English
Hungarian
Ügyszám:
.
1651/B/1991
Előadó alkotmánybíró: Sólyom László Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 4/1993. (II. 12.)AB határozat
.
ABH oldalszáma: 1993/48
.
A döntés kelte: Budapest, 02/08/1993
.
.

.
A döntés szövege (pdf):
  .
  A döntés szövege:
  .
  A döntés szövege:
                  A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

   Az Alkotmánybíróság törvény alkotmányellenességének utólagos
   megállapítására  és   a  törvény  megsemmisítésére  irányuló
   indítványok alapján  - Dr.  Schmidt Péter alkotmánybírónak a
   határozat B)  része 1.  pontjára, valamint  Dr.  Vörös  Imre
   alkotmánybírónak a  határozat B)  részére és  a C)  rész  2.
   pontjára vonatkozó  különvéleményével; továbbá  Dr. Herczegh
   Géza alkotmánybírónak  a határozat A) részének indokolásából
   a I.2.b) pontra vonatkozó párhuzamos véleményével - meghozta
   a következő

                           határozatot:

                                A)

   1. Az  államnak vallási  és  a  lelkiismereti  meggyőződésre
   tartozó  más   kérdésekben  semlegesnek   kell   lennie.   A
   vallásszabadsághoz való  jogból az államnak az a kötelessége
   következik, hogy az egyéni meggyőződés szabad kialakításának
   lehetőségét biztosítsa.

   Az egyház  elválasztása az  államtól nem jelenti azt, hogy a
   vallás és  az egyház  sajátosságait  az  államnak  figyelmen
   kívül kell hagynia.

   2. Az  állami iskola  nem lehet elkötelezett egyetlen vallás
   mellett sem.

   Az államnak  jogi lehetőséget  kell biztosítania  arra, hogy
   egyházi iskolák  jöhessenek létre, az állam maga azonban nem
   köteles ilyen iskolákat felállítani.

   Ahol az  állam az  állami iskola épületét egyházi tulajdonba
   adja, azok  számára,  akik  nem  kívánnak  egyházi  iskolába
   járni, ténylegesen és úgy kell lehetővé tennie állami iskola
   látogatását, hogy ez ne jelentsen nekik aránytalan terhet.

   3. Azokat  az indítványokat,  amelyek szerint a volt egyházi
   ingatlanok tulajdoni  helyzetének rendezéséről  szóló  1991.
   évi XXXII.  törvény azért sértené az Alkotmány 60.§-át, mert
   az alapfokú oktatási intézmény épületének egyházi tulajdonba
   adása esetén  nem biztosít  lehetőséget a  lelkiismereti  és
   vallásszabadság   jogán    alapuló   iskolaválasztásra,   az
   Alkotmánybíróság elutasítja.

                                B)

   1. Az  Alkotmánybíróság  megállapítja,  hogy  ott,  ahol  az
   Alkotmány valamely  alapjogról szóló törvény elfogadásához a
   jelenlévő képviselők  kétharmadának szavazatát  írja elő,  a
   minősített  többség   követelménye  nem  az  illető  alapjog
   bármely törvényi  szabályozására vonatkozik, hanem csakis az
   adott  alkotmányi   rendelkezés  közvetlen  végrehajtásaként
   megalkotott  törvényre.  Ez  a  törvény  az  illető  alapjog
   érvényesítésének  és   védelmének  irányát   határozza  meg.
   Valamely  alapjogról  szóló  törvényhez  minősített  többség
   előírása   nem    zárja   ki,   hogy   az   illető   alapjog
   érvényesítéséhez   szükséges   részletszabályokat   egyszerű
   többségű törvény határozza meg.

   2.  A   volt  egyházi   ingatlanok   tulajdoni   helyzetének
   rendezéséről szóló  1991. évi  XXXII. törvény  elfogadásához
   nem  volt   szükség  a  jelenlévő  országgyűlési  képviselők
   kétharmadának szavazatára.  Az  Alkotmánybíróság  elutasítja
   azokat  az   indítványokat,  amelyek  szerint  a  törvény  a
   kétharmados többség  hiánya  miatt  az  Alkotmány  60.§  (4)
   bekezdésével ellentétes lenne.

                                C)

   1. Az  Alkotmánybíróság megállapítja,  hogy a  volt  egyházi
   ingatlanok tulajdoni  helyzetének rendezéséről  szóló  1991.
   évi  XXXII.   törvény  15.§-a  alkotmányellenes,  ezért  azt
   megsemmisíti. A 15.§ e határozatnak a Magyar Közlönyben való
   közzététele napján veszti hatályát.

   2.  Az   Alkotmánybíróság  elutasítja   azokat   a   további
   indítványokat, amelyek szerint a törvény 1.§-ának (2) és (4)
   bekezdése, a  2.§ (2)  bekezdésének a)  és e) pontja, a 12.§
   (2) bekezdése,  13.§-a, a  16.§ (5)  bekezdése, a  17.§  (2)
   bekezdése, valamint 22.§-a alkotmányellenes lenne.

   Az Alkotmánybíróság  ezt a  határozatát a  Magyar Közlönyben
   közzéteszi.
                             Indokolás

    Több indítvány  érkezett a volt egyházi ingatlanok tulajdoni
    helyzetének rendezéséről  szóló 1991.  évi XXXII. törvény (a
    továbbiakban  Etv.)  egésze,  valamint  egyes  rendelkezései
    alkotmányellenességének vizsgálatára. Az Alkotmánybíróság az
    Etv-re,    illetve     egyes    rendelkezéseire    vonatkozó
    indítványokat az alábbiakban külön-külön bírálja el.

                                 A)

                                 I.

    Az indítványozók szerint az Etv. sérti az Alkotmány 60.§-át,
    mert nem  tartalmaz  garanciát  arra  nézve,  hogy    minden
    településen legyen világnézetileg semleges iskola.

    1. Az Alkotmány 60.§ (1) bekezdése deklarálja, hogy a Magyar
    Köztársaságban  mindenkinek   joga   van   a   gondolat,   a
    lelkiismeret és  a vallás  szabadságára. A  (2)  bekezdés  a
    "lelkiismereti meggyőződésre" is kiterjesztve állapítja  meg
    a   vallásszabadság   hagyományos    tartalmát :   a     hit
    (meggyőződés) szabadságát;  a  vallásgyakorlás  szabadságát,
    beleértve  a   negatív    vallásszabadságot,     vagyis    a
    meggyőződés   kinyilvánítása   mellőzéséhez  való  jogot;  s
    tartalmazza végül - noha  nem külön  szabályként,  hanem  az
    " együttesen "  és " nyilvánosan "   történő vallásgyakorlás
    szabadsága  révén  -  a  vallási  gyülekezési  és egyesülési
    szabadságot is.

    A három  elem közül  a vallásgyakorlás  joga (a  hagyományos
    kultusz-szabadság) a  legfontosabb; ez  áll a  legközelebb a
    többi   szabadságjoghoz    is,   sőt    e   tekintetben    a
    vallásszabadság a  kommunikációs alapjogok közé illeszkedik.
    Ezt  tudja   a  jog  a  legteljesebben  biztosítani;  sőt  a
    vallásszabadság más  összetevőit kifejező részjogoknak is ez
    szolgál  közös   nevezőjéül.  Pl.  magát  a  hit  (gondolat,
    meggyőződés)  szabadságát   is  a   kommunikáción  keresztül
    ragadja meg  az Alkotmány, mikor a vallásszabadság tartalmát
    a  vallás   szabad   megválasztásával   vagy   elfogadásával
    határozza meg.  Másfelől  viszont  az  Alkotmány  szerint  a
    vallás   gyakorlásának    szabadsága   a   vallás   kultikus
    cselekményekkel való  kinyilvánításán és  tanításán túlra is
    kiterjed      ("egyéb       módon...gyakorolhassa").       A
    vallásszabadságnak azt  az elemét,  hogy bárki  meggyőződése
    szerint  élhessen,   nyilvánvalóan  másként   kell   jogilag
    kezelni,   mint    a   klasszikus,   a   véleménynyilvánítás
    szabadságával rokon,  "vallásos  cselekmények,  szertartások
    végzése útján"  való vallásgyakorlást.  De a   lelkiismereti
    meggyőződés  megvalósítása   a  társadalmi   életben  egyben
    szimbolikus   kommunikáció   is,   amire   a   kommunikációs
    szabadságjogok jellemzői megfelelően alkalmazhatók.

    A vallásszabadság  tartalmának tisztázása érdekében meg kell
    vizsgálni viszonyát más alapjogokhoz, különös tekintettel az
    alanyi    jogok     korlátjaira   illetve     az    objektív
    intézményvédelemre.

    Az Alkotmány 60.§ (1) bekezdése együtt mondja ki a gondolat,
    a lelkiismeret  és a  vallás szabadságát.  A (2) bekezdéstől
    kezdve azonban az Alkotmány a gondolatszabadságról többé nem
    rendelkezik,  hanem   a  lelkiismereti   és  vallásszabadság
    tartalmát állapítja  meg. A  gondolat  megnyilvánulására  az
    Alkotmánybíróság szerint a véleménynyilvánítási szabadságról
    szóló 61.§  vonatkozik. A  60.§  a  különös  szabályozás  az
    általános 61.§-hoz  képest, ahogy  a  lelkiismereti  illetve
    vallásszabadság is  a gondolatszabadság  sajátos területe. A
    határozat a  továbbiakban ezért a gondolatszabadsággal külön
    nem  foglalkozik,   hanem  -   tárgyának  megfelelően   -  a
    vallásszabadságról   szól;    megállapításai    azonban    a
    lelkiismereti  meggyőződésre   is  vonatkoznak,   hacsak   a
    különbségekre nem utal kifejezetten.

    a) A vallásszabadság és az emberi méltósághoz való jog

    Az emberi  méltósághoz való  jognak az  Alkotmánybíróság két
    aspektusát fejtette  ki. Egyrészt az emberi méltósághoz való
    jogot -  az élethez és a jogképességhez való joggal együtt -
    az  ember   jogállását  meghatározó   jognak  tekinti.  (Ld.
    64/1991.(XII.17.)AB határozat.) Másrészt az Alkotmánybíróság
    állandó gyakorlata - a 8/1990. (IV. 25.)AB határozattól kezdve
    -  az   emberi  méltósághoz   való  jogot   mint  "általános
    személyiségi jogot"  fogja fel,  amely  magában  foglalja  a
    személyiség  szabad   kibontakoztatásához  való   jogot.  Az
    Alkotmánybíróság továbbá  a lelkiismereti  szabadság jogát a
    64/1991.(XII.17.)AB  határozat   összefüggésében  szintén  a
    személyiség  integritásához  való  jogként  értelmezte.  (Az
    állam  nem   kényszeríthet  senkit  olyan  helyzetbe,  amely
    meghasonlásba     vinné      önmagával,      azaz      amely
    összeegyeztethetetlen a  személyiségét meghatározó  valamely
    lényeges meggyőződésével.)  A lelkiismereti  szabadság és  a
    vallásszabadság külön is nevesített joga azt ismeri el, hogy
    a lelkiismereti  meggyőződés, s  ezen belül  adott esetben a
    vallás az  emberi minőség  része, szabadságuk  a személyiség
    szabad kibontakozásához való jog érvényesülésének feltétele.

    Maga az  emberi személyiség a jog számára érinthetetlen (ezt
    fejezi  ki   az  emberi  élethez  és  méltósághoz  való  jog
    korlátozhatatlan volta),  a jog  csakis a  külső  feltételek
    biztosításával segítheti  az autonómiát. Ezért a gondolat, a
    lelkiismeret és  a vallásos  hit (meggyőződés) szabadságához
    való jogból  önmagában -  ha ti. a vallás gyakorlásához való
    jogot most  nem  vesszük  figyelembe  -  az  államnak  az  a
    kötelessége  következik,   hogy  az   állam  nem  ítélkezhet
    vallásos     hit      vagy     lelkiismereti     meggyőződés
    igazságtartalmáról. Ezt  az Alkotmány - történeti okból - ma
    csak  a   tudomány   szabadsága   tekintetében   mondja   ki
    kifejezetten (70/G. § (2) bekezdés),  de az Alkotmánybíróság
    szerint ugyanilyen  tartózkodási kötelezettség  háramlik  az
    államra a vallásszabadsághoz való jogból is.

