”;
       – a  Btk. 20. §-ának (1) bekezdése szerint „tettes az, aki a
         bűncselekmény  törvényi tényállását megvalósítja”.  A  (2)
         bekezdése  szerint „társtettesek azok,  akik  a  szándékos
         bűncselekmény      törvényi      tényállását,       egymás
         tevékenységéről tudva, közösen valósítják meg.”;
       – a  Btk.  21.  §-a  szerint  „(1)  Felbujtó  az,  aki  mást
         bűncselekmény   elkövetésére   szándékosan   rábír.    (2)
         Bűnsegéd    az,    aki   a   bűncselekmény   elkövetéséhez
         szándékosan  segítséget  nyújt.  (3)  A  részesekre  is  a
         tettesekre    megállapított    büntetési    tételt    kell
         alkalmazni.”;
       – a  Btk.  137.  §-ának (7) bekezdése szerint  „bűnszövetség
         akkor  létesül, ha két vagy több személy bűncselekményeket
         szervezetten   követ  el,  vagy  ebben  megállapodik,   és
         legalább  egy  bűncselekmény elkövetését  megkísérlik,  de
         nem jön létre bűnszervezet.”;
       – a  Btk.  137.  §-ának (8) bekezdése szerint „bűnszervezet:
         három   vagy   több   személyből  álló,   hosszabb   időre
         szervezett, összehangoltan működő csoport, amelynek  célja
         ötévi  vagy  ezt meghaladó szabadságvesztéssel  büntetendő
         szándékos bűncselekmények elkövetése.”

     Ugyanakkor  az EUIN-megállapodás 3. cikkének (3) bekezdése  az
    ott  felsorolt, imént ismertetett bűncselekmények  esetében  az
    átadás hatálya alá tartozónak tekinti azt, aki magatartásával e
    bűncselekmények  valamelyikének elkövetéséhez „hozzájárul”,  de
    az  adott cselekmény tényleges elkövetésében nem vesz részt.  E
    „hozzájárulásnak”   szándékosnak   kell   lennie,   és    annak
    ismeretében   kell   történnie,   hogy   az   illető    személy
    részvételével   „hozzájárul”   az   adott   szervezet   bűnözői
    tevékenységeinek megvalósulásához.

     Az  Alkotmánybíróság  rámutat arra, hogy az  EUIN-megállapodás
    3.   cikke   (3)   bekezdésének  magyar   szövegében   szereplő
    „hozzájárulás”   nem  szükségképpen  és  nem   minden   esetben
    azonosítható   a  Btk.  idézett  cikkei  szerinti  fogalmakkal,
    különös tekintettel a „segítségnyújtás”-ra.

     Szemben   a   3.   cikk  (2)  bekezdésének  vizsgálata   során
    alkalmazott  módszerrel, a 3. cikk (3)  bekezdése  esetében  az
    Alkotmánybíróság  a  Kerethatározattal nem tudta  összevetni  a
    szöveget, mivel abban ilyen tartalmú cikk nincs.

     Az  EUIN-megállapodás 3. cikk (3) bekezdése annyira egyértelmű
    parancsot   hordoz  (ti.  „egy  állam  semmilyen  esetben   sem
    tagadhatja  meg”  a fentiek szerint kibocsátott elfogatóparancs
    végrehajtását),   hogy  a  büntetőjogi  legalitás   alkotmányos
    kritériumai alapján nem engedhető meg, hogy ez olyan  elkövetői
    magatartásokra mutasson, amelyek különbözőképpen  értelmezhetők
    és  a  Btk. fogalmi rendszeréhez bizonytalanul illeszkednek.  E
    bizonytalanságot semmiképpen sem tudja ellensúlyozni, hogy a 3.
    cikk (3) bekezdése ugyanakkor az 5. cikk (1) bekezdésének b)-g)
    pontjára valamint a 6., a 7., és a 8. cikkre történő utalásával
    mégis  lehetőséget  nyújt a végrehajtás  megtagadására,  többek
    között  a  vétőképtelen kor, a ne bis in idem  re  szabály,  az
    elévülés, illetve a kegyelem esetén.

     Erre  tekintettel az Alkotmánybíróság megállapította,  hogy  a
    Törvény  3. §-a — ebben a részében is —az Alkotmány 57.  §  (4)
    bekezdésével    ellentétes,    továbbá    nem    teljesíti    a
    normavilágosságnak az Alkotmány 2. § (1) bekezdéséből kibontott
    követelményét, ekként alkotmányellenes.

                                  IX.

     Az Alkotmánybíróság figyelmet fordított arra a tényre, hogy  a
    Kerethatározat szóhasználatát szorosan követő EUIN-megállapodás
    előkészítése során a két érintett állam büntetőtörvénykönyvének
    érintett  diszpozícióit  és  büntetési  tételeit  ellenőrizték,
    egyeztették,  és  csak a büntetőtörvénykönyvek módosítása  után
    került  sor  arra, hogy az EUIN-megállapodást az  Európai  Unió
    részéről, illetve Norvégia és Izland részéről aláírják.  Ez  az
    egyeztetési   folyamat  a  jogrendszerek  között   az   átadási
    együttműködést   akadályozó  mérvű   különbözőségek   lehetőség
    szerinti kiküszöbölésére irányult. (A Lisszaboni Szerződésnek a
    69A., 69B. cikkeiben foglalt rendelkezései ugyanakkor maguk  is
    a   büntető  jogi  tényállások  vonatkozásában  a  harmonizáció
    további, szükségesnek tartott elmélyítését irányozzák elő.)

     Az     európai     büntetőügyi     és     igazságszolgáltatási
    együttműködésben     kulcselemet     képező     szabály,     az
    együttműködésben  résztvevő másik állam  jogrendszerébe  vetett
    bizalom.  Ez  nem korlátozódik az Európai Unióra (illetve  azon
    belül  a schengeni együttműködésben résztvevő államokra), hanem
    a  schengeni  együttműködésben teljes  jogú  tagként  résztvevő
    minden  állam vonatkozásában irányadó, függetlenül attól,  hogy
    az  illető állam egyszersmind tagja-e az Európai Uniónak,  vagy
    sem.  Ennek  a szabálynak a meghirdetése, a ne bis in  idem  re
    szabály  tartalmának összefüggéseiben elemezve, éppen  Norvégia
    vonatkozásában   került   kimondásra  az   Európai   Közösségek
    Bíróságának  a  Leopold Henri Van Esbroeck  (affaire  C-436/04)
    ügyhöz   kapcsolódó,   2006.  március  9-én   hozott   előzetes
    állásfoglalása 30. §-ában.

     Ezután  az  Alkotmánybíróság  az EUIN-megállapodás  3.  §  (4)
    bekezdésében felsorolt 32 bűncselekmény tényállásainak a magyar
    Btk.-val  való  megfeleltethetőségét vizsgálta. Megállapította,
    hogy a hormontartalmú anyagok és más növekedésserkentők tiltott
    kereskedelme bűncselekménynek nincs megfelelője a Btk.-ban.

     A  Btk-nak az 1998. évi LXXXVII. törvénnyel történő módosítása
    a  283/B.  §  gyanánt  iktatott be egy  tényállást  „visszaélés
    teljesítményfokozó  szerrel  vagy  módszerrel”  cím  alatt.  Ez
    tulajdonképpen az Európa Tanács keretében, Strasbourgban  1989.
    november  16-án létrejött, a tiltott teljesítményfokozó  szerek
    és    módszerek    használata   elleni   egyezményből    fakadó
    kötelezettségek  végrehajtása  végett  került  be  a   Btk.-ba.
    Jóllehet    ez   az   „anti-doping   convention”   Magyarország
    vonatkozásában  1990 óta hatályos egyezmény  volt,  sokáig  nem
    került kihirdetésre. Az Alkotmánybíróság a 47/2000. (XII.  14.)
    AB   határozatában  megsemmisítette  a  Btk.   283/B.   cikkét,
    hangsúlyozva, hogy „egy jogszabályba foglalás nélküli,  illetve
    egy közzé nem tett nemzetközi egyezmény előírásainak megszegése
    nem  alapozhatja  meg a büntetőjogi felelősséget.”  (ABH  2000,
    377, 380.)

     Az  Alkotmánybíróság rámutat arra, hogy 2000. óta  nem  került
    sor  arra,  hogy az Országgyűlés önálló, részletes  büntetőjogi
    definíciót  alkosson  e tárgyban, közben azonban  a  2003.  évi
    LXXVIII. törvénnyel történő kihirdetéssel a magyar jog  részévé
    tette  a  kérdéses európa tanácsi egyezményt. Ezzel  a  ténnyel
    azonban  a  jogi koordináták is alapvetően megváltoztak,  immár
    nem  áll fenn az a helyzet, amit az Alkotmánybíróság a 47/2000.
    (XII. 14.) AB határozatban kifogásolt.

     Erre   a   tényre,   valamint  a  Kerethatározatra,   az   azt
    implementáló   Betv.-re  is  figyelemmel  az   Alkotmánybíróság
    megállapította,  hogy a kettős büntethetőség feltételéről  való
    lemondás  a  „hormontartalmú anyagok és más, növekedésserkentők
    tiltott  kereskedelme” bűncselekmény vonatkozásában  ellentétes
    az  Alkotmány  57.  §  (4) bekezdésével.  Amennyiben  a  Magyar
    Köztársaság  elismeri az EUIN-megállapodás  kötelező  hatályát,
    azt  a kötelezettséget is vállalja, hogy ha annak 3. cikke  (4)
    bekezdésében  felsorolt bűncselekmények közül a „hormontartalmú
    anyagok   és   más,  növekedésserkentők  tiltott  kereskedelme”
    bűncselekmény  elkövetésére hivatkozással norvég  vagy  izlandi
    igazságszolgáltatási szerv elfogatóparancsot  ad  ki,  amelyben
    Magyarországot   jelöli   végrehajtó   államként,   a    magyar
    igazságszolgáltatási  szervnek teljesítenie  kell  a  parancsot
    attól függetlenül, hogy a magyar jog a kérdéses cselekményt nem
    minősíti  annak. Az EUIN-megállapodás nem ad lehetőséget  a  3.
    cikk  (4)  bekezdésében felsorolt bűncselekményekre vonatkozóan
    olyan  fenntartás- vagy nyilatkozattételre,  amely  a  kötelező
    hatályt  egyoldalúan  —  azaz  nem  viszonosságon  alapulóan  —
    kizárja.

