English
Hungarian
Ügyszám:
.
983/B/1990
Előadó alkotmánybíró: Sólyom László Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 15/1991. (IV. 13.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 1991/40
.
A döntés kelte: Budapest, 04/09/1991
.
.

.
A döntés szövege (pdf):
  .
  A döntés szövege:
  .
  A döntés szövege:
                A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN !

   Az Alkotmánybíróság  jogszabályok alkotmányellenességének
   utólagos vizsgálata  iránt benyújtott  indítvány  alapján
   meghozta a következő

                         határozatot:

   Az Alkotmánybíróság  megállapítja, hogy  személyes adatok
   meghatározott   cél    nélküli,   tetszőleges    jövőbeni
   felhasználásra    való     gyűjtése    és    feldolgozása
   alkotmányellenes.

   Az  Alkotmánybíróság   megállapítja,  hogy  a  korlátozás
   nélkül     használható,     általános     és     egységes
   személyazonosító jel ( személyi szám ) alkotmányellenes.

   Az  Alkotmánybíróság   megállapítja,   hogy   az   állami
   népességnyilvántartásról  szóló   1986.  évi   10.  számú
   törvényerejű rendelet,  valamint a  Minisztertanácsnak  e
   törvényerejű  rendelet  végrehajtására  kiadott  25/1986.
   ( VII. 8. )  MT számú  rendelete és 102/1990. ( VII. 3. )
   MT számú rendelete alkotmányellenes, ezért a törvényerejű
   rendeletet és végrehajtási rendeleteit megsemmisíti.

   A  megsemmisített   jogszabályok  1991.   december  31-én
   vesztik    hatályukat,     kivéve     alább     felsorolt
   rendelkezéseiket,  amelyek   e  határozatnak   a   Magyar
   Közlönyben való közzététele napján vesztik hatályukat:

   A törvényerejű rendelet
   - 4. §-ának második mondata,
   - 5. §-ának   (2) bekezdése,
   - a  6. §     (2)  bekezdésének   második   és   harmadik
     tagmondata,
   - a 6. §  (3)  bekezdése,
   - a 7. § (1)   bekezdésének második mondata,
   - a 7. §   (2) bekezdéséséből a "- ha jogszabály másként
     nem rendelkezik -",   "vagy jogos érdeke",   "vagy
     nyilatkozatával" kitételek,
   - a 7. §  (4)  bekezdése,
   továbbá  a   10. §   (3)   bekezdéséből  a  "törvényerejű
   rendeletben vagy minisztertanácsi rendeletben" szavak.

   Eszerint az Alkotmánybíróság határozatának közzététele és
   1991. december 31. között a törvényerejű rendelet 4. §-a,
   a 6.  §   (2)  bekezdése,  a  7. §  (1) és (2)  bekezdése
   és a  10. § (3)  bekezdése  a  következő  szöveggel marad
   hatályban:

   "4. §  Az  állami  népességnyilvántartás  az  állampolgár
   személyi  számát,  alapvető  személyazonosító  és  lakcím
   adatait tartalmazza."

   "6. §    (2) A  személyi számot  a személyi  adatokat  is
   tartalmazó  számítógépes   nyilvántartásokban   azonosító
   adatként kell használni."

   " 7.   §    (1)     Az    állami    népességnyilvántartás
   magánszemélyek  és   -   feladataik   végrehajtásához   -
   szervezetek részére adatokat szolgáltat.

     (2)  Magánszemély   az   állami   népességnyilvántartás
   alapján más  személyre vonatkozóan  olyan adat  közlését,
   illetőleg olyan okirat kiállítását kérheti, amelyhez joga
   fűződik. Ezt a kérelmezőnek okirattal igazolnia kell."

   "10. §   (3)  Az állampolgár személyére, családi és egyéb
   körülményeire   vonatkozó   adatot   csak   az   érintett
   állampolgár   hozzájárulásával,    illetőleg   törvényben
   meghatározott esetben lehet nyilvánosságra hozni."

   Az  Alkotmánybíróság  elrendeli  határozatának  a  Magyar
   Közlönyben való közzétételét.
                            Indokolás

                               I.

    Az  indítványozó   teljes  egészében  támadta  az  állami
    népességnyilvántartásról szóló 1986. évi 10. törvényerejű
    rendeletet ( a  továbbiakban tvr. )  és két  végrehajtási
    rendeletét, a  25/1986. ( VII.  8. ), illetve a 102/1990.
    ( VII. 3. )  MT számú  rendeletet,  azzal,  hogy  ezek  a
    személyi  adatok   védelméhez  való   alkotmányos  joggal
    ( Alkotmány  59.   § )  ellentétesek.   Kérte   mindhárom
    jogszabály megsemmisítését.

    Az indítványozó  érvelése szerint  a tvr.  nem elégíti ki
    sem az Alkotmány, sem a jogalkotásról szóló 1987. évi XI.
    törvény ( a  továbbiakban: jogalkotási törvény ) által az
    alapvető   jog    szabályozásához   megkívánt    törvényi
    szabályozási    szintet,     ezért    teljes    egészében
    alkotmányellenes.  Ugyancsak   a  jogalkotási   törvénybe
    ütközik  szerinte,  hogy  a  tvr.  úgy  ír  elő  kötelező
    adatszolgáltatást, hogy  a szolgáltatandó  adatok körét a
    Minisztertanács határozza  meg; ez  a  meghatalmazás  nem
    tartalmazza a  felhatalmazás tárgyát  és kereteit.  Így a
    Minisztertanács  alapvető  jogokat  és  kötelezettségeket
    szabályoz, amelyre  azonban  nem  kaphat  felhatalmazást.
    Alkotmányellenes az  indítványozó  szerint  az  is,  hogy
    minisztertanácsi  rendelet   határozza  meg   a  kötelező
    adatszolgáltatás    címzettjeit,     akik    az    adatok
    felhasználása  alapján   jogokat   és   kötelezettségeket
    állapítanak meg,  s akiknél ugyanakkor a személyes adatok
    védelme nem garantálható.

                               II.

    Az Alkotmány  59. §-ának (1)   bekezdése szerint a Magyar
    Köztársaságban  mindenkit   megillet  a   jóhírnévhez,  a
    magánlakás sérthetetlenségéhez,  valamint a magántitok és
    a személyes adatok védelméhez való jog.

    Az Alkotmánybíróság  - a  20/1990. AB  határozat szerinti
    eddigi  gyakorlatát   folytatva  -   a  személyes  adatok
    védelméhez való  jogot nem  hagyományos  védelmi  jogként
    értelmezi, hanem  annak aktív oldalát is figyelembe véve,
    információs önrendelkezési jogként.

    Az Alkotmány  59.  §-ában  biztosított  személyes  adatok
    védelméhez való  jognak  eszerint  az  a  tartalma,  hogy
    mindenki    maga    rendelkezik    személyes    adatainak
    feltárásáról  és   felhasználásáról.   Személyes   adatot
    felvenni  és   felhasználni  tehát  általában  csakis  az
    érintett   beleegyezésével   szabad;   mindenki   számára
    követhetővé   és    ellenőrizhetővé   kell    tenni    az
    adatfeldolgozás egész  útját, vagyis mindenkinek joga van
    tudni, ki,  hol, mikor,  milyen célra  használja fel az ő
    személyes  adatát.   Kivételesen   törvény   elrendelheti
    személyes adat kötelező kiszolgáltatását, és előírhatja a
    felhasználás módját  is. Az  ilyen törvény  korlátozza az
    információs  önrendelkezés   alapvető  jogát,   és  akkor
    alkotmányos,  ha   megfelel   a   Alkotmány   8.   §-ában
    megkövetelt feltételeknek.

    Bármilyen jogszabály,  amely -  az alkalmazott  eljárásra
    tekintet   nélkül    -   személyes   adat   felvételéről,
    gyűjtéséről, tárolásáról,  rendezéséről,  továbbadásáról,
    nyilvánosságra hozásáról,  megváltoztatásáról, a  további
    felhasználás megakadályozásáról, az adatból új információ
    előállításáról,  vagy   akármilyen  más   módon   történő
    felhasználásáról  ( a   továbbiakban:  a  személyes  adat
    feldolgozásáról ) rendelkezik,  csak akkor  felel meg  az
    Alkotmány  59.  §-ának,  ha  garanciákat  tartalmaz  arra
    nézve,  hogy   az  érintett   személy  az  adat  útját  a
    feldolgozás során követni, és jogait érvényesíteni tudja.
    Az erre  szolgáló jogintézményeknek  tehát  biztosítaniuk
    kell az  érintett beleegyezését  a feldolgozásba, illetve
    pontos garanciákat  kell tartalmazniuk azokra a kivételes
    esetekre nézve,  amikor az  adatfeldolgozás  az  érintett
    beleegyezése  ( esetleg   tudta )  nélkül   történhet.  E
    garanciális    jogintézményeknek     továbbá     -     az
    ellenőrizhetőség érdekében  is -  objektív korlátok  közé
    kell szorítaniuk az adat útját.