    A vallásszabadság  szoros összefüggését  az emberi  méltóság
    jogával  akkor   is  figyelembe   kell   venni,   amikor   a
    vallásszabadság     másik      két     összetevőjéről,     a
    vallásgyakorlásról,   illetve    a   meggyőződés    szerinti
    cselekvésről van szó. Az általános személyiségi jogból folyó
    cselekvési szabadságnak  különös súlyt  ad, ha a személyiség
    lényegét érintő  lelkiismereti vagy  vallási  meggyőződésből
    fakad a cselekedet. (Ezt ismeri el pl. a fegyveres szolgálat
    megtagadásához való jog.)

    b) A  vallásszabadság és a véleménynyilvánítás szabadságához
    való jog

    A vallásszabadság  kiemelt védelme  a fentieken túl abból is
    következik,   hogy    a   vallásgyakorlás    joga    és    a
    véleménynyilvánítás   szabadsága   szorosan   összefügg.   A
    30/1992.(V.26.)AB határozat a gondolat- és vallásszabadságot
    is a kommunikációs alapjogokhoz sorolta. E jogok "anyajoga",
    a    véleménynyilvánítási     szabadság     az     alapjogok
    hierarchiájában      az       Alkotmánybíróság       szerint
    megkülönböztetett helyet  foglal el.  Az  idézett  határozat
    kimondta, hogy  "a véleményszabadságot korlátozó törvényeket
    megszorítóan kell  értelmezni". Értelemszerűen vonatkozik ez
    a vallásszabadságot korlátozó törvényekre is.

    A gondolat-  és vallásszabadságra  a jog  akkor képes hatást
    gyakorolni,  ha   a  gondolat   vagy  a   belső  meggyőződés
    megnyilvánul. Ez a megnyilvánulás a vallás gyakorlása. Még a
    "vallás   vagy    más   lelkiismereti   meggyőződés   szabad
    megválasztását  vagy   elfogadását"  (Alkotmány   60.§   (1)
    bekezdés első fordulata) is csak azon keresztül tudja védeni
    az  állam,  hogy  az  eszmék  szabad  áramlását  biztosítja.
    Egyrészt    a    gondolat-,    a    lelkiismereti    és    a
    vallásszabadsághoz  való  jog  természete,  másrészt  a  jog
    lehetőségei folytán  is, az  állam  kompetenciája  csakis  a
    meggyőződést   alakító    illetve   kifejező   kommunikációs
    folyamatra  korlátozódhat.   Az  állam   e  helyzetéből   is
    következik semlegessége.

    A   30/1992.(V.26.)AB    határozat    szerint    a    szabad
    véleménynyilvánításhoz való  jog a véleményt annak érték- és
    igazságtartalmára  tekintet  nélkül  védi.  Az  Alkotmány  a
    szabad kommunikációt - az egyéni magatartást és a társadalmi
    folyamatot - biztosítja, s nem annak tartalmára vonatkozik a
    szabad  véleménynyilvánítás   alapjoga.  Mindez  érvényes  a
    vallásszabadságra  is.  A  vallásszabadságnak  szintén  csak
    "külső korlátjai" lehetnek.

    c) Az egyház elválasztása az államtól

    Az  állam  vallási  semlegességét  kifejezetten  előírja  és
    garantálja az  Alkotmány 60.§ (3) bekezdése, amely szerint a
    Magyar Köztársaságban  az  egyház  az  államtól  elválasztva
    működik.

    Az elválasztás  elvéből az  következik, hogy az állam sem az
    egyházakkal, sem valamelyik egyházzal nem kapcsolódhat össze
    intézményesen; hogy  az állam  nem azonosítja magát egyetlen
    egyház tanításával sem; továbbá, hogy az állam nem avatkozik
    be az  egyházak belső  ügyeibe, és  különösen nem  foglalhat
    állást hitbéli  igazságok kérdésében. Mindebből következik -
    ami másrészről az Alkotmány 70/A. §-ából is folyik -, hogy az
    államnak az  egyházakat egyenlőkként kell kezelnie. Mivel az
    állam éppen  azokban a  tartalmi kérdésekben  nem  foglalhat
    állást, amelyek  a vallást  vallássá teszik,  a vallásról és
    egyházról  csak   elvont,  minden   vallásra  vagy  egyházra
    egyaránt  alkalmazható  keretszabályokat  alkothat,  amelyek
    révén ezek  a semleges  jogrendbe illeszkednek,  s  tartalmi
    kérdésekben a  vallások  és  egyházak  önértelmezésére  kell
    hagyatkoznia. Ezért a vallásszabadságnak csakis nem-vallási,
    s így  nem specifikus, hanem mindenkire, illetve bármely más
    késztetésből fakadó,  de  hasonló  cselekvésre  is  érvényes
    korlátjai lehetnek.

    Éppen a  semleges és  általános jogszabályi keretek révén az
    állam  és   egyház  szétválasztása   a  lehető  legteljesebb
    vallásszabadságot biztosítja.

    Az  egyház   elválasztása  az  államtól  másrészt  semmilyen
    befolyással nincs  az államnak arra a kötelességére, hogy az
    Alkotmány  60.§-a   alapján   a   pozitív   és   a   negatív
    vallásszabadságot megkülönböztetés nélkül kell biztosítania.
    A pozitív  és a negatív vallásszabadság egyenrangú: az állam
    egyiket sem  tekintheti alapesetnek, amelyhez képest a másik
    kivétel. Abból,  hogy az  állam maga semleges, nem a negatív
    vallásszabadság,  s   még  kevésbé   a  vallási  közömbösség
    támogatása következik.  Az állam  megszegi a vallásszabadság
    jogából rá háramló kötelezettségét, ha nem azon munkálkodik,
    hogy mindenki számára a tudatos választás legyen lehetséges.

    Az állam  és egyház  elválasztása egymástól  nem jelenti azt
    sem, hogy  a vallás és az egyház sajátosságait az államnak a
    törvényhozás  során   figyelmen  kívül   kell  hagynia.   Az
    Alkotmányból csak  a  vallásszabadság  olyan  korlátozásának
    tilalma   következik,    amely    kizárólag    a    vallásos
    meggyőződésre, illetve a vallásgyakorlásra vonatkozik. Nincs
    azonban akadálya  annak, hogy  a jogalkotó  a vallás  és  az
    egyházak sajátosságait  figyelembe véve alkossa meg azokat a
    jogszabályokat, amelyek  a  vallásszabadság  alapvető  jogát
    érvényre juttatják.

    Az egyház  az adott  vallás és  az állami  jog  számára  nem
    ugyanaz. A semleges állam nem követheti a különböző vallások
    egyház-felfogásait.  Tekintettel   lehet  viszont  mindarra,
    amiben  a  vallási  közösségek  és  az  egyházak  általában,
    történelmüket és  társadalmi szerepüket illetően különböznek
    az  Alkotmány   alapján  létrehozható  (3.§,  63.§, 70/C. §)
    társadalmi          szervezetektől,          egyesületektől,
    érdekképviseletektől. Az  Alkotmány azt  biztosítja, hogy  a
    vallási közösségek  - az egyesülési jog alapján létrehozható
    szervezeti formák  mellett -  szabad  elhatározásuk  szerint
    igénybe  vehetik   az   állami   jog   által   "egyház"-ként
    meghatározott jogi formát is. Az állam e jogintézménnyel van
    tekintettel az  egyházak sajátosságaira,  és teszi lehetővé,
    hogy a  jogrendbe  sajátos  minőségükben  illeszkedjenek.  A
    vallási  közösség   az  általa  választott  jogi  szervezeti
    formának megfelelő  jogállást  nyeri  el;  vallási  közösség
    voltából   fakadó   sajátosságait   ennek   keretei   között
    érvényesítheti.

    Az   állam    és   az    egyház    elválasztásának    módja,
    következetessége,   szigorúsága    minden   ország   sajátos
    történelmi körülményei szerint alakul. Az Alkotmány 60.§ (3)
    bekezdése mai  értelme nem választható el sem az egyházaknak
    a magyar  történelemben betöltött  szerepétől  (beleértve  a
    szekularizáció  lefolyását   is),  sem  jelenkori  tényleges
    működésüktől,  sem   a   folyó   társadalmi   átalakulástól.
    Általános jelenség,  hogy számos,  egykor egyházi  feladat -
    pl. iskolai  oktatás, betegápolás,  szegények segítése  - az
    állam  kötelességévé   vált,  az  egyházak  viszont  szintén
    fenntartották e  tevékenységüket. Ezeken  a  területeken  az
    elválasztás nem  ellentétes az  együttműködéssel,  még ha ez
    rigorózus  garanciák   között   is   folyik.   Az   egyházak
    egyenlőkként való  kezelése szintén  nem zárja  ki az  egyes
    egyházak tényleges társadalmi szerepének figyelembevételét.

    d) Az  állam kötelessége  az  alapvető  jogok  "tiszteletben
    tartására és  védelmére"  (Alkotmány  8.§  (1)  bekezdés)  a
    vallásszabadsággal kapcsolatban  sem merül  ki  abban,  hogy
    tartózkodik   az    egyéni   jogok    megsértésétől,   hanem
    gondoskodnia   kell   a   vallásszabadság   érvényesüléséhez
    szükséges   feltételekről,    azaz   a    vallásszabadsággal
    kapcsolatos értékek  és élethelyzetek  védelméről az  egyéni
    igényektől függetlenül is. (64/1991.(XII.17.)AB határozat.)

    Az állam  semlegessége  a  vallásszabadsághoz   való  joggal
    kapcsolatban   nem    tétlenséget   jelent.    Az   államnak
    kötelessége, hogy  a  vallásos  meggyőződés  kinyilvánítása,
    tanítása és  az  életvitelben  való  követése,  az  egyházak
    működése, s ugyanígy a vallás elutasítása, továbbá a vallási
    meggyőződésről   való    hallgatás   számára   olyan   teret
    biztosítson,  amelyben   a  különböző   felfogások  szabadon
    képződhetnek és  fejlődhetnek,  s  ezen  keresztül  lehetővé
    teszik  az   egyéni  meggyőződés   szabad  kialakítását.  Az
    államnak egyrészt ezt a szabad kommunikációs folyamatot kell
    biztosítania; ez  a kötelessége  a  gondolatszabadsághoz  és
    szabad  véleménynyilvánításhoz   való  jogból   is   adódik.
    Másrészt adott  esetben gondoskodnia kell más alapvető jogok
    védelméről a  vallásszabadsággal szemben  is. Végül magára a
    vallásszabadság jogára  vonatkozó pozitív  szabályozásra  is
    szükség lehet. Az államnak szabályozott kompromisszumot kell
    létrehoznia ott,  ahol eleve az állami szabályozás hoz létre
    olyan helyzetet,  amelyben  a  vallás  és  a  vallástalanság
    szabadsága  egymást   kölcsönösen  korlátozza.  Ilyen  "tér"
    például  a   kötelező  iskolai   oktatás   keretében   folyó
    világnézeti nevelés.

    2.  A   vallásszabadság  érvényesülése  a  kötelező  iskolai
    oktatás területén

    a) Az  Alkotmány kihirdetése  után az Országgyűlés -  a 60.§
    végrehajtásaként   -    megalkotta   a    lelkiismereti   és
    vallásszabadságról, valamint  az egyházakról szóló 1990. évi
    IV. törvényt.  E törvény  5.§-a kimondja,  hogy a  szülőnek,
    gyámnak joga  van ahhoz,  hogy a kiskorú gyermek erkölcsi és
    vallási   neveléséről    döntsön   és    arról   megfelelően
    gondoskodjék. A  17.§ szerint  egyházi jogi személy elláthat
    minden  olyan   nevelési-oktatási   tevékenységet,   amelyet
    törvény nem  tart fenn  kizárólagosan az  állam  számára.  E
    körben az  egyház intézményt  tarthat fenn.  Az állam  által
    fenntartott nevelési  és oktatási  intézményben    pedig  az
    egyház fakultatív tantárgyként vallásoktatást tarthat.

    Ezek a rendelkezések részben végrehajtják az Alkotmány 60.§-
    át, de  nem  elégségesek  az  államnak  a  vallásszabadságra
    vonatkozó kötelességeit  tekintve.  Magyarország  nemzetközi
    egyezményekben ennél többet vállalt.

    Az  Emberi   Jogok  Európai   Egyezménye   Első   kiegészítő
    jegyzőkönyve  2.   cikke  szerint   "Senkitől   sem   szabad
    megtagadni az  oktatáshoz való jogot. Az állam az oktatás és
    tanítás terén  vállalt feladatainak gyakorlása során köteles
    tiszteletben  tartani   a  szülők   vallási  és  világnézeti
    meggyőződésével összhangban lévő oktatáshoz való jogot".