     A   nullum   crimen  sine  lege  elvet  az  EUIN-megállapodást
    kihirdetni   kívánó   törvényre  vetítve  az   Alkotmánybíróság
    megállapította, hogy abban tulajdonképpen van olyan crimen, ami
    mögött  biztos, hogy jelenleg nincs lex, vagyis a magyar  Btk.-
    ból  hiányzik  a bűncselekményi tényállása: ez a hormontartalmú
    anyagok és más növekedésserkentők tiltott kereskedelme.

     Ezen   a   ponton   tehát  igazolódik  a  köztársasági   elnök
    aggodalma,   hogy  a  Törvény  olyan  cselekmény  esetében   is
    felhatalmazza  a magyar hatóságokat a magyar Alkotmány  hatálya
    alá  tartozó  jogalanyok bűnössé nyilvánítására és  büntetéssel
    sújtására  irányuló cselekmények elvégzésére, mely cselekmények
    az   elkövetés   időpontjában  a   magyar   jog   szerint   nem
    bűncselekmények.

     Következésképpen az Alkotmánybíróság megállapította,  hogy  az
    EUIN-megállapodás  3.  cikke  (4)  bekezdésének  —  jelenleg  a
    „hormontartalmú  anyagok  és  más  növekedésserkentők   tiltott
    kereskedelme”  szövegrészéből  folyó  nemzetközi  kötelezettség
    mögöttes, Btk.-ban foglalt törvényi tényállás hiányában való  —
    elvállalása  miatt a Törvény 4. §-a abban a részében,  amely  a
    Magyar   Köztársaságnak  az  EUIN-megállapodás  3.   cikk   (4)
    bekezdéséhez     tett     nyilatkozatát     tartalmazza,     is
    alkotmányellenes.

                                  X.

     Eljárása  során  az  Alkotmánybíróság  tanulmányozta  azt   az
    értelmezést,  amit az Európai Közösségek Bírósága  adott  2007.
    május  3-án a C-303/05. sz. ügyben, azaz az Advocaten  voor  de
    Wereld  VZW  és a Leden van de Ministerraad között  folyamatban
    volt  eljárásban  a  belga alkotmánybíróság  által  benyújtott,
    előzetes   döntéshozatal   iránti  kérelem   tárgyában   hozott
    ítéletben,  továbbá azt, amit az Európai Közösségek Bírósága  a
    Leopold   Henri   Van   Esbroeck  (affaire   C-436/04)   ügyhöz
    kapcsolódó,     2006.    március    9-én    hozott     előzetes
    állásfoglalásában fejtett ki. Az Alkotmánybíróság  áttekintette
    a   francia   [2002.   szeptember  26-i  n°   368.282   jelzetű
    állásfoglalás (avis)], a német szövetségi (2 BvR  2236/04  ügy,
    2005.  július  18-i ítélet), a cseh (2006. május  3-i,  Pl.  ÚS
    66/04 sz. határozat), a lengyel (P 1/05 ügy, 2005. április 25-i
    határozat), a ciprusi (Ap. 294/2005 sz. ügy, 2005. november 7-i
    határozat),  a szlovén (U-I-14/06. sz. ügy, 2006.  június  22-i
    végzés),  és a belga (2007. október 10-i, 128/2007. sz.  ítélet
    Advocaten  voor  de Wereld VZW ügyben) alkotmánybíróságoknak  a
    Kerethatározat  egyes,  az átadási kötelezettséggel  összefüggő
    kérdései tárgyában hozott határozatait is.

     Az  Alkotmánybíróság észlelte továbbá azt is, hogy az  Európai
    Közösségek  Bírósága  2008. január 15-én —  a  Tanácsnak  2007.
    december  20-án hozott, 2008/79/EK, Euratom jelzetű, a  Bíróság
    alapokmányáról  szóló jegyzőkönyv módosításáról  c.  határozata
    alapján,   amelyben  a  Tanács  felkérte  a   Bíróságot,   hogy
    szabadságelvonással  járó  esetekben  alkalmazza  a  sürgősségi
    előzetes   döntéshozatali  eljárást  —   módosította   eljárási
    szabályzatát,  és beiktatott egy 23a. cikket,  mely  szerint  a
    szabadság,  a  biztonság  és  a jog érvényesülésének  térségére
    vonatkozó előzetes döntéshozatalra utalás esetében az  eljárási
    szabályzat   sürgősségi  eljárást  írhat  elő   (Európai   Unió
    Hivatalos  Lapja  2008.  január 29-i  L  24.  sz.,  39-44.  o.,
    hatályba lépés: 2008. március 1.).

     Az   Alkotmánybíróság  megállapította,  hogy  ily  módon,   az
    elfogató   parancs  címzettjeként  a  magyar   állam   részéről
    megjelölt Fővárosi Bíróság, amennyiben kétségei merülnek fel az
    elfogatóparancs  mögött  levő európai jogi  norma  értelmezését
    illetően,  rövid úton választ kaphat arra. Ily  módon  garancia
    keletkezett  arra nézve is, hogy megoldódjon az  ún.  megkereső
    állam,  illetve Magyarország, mint adott esetben már végrehajtó
    állam,  illetékes igazságszolgáltatási szervei közötti  esetleg
    kialakuló vita. Ez további biztosítékot jelent arra,  hogy  egy
    megkereső  és  egy  végrehajtó  állam  mindig  ugyanabban,   az
    egységes európai jogi értelemben értelmezze a mögöttes normát.

                                  XI.

     1.  Az  Alkotmánybíróság a jelen ügyben a  Törvény  szövegének
    alkotmányosságát  vizsgálta.  Az  a  tény,   hogy   a   Törvény
    alkotmányellenes, nem jelent ugyanakkor értékítéletet az  EUIN-
    megállapodás  tartalmi  elemei felett,  hanem  a  Törvénynek  a
    jelenlegi  alkotmányos  keretek közötti be  nem  fogadhatóságát
    jelenti.
     Az   Alkotmánybíróság  eljárása  alatt  a  Magyar  Köztársaság
    Országgyűlése  elfogadta  a  Magyar  Köztársaság  Alkotmányáról
    szóló  1949.  évi  XX. törvény módosításáról  szóló  2007.  évi
    CLXVII.  törvényt  (a  továbbiakban: Alkmtv.),  amely  hatályba
    lépése  után  az  alábbi  szövegűre  alakítja  az  57.  §   (4)
    bekezdését:
     „Senkit   nem   lehet  bűnösnek  nyilvánítani  és  büntetéssel
    sújtani  olyan  cselekmény miatt, amely az elkövetés  idején  a
    magyar  jog  vagy — a határozatok kölcsönös elismerése  elvének
    érvényesülése  céljából  az Európai  Unió  jogi  aktusai  által
    meghatározott körben, az alapvető jogok lényeges tartalmát  nem
    korlátozva   —   a  szabadságon,  a  biztonságon   és   a   jog
    érvényesülésén  alapuló térség létrehozásában  közreműködő  más
    állam joga szerint nem volt bűncselekmény.”
     Az  alkotmányozó tehát — pro futuro jelleggel  —  szükségesnek
    tartotta az Alkotmány 57. cikke (4) bekezdésének kiegészítését.
    Mivel   a   Lisszaboni  Szerződés  hatályba   lépéséhez,   mint
    feltételhez  kötötte, ésszerűen rövid ratifikálási időtartammal
    számolt: „Ez a törvény az Európai Unióról szóló szerződés és az
    Európai  Közösséget  létrehozó  szerződés  módosításáról  szóló
    lisszaboni   szerződés   hatálybalépésével   egyidejűleg    lép
    hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.”
     Így  hatálybalépése  után a módosítás  az  Alkotmány  szintjén
    megszünteti az előzőekben kimondott alkotmányellenesség  okait,
    illetve  ki  tudja egyenlíteni azokat az egyeztetések  ellenére
    esetleg megmaradt különbségeket, amelyek — figyelemmel az 57. §
    (4) bekezdésének jelenleg hatályos megfogalmazására és az abból
    a  büntetőjogi  legalitást illetően az  Alkotmánybíróság  által
    kibontott  követelményekre — a megkereső és a végrehajtó  állam
    viszonylatában  az átadási együttműködés alkotmányos  akadályát
    képezik.
     Az   alkotmánymódosítás  azonban  még  nem  hatályos,  és   az
    alkotmányozó  a  hatálybaléptetését időben késleltetve,  azt  a
    Lisszaboni  Szerződés hatálybalépéséhez igazította.  Ez  utóbbi
    szerint:  „6.  cikk  (2)  E szerződés 2009.  január  1-jén  lép
    hatályba, feltéve, hogy valamennyi megerősítő okiratot  letétbe
    helyezték,  illetve ennek hiányában az azt  követő  hónap  első
    napján,  hogy  az  utolsó  aláíró  állam  is  letétbe  helyezte
    megerősítő okiratát.”

     2.  Az Alkotmánybíróság mindenkor a hatályos Alkotmány alapján
    jár   el,   az   alkotmányellenesség   vizsgálata   során   nem
    alkalmazhatja  a  hatályban nem lévő  alkotmánymódosításnak  az
    alkotmányozó által észlelt alkotmányossági probléma megoldására
    kidolgozott szabályát.
     Az   Alkotmánybíróság  az  Indokolás  VII-VIII-IX.  pontjaiban
    kifejtettekre  tekintettel így megállapította,  hogy  az  EUIN-
    megállapodás  kihirdetéséről  szóló  törvény  alkotmányellenes.
    Ezért  az  Abtv.  36.  § (2) bekezdésére figyelemmel  az  EUIN-
    megállapodás mindaddig nem erősíthető meg, illetve — az  Nsztv.
    7. és 8. §-a szóhasználatával — e nemzetközi szerződés kötelező
    hatályának  elismeréséről szóló okiratot a  köztársasági  elnök
    addig nem állíthatja ki, amíg az Alkmtv. hatályba nem lép, vagy
    amíg  az  Országgyűlés  az alkotmányellenességet  azt  megelőző
    időpontban másként meg nem szünteti.
     E  vagylagosság  azon  alapul, hogy elvben  sem  a  Lisszaboni
    Szerződés hatálybalépésének elhúzódását nem lehet kizárni,  sem
    azt,  hogy  a  jelenleg  a  Lisszaboni  Szerződésben  irányzott
    dátumhoz  képest is korábban áll be a magyar állam érdekeltsége
    —   az   alkotmányellenesség  kiküszöbölésével   —   az   EUIN-
    megállapodásról szóló törvény hatálybaléptetésére.

