English
Hungarian
Ügyszám:
.
21/B/2008
Előadó alkotmánybíró: Lenkovics Barnabás Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 154/2008. (XII. 17.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 2008/1203
.
A döntés kelte: Budapest, 12/15/2008
.
.

.
A döntés szövege (pdf):
  .
  A döntés szövege:
  .
  A döntés szövege:
                    A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

   Az Alkotmánybíróság jogszabály alkotmányellenességének utólagos
   vizsgálatára  és mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség
   megállapítására  irányuló indítványok tárgyában  —  dr.  Balogh
   Elemér   és   dr.   Kiss   László   alkotmánybírók   párhuzamos
   indokolásával,  valamint  dr.  Bragyova  András   alkotmánybíró
   különvéleményével — meghozta a következő

                            határozatot:

   1.  Az  Alkotmánybíróság megállapítja: az azonos nemű személyek
   számára   a  bejegyzett  élettársi  kapcsolat  jogintézményének
   létrehozása nem alkotmányellenes.

   2.   Az   Alkotmánybíróság  megállapítja,  hogy  a   bejegyzett
   élettársi  kapcsolatról  szóló 2007. évi  CLXXXIV.  törvény  az
   indokolásban kifejtett okokból alkotmányellenes,  ezért  azt  a
   jelen  határozat  közzétételének napjával  megsemmisíti,  ennek
   folytán a törvény nem lép hatályba.

   Az  Alkotmánybíróság  ezt  a határozatát  a  Magyar  Közlönyben
   közzéteszi.
                               Indokolás

                                  I.

    Az  Alkotmánybírósághoz  hat indítvány  érkezett  a  bejegyzett
    élettársi  kapcsolatról szóló 2007. évi  CLXXXIV.  törvényt  (a
    továbbiakban:  Béktv.)  érintően,  amelyet  a  Magyar   Közlöny
    2007/186. számában, 2007. december 29-én hirdettek ki, hatályba
    lépésének időpontja 2009. január 1. napja.

    1. Az első indítványozó a Béktv. 1. § (1) bekezdésének, a 2.  §
    (1)-(2)   bekezdéseinek  és  a  3.   §   (2)   bekezdésének   a
    megsemmisítését kérte. Indítványozta emellett azt is,  hogy  az
    Alkotmánybíróság  semmisítse  meg  a  törvény  15.   §-ának   a
    házasságkötési  eljárásról és a névviselésről szóló  1982.  évi
    17.  törvényerejű rendelet (a továbbiakban: At.)  módosításáról
    rendelkező  egyes szakaszait is: az At. 26/G. § (3)  bekezdését
    („Az  élettársi kapcsolat bejegyzése nyilvános és ünnepélyes.”)
    beiktató  szakaszt,  illetve  az At.  26/H.  §  (1)  bekezdését
    megállapító szakaszból a második mondatot („A tanúkról a leendő
    élettársak gondoskodnak.”).
    Indokolása szerint az Alkotmányba ütközik, hogy a Béktv.  2.  §
    (2)  bekezdése azonosítja a bejegyzett élettársi kapcsolatot  a
    házassággal. A két jogintézmény lényegét, létesítésének  formai
    kellékeit,  joghatásait  tekintve tulajdonképpen  semmiben  nem
    különbözik egymástól, ezért a bejegyzett élettársi kapcsolat „a
    házasság   Alkotmány   által   védett   intézményét   gyengíti,
    diszkriminálja és végső soron ellehetetleníti”. A törvényalkotó
    —  érvel tovább az indítványozó — a Béktv.-vel megteremtette  a
    „majdnem  házasságot”, amit „immár nem szükséges egy  férfi  és
    egy  nő  életközösségeként felfogni, hanem azonos neműek között
    is   létesíthető”.  Úgy  véli,  hogy  a  közgondolkodás  a  két
    jogintézmény között — rendkívüli hasonlóságuk miatt —  nem  tud
    majd különbséget tenni (különösen, hogy az At. beiktatott 26/G.
    §  (3)  bekezdése  szerint: „Az élettársi kapcsolat  bejegyzése
    nyilvános  és  ünnepélyes.”),  ami  zavarokat  fog   okozni   a
    „közgondolkodásban  és -gyakorlatban”, és  szintén  a  „valódi”
    házasság intézményének a gyengítéséhez vezet. Érveit a 14/1995.
    (III.   13.)  AB  határozatban  foglaltak  idézésével   kívánja
    alátámasztani az indítványozó. Kifejti, hogy az Alkotmány 15. §-
    a  nem  pusztán  a  házasság elnevezést védi, a  házasságot  az
    Alkotmány  alapján  „annak valóságos tartalmi  és  eljárásjogi,
    valamint  kulturális külsőségei tekintetében is védettnek  kell
    tekinteni”.  Ezzel  pedig  nem  egyeztethető  össze  egy  olyan
    jogintézmény,  amely — elnevezését kivéve  —  a  házassághoz  a
    megtévesztésig hasonlít. Az indítványozó sérelmezi azt is, hogy
    a  bejegyzett  élettársi  közösség a házassággal  azonos  módon
    keletkezik,  azonban egyszerűsített módon, közjegyző  által  is
    megszüntethető, ami szerinte „súlyosan sérti és diszkriminálja”
    a házasság intézményét.
    A  törvény  belső  ellentmondásaként értékeli az  indítványozó,
    hogy  a  3.  § (2) bekezdése a házasság felbontására  vonatkozó
    szabályokat rendeli alkalmazni a bejegyzett élettársi kapcsolat
    megszüntetésére  vonatkozóan, míg a 4.  §  egy  egyszerűsített,
    közjegyző általi megszüntetést is lehetővé tesz.
    Jogalkotói  mulasztásnak tartja emellett,  hogy  a  Béktv.  nem
    garantálja     megfelelően    az    érintett    tisztségviselők
    (anyakönyvvezetők,      közjegyzők)      lelkiismereti       és
    vallásszabadságát,  ők  ezért  a  „házasság  intézménye   mellé
    alacsonyabb  jogszabály  által  rendelt  intézménnyel   szemben
    támasztott   lelkiismereti  aggályaik,   kulturális,   vallási,
    erkölcsi    megfontolásaik   ellenére   is   kötelesek    annak
    létesítésekor és megszüntetésekor közreműködni”.
    Véleménye szerint a törvény az egyházi autonóm szervezeteket és
    egyházi  személyeket  is  hátrányosan diszkriminálja,  mivel  a
    bejegyzett élettársi kapcsolatot létesítő személyek  „a  Béktv.
    törvényi   hátterével   egészen  nyilvánvalóan   a   tanításuk,
    önértelmezésük   alapelemei  közé   tartozó,   a   hetero-   és
    homoszexuális  élettársi közösség és házasságkötés  intézményét
    maguk  részéről  nem támogató. ill. elutasító,  diszkvalifikáló
    egyházi    szervezetek   autonómiájának   és   függetlenségének
    megsértésére, ill. gyengítésére fognak törekedni”.
    Végezetül  utal rá az indítványozó, hogy szerinte a  Béktv.  az
    Alkotmány   15.   §-ának   módosításaként   fogható   fel,    a
    törvényalkotó   azonban   a  bejegyzett   élettársi   kapcsolat
    intézményét  önálló  törvény  formájában,  egyszerű  többséggel
    alkotta meg, ami a 65/2007. (X. 18.) és a 75/2007. (X. 19.)  AB
    határozatok alapján alkotmánysértő.
    Az   indítványozó  tehát  kérelmét  az  Alkotmány  2.   §   (1)
    bekezdésére,   15.  §-ára,  valamint  60.  §  (1)   bekezdésére
    alapította,  illetve — az Alkotmány 70/A.  §  (1)  bekezdésének
    megjelölése   nélkül  —  kifejezetten  utalt  a  diszkrimináció
    tilalmára is.

    2.  A  második  indítványozó  a  Béktv.-vel  összefüggésben  az
    Alkotmány  2.  § (1) bekezdésének, 15. §-ának,  67.  §-ának  és
    70/A.  §-ának, valamint az Emberi Jogok Egyetemes  Nyilatkozata
    16.   Cikkének,   végezetül  pedig  az  Emberi  Jogok   Európai
    Egyezménye 12. Cikkének a sérelmét állította.
    Indokolásában  kifejtette,  hogy  álláspontja  szerint   állami
    védelem   csakis   a  házasságot  illeti  meg,   a   házasságot
    tartalmilag   megkettőzni  (Béktv.  2.  §)  felesleges   és   a
    jogbiztonságra  ártalmas.  Mivel  a  házasság   férfi   és   nő
    életközössége,  ezzel  párhuzamosan egy  másik,  a  házassággal
    azonos  tartalmú  jogintézményt  létrehozni  az  egynemű  párok
    élettársi  kapcsolatának bejegyzésére, az Alkotmány  15.  §-ába
    ütközik. A házasság intézményét „rombolja” szerinte az is, hogy
    az  At.  módosítása a házasságkötési szertartás ünnepélyességét
    írja elő az élettársi kapcsolat bejegyzése esetére is.
    Az  indítványozó — az első indítványozóhoz hasonlóan —  szintén
    burkolt  alkotmánymódosításnak tartja  a  Béktv.-t,  mivel  az,
    álláspontja   szerint,  tartalmi  vonatkozásban  valójában   az
    egynemű párokra is kiterjeszti a házasságkötés lehetőségét.
    A Béktv. 3. §-a szerinte azzal, hogy a felek akaratának mélyebb
    megismerésére   alkalmatlan   közjegyzői   közreműködéssel   is
    lehetővé teszi a bejegyzett élettársi kapcsolat megszüntetését,
    a  gyengébb  fél, különösen az érintett, de nem  közös  gyermek
    érdekeinek sérelmét jelentheti, ami sérti az Alkotmány 15.,  16
    és  70/A.  §-ait.  Az érintett kiskorú gyermek  érdekeit  —  és
    ezáltal  az Alkotmány 16. és 70/A. §-ait — sértőnek  tartja  az
    indítványozó  a Béktv. 15. §-ának az At.-t érintő  módosítását,
    jelesül  a  26/C.  §  (3)  bekezdés beiktatását  is  („Az  apai
    elismerő nyilatkozat alapján a férfi élettársat akkor  lehet  a
    gyermek   apjának  tekinteni,  ha  a  nyilatkozat  megtételétől
    számított   hat   hónapon   belül  az   élettársi   kapcsolatot
    bejegyzik.”).  E  rendelkezés az indítványozó  szerint  ugyanis
    arra  ösztönzi a „gyermeke sorsa iránt elkötelezett anyát, hogy
    még  abban  az  esetben is tartózkodjék élettársi kapcsolatának
    bejegyeztetésétől, ha az apa nem kíván vele  házasságra  lépni.
    Az   élettársi  kapcsolat  bejegyeztetésétől  való  tartózkodás
    ugyanis  elősegíti a gyermek jogállásának és  eltartása  anyagi
    feltételeinek apasági elismeréssel történő rendezését.”
    Az  indítványozó állítása szerint végezetül ellentmondás feszül
    a   Béktv.  17.  §  11.  és  15.  pontja,  valamint  a  Polgári
    Törvénykönyvről  szóló 1959. évi IV. törvény  (a  továbbiakban:
    Ptk.)   615.  §  (2)  bekezdése  között,  ugyanakkor   a   vélt
    ellentmondás  mibenlétét, és az emiatt sérülni vélt  alkotmányi
    rendelkezést nem jelölte meg.

    3.   A   harmadik  indítványozó  elsősorban  a  Béktv.   formai
    alkotmányellenességét, közjogi érvénytelenségét állítja  súlyos
    eljárási szabálytalanság okán. Álláspontja szerint azzal,  hogy
    a törvény tervezetét nem bocsátották szakmai-társadalmi vitára,
    közigazgatási  egyeztetésre,  sérült  az  Alkotmány  2.  §  (1)
    bekezdése,  a 19. § (2) bekezdése, a 35. § (1) bekezdésének  a)
    és  b)  pontja, a 36. §-a, a 37. § (2) bekezdése, az 50. §  (1)
    bekezdése,  az  51. § (1) bekezdése, valamint  a  jogalkotásról
    szóló 1987. évi XI. törvény (a továbbiakban: Jat.) 19-20. §-ai,
    27-28. §-ai, 31-32. §-ai, illetve a bíróságok szervezetéről  és
    igazgatásáról  szóló 1997. évi LXVI. törvény 39.  §  e)  pontja
    [összefüggésben az Alkotmány 50. § (5) bekezdésével].
    Másodsorban  azonban az indítványozó a Béktv.-t tartalmilag  is
    Alkotmányba  ütközőnek  találja. Véleménye  szerint  a  törvény
    ellentétes  az  Alkotmány 2. § (1) bekezdésével,  a  7.  §  (1)
    bekezdésével,  a  15-16. §-aival, az 54. § (1) bekezdésével,  a
    67. § (1) bekezdésével és a 70/A. § (1) bekezdésével.
    Indokolása  szerint az Alkotmány felhívott rendelkezéseiből  az
    következik, hogy a jogalkotó nem fűzhet ugyanolyan joghatásokat
    az   azonos   neműek  életközösségéhez,  mint   a   különneműek
    házasságkötéséhez.  A  szabadság  —  érvel   az   indítványozó,
    konkrétan megemlítve az Alkotmány 54. § (1) bekezdését — csak a
    férfi  és  nő közötti házasságkötésre terjed ki, „ez  méltó  az
    emberhez, az emberi méltósághoz való jog is ezt védi”.  Kifejti
    emellett  azt  is,  hogy az azonos neműek bejegyzett  élettársi
    közösségének   szabályozása  kioltja  a  házasságot   megillető
    kiemelt  védelmet. Mindez a házasság rendeltetésének,  céljának
    figyelmen kívül hagyását jelenti, önkényes, aláássa a  házasság
    intézményét, és ez az Alkotmány 15. §-án kívül a  70/A.  §  (1)
    bekezdését is sérti. Szerinte a Béktv. sérti az Alkotmánynak az
    ifjúság  védelmére  vonatkozó  16.  §-át,  a  gyermekeknek   az
    Alkotmány  67.  §-ában  foglalt  jogait,  a  kiskorú  gyermekek
    Alkotmányban biztosított „mindenek felett álló” érdekét.

    4. A negyedik indítványozó az Alkotmány 15. §-ába ütközés miatt
    kéri a Béktv. megsemmisítését az Alkotmánybíróságtól. Úgy véli,
    hogy  a  Béktv. egyetlen célja az azonos nemű személyek számára
    egy, a házassággal lényegileg azonos intézmény létrehozása.

    5. Az ötödik indítványozó szintén úgy véli, hogy a Béktv. sérti
    az   Alkotmány   15.   §-át.  A  törvény  2.   §-ában   foglalt
    szabályozással álláspontja szerint a jogalkotó az azonos neműek
    házasságát   intézményesíti,  amely   összeegyeztethetetlen   a
    házasság Alkotmányban védett intézményével. Elfogadhatatlan  és
    „házasságellenes”  emellett szerinte az is, hogy  a  bejegyzett
    élettársi kapcsolat házasságkötési akadály, illetve az is, hogy
    a  Béktv.  a családjogi törvény mint háttértörvény alkalmazását
    írja elő a bejegyzett élettársi kapcsolatra vonatkozóan.
    A  jogszabály  emellett az Alkotmány 67. §  (1)  bekezdését  is
    sérti,  mivel a közös gyermekké fogadás tilalma nem  zárja  ki,
    hogy  az  azonos nemű élettársak közösen gyermeket  neveljenek.
    Ilyen  helyzetet  —  mivel  abban a  gyermek  megfelelő  testi,
    szellemi  és erkölcsi fejlődése nem biztosítható — a  jogalkotó
    nem   mozdíthat  elő  az  azonos  neműek  együttélésének  quasi
    házasságként történő elismerésével. Diszkriminatív  emellett  —
    érvel  az indítványozó —, hogy a jogalkotó különbséget  tesz  a
    bejegyzett  és  a  nem bejegyzett élettársi  kapcsolat  között.
    Sérti  továbbá  az  Alkotmány  2. §  (1)  bekezdésében  foglalt
    követelményeket,  hogy  a  Béktv.  2.  §  (2)   bekezdése   túl
    általános.   Tovább  növeli  a  jogbizonytalanságot,   hogy   a
    szabályozás teljessé tételéhez számos más jogszabály módosítása
    is  szükséges  lenne, nincs azonban garancia arra,  hogy  ez  a
    Béktv. hatályba lépéséig megtörténik. A jogbiztonságot emellett
    szerinte  az is sérti, hogy a bejegyzett élettársi kapcsolat  a
    Ptk. rendszerén kívül került szabályozásra.
    Konkrét   jogszabályhely  megjelölése  nélkül   hivatkozik   az
    indítványozó  arra, hogy a Béktv. a Jat.-ba ütközik,  mert  nem
    végeztek számításokat arra vonatkozóan, hogy az özvegyi nyugdíj
    intézményének  a regisztrált élettársakra történő kiterjesztése
    milyen  költségvetési  kiadásokkal, társadalmi  hatásokkal  jár
    majd.

    6.  A  hatodik  indítványozó szintén az  Alkotmány  15.  §-ának
    sérelmére  hivatkozással  kéri a  Béktv.  megsemmisítését.  Úgy
    véli,  hogy a törvény burkoltan az azonos neműek házasságkötési
    lehetőségét  kívánta  elismerni,  amely  azonban   vallási   és
    erkölcsi alapon elfogadhatatlan.

    Az  Alkotmánybíróság  a  kérelmeket  —  tárgyi  összefüggésükre
    tekintettel  —  az Alkotmánybíróság ideiglenes ügyrendjéről  és
    annak  közzétételéről szóló módosított és egységes  szerkezetbe
    foglalt 3/2001. (XII. 3.) Tü. határozat (ABH 2003, 2065.) 28. §
    (1) bekezdése alapján egyesítette és egy eljárásban bírálta el.

