Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00127/2023
Első irat érkezett: 01/17/2023
.
Az ügy tárgya: A Kúria Pfv.IV.20.748/2022/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (védjegybejelentés; felszólalás)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 02/06/2023
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó az Abtv. 27. § szerinti alkotmányjogi panaszában a Kúria Pfv.IV.20.748/2022/2. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kéri, a Fővárosi Törvényszék 1.Pk.21.043/2021/17. számú végzésére és a Fővárosi Ítélőtábla 8.Pkf.25.198/2022/4. számú végzésére kiterjedő hatállyal.
Az indítványozó reklámügynökségi tevékenységgel és grafikai tervezéssel foglalkozó vállalkozás. Az ügy előzményeként előadja, hogy egy politikai párt számára annak megbízása alapján pártlogót tervezett, a felek azonban a pártlogón fennálló szerzői jogból eredő további kérdéseket megállapodásban nem rendezték. A megrendelő párt a logó lajstromozását kérte, amely ellen az indítványozó felszólalást nyújtott be a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 5. § (1) bekezdés b) pontja alapján, arra hivatkozással, hogy a logón szerzői joga áll fenn. A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a felszólalást alaposnak találta, ezért a védjegybejelentést elutasította. A határozat megváltoztatása iránti nemperes eljárásban - az elsőfokú bírósági eljárás megismétlését követően végül - a Fővárosi Törvényszék a párt kérelme alapján a határozatot megváltoztatta és elrendelte a kérelem tárgyát képező megjelölés lajstromozását. A másodfokon eljáró Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú végzést helybenhagyta. Az indítványozó felülvizsgálat engedélyezése iránti kérelmet terjesztett elő, a Kúria Pkf.IV.20.748/2022/2. számú végzésével a felülvizsgálatot megtagadta, a döntés elvi tartalmaként megállapítva, hogy nincs helye a felülvizsgálat engedélyezésének a Kúria közzétett határozatától jogkérdésben való eltérés miatt, ha a jogerős határozat nem azt a jogkérdést bírálta el, mint a Kúria hivatkozott határozata, valamint ha a jogkérdés társadalmi jelentősége nem számottevő.
Az indítványozó a fentiekkel összefüggésben arra hivatkozik, hogy a bírósági eljárásban nem nyert bizonyítást, hogy hozzájárulását adta volna az általa megtervezett pártlogók feletti vagyoni jogok megrendelő általi megszerzéséhez, a bíróság - a kógens jogszabályi rendelkezésektől való önkényes eltéréssel - csupán az indítványozó ráutaló magatartására alapozva állapította meg a felhasználási engedély megadását, ami egyrészt a tulajdonhoz való jogának sérelméhez vezetett, másrészt az ügy érdemében hozott döntésekkel a bíróság megsértette a tisztességes bírósági eljáráshoz való jogát. Az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdésének megsértését állítja azért is, mert álláspontja szerint a felülvizsgálat megtagadásával a Kúria nem biztosította a bírósághoz fordulás jogát, és indokolási kötelezettségének sem tett eleget..
.
Támadott jogi aktus:
    A Fővárosi Törvényszék 1.Pk.21.043/2021/17. számú végzése, a Fővárosi Ítélőtábla 8.Pkf.25.198/2022/4. számú végzése, a Kúria Pkf.IV.20.748/2022/2. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_127_0_2023_Inditvany_anonim.pdfIV_127_0_2023_Inditvany_anonim.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.