    A Polgári  és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya 18.
    cikk 4.  pontja szerint  az Egyezségokmányban részes államok
    kötelezik magukat  a szülők  és adott  esetben  a  törvényes
    gyámok  ama  szabadságának  tiszteletben  tartására,    hogy
    gyermekeik      vallásos   és   erkölcsi   nevelését   saját
    meggyőződésüknek  megfelelően   biztosítsák.   A   2.   cikk
    értelmében  a   részes  államok   kötelezik  magukat,   hogy
    gondoskodnak olyan  törvényhozási és  egyéb intézkedésekről,
    amelyek az Egyezségokmányban elismert jogok érvényesüléséhez
    szükségesek.

    A gyermek  jogairól szóló,  New Yorkban 1989. november 20-án
    kelt egyezmény  (kihirdette  az  1991.  évi  LXIV.  törvény)
    deklarálja a gyermek jogát a gondolat- és vallásszabadságra,
    és  elismeri   a  szülők   jogát  arra,   hogy  a  gyermeket
    érettségének    megfelelően    e    joga    érvényesítésében
    irányítsák.(14. cikk.)

    b) Az  állam az objektív intézményvédelem körében köteles az
    egyes alapjogok  megvalósításához szükséges  jogszabályi  és
    szervezeti feltételeket  úgy kialakítani,  hogy mind a többi
    alapjoggal  kapcsolatos,   mind  pedig   egyéb   alkotmányos
    feladataira  is   tekintettel  legyen   (64/1991.(XII.17.)AB
    határozat). Így  a vallásszabadság érvényesülési feltételeit
    egyeztetni  kell  azokkal  az  alapjogokkal,  amelyeknek  az
    iskolaügyben  szintén   érvényesülniük  kell.  Mindenekelőtt
    azzal, hogy  az  államnak  ingyenes  és  kötelező  általános
    iskolát kell  működtetnie (70/F. §); a  szülők,  gondviselők
    pedig   kötelesek    kiskorú    gyermekeik    taníttatásáról
    gondoskodni (70/J .§). A szülőket  megilleti az  a jog, hogy
    gyermekeik nevelését  megválasszák. (67.§  (2) bekezdés.) Az
    államnak tiszteletben  kell tartania  és támogatnia  kell  a
    tanszabadságot  és   a  tanítás   szabadságát.  (70/G. § (1)
    bekezdés.)

    Az "állami  iskola" illetve  az "egyházi  iskola" fogalmát a
    határozat a  vallásszabadság különböző  aspektusainak eleget
    tévő iskolatípusok megjelölésére használja. Az állami iskola
    ismérveinek  általában  azok  az  "állam  által  fenntartott
    nevelési és oktatási intézmények" felelnek meg, amelyeket az
    1990. évi  IV. törvény  szóhasználata  (17.§  (2)  bekezdés)
    megkülönböztet azoktól,  amelyekben  "egyházi  jogi  személy
    által  ellátott"  nevelési-oktatási  tevékenység  folyik.  A
    jelenlegi  helyzetben   az  "állami"  és  "egyházi"  iskolák
    alkotmányosan kívánatos szervezeti elkülönítése nem valósult
    meg   mindenütt.    Az   átmeneti   megoldások   előrelépést
    jelenthetnek a  teljes szervezeti  elkülönülés  irányába.  A
    határozat ennek  megfelelően az  "állami", illetve "egyházi"
    iskolát a  vallásszabadság jogából fakadó eltérő alkotmányos
    követelmények szerint  különbözteti meg.  Az "állami"  és az
    "egyházi" iskola  közötti különbség  az, hogy  bár mindkettő
    köteles  az   ismeretek  objektív,  toleráns  és  a  tanulók
    lelkiismereti szabadságát  tiszteletben tartó közvetítésére,
    az egyházi  iskola valamely vallás tanaival azonosul, míg az
    állami  iskola   ezt  nem   teheti  meg,  vallási  tanítások
    igazságáról nem  foglalhat állást,  azaz vallási kérdésekben
    semlegesnek kell  lennie. E  megkülönböztetés  szempontjából
    nincs  döntő  jelentősége  az  állam  és  az  önkormányzatok
    közötti feladatmegosztásnak;  mint ahogy  a  jelen  átmeneti
    helyzetben annak  sincs, hogy  az egyházi  iskolát  valamely
    egyház, egyesület  vagy más  tartja-e fenn.  Tehát ugyancsak
    nem  "állami   iskola"  az,  amelyet  ugyan  az  állam  vagy
    önkormányzat tart  fenn, de  amelyben  az  állam  vallásilag
    elkötelezett nevelést  engedélyezett; ha  a vallásos nevelés
    csupán egyes  osztályokban folyik,  ezekre nem vonatkozik az
    állami  iskola   vallási  semlegességének   követelménye.  A
    határozatban    az     "egyházi"    iskoláról    kifejtettek
    értelemszerűen vonatkoznak  minden olyan  iskolára, amelyben
    valamely  világnézetnek   elkötelezett  nevelés   folyik.  A
    határozat  az   ilyen  iskolákat   az  egyháziakkal   együtt
    "elkötelezett iskolának"  is nevezi, megkülönböztetve őket a
    "semleges" állami iskolától.

    Az államnak  vallási kérdésekben  semlegesnek  kell  lennie.
    Ezért az  állami iskolának  szintén semlegesnek kell lennie.
    Az állam  ugyanis ezekkel  a mindenki  számára  nyitva  álló
    iskolákkal valósítja  meg  a  művelődéshez  való  jogot,  és
    biztosítja az  iskolakötelezettség feltételét. A semlegesség
    azt követeli  meg, hogy  iskolái tantervét,  szervezetét  és
    felügyeletét az  állam úgy  alakítsa ki, hogy a tanulóknak a
    vallási illetve  világnézeti  információkat  és  ismereteket
    "tárgyilagosan, kritikusan és pluralista módon közvetítsék".
    Az állami  iskola nem  folytathat olyan  oktatást,  amely  a
    szülők  (és   a  gyermek)   meggyőződése   figyelmen   kívül
    hagyásának  minősülhetne.   (Ld.  az  Emberi  Jogok  Európai
    Bíróságának ítéletét  a Kjeldsen,  Busk, Madsen  és Pedersen
    ügyben, 1976  december 7.) Ezek a feltételek felelnek meg az
    állami iskolák  tekintetében annak a követelménynek, amelyet
    az  Alkotmánybíróság   a  monopolhelyzetben   lévő  országos
    közszolgálati  rádióra   és  televízióra  határozott  meg  a
    véleményszabadság érvényesülése érdekében. Az erre vonatkozó
    szervezeti    megoldások  ugyanis  akkor  alkotmányosak,  ha
    elvileg  képesek   biztosítani   a   társadalomban   meglévő
    vélemények teljes körű, kiegyensúlyozott arányú és valósághű
    kifejezésre jutását (37/1992.(VI.10.)AB határozat).  Ezek az
    ismérvek az  állami iskolákra  is megfelelően  érvényesek. A
    semleges állami iskola tehát nem lehet elkötelezett egyetlen
    vallás vagy  világnézet  mellett  sem,  hanem  a  szabad  és
    megalapozott  választás   lehetőségét  kell   nyújtania.   A
    világnézeti  ismeretek  teljes körű, kiegyensúlyozott arányú
    és tárgyilagos tanításának az iskola működése egészében kell
    megvalósulnia.  Tárgyilagos  tanítás  esetén  az  állam  nem
    kényszeríthet  egyetlen   tanárt  sem   arra,   hogy   saját
    meggyőződését elhallgassa.

    A  semleges  állami  iskolával  azonban  az  állam  még  nem
    merítette   ki    kötelességét,   hogy    "gondoskodjék    a
    vallásszabadság érvényesüléséhez szükséges feltételekről". A
    szülőknek  joguk   van  arra,   hogy  gyermekük  választásuk
    szerinti egyházi  iskolába járjon; s joguk van arra is, hogy
    ne kelljen vallási vagy lelkiismereti meggyőződésétől eltérő
    irányultságú  iskolába  járnia.  Erre  -  a  szülői  vezetés
    korlátjain belül - a gyermeknek is joga van.

    A  szülő   választási  jogának   az  állam  intézményvédelmi
    kötelezettsége felel meg. Az állam nem tagadhatja meg a jogi
    lehetőségét  annak,   hogy  akár   vallásos,  akár   ateista
    elkötelezettségű iskolák  jöjjenek létre; az ehhez szükséges
    jogszabályokat meg  kell  alkotnia.  Az  állam  azonban  nem
    köteles nem-semleges  iskolákat felállítani.  Ha viszont  az
    egyház vagy  a szülők  elkötelezett iskolát  alapítottak  és
    működtetnek, az állam támogatni köteles őket olyan arányban,
    amennyiben ezek  az intézmények  állami feladatot  vállaltak
    át; illetve  nem tagadhatja  meg az állam a támogatást akkor
    sem, ha  más, összehasonlítható, világnézetileg elkötelezett
    intézményt  már   támogat,  s  a  megkülönböztetésnek  nincs
    alkotmányos indoka.

    Ha nincs  is joga  a szülőnek  arra, hogy  az állam  a szülő
    kívánsága szerinti világnézetű iskolát nyisson, az a védelmi
    joga megvan, hogy ne legyen köteles vallási vagy világnézeti
    meggyőződésével  ellentétes  iskolába  járatni  a  gyerekét.
    Hasonlóképpen  ahhoz,   ahogy  azt   az  Alkotmánybíróság  a
    lelkiismereti  szabadsággal   kapcsolatban  kifejtette,   az
    államnak nemcsak  az ilyen  kényszertől  kell  tartózkodnia,
    hanem ésszerű  keretek között  az alternatív  magatartást is
    lehetővé kell  tennie. Nem  alkotmányellenes, ha  ez  utóbbi
    érdekében az,  aki lelkiismerete  szerint kíván  cselekedni,
    olyan   áldozatra    kényszerül,   amely   nem   aránytalan.
    (64/1991.(XII.17.)AB határozat.)

    Mindenfajta   elkötelezett    iskolának   a    lelkiismereti
    szabadságot  kielégítő   alternatívája  a   semleges  állami
    iskola. Bármely  meggyőződéssel is  semleges iskolába  járni
    sokkal  kisebb   lelkiismereti  terhet   jelent  (ha   teher
    egyáltalán), mint eltérő, sőt ellentétes elkötelezettségűbe.
    Azok  számára   tehát,   akik   nem   kívánnak   egy   adott
    elkötelezettségű iskolába  járni, az  államnak nem  csupán a
    jogi  lehetőséget  kell  megadnia  a  lelkiismeret  szerinti
    magatartásra,  hanem   ténylegesen  lehetővé   kell   tennie
    semleges állami iskola igénybevételét.

    c)  Sérti-e   ezeket  az  elveket  az  Etv.  azzal,  illetve
    alkotmányellenes mulasztás-e  az, hogy  nem biztosít  minden
    településen semleges állami iskolát?

    Az államnak  a fentiek  értelmében ott  is, ahol  az  eddigi
    iskola épületét  (vagy az  iskolák nagyobb  részét)  egyházi
    tulajdonba adja,  azok számára,  akik nem  kívánnak  egyházi
    iskolába járni
    -  tényleges  alternatívát  kell  biztosítania  azzal,  hogy
    semleges iskola látogatását lehetővé teszi,
    - e  semleges iskola  igénybevétele nem  jelenthet  számukra
    aránytalan terhet.

    E feladatát azonban az állam nem láthatja el úgy, hogy azzal
    az egyházi  iskolát választók vallásszabadságát sérti. Mivel
    az egyházi  ingatlanok  tulajdonba  adása  a  funkcionalitás
    elvén  nyugszik,   az  épület  a  vallásgyakorlás  tényleges
    igényeit elégíti  ki; az  adott  esetben  többnyire  egyházi
    iskola  váltja   föl  az  állami  iskolát.  Nem  az  egyházi
    tulajdonba adás  törvényi megtiltása,  s ezáltal  a vallásos
    nevelést  kívánók  alapvető  jogának  korlátozása  tehát  az
    alkotmányos megoldás,  hanem az  állam pozitív cselekvése az
    egyházi iskolát  elutasító szülők és gyermekek lelkiismereti
    és vallásszabadságának  biztosítására. (Jogkorlátozás  akkor
    lenne elfogadható,  ha ez  akár a  pozitív, akár  a  negatív
    vallásszabadság érvényesüléséhez  elkerülhetetlen lenne.  Az
    állam azonban  mindig képes  semleges iskolát  rendelkezésre
    bocsátani.)