    Az információs önrendelkezési jog gyakorlásának feltétele
    és egyben  legfontosabb garanciája  a célhozkötöttség. Ez
    azt  jelenti,  hogy  személyes  adatot  feldolgozni  csak
    pontosan  meghatározott  és  jogszerű  célra  szabad.  Az
    adatfeldolgozásnak minden szakaszában meg kell felelnie a
    bejelentett   és   közhitelűen   rögzített   célnak.   Az
    adatfeldolgozás célját  úgy kell  az érintettel  közölni,
    hogy az  megítélhesse az adatfeldolgozás hatását jogaira,
    és megalapozottan dönthessen az adat kiadásáról; továbbá,
    hogy  a   céltól  eltérő   felhasználás  esetén  élhessen
    jogaival.   Ugyanezért    az   adatfeldolgozás   céljának
    megváltozásáról is  értesíteni  kell  az  érintettet.  Az
    érintett beleegyezése  nélkül az új célú feldolgozás csak
    akkor  jogszerű,   ha   azt   meghatározott   adatra   és
    feldolgozóra  nézve  törvény  kifejezetten  megengedi.  A
    célhozkötöttségből következik,  hogy a  meghatározott cél
    nélküli,   " készletre ",    előre   nem    meghatározott
    jövőbeni  felhasználásra   való  adatgyűjtés- és  tárolás
    alkotmányellenes.

    A másik  alapvető garancia az adattovábbítás és az adatok
    nyilvánosságra hozásának korlátozása.

    Az adattovábbítás  szűkebb értelme  az, hogy az adatot az
    adatfeldolgozó  meghatározott  harmadik  személy  számára
    hozzáférhetővé teszi.  Az adat  nyilvánosságra hozása azt
    jelenti,  hogy   az  adatot   bármely  harmadik   személy
    megismerheti.  Aki   az  adatfeldolgozó   számára   annak
    megbízásából -  rendszerint hivatás-  vagy üzletszerűen -
    végzi  az  adatfeldolgozás  szorosan  vett  fizikai  vagy
    számítástechnikai   teendőit,    nem   számít   "adatfel-
    dolgozónak", s  az adatok  számára hozzáférhetővé  tétele
    nem  "adattovábbítás".  Az  ilyen  megbízott  felelőssége
    külön    szabályozandó,     érintetlenül    hagyva     az
    adatfeldolgozó teljes  felelősségét  mind  a  saját  maga
    által  végzett,  mind  a  mással  elvégeztetett  adatfel-
    dolgozásért.

    Személyes   adatot    az   érintetten   és   az   eredeti
    adatfeldolgozón   kívüli    harmadik   személy    számára
    hozzáférhetővé  tenni   -  s   eszerint  adatfeldolgozási
    rendszereket  egymással   összekapcsolni  -   csak  akkor
    szabad,  ha   minden   egyes   adat   vonatkozásában   az
    adattovábbítást megengedő  összes feltétel  teljesült. Ez
    tehát azt is jelenti, hogy az adattovábbítás címzettjének
    ( az adatkérőnek ) vagy konkrét törvényi felhatalmazással
    kell rendelkeznie  ahhoz,  hogy  a  továbbított  adatokat
    feldolgozhassa,  vagy   az  érintett  beleegyezését  kell
    bírnia.  A  célhozkötöttség  természetesen  a  továbbítás
    legfőbb akadálya. A célhozkötöttség követelménye, továbbá
    a cél  megváltoztatásának, valamint  az adattovábbításnak
    fent meghatározott  feltételei az államigazgatási szervek
    közötti, vagy  azokon belüli  adattovábbításnak is  gátat
    szabnak.

                              III.

    A támadott  tvr. alkotmányellenes, mert nem tesz eleget a
    célhozkötöttség alapvető  követelményének.  Így különösen
    - nem határozza meg az adatfeldolgozás célját,
    - ezzel  összefüggésben  nem  határozza  meg  pontosan  a
      feldolgozott adatok körét,
    - lehetővé      teszi       a       népességnyilvántartás
      szolgáltatásaihoz    más,     meg    nem     határozott
      nyilvántartások igénybevételét,
    - az  érintett   jogait  nem   biztosítja   a   megkívánt
      mértékben,   különösen    nem    tartalmaz    kielégítő
      garanciákat az  érintett  védelmére  az  adattovábbítás
      feltételeit illetően.

    1. Az  adatfeldolgozás céljának  és gyűjtőkörének  a tvr.
       szerinti meghatározása alkotmányellenes.

    A  tvr.   1.  §   (2)  bekezdése   szerint   az    állami
    népességnyilvántartás  feladata   az  egységes   személyi
    alapnyilvántartáshoz   szükséges   adatok   gyűjtése,   a
    nyilvántartás    folyamatos     vezetése    és     adatok
    szolgáltatása.  A   tvr.   4.   §-a   szerint   "alapvető
    személyazonosító  és   lakcím   adatokat"   tartalmaz   a
    nyilvántartás      ( amelyek       meghatározását       a
    Minisztertanácsra  delegálja ),   de  a   3.  §   iskolai
    végzettségre   és   szakképzettségre   vonatkozó   adatok
    kötelező szolgáltatását  is előírja.  Ezek a  tvr.-ben is
    látható  nyomai  annak  a  koncepciónak,  hogy  integrált
    személyi   adatbankot    hozzanak   létre,    amely    az
    állampolgárok  adatait   a  lehető   legszélesebb  körben
    tartalmazza, az  egészségügyi adatoktól  kezdve a vagyoni
    adatokon át  a hivatali  ügyekig. Ehhez  volt szükséges a
    személyi   szám   használatának   kötelezővé   tétele   a
    népességnyilvántartásban és azon kívül az államigazgatási
    és  igazságszolgáltatási   eljárás  során  ( 6.  §    (2)
    bekezdés ) .    Ezt     az    elképzelést    az    Állami
    Népességnyilvántartó Hivatal fejlesztési koncepciói még a
    nyolcvanas évek végén is tartalmazták. Hasonló integrált,
    központi állami nyilvántartások terveit el kellett ejteni
    a társadalmi  ellenállás miatt a hatvanas évek közepén az
    USA-ban, a  hetvenes években  pedig Franciaországban és a
    Német Szövetségi  Köztársaságban. A  központi  adatbankok
    által felszínre  hozott  problémák  mindenütt  gerjesztői
    lettek az adatvédelmi törvényhozásnak.

    A határozott  cél nélküli,  s definiált célok hiányában a
    különböző  felhasználási   célok  szerint  nem  osztható,
    bármely adatot  előre meg  nem  határozható  felhasználói
    körök számára  rendelkezésre  bocsátó,  "készletre"  való
    adatfeldolgozás     önmagában     alkotmányellenes.     A
    célhozkötöttség hiányát  nem pótolhatja az adattovábbítás
    feltételeinek garanciális szabályozása. Az adattovábbítás
    feltételekhez kötése  és  a  célhozkötöttség  ugyanis  az
    információs önrendelkezési  jognak nem  vagylagos,  hanem
    együttes  garanciái;   a   célhozkötöttségnek   az   adat
    felvételétől kezdve az adat törléséig érvényesülnie kell.
    Nem konstruálható meg tehát alkotmányosan olyan megoldás,
    hogy egy  meghatározott cél  nélküli, központi  integrált
    adatbankra nézve  az adatvédelemhez  való alkotmányos jog
    egyik konstitutív  elemét, a  célhozkötöttséget csakis  a
    lekérdezőkre  tartsuk   érvényesnek.  Az   ún.  törvényes
    adatminőségnek ugyanis  a  feldolgozás  minden  fázisában
    fenn kell  állnia. Nem  elégséges, ha  egyes feldolgozási
    szakaszokban egyes garanciák teljesülnek, s ez az állapot
    nem orvosolja  más fázisok  alkotmányellenességét.  Ezért
    nem kielégítő  a 25/1986.  ( VII. 8. )  MT. rendelet 5. §
    (2)  bekezdésének  előírása, amely  szerint az adatkérő a
    népességnyilvántartásból kapott  adatot csak az adatkérés
    indokaként megjelölt  célra használhatja.  Az adatkérőnek
    ez az  egyébként magától értetődő kötelessége nem pótolja
    a népességnyilvántartás  megragadható céljának hiányát, s
    azt,  hogy   ennek  folytán   éppen   az   adattovábbítás
    mozzanatából hiányzik  a cél  folytonossága, vagy  a  cél
    megváltozásának legitimitása.

