Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00751/2020
Első irat érkezett: 04/24/2020
.
Az ügy tárgya: A Kúria Pfv.III.21.500/2018/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (felülmérlegelés)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 05/20/2020
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
A személyesen eljáró indítványozók – az Abtv. 27. § szerinti – alkotmányjogi panaszukban a Szegedi Törvényszék 1.P.20.802/2016/33. számú ítélete, a Szegedi Ítélőtábla Pf.I.20.801/2017/7. számú ítélete és a Kúria Pfv.III.21.500/2018/5. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérik.
Az alkotmányjogi panasz alapjául szolgáló ügy tárgya az indítványozók által a Debreceni Törvényszék és a Debreceni Ítélőtábla ellen indított, bírósági jogkörben okozott kár megtérítése iránti kereset volt. E per előzményéül az indítványozók által kezdeményezett két további bírósági eljárás szolgált. Elsőként szerződéses jogvitájuk keretében előterjesztett, vételár-hátralék megfizetése iránti keresetét a Debreceni Városi Bíróság, a Hajdú-Bihar Megyei Bíróság, majd a Legfelsőbb Bíróság jogerősen elutasította. Ezt követően e korábbi per alperese ellen az indítványozók keresetet indítottak a Debreceni Törvényszék előtt szerződés érvénytelenségének megállapítása és kártérítés megfizetése iránt. A keresetet a Debreceni Törvényszék elutasította, részben a korábbi per anyagi jogerejére hivatkozva. Az elsőfokú ítéletet a Debreceni Ítélőtábla helybenhagyta. Az indítványozók ez utóbbi bírósági eljárás kapcsán terjesztettek elő keresetet az eljáró bíróságok ellen az állításuk szerint őket ért alapjogi sérelmük orvoslására szolgáló méltányos kártérítési igényük érvényesítésére. Keresetükben a tisztességes eljáráshoz való joguk megsértésére hivatkoztak, e körben – egyéb eljárási hibák részletezése mellett – előadták, hogy álláspontjuk szerint az eljáró bíróságok bizonyítási indítványaikat nem vették figyelembe, az általuk előadottakat nem értékelték, és arról nem adtak számot. Hivatkoztak a perek ésszerű időn belül történő befejezéséhez való joguk sérelmére, valamint arra is, hogy az alperes bíróságok a szerződés érvényességéről jogszerűtlenül döntöttek. A Szegedi Törvényszék 1.P.20.802/2016/33. számú ítéletében a keresetet elutasította, amelyet a , a Szegedi Ítélőtábla Pf.I.20.801/2017/7. számú ítéletével helybenhagyott. A Kúria Pfv.III.21.500/2018/5. számú ítélete a jogerős ítéletet hatályában fenntartotta, arra hivatkozva, hogy az indítványozók keresete tartalmilag valójában a korábbi eljárásokban született bírósági döntések felülbírálatára irányult, a kifogásolt eljárások tisztességtelenségét vagy ésszerűtlen elhúzódását megalapozó körülményre nem hivatkoztak, ezért erre alapított vagyoni és nem vagyoni kártérítési igényüknek nincs jogalapja.
A fentiekkel összefüggésben az indítványozók az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) és (7) bekezdésének megsértésére hivatkoznak, kifejtve, hogy a tisztességes bírósági eljáráshoz és a jogorvoslathoz való alapjog részét képezi, hogy az eljáró bíróság az ügyre vonatkozó indítványokat kellő alapossággal megvizsgálja, értékelje, és ennek eredményéről számot adjon..
.
Támadott jogi aktus:
    a Szegedi Törvényszék 1.P.20.802/2016/33. számú ítélete, a Szegedi Ítélőtábla Pf.I.20.801/2017/7. számú ítélete és a Kúria Pfv.III.21.500/2018/5. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_751_0_2020_indítvány_anonim.pdfIV_751_0_2020_indítvány_anonim.pdf
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2020.11.17 9:30:00 2. öttagú tanács
.
A döntés tájékoztató jelleggel közzétett, nem hivatalos szövege: (pdf):
Sz_IV_751_2020.pdfSz_IV_751_2020.pdf
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.