                                  II.

    1. Az Alkotmány indítványokkal érintett rendelkezései:
    „2.   §   (1)  A  Magyar  Köztársaság  független,  demokratikus
    jogállam.”
    „7.  §  (1)  A  Magyar  Köztársaság  jogrendszere  elfogadja  a
    nemzetközi  jog  általánosan  elismert  szabályait,  biztosítja
    továbbá  a vállalt nemzetközi jogi kötelezettségek és  a  belső
    jog összhangját.”
    „15.  §  A  Magyar  Köztársaság védi a  házasság  és  a  család
    intézményét.”
    „16.  §  A Magyar Köztársaság különös gondot fordít az  ifjúság
    létbiztonságára, oktatására és nevelésére, védelmezi az ifjúság
    érdekeit.”
    „54.   §   (1)   A   Magyar  Köztársaságban   minden   embernek
    veleszületett  joga  van az élethez és az  emberi  méltósághoz,
    amelyektől senkit nem lehet önkényesen megfosztani.”
    „60.  §  (1)  A Magyar Köztársaságban mindenkinek  joga  van  a
    gondolat, a lelkiismeret és a vallás szabadságára.”
    „67. § (1) A Magyar Köztársaságban minden gyermeknek joga van a
    családja, az állam és a társadalom részéről arra a védelemre és
    gondoskodásra,  amely a megfelelő testi, szellemi  és  erkölcsi
    fejlődéséhez szükséges.”
    „70/A.  §  (1)  A  Magyar  Köztársaság biztosítja  a  területén
    tartózkodó  minden  személy  számára  az  emberi,  illetve   az
    állampolgári  jogokat,  bármely  megkülönböztetés,  nevezetesen
    faj,  szín,  nem, nyelv, vallás, politikai vagy  más  vélemény,
    nemzeti  vagy  társadalmi  származás, vagyoni,  születési  vagy
    egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül.”

    2. A Béktv. indítványokkal konkrétan is támadott rendelkezései:
    „1. § (1) Bejegyzett élettársi kapcsolat akkor jön létre, ha az
    anyakönyvvezető előtt együttesen jelenlévő két,  tizennyolcadik
    életévét   betöltött   személy  személyesen   kijelenti,   hogy
    egymással bejegyzett élettársi kapcsolatban kíván élni.”

    „2.  §  (1)  Az  e  törvényben nem szabályozott  kérdésekben  a
    bejegyzett élettársi kapcsolatra a házasságról, a családról  és
    a  gyámságról  szóló  1952.  évi IV. törvény  (a  továbbiakban:
    Csjt.)  házasságra vonatkozó rendelkezéseit alkalmazni kell.  A
    Csjt.  közös gyermekké fogadásra és a házastársak névviselésére
    vonatkozó   rendelkezései  nem  alkalmazhatóak   a   bejegyzett
    élettársakra.
    (2) Ha törvény eltérően nem rendelkezik,
    a)  a  házasságra vonatkozó szabályokat a bejegyzett  élettársi
    kapcsolatra,
    b)  a  házastársra vagy házastársakra vonatkozó  szabályokat  a
    bejegyzett élettársra vagy élettársakra,
    c)  az  özvegyre  vonatkozó szabályokat az  elhunyt  bejegyzett
    élettárs túlélő bejegyzett élettársára,
    d)  az elvált személyre vonatkozó szabályokat arra a személyre,
    akinek bejegyzett élettársi kapcsolatát megszüntették,
    e) a házaspárra vonatkozó szabályokat a bejegyzett élettársakra
    is megfelelően alkalmazni kell.”

    „3.  §  (1) A bejegyzett élettársi kapcsolat megszűnik az egyik
    élettárs  halálával, vagy ha az élettársak egymással házasságot
    kötnek, valamint az élettársi kapcsolat megszüntetésével.
    (2) A bejegyzett élettársi kapcsolat megszüntetésére a házasság
    felbontására vonatkozó rendelkezéseket alkalmazni kell.”

    „15. § (1) Az At. a következő, II/A. fejezettel, fejezetcímmel,
    alcímmel és 26/B-26/H. §-sal egészül ki: (…)
    26/C.  §  (3)  Az  apai elismerő nyilatkozat  alapján  a  férfi
    élettársat  akkor  lehet  a gyermek  apjának  tekinteni,  ha  a
    nyilatkozat  megtételétől  számított  hat  hónapon   belül   az
    élettársi kapcsolatot bejegyzik. (…)
    26/G.  §  (3)  Az élettársi kapcsolat bejegyzése  nyilvános  és
    ünnepélyes.
    26/H. § (1) (…) A tanúkról a leendő élettársak gondoskodnak.”

    „16. § Ez a törvény 2009. január 1-jén lép hatályba.”

    „17.  §  (1)  A  Polgári Törvénykönyvről szóló  1959.  évi  IV.
    törvény
    (…)
    11.  607. § (4) bekezdésében, 615. § (2) bekezdésében,  616.  §
    (1)  bekezdésében, 616. § (2) bekezdésében, 616. § (3) bekezdés
    második  mondatában  és  671. § (1)  bekezdésében  a  házastárs
    szövegrész helyébe a házastárs vagy a bejegyzett élettárs,
    (…)
    15. 615. § (2) bekezdésében a házasságot köt szövegrész helyébe
    a   házasságot  köt,  vagy  bejegyzett  élettársi   kapcsolatot
    létesít,
    (…)
    szöveg lép.

                                 III.

    Az indítványok az alábbiak szerint megalapozottak.

    Az Alkotmánybíróság előzetesen megvizsgálta azt a kérdést, hogy
    hatáskörébe   tartozik-e  az  indítványozók   által   támadott,
    kihirdetett, de hatályba még nem lépett törvény vizsgálata.

    Az  Alkotmánybíróságról  szóló  1989.  évi  XXXII.  törvény  (a
    továbbiakban:   Abtv.)   42.  §  (2)   bekezdése   alapján   az
    Alkotmánybíróság gyakorlata az, hogy a kihirdetett, de hatályba
    még  nem  lépett  törvény (törvényi rendelkezés)  is  képezheti
    utólagos  absztrakt  normakontroll  tárgyát.  Ha  a  kifogásolt
    rendelkezések  alkotmányellenessége  megállapítást   nyer,   az
    Alkotmánybíróság  az  alkotmányellenesség  megállapításának   a
    következményeként   a  hatálybalépés  elmaradását   mondja   ki
    [28/1993. (IV. 30.) AB határozat, ABH 1993, 220, 225.; 19/1999.
    (VI.  25.)  AB  határozat, ABH 1999, 150, 158.; 14/2002.  (III.
    20.) AB határozat, ABH 2002, 101, 114.].

    A   fentiekre   tekintettel   az  Alkotmánybíróság   a   Béktv.
    alkotmányossági  vizsgálatát az egyesített indítványok  alapján
    lefolytatta.

                                  IV.

    1.  Az  Alkotmánybíróság — a támadott törvény és az indítványok
    tartalmának    érdemi   részeit   vizsgálva   —   mindenekelőtt
    áttekintette,   hogy   a   házasság   intézményének   védelmére
    vonatkozó,  az  államot  terhelő alkotmányi  kötelezettség  mit
    jelent, annak mi a tartalma.

    1.1.  Az Alkotmány 15. §-a mondja ki, hogy a Magyar Köztársaság
    védi  a házasság és a család intézményét. Annak a ténynek, hogy
    a   házasság   és   a  család  intézményét   már   az   1972-es
    alkotmánymódosítás  áthelyezte  a  VIII.   fejezetből   az   I.
    fejezetbe,  az  1989-es  köztársasági  Alkotmányunk   pedig   a
    demokratikus  jogállam alapvető értékeit  felsoroló  „Általános
    rendelkezések”  között tartotta, önmagában is jelentősége  van:
    az  Alkotmány  a  házasságot és a családot a magyar  társadalom
    egyik alapintézményének tekinti.
    Az Alkotmány 15. §-a amikor kimondja, hogy a Magyar Köztársaság
    védi  a  házasság  és  a  család intézményét,  nem  csupán  egy
    államcélt,  állami  feladatot  deklarál,  hanem  egy   objektív
    intézményvédelmi   kötelezettséget   állapít   meg.   „Erre   a
    rendelkezésre alanyi jog nem alapítható, ez ugyanis az államnak
    a   házasság  és  a  család  védelmére  vonatkozó  kötelességét
    fogalmazza   meg:   azt  az  államcélt,  hogy   a   törvényhozó
    jogszabályok megalkotása útján részesítse védelemben a házasság
    és  a család intézményét” [7/2006. (II. 22.) AB határozat,  ABH
    2006, 181, 207.). Ezt a védelmi kötelezettséget úgy rögzíti  az
    Alkotmány,  hogy  mind  a  házasság,  mind  a  család  fogalmát
    adottnak  veszi,  a  házasfeleknek  és  a  családoknak  konkrét
    jogokat  nem állapít meg, az állam részére konkrét,  nevesített
    védelmi  eszközöket és kötelezettségeket nem  ír  elő.  Ahogyan
    arra  a  48/1998.  (XI. 23.) AB határozat  is  rámutatott:  „Az
    Alkotmány   egyes   esetekben  nevesíti   az   intézményvédelmi
    kötelességeket,  másutt nem, előfordul az  is,  hogy  éppen  az
    alanyi  jogi  oldal  marad  háttérben;  a  megfogalmazás  és  a
    hangsúlybeli  különbségek  nem  változtatnak  azon,   hogy   az
    alapjogok  egyaránt  tartalmazzák a szubjektív  jogokat  és  az
    objektív, ennél szélesebb állami kötelességeket is” (ABH  1998,
    333, 341.).
    Az  Alkotmánybíróság a 14/1995. (III. 13.) AB  határozatában  a
    társadalmi felfogással összhangban értelmezte az Alkotmány  15.
    §-át,  és  kimondta, hogy a házasság „tipikusan közös gyermekek
    születését és a családban való felnevelését célozza,  amellett,
    hogy  a  házastársak kölcsönös gondoskodásban  és  támogatásban
    élésének  is kerete. (…) A házasság intézményét az  állam  arra
    tekintettel   is   részesíti   alkotmányos   védelemben,   hogy
    elősegítse   a  házastársak  számára  a  közös  gyermekkel   is
    rendelkező család alapítását. Ez a magyarázata annak,  hogy  az
    Alkotmány 15. §-a együtt említi a védelem két tárgyát: A Magyar
    Köztársaság védi a házasság és a család intézményét” (ABH 1995,
    82,  83.).  Az  idézett határozat kimondja azt  is,  hogy:  „Az
    utóbbi  évtizedekben (…) mozgalmak indultak  a  homoszexuálisok
    hátrányos    megkülönböztetése   ellen.   Másrészt   változások
    tapasztalhatók a hagyományos családmodellben is,  elsősorban  a
    házasságok  tartósságát tekintve. Mindez azonban nem  ok  arra,
    hogy  a  jog  eltérjen a házasságnak attól a  jogi  fogalmától,
    amely  a  mai állapothoz vezető hagyományban mindig is élt,  és
    amely a mai jogokban is általános, továbbá amely a köztudat  és
    köznyelv házasság-fogalmával összhangban van. A mai alkotmányok
    és   a   házasságra   és   családra   vonatkozó   rendelkezések
    összefüggéséből levezethetően a magyar Alkotmány is, a férfi és
    nő  közötti  házasságot tartja értéknek, és azt védi (Alkotmány
    15.,  67.,  70/J.  §)” (ABH 1995, 82, 83.). Az Alkotmánybíróság
    irtelmezésében tehát a házastársak különneműsége fogalmi  eleme
    a  házasságnak. Ebből következően a házasságkötéshez való —  az
    Alkotmány  54. § (1) bekezdéséből levezetett — jog  is  csak  a
    különböző  nemű  párokat illeti meg. A  37/2002.  (IX.  4.)  AB
    határozat ismét leszögezte, hogy: „A heteroszexuális, illetve a
    homoszexuális   irányultság   egyaránt   az   emberi   méltóság
    lényegéhez  tartozik, szétválasztásukra, az érintett  személyek
    méltóságának   nem   egyenlő   kezelésére   kivételes   indokok
    szükségesek.  Ilyen például a házassághoz való jog tekintetében
    a  homoszexuális irányultság megkülönböztetése [14/1995.  (III.
    13.)  AB határozat, ABH 1995, 82, 84.].” (ABH 2002, 230,  245.)
    Álláspontját,  amely szerint tehát a házasság  intézményét  egy
    férfi és egy nő életközösségeként védi az Alkotmány 15. §-a, az
    Alkotmánybíróság   későbbi   határozataiban   is   fenntartotta
    [65/2007.  (X. 18.) AB határozat, ABH 2007, 726.; 75/2007.  (X.
    19.) AB határozat, ABH 2007, 731.] és továbbra is fenntartja.

    1.2.  Az  Alkotmánybíróság  vázolt  gyakorlata  és  álláspontja
    összhangban   áll   a  legfontosabb  emberi   jogi   nemzetközi
    egyezmények  rendelkezéseivel,  amelyek  a  házasságot  szintén
    férfi  és  nő  életközösségeként fogják fel [ENSZ Emberi  Jogok
    Egyetemes Nyilatkozata, 16. cikk; Európai Emberi Jogi Egyezmény
    (a  továbbiakban:  EEJE) 12. cikk; Polgári és  Politikai  Jogok
    Nemzetközi Egyezségokmánya 23. cikk].
    Az  Emberi  Jogok Európai Bírósága (a továbbiakban: EJEB)  több
    ítéletében  is  foglalkozott az indítványhoz  áttételesen  vagy
    közelebbről  is kapcsolódó problémakörökkel. Így  érintette  az
    eredeti  nemüket orvosi beavatkozással megváltoztató  személyek
    (transzszexuálisok)   esetében  a   változásnak   a   születési
    anyakönyvi  kivonatban  való átvezetésének  kérdését  (Rees  v.
    Egyesült  Királyság ügyben 1986. október 17-én  hozott  ítélet,
    Nr.  9532/81,  illetve  a Cossey v. Egyesült  Királyság  ügyben
    1990.  szeptember  27-én hozott ítélet Nr. 10843/84).  Az  EJEB
    ezen ügyekben hangsúlyozta, hogy a házasságkötés jogát az EEJE-
    ben  részes  államok  nemzeti jogrendszerei  által  lefektetett
    szabályok alapján lehet gyakorolni. Az a korlát, amely  szerint
    azonos neműek nem házasodhatnak, nem tekinthető olyannak,  mint
    amely  az  EEJE 12. cikkében biztosított jog lényeges tartalmát
    korlátozná. Eddig négy, az EEJE-ben részes állam tette lehetővé
    a  házasságkötést azonos nemű párok számára is. Az EJEB azonban
    leszögezte,  hogy  ez a döntés kizárólag az  adott  államnak  a
    házasság  társadalomban betöltött szerepéről  vallott  aktuális
    felfogását    tükrözi,   az   EEJE   által   garantált    jogok
    értelmezéséből ilyen döntés kötelezettsége nem vezethető le (R.
    és F. v. Egyesült Királyság ügy befogadhatósága tárgyában 2006.
    november  28-án hozott határozat, Nr. 35748/05). Az EJEB-nek  a
    12. cikkhez kapcsolódó későbbi gyakorlata úgy módosult, hogy  a
    transzneműek vonatkozásában a házasságkötéshez való  jogot  úgy
    kell  értelmezni,  hogy  ők nem születési  nemükkel,  hanem  új
    nemükkel   ellentétes  nemű  személlyel  köthetnek   házasságot
    (Christine Goodwin v. Egyesült Királyság ügyben 2002. július 11-
    én hozott ítélet, Nr. 28957/95, § 100.).
    Az  EJEB ezen kívül több ügyben is foglalkozott a homoszexuális
    párokat közvetlenül érintő problémákkal, mint például az  ilyen
    jellegű  kapcsolat dekriminalizációjával (Dudgeon  v.  Egyesült
    Királyság  ügyben  1981.  október  22-én  hozott  ítélet,   Nr.
    7525/76,  vagy  Sutherland v. Egyesült Királyság  ügyben  2001.
    március  27-én  hozott ítélet); a homoszexuális volt  házastárs
    szülői felügyeleti jogának kérdésével (Salgueiro da Silva Mouta
    v.  Portugália ügyben 1999. december 21-én hozott  ítélet,  Nr.
    33290/96);  illetve  a  hadseregből a  homoszexualitásuk  miatt
    elbocsátott  személyek  ügyével (Smith  és  Grady  v.  Egyesült
    Királyság  ügyben  1999. szeptember 27-én  hozott  ítélet,  Nr.
    33985/96  és  33986/96).  Az EJEB az azonos  nemű  párok  által
    történő  örökbefogadás  korlátozásával kapcsolatban  hozott  az
    államot  felmentő (Fretté v. Franciaország ügyben 2002. február
    26-án  hozott  ítélet, Nr. 36515/97), illetve az  eset  sajátos
    körülményeire  figyelemmel  elmarasztaló  ítéletet   (E.B.   v.
    Franciaország   ügyben  2008.  január  22-én   hozott   ítélet,
    43546/02).  A  Karner  v. Ausztria ügyben  2003.  július  24-én
    hozott ítéletében (Nr. 40016/98) pedig azért marasztalta el  az
    EJEB  az  alperes államot, mivel az megtagadta  a  lakásbérleti
    jogviszonyt  a  túlélő házastárs tekintetében folytatni  engedő
    szabálynak  az  elhunytat túlélő homoszexuális élettársra  való
    alkalmazását.
    Az  Európai Unió Alapjogi Chartája — tekintettel az Unión belül
    fennálló  nemzeti szabályozás-béli különbségekre — csak  annyit
    mond  ki, hogy: „A házasságkötéshez és a családalapításhoz való
    jogot,  az  e  jogok  gyakorlását szabályozó nemzeti  törvények
    szerint,  biztosítani kell.” A Charta tehát nem tiltja  meg  az
    azonos  neműek  házasságkötését, de  számukra  házasságkötéshez
    való  jogot sem biztosít, a megoldást a nemzeti jogrendszerekre
    bízza. A D. és Svéd Királyság v. az Európai Unió Tanácsa ügyben
    (C-122/99  és  C-125/99  egyesített  ügyek,  2001)  az  Európai
    Közösségek   Bírósága  kimondta,  hogy   a   tagállamok   által
    általánosan elfogadott definíció szerint a házasság fogalma két
    különnemű ember unióját jelenti.