    Az eddigi  állami iskola  épületének  átadása  az  egyháznak
    iskola  céljára   jogilag  nem   a  semleges  állami  iskola
    megszüntetését  jelenti.   Az  1991.  évi  XX.  törvény  (az
    önkormányzati hatásköri törvény) 100.§ (2) bekezdése szerint
    a helyi önkormányzat a kötelező feladatot ellátó intézményét
    akkor  szüntetheti   meg,  szervezheti   át,  ha   az  adott
    tevékenységről,   szolgáltatásról    továbbra   is    azonos
    színvonalon gondoskodik.  Az Etv.  2.§ (1) bekezdése szerint
    pedig az  ingatlanátadás az  egyház  tényleges  tevékenysége
    szerint szükséges  mértékben és  időben történik, figyelembe
    véve az  állami, a helyi önkormányzati feladatok ellátásához
    nélkülözhetetlen tárgyi  feltételeket és  a  költségvetésből
    juttatott pénzügyi fedezetet.

    Mindkét  törvényi   rendelkezés  azt   biztosítja,  hogy  az
    ingatlanátadás   folytán   az   önkormányzati   feladat   ne
    szenvedjen  csorbát.  Az  Alkotmánybíróság  rámutat  azonban
    arra, hogy funkciómegőrzés az iskola egyházi iskolaként való
    tovább-működésével nem  teljesülhet.  Az  iskola  nem  lehet
    semleges  és   vallásos   szellemű   egyszerre;   hiszen   a
    világnézeti nevelés mindkét féle iskola  - minden  iskola  -
    lényegéhez tartozik. Ezért az iskolaügyben a tulajdonba adás
    fent idézett törvényi feltételein túl a csereingatlanra és a
    kártalanításra jogot  adó rendelkezések jelentik a garanciát
    a semleges  állami iskola további működésére. Az állam és az
    önkormányzat éppen úgy köteles gondoskodni a semleges állami
    iskolát választó  gyermekek iskoláztatásáról,  mint ahogy az
    ingatlanátadás nélkül  is köteles  lenne, még akkor is, ha a
    tanulók létszáma alacsony.

    Az, hogy  az egyházi  iskolát választók számára az állam nem
    köteles  iskolát  létesíteni  vagy  működtetni,  az  egyházi
    iskolát  elutasítók  számára  azonban  állami  iskolát  kell
    rendelkezésre bocsátania,  még nem elégíti ki teljesen azt a
    követelményt, hogy  a semleges  iskolát választóktól várható
    el kisebb  áldozat. Maga  a semleges  iskola látogatása  sem
    jelenthet az  e jogukkal  élőknek aránytalan  terhet. Csak a
    konkrét  eset  körülményei  alapján  dönthető  el,  hogy  mi
    minősül aránytalan tehernek.

    Az Etv.  a tárgyához tartozó körben elegendő garanciát nyújt
    arra, hogy az egyház részére történő ingatlanátadások - ha a
    törvényt betartják - ne sértsék az egyházi iskolát elutasító
    szülők  és  gyermekek  vallásszabadsághoz  és  lelkiismereti
    szabadsághoz való  jogát. Az  Alkotmánybíróság ezért az Etv.
    alkotmányellenességének  ez   okból   való   megállapítására
    irányuló indítványt elutasítja.

                                 B)

                                II.

    Az indítványok  azt állítják,  hogy az  Etv.  ellentétes  az
    Alkotmány  60.§  (4)  bekezdésével,  mert  nem  a  jelenlévő
    képviselők  kétharmadának   szavazatával   hozták   meg.   A
    kétharmados  többség   az  indítványozók   szerint  nem   "a
    lelkiismereti   és   vallásszabadságról    szóló    törvény"
    elnevezésű törvény  meghozására, hanem  a  lelkiismereti  és
    vallásszabadságra  mint  törvényhozási  tárgyra  vonatkozik,
    amely  magába   foglalja  a  vallásszabadság  intézményeivel
    kapcsolatos szabályozást.  Mivel az  Etv. "a vallásszabadság
    intézményi keretének vagyoni viszonyait alapvetően és azokat
    hosszú évtizedekre  meghatározóan  rendezi",  elfogadása  az
    indítványozók szerint kétharmados többséget igényelt volna.

    1.  Az   Alkotmánynak  az   1989.   évi   XXXI.   törvénnyel
    megállapított szövege  bevezette az "alkotmányerejű törvény"
    fogalmát. Az  1989. október  23-án hatályba lépett Alkotmány
    24.§    (3)     bekezdése    értelmében     az     Alkotmány
    megváltoztatásához,  az   Alkotmányban  meghatározott  egyes
    döntések meghozatalához, továbbá az alkotmányerejű törvények
    megalkotásához az  országgyűlési képviselők  kétharmadának a
    szavazata szükséges.  A 8.§  (2) bekezdése  szerint alapvető
    jogokra és  kötelességekre vonatkozó  szabályokat  kizárólag
    alkotmányerejű  törvény   állapíthat  meg.   Mint  az  akkor
    hatályos normaszövegből is kitűnik, e törvények meghozásának
    formai feltételeit  tekintve nem volt különbség az Alkotmány
    és az  alkotmányerejű törvények között. Sőt, tartalmilag, az
    1989. évi XXXI. törvény indokolása szerint az alkotmányerejű
    törvények "az  Alkotmánnyal együtt  alkotják a magyar közjog
    jogszabályanyagának legfelsőbb  szintjét". Az alkotmányerejű
    törvény az  Alkotmány "tehermentesítését"  szolgálja  azzal,
    hogy nem  terheli az Alkotmányt államjogi szempontból fontos
    részletszabályokkal. Az  Alkotmánybíróság  4/1990.(III.4.)AB
    határozatával, az  akkor hatályos  Alkotmány  koncepciójának
    megfelelően kimondta, hogy az alkotmányerejű törvénnyel való
    szabályozás   követelménye   arra   való   tekintet   nélkül
    érvényesül, hogy az alapvető jogokra és kötelességekre nézve
    milyen jellegű  szabályról van  szó; nem  lehet e  szabályok
    "iránya  "  vagy  "jellege"  szerint  különbséget  tenni  az
    "egyszerű"  illetve   az  alkotmányerejű   törvénnyel   való
    szabályozás között: az utóbbi minden esetben kötelező.

    1990 júniusában azonban az Alkotmányt módosító 1990. évi XL.
    törvénnyel a  helyzet alapvetően  megváltozott. Megszűnt  az
    alkotmányerejű törvény  kategóriája. Az  Alkotmány új, ma is
    hatályos 8.§  (2) bekezdése  szerint az  alapvető jogokra és
    kötelességekre vonatkozó  szabályokat törvény állapítja meg.
    Megszűnt  az   alapvető  jogok  minősített  törvénnyel  való
    szabályozásának kizárólagossága  is. Egyes  alapjogok  azóta
    egyszerű többséggel  elfogadott  törvénnyel  szabályozhatók.
    Számos alapvető jog esetében viszont az a rendelkezés lépett
    a kizárólag alkotmányerejű törvénnyel lehetséges szabályozás
    helyébe, hogy  az adott  alkotmányi szakaszban  szabályozott
    jogról vagy  kötelezettségről,  illetve  intézményről  szóló
    törvény elfogadásához  a jelenlévő  országgyűlési képviselők
    kétharmadának szavazata szükséges.

    A  hatályos   rendszer   elvileg   különbözik   a   korábbi,
    alkotmányerejű   törvényeket    ismerő    rendszertől.    Az
    alkotmányerejű törvények  valamennyi alapvető jogra, továbbá
    ezek     bármely     szabályozására     a     kizárólagosság
    kötelezettségével   vonatkoztak.    Az   Alkotmány   és   az
    alkotmányerejű  törvények   egyfelől,  illetve  az  egyszerű
    többséggel elfogadható  törvények másfelől,  tartalmilag  és
    formailag is tiszta hierarchikus rendet alkottak.

    Amióta  azonban  a  hatályos  Alkotmány  egyes  alapjogokról
    hozandó  törvényekre   kétharmados  többséget  írt  elő,  az
    alkotmányos alapjogok  között  többféle,  egymást  nem  fedő
    fontossági  rend   is   megállapítható.   Nem   szerepel   a
    minősített  törvények   között  a   legfontosabb   alapjogok
    szabályozása: sem  az élethez  és az emberi méltósághoz való
    jog,  sem  a  jogképesség,  sem  a  személyes  szabadság  és
    biztonság - köztük a szabadságtól való megfosztás - alapvető
    garanciái. Hiányzik  közülük a bírósági eljáráshoz, valamint
    a jogorvoslathoz  való jog;  ugyanígy  hiányoznak  az  elemi
    büntetőjogi biztosítékok:  az ártatlanság vélelme, a védelem
    joga, a  nullum crimen  és nulla  poena sine  lege elve  is,
    továbbá nem  tartozik közéjük  a tulajdonjog sem. Mindezek a
    jogok tehát egyszerű többséggel szabályozhatók. Az Alkotmány
    8.§ (4)  bekezdésében különleges  garanciával  (azzal,  hogy
    gyakorlásuk   szükségállapot    idején   sem   korlátozható)
    megkülönböztetett  jogok  közül  is  csupán  háromhoz  járul
    kétharmados törvény  (vallásszabadság,  nemzeti  és  etnikai
    kisebbségek jogai,  állampolgárság  -  60,  68,  69.§),  míg
    többségükhöz elég  az egyszerű  többséggel meghozott törvény
    (54-56.§,  57.§  (2)-(4)  bekezdés,  66.,  67.,  70/E. §). A
    jelenlegi kétharmados  kiemelés nem  állapít  meg  tehát  az
    alapjogok között  elvileg megalapozott  hierarchiát; pusztán
    politikai  fontosságukat   jelzi  az   alkotmánymódosításban
    megállapodó politikai erők számára.

    A fent  vázolt  elvi  változás  miatt  nem  alkalmazható  az
    Alkotmánybíróságnak    az     alkotmányerejű    törvényekkel
    kapcsolatban   kifejtett   álláspontja   (4/1990.(III.4.)AB,
    5/1990.(IV.9.)AB határozatok)  a hatályos  Alkotmány szerint
    kétharmados többséget kívánó törvényekre.

    2. Az  Alkotmány 60.§ (4) bekezdése szerint "a lelkiismereti
    és  vallásszabadságról   szóló   törvény   elfogadásához   a
    jelenlévő országgyűlési  képviselők kétharmadának  szavazata
    szükséges". Az  Alkotmány szóhasználata minden "kétharmados"
    előírásnál  azonos,   azaz   az   illető   alapjogról   vagy
    intézményről  szóló   törvény  elfogadásához   írja  elő   a
    minősített  többséget.   Ez   a   megfogalmazás   lényegesen
    különbözik az  Alkotmány 8.§  (2)  bekezdésének  szövegétől,
    amely  szerint   "az  alapvető   jogokra  és  kötelességekre
    vonatkozó  szabályokat   törvény   állapítja   meg".   Tehát
    nyelvtani értelmezéssel  nem lehet arra az eredményre jutni,
    hogy "a  vallásszabadságra vonatkozó  szabályokat" állapítja
    meg  kétharmados   törvény,  azaz   a  vallásszabadság  mint
    törvényhozási    tárgy     csak    minősített     többséggel
    szabályozható.

    Az Országgyűlés természetesen maga határozza meg, hogy miről
    alkot törvényt.  Alkotmányossági kérdés  csak az lehet, hogy
    milyen tárgyban  írja elő  az Alkotmány  a törvényi szintet,
    illetve a minősített többséggel hozott törvényt.

    Az Alkotmánybíróság  64/1991.(XII.17.)AB határozata  szerint
    az alapjog nem minden vonatkozásában törvényhozási tárgy. Az
    Alkotmánybíróság  megállapította,   hogy  "nem   mindenfajta
    összefüggés az  alapjogokkal követeli  meg a törvényi szintű
    szabályozást. Valamely  alapjog tartalmának meghatározása és
    lényeges  garanciáinak   megállapítása   csakis   törvényben
    történhet, törvény  kell továbbá  az  alapjog  közvetlen  és
    jelentős korlátozásához  is. Közvetett és távoli összefüggés
    esetében azonban  elegendő a  rendeleti szint is. Ha nem így
    lenne, mindent  törvényben kellene  szabályozni."  Ebből  az
    Alkotmánybíróság  azt  a  következtetést  is  levonta,  hogy
    "mindig csak  a konkrét szabályozásról állapítható meg, hogy
    - az  alapjoggal való  kapcsolata intenzitásától  függően  -
    törvénybe kell-e foglalni vagy sem".