    Az  adattovábbítás   önmagában  vett   alkotmányosságától
    függetlenül a  pontosan  meg  nem  határozott  gyűjtőkörű
    adatfeldolgozó számára  természetszerűen adódik,  hogy az
    egyes személyekre  vonatkozó adatokat  összességükben  és
    összefüggésükben megismeri.  Ez  teljesen  kiszolgáltatja
    neki    az     adatalanyokat,    átvilágíthatóvá    teszi
    magánszférájukat is,  továbbá  egyenlőtlen  kommunikációs
    helyzetet eredményez,  amelyben az  érintett  nem  tudja,
    hogy  az   adatfeldolgozó  mit   tud  róla.   Az  eredeti
    összefüggésekből   szükségképpen   kiragadott   adatokból
    összeálló ún.  "személyiségprofil", amely  a személyiségi
    jogokat különösen  sérti, s  amelynek elkerülése az egyes
    adatfeldolgozások  jogszerűsége   megítélésénél  alapvető
    szempont,   a    széles,   de   határozatlan   gyűjtőkörű
    adatfeldolgozás   velejárója.    Mindezekért   az   ilyen
    adatfeldolgozás az emberi méltóságot sérti.

    Az Alkotmánybíróság  nem talált  olyan alkotmányos  jogot
    vagy érdeket,  amely az  Alkotmány 59.  §-ában  garantált
    információs önrendelkezéshez való jognak a határozott cél
    nélküli    adatfeldolgozásból     a    fentiek    szerint
    szükségképpen folyó korlátozását elkerülhetetlenné tenné,
    vagy amely  a sérelemmel arányos lenne. Az államigazgatás
    hatékonysága különösen  nem lehet  ilyen érdek,  mert nem
    bizonyítható,  hogy  az  információs  önrendelkezési  jog
    súlyos sérelmével  járó adatfeldolgozási  mód az  egyedül
    lehetséges útja a hatékonyan működö államigazgatásnak. Az
    Alkotmánybíróság  tehát   a  meghatározott  cél  nélküli,
    készletező adatfeldolgozó  rendszert  alkotmányellenesnek
    tartja.

    2.   A    népességnyilvántartásról   szóló   jogszabályok
    legfontosabb      rendelkezései       külön-külön      is
    alkotmányellenesek.

    2.  1.   A    tvr.-ben  írt  célmeghatározás  ( 1. §  (1)
    bekezdés:  "az   állampolgár  jogai  érvényesítésének  és
    kötelezettségei teljesítésének  előmozdítása,  az  állami
    szervek,  a   gazdálkodó   és   társadalmi   szervezetek,
    egyesületek,  valamint   magánszemélyek  társulásai   ( a
    továbiakban együtt:  szervezetek ) munkájának segítése" )
    teljesen inadekvát  ahhoz képest,  hogy az  ország teljes
    lakosságát érintő  adatfeldolgozó rendszer felállításáról
    van szó, sőt, olyan rendszerről, amely a személyes adatok
    és  a   velük   kapcsolatos   jogok   sorsát   alapvetően
    meghatározzák  ( ld.   személyi  szám ) .  A  semmitmondó
    szöveg  alkalmatlan   arra,  hogy  az  adatfeldolgozásnak
    bármiféle  irányt   vagy  határt   szabjon,   azaz   hogy
    célhozkötöttségről egyáltalán  beszélni lehessen. Az 1. §
    (2)  bekezdésének   az   a   kitétele,  hogy  "az  állami
    népességnyilvántartás  feladata   az  egységes   személyi
    alapnyilvántartáshoz    szükséges    adatok    gyűjtése",
    megerősíti, hogy  meghatározatlan célú, készletre történő
    adatgyűjtésről  van   szó,  amely   -  mint   a  25/1986.
    ( VII. 8. ) MT.  rendelet  4. §  b )  pontja  fogalmaz  -
    " eseti  adatigényeket "   elégít  majd   ki,  az  állami
    szerveknek szóló  rendszeres -  de  a  tvr.-ben  meg  nem
    határozott körű  - adatszolgáltatás  mellett. ( Ld.  tvr.
    7. §  (3)  bekezdés. )

    2. 2.  A  nyilvántartott  adatok  körét  a  tvr.  4. §  a
    határozza  meg:   " Az  állami  népességnyilvántartás  az
    állampolgár személyi számát, alapvető személyazonosító és
    lakcím adatait tartalmazza. A nyilvántartott adatok körét
    a Minisztertanács határozza meg."

    Ez a  felhatalmazás alkotmányellenes.  Az Alkotmány  8. §
    (1)    bekezdése   szerint   az   alapvető   jogokra   és
    kötelességekre vonatkozó  szabályokat  törvény  állapítja
    meg.  A   személyi  adatok  feldolgozásának  szabályozása
    nyilvánvalóan alapvető jogra, az Alkotmány 59. §-ában írt
    személyes adatok védelméhez való jogra vonatkozik; de már
    a  jogalkotási   törvény  5. §   l /  pontja  felvette  a
    törvényhozási tárgyak közé a "személyi nyilvántartást". A
    személyes adatok  feldolgozására  "vonatkozó"  törvényből
    kétség nélkül meg kell tudni állapítani mindenkinek, hogy
    a törvény  mely adataira  vonatkozik. A támadott tvr.-ben
    sem  az   állami  népességnyilvántartás   céljának,   sem
    feladatának ( 1. § ), sem a nyilvántartott adatok körének
    törvényi meghatározása  ( 4. § ) nem  alkalmas arra, hogy
    az   ott   nyilvántartott   adatok   körét   egyértelműen
    behatárolja.    Tekintettel    a    népességnyilvántartás
    jelentőségére, az  abban  szereplő  adatokat  a  tvr.-nek
    kimerítően  fel   kellett  volna   sorolnia.  Ehelyett  a
    nyilvántartott adatok  meghatározását a Minisztertanácsra
    bízta, úgy,  hogy a  felhatalmazás körét  tartalmilag sem
    határozta  meg.   Az  "alapvető   személyazonosító  adat"
    ugyanis garanciális  szempontból nem  elég pontos. A tvr.
    ezzel egyrészt  szabad kezet  adott a Minisztertanácsnak,
    másrészt   nem    adott    konkrét    tájékoztatást    az
    érintetteknek.    Egyébként    maga    a    tvr.    teszi
    értelmezhetetlenné   saját   meghatározását,   amikor   a
    3. §-ban az  iskolai végzettségről  és a szakképesítésről
    való adatok kötelező szolgáltatásáról rendelkezik. Ezeket
    a    végrehajtási     rendelet    fel    is    veszi    a
    népességnyilvántartás  adatai  közé,  noha  a  tvr.  4. §
    felhatalmazásába nem  férnek bele. A 25/1986. ( VII. 8. )
    MT számú rendelet viszont túllépte a tvr. 3. és 4. §-ából
    származó felhatalmazás  legtágabb értelmezését is, amikor
    az apa,  anya, gyermek  és  házastárs  személyi  számának
    nyilvántartását  előírta   ( 1. §  (1)     bekezdés   o )
    pont ) .  Ezek   ugyanis  nem  tartozhatnak  az  érintett
    alapvető személyazonosító  adatai közé. A személyi számok
    láncolata   pl.   a   legtávolabbi   rokoni   kapcsolatok
    kimutatását   is    lehetővé   teszi.   Az   ilyen   adat
    felhasználása különösen  sértheti a  személyiségi  jogot,
    hiszen az  érintett által  ápolt vagy  egyáltalán  ismert
    rokoni kapcsolatoktól  teljesen független összefüggéseket
    mutat ki  és  tesz  felhasználhatóvá,  anélkül,  hogy  az
    érintett tudna  róla -  a családfa-program  tehát hasonló
    veszélyeket rejt, mint a már említett személyiségprofil.

    A tvr.  5. §    (2)  bekezdése  felhatalmazza  továbbá  a
    belügyminisztert  is,  hogy  jogszabályban  meghatározott
    egyes    helyeken     tartózkodó    személyekről    külön
    nyilvántartást rendeljen  el.  A  cél  és  az  érintettek
    körének teljes  meghatározatlansága ezt  a felhatalmazást
    tartalmilag is alkotmányellenessé teszi.