     Az  Alkotmánybíróság a határozatnak a Magyar  Közlönyben  való
    közzétételét az alkotmányellenesség megállapítására tekintettel
    rendelte el.
                            Dr. Bihari Mihály
                       az Alkotmánybíróság elnöke

                Dr. Balogh Elemér     Dr. Bragyova András
                alkotmánybíró               alkotmánybíró

                Dr. Holló András          Dr. Kiss László
                alkotmánybíró               alkotmánybíró

                Dr. Kovács Péter     Dr. Kukorelli István
                előadó alkotmánybíró        alkotmánybíró

               Dr. Lenkovics Barnabás    Dr. Lévay Miklós
               alkotmánybíró                alkotmánybíró

               Dr. Paczolay Péter     Dr. Trócsányi László
               alkotmánybíró                 alkotmánybíró
     Dr. Paczolay Péter alkotmánybíró párhuzamos indokolása

      Egyetértek  a  határozat  rendelkező részével,  de  nem  értek
     egyet   az   indokolás  V.,  VII.,  VIII.   és   IX.   részében
     foglaltakkal.  Véleményem szerint a Törvény 3.  §-ában  foglalt
     Megállapodás 3. cikk (2) és (3) bekezdése, valamint  a  Törvény
     4.   §-a  —  a  Megállapodás  3.  cikk  (4)  bekezdéséhez  tett
     nyilatkozatot megállapító részében — nem az indokolás  említett
     pontjaiban szereplő, hanem más érvek alapján alkotmányellenes.

      1.   Magyarország  és  Izland,  illetve  Norvégia   között   a
     kiadatási ügyek jelenleg az Európa Tanács 1957. december  13-án
     kelt  kiadatási egyezménye és jegyzőkönyvei (1994.  évi  XVIII.
     törvény   a  Párizsban,  1957.  december  13-án  kelt,  európai
     kiadatási     egyezmény    és    kiegészítő    jegyzőkönyveinek
     kihirdetéséről,  a  továbbiakban: kiadatási egyezmény)  szerint
     bonyolódnak.  A  Megállapodás 34. cikk (1) bekezdés  a)  pontja
     szerint   a   Megállapodás  a  kiadatási  egyezmény   megfelelő
     rendelkezéseinek helyébe lép.
      A  kiadatási egyezmény a kérelemre okot adó cselekmény  kettős
     büntethetőségének vizsgálatát írja elő [2. cikk (1)  bekezdés],
     a  3.  cikkben egyoldalú mérlegelési jogot enged a  megkeresett
     fél  számára  a  kiadatási  kérelem  teljesítése  körében,   6.
     cikkében  pedig  lehetővé teszi a saját állampolgár  kiadásának
     megtagadását.
      A   jelen  ügyben  vizsgált  törvénnyel  kihirdetni  tervezett
     Megállapodás  lényege,  hogy a kiadatási  ügyek  gyorsítása  és
     egyszerűsítése  érdekében az Európai Unió  tagállamai,  illetve
     Izland  és Norvégia a Megállapodás melléklete szerinti formában
     kiállított  elfogatóparancs alapján — amennyiben nem  áll  fenn
     megtagadási ok — átadják a területükön a saját hatóságuk  által
     elfogott személyt a kibocsátó külföldi állam hatóságai részére.
     Az  átadásról az átadást végrehajtó állam igazságügyi  hatósága
     dönt,  és  az  átadást  csak meghatározott  körülmények  esetén
     tagadhatja meg.
      A  Megállapodás 3. cikk (2) bekezdése főszabályként  a  kettős
     büntethetőség   feltételéhez  köti  az  átadási   kötelezettség
     beálltát.  Ugyanakkor e rendelkezés csupán  azt  követeli  meg,
     hogy az elfogatóparancs alapjául szolgáló cselekmény (vagyis az
     a   cselekmény,   amelynek  az  elkövetésével   gyanúsítják   a
     végrehajtó  állam területén tartózkodó, átadni kért személyt  a
     külföldi  állam  hatóságai)  a  kibocsátó  állam  joga   és   a
     végrehajtó   állam  joga  szerint  tényállási   elemeiktől   és
     minősítésüktől függetlenül bűncselekménynek minősüljön.
      A   Megállapodás   3.  cikk  (3)  bekezdése   bizonyos   —   a
     terrorizmushoz  kapcsolódó —bűncselekmények  esetén  kizárja  a
     kettős büntethetőség követelmények alkalmazhatóságát.
      A  3.  cikk  (4)  bekezdése meghatározott,  a  Megállapodáshoz
     tartozó   32,   ott   felsorolt  esetben,   bűncselekményfajták
     (bűncselekmény-kategóriák)  tekintetében   lehetővé   teszi   a
     szerződő  felek számára, hogy nyilatkozatot tegyenek,  amelyben
     kizárják    a   kettős   büntethetőségre   vonatkozó   feltétel
     alkalmazását.
      Ha  valamelyik  szerződő fél ilyen nyilatkozatot  tesz,  akkor
     igazságügyi  hatóságai nem tagadhatják meg  az  elfogatóparancs
     végrehajtását  pusztán  abból  az  okból,  hogy   az   érintett
     cselekmény  a  saját,  nemzeti büntető  törvényük  szerint  nem
     minősül  bűncselekménynek. Ha az érintett cselekményt a  kikérő
     allam  a  saját  joga  valamely olyan törvényi  tényállása  alá
     tartozónak    tekinti,   amely   a   32-es   listán    szereplő
     bűncselekményfajta  alá  vonható  a  kikérő  állam   megítélése
     szerint, akkor az átadást teljesíteni kell.
      A  Megállapodást kihirdetni tervező törvény 4. §-a  értelmében
     a  Magyar  Állam nyilatkozatot tett, amelyben kizárja a  kettős
     büntethetőségre   vonatkozó   feltétel   alkalmazását   a    32
     bűncselekményfajta esetében.
      Az  Alkotmánybíróságnak  —  a  köztársasági  elnök  indítványa
     alapján  — abban a kérdésben kellett állást foglalnia,  hogy  a
     kettős   büntethetőségre   vonatkozó  feltétel   alkalmazásának
     korlátozásáról és kizárásáról szóló szabályok ellentétesek-e az
     Alkotmány 57. § (4) bekezdésével.

      2.  A  Megállapodást kihirdető törvénnyel  az  Országgyűlés  a
     Megállapodás  —  mint  az  Európai Unió,  valamint  az  Izlandi
     Köztársaság  és a Norvég Királyság között létrejött  nemzetközi
     szerződés  —  hatályának  elismerésére  ad  felhatalmazást,  és
     egyúttal kihirdeti ezt a nemzetközi szerződést a magyar jogban.
     A  Megállapodás mint nemzetközi szerződés felei az Európai Unió
     egyfelől,  illetve az Izlandi Köztársaság és a Norvég Királyság
     másfelől.
      A  Megállapodás  nem tartozik az Alkotmány 2/A.  §-a  szerinti
     alapító   szerződések  közé  és  nem  tekinthető   az   alapító
     szerződéseken alapuló másodlagos jogforrásnak.
      Ugyanakkor  nemzetközi jogi kötelezettségvállalás,  nemzetközi
     szerződés  a  szerződés felei között; az Európai Unióról  szóló
     szerződés és az Európai Közösséget létrehozó szerződés egységes
     szerkezetbe foglalt változata (EKSZ) értelmében a III. pillérbe
     [34. cikk (2) bekezdés d) pont, 38. cikk] tartozik, amelynél  a
     II.  pillérhez  tartozó eljárási szabályokat  (24.  cikk)  kell
     alkalmazni.
      Az  EKSZ  24.  cikk  (1) bekezdése szerint  amennyiben  e  cím
     végrehajtásához   egy  vagy  több  állammal   vagy   nemzetközi
     szervezettel   megállapodást   szükséges   kötni,   a    Tanács
     felhatalmazhatja  az elnökséget arra, hogy –  adott  esetben  a
     Bizottság segítségével – kezdjen tárgyalásokat ebből a  célból.
     Az ilyen megállapodásokat az elnökség ajánlása alapján a Tanács
     köti  meg.  Az  (5) bekezdés kimondja, hogy a megállapodás  nem
     kötelezi  azt  a tagállamot, amelynek képviselője  a  Tanácsban
     kijelenti,  hogy  a  megállapodásnak meg  kell  felelnie  saját
     alkotmányos  eljárási követelményeinek; a  Tanács  többi  tagja
     megegyezhet   abban,   hogy   a   megállapodást   mindazonáltal
     ideiglenesen alkalmazni kell.
      A  jelen  esetben a törvény indokolása szerint a magyar  állam
     képviselője  a  Tanácsban kijelentette, hogy a  Megállapodásnak
     meg kell felelnie saját alkotmányos eljárási követelményeinek –
     vagyis  a  Megállapodás  csakis ezt,  az  alkotmányos  eljárási
     követelmények  teljesülését  követően  kötelezheti   a   magyar
     államot.
      A  saját  alkotmányos eljárási követelmények a  jelen  esetben
     azok  a  követelmények,  amelyek  a  nemzetközi  szerződésekkel
     kapcsolatosak.
      A   nemzetközi  szerződésekkel  kapcsolatos  eljárásról  szóló
     2005.  évi  L.  törvény  (Tv.) 7. § (2)  bekezdése  szerint  „a
     nemzetközi  szerződés  kötelező hatályának  elismerésére  adott
     felhatalmazást a nemzetközi szerződést kihirdető  törvény  vagy
     kormányrendelet   (a   továbbiakban:   kihirdető    jogszabály)
     tartalmazza.”
      A   vizsgált   törvény  szerint:  „1.  §  Az  Országgyűlés   e
     törvénnyel  felhatalmazást  ad az  Európai  Unió,  valamint  az
     Izlandi  Köztársaság és a Norvég Királyság  között  az  Európai
     Unió  tagállamai, valamint Izland és Norvégia  közötti  átadási
     eljárásról  szóló  Megállapodás (a továbbiakban:  Megállapodás)
     kötelező hatályának elismerésére.”
      A  Tv. 8. § (3) bekezdése szerint „Ha a köztársasági elnök  az
     (1) bekezdés szerinti nemzetközi szerződést vagy annak valamely
     rendelkezését alkotmányellenesnek tartja, az okirat kiállítását
     megelőzően  az  Alkotmánybíróságról  szóló  1989.  évi   XXXII.
     törvény   szerint  a  nemzetközi  szerződés  alkotmányosságának
     előzetes vizsgálatát kezdeményezheti.”
      A  köztársasági elnök az említett megfontolások  és  szabályok
     alapján  fordult az Alkotmánybírósághoz. Ezt mind az  EKSZ  24.
     cikk  (5)  bekezdése, mind a Tv. 7. §-a és 8. §  (3)  bekezdése
     lehetővé teszi.