    Nyilvánvaló, hogy  a  kétharmados  törvényre  sem  tartozhat
    kötelezően  több,   mint  általában  a  törvényre,  azaz  az
    érintett  alapjog   tartalma,  lényeges  garanciái,  illetve
    közvetlen és  jelentős korlátozása.  Kérdés azonban,  hogy e
    jogok  esetében   mindent   minősített   törvénnyel   kell-e
    szabályozni, amihez  az Alkotmány egyébként törvényi szintet
    követel meg.

    Az Alkotmány  egyes esetekben nem csupán azt mondja ki, hogy
    az illető  alapjogról szóló  törvényt a jelenlévő képviselők
    kétharmadának szavazatával  kell elfogadni,  hanem külön  is
    megnevez az  illető  alapjoggal  összefüggő  egyes  témákat,
    amelyekről kétharmados  törvényt kell  hozni. Így a 61.§ (3)
    bekezdése  szerint   a  sajtószabadságról   szóló   törvényt
    minősített  többséggel   kell  megalkotni.  A  (4)  bekezdés
    azonban meghatároz négy tárgyat a tömegkommunikáció köréből,
    amelyhez szintén  kétharmados törvényt  követel meg. Hasonló
    technikai  megoldás  található  az  államszervezetet  érintő
    kétharmados  előírások   között  is.   "A   fegyveres   erők
    feladatairól és  a rájuk  vonatkozó  részletes  szabályokról
    szóló   törvény",    ugyanígy   "a    rendőrségről   és    a
    nemzetbiztonsági   tevékenységgel    összefüggő    részletes
    szabályokról szóló törvény" kétharmados (40/A. §.). Ugyanígy
    kétharmados többség  szükséges az  egyesülési  jogról  szóló
    törvény elfogadásához  (63.§). A 40/B. § (4) bekezdése mégis
    külön  rendelkezik   arról,  hogy  a  fegyveres  erők  és  a
    rendőrség  tényleges   állományú  tagjainak   pártban   való
    tevékenysége    csak    minősített    többségű    törvénnyel
    korlátozható.

    Ha az  illető  alapjogok  szabályozásának  a  törvényhozásra
    tartozó  része  a  maga  összességében  kétharmados  törvény
    tárgya  lenne,  nem  volna  értelme  az  említett  résztémák
    minősített  szintre  emelésének.  Például  a  sajtószabadság
    nemcsak a  nyomtatott sajtóra vonatkozik, hanem a rádióra és
    televízióra is. Nem lehet vitás, hogy a szervezeti garanciák
    is  azok   közé  a   "lényeges  garanciák"  közé  tartoznak,
    amelyeket törvényben (legalább egyszerű többségű törvényben)
    kell szabályozni  az egész  sajtóra nézve, de ezekből csak a
    (4) bekezdésben  említettek tartoznak kötelezően kétharmados
    törvényre.  Ha   a  fegyveres  erők  kétharmados  "részletes
    szabályai" valóban  minden, törvényre tartozó részletkérdést
    felölelnének -  márpedig a  hivatásos állomány pártpolitikai
    tevékenysége törvényben  szabályozandó  -,  nem  kellene  az
    Alkotmánynak  külön   előírnia,  hogy  ennek  korlátozásához
    kétharmados többség  kell. Ugyancsak nem kellene kétharmados
    többséget  előírni   ehhez  a   szabályhoz,  ha   a   pártok
    működéséről   szóló   törvény   kétharmadossága,   vagy   az
    egyesülési   jogról   szóló   törvény   kétharmadossága   az
    egyesülési   jogra   vonatkozó   összes   törvényi   szintet
    megkövetelő szabályra kiterjedne.

    Az  Alkotmány   szövegéből  és   szerkezetéből   tehát   nem
    következik,  hogy   csakis  kétharmados  törvénnyel  lehetne
    rendelkezni azon alapjogok minden vonatkozásáról, amelyekről
    szóló törvényhez az Alkotmány minősített többséget ír elő.

    Nem  támogatja   ezt  a   nézetet   a   minősített   többség
    funkciójának vizsgálata  sem. Mind az alkotmányerejű törvény
    feltétlen megkövetelése  minden,  az  alapjogokra  vonatkozó
    szabályozáshoz,     mind     a     jelenlegi,     nemzetközi
    összehasonlításban is  példátlan számú  minősített  többségű
    törvény a  rendszerváltás sajátos  politikai  körülményeiben
    gyökerezett. A  hatályos Alkotmány kifejezi azt a szándékot,
    hogy bizonyos  alapintézmények és bizonyos - főleg politikai
    - alapjogok szabályozása széleskörű megegyezéssel történjék.
    Ez  a   cél  megvalósul,   ha  -   az  Alkotmány  szövegének
    megfelelően -  az illető  intézményről vagy alapjogról szóló
    törvényt  kétharmados   szavazataránnyal  fogadják   el.   A
    parlamentarizmus  lényegével  ellenkezne  azonban  az  olyan
    értelmezés, amely  kizárná az egyszerű többséget abból, hogy
    az illető  alapjogokra vonatkozóan - a kétharmados törvényre
    tartozó  koncepcionális   kérdéseken   kívül   -   politikai
    elképzeléseinek  megfelelően  rendelkezzék:  végrehajtásukat
    szabályozza,   további   garanciákat   építsen   ki,   saját
    koncepciója  szerint   igazítsa  érvényesülésüket  az  adott
    körülményekhez.  Az   alapjogok  védelme   és  érvényesülése
    szenvedne a  parlamentáris elveken  nyugvó Alkotmány alapján
    megindokolhatatlan  korlátozást,   ha  minden   változás  és
    továbbfejlesztés, illetőleg  a szabályozási  koncepciót  nem
    meghatározó részgarancia kétharmados többséghez lenne kötve.
    Hiszen a  garanciák bővítésének adott módja is ellenkezhet a
    kisebbség politikai érdekeivel vagy az illető jogról vallott
    nézeteivel. Az  Alkotmánybíróság  emlékeztet  arra,  hogy  a
    parlamentáris  rendszer   működőképességét,  ezen  belül  az
    Országgyűlés döntéshozatali  képességének  megőrzését  és  a
    szilárd és  hatékony kormányzást már eddigi gyakorlatában is
    ügydöntőnek  tekintette   (3/1991.(II.7.)AB  határozat).  Az
    önkormányzatokról   szóló    törvény   tartalmával   és   az
    önkormányzati alapjogok korlátozásával kapcsolatban pedig az
    Alkotmánybíróság  gyakorlata   úgy  szilárdult   meg,   hogy
    különböztet a  kétharmados törvényre  tartozó, a szabályozás
    irányát meghatározó  szabályok és  az azokkal nem ellentétes
    részletszabályok között, s csak az előbbiekre nézve követeli
    meg a minősített többséget.
    (Lásd alább a IV. pontban.)

    A kérdést  véglegesen nem  oldja meg  az, ha az Országgyűlés
    esetenként  határoz   arról,  mit  vesz  fel  a  kétharmados
    többségű törvénybe.  Ha ugyanis  egyszerű többség  dönti  el
    ezt, azok,  akik szerint kétharmados törvényt kellene hozni,
    az  Alkotmánybíróság   értelmezését  kérik;  ha  kétharmados
    szavazatarány kellene  ehhez a döntéshez, vita esetén ez nem
    jönne létre. Parlamenti képviselőcsoportok több indítványban
    kérték már  az Alkotmánybíróságtól az Alkotmány értelmezését
    a tekintetben, hogy   az  illető   alapjogról  szóló  minden
    törvényi rendelkezés,  vagy csupán  az arról  szóló  törvény
    kétharmados-e; s  ezen kívül számos indítvány állította egy-
    egy törvény  alkotmányellenességét azon  az alapon,  hogy az
    illető  törvényt   minősített   többséggel   kellett   volna
    meghozni.

    Az  Országgyűlés   ezeket  a  vitákat  alkotmánymódosítással
    döntheti el.  A  másik  lehetőség  az  Alkotmány  mindenkire
    kötelező értelmezése,  amely az  Alkotmánybíróság hatásköre.
    Az  Alkotmánybíróság   határozatban  értelmezte,   hogy  "az
    alapvető  jogokra  és  kötelességekre  vonatkozó  szabályok"
    közül mely  ismérvek alapján  kell megkülönböztetni  azokat,
    amelyeket  az   Alkotmány  8.§   (2)  bekezdése   értelmében
    törvényben    kell     megállapítani    (64/1991.(XII.17.)AB
    határozat). Hasonló  értelmezésre van szükség és lehetőség a
    minősített,  illetve   az  egyszerű   többséggel  elfogadott
    törvényben meghatározandó rendelkezések elkülönítésére.

    Az Alkotmánybíróság  a fentiek  alapján úgy  foglalt állást,
    hogy a minősített többség követelménye nem minden, az illető
    alapjogra vonatkozó  törvényi rendelkezésre  nézve áll fenn.
    Az alapjogra  vonatkozó  szabályok  között  vannak  olyanok,
    amelyek kétharmados  törvényre tartoznak,  s vannak olyanok,
    amelyek egyszerű  többséggel alkotott  törvényre; ez  a  két
    csoport tartalmi ismérv alapján elhatárolható.

    A minősített  többséggel megalkotandó törvények köre formai,
    eljárási ismérvekkel nem határozható meg teljes körűen.

    A  kétharmados  törvényeket  az  Alkotmány  csupán  eljárási
    szempontból,   a    meghozatalukhoz   szükséges   minősített
    többséggel különbözteti  meg az  alapvető jogokra  vonatkozó
    egyéb  törvényektől;   a  minősített  törvény  a  jogforrási
    hierarchiában nem  áll a többi törvény felett. A kitűntetett
    eljárás   azonban    alkotmányos   követelmény   a   törvény
    módosításakor is.  Az  ennek  megfelelő  eljárási  szempontú
    értelmezés meghatározhatja  a minősített  törvények  körének
    formális  ismérveit,   mint  például  azt,  hogy  az  illető
    törvényt   az   adott   alkotmányi   rendelkezés   közvetlen
    végrehajtásaként kell  megalkotni, s  címében is utalni kell
    az  Alkotmány   erről  szóló  rendelkezésére.  Ez  megoldást
    jelenthet azon  alapjogok tekintetében,  ahol a  kétharmados
    törvényt  már   elfogadta  az   Országgyűlés,   azaz   annak
    tartalmában  megegyezett.  Az  Alkotmánybíróság  értelmezése
    szerint ezzel azt is eldöntötte a törvényhozó, hogy az adott
    alapjogra vonatkozó  rendelkezések  közül  melyeket  kellett
    minősített törvénnyel  elfogadni. Itt  további értelmezésnek
    kizárólag abban  a  kérdésben  van  helye,  hogy  az  illető
    alapjogra vonatkozó,  későbbi, egyszerű többségű törvény nem
    módosítja-e az  alapjogról szóló  kétharmados törvényt, azaz
    nem kerüli-e  meg az  ahhoz  szükséges  eljárási  feltételt.
    Ennek  eldöntéséhez  azonban  -  hacsak  nem  nyilvánvaló  a
    módosítás -  már a kétharmados illetve az egyszerű törvények
    körét elválasztó  tartalmi ismérv kell. Ugyanerre a tartalmi
    ismérvre van  szükség  ahhoz,  hogy  a  kétharmados  törvény
    megalkotása előtt  is eldönthető legyen, az illető alapjogra
    vonatkozó rendelkezés meghozható volt-e egyszerű törvényben.

    Tekintettel arra,  hogy a  hatályos Alkotmány rendszerében a
    kétharmados törvények köre nem vezethető vissza elvi alapra;
    hogy  ezek   a  törvények  nem  foglalnak  el  a  jogforrási
    hierarchiában megkülönböztetett  helyet, hanem  az Alkotmány
    szerint minden  - bármilyen  szavazataránnyal  meghozandó  -
    törvény  egyenrangú;   továbbá  arra,   hogy  a  kétharmados
    szótöbbséggel alkotott  törvények funkcióját a parlamentáris
    rendszer   egészébe    helyezve    kell    értelmezni,    az
    Alkotmánybíróság   értelmezése    szerint   a    kétharmados
    szótöbbséggel  megalkotandó   törvények  alkotmányos   célja
    megvalósul akkor, ha ezekkel a törvényekkel kapcsolatban azt
    a tartalmi  követelményt  támasztja,  hogy  azok  az  illető
    alapjog szabályozásának  irányát  határozzák  meg.    Minden
    egyes alapjog  esetében külön  kell megítélni, hogy valamely
    törvény az  alapjog érvényesítésének  és védelmének  irányát
    állapítja-e meg,  vagy olyan  részletszabályokat  tartalmaz,
    amelyek azt nem határozzák meg.