    Végképp  értelmetlenné  teszi  a  tvr.-ben  felsorolt,  a
    gyűjtőkörre vonatkozó  látszólagos megszorításokat a 7. §
    (1)   bekezdése,  amely szerint  a  népességnyilvántartás
    "szolgáltatásaihoz  más   nyilvántartások  adatait  -  az
    érintett szervezetek  beleegyezésével - felhasználhatja".
    Ez a rendelkezés mind a gyűjtőkör, mind a célhozkötöttség
    szempontjából  alkotmányellenes.   Ez  a  rendelkezés  az
    állami népességnyilvántartás  adatfeldolgozását  teljesen
    parttalanná és  ugyanakkor ellenőrizhetetlenné teszi több
    okból is:  először, a tvr. itt nem az érintettek, hanem a
    másik  adatfeldolgozó   beleegyezését   köti   csak   ki,
    másodszor, semmilyen  előírást  nem  tartalmaz  sem  arra
    nézve,  hogy   az  "idegen"   adatokat   a   szolgáltatás
    befejezése után  törölni kell,  sem arról,  hogy az ilyen
    kiegészítésekről jegyzőkönyvet  kell vezetni  az érintett
    adatai      mellett;      harmadszor,      az      állami
    népességnyilvántartás  adatai  más  adatokkal  kombinálva
    minőségileg új  információkat adhatnak  a személyről, aki
    azonban  eme   adatszolgáltatás   tényéről   sem   szerez
    tudomást. Más nyilvántartásból származó adat csakis akkor
    lenne alkotmányosan  beszerezhető, illetve  továbbadható,
    ha ez  a felhasználás  az eredeti  nyilvántartás céljának
    körén belül  maradna, és  nem válna szélesebb kör számára
    hozzáférhetővé, mint  amellyel az  érintettnek az eredeti
    nyilvántartással  kapcsolatban   számolnia  kellett.   Az
    állami  népességnyilvántartás   gyűjtőkörébe   nem   illő
    adatokat a  továbbítás  után  törölni,  az  adatkérés  és
    továbbítás tényét viszont bizonylatolni kellene.

    2. 3.  Az   adattovábbítás   összes   hatályos   szabálya
    alkotmányellenes.

    A tvr.  más-más feltételeket szab a "magánszemélyek" és a
    "szervezetek" számára történő adatszolgáltatáshoz.

    A 7. §   (2) bekezdése szerint magánszemély más személyre
    vonatkozó olyan adat közlését kérheti, amelyhez joga vagy
    jogos érdeke  fűződik. Ezt  a kérelmezőnek okirattal vagy
    nyilatkozatával    igazolnia     kell.     Szervezeteknek
    ( szervezetek az  1. §  szerint:  az  állami  szervek,  a
    gazdálkodó  és   társadalmi   szervezetek,   egyesületek,
    valamint  a   magánszemélyek   társulásai )   az   állami
    népességnyilvántartás    "feladataik     végrehajtásához"
    szolgáltat adatot. ( 7. § (1)   bekezdés. )

    Az adatszolgáltatásnak  ezek az  feltételei az érintettek
    adatvédelemhez való  jogát nem veszik kellően figyelembe,
    hanem   az   adatkérőknek   és   a   népességnyivántartás
    szerveinek  kedveznek.  Arra  is  alkalmatlanok,  hogy  a
    népességnyilvántartás  személyiségvédelmi  kötelezettsége
    teljesítéséhez ( 8. § ) kiindulásként szolgáljanak.

    A tvr.  8. §-a  szerint  az  adatszolgáltatást  meg  kell
    tagadni, ha  az személyhez  fűződő jogot  sérthet. Ezt  a
    kötelességet nyilván  a 7. §-ban  írt  objektív  ismérvek
    teljesülése  után   alkalmazandó,   szubjektív   szűrőnek
    szánták.  Azonban   az  objektív   feltételek:  a  szóban
    előterjesztett "jogos érdek", illetve bármiféle szervezet
    "feladatának  ellátása"  már  maguk  sem  elégítik  ki  a
    személyiségi  jogok  védelmét,  hogyan  adhatnának  tehát
    kiindulópontot az  állami  népességnyilvántartás  számára
    ahhoz,   hogy    mérlegelje,   az   adat   kiadása   vagy
    felhasználása nem sérti-e az érintett személyiségi jogát.
    A "feladat" és a "jogos érdek" egyaránt megragadhatatlan,
    s nem  is különböznek  egymástól. Például a vállalkozások
    feladata ( és  a vállalkozó  jogos érdeke )  a nyereséges
    működés. Vajon  az  Állami  Népességnyilvántartó  Hivatal
    szabadon  dönti  el,  hogy  tízezer  meghatározott  nemű,
    életkorú, adott  településtípuson élő,  adott végzettségű
    személy  nevének   és  lakcímének   kiadása  ( valójában:
    eladása, ti.  tvr. 9.  § szerint  például reklámcélokra )
    sérti-e személyiségi jogukat?

    Nyilvánvaló,  hogy   a  személyiségi   jogok   védelmével
    összhangban csak  olyan "feladat"  végrehajtásához adható
    ki személyi  adat, amely  pontosan meg  van határozva,  s
    amelynek ellátása  vélelmezhetően  indokolja  a  személyi
    adat   kiadásával    járó   kockázat    vállalását.    Az
    Alkotmánybíróság  megítélése   szerint  ilyen  feladattal
    rendelkező  szervek   csakis  az   államigazgatás  és  az
    igazságszolgáltatás  szervei.   Ha  tehát  a  kérő  szerv
    igazolja, hogy  az  adatra  hatáskörébe  tartozó  feladat
    jogszerű  ellátása  érdekében  van  szüksége,  ez  egyben
    behatárolja  azt  is,  milyen  adatokat  kérhet.  Ha  még
    megnevezi  azokat   a   körülményeket   is,   amelyek   a
    célhozkötöttség   betartását    és   az   adatbiztonságot
    garantálják,   továbbá    az   adatkérést    az    állami
    népességnyilvántartás   ( az    érintett   részére   is )
    bizonylatolja, az ilyen fajta adattovábbítás kielégíti az
    személyes adatok  védelmének objektív  feltételeit.  Ezek
    után  még  mindig  vizsgálandó  lenne,  hogy  nem  kell-e
    megtagadni az  adatszolgáltatást a  tvr. 8. §  alapján. A
    fenti  példával   az  Alkotmánybíróság   csupán   azt   a
    garanciális  szintet  kívánja  érzékeltetni,  amelyet  az
    információs    önrendelkezés     joga    megkövetel,    s
    szemléletessé kívánja  tenni azt az álláspontját, hogy az
    ilyen vagy  hasonló garanciák  hiányában  a  tvr.  7. §-a
    alkotmányellenes.

    A fentiekből  következik, hogy  a  magánszemélyek  és  az
    államigazgatási és  igazságszolgáltatási szerveken kívüli
    "szervezetek"  részére   való  adatkiadásra   azonos,  és
    megszorító feltételeket  kell alkalmazni.  Az információs
    önrendelkezési jog érvényesítésének itt például úgy lehet
    eleget tenni,  hogy írásban  igazolt jog  ( esetleg jogos
    érdek )  alapján   az  állami   népességnyilvántartás   a
    lakcímet általában kiadhatja. A további adatokat szerezze
    be a  magánszemély az  érintettől; ha  valóban  joga  van
    hozzá, akár  majd bírói  ítélettel is. Ugyanakkor erre az
    esetre is áll a 8. §-ban írt megvizsgálási kötelesség: az
    állami népességnyilvántartás  az érintett joga védelmében
    a lakcím kiadását is megtagadja.

    Az   Alkotmánybíróság    az   alkotmányosan   megkövetelt
    jogvédelmet biztosítani  kívánja arra az időre is, amíg a
    tvr. még hatályban lesz. Ezt a jelen esetben - jogszabály
    egyes  részeinek   megsemmisítésével  -  csak  úgy  tudta
    biztosítani, hogy  a  rendszeres  adatszolgáltatásra  nem
    jogosított  szervezetek  számára  való  adatszolgáltatási
    lehetőséget  megszüntette,   a   magánszemélyeknek   való
    adatszolgáltatást pedig  az ehhez fűződő jog írásban való
    igazolásához   kötötte.   Az   Alkotmánybíróság   elvileg
    alkotmányosnak tartja  az  írásban  igazolt  jogos  érdek
    fennállása esetén is a név és lakcím kiadását. De mivel a
    hatályon kívül  helyezés eszközét alkalmazhatja csak, nem
    áll módjában  az állami  népességnyilvántartásban  tárolt
    adatok   között    az   egyes    felhasználók,    illetve
    felhasználási   módok   tekintetében   különböztetni.   A
    határozatban    elrendelt    megsemmisítések    után    a
    magánszemély,  ha  jogát  írásban  igazolja,  a  jelenleg
    tárolt adatok mindegyikét kikérheti, azaz nemcsak a nevet
    és lakcímet;  s az  ezen túlmenő  adatokra nézve  csak  a
    népességnyilvántartás    mérlegelése     szűkítheti    az
    adatkiadást a 8. § alapján. Túl nagy kockázatnak látszott
    azonban, hogy a "jogos érdek", és szervezetek "feladatai"
    alapján kért  adatok tekintetében  is erre  a bizonytalan
    védelemre hagyatkozzunk.

