Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00678/2014
Első irat érkezett: 03/28/2014
.
Az ügy tárgya: A 35/2013. (X.1.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének önkományzati rendelete elleni alkotmányjogi panasz (véleménynyilvánítás szabadsága)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (2) bekezdés)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 07/09/2014
.
Előadó alkotmánybíró: Kiss László Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 26. § (2) bekezdése - alapján Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 35/2013. (X. 1.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének jogkövetkezményeiről 3. §, 5. §, 10. § (1), (2), (3), (4), (5), (6), (8), (9), (11), (12), (13), (14) és (16) bekezdései és a 11. § (1) bekezdésének b) és c) pontjai alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte.
A támadott jogszabályi rendelkezés szabályozza többek között azt, hogy a közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartást követ el az, aki Miskolc Megyei Jogú Város címerét, zászlaját, nevét oly módon használja, amelyre engedély nem adható. Továbbá a közösségi együttélés alapövető szabályaiba ütköző cselekményt követ el az ingatlantulajdonos vagy használó, aki az ingatlanának rendben tartásáról nem gondoskodik, az ingatlanán hulladékot raktároz, a rovarok elszaporodását elősegíti, az ingatlanában zajt, bűzt okoz, lakását eláztatja, állatot úgy tart, hogy azzal a közös helyiségeket beszennyezi, illetve a közös használatú helyiségekben ebet tart.
Az indítványozó kérelme indokolásául előadja, hogy bár nem történt tényleges jogsérelem, mégis a rendelet büntető-szankcionáló jellegénél fogva fenáll a sérelem tényleges és aktuális volta. Tekintettel arra, hogy miskolci lakos, alapvető jogait sérti a rendelet.
Véleménye szerint a fenti törvény több alapvető jogát megsértette, többek között sérült az Alaptörvény VI. cikk (1) bekezdésébe foglalt magán és családi élethez való joga, a IX. cikkbe foglalt véleménnyilvánítás szabadságához való joga, és a XIII. cikk szerinti tulajdonhoz való joga. .
.
Indítványozó:
  Hegyi Szabolcs
Támadott jogi aktus:
  Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 35/2013. (X.1.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének jogkövetkezményeiről
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
VI. cikk (1) bekezdés
IX. cikk
XIII. cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_678_0_2014_inditvany.anonim.pdfIV_678_0_2014_inditvany.anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  A határozat száma: 3229/2014. (IX. 22.) AB végzés
  .
  ABH oldalszáma: 2014/2473
  .
  Az ABH 2014 tárgymutatója: érintettség (alkotmányjogi panasz eljárásban)
  .
  A határozat kelte: Budapest, 09/15/2014
  .
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  2014.09.15 9:00:00 1. öttagú tanács
  .
  A határozat szövege:
  .
  A határozat szövege:
   Az Alkotmánybíróság tanácsa alkotmányjogi panasz tárgyában meghozta a következő
   v é g z é s t:

   Az Alkotmánybíróság Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének jogkövetkezményeiről szóló 35/2013. (X. 1.) önkormányzati rendelete 3. §-a, 5. §-a, 10. § (1)–(6), (8)–(9), (11)–(14) és (16) bekezdései, 11. § (1) bekezdés b) és c) pontjai alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panaszt visszautasítja.
  I n d o k o l á s

  [1] 1. Az indítványozó jogi képviselője útján alkotmányjogi panaszt terjesztett elő az Alkotmánybíróságnál.
  [2] Az indítványozó az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény (a továbbiakban: Abtv.) 26. § (2) bekezdése alapján Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének jogkövetkezményeiről szóló 35/2013. (X. 1.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör) 3. §-a, 5. §-a, 10. § (1)–(6), (8)–(9), (11)–(14) és (16) bekezdései, 11. § (1) bekezdés b) és c) pontjai alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól. A támadott jogszabályi rendelkezések szabályozzák többek között azt, hogy a közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartást követ el az, aki Miskolc Megyei Jogú Város címerét, zászlaját, nevét oly módon használja, amelyre engedély nem adható, továbbá a közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző cselekményt követ el az ingatlantulajdonos vagy használó, aki az ingatlanának rendben tartásáról nem gondoskodik, az ingatlanán hulladékot raktároz, a rovarok elszaporodását elősegíti, az ingatlanában zajt, bűzt okoz, lakását eláztatja, állatot úgy tart, hogy azzal a közös helyiségeket beszennyezi, illetve a közös használatú helyiségekben ebet tart.
  [3] Az indítványozó véleménye szerint az Ör. sérelmezett rendelkezései több alapvető jogát [Alaptörvény VI. cikk (1) bekezdése szerinti magán- és családi élethez való joga, IX. cikke szerinti véleménynyilvánítás szabadságához való joga, XIII. cikke szerinti tulajdonhoz való joga] megsértette. Az indítványozó kérelme indokolásául előadta, hogy bár nem történt jogi aktus a jogsérelem bekövetkezéséhez, mégis az Ör. büntető-szankcionáló jellegénél fogva fennáll a sérelem tényleges és aktuális volta.

  [4] 2. Az Abtv. 56. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint az Alkotmánybíróságnak elsődlegesen az alkotmányjogi panasz befogadhatóságáról szükséges döntenie. Az Alkotmánybíróság jelen ügyben ezért mindenekelőtt azt vizsgálta meg, hogy az Abtv. 26–27. §-aiban és az Abtv. 29–31. §-aiban foglalt feltételeknek az alkotmányjogi panasz megfelel-e.
  [5] Az Abtv. 26. § (2) bekezdése alapján alkotmányjogi panasszal az Alkotmánybírósághoz fordulhat az egyedi ügyben érintett személy vagy szervezet, ha az alaptörvény-ellenes jogszabály rendelkezésének alkalmazása vagy hatályosulása folytán közvetlenül, bírói döntés nélkül következett be a jogsérelem, és nincs a jogsérelem orvoslására szolgáló jogorvoslati eljárás, vagy a jogorvoslati lehetőségeit az indítványozó már kimerítette.
  [6] Mivel az ügyben nem történt ténylegesen jogsérelem, csak az Ör. alapvető jogokat korlátozó voltát sérelmezte az indítványozó, ezért az Alkotmánybíróság hiánypótlásra hívta fel az indítványozót az érintettségének igazolására. Az indítványozó a hiánypótlásra adott válaszában az érintettségét csak indokolással igazolta.
  [7] A hivatkozott rendelkezések tekintetében nem állapítható meg az indítványozó személyes, közvetlen és tényleges érintettsége, ezért az indítvány az Abtv. 26. § (2) bekezdésben meghatározott feltételnek nem felel meg.
  [8] Mindezekre figyelemmel az Alkotmánybíróság az Alkotmánybíróság ügyrendje 30. § (2) bekezdés c) pontja alapján az alkotmányjogi panaszt visszautasította.
    Dr. Kiss László s. k.,
    tanácsvezető,
    előadó alkotmánybíró
    .
    Dr. Balsai István s. k.,
    alkotmánybíró

    Dr. Juhász Imre s. k.,
    alkotmánybíró
    Dr. Bragyova András s. k.,
    alkotmánybíró

    Dr. Kovács Péter s. k.,
    alkotmánybíró

    .
    English:
    .
    Petition filed:
    .
    03/28/2014
    .
    Number of the Decision:
    .
    3229/2014. (IX. 22.)
    Date of the decision:
    .
    09/15/2014
    .
    .