    Mindezek alapján  az Alkotmánybíróság  megállapította,  hogy
    ott, ahol  az Alkotmány  valamely alapjogról  szóló  törvény
    elfogadásához   a    jelenlévő   képviselők    kétharmadának
    szavazatát írja  elő, a  minősített többség követelménye nem
    az   illető    alapjog   bármely   törvényi   szabályozására
    vonatkozik, hanem  csakis az  adott  alkotmányi  rendelkezés
    közvetlen  végrehajtásaként   megalkotott  törvényre.  Ez  a
    törvény az  illető alapjog  érvényesítésének  és  védelmének
    irányát határozza meg.

    Valamely  alapjogról  szóló  törvényhez  minősített  többség
    előírása   nem    zárja   ki,   hogy   az   illető   alapjog
    érvényesítéséhez   szükséges   részletszabályokat   egyszerű
    többségű  törvény  határozzon  meg.  Az  Alkotmány  előírása
    szerint minősített  többséggel megalkotott törvényt egyszerű
    többséggel hozott törvénnyel módosítani nem lehet.

    Az alapvető  jogokra és  kötelességekre vonatkozó  szabályok
    közül  -   az  Alkotmány  8.§  (2)  bekezdése  értelmében  -
    törvénynek  kell   megállapítania  az   alapjog  tartalmának
    meghatározását, lényeges  garanciáit, illetőleg  az  alapjog
    közvetlen és jelentős korlátozását.

    3. Az  Alkotmány  60.§  (4)  bekezdésében  meghatározott,  a
    lelkiismereti  és   vallásszabadságról  szóló   törvényt  az
    Országgyűlés az előírt kétharmados többséggel megalkotta: ez
    az 1990.  évi IV. törvény. Az Etv. alkotmányos létrejöttéhez
    elegendő volt  az egyszerű  többség is.  Noha a  szabályozás
    csupán egyes  egyházakra vonatkozik,  egyrészt azért, mert a
    vallásgyakorlás     szabadságára      vonatkozó     lényeges
    biztosítékokról rendelkezik, másrészt mert az önkormányzatok
    tulajdonjogát érinti  és kisajátításról  is  szól,  törvényi
    szintet igényel.  Az Etv.  rendelkezései a  lelkiismereti és
    vallásszabadságról   szóló    1990.   évi   IV.   törvényben
    lefektetett  koncepcióval  nem  állnak ellentétben, hanem  a
    vallásszabadság megvalósításának további  garanciáját hozzák
    létre.  A   minősített  többség  hiánya   miatt  a   törvény
    alkotmányellenessége  megállapítására   irányuló  indítványt
    ezért az Alkotmánybíróság elutasította.

                                 C)

                                III.

    Az indítványok  szerint  az  Etv.  ellentétes  az  Alkotmány
    70/A. §-ával, mert különböztet a  kárpótolt  egyházak  és  a
    többi  egyház,   illetve  más,   hasonló  tulajdoni  károkat
    szenvedett szervezetek  között. Az Etv. az egyházak vagyonát
    alkotmányellenesen  reprivatizálja.

    1. Az  Etv. preambuluma  szerint a törvénynek két célja van:
    "az  elkövetett   súlyos  jogsértések  részbeni  orvoslása",
    illetve az  egyházak "tevékenysége  folytatásához  szükséges
    tárgyi, anyagi  feltételek biztosítása".  A  törvény  egésze
    tehát  mindkét   célt  szolgálja.   A  két   cél  aránya  és
    megvalósításuk módja  azonban lényegesen  eltér a  törvényen
    belül.   Ezért    az    alkotmányellenes    megkülönböztetés
    elbírálásához különbséget  kell tenni egyrészt az Etv. 1. és
    2.§-a  alá  eső  ingatlanátadás,  másrészt  az  Etv.  15.§-a
    szerinti részleges kárpótlás között.

    2. Az  Etv. 1.  és  2.§-a  szerint  átadandó  ingatlanok  az
    államosítások előtt  is a 2.§ (2) bekezdésében meghatározott
    célokat szolgálták,  s  most  is  e  célok  megvalósításához
    szükségesek; az  ingatlanok az egyház tényleges tevékenysége
    szerint  szükséges  mértékben  és  időben  kerülnek  egyházi
    tulajdonba és használatba. Ezekben az esetekben a hangsúly a
    "funkcionalitáson" van,  azaz az egyházak feladatellátásához
    szükséges tárgyi  feltételek biztosításán; bár az ingatlanok
    tulajdonba adása  egyben az  egyházak tulajdoni  sérelmeinek
    bizonyos mértékű orvoslását is jelenti.

    Alkotmányellenes  megkülönböztetés   csak  összehasonlítható
    jogosultak vagy  kötelezettek között  vethető fel.  Az  Etv.
    hatálya alá eső egyházak és más, korábban tulajdoni sérelmet
    szenvedett  szervezetek   (pl.  ügyvédi   kamarák,  pártok),
    továbbá az egyházak és magánszemélyek közötti diszkrimináció
    -  mint   azt  az   indítványok  állítják   -  eleve   hibás
    kérdésfelvetés. A  törvény célja és az ingatlan visszaadások
    jellege gyökeresen különbözik "az állampolgárok tulajdonában
    igazságtalanul  okozott   károk   részleges   kárpótlásának"
    koncepciójától. Természetszerűen  következik ez  egyrészt  a
    magánszemélyek és  a gazdasági  tevékenységet folytató  jogi
    személyek  tulajdonának   funkciója,  másrészt   az  egyházi
    tulajdon, s  különösen az  Etv. 2.§-ában  meghatározott célú
    ingatlanok  funkciója   közötti  különbségből.   Az   egyház
    tulajdona  az   alábbi  célokra   adható  vissza:   hitélet,
    szerzetesközösség működése,  oktatás, nevelés, egészségügyi,
    szociális cél,  ifjúság- és  gyermekvédelem, kulturális cél.
    Az  Etv.   elsősorban  nem   a   tulajdonjogban,   hanem   a
    vallásgyakorlás alkotmányos  jogában az  állam által okozott
    sérelmeket egyenlíti ki.

    Az  Etv-ben  kedvezményezett  egyházak  nem  vethetők  össze
    bármely, nem  gazdasági célú  jogi személlyel,  hanem csakis
    összehasonlítható  funkciójú,   szerepű,   nagyságrendű   és
    autonómiájú jogi  személyekkel,  amelyek  tulajdona  szintén
    szorosan  kötődik  valamely  alapvető  jog  ellátásához.  Az
    egyházak   nem    körülhatárolt   résztevékenységre,    vagy
    meghatározott érdekek  képviseletére  szerveződnek,  mint  a
    gazdasági   társaságok,   vagy   az   egyesületek,   pártok,
    szakszervezetek, hanem vallás gyakorlására. A vallás viszont
    a hívő  számára a  teljes személyiséget  és az  élet  minden
    területét  érinti   és   meghatározza.   A   vallásszabadság
    garantálásától      elválaszthatatlan       az      egyházak
    működőképessége. Egészen más jellegű, de átfogó szabályozási
    igényük, továbbá az állammal szembeni autonómiájuk alapján a
    helyi önkormányzatok  hasonlíthatók  össze  az  egyházakkal.
    Közös   vonásuk    az   is,    hogy   az   önkormányzat   is
    elválaszthatatlan  egy   alapvető  jog,  a  választópolgárok
    közösségét   megillető   önkormányzás   joga   gyakorlásától
    (Alkotmány  42.§).  Az  összehasonlítható  szervezetek  köre
    természetesen  tágítható;   de  ekkor  a szóba jövő  közcélú
    szervezetek céljai egyre részlegesebbek lesznek, s a további
    szervezetek valamely  alapjog megvalósításának  nem egyedüli
    vagy     szükségszerű      eszközei.     (Lásd      például:
    társadalombiztosítási önkormányzat, vagy a Magyar Tudományos
    Akadémia.)  A   kör  tágításával   egyre  nagyobb  eltérések
    számíthatnak   alkotmányosnak.   Mivel   az   egyházak   nem
    gyakorolhatnak  közhatalmat,   összehasonlításuk   a   helyi
    önkormányzattal csak  a fenti szempontokra szorítkozhat, más
    vonatkozásban viszont inkább az egyéb közcélú szervezetekkel
    esnek egy tekintet alá.

    Az  állam   az   Alkotmányban   meghatározott   feladatainak
    végrehajtása során  nemcsak az  állami tulajdon  egy  részét
    privatizálja,    hanem     létrehoz,     illetve     támogat
    köztestületeket  is,   és  feladataik   ellátásához  illetve
    autonómiájuk  erősítéséhez   vagyonnal  látja  el  őket.  Az
    egyházak besorolását az ilyen támogatott szervezetek közé az
    egyházak -  s  különösen  az  Etv-vel  érintett  "történelmi
    egyházak" -  történelmi és  társadalmi  szerepe,  továbbá  a
    vallás és  egyház, s  ebből következően a vallásszabadsághoz
    való jog  és  az  egyház  működésének  elválaszthatatlansága
    kielégítően indokolja.  Az  Alkotmánybíróság  rámutat  arra,
    hogy a  köztestületek vagyonnal  való ellátása  csak részben
    érintkezik  a   kárpótlási  törvényhozással,   s  az   adott
    szervezetek    sajátosságainak     megfelelően     különböző
    eszközökkel történik.

    Az   önkormányzatok    tulajdonnal   való   felruházása   az
    önkormányzatok  megválasztásával   egyidejűleg   megtörtént,
    illetve folyamatban  van, az egyházak vonatkozásában pedig -
    tíz év  alatt -  végrehajtják az  Etv-t. A tágabb értelemben
    összehasonlítható szervezetek  körében  a  tulajdonnal  való
    ellátás kisebb  részben megtörtént  (pártok), rendezés alatt
    van   (szakszervezetek),    illetve   előkészítése    folyik
    (társadalombiztosítás). Mivel tulajdon juttatására nem eleve
    jogosultakról van  szó, csupán  önkényes  megkülönböztetésük
    alkotmányellenes    (16/1991.(IV.20.)AB    határozat).    Az
    önkényesség nem állapítható meg, ha a vagyonnal való ellátás
    az illető szervezet funkcióihoz igazodik.

    A fentiek  alapján az  Alkotmánybíróság nem  állapított  meg
    alkotmányellenes megkülönböztetést  az egyházak  és más jogi
    személyek között az Etv. 1. és 2.§-a tekintetében.

    Mivel ez  az átadás olyan ingatlanokat ölel fel, amelyeket a
    jogosult egyházak  korábban is a vallásgyakorláshoz való jog
    megvalósítására használtak,  és most is ugyanerre a célra, a
    tényleges szükségletek  mértéke szerint  igényelhetik vissza
    őket, ésszerű  oka van  annak is, hogy miért nem rendelkezik
    ez a  törvény ingatlanjuttatásokról  olyan egyházak számára,
    amelyek a  tulajdonelvonások idején nem működtek, vagy ilyen
    sérelmet nem  szenvedtek. Az  egyházak állami  támogatásának
    általános  kérdése   ugyanis  különbözik   az  e  törvényben
    szabályozott  sajátos  problémától:  itt  elsősorban  nem  a
    tulajdonjogban, hanem  a vallásgyakorlás alkotmányos jogában
    az állam által okozott károk helyreállításáról van szó.

    3. Az Etv. 15.§-a értelmében a Kormány és az érdekelt egyház
    megállapodhat abban, hogy az állam - abból a célból, hogy az
    egyháznak  a   társadalom  számára  hasznos  tevékenységéhez
    megfelelő  anyagi   feltételeket   teremtsen   -   részleges
    kárpótlást ad  az 1948. január 1-je után kártalanítás nélkül
    állami tulajdonba  került egyházi  ingatlanokért (kivéve  az
    Etv. alapján  visszajuttatott ingatlanokat).  A  kárpótlásra
    fordítható összeget  az Országgyűlés évente, a költségvetési
    törvényben állapítja meg.

    Ez a  szabály tehát  általánosságban támogatja  az  érintett
    egyházak működését;  nincs -  mint az 1. és 2.§ alapján járó
    juttatások -  az  egyház  nevesített  tevékenysége  szerinti
    igényekhez  kötve.   Jogcíme  a   "részleges  kárpótlás"   a
    kártalanítás nélkül  államosított ingatlanokért.  E juttatás
    két  szempontja,   továbbá  szétosztásának   módja   más-más
    diszkriminációs kérdést vet fel.