      3.    A   nullum   crimen   elv   jelentése   általánosságban,
     történetileg  és  hagyományosan az, hogy csak az  a  cselekmény
     bűncselekmény, amelyet törvény annak nyilvánít. Az elv tehát  –
     most  a  büntetőjog  terminológiáját  használva  –  csupán   az
     úgynevezett  büntetendőségre  vonatkozó  követelményt  fogalmaz
     meg:  azokat a cselekményeket, amelyek büntetendők,  törvénynek
     kell  tartalmaznia.  Az Alkotmány 57. § (4)  bekezdése  azonban
     szövege    szerint    ennél    többet    követel    meg.     Az
     Alkotmánybíróságnak   ezért  az   Alkotmány   e   szabályát   a
     normaszövegből   kiindulva,  és  nem  a   tételes   büntetőjogi
     szabályok,  a  történeti  nullum  crimen  értelmezések  vagy  a
     külföldi  alkotmányok  esetleg hasonló,  de  megszövegezésükben
     mégis  más szabályai alapján kell értelmeznie, hanem  azt  kell
     meghatároznia,  hogy a magyar Alkotmány nullum crimen  szabálya
     mit   jelent   a   magyar  Alkotmány  57.   §   (4)   bekezdése
     alkalmazásában.
      Az  erről való állásfoglalásnál az Alkotmánybíróságot a  jelen
     ügyben is köti korábbi gyakorlata, hacsak nincs kellő ok  attól
     eltérni.
      Az  Alkotmány  57.  §  (4) bekezdése  többet  jelent,  mint  a
     törvényi  jogforrási szint hagyományos előírása,  mert  nemcsak
     azt  követeli meg az Alkotmány, hogy csak az a cselekmény lehet
     büntetendő,  amely  cselekmény  bűncselekmény  a   magyar   jog
     szerint,  hanem azt is, hogy „bűnösnek nyilvánítani”  mindenkit
     csak  az „elkövetés idején” hatályos jog szerint lehet:  vagyis
     az  Alkotmány  előírja, hogy nemcsak a büntetendőség,  hanem  a
     konkrét    személy   büntethetősége   (bűnösnek   nyilvánítása)
     kérdésében  is  az elkövetéskor, és nem máskor hatályos  magyar
     jog  alapján  kell és lehet állást foglalni.  Ez  az  Alkotmány
     szövegén  alapuló  értelmezés tágabb, mint a  történeti  nullum
     crimen  szabály:  a  Btk.  különös részi  törvényi  tényállásai
     mellett  (amelyek  a  büntetendő  cselekményekről  szólnak)  az
     elkövetés   időpontjában  „rögzülnek”  a  büntethetőségnek   az
     általános — akár anyagi jogi, akár eljárásjogi — feltételei is.
     Az  Alkotmánybíróság gyakorlata értelmében az  egyik  ilyen  (a
     büntetőjog   terminológiájában  a  büntetendőségtől   egyébként
     független) feltétel az elévülés kérdése volt, amelyet a nemzeti
     jogok  részben  anyagi  jogi,  részben  eljárási  intézményként
     szabályoznak.  Az  Alkotmánybíróság  11/1992.  (III.   5.)   AB
     határozata  [11/1992. (III. 5.) AB, ABH 1992, 77,  84  és  köv.
     old.],  amely bizonyos, politikai okból nem üldözött büntetendő
     cselekmények  elévülését 1990. május 2-ától újraindító  törvény
     alkotmányellenességét    vizsgálta,    megállapította:    „[a]z
     Alkotmány  úgy  rendelkezik, hogy: »Senkit nem  lehet  bűnösnek
     nyilvánítani  és  büntetéssel sújtani...«.  Itt  tehát  nemcsak
     arról   van   szó,   hogy   az  állam   törvényben   tiltja   a
     bűncselekményeket és törvényben büntetéssel fenyeget, hanem  az
     egyén  ahhoz  való  jogáról van szó,  hogy  csakis  törvényesen
     ítéljék  el (nyilvánítsák bűnössé) és büntetését is törvényesen
     szabják ki (sújtsák büntetéssel). […] A nullum crimen sine lege
     és  a  nulla  poena sine lege alkotmányos alapelvek, amelyeknek
     számos  büntetőjogi  szabály adja meg jogszerű  tartalmát.  […]
     Ilyen  szabály  a  bűncselekmény fogalomnak  a  Btk.-ban  adott
     meghatározása,  a  büntetés és a büntetési  rendszer  törvényes
     fogalmai.  […] Az egyén alkotmányos szabadságát, emberi  jogait
     nem csak a büntetőjog különös részének tényállásai és büntetési
     tételei  érintik, hanem alapvetően a büntetőjogi felelősség,  a
     büntetéskiszabás   és   a   büntethetőség    összefüggő    zárt
     szabályrendszere.  A büntetőjogi felelősség minden  szabályának
     módosulása,   alapvetően  és  közvetlenül  érinti   az   egyéni
     szabadságot és az egyén alkotmányos helyzetét.”
      Az  Alkotmány  57.  § (4) bekezdését mint  az  alapvető  jogok
     között   szereplő  alkotmányos  elvet  nem  lehet  megszorítóan
     értelmezni. Az Alkotmány 57. § (4) bekezdése az Alkotmány 2.  §
     (1)  bekezdése szerinti jogállamiságból eredő követelményt hajt
     végre  a  büntető igazságszolgáltatatás területén. Ez a szabály
     az anyagi büntetőjogon túl irányadó mindazokra a jogszabályokra
     is,    melyek   az   alapvető   jog   jogosultjainak    bűnössé
     nyilvánítására   és  büntetéssel  sújtására  irányulnak,   vagy
     közvetlenül  és  okszerűen lehetővé teszik az érintett  személy
     büntetőjogi   felelősségre  vonását.   Az   Alkotmány   57.   §
     (4)  bekezdése a nullum crimen és a nulla poena sine lege elvet
     kifejezetten a magyar jogra vonatkoztatva mondja ki.  A  magyar
     Alkotmány  alapján büntetőjogi felelősségre vonásnak akkor  van
     helye, ha a felelősségre vonás alapjául szolgáló cselekmény  az
     elkövetés   időpontjában  a  magyar  jog   szerint   büntetendő
     cselekménynek  minősül, és az elkövető  a  magyar  jog  szerint
     büntethető.
      Az  Alkotmány  57.  §  (4)  bekezdése akadályoz  minden  olyan
     magyar  közhatalmi cselekvést, mely a magyar Alkotmány területi
     hatálya alá tartozó személyek büntetőjogi felelősségre vonására
     anélkül  irányul,  hogy a felelősségre vonás alapjául  szolgáló
     cselekmény  a  magyar jog szerint bűncselekmény lenne,  illetve
     megvalósítaná a magyar jog szerint irányadó valamennyi törvényi
     tényállási elemet.