    1.3.  Az  Alkotmánybíróság hangsúlyozza,  hogy  a  párválasztás
    szabadsága, a házasságkötés, valamint a családalapítás joga, és
    a   házasság  mint  társadalmi  intézmény  védelmére  vonatkozó
    alkotmányi kötelezettség szoros összefüggésben állnak.
    Az  Alkotmánybíróság egyrészt már egy egészen korai, a  4/1990.
    (III.  4.)  AB  határozat  határozatában  kimondta,  hogy  „[a]
    társadalmat  alkotó polgárok legalapvetőbb és legtermészetesebb
    közössége  a  házasság és a család. A házasságra  és  a  család
    viszonyaira  vonatkozó szabályokat a jogalkotásról szóló  1987.
    évi XI. tv. 5. §-ának e) pontja vonta az állampolgárok alapvető
    jogai és kötelességei körébe, de nyilvánvalóan következik ez az
    Alkotmány 15. és 67. §-ának rendelkezéseiből is” (ABH 1990, 28,
    30.).  A 995/B/1990. AB határozat kiegészítette mindezt  azzal,
    hogy  „[h]a  tehát  az  Alkotmány 15.  §-ában  foglalt  védelem
    alapjogként   kiterjed   a   házasság   és   a   család    jogi
    szabályozásának legfontosabb kérdéseire, akkor az Alkotmány  8.
    §   (2)  bekezdéséből  egyértelmű,  hogy  e  viszonyokat   csak
    törvénnyel  lehet szabályozni, és az is, hogy e jogok  lényeges
    tartalmukban nem korlátozhatók. A nem lényeges tartalmi  körben
    lehetséges   törvényi  korlátozásoknak  pedig  arányosnak,   és
    szükségesnek kell lenniök” (ABH 1993, 515, 519.). A  házasságra
    vonatkozó állami intézményvédelmi kötelezettség mellett (melyet
    az    Alkotmány    15.   §-a   kifejezetten    tartalmaz)    az
    Alkotmánybíróság  az emberi méltósághoz való jogból  [Alkotmány
    54.   §  (1)  bekezdése]  a  házasságkötéshez  való  jogot   is
    levezette.  A  22/1992.  (IV. 10.)  AB  határozat  szerint:  „A
    házasság  intézményének alkotmányos védelme az Alkotmánybíróság
    álláspontja  szerint azt is jelenti, hogy az  Alkotmány  egyben
    garantálja a házasságkötés szabadságát. Az Alkotmánybíróság  az
    emberi  méltósághoz való jog alkotmányos értelmezése során  már
    több  határozatában rámutatott arra, hogy az emberi méltósághoz
    való   jog,   mint   az   általános  személyiségi   jog   egyik
    megfogalmazása, magába foglalja az önrendelkezés  szabadságához
    való  jogot  is [8/1990. (IV. 23.) AB és 57/1991. (XI.  8.)  AB
    határozatok].   Márpedig   az  önrendelkezési   jog   része   a
    házasságkötés szabadságához való jog, így ez a jog az Alkotmány
    54.  §  (1)  bekezdése alapján ugyancsak alkotmányos védelemben
    részesül.” (ABH 1992, 122, 123.)
    Az állam kötelezettsége a házasságkötéshez való jog biztosítása
    körében  elsősorban  és  minimálisan arra  terjed  ki,  hogy  a
    házasságkötés  és  családalapítás  feltételeit,  jogi  kereteit
    megteremtse.   Ebből   következően  a  jogalkotó   a   házasság
    intézményét  nem szüntetheti meg, a házasságkötést  nem  teheti
    lehetetlenné,  és a házasság esetleges feltételeit,  akadályait
    is  rendkívüli  körültekintéssel kell  meghatároznia  [Vö.  pl.
    22/1992.  (IV. 10.) AB határozat, ABH 1992, 122.]. Az Alkotmány
    15.  §-ában  megfogalmazott  intézményvédelmi  kötelezettségből
    azonban  az  is  következik, hogy az állam nem teremthet  olyan
    törvényi  helyzetet  sem,  amely a  házaspárokat  összességében
    hátrányosabb helyzetbe hozza a nem házas személyekkel, párokkal
    szemben.   Mindezeken  túlmenően  pedig  az,  hogy   a   Magyar
    Köztársaság  védi a házasság intézményét, pozitív viszonyulást,
    aktivitást  és támogatást is feltételez. A házasság  és  család
    intézménye  állam  általi védelmének alkotmányos  felső  határa
    (maximális terjedelme) azonban nem állapítható meg, ez  nem  is
    alkotmányos  kérdés.  Az  állam,  lehetőségeihez   mérten,   az
    Alkotmány keretei között viszonylag szabadon döntheti el,  hogy
    milyen  „házasság- és családpolitikát” folytat, és ehhez milyen
    jogi eszközöket vesz igénybe.

    1.4.  Az Alkotmánybíróság álláspontja szerint az önrendelkezési
    jogból  nem  csupán a házasságkötéshez való jog  vezethető  le,
    hanem  az  élettársi kapcsolat létesítése is szorosan e  joghoz
    kötődik.
    Az  a  tény  azonban, hogy a magyar Alkotmány  —  a  nemzetközi
    egyezményekkel  összhangban  — csak  a  házasság  intézményének
    biztosít  kifejezett alkotmányos védelmet, alapot teremt  arra,
    hogy  a  törvényhozó a házastársak és a házasságkötést  mellőző
    élettársak  jogviszonyát eltérően szabályozza. Az  1097/B/1993.
    AB  határozat  kimondta:  „Mivel az  élettársi  kapcsolat  —  a
    házasság   intézményével   szemben  —  kifejezett   alkotmányos
    védelmet  nem  élvez, alkotmányjogi szempontból  a  házastársak
    közös   lakáshasználata   az   élettársak   lakáshasználatával,
    illetőleg  ennek  jogi  rendezésével összehasonlíthatatlan.  Az
    Alkotmány  alapján tehát e lakáshasználatok tekintetében  nincs
    szó összemérhető kategóriákról (…)” (ABH 1996, 456, 464.).
    Ugyanakkor  az  Alkotmánybíróság azt is megállapítja,  hogy  az
    Alkotmányból  nem  a házassági kötelék mint  együttélési  forma
    „egyedüli”   (kizárólagos),   hanem   a   „különös”   (kiemelt,
    alkotmányos szintű) védelme vezethető le, vagyis az alaptörvény
    nem  zárja ki más, a házasságtól eltérő párkapcsolatok törvényi
    szintű  oltalmát.  A  jogalkotónak  tehát,  figyelembe  véve  a
    különféle  párkapcsolatok  jogi  rendezettség  iránti  igényét,
    lehetősége  van a házasságon kívül más együttélési formákat  is
    elismerni és törvényi szintű védelemben részesíteni.  Az  egyes
    párkapcsolati formák törvényi szintű elismerésének és a védelem
    szükségességének   és   mértékének   megítélése   a   jogalkotó
    mérlegelési körébe tartozik. A törvényhozónak tehát  lehetősége
    van  egyfelől  arra, hogy a rövidebb vagy hosszabb  időtartamú,
    lazább  vagy  szorosabb de facto élettársi viszonyban  élők,  a
    bejegyzett  élettársak,  másfelől  a  házastársak   jogait   és
    kötelességeit  differenciáltan,  eltérő  módon   és   mértékben
    határozza meg.
    Mivel  maga  az Alkotmány sem a házasfeleket megillető  konkrét
    alanyi  jogokat,  sem pedig őket terhelő kötelezettségeket  nem
    határoz  meg,  a  jogalkotónak ebben a tekintetben  is  nagy  a
    szabadsága   annak   eldöntésében,  hogy   milyen   eszközökkel
    (előnyök,   közvetlen  és  közvetett  támogatások  nyújtásával)
    milyen  mértékben, illetőleg milyen kötelezettségek előírásával
    „védi”,  erősíti a házasság és a család intézményét. Ugyanakkor
    egyfelől  a házasság intézményének kiemelt védelmére  vonatkozó
    absztrakt  kötelezettség,  másfelől  a  házasfeleknek  nyújtott
    különböző  konkrét támogatások és kedvezmények összessége  közé
    nem tehető egyenlőségjel. Így nem alkotmányellenes sem az, ha a
    jogalkotó   bizonyos  joghatásokat  kizárólag   a   házassághoz
    kapcsol,  sem  pedig  az,  ha  a  házasságra  vonatkozó   egyes
    szabályokat  — esetről esetre mérlegelve és azok tartalmát,  az
    esetleges  eltéréseket pontosan megjelölve  —  más  együttélési
    formára  is  alkalmazni  rendel,  mindaddig,  ameddig  ezt   az
    együttélési formát tartalmilag nem azonosítja a házassággal.

    2.  Az  Alkotmánybíróság  — a házasság  intézményére  vonatkozó
    hazai  alkotmánybírósági  gyakorlat  áttekintését  követően   —
    azokat  az  indítványi  kérelmeket vizsgálta  meg,  amelyek  az
    Alkotmány 15. §-a, illetve ezzel összefüggésben az Alkotmány 2.
    §  (1)  bekezdése alapján támadták a Béktv.-t. Az indítványozók
    szerint egyrészt az Alkotmánynak a házasság védelmére vonatkozó
    rendelkezésével nem egyeztethető össze egy olyan  jogintézmény,
    amely  a  házassághoz  a megtévesztésig hasonlít.  Álláspontjuk
    szerint  továbbá,  mivel a házasság férfi és nő  életközössége,
    szintén  alkotmányellenes az azonos neműek  számára  egy  olyan
    regisztrált  kapcsolatot lehetővé tenni, amelynek a  joghatásai
    lényegében    azonosak    a   házasságéval.    A    házassággal
    összekeverhető jogintézmény pedig szerintük jogbizonytalanságot
    okoz.

    2.1.  Az  állami  jogi  szabályozás  a  házasság  mellett   más
    együttélési  formát hosszú időn keresztül sem  családjogi,  sem
    polgári   jogi  jogintézményként  nem  ismert  el,   az   utóbb
    évtizedekben azonban a világ számos országa értékelte úgy, hogy
    a társadalmi változásokra a jogalkotónak is reagálnia kell.

    Az  élettársi kapcsolatok jogi elismerésének folyamatában — ami
    most  is  tart, ennek része a Béktv. — több modell alakult  ki.
    Számos  országban  (Magyarország  is  ebbe  a  körbe  tartozik)
    mindenfajta regisztráció nélkül elismerik a de facto  élettársi
    kapcsolatot,  ahhoz a bírói gyakorlat nyomán egyes jogszabályok
    a  házassági életközösségben jellemző — elsősorban vagyonjogi —
    joghatásokat fűznek. Ma már több országban létezik a bejegyzett
    élettársi  kapcsolat  intézménye, többnyire  az  azonos  neműek
    számára,  ritkábban  egyidejűleg  a  különneműek  számára   is,
    amelyet  legelőször  az  északi államok vezettek  be  (1989-ben
    Dánia,   1993-ban   Norvégia,  1994-ben  Svédország,   2001-ben
    Finnország).   Ezen  országokban  a  bejegyzett   társkapcsolat
    („életpartnerség”,  stb.) a feleknek lényegében  a  házassággal
    azonos  jogokat  biztosít, különbségek elsősorban  a  gyermekek
    örökbefogadása terén maradtak. Franciaországban  például  1999-
    ben  vezették  be a „polgári szolidaritási szerződést”  (PaCS),
    amelyet   azonos  és  különnemű  párok  is  köthetnek.   Számos
    kedvezménnyel   jár,   alapvető  szerződési   jellege   azonban
    megmaradt,  amit az is jelez, hogy egyoldalúan is  felmondható.
    Az  előnyök  közül  sok kötődik a tulajdonhoz,  így  például  a
    bérleti  jog  öröklése az egyik élettárs  halála  esetén,  vagy
    harmadik  személy felé meglevő adósság visszafizetésének  közös
    kötelezettsége.  Ezen  felül léteznek  még  bizonyos  szociális
    jogok, így például a gyászszabadságra való jogosultság az egyik
    élettárs halála esetén, vagy közszférában dolgozók számára az a
    lehetőség,   hogy  az  élettársukhoz  közelebbi  elhelyezésüket
    kérjék.  Mégis  tudatos  erőfeszítések történtek,  hogy  ezt  a
    státust  megkülönböztessék a házasságtól. Az élettársak polgári
    jogi  státusa  például nem változik: továbbra  is  egyedülállók
    maradnak.

    A  2001-ben bevezetett német megoldás csak az azonos nemű párok
    számára  tette  lehetővé az élettársi kapcsolat regisztrálását,
    majd  ugyanezt a szűkítést alkalmazza az Egyesült  Királyságban
    2005-től létező regisztrált párkapcsolat intézménye is.  Ez  az
    intézmény  tehát  újabban  és  az  országok  többségében  —   a
    szabályozás  elsődleges  célját tekintve  —  az  azonos  neműek
    számára  létrehozott, a számukra nem elérhető házasságot  pótló
    jogintézmény.

    A regisztrált kapcsolat az azonos neműek jogainak kiterjesztése
    szempontjából  többet  kínál az eddigi  megoldásoknál:  majdnem
    házasságot,  de  mégsem azt. Erre utalnak a házassághoz  képest
    fenntartott különbségek (pl. annak megtiltása, hogy  az  azonos
    nemű   párok   gyermeket  fogadhassanak  örökbe,  vagy   emberi
    reprodukciós eljárásban vehessenek részt).

    A  bejegyzett élettársi kapcsolaton túlmenően egyes országokban
    az  azonos neműek házasságát is lehetővé tették (pl. Hollandia,
    Belgium, Spanyolország, Kanada, Dél-Afrika, az USA két  állama,
    valamint  2009. januárjától Norvégia). Ez a folyamat ugyanakkor
    megtorpanni   látszik   például  az  USA-ban,   ahol   1996-ban
    szövetségi törvényt fogadtak el a házasság védelméről — Defense
    of  Marriage  Act  —, amely a házasságot egy férfi  és  egy  nő
    kapcsolataként   határozza  meg.  Jelenleg   több   mint   húsz
    szövetségi  állam  alkotmánya  kifejezetten  tiltja  az  azonos
    neműek  házasságának  elismerését.  Ezek  sorába  lépett  2008.
    november  4-én  Kalifornia,  ahol az  elnökválasztással  együtt
    tartott  népszavazás  kiegészítette az alkotmányt  azzal,  hogy
    „házasságot  csak  egy  férfi  és  egy  nő  köthet”  és   ezzel
    megsemmisítette  az azonos neműek házasságkötésének  fél  évvel
    korábbi,    a    Kaliforniai    Legfelsőbb    Bíróság    általi
    engedélyezését.

    Az  Európa  Tanács Parlamenti Közgyűlése 2000-ben 1474.  számon
    ajánlást   adott   ki   az   azonos  nemű   párok   helyzetével
    kapcsolatban, amelyben a tolerancia erősítését,  és  a  homofób
    jelenségek  elleni  küzdelem  fontosságát  hangsúlyozva  számos
    egyéb  mellett javasolta a Miniszteri Bizottságnak, hogy  hívja
    fel   a   tagállamokat,  hozzanak  szabályokat  a   regisztrált
    párkapcsolatok   vonatkozásában.  Ezzel  nagyfokú   szabadságot
    hagyott a részes államok jogalkotói számára annak eldöntésében,
    hogy  mikor,  milyen  módon  és  mértékben  kapcsolódnak  be  a
    szabályozási  folyamatba.  A Miniszteri  Bizottság  erre  adott
    2001.   szeptember  19-i  válasza  inkább  csak  üdvözölte   az
    ajánlást,  illetve  az abban foglalt javaslatokat,  és  a  maga
    részéről  a  tolerancia  növelésének  fontosságát  hangsúlyozta
    (CM/AS(2001)Rec1474finalE / 19 September 2001).

    Az Alkotmánybíróság tanulmányozta több európai alkotmánybíróság
    vonatkozó  joggyakorlatát, így többek között a Német Szövetségi
    Alkotmánybíróság  2002. július 17-i (1  BvF  1/01  jelzetű)  és
    2008.   május   6-i   (2  BvR  1830/06  jelzetű),   a   francia
    Alkotmánytanács  1999. november 9-i (99-419 DC  jelzetű)  és  a
    belga  Alkotmánybíróság 2000. február 23-i  (23/2000  jelzetű),
    valamint 2002. január 23-i (24/2002 jelzetű), határozatait.  Az
    alkotmánybíróságok  általában különös figyelmet  fordítottak  a
    bejegyzett    élettársi   kapcsolathoz    kapcsolódó    konkrét
    jogviszonyok és jogintézmények vizsgálatára. Kiemelték, hogy  a
    törvényhozó  pontosan, részletekbe menően felsorolta  azokat  a
    felelősségi,  tartási, családjogi, öröklési, adójogi  és  egyéb
    szabályokat,  amelyek  tekintetében a házasságéval  azonos,  és
    azokat,  amelyekben ahhoz hasonló joghatásokat kívánt kapcsolni
    a bejegyzett élettársi kapcsolathoz.