    Ha a  15.§-nak azt  az oldalát  vizsgáljuk, hogy az egyházak
    anyagi függetlenségéhez  nyújtott  állami  támogatásra  nyit
    lehetőséget, nincs alkotmányos indoka annak, hogy ebben csak
    az 1948  után vagyonukat vesztett egyházak részesülhetnek. A
    vallásgyakorláshoz való  alkotmányos  jogon  -  a  tényleges
    vallásgyakorlás tárgyi  feltételeinek elvonása miatt - esett
    sérelmeket  a   funkcionális  elv   alapján  az  Etv.  egyéb
    rendelkezései orvosolják.  Ennek  megtörténte  után  a  15.§
    szerinti  pozitív   diszkrimináció  sem   az  egyházi   élet
    fejlődésével  járó   újabb  meghatározott   igények   állami
    támogatása, sem általában az egyház gazdasági függetlenségét
    szolgáló állami  juttatások vonatkozásában  nem  támasztható
    alá  az   egykori  tulajdoni   helyzettel.  A   funkcionális
    helyreállítás után  a vallásszabadság  érvényesüléséhez  már
    nem szükséges az egyházak közötti további különbségtétel.

    Ha  pedig  a  15.§-t  mint  kárpótlási  szabályt  tekintjük,
    ésszerű indokát kellene adni annak, hogy a hasonló tulajdoni
    kárt szenvedett  jogi személyek  és  más  szervezetek  közül
    miért az  egyházak  részesülnek  kárpótlásban.  Az  egyházak
    sajátosságai - a fent, a 2. pontban kifejtettek szerint - az
    Etv-vel érintett  egyházak részére  a  funkcionalitás  elvén
    nyugvó tulajdonjuttatást  kielégítően indokolják. Ez azonban
    lényegét tekintve  különbözik a pusztán a tulajdoni sérelmek
    orvoslására szolgáló  kárpótlástól.  A  kárpótoltak  közötti
    megkülönböztetés  alkotmányosságát   a  tulajdoni   sérelmet
    szenvedettek  teljes   körét  nézve,   csakis  a   tulajdoni
    sérelemre szorítkozva  és  az  eddigi  kárpótlási  törvények
    szabályozási koncepciójába  illeszkedve lehet  elbírálni.  E
    körben ez idő szerint hiányoznak a pozitív diszkriminációnak
    az Alkotmánybíróság  korábbi döntéseiben a kárpótlásra külön
    is  meghatározott   feltételei.  (Lásd   a  21/1990.(X.4.)AB
    határozatot.)

    Az  Etv.   15.§-ában  lehetővé  tett  vagyoni  juttatás  nem
    feltétlenül,  elvileg   alkotmányellenes,  hanem   annak   a
    kárpótlás,  illetve  a  közcélú  szervezetek  támogatása  és
    vagyonnal  való   ellátása  mai  helyzetében  hiányoznak  az
    alkotmányos indokai.  Az  egyházak  a  vizsgált  szempontból
    azokkal a közcélt szolgáló szervezetekkel esnek egy tekintet
    alá,  amelyek   működése   közérdekből,   de   az   államtól
    függetlenül lenne  megoldható.  (lásd  fenn  a  2.  pontot).
    Mindezek  vagyoni   hátterük   helyreállítása   nélkül   nem
    választhatók el  az  államtól,  jóllehet  alkotmányos  jogok
    gyakorlása  a  különválasztást  a  vagyoni  alapok  egyidejű
    biztosítása mellett  kívánatossá  teszi.  A  vallásszabadság
    kiemelt  fontosságára,   valamint  az  egyház  és  az  állam
    szétválasztásának  kötelességére   tekintettel  az  egyházak
    javára  szóló  pozitív  diszkrimináció  és  a  helyreállítás
    sorrendi elsőbbsége az Etv. 1. és 2.§-ának keretei között, a
    funkcionalitás alapján alkotmányosan indokolható. Ám további
    vagyon    a    működés    zavartalanságának    biztosítására
    kárpótlásként csak  akkor nyújtható,  ha  már  kialakult  az
    egyházak  és   más  autonóm   köztestületek  vagyonnal  való
    ellátásának és  támogatásának rendszere,  s a kárpótlás ebbe
    úgy  illeszkedik,   hogy  az   legalább  az   egyéb  közcélú
    intézmények önállósítása során nyújtott juttatásokhoz képest
    nem jelent indokolatlan megkülönböztetést.

                                IV.

    Több indítvány szerint az Etv. 1.§ (4) bekezdésében és 12.§-
    ában  meghatározott   elidegenítési  és  terhelési  tilalom,
    valamint a  16.§ (5)  bekezdése szerint  az állami  tulajdon
    önkormányzati  tulajdonba   adásának  korlátozása  sérti  az
    Alkotmány 44/A.§-át,  44/C.§-át és  a 12.§ (2) bekezdését az
    önkormányzati  tulajdon   korlátozása,  illetve   az   ahhoz
    megkívánt 2/3-os szótöbbség hiánya miatt. Az egyik indítvány
    szerint   az    önkormányzati    "tulajdonjog    elvonásának
    lehetősége"  a   kétharmados  szavazatarány   hiánya   miatt
    alkotmánysértő.

    1. Az indítványok az önkormányzatok tulajdonjogának tartalmi
    sérelmét az elidegenítési és terhelési tilalomban látják.

    Az Etv.  hatálya olyan  ingatlanokra terjed  ki,  amelyek  a
    törvény hatálybalépésekor  állami tulajdonban  vagy a  helyi
    önkormányzat   tulajdonában   vannak   (Etv.   1.   §,   más
    tulajdonosok ingatlanára  csak a  kisajátítást lehetővé tévő
    17.§ (1)  bekezdése vonatkozik).  A törvény  szerint egyházi
    tulajdonba    adandó    ingatlanok    elidegenítésének    és
    megterhelésének korlátozása  elkerülhetetlen ahhoz,  hogy  a
    törvényt  végrehajtsák.   Az  állami   és  az  önkormányzati
    tulajdonnak ez  a korlátozása az első jegyzék előterjesztése
    évétől számítva  legfeljebb tíz  évig tart,  és ezt a később
    előterjesztett igények  sem hosszabbítják  meg. A  12.§  (4)
    bekezdése kötelezővé  teszi az  elidegenítési  és  terhelési
    tilalom törlését  olyan esetekben,  ha az  - akár  az egyház
    mulasztása miatt  - már  nem  szolgálja  az  ingatlannak  az
    egyház részére  való megőrzését;  az (5)  bekezdés  ezt  más
    esetekben is lehetővé teszi.

    A 7/1991.(II.18.)AB  határozattól kezdődő  alkotmánybírósági
    gyakorlat szerint a tulajdonos rendelkezési jogának időleges
    korlátozása   addig   az   ideig,   amíg   azt   a   törvény
    célkitűzésének elérése elkerülhetetlenné teszi, alkotmányos.
    Tekintettel  az   Etv-ben  meghatározott   elidegenítési  és
    terhelési   tilalom    meghosszabbíthatatlan   határidejére,
    valamint a törvény céljához kötöttségére, amelyet a kötelező
    törlés is  szankcionál, az  indítványozók által  sérelmezett
    terhelési és  elidegenítési tilalom  tartalmilag nem ütközik
    az  Alkotmánynak   a   tulajdonjogot   védő   és   biztosító
    rendelkezéseibe, így az önkormányzatok tulajdonának az állam
    általi tiszteletben  tartását kimondó  12.§ (2)  bekezdésébe
    sem.

    2. Az  önkormányzatok tulajdonjoga  korlátozásának  tartalmi
    alkotmányosságától különálló  kérdés az,  hogy a  korlátozás
    formai okból  alkotmányellenes-e. Az  indítványok szerint az
    elidegenítési  és   terhelési  tilalom   alapítását  és   az
    önkormányzati  tulajdon   elvonását   lehetővé   tévő   Etv.
    alkotmányellenes a kétharmados többség hiánya miatt.

    Az Alkotmány  44/C.§-a  értelmében  a  helyi  önkormányzatok
    alapjogai a jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának
    szavazatával   elfogadott   törvényben   korlátozhatók.   Az
    önkormányzatok alapjogait  a 44/A.§  határozza meg. A 44/A.§
    (1) bekezdés  b) pontja  szerint a  helyi  képviselőtestület
    gyakorolja  az   önkormányzati   tulajdon   tekintetében   a
    tulajdonost megillető  jogokat, az  önkormányzat bevételével
    önállóan gazdálkodik,  saját felelősségére  vállalkozhat.  A
    12.§ (2)  bekezdése kimondja,  hogy  az  állam  tiszteletben
    tartja az  önkormányzatok tulajdonjogát. A 9.§ (1) bekezdése
    szerint  a  köztulajdon  és  a  magántulajdon  egyenjogú  és
    egyenlő védelemben részesül.

    a) A  minősített többség  követelménye ugyanúgy értelmezendő
    "a helyi önkormányzatokról szóló törvény elfogadására" és az
    önkormányzatok alapjogainak korlátozására, mint az Alkotmány
    szerint kétharmados szavazattal meghozandó többi, alapjogról
    vagy intézményről szóló törvényre.

    Az "alapjog  korlátozása"  nem  külön  minősített  többséget
    kívánó  törvényhozási   tárgy  az   önkormányzati  alapjogok
    vonatkozásában sem,  vagyis nem hasonlítható az Alkotmányban
    külön   megnevezett,   egy   alapjog   szabályozásán   belül
    kétharmados törvényt  igénylő törvényhozási tárgyakhoz. Mind
    az "alapjogról  szóló", mind  a külön  megnevezett tárgyakat
    szabályozó,   minősített    többséget   kívánó   törvényekre
    vonatkozik ugyanis  a szabály, hogy az alapjogok korlátozása
    csakis kétharmados  többséggel történhet, ha az alapjogot is
    kétharmados   többségű   törvény   szabályozza.   Ez   abból
    következik,  hogy  kétharmados  törvényt  egyszerű  többségű
    törvény nem  módosíthat  azáltal,  hogy  azzal  ellentétesen
    rendelkezik. E tekintetben tehát az Alkotmány 44/C.§ második
    mondata értelmező  szabály: a  helyi önkormányzatokról szóló
    törvénnyel ellentétes, az alapjogokat ahhoz képest korlátozó
    törvényt kell minősített többséggel elfogadni.

    Az az  értelmezés, amely  szerint az önkormányzati alapjogok
    bárminő korlátozásához  kétharmados törvény  szükséges, csak
    akkor lenne  helytálló, ha  ezekre az  alapjogokra vonatkozó
    minden szabályt  szintén csak  minősített többséggel lehetne
    megalkotni. Az  Alkotmánybíróság azonban  nem követi  azt az
    értelmezést,  hogy   az  adott  alapjog  maga  a  minősített
    törvényhozás tárgya,  azaz  minden  vonatkozása  csakis  így
    szabályozható. Ellenkezőleg: éppen az önkormányzati jogokról
    szóló határozatokban  bontotta ki az Alkotmánybíróság azt az
    álláspontját,  hogy   az  önkormányzatok   nem  minden  joga
    tartozik az önkormányzatokról szóló kétharmados törvényre, s
    még  az   alapjogoknak  sem   minden   korlátozása   igényel
    minősített többséget.  (Lásd  alább  a  b)  és  c)  pontot.)
    Értelemszerűen kizárt annak a lehetősége, hogy önkormányzati
    alapjogról rendelkező  egyszerű törvény korlátozó értelemben
    csak minősített többséggel módosítható.

    Ezzel összhangban  az Alkotmánybíróság állandó gyakorlata az
    adott jog  törvényi szabályozásának  illetve  korlátozásának
    eljárási   követelményeit    összhangba   hozza.    Egyszerű
    törvényben  szabályozott   hatásköri  és  más  önkormányzati
    jogokat egyszerű  többségű törvénnyel  lehet korlátozni  is;
    kétharmados többség az alapjog Alkotmányban vagy kétharmados
    törvényben meghatározott tartalmának korlátozásához kell.

    Az Alkotmánybíróság  számos  határozatában  foglalkozott  az
    önkormányzatok alapjogai  és az önkormányzati tulajdon egyes
    kérdéseivel. Miközben  az Alkotmánybíróság  mindig az  adott
    ügy  szemszögéből  és  összefüggésében  tárgyalta  az  adott
    önkormányzati  alapjogot,  álláspontja  egyre  összetettebbé
    vált. E  határozat összefüggései szükségessé teszik, hogy az
    indokolás   a    kétharmados   törvények    problémáját   az
    önkormányzati  alapjogok  szempontjából  is  áttekintse.  Az
    önkormányzati  tulajdon   korlátozhatóságát  is  egyrészt  a
    minősített többség,  másrészt a  tulajdon  egyenjogúsága  és
    egyenlő védelme összefüggésébe kell helyezni.

    b) A  "helyi önkormányzatokról  szóló törvény" elfogadásához
    szükséges minősített  többséget az  Alkotmánybíróság  mindig
    úgy értelmezte,  hogy az  csakis  az  Alkotmány  44/C.§-ának
    közvetlen végrehajtásaként megalkotott, ilyen című törvényre
    vonatkozik. Ez  a hatályos  jogban a helyi önkormányzatokról
    szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.).