      4.  A  Megállapodást  kihirdető  törvény  egyes  szabályai  [a
     törvény  3.  §-a  szerinti 3. cikk (3)  bekezdése,  valamint  a
     törvény  4. §-a a Megállapodás 3. cikk (4) bekezdését illetően]
     a    szerződő   felek   viszonylatában   kizárják   a    kettős
     büntethetőségre vonatkozó feltétel alkalmazását.
      Ezért    vizsgálni   kell,   hogy   mit   jelent   a    kettős
     büntethetőségre vonatkozó feltétel alkalmazásának  kizárása  az
     Alkotmány 57. § (4) bekezdése tükrében.
      A  kettős  büntethetőség követelményének kérdése  akkor  merül
     fel,  ha  van egy cselekmény, amelynek elkövetésével  az  egyik
     állam  hatóságai  olyan személyt gyanúsítanak,  aki  egy  másik
     állam területén tartózkodik.
      A  kettős  büntethetőség követelménye azt  jelenti,  hogy  egy
     állam   végrehajtó   igazságügyi  hatósága  egy   meghatározott
     bűncselekményre  vonatkozóan egy másik állam  kiadási  kérelmét
     csak  akkor  teljesíti, ha a kérdéses cselekmény saját  országa
     joga    szerint   is   bűncselekménynek,   vagyis    büntetendő
     (büntethető) cselekménynek minősül.
      A  kettős büntethetőség elve azt fejezi ki, hogy egyik állam a
     másiknak   csak  azzal  a  feltétellel  bocsátja  rendelkezésre
     közhatalmát egy személy büntetőjogi felelősségre vonásához,  ha
     a  cselekmény  a  saját  joga szerint is büntetendő,  vagyis  –
     legalább   a  fontos  tényállási  elemek,  és  nem  a  törvényi
     tényállások  elnevezései tekintetében – mindkét állam  büntetni
     rendeli   a  szóban  lévő  cselekményt.  A  kiadatási   eljárás
     feltételezi,  hogy a kiadó állam mérlegeli a  cselekmény  és  a
     saját  joga  összevetésével azt, hogy  a  kiadni  kért  személy
     büntetőjogi  felelősségre vonásához  a  kiadást  kérő  államban
     segítséget nyújt-e.
      A   kiadatási   egyezmények  általában   közrendi   záradékkal
     engednek  egyoldalú  mérlegelési jogot a kiadó  állam  számára,
     vagyis  szabad kezet a kiadás megtagadásra. Jóllehet a  kiadást
     diszkrecionális jogkörben megtagadhatóvá tévő közrendi  záradék
     alkalmazása  mellett a kettős büntethetőség elvének alkalmazása
     háttérbe  szorulhat, a kettős büntethetőség elvét hagyományosan
     a  kiadatási egyezmények általában érvényesítik. Ez  azért  van
     így,  mert  vizsgálni kell a kiadáshoz azt, hogy a  cselekmény,
     amivel a kiadni kért személyt vádolják, kiadatási bűncselekmény-
     e,   vagyis   a  kiadatási  egyezményben  felsorolt  büntetendő
     cselekmények  valamelyike alá tartozik-e;  ezt  a  vizsgálódást
     csak  úgy  lehet  végrehajtani, hogy az állam a  cselekményt  a
     saját  nemzeti  büntető törvénykönyve valamely  olyan  törvényi
     tényállása  vonja, amely kiadatási bűncselekménynek minősül  az
     egyezmény  alkalmazásában.  Ezt a  vizsgálódást  mindkét  állam
     végrehajtja, külön-külön a saját joga szerint.
      Habár  joggal vethető fel, hogy önmagában esetleg nem sérti  a
     történeti,   hagyományos   nullum  crimen   szabályt   az   elv
     alkalmazásának mellőzése vagy korlátozása, mert majd  abban  az
     államban,  ahová  kiadják az érintett  személyt,  érvényesül  a
     „törvényes  elítélés”  követelménye  a  kikérő  állam   jogában
     foglaltak  szerint,  az Európai Emberi Jogi Bíróság  gyakorlata
     arra  enged  következtetni,  hogy a  kiadás,  valamely  személy
     puszta   visszaküldése  egy  olyan  államba,  ahol   büntetendő
     cselekménnyel   vádolják,  önmagában   megvalósíthat   alapjog-
     sérelmet. A Soering kontra Egyesült Királyság (1989. július 7.)
     ügyben egyezmény-ellenesnek tartották (a 3. cikk sérelme miatt,
     amely  a  kínzást, embertelen vagy megalázó bánásmódot tiltja),
     hogy  olyan  személyt adjanak ki az Egyesült Államoknak,  akire
     ott  a  vád  tárgyává tett cselekménye (emberölés)  miatt  akár
     halálbüntetés  is  várhat oly módon, hogy  az  illető  államban
     (Virginia)  hosszú  ideig  kell  majd  várakoznia  a   kötelező
     jogorvoslati  rend  miatt a büntetés végrehajtására.  A  Jabari
     kontra Törökország ügyben (2000. július 11.) ugyanezt az  elvet
     követték,  amikor megvédték a menedékkérőket a  visszaküldéstől
     olyan  országba, ahol életük veszélynek van kitéve. Ezeknek  az
     ügyeknek  az  a  tanulsága, hogy a kiadás  (átadás)  közhatalmi
     cselekménye  önmagában  akkor is  alapjog  sértő  lehet,  ha  a
     konkrét  és  közvetlen  jogsértést nem a kiadó  (átadó)  állam,
     hanem a kiadást kérő állam hajtja végre.
      Azt  külön  kell  vizsgálni, hogy a kettős büntethetőség  elve
     alkalmazásának  mellőzése hogyan fér össze az Alkotmány  57.  §
     (4)  bekezdésével,  amely  más, mint  a  szűk  értelemben  vett
     történeti nullum crimen szabály.

      5.  Az  Alkotmány  57. § (4) bekezdése, amely  a  köztársasági
     elnök  indítványa  szerint az Alkotmány 2. §  (1)  bekezdésében
     foglalt   jogállamiság   elvének   konkretizálása   a   büntető
     igazságszolgáltatatás területén, és a kiadatási  egyezményekben
     alkalmazott  kettős  büntethetőség  elve  középpontjában  is  a
     cselekmény áll.
      A  kettős büntethetőség vizsgálata azt jelenti, hogy  van  egy
     cselekmény,  magatartás,  ami  miatt  egy  személy  büntetőjogi
     felelősségre  vonásában  a kiadó állam  közreműködik,  de  csak
     akkor,  ha  a  szóban  lévő cselekmény,  magatartás,  vagyis  a
     történeti  tényállás a kiadó állam joga szerint  is  (az  adott
     esetben  a  magyar  jog  szerint)  valamilyen  bűncselekménynek
     minősül. Az Alkotmány 57. § (4) bekezdése tiltja, hogy a magyar
     állam  olyan cselekmény miatt is bűnössé nyilvánításhoz  vezető
     büntető eljárásra adjon a területi joghatósága alatt álló olyan
     személyt,  akinek  cselekménye  nem  büntethető  a  magyar  jog
     szerint.
      Ezért  a  törvény 3. §-a a Megállapodás 3. cikk (3)  bekezdése
     vonatkozásában,  valamint a törvény 4. §-a  a  Megállapodás  3.
     cikk   (4)   bekezdéséhez   tett   nyilatkozat   vonatkozásában
     ellentétes  az  Alkotmány  57.  §  (4)  bekezdésével,  mert   a
     Megállapodás  e szabályai a cselekmény kettős büntethetőségének
     mérlegelését kizárják.
      Az,  hogy  az  Izlandi  Köztársaság vagy  a  Norvég  Királyság
     hatóságai   mint   kiadást   kérők   felismerjék   egy    adott
     cselekményről   a   3.   cikk   (3)   bekezdése   vagy   a   32
     bűncselekményfajta  alá tartozását, csakis úgy  történhet  meg,
     hogy  az alkalmazó külföldi hatóság az általa a lista alá  vont
     nemzeti    büntető   törvénykönyve   büntetendő    cselekményei
     közbejöttével   ítéli   meg   a  cselekményt,   vagyis   a   32
     bűncselekményfajtának     nemzeti    btk-tényállásokat     kell
     megfeleltetnie,  és  csak  ezek közbejöttével  állapítható  meg
     valamely cselekményről az, hogy az tényállásszerű (a cselekmény
     formai, alaki értelemben jogellenes, a nemzeti btk-ba ütköző és
     büntetendő).   Egy-egy  bűncselekményfajtához,  minthogy   ezek
     lényegében  bűncselekmény-kategóriák,  több  btk-tényállás   is
     tartozhat. Ezek a nemzeti btk-tényállások azonban idegen jogok,
     és   nem  minősülnek  „magyar  jognak”  az  Alkotmány   57.   §
     (4) bekezdése alkalmazása szempontjából.

      6.  A  Megállapodást kihirdető törvény másik támadott szabálya
     [a  törvény  3. §-a szerinti 3. cikk (2) bekezdése] a  szerződő
     felek   viszonylatában   a  kettős  büntethetőségre   vonatkozó
     feltétel alkalmazását korlátozza.
      Az,  hogy  a  Megállapodás  3. cikk  (2)  bekezdése  a  kettős
     büntethetőség elvét azzal a módosítással tartja fenn, hogy ez a
     követelmény  a  tényállási elemektől függetlenül teljesítettnek
     tekintendő  a  kibocsátó és a végrehajtó  állam  joga  szerinti
     bűncselekményeknél,  ahhoz vezet,  hogy  a  kibocsátó  állam  a
     végrehajtó   állam  jogától  függetlenül,   a   saját   btk-ját
     alkalmazva   hivatkozhat   a  saját  btk-ja   szerint   kiadási
     bűncselekménynek minősülő bűncselekményre.
      Az  Alkotmányban 57. § (4) bekezdése nem engedi meg azt,  hogy
     a  magyar  állam  úgy  adja  más állam  kezére  a  kiadni  kért
     személyt,  hogy  annak cselekményét ne a  magyar  jog  törvényi
     tényállási elemei alapján ítélje meg abból a szempontból,  hogy
     az  büntetendő és büntethető-e. Ezért a Megállapodást kihirdető
     törvény  3.  §-a szerinti 3. cikk (2) bekezdése  ellentétes  az
     Alkotmány  57.  §  (4)  bekezdésével,  mert  a  Megállapodás  e
     szabálya  a  cselekmény  kettős  büntethetősége  mérlegelésének
     korlátozásaként értelmezhető.

      7.  Az  Alkotmány 57. § (4) bekezdése érvényesülése alól  csak
     az  Alkotmány  más tételes szabályai [7. § (1)  bekezdése  első
     fordulata  (a  nemzetközi jog általánosan elismert  szabályai),
     2/A.  §-a (az alapító szerződésekből fakadó jogok gyakorlásához
     és   kötelezettségek  teljesítéséhez  szükséges   mértékig   az
     Alkotmányból  eredő  hatásköröknek a többi tagállammal  közösen
     való  gyakorlása)]  alapján lehet bizonyos  kivételt  tenni.  A
     jelen ügyben az Alkotmány említett szabályai nem alkalmazhatók.
     A  törvény  3. §-ában foglalt Megállapodás 3. cikk (2)  és  (3)
     bekezdései, valamint a törvény 4. §-a — a Megállapodás 3.  cikk
     (4)  bekezdéséhez tett nyilatkozatot megállapító részében — nem
     a nemzetközi jog általánosan elismert szabályait hajtják végre.
     Ugyanígy   nem   tekinthető  a  Megállapodás  a  Magyarországot
     kötelező uniós jog részének, hiszen a jelen eljárás éppen arról
     szól,  vajon elismerheti-e magára nézve a Magyar Köztársaság  a
     Megállapodás kötelező hatályát.

      A  törvénynek  a  köztársasági  elnöki  indítvánnyal  érintett
     szabályait    a    fenti    érvek   alapján    kellett    volna
     alkotmányellenesnek minősíteni.

     Budapest, 2008. március 11.
                                                  Dr. Paczolay Péter
                                                       alkotmánybíró
     A párhuzamos indokoláshoz csatlakozom:

             Dr. Holló András          Dr. Kukorelli István
             alkotmánybíró                    alkotmánybíró


                          Dr. Trócsányi László
                              alkotmánybíró
      Dr. Bragyova András alkotmánybíró különvéleménye

       Nem  értek  egyet  a többségi határozatnak  sem  a  rendelkező
      részével,  sem  indokolásával, mert az  indítványban  foglaltak
      alapján  nem  tartom  alkotmányellenesnek az EUIN-megállapodást
      kihirdető törvényt (a továbbiakban: EUIN).