    A tvr.  7. §  (3)   bekezdése  szerint  jogszabály  egyes
    szervezetek részére,  alapfeladataik  ellátása  érdekében
    kötelező, rendszeres  adatszolgáltatást írhat elő. Ezeket
    a szerveket a két végrehajtási rendelet meg is határozza.
    Nyilvánvaló,  hogy  az  alkotmányos  adattovábbításhoz  a
    rendeletekben   megjelölt    szervek,    pl.    tanácsok,
    minisztériumok  "alapfeladata"  önmagában  nem  elégséges
    kritérium.  Ezért,   s   mivel   az   önkormányzat   vagy
    minisztérium  személyi   nyilvántartásai   nem   képeznek
    egységet,  s  a  célhozkötöttség  az  intézményen  belüli
    adatfeldolgozások   közötti   átjárást   is   korlátozza,
    törvényben kell  tisztázni, hogy  milyen  adatokat,  mely
    nyilvántartás részére kell rendszeresen továbbítani.

    Az      adattovábbítással       kapcsolatos      tartalmi
    alkotmányellenesség mellett  itt is  megáll  a  vonatkozó
    felhatalmazások    formai     alkotmányellenessége:     a
    rendszeres, kötelező  adatszolgáltatás  jogosultjait  sem
    határozhatja meg minisztertanácsi rendelet, s még kevésbé
    "jogszabály" a szolgáltatandó adatok körét.

    2. 4. Az  érintett jogait  a  szabályozás  fent  tárgyalt
    hiányosságai   súlyosan   veszélyeztetik.   A   tvr   nek
    kifejezetten  a   személyiségi  jogok   védelmére   szánt
    garanciái  szintén   nem  elegendőek   ahhoz,   hogy   az
    alkotmányosság ismérveit kielégítsék.

    A népességnyilvántartás  számára a  tvr. 8. §-ában előírt
    kötelesség  a  személyiségi  jogok  védelmére  a  fentiek
    szerint teljesíthetetlen,  mert  az  adattovábbításnak  a
    tvr.-ben előírt  feltételei maguk  sértik a  személyiségi
    jogot.

    Nem elégséges  továbbá, hogy a 10. §   (2) bekezdése csak
    helyesbítési  jogot   ad   az   érintettnek.   Mivel   az
    információs  önrendelkezési   jog  lényege  az,  hogy  az
    érintett   tudhatja   és   követheti   személyes   adatai
    felhasználásának  útját   és  körülményeit,   először  is
    biztosítani kell  e jog gyakorlásának előfeltételét. Azaz
    a   népességnyilvántartásban   kötelezően   bizonylatolni
    kellene  az  egyes  adatalanyokra  vonatkozó  kérelmeket,
    vagyis azt, hogy adatát kinek, mikor, milyen célból adták
    ki.  Ide  tartozik,  hogy  rögzíteni  kellene  az  idegen
    nyilvántartások használatát ( 7. § (1)   bekezdés ) is. A
    bizonylatolásra azért  is szükség  van, mert  helyesbítés
    esetén azt  mindazokban a  nyilvántartásokban végig  kell
    vezetni, amelyeknek  a rossz  adatot kiadták. Az érintett
    jogának  ki   kell  terjednie  a  helyesbítés  mellett  a
    törlésre is.  Például ha  a népességnyilvántartás  a  más
    nyilvántartásból kölcsönvett adatot nem törölte volna, az
    érintett ezt követelheti. Mindehhez természetesen arra is
    szükség   volna,   hogy   betekintési  joga  ( 10. §  (1)
    bekezdés ) kiterjedjen a bizonylatokra, s ezt se lehessen
    a Polgári  Törvénykönyv  83. §    (2)  bekezdése  szerint
    "állami vagy  közbiztonsági érdek"  sértésére  hivatkozva
    megtagadni.

    A  tvr.  szerint  személyes  adatot  csak  törvényben  és
    minisztertanácsi rendeletben  meghatározott esetben lehet
    nyilvánosságra hozni ( 10. §  (3)  bekezdés ) . A fentiek
    értelmében ez  a Minisztertanács  részére adott általános
    felhatalmazás is  alkotmányellenes.  Az  Alkotmánybíróság
    megjegyzi, hogy  az  állami  népességnyilvántartás  akkor
    tenne  eleget   a  személyiségi   jogok  védelmét  illető
    kötelezettségének, ha  eleve csak  akkor továbbítana vagy
    hozna nyilvánosságra  személyes adatot,  ha az  adatkérés
    indokául megjelölt  feladat  nem  látható  el  az  egyéni
    azonosítást kizáró  ( anonimizált ) adatokkal. Tervezési,
    statisztikai vagy  üzleti  célra  kért  csoportos  adatok
    esetében az  anonim  adatok  az  önkormányzatnak  vagy  a
    gazdasági  társaságnak  sokat  segítenek,  anélkül,  hogy
    személyiségi jogok veszélybe kerülnének.

    Mivel   az    információs   önrendelkezési   jogot   csak
    elkerülhetetlen esetben lehet alkotmányosan korlátozni, a
    személyiségi  jogvédelem   csak  akkor   felel   meg   az
    Alkotmánynak,  ha  az  érintett  megtilthatja  az  állami
    népességnyilvántartásban szereplő  adatainak kiadását. Az
    "elkerülhetetlen  eseteket":  a  szabály  alóli  indokolt
    kivételeket törvény határozhatja meg.

    3. A korlátozás nélkül használható, általános és egységes
    személyazonosító kód  ( azaz a  minden állampolgárnak  és
    országlakosnak ugyanazon  elv szerint  kiosztott személyi
    szám ) alkotmányellenes.

    A tvr.  6. §   (2) bekezdése így szól: "A személyi számot
    a   személyi    adatokat   is   tartalmazó   számítógépes
    nyilvántartásokban azonosító  adatként kell  használni, a
    hivatalos iratba  és  nyilvántartásba  be  kell  vezetni,
    továbbá  az   államigazgatási   és   igazságszolgáltatási
    eljárás során is használni kell."

    E  szakasz  megszorító  értelmezése  szerint  a  személyi
    számot  a   népességnyilvántartás  számítógépeiben   kell
    azonosító    adatként     kezelni,    és     az    állami
    népességnyilvántartás irataiba  és nyilvántartásába  kell
    bevezetni; tág  értelmezése azonban mindenfajta hivatalos
    iratra és  nyilvántartásra vonatkoztatta  a személyi szám
    használatát;  s  még  tágabban  mindenfajta  számítógépes
    nyilvántartásra alkalmazták,  azon az alapon, hogy a 6. §
    egyébként  is   a  népességnyilvántartás   körén  túlmenő
    rendelkezést tartalmaz.  A tvr. személyi számra vonatkozó
    rendelkezése tehát  félreérthető;  mint  a  gyakorlat  is
    mutatja, nem  volt  alkalmas  a  személyi  szám  kötelező
    alkalmazásának egyértelmű behatárolására.

    Ez  a  félreérthetőség  azonban  csupán  következménye  a
    szabályozás alkotmányjogi  szempontból  sokkal  súlyosabb
    fogyatékosságának: annak,  hogy a  6. § nem  tartalmaz  a
    személyi   szám    használatára    vonatkozó    semmiféle
    korlátozást vagy feltételt.

    3. 1.  A tvr.-ben  szabályozott személyi szám úgynevezett
    univerzális, sokcélú  azonosító,  amelyet  tehát  elvileg
    minden nyilvántartásban  használni lehet. A személyi szám
    fogalmát az  Alkotmánybíróság e határozat indokolásában a
    tvr.-hez nem  szorosan kötődő fejtegetések során is ebben
    az értelemben  használja. ( A személyi szám másik fajtája
    az adott  adatfeldolgozás céljához  kötött, s  csak  azon
    belül  alkalmazható   azonosító  szám,  pl.  nyugdíjszám,
    számlaszám. Ezek a korlátozott használatú személyi számok
    részben más  adatvédelmi jogi  problémákat vetnek  fel. A
    két személyi  szám-fajta közötti  kapcsolat aktuális jogi
    problémája  az,  hogy  a  törvényhozás  megakadályozza  a
    célhozkötött személyi szám általános használatát. )

    Az  egységes   személyazonosító  kód   értelme  az,  hogy
    ugyanarra  személyre   vonatkozó  adatokat   könnyen   és
    biztosan lehessen  azonosítani, illetve összegyűjteni egy
    olyan   rövid,   technikailag   könnyen   kezelhető   kód
    segítségével,     amely      megváltoztathatatlan      és
    összecserélhetetlen.  Így  a  személyi  szám  természetes
    velejárója minden  integrált nyilvántartási  rendszernek;
    bevezetése  -  mind  nálunk,  mind  külföldön  -  a  nagy
    központi, készletező adatbankok tervének részeként merült
    fel. Az egységes személyi kód továbbá kiválóan alkalmas a
    különböző nyilvántartásokban  föllelhető személyes adatok
    eseti  összekapcsolására   is.  Segítségével   az  adatok
    könnyen     hozzáférhetőek,      valamint     kölcsönösen
    ellenőrizhetőek  lesznek.   Ezek  a   technikai   előnyök
    megnövelik a  személyi számmal dolgozó adatfeldolgozás és
    az   azzal   összefüggő   igazgatás   vagy   szolgáltatás
    hatékonyságát.   Hasonlóképpen    költséget    és    időt
    takarítanak meg  az érintett  adatalanyok  számára,  mert
    elkerülhetővé teszik az ismételt adatszolgáltatást.

