Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01464/2017
Első irat érkezett: 07/11/2017
.
Az ügy tárgya: A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 39/K. § (1) bekezdésében a "kivéve, ha korábban sikertelen minősítési eljárásban vett részt" szövegrész és a (2)-(7) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz (pedagógus, öregségi nyugdíjkorhatár)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (2) bekezdés)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 09/12/2017
.
Előadó alkotmánybíró: Schanda Balázs Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 26. § (2) bekezdése alapján - a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjt.-vhr.) 39/K. § (1) bekezdésében a "kivéve, ha korábban sikertelen minősítési eljárásban vett részt" szövegrésze és a (2)-(7) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
A Kjt.-Vhr. sérelmezett rendelkezése szerint az a pedagógus, akinek 2016. szeptember 1-jén a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig és az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati idő megszerzéséig hét év, vagy annál kevesebb ideje van hátra, vagy öregségi nyugdíjra jogosult, 2017. január 1-jén Pedagógus II. fokozatba és a Kjt. alapján közalkalmazotti jogviszonyban töltött időnek minősülő, továbbá a fizetési fokozat megállapításánál beszámítandó idő szerinti kategóriába kerül besorolásra, kivéve, ha korábban sikertelen minősítési eljárásban vett részt.
Az indítványozó álláspontja szerint a támadott rendelkezés sérti az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdése szerinti jogállamiság elvét, mivel annak hatályba lépése nem felel meg a jogszabály hatályba léptetésével szemben támasztott követelményeknek, a normavilágosság követelmélnyének, továbbá a visszamenőleges hatályú szabályozás tilalmába ütközik.
     .
.
Támadott jogi aktus:
  326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról 39/K. § (1) bekezdés "kivéve
  ha korábban sikertelen minősítési eljárásban vett részt" szövegrész
  326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról 39/K. § (2-7) bekezdés
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
II. cikk
XV. cikk (2) bekezdés
XXIV. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1464_0_2017_inditvany_anonim.pdfIV_1464_0_2017_inditvany_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  A határozat száma: 3283/2017. (XI. 2.) AB végzés
  .
  A határozat kelte: Budapest, 10/17/2017
  .
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  2017.10.17 16:00:00 2. öttagú tanács
  .

  .
  A határozat szövege (pdf):
  3283_2017 AB végzés.pdf3283_2017 AB végzés.pdf
  .
  A határozat szövege:
  .
  A határozat szövege:
   Alkotmánybíróság tanácsa alkotmányjogi panasz tárgyában meghozta a következő
   v é g z é s t:

   Az Alkotmánybíróság a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 39/K. § (1) bekezdésének „kivéve, ha korábban sikertelen minősítési eljárásban vett részt” szövegrésze, továbbá a (2)–(7) bekezdései alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panaszt visszautasítja.
   I n d o k o l á s

   [1] 1. A személyesen eljáró indítványozó az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény (a továbbiakban: Abtv.) 26. § (2) bekezdése alapján alkotmányjogi panaszt nyújtott be az Alkotmánybírósághoz, melyben a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjt-Vhr.) 39/K. § (1) bekezdésének „kivéve, ha korábban sikertelen minősítési eljárásban vett részt” szövegrésze, továbbá a (2)–(7) bekezdései alaptörvény-ellenességének megállapítását és visszamenőleges hatályú meg­sem­mi­sítését kérte, hivatkozva az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdése, ezen belül a visszamenőleges hatályú sza­bá­lyozás tilalmának, a kellő felkészülési időnek, a normavilágosság követelményének sérelmére, továbbá az Alap­törvény II. cikk szerinti emberi méltósága, valamint az Alaptörvény XV. cikk (2) bekezdése szerinti diszkrimináció tilalma, valamint az Alaptörvény XXIV. cikk (1) bekezdése szerinti tisztességes hatósági eljáráshoz való joga és az Alaptörvény XXVIII. cikk (7) bekezdése szerinti jogorvoslathoz való joga sérelmét állítva.