       1.  Nem értek egyet az indítvány (és a neki helyt adó többségi
      határozat)  alapvető érvével, mely szerint az Alkotmány  57.  §
      (4)  bekezdésében foglalt nullum crimen sine lege elve  alapján
      alkotmányellenes  az  EUIN-megállapodás,  amennyiben  lemond  a
      kiadatás   (átadás)   feltételeként  a   kettős   büntethetőség
      követelményéről. Eszerint alkotmányellenes az elfogató  parancs
      teljesítésére vállalt nemzetközi kötelezettség, ha a magyar jog
      szerint  nem, vagy nem pontosan azonos feltételekkel büntetendő
      cselekményekre  is  kiterjed. Ez utóbbi  az  EUIN  3.  cikkében
      felsorolt   –   az   európai  elfogató  parancsról   szóló   EU
      kerethatározat  3. cikkével azonos – harminckét  bűncselekményt
      érinti.
       A  többségi érvelés és határozat szerint a nullum crimen  sine
      lege  elvéből  következik, hogy a kiadatás – vagy  az  EUIN  és
      főleg   az   európai  elfogatóparancs  rendszerében  bevezetett
      egyszerűsített eljárási formája – csak akkor alkotmányos, ha  a
      kiadandó  elkövető  cselekménye az  átadó  (kiadó)  állam  joga
      szerint  is bűncselekmény. Ez a kiadatási jogban hagyományosan,
      bár messze nem kivétel nélkül, alkalmazott kettős büntethetőség
      követelménye.   A   többségi  álláspont  elfogadásával   minden
      kiadatási  (átadási)  szerződés  vagy  jogszabály,  amely   nem
      tartalmazza a kettős büntetendőség szabályát az Alkotmány 57. §
      (4)  bekezdésébe  ütközik. Ezzel viszont  az  európai  elfogató
      parancs alkotmányossága is kétségessé vált.
       Véleményem  szerint  a nullum crimen elve fogalmilag  nem  áll
      kapcsolatban   a   kettős  inkrimináció  követelményével.   Nem
      véletlen, hogy a nullum crimen elv hosszú történetében fel  sem
      merült,   hogy   bármi   köze  lenne  a  kettős   büntethetőség
      követelményéhez, vagy egyáltalán a kiadatáshoz. Ez  utóbbi  elv
      ugyan   a  19.  századtól  hagyományosan  elfogadott   volt   a
      szerződéses  és  az  egyoldalú, csak saját törvényeken  alapuló
      kiadatási  jogban,  de  nem állt, és  fogalmi  okokból  nem  is
      állhatott,  kapcsolatban a nullum crimen elvével.  Másrészt  ez
      szokásos  –  gyakori, de nem alkotmányosan kötelező –  klauzula
      volt,  amelynek  indoka, hogy az állam ne  kényszerüljön  saját
      értékrendje   szerint   el   nem   ítélendő,   sőt   dicséretes
      cselekményért  valakit  kiadni. A kiadatás  (szerződéssel  vagy
      anélkül)  a kiadatást kérő és teljesítő állam közötti politikai
      bizalom  kérdése, azé, mennyire tekintik a másik jogrendszerét,
      benne     büntető     igazságszolgáltatását     méltónak     az
      együttműködésre.  Ez  gyakran politikai mérlegelésen,  a  másik
      állam  működéséről  kialakított  képen  múlik,  amint  erről  a
      hidegháborús   időszak  kiadatási  politikája  tanúskodik.   Az
      Európai Unió tagjai és velük szorosan együttműködő, a schengeni
      rendszerben részt vevő államok (mint Izland és Norvégia) között
      ez  a  bizalom  jó  okból  teljes, ami  indokolja  a  politikai
      mérlegelés kiiktatásával a kiadatási eljárás átadási  eljárássá
      egyszerűsítését.
       A  kiadatási  (és  az ezzel érdemben azonos  átadási)  eljárás
      ugyanis egészen másról szól, mint amiről a nullum crimen, nulla
      poena sine lege elve. A kiadatási eljárásban nem a kiadni  kért
      személy  bűnösségéről  (és „büntetéssel sújtásáról”)  döntenek,
      hanem  arról,  hogy  más  állam  hatóságainak  átengedhető-e  a
      büntető  hatalom  gyakorlása a kiadó (átadó) állam  joghatósága
      alatt  álló  személlyel  kapcsolatban. Ez  az  átengedés  eleve
      kizárt,  ha  a  végrehajtó  állam saját  joga  szerint  büntető
      joghatósága  fennáll  [EUIN 5. cikk (1)  bekezdés  g)  pont  i.
      alpont].

       2.    A    kiadatási   döntés   rendszerint   –   az   európai
      elfogatóparancs rendszeréhez kapcsolódó EUIN szerződés esetében
      ez nem érvényes – nem pusztán bírói jogalkalmazói döntés, hanem
      legfeljebb   a   büntető   eljárásban   hozott   nem   ügydöntő
      szabadságkorlátozó  intézkedésekhez  hasonlítható.  A  kiadatás
      ugyanakkor   —  ahogyan  a  legtöbb  állam  joga  szerint   is,
      véleményem   szerint   is   —  közigazgatási   eljárásként   is
      felfogható, amelyben az állam azt mérlegeli, hogy kiadjon-e egy
      személyt  egy  másik államnak. A kiadatás tehát egy  igazgatási
      döntés,  amelyet a miniszter vagy nálunk még a  legfőbb  ügyész
      hoz  (ld.  A  nemzetközi bűnügyi jogsegélyről szóló  1996.  évi
      XXXVIII.  törvényt). A döntés törvényességével  szemben  nyitva
      áll  a  bírói felülvizsgálat lehetősége. A felülvizsgálat során
      azonban   csupán  az  igazgatási  aktus  törvényességét   lehet
      vizsgálni, az elkövető bűnösségét nem. A kiadatás arra  szolgál
      — annak fogalmából következően —, hogy valamely állam, az adott
      pillanatban  területén  tartózkodó, korábban  egy  másik  állam
      területén  valamilyen  bűncselekményt  elkövetett  személyt   a
      kiadatást  kérő államnak átadja, hogy felette az  illető  állam
      bíróságai    büntető   igazságszolgáltatást   gyakorolhassanak,
      feltéve,  hogy ő maga erre nem tart igényt. Vagyis  a  kiadatás
      nem  azonos  a  büntető  hatalom gyakorlásával,  az  elkövetett
      cselekmény büntetőjogi megítélésével, hanem az pusztán egy — ha
      tetszik  — közigazgatási eljárás, amely a kiadatást kérő  állam
      büntető  igazságszolgáltatásának megvalósítását segíti  elő,  s
      mint   ilyen   tulajdonképpen  az  államok  közötti   jogsegély
      minősített   esete:   ahol   nem  valamely   információ   kerül
      kiadásra/átadásra,   hanem  maga  a   bűncselekményt   elkövető
      személy.  A  jogsegély  pedig az államok  közötti  szolidaritás
      egyik  megnyilvánulási formája. A szolidaritás ebben az esetben
      azt  jelenti, hogy az állam úgy kezeli a más állam jogát  sértő
      cselekményt,  mintha  az  saját  jogába  ütközne,  s  így   nem
      vizsgálja  a  saját  joga  szerinti  büntethetőséget  a   közös
      értékrendet   közvetlenül   érintő  bűncselekmények   esetében.
      Megjegyzem,  a  kiadatás éppen jogsegély  volta  miatt  sokszor
      kényes politikai, diplomáciai ügy.
       A   kiadatási-átadási  eljárás  tehát,  ahogyan  azt   fentebb
      kifejtettem,  bár büntetőjogi kérdéseket érint, szigorúan  véve
      nem  büntetőeljárás,  mert  tárgya nem  az  elkövető  (terhelt,
      vádlott)   bűnösségének  megállapítása  és  nem   is   büntetés
      kiszabása,  hanem  kizárólag annak  eldöntése,  fennállnak-e  a
      kiadatás  feltételei, ideértve a kizáró okokat is. A  kiadatási
      eljárás  eleve  csak  akkor lehetséges, ha egy  másik  államban
      folyó    büntetőeljárásban    legalább    bírói    határozattal
      megállapított „gyanú” áll fenn (de lehet jogerős ítélet is).  A
      kiadatási  eljárás  így soha nem végződhet elítéléssel  és  így
      értelemszerűen büntetés kiszabásával sem. A kiadás nem büntetés
      –  éppoly  kevéssé,  mint  az  előzetes  letartóztatás  vagy  a
      vádemelés –, hanem egy másik állam büntető eljárásának segítése
      (vagy  éppen  lehetővé  tétele).  Az  alap  büntető  eljárás  a
      kiadatás-átadás  esetében  mindig  egy  másik   állam   büntető
      eljárása: az érdemi büntetőjogi döntést is ott hozzák meg.