    Ezek az előnyök azonban a személyiségi jogok, s különösen
    az információs  önrendelkezéshez való  jog  szempontjából
    súlyos kockázatot  jelentenek. A  személyi szám különösen
    veszélyes a  személyiségi  jogokra.  Ha  az  adatokat  az
    érintett   "megkímélésével",   különböző   adatbázisokból
    szerzik   be,   kizárják   az   érintett   személyét   az
    adatáramlásból, s  korlátozzák  abban,  vagy  megfosztják
    annak lehetőségétől,  hogy adatai útját és felhasználását
    ellenőrizze. Ez  a módszer ellentmond az adatvédelem azon
    alapelvének, hogy az adatot az érintettől, annak tudtával
    kell beszerezni.  A személyi  szám  elterjedt  használata
    esetén a  magánszféra megszűnik,  mert a legtávolabb eső,
    különböző célú  nyilvántartásokból összehozott  adatokból
    előállítható  az   ún.  személyiségprofil,   az  érintett
    tetszőlegesen széles  tevékenységi  körére  kiterjedő  és
    intimszférájába is behatoló művi kép, amely ugyanakkor az
    adatok   kontextusból   kiragadott   volta   miatt   nagy
    valószínűséggel torz  is. Az  adatfeldolgozó mégis  ennek
    alapján hozza meg döntéseit, állít elő és ad tovább újabb
    személyre  vonatkozó   információkat.  A   nagymennyiségű
    összekapcsolt adat,  amelyről az érintett legtöbbször nem
    is  tud,   kiszolgáltatja  az   érintettet,   egyenlőtlen
    kommunikációs helyzeteket  hoz létre.  Megalázó az  olyan
    helyzet, és lehetetlenné teszi a szabad döntést, amelyben
    az  egyik   fél  nem   tudhatja,  hogy   partnere  milyen
    információkkal  rendelkezik   róla.  A  személyi  számmal
    dolgozó államigazgatás  hatalma mértéktelenül megnő. Ha a
    személyi számot  a nem-állami szférában is használhatják,
    ez nemcsak  az ottani  adatfeldolgozóknak ad  az érintett
    felett    hatalmat,     hanem    az     állam     további
    hatalomnövekedéséhez vezet:  még messzebbre  terjeszti ki
    az adatokon  keresztüli  ellenőrzés  lehetőségét.  Mindez
    súlyosan veszélyezteti az önrendelkezés szabadságát és az
    emberi  méltóságot.   A  korlátozás   nélkül  használható
    személyi szám a totális ellenőrzés eszközévé válhat.

    A   személyi    szám   logikája   tehát   ellentétes   az
    adatvédelemhez  való   jog   konstitutiv   elemeivel:   a
    célhozkötött, osztott  információs rendszerek elvével, és
    azzal a főszabállyal, hogy az adatot az érintettől, annak
    tudtával  és   beleegyezésével  kell   felvenni.  Ha   az
    adatvédelem elveit következetesen alkalmazzuk, a személyi
    szám  értelmét   veszti,  mert   "előnyeit"   nem   lehet
    kihasználni.

    A   személyi   szám   a   személyes   adatok   megbízható
    összekapcsolásának  -   az  adatfeldolgozás  mai  módjait
    tekintve -  technikai szempontból  legelőnyösebb eszköze.
    Személyes adatokat  természetesen össze  lehet  kapcsolni
    névvel,  és   szükség   szerint   kiegészítő   azonosítók
    segítségével, mint  pl. az  anya neve, vagy lakcím. A mai
    számítógép-kapacitások mellett ezek terjedelme sem jelent
    különösebb  problémát.  A  "természetes"  adatok  azonban
    változhatnak   ( pl.    a   név    férjhezmenéssel   vagy
    névváltoztatással ),    s     előfordulhat,    hogy     a
    megkülönböztetéshez további  adatok szükségesek;  továbbá
    változó  adatok   esetén  ( mint  a  lakcím )  az  adatok
    követése  és   karbantartása  szükséges.  Az  ezzel  járó
    nehézségek és  kiadások jelentős  tételként jönnek számba
    az adatfeldolgozás  költség/haszon elemzésénél, s mintegy
    természetes    fékjét     képezik     az     indokolatlan
    adatgyűjtésnek,  amire   a  kéznél   lévő  személyi  szám
    késztet.  Az  információs  önrendelkezési  jogból  fakadó
    korlátok   természetesen    minden   adatgyűjtésre-    és
    feldolgozásra érvényesek.  A személyi  szám azonban éppen
    technikai tökéletessége miatt a megnövekedett kockázatnak
    megfelelő különleges  biztosítékokat követel  meg.  Ha  a
    személyes adatok  karbantartását  központi  nyilvántartás
    végzi, amely  a személyi  számon keresztül  érhető el, az
    ezt végző  adatfeldolgozó -  pl. népességnyilvántartás  -
    kulcspozícióba kerül,  s  éppen  ezért  különösen  pontos
    garanciális szabályozást igényel.

    3. 2. A  személyi szám  tehát természeténél fogva különös
    veszélyt jelent  a személyiségi  jogokra. Az  államnak az
    alapjogok védelmére  vonatkozó  elsőrendű  kötelességéből
    ( Alkotmány 8. § )  következik, hogy  ezt a  kockázatot a
    legkisebbre   kell    csökkentenie:   a   személyi   szám
    használatát garanciális  szabályokhoz kell kötnie. Ez két
    módszerrel történhet:  vagy a  személyi szám  használatát
    magát       korlátozza       pontosan       meghatározott
    adatfeldolgozásokra,  vagy  a  személyi  számhoz  rendelt
    információk   kiadhatóságát    és   az    ezzel    működő
    nyilvántartások összekapcsolását  köti szigorú megszorító
    feltételekhez és  ellenőrzéshez. Ugyanakkor látnunk kell,
    hogy   az   egységes   és   általános   kód   mindenfajta
    korlátozásával   éppen   annak   lényege   vész   el.   A
    korlátozottan használható  személyi szám már nem személyi
    szám a tvr. által használt értelemben.

    3. 3.  A személyi  szám használata a különböző országokat
    tekintve igen eltérő képet mutat. Számos országban van de
    facto univerzális  személyi  szám,  amely  az  eredetileg
    meghatározott    célú    azonosító    kód    akadálytalan
    elterjedésének  és  alkalmazásának  eredménye.  A  számot
    eredetileg  vagy   népességnyilvántartás  céljára,   vagy
    társadalombiztosítási számként  vezették be.  Az előbbire
    példa Belgium,  Dánia, Izland,  Hollandia,  Norvégia,  az
    utóbbira Finnország  vagy Svájc.  Az univerzális személyi
    szám iskolapéldájának  tekintett svéd  személyi  szám  is
    eredetileg születési  ( anyakönyvi ) nyilvántartási  szám
    volt.

    Más országokban  tiltják, sőt alkotmányellenesnek tartják
    a személyi  számot.  Portugáliában  egy  1973-ban  hozott
    törvény   elrendelte   az   univerzális   személyi   szám
    bevezetését 1975-től  kezdve. Ezzel  szemben  a  fasiszta
    rezsim  bukása  után  kiadott  1976.  évi  alkotmány  35.
    szakaszának   (2) bekezdése megtiltja személyes adattárak
    összekapcsolását,  az    (5)   bekezdés   szerint   pedig
    "országosan  egységes  személyi  szám  hozzárendelése  az
    állampolgárokhoz  tilos".  Franciaországban  és  a  Német
    Szövetségi Köztársaságban  a  személyi  számot  alkalmazó
    népességnyilvántartás   tervével    szembeni   ellenállás
    vezetett 1978-ban  az adatvédelmi  törvények kiadására, s
    egyben az  integrált nyilvántartások  és a  személyi szám
    elejtésére. A német Szövetségi Alkotmánybíróság már 1969-
    ben   kimondta,    hogy   "az   egyes   polgárok   teljes
    személyiségét érintő  regisztrálása és katalogizálása" az
    emberi méltóság alapjogával összeegyeztethetetlen, s erre
    az államnak még a statisztikai adatgyűjtés anonimitásában
    sincs    joga     ( BVerfGE    27. 1. 6 );     az     ún.
    népszámlálás-ítélet pedig,  amely 1983-ban az információs
    önrendelkezési jogot  megfogalmazta, a  személyi számot a
    személyiségprofilhoz  vezető   "döntő  lépésnek"  tartja,
    amelynek  elkerülése   érdekében   még   az   információs
    önrendelkezés  korlátozásának  más  módjait  is  el  kell
    fogadni ( BVerfGE 65. 1. 27,53,57. ) .