   [2] 2. Az Alkotmánybíróság az Abtv. 50. § (1) bekezdése és az Ügyrend 5. § (1) bekezdése alapján jelen ügyben tanácsban jár el. Az Abtv. 56. § (1) bekezdése alapján az Alkotmánybíróság elsődlegesen az alkotmányjogi panasz befogadhatóságáról dönt, ennek során a tanács megvizsgálja az alkotmányjogi panasz befogadhatóságának törvényben előírt feltételeit. A befogadás visszautasítása esetén a tanács rövidített indokolással ellátott végzést hoz, amelyben megjelöli a visszautasítás indokát.
   [3] Az indítványozó alkotmányjogi panaszát az Abtv. 26. § (2) bekezdésére alapítottan terjesztette elő, mely szerint az Alkotmánybíróság eljárása kivételesen akkor is kezdeményezhető, ha az alaptörvény-ellenes jogszabály rendelkezésének alkalmazása vagy hatályosulása folytán közvetlenül, bírói döntés nélkül következett be a jogsérelem, és nincs a jogsérelem orvoslására szolgáló jogorvoslati eljárás, vagy a jogorvoslati lehetőségeit az indítványozó már kimerítette. Az Abtv. 30. § (1) bekezdése szerint az alkotmányjogi panaszt az Abtv. 26. § (2) bekezdésében meghatározott esetben az alaptörvény-ellenes jogszabály hatálybalépésétől számított száznyolcvan napon belül lehet írásban benyújtani. Míg az Abtv. 30. § (4) bekezdése értelmében az Abtv. 26. § (2) bekezdésében meghatározott esetben az alaptörvény-ellenes jogszabály hatálybalépésétől számított száznyolcvan nap elteltével az alkotmánybírósági eljárás megindításának nincs helye.
   [4] Az Alkotmánybíróság jelen ügyben megállapította, hogy a Kjt-Vhr. kifogásolt rendelkezései 2016. október 28-án léptek hatályba, míg az indítványozó alkotmányjogi panaszát 2017. július 11-én, azaz száznyolcvan napon túl nyújtotta be az Alkotmánybírósághoz. Az Ügyrend 30. § (2) bekezdés d) pontja értelmében amennyiben az indítvány elkésett, az Alkotmánybíróság az indítványt visszautasítja.

   [5] 3. A fentiekre figyelemmel az Alkotmánybíróság megállapította, hogy az indítvány az Abtv. 30. § (1) bekezdése szerinti feltételnek nem felel meg, ezért az Alkotmánybíróság mellőzve a további vizsgálatot, az alkotmányjogi panaszt – annak elkésettsége okán – az Ügyrend 30. § (2) bekezdésének d) pontja alapján, az Abtv. 56. § (3) bekezdésében előírtakra figyelemmel, visszautasította.
     Dr. Schanda Balázs s. k.,
     tanácsvezető,
     előadó alkotmánybíró
     .
     Dr. Pokol Béla s. k.,
     alkotmánybíró

     Dr. Szívós Mária s. k.,
     alkotmánybíró
     Dr. Stumpf István s. k.,
     alkotmánybíró

     Dr. Varga Zs. András s. k.,
     alkotmánybíró

     .
     English:
     .
     Petition filed:
     .
     07/11/2017
     Subject of the case:
     .
     Constitutional complaint against the wording "except if he/she participated earlier in an unsuccessful qualification procedure" in paragraph (1) and paragraph (2)-(7) of Section 39/K of the Government Decree 326/2013. (VIII. 30.) Korm. on the career system of educators and on implementing in public education institutions the Act XXXIII of 1992 on the Legal Status of Civil Servants (educator, old-age pension age limit)
     Number of the Decision:
     .
     3283/2017. (XI. 2.)
     Date of the decision:
     .
     10/17/2017
     .
     .