       3.  Az  Alkotmány 57. § (4) bekezdése azért sem  alkalmazható,
      mert    csak   a   magyar   anyagi   büntetőjog   alkalmazásnak
      feltételeiről  szól.  (Az  elévülés,  ha  eljárási   szabálynak
      tekintjük, ami vitatott, akkor is a „büntetéssel sújtás”,  azaz
      a   büntethetőség  feltétele.  [Ld.:  11/1992.  (III.  5.)   AB
      határozat,  Zétényi-Takács törvény, ABH 1992,  77,  94.]  Ezért
      nincs  jelentősége az 57. § (4) bekezdésében található  „magyar
      jog  szerint”  bűncselekmény kitételnek, mert a kiadatás  eleve
      nem  a  „magyar  jog szerinti bűncselekménnyel” vádolt  személy
      átadásáról    szól.   Éppen   ellenkezőleg:    a    kiadatásnak
      előfeltétele, hogy a kiadatási bűncselekmény ne  a  magyar  jog
      szerint  legyen bűncselekmény – hanem a kiadást kérő  (az  EUIN
      egyezményben  az  elfogató  parancsot  kibocsátó)  állam   joga
      szerint.  A  nullum crimen sine lege elve a büntető anyagi  jog
      időbeli   alkalmazását  szabályozza,  és  azt,  hogy  csak   az
      bűncselekmény a magyar jog szerint, amit a magyar jog (törvény)
      annak nyilvánít. A kiadatás-átadás előfeltétele, hogy egy másik
      jogrendszer  (itt:  a  norvég vagy az izlandi)  szerint  legyen
      büntetendő a cselekmény, és ezt bírói döntés meg is állapítsa –
      még  ha  csak vádról is van szó. A kiadatási bűncselekmény  nem
      lehet  (vagy csak kivételesen, pl.: ha mindkét állam  területén
      egyszerre  vagy folytatólag követték el) a magyar jog  szerinti
      bűncselekmény,  mert akkor nem lehetne helye  kiadatásnak  vagy
      átadásnak   –   helyette   magyar  büntető   eljárást   kellene
      lefolytatni.  Ez eleve kizárja az Alkotmány 57.  (4)  bekezdése
      alkalmazását a kiadatásra.
       Nem  következik  a  nullum crimen sine lege elvéből  a  kettős
      inkrimináció  szabálya továbbá azért sem, mert  a  két  szabály
      nagyon   különböző  bűncselekmény-fogalmat  használ.  A  nullum
      crimen  elvének  alkalmazásához  konkrét  cselekvés  (történeti
      tényállás) és a rá az elkövetés és az elbírálás idején érvényes
      (alkalmazandó)  büntetőjogi norma szükséges.  A  nullum  crimen
      sine lege elve mindig in concreto – meghatározott cselekvés  és
      az  alkalmazandó  büntető törvények viszonyában  –  értendő.  A
      nullum  crimen  egyedi cselekedetek (ideértve a mulasztást  is)
      büntethetősége  minden egyes feltételének vizsgálatát  követeli
      meg,  egy  jogrendszer  normái alapján. A kettős  büntetendőség
      viszont  nem egy történeti tényállás és az alkalmazandó büntető
      törvény viszonyáról szól, hanem a büntető törvények (elsősorban
      bűncselekményi tényállások) összevetéséről a kiadatást kérő  és
      az  átadó  állam  jogában.  A kettős büntetendőség  szabályának
      alkalmazása  tehát egy cselekvés-típus büntetendőségét  tekinti
      mércének.  A kettős inkrimináció a bűncselekmények tényállásait
      in  abstracto  veti  össze,  tehát a kettős  büntethetőség  egy
      cselekményfajtára     alkalmazható     büntető     jogszabályok
      összehasonlítását követeli meg. Ez az összehasonlítás  nem  egy
      elkövetett  (megtörtént) cselekményt – történeti  tényállást  –
      vet  össze egy büntetőjogi normával, hanem büntetőjogi normákat
      egymással:  azt  kérdezi,  hogy X  cselekményfajta  –  pl.  kis
      mennyiségű kábítószer birtoklása – bűncselekménynek számít-e  A
      és B állam büntető törvénye szerint. Ha igen, teljesül a kettős
      bűntetetendőség  feltétele,  ha nem  –  nem.  A  nullum  crimen
      szabálya  tehát  konkrét cselekményről  szól  és  az  összes  a
      büntetőjogi   felelősségre  vonást  befolyásoló,   alkalmazandó
      büntető  törvényről, míg a kettős inkrimináció  elve  absztrakt
      cselekmény-típusok    (bűncselekmény    fogalmak,     absztrakt
      tényállások) összevetését kívánja meg.

       4.  Megjegyzendő továbbá, hogy a nullum crimen elve eleve  nem
      sérül,  ha  a  kiadatást kérő állam jogában érvényes  a  nullum
      crimen elve – hiszen ez kizárja, hogy a kiadott elkövetőt olyan
      bűncselekményért „nyilvánítsák bűnössé és sújtsák büntetéssel”,
      amely  az  elkövetés helyén és idejében nem volt bűncselekmény.
      (Az  izlandi  alkotmány 69. cikke, és a  norvég  alkotmány  96.
      cikke,  valamint az emberi jogok európai egyezménye  —  melynek
      mindkét  állam részese az EU összes tagállamával  együtt  —  7.
      cikkében  szintén  kötelezővé teszi  a  nullum  crimen  elvének
      alkalmazását).  Mivel  a  kiadatás (az EUIN  szerződés  szerint
      átadás)   per   definitionem  nem   a   magyar   jog   szerinti
      bűncselekmény  elkövetőjének átadása, a magyar  jog  szerint  a
      kiadandó ellen büntető eljárás nem indítható (még akkor sem, ha
      a  kiadást  kérő  és az átadó állam jogában pontosan  azonos  a
      cselekményre  alkalmazandó törvényi tényállás). Ha  magyar  jog
      szerint  fennállnak  a  büntethetőség  feltételei,  akkor   nem
      kiadatásnak  (átadásnak),  hanem magyar  büntetőeljárásnak  van
      helye.
       Mindezek  alapján  a  jelen esetben az  Alkotmány  57.  §  (4)
      bekezdése nem is alkalmazható, mert
       (1)  a magyar jog szerint (Btk. 3. § – 4. §) nem a magyar  jog
       alapján elbírálandó bűncselekményről van szó, tehát
       (2)   egyáltalán   nincs  szó  „bűnössé   nyilvánításról”   és
      „büntetéssel sújtásról”.
       Az  indítvány  egyedül  az Alkotmány  57.  §  (4)  bekezdésére
      hivatkozással  kéri  az  EUIN szerződés alkotmányellenességének
      megállapítását.  Erre,  mint ahogyan  azt  kifejtettem  volt  a
      fentiekben semmi alap nincs, de nem vonom kétségbe, hogy vannak
      alkotmányos   szabályok,  amelyek  a  kiadatás  szabályozásának
      alkotmányos mércéjeként szolgálhatnak, ám a nullum crimen  sine
      lege   elve   nem.   A   kiadatás  a  kiadott/átadott   személy
      eltávolítását, kiutasítását jelenti a kiadó állam  területéről,
      ezért  a kiadatás jogintézményének alkotmányosságát is ebből  a
      szempontból  lehet  értékelni.  Először  is  vizsgálandó,  hogy
      egyáltalán  megengedhető-e a kiutasítás [lsd. Alkotmány  69.  §
      (1)  bekezdés]. Itt két kérdés jöhet szóba: a menedékjog  és  a
      saját  állampolgár kiadatásának tilalma (ez a  probléma  merült
      fel   Németországban,  illetve  Lengyelországban   az   európai
      elfogató parancs kapcsán, ld. a Bundesverfassungsgericht  2005.
      július  15-én született 2 BvR 2236/04 számú döntését, a Lengyel
      Alkotmánybíróság 2005. április 27-én született  határozatát  az
      1997-es  büntetőeljárás-jogi törvény 607t. §  (1)  bekezdésével
      kapcsolatban).  De  ezen túlmenően alkotmányos  mérce  lehet  a
      törvényes  bíróhoz való jog, a halálbüntetéssel fenyegetettség,
      az egyenlőség és sok minden más is.
       Az   általam  előbbiekben  említett  kifejezett  korlátok:   a
      menedékjog,  a  saját  állampolgár  kiadásának  tilalma  és   a
      külföldiek   kiutasítását  korlátozó  alkotmányos  szabály   az
      indítványban  nem szerepelnek, így az Alkotmánybíróság  nem  is
      foglalhatott állást róluk.

       5.  Végezetül megemlítem, hogy a belga Arbitragehof  által  az
      előtte  folyó  C-303/05 számú, Advocaten  voor  de  Wereld  VZW
      kontra Leden van de Ministerraad ügyben előterjesztett előzetes
      döntéshozatal  iránti  kérelme  okán  az  Európai  Bíróság  már
      vizsgálta  —  többek között — a kettős inkrimináció  vizsgálata
      kiiktatásának  kérdését,  és arra az álláspontra  helyezkedett,
      hogy   az   nem   sérti   a   bűncselekmények   és   büntetések
      törvényességének elvét (nullum crimen, nulla poena  sine  lege)
      (44-61 pontok).

      Budapest, 2008. március 11.
                                                  Dr. Bragyova András
                                                        alkotmánybíró

      Dr. Lévay Miklós alkotmánybíró különvéleménye

       Nem   értek   egyet   a   határozat  rendelkező   részének   a
      Megállapodás  3.  cikkének  (2)  bekezdését  alkotmányellenessé
      nyilvánító    megállapításával   és   az    ahhoz    kapcsolódó
      indokolással.  Álláspontom szerint a Törvény 3. §-ában  foglalt
      Megállapodás  3.  cikkének (2) bekezdése nem  alkotmányellenes,
      nem  sérti  a büntetőjogi legalitásnak az Alkotmány 57.  §  (4)
      bekezdésében megfogalmazott alkotmányos elveit.

       1.1.   A  Megállapodás  3.  cikke  (2)  bekezdésének  tartalma
      egyértelmű.    Ennek    lényege:   a   Megállapodás    szerinti
      elfogatóparancs kibocsátásán alapuló átadás feltétele a  kettős
      büntetendőség.  Ez  a feltétel nem vonatkozik  a  3.  cikk  (3)
      bekezdésére,  továbbá  nyilatkozat  tétel  alapján  a  feltétel
      alkalmazása  mellőzhető  a  3. cikk (4)  bekezdésében  szereplő
      bűncselekmények esetében. Kétségtelen, hogy a Megállapodás 3. §
      (2)  bekezdése formailag eltér a Kerethatározat 2. cikkének (4)
      bekezdése   második  felének  szövegétől,  tartalmi   különbség
      azonban   nincs   a   hivatkozott   rendelkezések   között.   A
      Megállapodás  3.  §  (2)  bekezdésnek  szövegéből  egyértelműen
      megállapítható:  az  átadási kötelezettség feltétele,  hogy  az
      elfogatóparancs alapjául szolgáló cselekmény a kibocsátó  állam
      joga  és  végrehajtó  állam  joga szerint  is  bűncselekménynek
      minősüljön. A rendelkezés tehát nem alkotmányellenes.