    A két  szélsőség között  helyezkednek el azok az államok,
    amelyekben egyes  célhozkötött személyi számokat ugyan az
    eredeti célon  kívül  is  használnak,  univerzális  kóddá
    válásukat azonban  sikerült megakadályozni. ( Így pl. nem
    lett általános személyi szám Franciaországban az Országos
    Gazdasági Statisztikai  és Kutató  Központ  által  minden
    Franciaországban született  embernek kiosztott  azonosító
    szám, hasonlóképpen  jogi korlátokat  szabtak Kanadában a
    társadalombiztosítási szám használatának. )

    A  hetvenes   években  az   elektronikus  adatfeldolgozás
    veszélyei a  személyiség autonómiájára köztudottá váltak.
    A személyi szám ettől kezdve szimbólumává vált a polgárok
    totális ellenőrzésének,  és a  csak hatékonyságra néző, a
    személyiséget  tárgyként   kezelő  szemléletnek.   Bár  a
    személyi szám  csupán eszköz, s csakis az adatfeldolgozás
    szabályozásának   teljes   összefüggésében   értékelhető,
    valóban alkalmas  volt arra  a szerepre,  hogy bevezetése
    vagy  használata   kapcsán  ütközzön   meg  a   technikai
    lehetőségeknek   illetve    a    személyiségi    jogoknak
    elsőbbséget adó két értékszemlélet. E viták eredménye az,
    hogy  a   személyi   szám   használatának   pontos   jogi
    szabályozása, azaz  korlátozása  általános  követelménnyé
    vált,  s   megkezdődött  azokban   az   országokban   is,
    amelyekben  a   személyi  számot   még   az   adatvédelmi
    tudatosság kora előtt vezették be. ( Ld. az Európa Tanács
    Adatvédelmi Szakértői  Bizottságának jelentését: Személyi
    szám  bevezetése  és  használata:  adatvédelmi  kérdések.
    Strasbourg, 1989.  december 15. )  Már az  is a  személyi
    szám használatának  korlátozását jelenti,  ha arra,  mint
    bármely más  személyes adatra,  az adatvédelem  általános
    elveit  alkalmazzák.   Eszerint  ahhoz,   hogy  valaki  a
    személyi számot  követelhesse,  törvényi  felhatalmazásra
    van szüksége;  ennek hiányában  senkit sem  érhet hátrány
    amiatt, hogy  megtagadta személyi  számának  kiadását.  A
    személyi szám  nem tartalmazhat  szenzitív  adatot  ( pl.
    nemzetiség, vallás )  - de  egyre terjed  a  követelmény,
    hogy ne  legyen "beszélő  szám" se,  tehát  ne  hordozzon
    olyan információt,  mint a  születési dátum  vagy hely. A
    személyi szám  használatát a  törvénynek  pontosan  körül
    kell határolnia,  s  a  független  adatvédelmi  biztosnak
    ellenőriznie kell.  Ezeken az általános követelményen túl
    azonban  a   személyi  számban   rejlő  kockázatot  külön
    biztosítékokkal is  ellensúlyozzák. Például Norvégiában a
    személyi  számmal   működő  nyilvántartások  felállítását
    külön  engedélyhez   kötik,  bizonyos  nyilvántartásokban
    pedig tiltják  használatát. A  személyi  számmal  dolgozó
    nyilvántartások   összekapcsolását    különösen   szigorú
    feltételekhez  és   ellenőrzéshez  kell   kötni,   s   az
    érintettek számára  is áttetszővé  kell tenni.  Ezeket  a
    biztosítékokat honosította  meg pl.  a  svéd  adatvédelmi
    hivatal.

    A   személyi    számmal    kapcsolatos    biztosítékoknak
    érvényesüliük  kell   az  ahhoz   hasonlóan   használható
    azonosítókra ( pl.  személyi igazolvány-,  útlevél-  vagy
    jogosítvány-számok ), és  értelemszerű  változásokkal  az
    egyes speciális  területeken  használt  személyi  kódokra
    ( nyugdíj-, társadalombiztosítási számok ) .

    3. 4.   A    személyi   szám    jelenlegi    szabályozása
    alkotmányellenes, mert  a tvr.  6. §-a anélkül  tette  az
    állami szerveknél  kötelezővé, másutt lehetővé a személyi
    szám  korlátlan   használatát,  hogy   az   abban   rejlő
    veszélyeknek megfelelő biztosítékokat tartalmazna.

    A magyar jog lehetővé tette a személyi szám természetével
    járó összes  veszély megvalósulását,  amikor  a  személyi
    szám    használatának    bármilyen    szabályozását    is
    elmulasztotta,  s  olyan  jogi  környezetben  vezette  be
    feltétel nélkül,  amelyben  az  adatvédelemhez  való  jog
    alapvető garanciái  ismeretlenek voltak. ( E biztosítékok
    közül csak egy részkérdés nyert szabályozást, az érintett
    betekintési joga, amely azonban összefüggéséből kiragadva
    sosem vált élő joggá. ) Hivatalos részről fel sem merült,
    hogy az  államigazgatáson belüli  adatáramlást korlátozni
    lehetne, másrészt a személyi szám kiadását szolgáltatások
    feltételévé  tették  a  nem-állami  szférában  is.  Ilyen
    körülmények    között     személyi    számmal    vezetett
    nyilvántartások sokasága keletkezett, gyakran az érintett
    tudta nélkül, ezek között az átjárás akadálytalan; ma már
    senki nem  tudhatja, hol,  ki, milyen  személyes adatához
    férhet hozzá.

    Az  így   felidézett  veszélyekkel   szemben  a   Polgári
    Törvénykönyv és  az egyéb  személyiség-  és  titokvédelmi
    rendelkezések nem  elégségesek.  A  Polgári  Törvénykönyv
    módosítása  1977-ben   ugyan  az   1974-ben   fölállított
    népességnyilvántartásra és  a személyi számra tekintettel
    iktatta be  azt a  generálklauzulát, hogy a számítógéppel
    történő  adatfeldolgozás   nem  sértheti  a  személyiségi
    jogokat, s  vezette be  az érintett  helyesbítési  jogát,
    illetve   tiltotta    meg   a    jogosulatlannak    adott
    tájékoztatást. ( Ptk  83. §. ) Mindmáig  nem  keletkezett
    azonban egyetlen  jogszabály,  de  bírósági  döntés  sem,
    amely  az  említett  generálklauzulának  tartalmat  adott
    volna,  s  egyáltalán  megjelölte  volna  az  információs
    önrendelkezési  jog   vagy  az  adatvédelemhez  való  jog
    konstitutiv  elemeit.   Így  az   adatfeldolgozókat   nem
    korlátozta a  célhozkötöttség, sem  az adatfelvétel  és -
    továbbítás  szabályai,  s  az  érintettek  sem  tudhattak
    jogaikról. ( Az  érintettnek  ma  sincs  jogi  lehetősége
    megtudni, milyen  nyilvántartásokban szerepelhet,  s  így
    betekintési  jogának  gyakorlása  illuzórikus. )  Végképp
    hiányzott az  adatfeldolgozás  független  ellenőrzése.  A
    személyes  adatok   áramlására  és   védelmére  vonatkozó
    részletesebb szabályozást  egyedül a  tvr.  tartalmazott.
    Erről azonban az Alkotmánybíróság e határozatában mutatta
    ki, hogy  nem üti  meg  az  alkotmányosság  mértékét.  Az
    említett -  és  általában  is  elégtelen  -  biztosítékok
    végképp  alkalmatlanok   arra,  hogy   a  személyi   szám
    természetében rejlő  különös  kockázatot  ellensúlyozzák.
    Sem a  tvr-ben, sem  azon kívül  a magyar  jogban nincsen
    olyan rendelkezés,  amely a  személyi számmal  együttjáró
    különös veszélyek  kivédésére irányulna,  akár úgy,  hogy
    annak használatát  feltételekhez  köti,  akár  úgy,  hogy
    ellenőrzését lehetővé teszi.

    Mindezek alapján  a személyi  számra  vonatkozó  hatályos
    jogszabályok az  Alkotmányba ütköznek: a személyes adatok
    védelméhez való  joggal ( Alkotmány 59. § ) ellentétesek,
    azt szükségtelenül és aránytalanul korlátozzák.

