Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00596/2020
Első irat érkezett: 03/18/2020
.
Az ügy tárgya: A Szolnoki Törvényszék 1.Pf.20.807/2019/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (birtokvédelem)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 04/29/2020
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó – az Abtv. 27. § szerinti – alkotmányjogi panaszában a Kunszentmártoni Járásbíróság 8.P.20.239/2017/83. számú ítélete és a Szolnoki Törvényszék 1.Pf.20.807/2019/5. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kéri.
Az indítványozó az alkotmányjogi panasz alapjául szolgáló közigazgatási per felperese. A közigazgatási bíróság eljárásának előzményeként a jegyző birtokvédelmi eljárását kezdeményezte annak érdekében, hogy a jegyző tiltsa el a kérelmezettet attól, hogy kamionjával és hűtős félpótkocsijával az indítványozó otthona előtt parkoljon, tekintettel az ezzel járó zajra és füstre, ami az indítványozó és családja otthona nyugalmát zavarja. A hatóság a kérelmet elutasította, a határozatot az indítványozó keresettel megtámadta. A Kunszentmártoni Járásbíróság 8.P.20.239/2017/83. számú ítéletében a keresetet elutasította. Az eljárás során az indítványozó indítványára igazságügyi zaj- és rezgésvédelmi szakértői vizsgálatot rendelt el. A szakértői véleményt azonban – osztva az alperes azzal kapcsolatban előadott aggályait – a bizonyítékok köréből kirekesztette. Erről a tényről az indítványozót nem tájékoztatta, újabb szakértő kirendelésére nem került sor, a bíróság tanúk meghallgatása alapján állapította meg, hogy az indítványozó birtoklásának jogalap nélküli háborítása nem valósult meg. Az indítványozó fellebbezése alapján eljáró Szolnoki Törvényszék 1.Pf.20.807/2019/5. számú ítéletében megállapította ugyan a fentiekkel összefüggésben az elsőfokú bíróság eljárási szabálysértését, azonban úgy ítélete meg, hogy az az ügy érdemi elbírálására nem hatott ki, ezért a fellebbezést e részében elutasította.
Az indítványozó a fentiekkel összefüggésben azt állítja, hogy sérült az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdés szerinti tisztességes bírósági eljáráshoz való jog részét képező fegyveregyenlőséghez való joga, mivel a bíróság tájékoztatásának hiányában nem volt lehetősége új szakértő kirendelését indítványozni, és bizonyítási kötelezettségének emiatt nem tudott eleget tenni. Egyúttal az Alaptörvény VI. cikk (1) és (2) bekezdésének, valamint XX. cikk (1) és (2) bekezdésének sérelmét is állítja, mivel a bíróság – állítása szerint – elvonta azt a jogát, hogy az őt érő zajterheléssel összefüggésben a testi- és lelki egészséghez való jogát érvényesíteni tudja az otthon nyugalmának biztosításán keresztül..
.
Támadott jogi aktus:
    a Kunszentmártoni Járásbíróság 8.P.20.239/2017/83. számú ítélete és a Szolnoki Törvényszék 1.Pf.20.807/2019/5. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
VI. cikk (1) bekezdés
VI. cikk (2) bekezdés
XX. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_596_0_2020_indítvány_anonim.pdfIV_596_0_2020_indítvány_anonim.pdf
.
.
Összefoglaló a döntésről:
Összefoglaló a döntésről:
Az Alkotmánybíróság elutasította a Szolnoki Törvényszék birtokvédelem tárgyában
hozott ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére
irányuló alkotmányjogi panaszt. Az eljárás alapjául szolgáló ügyben az
indítványozó birtokvédelmi eljárást kezdeményezett annak érdekében, hogy a
jegyző tiltsa el a későbbi alperest, hogy kamionjával az indítványozó otthona
előtt parkoljon. Az indítványozó arra hivatkozott, hogy a kamion a családja
otthoni nyugalmát zavarja, a hatóság azonban az indítványozó kérelmét, majd a
bíróság az indítványozó keresetét elutasította. Az indítványozó ezt követően
fordult az Alkotmánybírósághoz, mert állítása szerint az eljárás során sérült a
tisztességes eljáráshoz való jog részét képező fegyveregyenlőséghez való joga,
mivel a bíróság tájékoztatásának hiányában nem volt lehetősége szakértő
kirendelését indítványozni, és bizonyítási kötelezettségének emiatt nem tudott
eleget tenni; állította továbbá a magán- és családi élet, valamint az otthon
nyugalmához való jogának sérelmét. Az Alkotmánybíróság határozatában
megállapította, hogy az alkotmányjogilag releváns kérdés az ügyben az, hogy a
jogsértést a törvényszék az ítéletével orvosolta-e. Az Alkotmánybíróság
megítélése szerint a másodfokú ítélet indokolásának vizsgálatakor figyelemmel
kell lenni arra, hogy a törvényszék álláspontja (amelynek értelmében
jogszabálysértő volt a tájékoztatás elmaradása, de ez nem hatott ki az ügy
érdemére) két szempont együttes mérlegelésének eredménye: a bíróság egyrészt
megvizsgálta az eljárási kifogást, ami alapján megállapította a törvénysértést,
emellett eleget tett annak a fellebbezési kérelemnek is, ami az ítélet tartalmi
felülvizsgálatára vonatkozott, mely alapján arra a következtetésre jutott, hogy
a birtokvédelem nem illeti meg az indítványozót. Annak vizsgálata, hogy a
birtokvédelem kérdésében valójában feltétlenül szükséges lett volna a szakértő
bevonása, az Alkotmánybíróság hatáskörén kívül eső törvényértelmezési,
bizonyíték-értékelési kérdés. Az Alkotmánybíróság tehát érdemi vizsgálata
eredményeként azt állapította meg, hogy jogszabály előírásával megegyező
másodfokú bírói jogalkalmazásra tekintettel az eljárás nem vezethetett az
indítványozó Alaptörvényben biztosított jogának sérelméhez, így az
Alkotmánybíróság a törvényszék ítélete alaptörvény-ellenességének
megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panaszt
elutasította.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2020.11.17 14:00:00 3. öttagú tanács
.
A döntés tájékoztató jelleggel közzétett, nem hivatalos szövege: (pdf):
Sz_IV_596_2020.pdfSz_IV_596_2020.pdf
..
English:
.
Petition filed:
.
Subject of the case:
.
Constitutional complaint against the judgement No. 1.Pf.20.807/2019/5 of the Szolnok Regional Court (protection of possession)
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.