    Az  Alkotmánybíróság  észlelte továbbá azt  is,  hogy  a  Német
    Szövetségi   Alkotmánybíróság   2002-ben   hozott   —   fentebb
    hivatkozott  — ítéletének egyik vezérmotívuma az volt,  hogy  a
    bejegyzett  élettársi  viszony bevezetése  azért  sem  sérti  a
    különneműek által köthető házasság intézményét, mert bejegyzett
    élettársi kapcsolatot csak azonos neműek létesíthetnek. A Német
    Szövetségi   Alkotmánybíróság   2008-ban   azonban    azt    is
    hangsúlyozta,  hogy  a törvényhozónak nem  állt  szándékában  a
    teljes  azonosságot  megteremteni  a  csak  különneműek   előtt
    nyitott  házasság  és  a csak az azonos  neműek  előtt  nyitott
    bejegyzett   élettársi  viszony  között,   hanem   csak   egyes
    jogintézményeket   illetően,   részleges,    bizonyos    pontok
    tekintetében  történő közelítésre törekedett, még az  intézmény
    2004-ben végrehajtott reformja során is.

    2.2.  A  magyar családjogi rendszer is hagyományosan a házasság
    jogintézményére  épül,  más együttélési  formákat  hosszú  időn
    keresztül  a magyar jog sem ismert el. Az Ptk.-ba az 1977.  évi
    IV.  törvény  nyomán került be egy olyan rendelkezés  (578.  §,
    később:  578/G. §), amely az élettársak – házasságkötés nélkül,
    közös háztartásban, érzelmi és gazdasági közösségben együtt élő
    nő  és férfi – vagyoni viszonyait rendezte. Az Alkotmánybíróság
    a  14/1995.  (III. 13.) AB határozatában (ABH  1995,  82.)  azt
    állapította  meg,  hogy  ellentétes  az  Alkotmánnyal,   ha   a
    jogalkotó az érzelmi, szexuális és gazdasági közösségben együtt
    élők esetében jogokat és kötelezettségeket csak a Ptk. 578/G. §-
    ában   meghatározott  élettársi  viszony  fogalmának  megfelelő
    (férfi  és  nő közötti) együttéléshez fűz. Az 1996. június  19.
    napjától hatályos új törvényi értelmező szabály megszüntette  a
    hátrányos  megkülönböztetés alkotmányos tilalmába  ütköző  jogi
    szabályozást:  a 685/A. § szerint az élettárs –  ha  jogszabály
    másként  nem  rendelkezik  –  két, házasságkötés  nélkül  közös
    háztartásban,  érzelmi  és  gazdasági  közösségben  együtt  élő
    személy.  Ettől kezdve az azonos és különböző neműek  élettársi
    kapcsolatát  a  jog egyenlően kezeli. A fogalom-meghatározásnak
    az  értelmező  rendelkezések között elhelyezése jelzi,  hogy  e
    rendelkezést  nem csak a Ptk. 578/G. §-a vonatkozásában,  hanem
    minden más olyan esetben is alkalmazni kell, amikor jogszabályi
    rendelkezés  az élettársakra utal, kivéve, ha külön  jogszabály
    az  általa  szabályozott sajátos élethelyzetre  tekintettel  az
    élettárs  fogalmát ettől eltérően határozza  meg.  A  jogalkotó
    tehát mindezidáig az élettársi kapcsolatot mint polgári jogi  —
    elsődlegesen mint kötelmi, vagyonjogi — jogviszonyt ismerte el.

    2.3.  A  jelenlegi de facto élettársi és a házassági jogviszony
    szabályozásának   érintetlenül   hagyása   mellett   a   Béktv.
    elfogadásával  a  jogalkotó — mintegy harmadik lehetőségként  —
    biztosítani  kívánja  a személyek számára,  hogy  kapcsolatukat
    regisztráltassák.  A  törvény szövege és indokolása  szerint  a
    magyar   megoldás  nem  kizárólag  az  azonos  nemű   személyek
    kapcsolatának  jogi  szabályozására jött létre.  A  regisztrált
    élettársi  kapcsolat  bevezetését az Alkotmánybíróság  által  e
    határozatban  fentebb már említett két összekapcsolódó  motívum
    indokolja: a különböző neműek élettársi kapcsolatainak száma és
    aránya   a  házasságokhoz  képest,  illetve  az  azonos  neműek
    partnerkapcsolatuk jogi rendezettsége iránti igénye. A  jogilag
    rendezett következményekkel járó házasság intézménye ugyanis  —
    az  európai országok többségéhez hasonlóan Magyarországon is  —
    csak  különneműek számára nyitva álló lehetőség. A Béktv. 1.  §
    (1)  bekezdése — anélkül, hogy a két fél azonos, vagy különböző
    nemére utalást tenne — tehát úgy rendelkezik, hogy: „Bejegyzett
    élettársi  kapcsolat  akkor jön létre,  ha  az  anyakönyvvezető
    előtt   együttesen   jelenlévő  két,  tizennyolcadik   életévét
    betöltött   személy  személyesen  kijelenti,   hogy   egymással
    bejegyzett  élettársi  kapcsolatban  kíván  élni.”   A   Béktv.
    egységes    szabálya   nyomán   tehát   a   különböző    neműek
    párkapcsolatának  jogi  elismerése háromféle  jogi  kategóriába
    lenne sorolható: a) házasság, b) bejegyzett élettársi kapcsolat
    és  c)  élettársi  kapcsolat. Az azonos  neműek  számára  pedig
    kétféle  alternatíva  kínálkozik:  választhatják  a  bejegyzett
    élettársi   kapcsolatot   vagy  élhetnek   anélküli   élettársi
    kapcsolatban.

    3.  Az  indítványok  nyomán  az Alkotmánybíróságnak  azokban  a
    kérdésekben   kellett  állást  foglalnia,   hogy   egyfelől   a
    bejegyzett     élettársi     kapcsolat     létesítésének      a
    differenciálatlan  lehetősége,  másfelől  a  szabályozás  adott
    módja  sérti-e  az  Alkotmány  15.  §-ában  megfogalmazott,   a
    házasság védelmére vonatkozó kötelezettséget.

    3.1.  Mivel az indítványozók kérelmüket a bejegyzett  élettársi
    kapcsolat (a továbbiakban: BÉK) és a házasság lényegi  tartalmi
    azonosságára  alapították, az Alkotmánybíróság  először  a  BÉK
    jogi jellegét és a házassághoz való viszonyát vizsgálta meg.
    A  Béktv.  szóhasználata arra utal, mintha a BÉK  az  eddig  is
    létező  élettársi  kapcsolat  szabályozásához  állna  közelebb,
    csupán  annak regisztrált változatáról volna szó. A szabályozás
    áttekintése  nyomán  mindazonáltal arra a következtetésre  kell
    jutni,  hogy a BÉK keletkezése (konstitutív hatályú  bejegyzés)
    és  tartalma folytán sokkal jobban hasonlít a házasságra,  mint
    az  élettársi kapcsolatra. A Béktv. 2. § (1) bekezdése  szerint
    az e törvényben nem szabályozott kérdésekben — lényegében tehát
    minden  személyállapoti  és vagyonközösségi  kérdésben,  néhány
    kivétellel  —  a  BÉK-re  alkalmazni  kell  a  házasságról,   a
    családról  és  a  gyámságról szóló 1952.  évi  IV.  törvény  (a
    továbbiakban:   Csjt.)  házasságra  vonatkozó   rendelkezéseit.
    Ugyanezen  paragrafus (2) bekezdése szerint  pedig  minden  más
    törvény vonatkozásában: „Ha törvény eltérően nem rendelkezik,
    a)  a  házasságra vonatkozó szabályokat a bejegyzett  élettársi
    kapcsolatra,
    b)  a  házastársra vagy házastársakra vonatkozó  szabályokat  a
    bejegyzett élettársra vagy élettársakra,
    c)  az  özvegyre  vonatkozó szabályokat az  elhunyt  bejegyzett
    élettárs túlélő bejegyzett élettársára,
    d)  az elvált személyre vonatkozó szabályokat arra a személyre,
    akinek bejegyzett élettársi kapcsolatát megszüntették,
    e) a házaspárra vonatkozó szabályokat a bejegyzett élettársakra
    is megfelelően alkalmazni kell.”
    Ezen  általános, a jogrendszer egészére kiható utaló  szabályok
    nyomán   a   BÉK   „quasi  házassággá”  és  valódi   családjogi
    intézménnyé  válna,  amelyre tehát — kifejezetten  szabályozott
    kivételektől  eltekintve — nem csupán  a  Csjt.,  hanem  minden
    egyéb   törvény   összes,  a  házastársakra,  házasságra   stb.
    vonatkozó szabálya alkalmazandó lenne. Ez azt jelentené, hogy a
    házasfeleket  megillető  jogok  a  bejegyzett  élettársakat  is
    megilletnék,  ezzel párhuzamosan pedig a házastársakat  terhelő
    kötelességek    is   terhelnék   a   bejegyzett   élettársakat.
    Főszabályként  tehát a BÉK joghatásai azonosak  a  házasságéval
    (pl. bejegyzett élettársak törvényes öröklési státusza, özvegyi
    nyugdíj  szabályai, tartási kötelezettség, összeférhetetlenségi
    szabályok, stb.). Egyidejűleg módosul a Ptk. 685/A. §-a, és így
    élettársnak  már  csak  azok a közös háztartásban,  érzelmi  és
    gazdasági  közösségben  együttélő  személyek  minősülnek,  akik
    házasságkötés, vagy BÉK létesítése nélkül élnek együtt. Továbbá
    a  Béktv. 17. §-a a záró rendelkezések körében a Csjt., az  At.
    és  a  Ptk. módosításáról is rendelkezik: a házastárs, házasság
    szövegrész  mellé  e  jogszabályokban beilleszti  a  bejegyzett
    élettárs, bejegyzett élettársi kapcsolat szövegrészeket. Ezek a
    módosítások  és  a  2.  § általános utaló  szabályán  keresztül
    módosuló    összes   törvényhely   együttesen   a   „bejegyzett
    élettársat”   tartalmilag  és  érdemben  a   „házastárs”   jogi
    státusába    helyezik,    azzal    lényegileg    azonos,     új
    személyállapotot, személyi státusjogot keletkeztetnek.
    A   házasság   és   a  BÉK  között  fennmaradó  különbségek   a
    következőkre   korlátozódnak:  a)  Házasságra  csak   különnemű
    személyek  léphetnek, BÉK-et azonban különnemű és  azonos  nemű
    személyek  is létesíthetnek; b) tizenhatodik életévét betöltött
    kiskorú  a gyámhatóság előzetes engedélyével házasságot köthet,
    BÉK-re azonban csak nagykorú személyek léphetnek egymással;  c)
    házasságkötést főszabály szerint a szándék bejelentését  követő
    harminc  nap  elteltével tűzheti ki az anyakönyvvezető,  ezt  a
    szabályt  azonban nem kell alkalmazni, ha a házasuló felek  már
    BÉK-ben  élnek;  d)  a  Csjt.-nek a közös  gyermekké  fogadásra
    vonatkozó szabályai nem alkalmazhatóak BÉK esetében, tehát  nem
    érvényesül  az a szabály, hogy „azt, akit mindkét  házastárs  —
    akár   együttesen,   akár  külön-külön  —   örökbefogadott,   a
    házastársak  közös  gyermekének kell tekinteni”;  e)  az  egyik
    regisztrált élettárs a másik (vér szerinti vagy örökbefogadott)
    gyermekét  szintén  nem  fogadhatja örökbe;  f)  a  regisztrált
    ilettársak egymás nevét semmilyen formában nem vehetik fel;  g)
    a BÉK nem csupán a házasság megszüntetésére vonatkozó szabályok
    alkalmazásával  szüntethető  meg  (bontóper),  hanem   bizonyos
    feltételek  fennállása esetén (pl. közös kérelem;  nincs  közös
    kiskorú   vagy  tartásra  szoruló  gyermek;  lakáshasználatban,
    vagyoni kérdésekben megegyeztek; stb.) közjegyző által is.
    A  házasság és a BÉK viszonyában vannak tehát bizonyos,  inkább
    formainak  tekinthető  különbségek  (az  életkori  eltérés,   a
    létesítés   és  a  megszüntetés  egyes  eltérései,   névviselés
    szabályai),  illetve  tartalmi  eltérések  (az  örökbefogadásra
    vonatkozó szabályok) is.
    Az  Alkotmánybíróság  érzékelte, hogy az  említett  különbségek
    fenntartásával,  illetve a Csjt. szabályai  „mögöttes  jogként”
    történő  alkalmazásának elrendelésével a jogalkotó azt  kívánta
    kifejezésre  juttatni,  hogy a BÉK-et a házasságtól  elkülönülő
    jogintézménynek tekinti, amely egyfelől a házastársak  személyi
    státuszától,  illetve  másfelől  a  de  facto  élettársak  jogi
    helyzetétől  is eltérő — a magyar jogrendben eddig nem  létező,
    új  —  jogviszonyt,  személyállapotot keletkeztet.  Vizsgálatot
    igényel  ugyanakkor,  hogy  a  fenntartott  különbségek  és   a
    szabályozás  módja folytán mi a BÉK viszonya  az  alkotmányosan
    védett házasság intézményéhez.

    3.1.1. Az Alkotmánybíróság először az örökbefogadásra vonatkozó
    rendelkezéseket vizsgálta meg.
    Az Alkotmánybíróság egy korábbi határozatában megállapította: a
    házasság  „tipikusan közös gyermekek születését és a  családban
    való   felnevelését  célozza,  amellett,  hogy  a   házastársak
    kölcsönös  gondoskodásban és támogatásban élésének  is  kerete”
    [14/1995.   (III.  13.)  AB  határozat].  A  Béktv.   a   közös
    örökbefogadás,   illetőleg  egymás  gyermeke  örökbefogadásának
    kizárásával    látszólag    csupán    két    személy     tartós
    életközösségének a tényét ismeri el és részesíti védelemben, és
    a  jogszabálynak  nem  célja a bejegyzett  élettársaknak  közös
    gyermekkel   is   rendelkező  család  alapítását  előmozdítani.
    Különneműek esetében azonban az örökbefogadás nem az  egyetlen,
    és  nem  is  a  tipikus  módja a jogi  értelemben  vett  család
    létrejövetelének: a különnemű élettársaknak  lehet  saját,  vér
    szerinti  gyermekük,  vagy  részt vehetnek  humán  reprodukciós
    eljárásban (egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 167. §-
    a).  A  Csjt.  35-44.  §-aiban foglalt, az  apasági  vélelmekre
    vonatkozó   szabályoknak  a  bejegyzett  élettársakra   történő
    kiterjesztésével  [Béktv. 17. § (2) bekezdés c)-k)  pontjai]  a
    különnemű  bejegyzett  élettársak  a  házastársakkal   teljesen
    azonos  helyzetbe  kerülnek  a vér szerinti,  illetve  a  humán
    reprodukciós   eljárás  eredményeként  született  gyermekeikkel
    fennálló  kapcsolatuk tekintetében. Az azonos  nemű  bejegyzett
    élettársak  esetében ezzel szemben jogi értelemben vett  család
    kizárólag   közös  örökbefogadás  (illetve  egymás  gyermekének
    örökbefogadása)  útján  jöhetne  létre.  Ennek  kizárásával   a
    jogalkotó  számukra nem kívánja elősegíteni a  jogi  értelemben
    vett családdá válást.
    Mindezek   alapján  megállapítható,  hogy   a   Béktv.-nek   az
    örökbefogadásra vonatkozó szabályai különneműek  vonatkozásában
    nem   elegendőek  arra,  hogy  a  BÉK  és  a  házasság   érdemi
    különbségét megalapozzák.

    3.1.2. Az Alkotmánybíróság ezt követően a névviselés szabályait
    tekintette át.
    A  házastársak  közös  névviselése nem  csupán  összetartozásuk
    olyan  szimbóluma,  amelynek a társadalomban mélyen  gyökerező,
    hosszú  időre visszatekintő hagyománya van. A házassági státusz
    egyben  meghatározója  a  felek  névviselési  jogának   is.   A
    házasságkötés   ténye   ugyan  nem  jelenti   automatikusan   a
    névváltoztatás kötelezettségét sem a férfi, sem  a  nő  számára
    [Csjt.  26.  §  (1)  bekezdés],  azonban  a  személy  neve   az
    individualitás  és  az identitás kifejezésére  alkalmas,  és  a
    névnek  adott  esetben  (az  érintett  döntésétől  függően)   a
    családjogi státus feltüntetése, az összetartozás kifejezése  is
    lehet  a  funkciója.  A házasfeleknek a törvényben  biztosított
    lehetőségek közül történő választása következtében a választott
    név  az érintett fél (felek) saját nevévé válik. [Vö.: 58/2001.
    (XII. 7.) AB határozat, ABH 2001, 527, 562.]
    A    házastársakkal   ellentétben   a   Béktv.   a   bejegyzett
    élettársaknak közös név viselését nem teszi lehetővé. Említésre
    méltó    viszont   e   körben,   hogy   amennyiben   a    felek
    összetartozásukat  közös  név  viselésével  is   ki   szeretnék
    fejezni,  erre a névváltoztatás közigazgatási útján lehetőségük
    van.  A névviselés szabályainak nem csupán formális jelentősége
    van,  e  szabályok alapvető célja mégis inkább  szimbolikus,  a
    házastársak például a házasságkötést követően saját nevüket  is
    megtarthatják.  Az a tény, hogy a házastársak összetartozásukat
    a  külvilág felé házasságkötésük időpontjától kezdve közös  név
    viselésével  is  kifejezhetik, míg a  bejegyzett  élettársaknak
    erre nincs módjuk, nem tekinthető olyan súlyúnak, mint amely  a
    két   jogintézmény   (a   házasság   és   a   BÉK)   egyértelmű
    elhatárolására   alkalmas  lenne.  A  névviselés   szabályainak
    különbsége  a házasság és a BÉK lényegileg azonos tartalmát  és
    funkcióját nem érinti.
    Az  Alkotmánybíróság a kifejtettek alapján a házasság és a  BÉK
    között  kifejezetten fenntartott különbségek egyikét sem  tudta
    olyan lényegesnek értékelni, mint amelyből a jogalkotó szándéka
    egyértelműen igazolható lenne abban a vonatkozásban, hogy a BÉK
    új   jogintézményét   a   magyar  jogrendszerben   a   házasság
    intézményétől egyértelműen el kívánta volna határolni.