    3. 5.  A  törvényhozó  kötelessége,  hogy  megalkossa  az
    Alkotmány  59.   és  61.   §-ának  megfelelő  törvényt  a
    személyes adatok  védelméről és  a közérdekű  információk
    hozzáférhetőségéről, továbbá  hogy az  abban  lefektetett
    alapelveket    ún.     területspecifikus     törvényekben
    konkretizálja. A  törvényhozó felelőssége eldönteni, hogy
    az Alkotmánybíróság  által mai  formájában megsemmisített
    személyi számot immár korlátok között ismét bevezeti-e, s
    hogy ez esetben milyen megszorításokat alkalmaz és milyen
    speciális ellenőrzést  épít  ki.  Az  Alkotmánybíróság  a
    jelen ügyben  a személyi szám alkotmányellenességét azért
    mondta ki,  mert a  tvr. a  személyi  számra  vonatkozóan
    semmiféle  korlátozást  nem  tartalmaz.  Ez  azonban  nem
    jelenti azt,  hogy  a  személyi  szám  alkotmányosságához
    bármiféle korlátozás  elegendő. Ezért az Alkotmánybíróság
    összefoglalja   fent   kifejtett   véleményét   abban   a
    vonatkozásban, hogy  melyek  azok  a  határok,  amelyeken
    belül egy  állandó személyi  azonosító kód alkotmányosnak
    minősül.

    Az Alkotmánybíróság  megállapítja,  hogy  az  univerzális
    személyi szám  lényegénél fogva ellentétes az információs
    önrendelkezési joggal.  Ezért az  Alkotmánnyal  csakis  a
    meghatározott    célú    adatfeldolgozásra    korlátozott
    használatú azonosító  szám egyeztethető  össze. Az  ilyen
    korlátozott   használatú   "személyi   számot"   bevezető
    törvénynek szabályozási  és ellenőrzési  garanciákat kell
    tartalmaznia arra,  hogy ezt  a számot más összefüggésben
    ne  használhassák.   Sem  az   "állami  szféra",  sem  az
    államigazgatás egésze  nem  tekinthető  olyan  egységnek,
    amelyen belül  egyetlen egységes  személyazonosító  kódot
    lehetne bevezetni vagy használni.

    4. A  tvr.  és  végrehajtási  rendeletei  olyan  súlyosan
    alkotmánysértő helyzetet  idéztek elő,  illetve  tartanak
    fenn,  hogy   azonnali  hatályú   megsemmisítésük   lenne
    indokolt. Ugyanakkor az Alkotmánybíróság tekintettel volt
    arra,  hogy   az  e   jogszabályok  alapján   létrehozott
    nyilvántartási   rendszerek    hirtelen   átállítása   az
    Alkotmánynak megfelelő  személyazonosítók használatára az
    államigazgatás    működését     átmenetileg    jelentősen
    megnehezíti. Az Alkotmánybíróság figyelembe vette továbbá
    azt is,  hogy e rendszerek reformja megindult, és hogy az
    adatvédelmi törvényt  belátható időn  belül meghozzák. Az
    Alkotmánybíróság   tehát   annak   érdekében,   hogy   az
    alkotmányos   személynyilvántartási   rendszerekre   való
    átmenetet megkönnyítse, ez év végéig hatályban tartotta a
    tvr-nek  azokat  a  rendelkezéseit,  amelyek  alapján  az
    állami     népességnyilvántartás     az     állampolgárok
    jogvédelméhez és  az  igazgatás  működéséhez  feltétlenül
    szükséges        adatszolgáltatásokat        elvégezheti.
    Magánszemélyek részére,  ha ehhez  fűződő jogukat írásban
    igazolják,  illetve   a  minisztertanácsi   rendeletekben
    rendszeres adatszolgáltatásra jogosult szervek részére az
    adatszolgáltatás  átmenetileg   tovább  folyhat.  ( Ennek
    indokolását  lásd   fenn  a  2.  3.  pontban. )  Azonnali
    hatállyal megszűnik  azonban az  adattovábbítás a  csupán
    jogos érdekre  hivatkozó, vagy jogát írásban igazolni nem
    tudó   magánszemélyek,   továbbá   a   fenti   kivételtől
    eltekintve  minden   szervezet  részére.   E  korlátozott
    feladatkör ellátása, továbbá az átszervezés megkönnyítése
    érdekében a határozat az év végéig érintetlenül hagyta az
    adatgyűjtés  körét,   csupán  annak  rendeletben  történő
    bővítési lehetőségét szüntette meg azonnali hatállyal.

    A    személyi     szám    mai     használatának    súlyos
    alkotmányellenessége miatt  az Alkotmánybíróság  azonnali
    hatállyal  megsemmisítette   azt  a  rendelkezést,  amely
    kötelezővé tette  a személyi szám használatát a hivatalos
    iratban,    nyilvántartásban,     az    igazgatási     és
    igazságszolgáltatási   eljárás   során,   illetve   amely
    elrendelte  a   személyi  szám   bejegyzését  a  személyi
    igazolványba. E  határozat  közzétételétől  kezdve  tehát
    senkinek nincs  joga a személyi szám megadását követelni,
    attól  bármilyen   jog  gyakorlását   vagy  szolgáltatást
    függővé tenni.

    Az  Alkotmánybíróság   számol  azzal,   hogy  az   állami
    nyilvántartásokban az  új kódok  törvényi bevezetéséig  a
    már  meglévő   személyi  számokat  nem  törlik,  felhívja
    azonban a  figyelmet arra,  hogy új  érintettek  már  nem
    vehetők  fel   személyi  számmal   a   nyilvántartásokba,
    valamint arra,  hogy a  nyilvántartások személyi  számmal
    való összekapcsolása  nem fér  bele abba a türelmi körbe,
    amelyben a  már meglévő személyi számok - kizárólag belső
    jelzetként használva  -  átmenetileg  nem  törlendők.  Az
    alkotmányellenes   személyi    szám   ilyen   korlátozott
    használatában rejlő  veszélyt ellensúlyozza az, hogy ez a
    használat   természete   szerint   elhalásra   ítélt:   a
    rendszerek egysége  ugyanis szükségképpen megbomlik annak
    folytán, hogy új adatokat már nem szabad személyi számmal
    felvenni, s hogy az érintettek nem is fogják megadni volt
    személyi számukat.

    Az  alkotmányellenes  állapot  megszüntetése  mindenkinek
    kötelessége, aki  személyi számot  nyilvántartott, állami
    és - a személyi számot eddig is saját kockázatra, elvileg
    az érintettek  beleegyezésétől függően  alkalmazó -  nem-
    állami adatfeldolgozóké egyaránt.

    Egyedül az  állami népességnyilvántartás  jogosult  arra,
    hogy 1991.  december 31-ig új személyi számokat adjon ki,
    s azokat  - a  meglévőkkel együtt  - belső  azonosítóként
    használja. Erre  azért van  szükség, hogy az adatállomány
    épségben maradjon  addig,  amíg  a  törvényhozó  meghozza
    döntését     a      népességnyilvántartás     alkotmányos
    utódszervezetéről.

    5. Az  Alkotmánybíróság ezt  a határozatát  az 1989.  évi
    XXXII. törvény  41. §-a  értelmében  a  Magyar Közlönyben
    közzéteszi.
                         Dr. Sólyom László
                       előadó alkotmánybíró
                    az Alkotmánybíróság elnöke

             Dr. Ádám Antal              Dr. Herczegh Géza
              alkotmánybíró              alkotmánybíró

           Dr. Kilényi Géza                Dr. Lábady Tamás
             alkotmánybíró                    alkotmánybíró

          Dr. Schmidt Péter                 Dr. Szabó András
            alkotmánybíró                     alkotmánybíró

          Dr. Tersztyánszky Ödön          Dr. Vörös Imre
              alkotmánybíró                alkotmánybíró

                        Dr. Zlinszky János
                           alkotmánybíró

     .
     English:
     English:
     .
     Petition filed:
     .
     Subject of the case:
     .
     The use of personal data and the personal identification number
     Number of the Decision:
     .
     15/1991. (IV. 13.)
     Date of the decision:
     .
     04/09/1991
     Summary:
     In the absence of a definite purpose and for arbitrary future use, the collection and processing of personal data is unconstitutional. The right to the protection of personal data, known as the right to informational self-determination, as guaranteed under Article 59 of the Constitution, permits everyone the freedom to decide about the disclosure and use of their personal data to the extent that the approval of the person concerned is generally required to register and use it. In addition Article 59 of the Constitution ensures that such person can monitor the entire route of data processing thereby guaranteeing the right to know who used the data and when, where and for what purpose it was used. A statute could exceptionally require the compulsory supply of personal data and prescribe the manner of its use provided it complied with Article 8 of the Constitution.
     .
     CODICES summary:
     http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll/CODICES/precis/eng/eur/hun/hun-1991-s-001
     .
     Full text:
     en_0015_1991.pdfen_0015_1991.pdf