       1.2.   Nem   alkotmányellenes  a  3.  cikk  (2)  bekezdése   a
      „végrehajtó   állam  joga  szerint  tényállási  elemeiktől   és
      minősítésüktől   függetlenül”   szövegrész   miatt    sem.    A
      Megállapodás  előkészítésének  folyamata,  Izland  és  Norvégia
      Európai  Unióval  fennálló kapcsolata a Schengeni  Megállapodás
      keretében   a  rendőrségi  és  a  büntető  ügyekben  folytatott
      igazságügyi együttműködés területén, a két ország részvétele  a
      nemzetközi  kooperációt  szolgáló  egyezményekben,  valamint  a
      Megállapodás   bizonyos   rendelkezései   megfelelő   garanciát
      jelentenek az Alkotmány 57. § (4) bekezdésében szereplő  nullum
      crimen   sine   lege  és  a  nulla  poena   sine   lege   elvek
      érvényesülésére.

       1.2.1.  Amint azt a többségi határozat megállapítja „az  EUIN-
      megállapodás   előkészítése   során   a   két   állam   büntető
      törvénykönyvének  érintett diszpozícióit és büntetési  tételeit
      ellenőrizték,  egyeztették, és csak  a  büntető  törvénykönyvek
      módosítása után került sor arra, hogy az EUIN-megállapodást  az
      Európai  Unió  részéről, illetve Norvégia  és  Izland  részéről
      aláírják. Ez az egyeztetési folyamat a jogrendszerek között  az
      átadási    együttműködést   akadályozó   mérvű   különbözőségek
      lehetőség szerinti kiküszöbölésére irányult.”

       1.2.2.  Az  Európai  Unión  belüli, a  Schengeni  Megállapodás
      Végrehajtásáról  szóló  Egyezménynek  (a  továbbiakban:   SMVE)
      Izland  és  Norvégia 2001. március 25-től részese.  Az  Európai
      Közösségek  Bírósága  a  többségi határozatban  is  hivatkozott
      Leopold   Henri  Van  Esbroeck  (C-436/04.  sz.   ügy)   üggyel
      összefüggő,  2006.  március 9-én hozott ítéletének  30.  §-ában
      megállapította: „Az SMVE 54. cikkében írt ne bis in  idem  elve
      szükségképpen  feltételezi  a  részes  államok  egymás  büntető
      igazságszolgáltatási rendszerébe vetett bizalmának meglétét…” A
      kettős   büntetendőség  és  a  ne  bis  in  idem  elve  egymást
      kiegészítő  jogintézmények. Éppen a  ne  bis  in  idem  tilalma
      akadályozhatja   meg  az  elkövetőnek  a  kettős   inkrimináció
      követelményéből     fakadó     tagállamonkénti      külön-külön
      megbüntetését,  azaz  garanciája a tisztességes  eljárásnak.  A
      Megállapodás preambuluma rögzíti is azt, hogy: „(…) »a Szerződő
      Felek«   ,(…)  KIFEJEZVE  a  kölcsönös  bizalmat  jogrendszerük
      felépítése és működése iránt, valamint aziránt, hogy valamennyi
      Szerződő  Fél  képes  tisztességes bírói eljárás  biztosítására
      (...).”  Magyarország 2007. december 21-től részese a Schengeni
      Megállapodásnak.

       1.2.3.    Norvégia   és   Izland   részese   a    Megállapodás
      anyaegyezményének  tekinthető Európai  Kiadatási  Egyezménynek,
      illetve   a   Terrorizmus  visszaszorításáról   szóló   Európai
      Egyezménynek.
       A  Megállapodás 1. cikk (3) bekezdése szerint „E  Megállapodás
      nem  módosíthatja az Emberi Jogok Európai Egyezményében foglalt
      alapvető  jogok  és  alapvető jogelvek tiszteletben  tartásának
      kötelességét,  vagy  valamely  tagállam  igazságügyi   hatósága
      általi végrehajtás esetén az Európai Unióról szóló szerződés 6.
      cikkében említett elveket.”

       1.2.4.  A  Megállapodás  3.  cikk  (2)  bekezdésében  szereplő
      kettős  büntetendőség feltételének érvényesülését különösen  az
      alábbi rendelkezések biztosítják:
       –  5.  cikk: (1) Az államok a végrehajtó igazságügyi hatóságot
      az  elfogatóparancs  végrehajtása  megtagadására  kötelezhetik,
      vagy  annak  lehetőségét biztosíthatják a következő  esetekben:
      „a) ha a 3. cikk (2) bekezdésében említett esetek egyikében  az
      elfogatóparancs alapjául szolgáló cselekmény a végrehajtó állam
      joga szerint nem bűncselekmény; (…)”
       –  A  Megállapodást  kihirdető  törvény  4.  §-ában  a  Magyar
      Köztársaságnak a Megállapodás 5. cikkéhez tett nyilatkozata: „A
      Magyar   Köztársaság   kijelenti,  hogy  államának   végrehajtó
      igazságügyi    hatósága   az   elfogatóparancs    végrehajtását
      kötelezően megtagadja az 5. cikk (1) bekezdés a), b),  c),  d),
      e), és f) pontjában meghatározott esetekben.”
       –  36. cikk: „Izland vagy Norvégia és az Európai Unió valamely
      tagállama    között   e   Megállapodás   alkalmazásával    vagy
      értelmezésével   kapcsolatosan   felmerülő   bármely   jogvitát
      illetően   a   jogvitában  részt  vevő  fél  az  Európai   Unió
      tagállamai,    valamint   Izland   és   Norvégia   kormányainak
      képviselőinek  üléséhez fordulhat a jogvita hat hónapon  belüli
      rendezésének céljából.”
       –  37. cikk: „A Szerződő Felek e Megállapodás rendelkezéseinek
      a  lehető  legegységesebb alkalmazása és értelmezése  érdekében
      folyamatosan   figyelik  az  Európai  Közösségek   Bíróságának,
      valamint  Izland  és  Norvégia  illetékes  bíróságainak  az   e
      rendelkezésekkel  és a hasonló átadási eszközökkel  kapcsolatos
      ítélkezési  gyakorlata alakulását. E célból egy olyan  eljárást
      hoznak  létre,  amely biztosítja az ilyen ítélkezési  gyakorlat
      rendszeres kölcsönös továbbítását.”

       1.2.5.  A  Megállapodást kihirdető törvény 4. §-ában a  Magyar
      Köztársaságnak a Megállapodás 9. cikkéhez tett nyilatkozata: „A
      Magyar   Köztársaságban   az  elfogatóparancs   végrehajtásáról
      kizárólagos hatáskörrel a Fővárosi Bíróság dönt.”
         A hatáskörrel rendelkező nemzeti bíró a kettős büntetendőség
      követelményét minden esetben önállóan vizsgálja,  az  átadásról
      végleges  döntést hoz, és biztosított számára,  hogy  a  kettős
      büntetendőség  hiánya esetében az elfogatóparancs végrehajtását
      megtagadja.

       1.3.  A  kifejtettek kellő garanciát jelentenek a Megállapodás
      3.   cikk  (2)  bekezdése  esetében  az  Alkotmány  57.  §  (4)
      bekezdésében megfogalmazott követelmények érvényesülésére.

       2. Az Alkotmány 57. § (4) bekezdéséből nem következik, hogy  a
      büntetőjogi  legalitás  követelménye csak  akkor  érvényesül  a
      kettős  büntetendőség  feltételéhez kötött  nemzetközi  bűnügyi
      együttműködési  megállapodások – így  az  EUIN  Megállapodás  –
      esetén,  ha  az elfogatóparancs alapjául szolgáló cselekmény  a
      kibocsátó állam joga és a végrehajtó állam joga szerint  azonos
      törvényi  tényállási  elemekkel  minősül  bűncselekménynek.   A
      perdöntő az, hogy a végrehajtó állam büntető törvényében legyen
      olyan  törvényi  tényállás, amely alá az elkövetési  magatartás
      vonható.
       A  többségi határozat hangsúlyozza, hogy az indítvány „maga is
      felhívta a figyelmet az Alkotmány 57. § (4) bekezdésének a 2. §
      (1)  bekezdésével,  a  2/A.  § (1) bekezdésével,  a  6.  §  (4)
      bekezdésével  és  a  7.  §  (1)  bekezdésével  összekapcsolható
      értelmezésének  fontosságára.”  Álláspontom  szerint  ez  azért
      lényeges, mert az Alkotmány 57. § (4) bekezdésének a 6.  §  (4)
      bekezdésére  és  a  7. § (1) bekezdésére tekintettel  elvégzett
      értelmezése alkalmat teremthetett volna annak kimondására, hogy
      a  nemzetközi  bűnügyi együttműködésben a kettős  büntetendőség
      követelményéhez  nem szükséges a jogi minősítés  azonossága,  a
      tényállás    azonosság   szigorú   értelmezése.   Elegendő    a
      tettazonosság,  a kettős büntetendőségnek a nemzetközi  bűnügyi
      együttműködésben érvényesülő követelménye — lényegéből fakadóan
      —  nem  feltétlenül kívánja meg a történeti tények azonos  jogi
      minősítését vagy a védett jogtárgy azonosságát.

       3.  A  többségi  határozat rendelkező  részével  és  az  ahhoz
      kapcsolódó   indokolás  részekkel  egyebekben   egyetértek   [a
      Megállapodás  3. cikke (3) bekezdése, a Törvény  4.  §-a  és  a
      Megállapodás  3.  cikke  (4)  bekezdéséhez  tett  nyilatkozatot
      megállapító rész].

      Budapest, 2008. március 11.
                                                     Dr. Lévay Miklós
                                                        alkotmánybíró
       .
       English:
       English:
       .
       Petition filed:
       .
       Subject of the case:
       .
       The EU treaty on the Surrender Procedure between EU member states, Iceland and Norway
       Number of the Decision:
       .
       32/2008. (III. 12.)
       Date of the decision:
       .
       03/11/2008
       Summary:
       Some provisions of the Act transposing into Hungarian law the EU treaty on the Surrender Procedure between EU member states, Iceland and Norway contravene the prohibition of double jeopardy. The Treaty cannot be ratified until either Parliament eliminates the unconstitutionality or Article 57.4 of the Constitution comes into force.
       .
       CODICES summary:
       http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll/CODICES/precis/eng/eur/hun/hun-2008-1-001
       .
       Full text:
       en_0032_2008.pdfen_0032_2008.pdf