    3.2.   A  BÉK  és  a  házasság  viszonyát  az  Alkotmánybíróság
    álláspontja  szerint  ezért alapvetően a szabályozás  módja,  a
    Béktv.  1.  §  (1)  bekezdésében az azonos  és  különböző  nemű
    személyek homogén csoportként való kezelése, valamint  a  2.  §
    (1)  és  (2)  bekezdéseiben foglalt generális  utaló  szabályok
    határozzák  meg. Ezt nem lehet másképpen értékelni,  mint  úgy,
    hogy  a  jogalkotó  nem kívánta részleteiben is  áttekinteni  a
    magyar    jogrendszerben   létező   összes,   a   házastársakra
    (elváltakra, özvegyekre, stb.) vonatkozó rendelkezést,  és  nem
    kívánta mérlegelni, hogy ezek közül mely szabályok alkalmazását
    rendeli   el,  és  melyekét  tiltja  meg  a  különböző  neműek,
    illetőleg  az  azonos  neműek bejegyzett  élettársi  kapcsolata
    vonatkozásában.    Ilyen   jogszabályhelyenkénti    mérlegelést
    kizárólag a Ptk., Csjt. és az At. vonatkozásában végzett  el  a
    jogalkotó, e jogszabályokat ugyanis kifejezett rendelkezésekkel
    kiegészíti a Béktv. Más következtetés mindebből nem vonható le,
    mint  az, hogy a Béktv. a házassággal ugyan nem minden elemében
    és  részletszabályában, de lényeges jellemzőit tekintve  azonos
    tartalmú és funkciójú jogviszonyt létesít, más elnevezés alatt,
    a   különböző   és   az  azonos  nemű  párkapcsolatok   számára
    egységesen,  differenciálatlanul. Az  Alkotmánybíróság  szerint
    azonban  a  megkülönböztetés indokolatlan hiánya  az  Alkotmány
    70/A.  §-ában deklarált alkotmányos egyenlőség sérelméhez vezet
    [42/2007. (VI. 20.) AB határozat, ABH 2007, 564, 569].
    A házasságon kívül, de bejegyzett élettársi kapcsolatban együtt
    élők   jogai   és  kötelezettségei  tekintetében   azonban   az
    Alkotmánybíróság alapvető különbséget lát a különböző  nemű  és
    az azonos nemű személyek vonatkozásában.

    3.2.1.  A  különböző neműek számára — amint az jelen  határozat
    indokolásában már kifejtésre került — az életközösségnek  három
    szintje  válna elérhetővé a Béktv. nyomán: az eddig  is  létező
    (de   facto)  élettársi  és  a  házassági  kapcsolat   (amelyek
    szignifikánsan  különböznek egymástól), továbbá  a  kettő  közé
    kerülő regisztrált kapcsolat, a BÉK. Figyelemmel a Béktv. 2. §-
    a  által  alkalmazott szabályozási módra,  a  Csjt.  házasságra
    vonatkozó  teljes  szabályanyagának  felhívására  és   kötelező
    alkalmazásának elrendelésére, valamint arra, hogy a fenntartott
    szabályozásbeli  különbségek  nem  szignifikánsak,  a   BÉK   a
    különneműek    számára    a    házasság    mint    jogintézmény
    megkettőzésének tekinthető. Ha a jogalkotó célja az volt,  hogy
    egyfajta  „köztes  intézményt” hozzon létre a  házasság  és  az
    élettársi  viszony  között  (amint az  különneműek  esetében  a
    törvényjavaslat  indokolása szerint  valóban  célja  is  volt),
    akkor  nemcsak  nevében, hanem lényeges tartalmi  elemeiben  is
    különböznie kell a házasságtól. E két intézmény elválasztása  a
    különneműek esetében szigorúbb alkotmányossági mércét kíván.  A
    jogalkotó  által  választott — most vizsgált  —  jogi  megoldás
    következtében  azonban  a  férfi  és  nő  házasságának   valódi
    konkurenciát jelentene a BÉK. A BÉK alkotmányossági megítélését
    ez  a  veszély  alapvetően  befolyásolja.  Az  Alkotmánybíróság
    szerint  a  házasságra vonatkozó intézményvédelmi kötelezettség
    nem  pusztán a „házasság” elnevezésre vonatkozik. Az  Alkotmány
    alapján   a  házasságot  tartalmi  jellemzői  tekintetében   is
    valóságos  védelem illeti meg. Ahhoz a tényhez, hogy „a  Magyar
    Köztársaság  védi  a  házasság és  a  család  intézményét”,  az
    Alkotmány ereje és kiemelt jogforrási helye kapcsolódik. Ha  az
    Alkotmány  15.  §-ában rögzített intézmény  és  egy  törvénnyel
    védett  intézmény  azonos  helyet  foglalhatna  el,  akkor   az
    „alkotmányi védelem” azonossá válna a „törvényi védelemmel”. Az
    Alkotmány   azonban   a   legmagasabb   szintű   jogforrás    a
    jogrendszerben,  törvényi szinten tehát nem  lehet  alkotmányos
    intézményekkel  azonos,  új  intézményeket  létrehozni.  Ez   a
    megállapítás   összhangban  áll  az  Alkotmánybíróság   korábbi
    határozatával,   amely   szerint  „[a]z   egyetlen   szakaszban
    tömörített  két  intézmény közül az  Alkotmány  első  helyen  a
    házasság   intézményét  védi,  ugyanakkor  ilyen  védelmet   az
    élettársi   kapcsolatnak   nem   biztosít”   (1097/B/1993.   AB
    határozat, ABH 1996, 456, 464).
    Az  Alkotmány  15. §-ában írt védelem magában foglalja  továbbá
    azt  a  követelményt  is, hogy az állam ne  csupán  a  fennálló
    házasságokat védje, hanem olyan jogi környezetet teremtsen (pl.
    a  házasságban  élőknek olyan előnyöket nyújtson),  amely  arra
    ösztönzi polgárait, hogy a lehetséges együttélési formák  közül
    a  házasságot válasszák és családot alapítsanak. A házasságot a
    versengő  életmodellekkel  szemben csak  úgy  tudja  hatékonyan
    védeni  a  jogalkotó,  ha  az attól eltérő  modelleket  valóban
    eltérően  is szabályozza. Ilyen értelemben pedig az alkotmányos
    védelmi  kötelezettség kiüresítésének veszélyével jár,  továbbá
    jogbizonytalanságot is okoz, ha a különneműek számára két, jogi
    tartalmát   tekintve  azonos,  csupán  elnevezésében  különböző
    intézmény  áll rendelkezésre kapcsolatuk állami közreműködéssel
    történő  elismerésére. Egyrészt arról van  tehát  szó,  hogy  a
    különneműek vonatkozásában az azonos funkciójú házasság és  BÉK
    „felcserélhető” jogintézményeknek tekinthetők,  másrészt  arról
    is,  hogy  ez  a  jogi helyzet, az alkotmányos  és  a  törvényi
    védelem egy szintre hozása az Alkotmány 15. §-át tartalmában és
    jelentőségében is sérti. A házasságnak biztosított  alkotmányos
    védelem  fenntartása  érdekében a házasságkötést  tudatosan  és
    akaratlagosan mellőző együttélés nem kaphat egy generális utaló
    szabály  közvetítésével ugyanolyan oltalmat,  mint  a  házasság
    maga.  A házasfeleket megillető jogok és kötelezettségek teljes
    spektruma   a  házasságkötési  joggal  rendelkező,  azonban   a
    házasságkötést mellőző személyek számára nem nyitható meg.  Egy
    ilyen    döntés    a   házasság   alkotmányos   „leértékelését”
    eredményezné,        társadalmi-intézményi       jelentőségének
    csökkentésével járna, ami alkotmányosan nem elfogadható.
    Az   Alkotmánybíróság  e  körben  végezetül   hangsúlyozza:   A
    jogalkotónak továbbra is lehetősége van arra, hogy a  de  facto
    élettársi  kapcsolatok körén belül, esetről esetre  mérlegelve,
    egyes  jogi  tényekhez (pl. tartós életközösség,  az  élettársi
    kapcsolat     hatósági    nyilvántartásba    vétele,     teljes
    vagyonközösség,   gyermek  születése)  speciális   joghatásokat
    fűzzön. Alkotmányosan tehát nem kizárt, hogy a jogalkotó  a  de
    facto élettársi viszony és a házasság mellett a különnemű párok
    más  együttélési  formáját is törvényi  védelemben  részesítse,
    tehát,  hogy e két jogintézmény mellett egy — lényegét tekintve
    —  köztes  intézményt  is létrehozzon. Egy  ilyen  jogintézmény
    létrehozásának  a  kötelezettsége  azonban  sem  az   általános
    cselekvési  szabadságból, sem az Alkotmány más  rendelkezéséből
    nem  következik  kényszerítően. Egyes  élettársi  tényállásokra
    nézve — ha azok a házasságon belüliekhez hasonlók — elfogadható
    a  közvetett  jogi  szabályozás is, azaz  egy  utaló  szabályon
    keresztül  a  Csjt., a Ptk., vagy más törvény hasonló  (analóg)
    szabályának a felhívása és alkalmazni rendelése. Az azonban nem
    fogadható  el,  hogy  egyetlen  generális  utaló  szabállyal  a
    törvényhozó   a   jogrendszer   egészének   a   házasságra,   a
    házastársakra, stb. — tehát a házasság intézményére — vonatkozó
    összes szabályát felhívja és „megfelelően” alkalmazni rendelje,
    rábízva   ezzel   a   jogalkalmazó   fórumokra,   hogy    eseti
    mérlegeléssel  kivételesen  eltekintsenek  egy-egy  jogszabályi
    rendelkezés alkalmazásától. Ez a megoldás még a vagyonjogban is
    súlyos jogbizonytalansághoz vezethet, a személyi státusjogokat,
    a  személyállapotot  érintő  kérdésekben  (ahol  a  szabályozás
    kogens, sőt imperatív) azonban a jogbiztonság [Alkotmány  2.  §
    (1) bekezdés] követelménye alapján megengedhetetlen.

    3.2.2. A házasság mint alapvető társadalmi intézmény alkotmányi
    védelmének     fentebb    kifejtett    követelménye     azonban
    értelemszerűen nem érvényesül azok vonatkozásában, akik  azonos
    nemük következtében nem köthetnek egymással házasságot.
    Míg  a  különnemű  párok  esetében a „házasság  vagy  élettársi
    kapcsolat”  szabad választás kérdése, addig  az  azonos  neműek
    jogi  lehetőség hiányában nem dönthetnek úgy, hogy  a  házasság
    kötelékébe  lépnek  az élettársi viszony helyett.  Hangsúlyozva
    tehát,  hogy  bár  a  házasságon  kívüli  párkapcsolati  formák
    védelmének kötelezettsége sem a különböző neműek, sem pedig  az
    azonos  neműek vonatkozásában nem vezethető le az  államnak  az
    Alkotmány  15.  §-ában foglalt, a házasság és  család  védelmét
    előíró  „intézményvédelmi kötelezettségéből”, az azonos  neműek
    tartós  párkapcsolata számára azonban az elismerés és a védelem
    igénye  —  mivel  ők  házasságra  nem  léphetnek  —  az  emberi
    méltósághoz való jogból [Alkotmány 54. § (1) bekezdés],  és  az
    abból   származtatott  önrendelkezési  jogból,   az   általános
    cselekvési   szabadságból,   illetve   a   személyiség   szabad
    kibontakoztatásához   való  jogból  [8/1990.   (IV.   23.)   AB
    határozat,  ABH  1990,  42, 45.] levezethető.  Ahogyan  azt  az
    Alkotmánybíróság  korábbi  határozatában  —  az   azonos   nemű
    élettársak  vonatkozásában  —  megfogalmazta:  „[k]ét   személy
    tartós  életközössége megvalósíthat olyan  értékeket,  hogy  az
    érintettek   személyi  méltóságának  egyenlő   figyelembevétele
    alapján  az  együttélő  személyek  nemétől  függetlenül  igényt
    tarthat jogi elismerésre” (14/1995. AB határozat, ABH 1995, 82,
    84.). Az azonos neműek számára a bejegyzett élettársi kapcsolat
    a  de facto élettársi viszonyhoz képest valódi — eddig számukra
    nem  biztosított  — elismerést és jogi védelmet  nyújtana.  Egy
    ilyen  — a de facto élettársi kapcsolathoz képest privilegizált
    —  jogintézmény  célja egyfelől a regisztráció  lehet,  ami  az
    élettársi  viszony  fennállásának  bizonyítását  könnyíti  meg.
    Másfelől  a  törvényhozó az azonos neműek bejegyzett  élettársi
    kapcsolatát  mint jogi keretet lényeges alanyi  —  személyi  és
    vagyoni — jogosultságokkal és kötelezettségekkel, mint tartalmi
    elemekkel töltheti ki olyan mértékben, hogy ezáltal számukra új
    személyi státus keletkezzen. E körben lehetősége van arra, hogy
    miután   a  házastársakra  vonatkozó  szabályokat  részleteiben
    áttekintette, azok közül a megfelelőket alkalmazni rendelje  az
    azonos  nemű  bejegyzett  élettársakra  is,  illetve,  hogy  az
    egyenlő  méltóságú  személyként történő  kezelés  követelményét
    szem    előtt   tartva   a   szexuális   irányultságból   adódó
    különbségeket  figyelembe  vegye  [Vö.  21/1996.  (V.  17.)  AB
    határozat,  ABH 1996, 74.; 37/2002. (IX. 4.) AB határozat,  ABH
    2002, 230.].
    A  házasságkötési  joggal rendelkező különböző  nemű  személyek
    helyzetét az azonos neműek regisztrált élettársi kapcsolata nem
    befolyásolja,  különösen  nem  sérti,  vagy  veszélyezteti.   A
    házasság támogatására, védelmére, ösztönzésére vonatkozó  —  az
    Alkotmány   15.  §-ából  következő  —  állami  intézményvédelmi
    kötelezettség    ugyanis    kizárólag    azok    vonatkozásában
    értelmezhető,   akik  házasságkötési  joggal  és   lehetőséggel
    rendelkeznek.  Csak  az  ő  esetükben nem  lehet  alkotmányosan
    létrehozni  egy,  a házassággal „majdnem” azonos  tartalmú  más
    jogviszonyt. Az azonos nemű személyek számára azonban, akik  az
    Alkotmány  alapján házasságot nem köthetnek, a jogalkotónak  az
    Alkotmány korlátai között biztosítania kell egymás irányában  a
    házastársakéhoz  hasonló  olyan  jogállást,  amely  az  egyenlő
    méltóságú személyként kezelésüket biztosítja [9/1990. (IV. 25.)
    AB  határozat, ABH 1990, 46, 48-49.]. Egy ilyen új jogintézmény
    nem  sérti,  nem  is veszélyezteti a házasság  Alkotmány  által
    kiemelten  védett helyzetét (az Alkotmány 15. §-át), illetve  a
    különböző neműeknek szintén az Alkotmány 54. § (1) bekezdéséből
    levezetett  házasságkötéshez való jogát. Az államot terhelő,  a
    házasság  és  a  család védelmére vonatkozó intézményi  védelem
    (elismerés, támogatás) kötelezettsége az Alkotmány  alapján  az
    azonos   neműek  bejegyzett  élettársi  kapcsolatának  törvényi
    elismerésétől  függetlenül továbbra is fennáll.  A  hagyományos
    forma, a különneműek házassága nem kerül hátrányosabb helyzetbe
    azáltal,  hogy az azonos nemű bejegyzett élettársak — az  ilyen
    kapcsolat természetéből adódó különbségek fenntartása mellett —
    a házastársakéhoz hasonló pozícióba kerülnek.
    Az  Alkotmánybíróság  ennek megfelelően a  rendelkező  rész  1.
    pontjában foglaltak szerint határozott.

    4.   A   fent  kifejtettekre  tekintettel  az  Alkotmánybíróság
    összefoglalóan megállapítja, hogy a Béktv. 1. §-a azáltal, hogy
    homogén  csoportként  kezeli  a különböző  és  az  azonos  nemű
    személyek párkapcsolatait, továbbá generális utaló szabálya (2.
    §-a),  amely  a bejegyzett élettársi közösség jogintézményét  a
    lényeges  tartalom (joghatások) tekintetében azonossá  teszi  a
    házassággal, sértik az Alkotmány 2. § (1) bekezdését, a 15.  §-
    át, illetve a 70/A. § (1) bekezdését.
    Az   Alkotmánybíróság   álláspontja  szerint   a   jogalkotónak
    kötelessége  egyértelműen és világosan  meghatározni  az  egyes
    jogintézmények   rendeltetését,  a   hasonló   jogintézményeket
    egymástól  elhatárolni.  A jogalkotó e kötelezettségének  jelen
    esetben nem tett eleget, nem differenciált megfelelően, és  így
    nem   különítette  el  felismerhető  módon  sem  a   BÉK-et   a
    házasságtól, sem a különböző, illetőleg az azonos  neműek  BÉK-
    jét  egymástól.  Nincs tehát alkotmányos lehetőség  arra,  hogy
    törvény   a   házasság   alkotmányosan   védett   intézményével
    felcserélhető  jogintézményt hozzon létre  azok  számára,  akik
    házasságkötési joggal rendelkeznek.
    Az Alkotmánybíróság ezért a fenti okok alapján megállapította a
    Béktv. 1. és 2. §-ainak alkotmányellenességét.
    Ugyanakkor  az  egységes  törvényi  szabályozás  folytán  nincs
    lehetőség arra, hogy az Alkotmánybíróság kizárólag a Béktv.  1.
    és  2.  §-ait semmisítse meg. A BÉK lényegi tartalmát közvetett
    módon meghatározó §-ok alkotmányellenességének megállapítása és
    megsemmisítése   miatt   a  jogintézmény   egésze   kiüresedne,
    alkalmazhatatlanná  válna, ezért a jogbiztonság  követelményére
    tekintettel a törvény egészét meg kellett semmisíteni [Vö.  pl.
    3/1992.  (I.  23.) AB határozat, ABH 1992, 329.;  8/2007.  (II.
    28.) AB határozat, ABH 2007, 148.]. Az Alkotmánybíróság ezért a
    rendelkező rész 2. pontjában foglaltak szerint határozott.

    5.  Az Alkotmánybíróság következetes gyakorlata szerint, ha  az
    indítvánnyal  támadott jogszabályt vagy  annak  egy  részét  az
    Alkotmány valamely rendelkezésébe ütközőnek minősíti, és  ezért
    azt  megsemmisíti,  akkor  a további  alkotmányi  rendelkezések
    esetleges    sérelmét   a   már   megsemmisített    jogszabályi
    rendelkezéssel összefüggésben érdemben nem vizsgálja. [44/1995.
    (VI.  30.) AB határozat, ABH 1995, 203, 205.; 4/1996. (II. 23.)
    AB  határozat,  ABH  1996,  37,  44.;  61/1997.  (XI.  19.)  AB
    határozat, ABH 1997, 361, 364.; 15/2000. (V. 24.) AB határozat,
    ABH  2000, 420, 423.; 16/2000. (V. 24.) AB határozat, ABH 2000,
    425, 429.; 29/2000. (X. 11.) AB határozat, ABH 2000, 193, 200.;
    38/2003. (VI. 26.) AB határozat, ABH 2003, 829, 835.] Mivel  az
    Alkotmánybíróság  a  Béktv. egészét megsemmisítette,  ezért  az
    Alkotmány  további  rendelkezéseinek  az  indítványozók   által
    állított   sérelmét,   illetve  a  mulasztásban   megnyilvánuló
    alkotmányellenesség   fennállásának  megállapítására   irányuló
    kérelmet nem vizsgálta.

    A  határozat Magyar Közlönyben történő közzététele az Abtv. 41.
    §-án alapul.
                           Dr. Paczolay Péter
                       az Alkotmánybíróság elnöke

               Dr. Balogh Elemér       Dr. Bragyova András
               alkotmánybíró                 alkotmánybíró

               Dr. Holló András            Dr. Kiss László
               alkotmánybíró                 alkotmánybíró

               Dr. Kovács Péter     Dr. Lenkovics Barnabás
               alkotmánybíró          előadó alkotmánybíró

               Dr. Lévay Miklós       Dr. Trócsányi László
               alkotmánybíró                 alkotmánybíró
     Dr. Balogh Elemér alkotmánybíró párhuzamos indokolása

      A  többségi határozat rendelkező részének 2. pontjában foglalt
     döntéssel, a Béktv. egészének megsemmisítésével egyetértek.
      Egyetértek  a rendelkező rész 1. pontjában megfogalmazott  ama
     többségi  állásponttal is, amely szerint a bejegyzett élettársi
     kapcsolat   jogintézményének  a  szabályozása   önmagában   nem
     alkotmányellenes.   A   többségi   határozat   indokolását   is
     elfogadom,  azonban  az indokolás IV. 3.2.1.  pontjának  azt  a
     részét,  amely  a házasság és a bejegyzett élettársi  kapcsolat
     elválasztása során szigorúbb alkotmányos mércét kíván, további,
     az   Alkotmány   15.   §-ából  levezethető   indokokkal   látom
     alátámasztottnak.

      Az  Alkotmány 15. §-a értelmében a Magyar Köztársaság  védi  a
     házasság   és  a  család  intézményét.  Az  Alkotmány  említett
     rendelkezése  a  társadalmat alkotó polgárok  legalapvetőbb  és
     legtermészetesebb  közösségét,  a  házasságot  és  a   családot
     együttesen részesíti alkotmányos védelemben.

      Az  Alkotmánybíróság  a 14/1995. (III. 13.)  AB  határozatában
     kifejtette,   hogy  a  házasság  intézménye   kultúránkban   és
     jogunkban is hagyományosan férfi és nő életközösségét  jelenti.
     Ebből  következően  ez az életközösségi forma  tipikusan  közös
     gyermekek születését és a családban való felnevelését  célozza,
     e   mellett,   a   házastársak  kölcsönös   gondoskodásban   és
     támogatásban  élésének  is  a  keretét  jelenti.  A   gyermekek
     nemzésére és szülésére való képesség ugyan nem fogalmi eleme és
     nem  feltétele a házasságnak, de a házasság eredeti és  tipikus
     rendeltetéséből folyóan a házastársak különneműsége igen.
      A  házasság  intézményét tehát az állam  arra  is  tekintettel
     részesíti alkotmányos védelemben, hogy elősegítse a házastársak
     számára a közös gyermek(ek)kel is rendelkező család alapítását.
     Ez a magyarázata annak, hogy az Alkotmány 15. §-a együtt említi
     az  alkotmányos  védelem két tárgyát: a házasság  és  a  család
     intézményét.  (ABH  1995, 82, 83.) Az Alkotmánybíróság  idézett
     határozatával   összefüggésben   megjegyzem:   bizonyosan   nem
     véletlen, hogy anyanyelvünk a „ház” szóból képzett kifejezéssel
     – amely utal az eggyé vált életvitel helyszínére – jelöli meg a
     családalapításra  szövetkező,  természetesen  különnemű   párok
     életszövetségét.

     Álláspontom szerint a házasság alkotmányos védelem  alatt  álló
     jogintézménye  alkotmányunk  belső  értékrendjének  is   fontos
     eleme,  olyan alkotmányos érték, amelynek megőrzése és  védelme
     az    állam   alkotmányos   kötelezettsége.   Ahogy   arra   az
     Alkotmánybíróság   a   7/2006.  (II.  22.)   AB   határozatában
     rámutatott,  az Alkotmány 15. §-a az államnak a házasság  és  a
     család védelmére vonatkozó kötelességét fogalmazza meg: azt  az
     államcélt,  hogy  a törvényhozó jogszabályok megalkotása  útján
     részesítse  védelemben a házasság és a család  intézményét.  Az
     Alkotmány  tehát  a  családot, mint  társadalmi  intézményt  is
     védelemben részesíti. (ABH 2006, 181, 207.)

     A   házasság   és   a   család  védelmének  azonos   alkotmányi
     rendelkezésben,   egymással  összefüggésben  történő   előírása
     alkotmányossági szempontból kiemelkedő jelentőséget  hordoz:  a
     jogalkotónak  az  Alkotmány  15.  §-ban  megjelölt  intézmények
     szabályozása,  jogi keretei kialakítása és az e jogviszonyokban
     álló  jogalanyok statusához kapcsolódó jogok és kötelezettségek
     meghatározása  során is „egymásra” tekintettel, azaz  a  védett
     társadalmi  viszonyok összefüggéseit figyelembe  véve,  illetve
     azokat  megteremtve  kell eljárnia. Ebből következik,  hogy  az
     államnak  a  házasságot, mint – nézetem szerint – hagyományosan
     és   jellemzően   a  társadalom  alapegységét   alkotó   család
     létrehozására,    közös   gyermekek   felnevelésére    irányuló
     párkapcsolati  együttélési  formát  kell  védenie.  A   kiemelt
     védelem megteremtését jelenti, ha más párkapcsolati formák jogi
     elismerése és az azokhoz rendelt jogosultságok nem egyeznek meg
     a  házasságéval,  illetve a házasságban élő  jogalanyokéval.  A
     megerősített védelem így megnyilvánulhat pl. a házasságnak és a
     jog   által   elismert  egyéb  párkapcsolati  formáknak,   mint
     jogviszonyoknak  a  létesítésére  és  felbontására   vonatkozó,
     azokat  megkönnyítő  vagy  nehezítő szabályoknak  –  az  előbbi
     „javára”   szolgáló   –  eltéréseiben,  valamint   a   házasság
     intézményének  stabilitását biztosító, ezzel  összefüggésben  a
     fiatalok  felelősségteljes családalapítását bátorító, elősegítő
     intézkedésekben, így pl. a családi adózást megteremtő,  kedvező
     társadalombiztosítási    szabályozást,    a    családtámogatási
     rendszert fejlesztő jogalkotás révén.

      Az  alkotmányossági  vizsgálat tárgyát  képező,  a  Béktv.-ben
     szabályozott  bejegyzett  élettársi  kapcsolattal  összefüggően
     fontosnak   tartom  hangsúlyozni  azt,  hogy  az  Alkotmány   a
     házasságot, s nem az élettársi kapcsolatot részesíti alkotmányi
     védelemben, a házasságot tekinti alkotmányosan védett értéknek.
     A  házasság  jogintézményét szabályozó  joganyag  –  amelyet  a
     Béktv.  utaló  szabályozása pontatlanul és  differenciálatlanul
     alkalmazni  rendelt a bejegyzett élettársi kapcsolatokra  is  –
     számos  olyan  rendelkezést tartalmaz, amely  az  alkotmányosan
     védett  jogintézmény  védelmét segíti elő,  azt  biztosítja.  A
     házasságra vonatkozó jogi szabályozáson keresztül teljesedik ki
     az   államnak   a   házasság   jogintézményét   védő   objektív
     intézményvédelmi  kötelezettsége, a hatályos  jogi  szabályozás
     tehát   egyfajta  „alkotmányos  védelmi  szintet”  biztosít   a
     házasság jogintézményének.
      Osztom   a   többségi  határozat  rendelkező   részének   első
     pontjában  és  az  ahhoz kapcsolódó indokolásban  foglalt  azon
     álláspontot,   hogy  a  jogalkotó  számára  alkotmányosan   nem
     tilalmazott   az,   hogy  a  bejegyzett   élettársi   kapcsolat
     jogintézményét  szabályozza. Nem  vitatom  azt  sem,  hogy  két
     személy    tartós   életközössége   az   érintettek    személyi
     méltóságának  egyenlő figyelembevétele alapján  az  együtt  élő
     személyek nemétől függetlenül igényt tarthat jogi elismerésre.

      A    bejegyzett   élettársi   kapcsolat   jogintézményének   a
     szabályozása  során  azonban  a jogalkotónak  tekintettel  kell
     lennie arra, hogy az Alkotmány házasságra és családra vonatkozó
     rendelkezései  összefüggéséből  levezethetően  a  férfi  és  nő
     közötti  házasságot tartja alkotmányos értéknek, és  azt  védi.
     (Alkotmány  15.  §,  67.  §,  70/J.  §)  Ezért  az  államnak  a
     bejegyzett  élettársi  kapcsolat jogintézménye  szabályozásakor
     hangsúlyozottan   figyelemmel  kell  lennie   arra,   hogy   ne
     csökkentse a házasság alkotmányos jogintézményének már meglévő,
     a   jogrendszer  által  biztosított  védelmi  szintjét,  így  a
     házasság   alkotmányos  értékként  való  védelme  továbbra   is
     biztosított maradjon.

      A  házasság jogintézményének az Alkotmány 15. §-ából, valamint
     az  Alkotmány házasságra és családra vonatkozó rendelkezéseinek
     az     összefüggéséből     (egymásra    tekintettel     történő
     értelmezéséből)   álláspontom  szerint  az  alábbi   alkotmányi
     korlátok  vezethetők le az állam számára a bejegyzett élettársi
     kapcsolat jogintézményének a szabályozása során:

     – a bejegyzett élettársi kapcsolat jogintézménye nem üresítheti
     ki   az   alkotmányosan  védett  házasság  jogintézményét,   az
     alkotmányosan   nem   védett  bejegyzett  élettársi   kapcsolat
     jogintézménye  nem  cserélhető  fel  (nem  helyettesíthető)  az
     alkotmányosan védett házasság jogintézményével;

     –   a   bejegyzett   élettársi  kapcsolat  jogintézményének   a
     szabályozása  során a jogalkotónak figyelemmel  kell  lennie  a
     nemek     közötti     különbségekből    eredő    természetszerű
     különbségekre;

      –  az  Alkotmány  csak  a  különneműek  közötti  házasságkötés
     feltételei  egyenlő szabályozásának követelményét  támasztja  a
     jogalkotóval  szemben,  ami álláspontom  szerint  nem  foglalja
     magában azt, hogy a bejegyzett élettársi kapcsolatban élőknek a
     házasfelekkel azonos jogi státuszt kell kapniuk;

      –    a   bejegyzett   élettársi   kapcsolat   jogintézményének
     kialakításánál    véleményem   szerint   az   az    alkotmányos
     követelmény, hogy az érintetteket – az általuk alkotott homogén
     csoporton  belül  – egyenlőkként, azonos méltóságú  személyként
     kezeljék,     azaz     mindegyikük     szempontjait     hasonló
     körültekintéssel,     figyelemmel,    elfogulatlansággal     és
     méltányossággal értékeljék a szabályozás kialakítása során, nem
     pedig  az,  hogy  a  – férfi és nő unióját jelentő  –  házasság
     alkotmányosan  védett  jogintézményét  automatikusan  rájuk  is
     kiterjesszék;

       –  fontosnak  tartom továbbá azt is, hogy  a  házasság  (ezen
     keresztül a házas felek) és a család, mint alkotmányos  védelem
     alatt  álló,  és  egymással  a legszorosabb  kapcsolatban  álló
     jogintézmények   számára   a  törvényalkotó   által   különböző
     jogterületeken biztosított kedvezmények (pl.: adókedvezmények),
     preferenciás  szabályozások  (pl.:  különböző  családtámogatási
     formák)  továbbfejlesztése  útján  továbbra  is  kifejezze   az
     alkotmányosan  védett  és az ekként nem  védett  jogintézmények
     közötti különbséget.

     Budapest, 2008. december 15.
                                                   Dr. Balogh Elemér
                                                       alkotmánybíró

     Dr. Kiss László alkotmánybíró párhuzamos indokolása

     A  határozat rendelkező részével egyetértek. Rövidre  fogottnak
     tartom   ugyanakkor  az  1.  pontját  és  az  ahhoz  kapcsolódó
     indokolást. Álláspontom szerint az indokolásnak részletesen  ki
     kellett  volna  térnie  arra, hogy  az  azonos  nemű  személyek
     számára  a  bejegyzett  élettársi  kapcsolat  törvényi   szintű
     létrehozása   milyen   feltételek   fennállása    esetén    nem
     alkotmányellenes.

     A  határozat indokolása ennek hiányában az Alkotmány 15. §-ában
     védett házasság (és család) intézményére nézve nagyobb veszélyt
     lát  a  különneműek regisztrált élettársi kapcsolatát  reguláló
     szabályozásban,  mint  abban, ha az azonos  neműek  házassághoz
     „hasonló” élettársi kapcsolatát regisztrálja a jog.

     „A  hagyományos  forma,  a  különneműek  házassága  nem  került
     hátrányosabb helyzetbe azáltal, hogy az azonos nemű  bejegyzett
     élettársak – az ilyen kapcsolat természetéből adódó különbségek
     fenntartása  mellett  –  a  házastársakéhoz  hasonló  pozícióba
     kerülnek” – mondja a határozat.

     1.  A  határozat helyesen állapítja meg, hogy a Béktv.  1.  §-a
     azáltal,  hogy  homogén csoportként kezeli a  különböző  és  az
     azonos nemű személyek párkapcsolatait, továbbá generális  utaló
     szabálya  (2.  §-a),  amely  a  bejegyzett  élettársi  közösség
     jogintézményét a különneműek vonatkozásában a lényeges tartalom
     (joghatások) tekintetében azonossá teszi a házassággal,  sértik
     az Alkotmány 2. § (1) bekezdését, a 15. §-át, illetve a 70/A. §
     (1)   bekezdését.   Megalapozottan  utal  arra   is,   hogy   a
     jogalkotónak kötelessége egyértelműen és világosan meghatározni
     az    egyes   jogintézmények   rendeltetését,   s   a   hasonló
     jogintézményeket   egymástól   elhatárolni.   A   jogalkotó   e
     kötelezettségének   jelen  esetben   nem   tett   eleget,   nem
     differenciált   megfelelően   és   így   nem   különítette   el
     felismerhető   módon   a   különneműek   bejegyzett   élettársi
     kapcsolatát   a  házasságtól.  A  jogbiztonság  sérelme   abban
     mutatkozik  meg,  hogy ezáltal a Béktv. a különnemű  és  azonos
     nemű személyekre vonatkozó rendelkezéseket teljesen összemossa.
     [Pl.  „A  bejegyzett  élettársi  kapcsolat  megszüntetésére,  a
     házasság   felbontására  vonatkozó  rendelkezéseket  alkalmazni
     kell”  Béktv.  3.  §  (2)  bekezdése] Komoly  jogbizonytalanság
     forrása az is, hogy a Béktv. 2. § (2) bekezdése szerint az  ott
     felsorolt  rendelkezéseket akkor kell „megfelelően” alkalmazni,
     „ha törvény eltérően nem rendelkezik”.
     A  Béktv.  idézett rendelkezései (is) nyilvánvalóan  sértik  az
     Alkotmány 2. § (1) bekezdésében írt jogbiztonság követelményét,
     amely egyidejűleg a házasság és a család védelmét rögzítő 15. §
     sérelmének a veszélyét is előidézi.
     Álláspontom    szerint   a   törvényalkotó    differenciálatlan
     szabályozása már önmagában előidézte az Alkotmány 15. §-ának és
     a  70/A.  §  (1)  bekezdésének  a sérelmét,  s  pusztán  emiatt
     megsemmisíthette  volna az Alkotmánybíróság  az  indítványokkal
     támadott   és   velük  szoros  összefüggésben   álló   törvényi
     rendelkezéseket, végső kimenetelében a törvény  egészét.  Magam
     itt  meg  is  álltam  volna,  hiszen  az  Alkotmánybíróság  ezt
     követően  a  tartalmi  vizsgálata során már kénytelen-kelletlen
     azokat   a   rendelkezéseket  elemezte,  amelyek  megállapított
     differenciálatlanságuk, önellentmondásaik folytán nem mentek át
     a jogbiztonság próbáján.

     2. A határozat indokolása pusztán azon az alapon mondja ki azt,
     hogy  az  azonos nemű személyek számára a bejegyzett  élettársi
     kapcsolat  jogintézményének létrehozása  nem  alkotmányellenes,
     hogy  az  azonos neműek jogi lehetőség hiányában nem dönthetnek
     úgy,  hogy  a  házasság kötelékébe lépnek az élettársi  viszony
     helyett. Erre tekintettel a határozat – mint fentebb idéztem  –
     megállapítja: „A hagyományos forma, a különneműek házassága nem
     került  hátrányosabb  helyzetbe azáltal, hogy  az  azonos  nemű
     bejegyzett élettársak – az ilyen kapcsolat természetéből  adódó
     különbségek  fenntartása  mellett – a  házastársakéhoz  hasonló
     pozícióba   kerülnek.”  Az  Alkotmánybíróság  erre  tekintettel
     mindössze  azt  rögzítette a határozat 1. pontjában,  hogy  „az
     azonos nemű személyek számára a bejegyezett élettársi kapcsolat
     jogintézményének létrehozása nem alkotmányellenes”. Adós maradt
     azonban a rendelkező rész 1. pontja és az indokolás azzal, hogy
     a  szabályozásnak  vannak-e korlátai, mit jelenthet  például  a
     „házastársakéhoz  hasonló  pozíció”.  Álláspontom  szerint   az
     Alkotmány 15. §-ában írt – a házasságra és a családra vonatkozó
     –  állami  intézményvédelmi kötelezettség  az  Alkotmánybíróság
     kötelezettségévé  teszi  annak  bemutatását  is,  hogy  az   új
     szabályozás   milyen  feltételek  fennállása   esetén,   milyen
     korlátok  meghatározása mellett lehet konform a házasság  és  a
     család  védelmét előíró alkotmányi rendelkezéssel. A  határozat
     1.  pontja  azt sugallja, mintha teljesen szabad keze  lenne  a
     törvényalkotónak abban, miként (milyen tartalommal) szabályozza
     újra  az  azonos  neműek  – házassághoz hasonló  –  regisztrált
     élettársi   kapcsolatát.  A  határozat  indokolása   tehát   az
     alkotmányos   kereteknek  a  körülhatárolásával  adós   maradt.
     Jóllehet az ideillő indokoláselemek fellelhetők a határozatban,
     azok   összerendezésére   és   a  belőlük   fakadó   konklúziók
     meghatározására nem került sor. Előrebocsátom: itt  messze  nem
     arról  van  szó,  hogy az Alkotmánybíróságnak  a  törvényalkotó
     helyébe   kellett   volna   lépnie,   mindössze   arról,   hogy
     meghatározza:  milyen feltételek fennállásához és  betartásához
     köti   az   azonos   neműek  „házassághoz  hasonló”   élettársi
     kapcsolatait     újraszabályozó    törvény    alkotmányosságát.
     Közelebbről:   részletesen  ki  kellett   volna   bontania   az
     indokolásnak azt, mit jelent a házasság „érték” tartalma, s  az
     miként  veendő  figyelembe az Alkotmány  15.  §-ában  írt  –  a
     házasság   és   család   védelmét  tartalmazó   –   rendelkezés
     irtelmezésénél.

     Magam  tehát  a határozat – azonos neműek bejegyzett  élettársi
     kapcsolatát  elemző  –  indokolásának  kiegészítését  tartottam
     volna szükségesnek az alábbiak szerint.

     Az  Alkotmánybíróság  a  14/1995. (III. 13.)  AB  határozatában
     részletesen értelmezte az Alkotmány 15. §-át, és kimondta, hogy
     a házasság „tipikusan közös gyermekek születését és a családban
     való   felnevelését  célozza,  amellett,  hogy  a   házastársak
     kölcsönös  gondoskodásban és támogatásban élésének  is  kerete.
     (...)  A  házasság  intézményét az állam  arra  tekintettel  is
     részesíti alkotmányos védelemben, hogy elősegítse a házastársak
     számára a közös gyermekkel is rendelkező család alapítását.  Ez
     a  magyarázata annak, hogy az Alkotmány 15. §-a együtt említi a
     védelem két tárgyát: A Magyar Köztársaság védi a házasság és  a
     család intézményét”. (ABH 1995, 82, 83.)

     Az   idézett   határozat  utal  arra  is,  hogy:   „Az   utóbbi
     évtizedekben   (...)  mozgalmak  indultak   a   homoszexuálisok
     hátrányos    megkülönböztetése   ellen.   Másrészt   változások
     tapasztalhatók a hagyományos családmodellben is,  elsősorban  a
     házasságok  tartósságát tekintve. Mindez azonban nem  ok  arra,
     hogy  a  jog  eltérjen a házasságnak attól a  jogi  fogalmától,
     amely  a  mai állapothoz vezető hagyományban mindig is élt,  és
     amely a mai jogokban is általános, továbbá amely a köztudat  és
     köznyelv házasság-fogalmával összhangban van. A mai Alkotmányok
     és   a   házasságra   és   családra   vonatkozó   rendelkezések
     összefüggéséből levezethetően a magyar Alkotmány is a férfi  és
     nő közötti házasságot tartja értéknek, és azt védi”. (Alkotmány
     15.,  67.,  70/J.  §)  (ABH 1995, 82, 83.) Az  Alkotmánybíróság
     értelmezésében tehát a házastársak különneműsége fogalmi  eleme
     a  házasságnak, amelyet „értékként” definiál. Ebből következően
     a  házasságkötéshez való – az Alkotmány 54. § (1)  bekezdéséből
     levezetett – jog is csak a különböző nemű párokat illeti meg. A
     37/2002. (IX. 4.) AB határozat leszögezte a következőket is: „A
     heteroszexuális,  illetve a homoszexuális irányultság  egyaránt
     az  emberi méltóság lényegéhez tartozik, szétválasztásukra,  az
     érintett   személyek   méltóságának  nem   egyenlő   kezelésére
     kivételes indokok szükségesek. Ilyen például a házassághoz való
     jog tekintetében a homoszexuális irányultság megkülönböztetése.
     [14/1995.  (III. 13.) AB határozat, ABH 1995,  82,  84.]”  (ABH
     2002,  230, 245.) Álláspontját, amely szerint tehát a  házasság
     intézményét  egy  férfi  és  egy nő életközösségeként  védi  az
     Alkotmány  15.  §-a, az Alkotmánybíróság későbbi határozataiban
     is  fenntartotta  [65/2007. (X. 18.) AB  határozat,  ABH  2007,
     726.;  75/2007.  (X.  19.) AB határozat,  ABH  2007,  731.]  és
     továbbra  is  fenntartja.  Ezt az álláspontot  erősíti  meg  az
     Európai   Közösségek  Bírósága  is  azzal,  hogy  kimondta:   a
     tagállamok  által  általánosan elfogadott definíció  szerint  a
     házasság  fogalma két különnemű ember unióját  jelenti.  Ez  az
     „érték”-ként  definiált házasság az alapja a  családnak,  amely
     tipikusan   közös  gyermekek  születését  és   családban   való
     felnevelését  célozza,  amellett, hogy a házastársak  kölcsönös
     gondoskodásban és támogatásban élésének is a kerete.  [14/1995.
     (III.  13.)  AB határozat] Ez az „érték” részesül – álláspontom
     szerint  –  az  Alkotmány 15. §-a szerinti védelemben,  s  vele
     azonos  vagy  hozzá „hasonló” védelem semmilyen  más  élettársi
     kapcsolatot sem illethet meg. A különneműek közöttit azért nem,
     mert  konkuráló  kapcsolatként jönne szóba,  az  azonos  neműek
     közöttit  pedig  azért  nem, mert az nem hoz(hat)  létre  olyan
     családot,  amely  „tipikusan  közös  gyermekek  születését   és
     családban  való  felnevelését célozza.”  Az  utóbbiak  esetében
     függetlenül  megállhat persze az a tétel, amely szerint  „[k]ét
     személy tartós életközössége megvalósíthat olyan értéket,  hogy
     az  érintettek  személyi méltóságának egyenlő  figyelembevétele
     alapján  az  együttélő  személyek  nemétől  függetlenül  igényt
     tarthat az elismerésre”. [14/1995. (III. 13.) AB határozat, ABH
     1995,  82,  84.] Ez az „elismerés” azonban – nézetem szerint  –
     semmiképpen nem mehet el odáig, ami veszélyeztethetné az  állam
     Alkotmány    15.   §-ában   írt   –   házasságvédelmi    állami
     kötelezettségét.

     Megjegyzem egyébként: az Alkotmány 15. §-ában a házasság (és  a
     család)    védelmére    vonatkozó    állami    intézményvédelmi
     kötelezettség  nem  merülhet ki annak puszta  regisztrálásában,
     hogy  a  házasság  és  a  család intézménye  válságban  van,  s
     különösen  nem  jelentheti  azt, hogy  ha  már  válságban  van,
     emeljünk  fel  hozzá, teremtsünk meg vele  azonos,  vagy  hozzá
     hasonló  (jog)intézményeket. Az állam –  Alkotmány  15.  §-ából
     folyó – intézményvédelmi kötelezettsége elsődlegesen abban áll,
     hogy   a   házasságot  –  mint  a  különnemű  személyek  tartós
     életközösségén  nyugvó „érték”-et – minden  rendelkezésre  álló
     eszközzel és módon (akár pozitív diszkriminációval is)  segítse
     és  támogassa.  Azon kell munkálkodnia, hogy mind  a  házasság,
     mind  a család a társadalom természetes alapintézményeként újra
     megtalálja  értékhordozó szerepéhez igazodó helyét. Álláspontom
     szerint  a határozat indokolásának ezt a tételt is tartalmaznia
     kellett volna.

     3.   Összegezve:  önmagában  nem  alkotmányellenes  az,  ha   a
     törvényhozó  szabályozza az azonos nemű személyek kapcsolatának
     egyes  elemeit.  Az azonos nemű személyek bejegyzett  élettársi
     kapcsolatát   szabályozó  törvény  azonban   csak   addig   nem
     tekinthető alkotmányellenesnek, ameddig az az Alkotmány 15.  §-
     ának érvényesülését – az abban „értékként” védett házasságot, s
     az   ilyen  házasságra  épülő  családot  –  nem  veszélyezteti.
     Másképpen    szólva:    a   bejegyzett   élettársi    kapcsolat
     jogintézményének  létrehozása  önmagában  nem  alkotmányellenes
     mindaddig,  amíg  az  lényegi  tartalmi  elemeiben  nem   válik
     azonossá,  vagy  hasonlóvá  a házasság  intézményével.  Nézetem
     szerint  ezek az alkotmányos korlátok a határozat 1.  pontjában
     is helyet kaphattak volna.
     Az  a  szabályozási  mód,  amelyet  a  Béktv.  választott,  nem
     biztosítja  az  Alkotmány 15. §-ában foglaltak védelmét.  Azért
     nem,  mert  „fordított”  alapállású:  azt  mondja  ki,  hogy  a
     regisztrált  élettársi kapcsolatokra nézve (a külön  és  azonos
     neműekre  vonatkozó különbségtétel nélkül)  a  névviselésen  és
     örökbefogadáson kívül a házasság szabályai az irányadók.  Ez  a
     szabályozási   mód  önmagában  is  az  Alkotmány   2.   §   (1)
     bekezdésében    szabályozott    jogállamiságból     levezethető
     jogbizonytalanságot  okoz(hat),  ami  –  közvetlen   alkotmányi
     rendelkezésről lévén szó – külön is bizonytalanná teszi a férfi
     és   nő   tartós  életközösségén  nyugvó  és  erre  alapozottan
     értékként definiált házasság Alkotmány 15. §-ában írt védelmét.
     Ez   utóbbit   az   biztosíthatta  volna,  ha  a  törvényalkotó
     egyenként,  taxatíve  felsorolta  volna  azokat  az   elemeket,
     amelyek (a házasságból) figyelembevehetők lehetnének az  azonos
     nemű személyek bejegyzett élettársi kapcsolatainál. (A „többit”
     pedig ezzel gyakorlatilag kizárta volna.)

     Ez  a szabályozási mód egzaktságánál, zártságánál fogva nyilván
     jobban  összhangban  áll  az állam  Alkotmány  15.  §-ában  írt
     házasság  (és család) védelmi kötelezettségével, mint a  Béktv.
     2.  §  (2) bekezdése szerinti megoldás, amelynek értelmében  az
     ott írt szabályokat „ha törvény másként nem rendelkezik”, akkor
     kell „megfelelően” alkalmazni.
     Ebben  az  esetben, ilyen szabályozási mód mellett sem vezethet
     azonban   az  azonos  nemű  személyek  élettársi  kapcsolatának
     elismerése, pozitív módszerű szabályozása odáig, hogy „átveszi”
     a házasság szerepét, annak lényeges tartalmát.

     Úgy ítélem meg, a határozat indokolásának még a fentiekre is ki
     kellett volna térnie.

     Budapest, 2008. december 15.
                                                     Dr. Kiss László
                                                       alkotmánybíró
      Dr. Bragyova András alkotmánybíró különvéleménye

      Egyetértek a határozat rendelkező része első pontjával: én  sem
      tartom  alkotmányellenesnek az azonos neműek közötti bejegyzett
      élettársi  kapcsolat  jogintézményét; de nem  tudom  követni  a
      többséget   abban,  hogy  alkotmányellenes  az  azonos   és   a
      különneműek közötti bejegyzett élettársi kapcsolat,  ahogyan  a
      most  megsemmisített, a bejegyzett élettársi kapcsolatról szóló
      2007.   évi   CLXXXIV.   törvény   (a   továbbiakban:   Béktv.)
      szabályozta.

      A többségi határozattal két alapvető kérdésben nem értek egyet:
      (1) a házasság alkotmányjogi védelmének tartalma és jelentősége
      megítélésében,  valamint  ezzel  szoros  összefüggésben  (2)  a
      párkapcsolatok,  illetve az egyes életformák  jogi  lehetőségei
      elismerésének  szabályozásában  az  egyenlőként   kezelés   (az
      egyenlő méltóság) alkotmányos normájának [Alkotmány 54.  §  (1)
      bekezdés] alkalmazandósága kérdésében.

      1. A házasság alkotmányos védelme

      A   bejegyzett  élettársi  kapcsolat  alkotmányjogi  megítélése
      szorosan összefügg a házasság alkotmányos védelmével (Alkotmány
      15.   §).   A   házasság  alkotmányos  védelme   a   klasszikus
      alkotmányokban     és    alkotmányos    (állampolgári     jogi)
      felsorolásokban  nem  is  szerepel  —  nyilván  azért,  mert  a
      házasság  intézménye  (ahogyan  fennállt)  nem  kívánt  különös
      védelmet. Ami jogi védelemre szükség volt a magánjog mellett, a
      büntetőjog szolgáltatta. (Erről gazdag anyag található  Vámbéry
      Rusztem:  A  házasság védelme a büntetőjogban,  Budapest  1901.
      című művében.)
      Az   újabb  alkotmányokban,  mint  a  Weimari  Alkotmány   119.
      szakasza,  nagyjából a család társadalmi szerepének  változását
      követve  és,  mint  nálunk is, a család  védelmével  összekötve
      megjelenik a házasság védelme az alkotmányjogban is. A házasság
      alkotmányos  védelme  —  a  családdal  együtt  vagy  magában  —
      elsősorban        intézményvédelem,       intézmény-biztosíték.
      Alkotmányjogi tartalma vizsgálatában két alapvető kérdést  kell
      elkülöníteni:  (1)  a  házasság  fogalmát;  és  (2)  a  védelem
      mibenlétét.

      1.1. A házasság fogalma

      A  házasság  meghatározása az intézményi garancia terjedelmének
      meghatározásához alapvető.
      Az  alkotmány házasság fogalma — ezt a határozat is hallgatólag
      elfogadja   —   a   társadalom,  vagy  inkább  annak   többsége
      házasságról alkotott felfogása szerinti házasságot jelenti.  Ez
      a  felfogás,  pontosabban a társadalom konvencionális  erkölcse
      (az erkölcsi szokás, mores, Sitte, moeurs értelmében) jelenti a
      házasság  változó alkotmányos fogalmát. A házasság  alkotmányos
      védelme   a  mindenkori  (konvencionális)  társadalmi   erkölcs
      szerinti  házasság  intézményi biztosítéka.  A  házasságnak  az
      Alkotmány  számára  meghatározó  fogalma  ezért  változik,   de
      legalábbis    változhat   igazodva   a    társadalom    változó
      konvencionális házasság-felfogásához. A házasság jogi normáinak
      meg  kell  felelnie a társadalom konvencionális normái szerinti
      házasságnak. Világos persze, hogy a modern társadalomban kivált
      nehéz  megállapítani,  pontosan mi  a  konvencionális  (vagy  a
      többségi, meghatározó) társadalmi erkölcsi felfogás, hiszen  az
      egyes    társadalmi    csoportok,    korosztályok,    különböző
      életfelfogású  emberek  egészen eltérő normákat  követnek  vagy
      tartanak helyesnek.
      Különösen  igaz  ez  a  házasságra és  a  szexuális  erkölcsre,
      valamint  a családfelfogásra. A házasság társadalmi  fogalma  —
      ezzel  együtt az életforma, életmód, életfelfogás —  különbsége
      időben  és  térben  nyilvánvaló és  közismert.  De  a  házasság
      társadalomban   elfogadott   mintája   magában    az    európai
      kultúrkörben óriásit változott, kivált a 20. században. A  Code
      civil eredeti változatában (Art. 204 skk.) például a házasság a
      férj  uralmát  jelentette  a feleség  és  a  gyermekek  felett,
      férjezett   nő   férje  hozzájárulása  nélkül  szerződést   nem
      köthetett,  kereső foglalkozást nem folytathatott, tulajdonával
      nem  rendelkezhetett,  lakóhelyét nem választhatta  meg  —  nem
      beszélve a válás szigorú feltételeiről vagy lehetetlenségéről.
      Mivel  a  házasság  alkotmányos védelme a  társadalom  uralkodó
      normái  (a mindenkori konvencionális erkölcs) szerinti házasság
      fennállását    biztosítja,    képviselhetőnek     tartom     az
      Alkotmánybíróság korábbi határozataiban [különösen  a  14/1995.
      (III.  13.)  AB  határozat, ABH 1995, 82, 87.; a  továbbiakban:
      Abh.]   elfogadott  és  most  megerősített  nézetet,  amely   a
      házasságnak  egyedül nő és férfi közötti tartós  párkapcsolatot
      tekinti.  Ez csak annyit jelent, hogy magam is úgy gondolom,  a
      mai  magyar  uralkodó társadalmi morál szerint ez  tényleg  így
      van.  Más  kérdés,  hogy  a társadalom  konvencionális  morálja
      menyire helyes a kritikai morál szemszögéből.
      Ebből   következik,   hogy  a  házasság   alkotmányos   fogalma
      változhat,  sőt változnia kell, ha a társadalomban  uralkodónak
      elfogadott  házasság  és  családfelfogás  megváltozik,  melynek
      követése  a törvényhozó feladata. Erre annál is inkább  szükség
      van,   mert   a   családjogi  törvényhozás   általában   is   a
      tapasztalatok  szerint nehézkesen követi  a  család  társadalmi
      változásait.

      1.2. A házasság védelmének eszközei

      A   házasság   védelmének  alkotmányjogilag  három  alapformája
      különíthető el. Az első szerint a házasság alkotmányos  védelme
      a   házasság,   mint  jogintézmény  létezését   biztosítja:   a
      törvényhozó a házasság intézményét nem szüntetheti meg.
      A  második  esetben  a védelem erősebb: a  házasság  védelme  a
      házasság  preferálását  jelenti.  Ez  kizárja,  hogy  a  jog  a
      házassággal  egyenértékűnek  tekintse  a  házassághoz   hasonló
      együttélési formákat. Az egyenértékűség itt a jogi  hatások  és
      státus   azonosságát  vagy  erős  hasonlatosságát  jelenti.   A
      házasság  ilyen  védelme  nem  tekinti  alkotmányellenesnek   a
      házassághoz  valamennyire  hasonló (de  házasságkötés  nélküli)
      párkapcsolatokat, ha jogilag nem azonosak a házassággal.
      A    harmadik,    legerősebb   védelem    a    házasság    jogi
      kizárólagosságával  védi  a házasság  intézményét.  Ez  volt  a
      törvényhozók általános felfogása a 19. században és jó ideig  a
      20.  században  is — már ahol elválasztották az  egyházi  és  a
      polgári  házasságot (mint Magyarországon az  1895.  október  1.
      napján  hatályba  lépett 1894. évi XXXI.  törvénycikk  óta).  A
      magyar  jogrendszer is elvileg 1977-ig (a Ptk. akkori 578.  §-a
      beiktatásáig),  ezt  vallotta,  bár  a  bírói  gyakorlat  jóval
      korábban  elismerte a különben egyre terjedő  házasság  nélküli
      párkapcsolatok  polgári  jogi  hatásait.  1973-ban  a   Polgári
      Kollégium  94. számú állásfoglalásában, amelyet később  a  369.
      számú    állásfoglalás   módosított,   a   Legfelsőbb   Bíróság
      megállapította,  hogy az élettársi jogviszony  családi  jellegű
      társadalmi viszony, amelyben az élettársak vagyoni viszonyai  —
      gazdasági ismérvei alapján — leginkább a polgári jogi  társaság
      elemeit   tartalmazzák.   Megállapította   továbbá,   hogy   az
      élettársak   együttélése  alatt,  illetve  a  közös   gazdasági
      tevékenység  végzése  révén szerzett  vagyon  közös  tulajdonba
      kerül. A Ptk. 1977-es módosítása (1977. évi IV. törvény) a  94.
      számú  állásfoglalást törvényi szintre  emelte  az  578.  §  (a
      későbbi  578/G. §) beiktatásával, amely definiálta az élettársi
      kapcsolat fogalmát és rendezte a felek vagyoni viszonyát.
      A  törvényhozó tudatosan kívánja hátrányosabb helyzetbe hozni a
      nem  házas  párkapcsolatban élőket és leszármazottaikat  —  nem
      utolsósorban    a   házasságon   kívül   született    gyermekek
      hátrányosabb (esetenként el sem ismert) családjogi helyzetével.
      Ez  utóbbi felfogással a házasság büntetőjogi vagy polgári jogi
      (kártérítési)   védelme   —   a  „házasságellenes”   magatartás
      szankcionálása —is összefér.

      2.   A   bejegyzett  élettársi  kapcsolat  és  az   alkotmányos
      egyenlőség

      A házasság alkotmányos védelme előbb vázolt három lehetőségéből
      a  többségi  határozat a másodikat választotta. Ezt  nem  tudom
      elfogadni,  mert  azt  gondolom, hogy  a  házasság  alkotmányos
      védelmének  ez a változata (a harmadikról nem is beszélve)  nem
      egyeztethető   össze   az   alkotmányos   demokrácia   alapvető
      értékével:   a  társadalomban  élő  emberek  szabadságával   és
      egyenlőségével   —   egyenlő   szabadságával   és/vagy   szabad
      egyenlőségével.    Egyedül   az   első   változat    tekinthető
      alkotmányosnak;  a  másik  két  változat  elfogadása  csak   az
      alkotmányos   jogok,   az  egyenlő  szabadság,   igazolhatatlan
      korlátozásával  lehetséges. A házasság  alkotmányos  védelmének
      gyengébb  változata nem különböztet a házasságot  választók  és
      nem választók között, csak kötelezővé teszi a törvényhozónak  a
      mindenkori    konvencionális   házasság    mint    jogintézmény
      fenntartását.
      Az  alkotmányos  egyenlőség  (mint  egyenlő  méltóság)  kérdése
      megkerülhetetlen   az   azonos   neműek   párkapcsolatai   jogi
      szabályozásának megítélésében. Az Alkotmánybíróság többször  is
      világosan kifejezte, hogy a szexuális irányultság a személyiség
      része, így az emberi méltóság alkotmányos védelme illeti meg. E
      döntéseket — mint a 21/1996. (V. 17.) AB határozat (ABH,  1996,
      74,  88.) vagy a 37/2002. (IX. 4.) AB határozat, ABH 2002, 230,
      265.  —  a  határozat egyetértően idézi. Ebből azonban  csak  a
      házasság,   mint   jogintézmény   védelmének   (fenntartásának)
      kötelezettsége  következik, nem pedig az a  többségi  felfogás,
      amely különbözőképpen kezeli és így különböző értékűnek tekinti
      az egyes szabadon választott — szabadon meg is változtatható  —
      életformákat, párkapcsolatokat.
      Ebből következik, hogy a házasság alkotmányos védelme nem lehet
      államcél  sem. Az államnak egyenlően kell kezelnie  a  házasság
      mellett  döntő és a házasságot kötni nem kívánó (vagy az  adott
      időben nem házas), esetleg házasodni nem is tudó, polgárait. Az
      egyenlően   kezelés  kizárja  a  házasság  intézményének   jogi
      eszközökkel történő ráerőltetését vagy, például kedvezményekkel
      csak ösztönzését is. Ez a tilalom természetesen csak az államot
      köti:  a társadalom tagjai közötti kommunikáció szabadsága  nem
      zár el senkit a meggyőződése szerint helyes életforma melletti,
      akár  nyilvános,  kiállástól.  Az  Alkotmánybíróság  az  emberi
      méltóság  (az  önrendelkezési jog) részének tekinti  (ld.  pl.:
      102/B/1999.  AB határozat, ABH 2000, 797, 798.) a házasságkötés
      jogát.   Ha   a   házasságkötés  szabadsága  alkotmányos   jog,
      ugyanennyire alkotmányos jog a nem-házasodás szabadsága is. Ezt
      éppúgy  tiszteletben  kell tartania a  törvényhozónak,  mint  a
      házasságkötés jogát.
      Mint  említettem már a többséggel egyetértek abban is,  hogy  a
      bejegyzett  élettársi kapcsolat az azonos  nemű  párok  számára
      alkotmányos, mert ők házasságot nem köthetnek, így  a  házasság
      alkotmányos védelme nem is terjedhet ki olyan párokra,  amelyek
      nem  tartoznak  a házasság fogalma extenziójába (terjedelmébe).
      Ha  az  Alkotmány  a körte alkotmányos védelmét  írná  elő,  az
      őszibarack  körtével  azonos  védelme  nem  sérthetné  a  körte
      Alkotmányban előírt védelmét. A fentebb felhozott érvek alapján
      (mint  konvencionális  erkölcsi  szokást,  tényként)  magam  is
      elfogadom,   hogy  a  házasság  mai  alkotmányos  fogalma   nem
      tartalmazza az azonos neműek tartós és jogilag — akár,  mint  a
      bejegyzett  élettársi  kapcsolatról szóló törvényben,  személyi
      állapotként  —  elismert párkapcsolatát. Ebből  viszont  az  is
      következik,  hogy  az  azonos nemű párok  bejegyzett  élettársi
      kapcsolata   eleve  nem  állhat  semmilyen  kapcsolatban,   így
      ellentétben  sem,  a  házasság alkotmányos védelmével.  [Ez  az
      érvelés  különben a német Alkotmánybíróság 2002.  július  17-én
      kelt  1 BvF 1/01 illetve 1 BvF 2/01 határozatában (E 105, 313.)
      világosan kifejtve megtalálható.]
      Ebben  a felfogásban a nő-férfi bejegyzett élettársi kapcsolata
      és   a   nő-férfi   házassága  közötti  hasonlóságnak   —   ami
      természetes,  mivel ugyanazt a tárgyat, a tartós párkapcsolatok
      jogi elismerését szabályozza — a bejegyzett élettársi kapcsolat
      alkotmányossága megítélésében nincs jelentősége. Az állam, ha a
      társadalom  minden felnőtt tagját egyenlően szabadnak  tekinti,
      nem  határozhatja  meg,  milyen  párkapcsolatban  és  családban
      éljenek,  sőt azt sem, hogy kívánnak-e egyáltalán családban  és
      párkapcsolatban élni, vagy inkább anakoréták szeretnének lenni,
      vagy éppen egy szerzetesrend tagjai.

      3.   A   bejegyzett   élettársi  kapcsolatról   szóló   törvény
      alkotmányossága

      Az Alkotmánybíróság többsége szerint a Béktv. alkotmányellenes,
      mert  a  bejegyzett élettársi kapcsolat túlságosan  hasonlít  a
      házasságra  —  gyakorlatilag csak nevében különbözik  tőle.  Ez
      okozza  a törvény alkotmányellenességét, éspedig nem az  azonos
      nemű,    hanem   a   különnemű   párok   bejegyzett   élettársi
      kapcsolatának  szabályozása miatt.  A  határozattal  egyetértek
      abban, hogy a bejegyzett élettársi kapcsolat azonos nemű  párok
      számára alkotmányos, de szerintem nem alkotmányellenes, hogy  a
      törvény ugyanezt nő-férfi párok számára is lehetővé tette (akik
      egyébként házasságot is köthetnének).
      Nem  értek egyet a többségi határozattal abban, hogy  a  Béktv.
      szerinti  nő és férfi közötti bejegyzett élettársi kapcsolatról
      szóló  szabályok  alkotmányellenesek, mert a  2.  §  házasságra
      utaló  szabályával  gyakorlatilag minden, a házastársról  szóló
      szabályt  a  bejegyzett  élettársra is alkalmazni  rendel,  ami
      ellentétes  a  házasság alkotmányos védelmével.  Ez  a  többség
      szerint abban áll, hogy a bejegyzett élettársi kapcsolat valódi
      konkurenciája  a  házasságnak. A többségi  érvelés  a  házasság
      alkotmányos védelmének már bírált felfogását fogadja el:  azzal
      érvel,  hogy  a bejegyzett élettársi kapcsolat (nő-férfi  párok
      esetén)     túlságosan    hasonlít    a    házassághoz,     így
      alkotmányellenes.
      Ezzel nemcsak a házasság alkotmányos védelmének szerintem téves
      felfogása  miatt  nem  értek egyet, hanem  azért  sem,  mert  a
      bejegyzett   élettársi   kapcsolatot  a   házasságtól   jogilag
      különbözőnek tartom.
      A  két  intézmény közötti különbség részben megítélés  kérdése:
      kinek  sok, kinek kevés. Én úgy gondolom, a különbség  elegendő
      ahhoz,  hogy  másik  intézménynek tekintsük  —  és  ténylegesen
      elgondolható  a  párkapcsolatok több csoportja  is,  kivált  az
      idősebbek  között lehetnek, akik számára a bejegyzett élettársi
      kapcsolat  a  házassággal szemben egyes  párok  számára  valódi
      alternatíva   lenne.  Mi  több,  legalább  egy  tekintetben   a
      bejegyzett  élettársi kapcsolat jobban védte volna  a  házasság
      intézményét, mint a most érvényben maradó szabályozás. Eszerint
      ugyanis  semmi nem zárja ki, hogy egy házas férfi vagy  nő  egy
      szintén  házas  nővel vagy férfivel a Ptk.  578/G.  §  szerinti
      élettársi  kapcsolatot létesítsen — akár úgy  is,  hogy  e  pár
      azonos  nemű  (de közben mindketten házasok).  Ezt  a  házasság
      intézményének  aligha kedvező helyzetet a bejegyzett  élettársi
      kapcsolatról  szóló  törvény 1. és 2.  §  egyértelműen  kizárta
      volna:  bejegyzett  élettársi  kapcsolatot,  házas  ember   nem
      létesíthetett volna, amint a bejegyzett élettársi  kapcsolatban
      élő  sem  köthetett volna házasságot (a kapcsolat megszüntetése
      nélkül) mással, mint bejegyzett élettársával.
      A  többség szerint a bejegyzett élettársi kapcsolatot az  hozta
      túl  közel  a  házassághoz, hogy a törvény 2.  §-a  megfelelően
      alkalmazni rendeli a házasságról szóló szabályokat a bejegyzett
      élettársi  kapcsolatra, de csak akkor, ha „törvény másként  nem
      rendelkezik”. A határozat szerint ez túlságosan közel  hozza  a
      két  intézményt  —  szerintem  nem.  A  „megfelelő  alkalmazás”
      egyrészt kellő mérlegelési lehetőséget adott volna a bírónak és
      a  többi  jogalkalmazónak, törvény pedig rendelkezhetett  volna
      eltérően.  Az eltérő vagy azonos szabályozás alkotmányosságáról
      az  Alkotmánybíróság szükség esetén az Alkotmány  70/A.  §  (1)
      bekezdése alapján eldönthette volna, indokolt-e alkotmányosan a
      különbségtétel  vagy  hiánya. De nem feledkezhetünk  meg  arról
      sem,  hogy  a  magyar jogban évtizedes bírói gyakorlata  van  a
      házasságról szóló egyes szabályok „megfelelő alkalmazásának” az
      (értelemszerűen  nem bejegyzett) élettársak kapcsolatára  (pl.:
      BH 1984/6/225.).

      Budapest, 2008. december 15.
                                                  Dr. Bragyova András
                                                        alkotmánybíró
       .
       English:
       English:
       .
       Petition filed:
       .
       Subject of the case:
       .
       Registered partnership and same-sex partnership scheme
       Number of the Decision:
       .
       154/2008. (XII. 17.)
       Date of the decision:
       .
       12/15/2008
       Summary:
       The Registered Partnership Act, which accords recognition to unmarried and same-sex partnerships, is unconstitutional, as it downgrades marriage. However, a partnership scheme for homosexual couples only would be constitutional.
       .
       CODICES summary:
       http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll/CODICES/precis/eng/eur/hun/hun-2008-3-009
       .
       Full text:
       en_0154_2008.pdfen_0154_2008.pdf