    Az Alkotmánybíróság gyakorlata szerint az Alkotmány 43.§ (2)
    bekezdése  az   önkormányzati  jogokat   és   kötelességeket
    egyszerű többségű  törvényhozási tárggyá  teszi; sőt, ha nem
    alapjogról van  szó, a  kétharmados többség  kérdése fel sem
    merül.   (Lásd.    például    a    37/1991.(VII.27.)AB,    a
    47/1991.(IX.24.)AB,  az   1274/B/1991.  és  az  1792/B/1991.
    határozatot.)   Az    Alkotmánybíróság   az    1586/B/1990/5
    határozatban mondta  ki először,  hogy az Alkotmány 44/C.§-a
    nem  zárja   ki,  hogy   az  Ötv-ben   szereplő  intézményre
    vonatkozóan   további    részletes   szabályokat    egyszerű
    szavazattöbbségű törvény  tartalmazzon. Az önkormányzatokról
    - azok  egyes jogairól  és kötelességeiről - "szólhat" tehát
    egyszerű többséggel hozott törvény is.

    Az  Alkotmánybíróság  döntései  sorra  megkülönböztették  az
    önkormányzat  alapjogát  az  illető  alapjogot  a  különböző
    részterületeken megvalósító,  végrehajtó egyes  jogoktól. Az
    utóbbiakról   megállapította,    hogy   nem    önkormányzati
    alapjogok; ezért  ezek egyszerű  törvénnyel  szabályozhatók.
    (Lásd a fent hivatkozott határozatokat.)

    c) Az  "önkormányzatok alapjogainak  korlátozásához"  előírt
    kétharmados  szavazatarány  értelemszerűen  nem  vonatkozhat
    minden törvényre,  amelynek alkalmazása  arra vezet, hogy az
    önkormányzatok alapjogai  valamely vonatkozásban korlátozást
    szenvednek.   A   jogok   egymást   kölcsönösen   korlátozva
    érvényesülnek.  Az  önkormányzatoknak  és  alapjogaiknak  az
    Alkotmány e tekintetben nem biztosít kivételezett helyzetet.
    Az önkormányzati alapjogok csupán  annyiban privilegizáltak,
    hogy maga  az Alkotmány  határozza meg  őket, s  módosításuk
    vagy körük  szűkítése alkotmánymódosítást  igényelne.  Ezzel
    együtt azonban  az önkormányzatok  a jogrendbe illeszkednek,
    kötik és  korlátozzák őket az általános, mindenkire érvényes
    törvények.

    Ezt az  Alkotmány többféleképpen  is kifejezi.  A 44/A.§ (2)
    bekezdés szerint például az önkormányzati rendelet nem lehet
    ellentétes magasabb  szintű jogszabállyal.  Az önkormányzati
    alapjogok  felsorolásánál   az  Alkotmány   több  alapjognál
    kifejezetten előírja,  hogy  azt  "törvény  keretei  között"
    gyakorolja a  helyi képviselőtestület.  (44/A.§ (1) bekezdés
    d) és  e) pont.) "Törvényben meghatározott feladatokhoz" van
    kötve a  c) pont  szerinti alapjog  a saját  bevételre és az
    állami támogatásra.  Az a)  pont szerinti önálló szabályozás
    és igazgatás keretében hozott döntés kizárólag törvényességi
    okból vizsgálható  felül, azaz  ez a  jog is csak "a törvény
    keretei között" gyakorolható.

    Függetlenül  attól,   utal-e  rá   az   Alkotmány,   bármely
    önkormányzati   alapjog    gyakorlása   elképzelhetetlen   e
    megszorítás nélkül.  Például a  tulajdonosi jogokat  vagy az
    önálló  vállalkozást   (44/A.§   (1)   bekezdés   b)   pont)
    nyilvánvalóan a  Ptk,  illetve  a  vállalkozásokra  irányadó
    jogszabályok keretei  között gyakorolhatja  az  önkormányzat
    is. Az  Ötv. 1.§-a  egyértelművé is teszi, hogy az alapjogok
    csak a  "törvény keretei  között" gyakorolhatók,  amikor  az
    Alkotmányban szereplő  alapjogok megismétlése  és  kifejtése
    során ezt  a feltételt  mindegyikükre nézve  tartalmazza. Az
    Alkotmánybíróság szerint  ez a  feltétel egyben  garancia is
    arra,  hogy   a  törvényen  kívül  más  jogszabály  a  helyi
    autonómiát nem korlátozhatja.

    A mindenkire  vonatkozó, általános törvények szabta korlátok
    vonatkozásában   fel    sem   merülhet,   hogy   ezeket   ne
    tartalmazhatnák egyszerű  törvények; noha  adott esetben  az
    önkormányzatok alapjogát  korlátozzák. Ezt  úgy is  ki lehet
    fejezni, hogy az önkormányzatok alapjogai eleve az általános
    törvények keretei között értendők.

    Az Alkotmánybíróság  gyakorlata  szerint  nem  vonatkozik  a
    kétharmadosság  feltétele   a   kifejezetten   önkormányzati
    alapjogokra vonatkozó  törvényekre sem,  ha olyan  alapjogot
    érintenek, amelyről  az Alkotmány 44/A.§-a tartalmazza, hogy
    "törvény keretei között" gyakorolhatók. Nem kell kétharmados
    többség   azokhoz   a   törvényekhez   sem,   amelyeket   az
    önkormányzatokról szóló  kétharmados törvény  felhatalmazása
    alapján, annak  további kifejtéseként  alkotnak. (Például  a
    helyi adókról,  a helyi önkormányzatok hatásköreiről, vagy a
    belkereskedelemről szóló  törvényekkel, illetve  a  hatósági
    árakkal,  továbbá  az  önkormányzatok  szervezetének  önálló
    kialakításával kapcsolatban lásd a 67/1991.(XII.21.)AB, és a
    63/1991.(XI.30.)AB,  illetve   a  324/B/1991,   továbbá   az
    58/B/1992. határozatokat.)

    d) Az Alkotmánybíróság ismertetett gyakorlata úgy értelmezte
    az önkormányzati  alapjogok  tartalmát,  hogy  abba  azok  a
    törvényi  rendelkezések   értendők,  amelyek   az  alapjogok
    érvényre juttatása  és    védelme   irányát   (koncepcióját)
    határozzák meg. Az Alkotmánybíróság abból indult ki, hogy az
    Alkotmány 44/A.§-ában meghatározott alapjogok valójában azok
    a hatáskör-csoportok, amelyek az önkormányzatok - elsősorban
    a kormánnyal  szembeni - önállóságához elengedhetetlenek. Az
    Alkotmánybíróság  az   egyes  ügyek   sajátosságai   szerint
    döntötte el,  hogy az illető önkormányzati alapjog szenved-e
    koncepcionális  sérelmet  a  különféle  törvények  tényleges
    korlátozó hatása miatt.

    Eszerint   értelmezendő    az   önkormányzati    tulajdonnal
    kapcsolatos alapjog  is. Az Alkotmány 44/A.§ (1) bekezdés b)
    pontja  szerint  a  helyi  képviselőtestület  gyakorolja  az
    önkormányzati tulajdon  tekintetében a tulajdonost megillető
    jogokat, az  önkormányzat bevételével  önállóan gazdálkodik,
    saját  felelősségére   vállalkozhat.  Ez   az   alapjog   az
    önkormányzatok tulajdonosi  jogállását  s  így  autonómiáját
    biztosítja, különös tekintettel arra, hogy az önkormányzatok
    tulajdonát az  önkormányzatok megalakulásával egy időben  az
    Alkotmány, illetve  az Ötv.  hozta létre, a tanácsok korábbi
    (állami   tulajdont)   kezelői   joga   helyett.   Az   Ötv.
    megfogalmazása  az  Alkotmánynál  is  világosabban  kifejezi
    ennek az  alapjognak a  lényegét: "A  helyi  önkormányzat  a
    törvény  keretei   között  ...   önkormányzati  tulajdonával
    önállóan  rendelkezik."  (1.§  (6)  bekezdés  b)  pont.)  Az
    Alkotmány 12.§  (2) bekezdésének is - "az állam tiszteletben
    tartja az  önkormányzatok tulajdonát"  - ez az új helyzet ad
    értelmet.  Az   alapjog   tehát   a   tulajdonosi   jogállás
    teljességére irányul, de nem az önkormányzati tulajdonnak ad
    kiemelt védelmet. Nem is adhat, mert az az Alkotmány 9.§ (1)
    bekezdésével  ellenkezne,  amely  szerint  minden  tulajdoni
    forma  egyenjogú   és   egyenlő   védelmet   élvez.   Helyes
    értelmezéssel tehát  az alapjog  korlátozása  akkor  valósul
    meg, ha  az önkormányzat  tulajdonosi jogállására irányul. A
    többi  tulajdonost   is   érintő,   vagy   az   önkormányzat
    tulajdonára  vonatkozó,   de  az   önkormányzat  tulajdonosi
    autonómiáját   magát   nem   csorbító   részleges   törvényi
    korlátozáshoz ezért nem kell kétharmados többség.

    Az Alkotmánybíróság  ítélkezése az önkormányzati tulajdonról
    összhangban  van   azzal,  hogy   az  Alkotmánybíróság   más
    alapjogok  tekintetében   nem  vette  alapjog-sérelemnek  az
    alapjogot  kitöltő  egyes  rendelkezések  korlátozó  voltát,
    illetve nem  is tekintette  e részjogosítványokat az alapjog
    részének.  Az   Alkotmánybíróság  sorozatosan   kizárta   az
    önkormányzati  tulajdon   alapjoga  védőköréből   az   azzal
    kapcsolatos igényeket,  hogy az önkormányzat milyen módon és
    körben    jut     tulajdonhoz    az    állami    tulajdonból
    (28/1991. (VI. 3.) AB, 1582/B/1990,  2100/B/1991. határozatok).
    A 1582/B/1990.  határozat indokolása  szerint az Alkotmány a
    már  megszerzett   tulajdon   tekintetében   biztosítja   az
    önkormányzatoknak a  tulajdonosi jogokat. Hasonló értelmű az
    önkormányzati  tulajdonra   vonatkozó  első   határozat,   a
    28/1991. (VI. 3.) AB határozat erre vonatkozó része. Ugyanakkor
    ez a határozat anélkül követelte meg a kétharmados többséget
    a már  megszerzett  önkormányzati  tulajdon  korlátozásához,
    hogy  az  önkormányzati  alapjogok  természetét,  illetve  a
    tulajdon bármely  formájára az  Alkotmány 9.§-ában kimondott
    diszkrimináció-tilalmat  elemezte   volna.   A   324/B/1991.
    határozat már  -  az  önkormányzati  alapjogokról  időközben
    kialakított alkotmánybírósági értelmezéssel összhangban - az
    Alkotmány 44/A,  12. és  9.§-át összefüggésükben  tekinti, s
    kimondja, hogy  az Alkotmány  "a helyi  önkormányzat számára
    tulajdonjoga  gyakorlása   tekintetében  ugyanolyan  mértékű
    autonómiát biztosít,  és ugyanolyan  alkotmányos  védelemben
    részesíti, mint  ami minden  más tulajdonost  és  gazdálkodó
    szervezetet megillet."  A  határozat a víz- és csatornadíjak
    legmagasabb mértéke  megállapításához - a fenti gyakorlattal
    összhangban - nem követelt meg kétharmados törvényt.

    3. Az  Alkotmánybíróság megállapítja,  hogy az  Etv. nem  az
    önkormányzatok tulajdonosi  jogállására irányuló korlátozást
    tartalmaz. Az  Etv. hatálya az ott meghatározott ismérveknek
    megfelelő ingatlanok  között  azokra  is  kiterjed,  amelyek
    önkormányzatok  tulajdonában   állnak.  Az  Etv.  tehát  nem
    általában  az  önkormányzati  tulajdonra,  sem  általában  a
    képviselőtestület   rendelkezési    jogának    korlátozására
    vonatkozik,  hanem   olyan  korlátozásokkal  él,  amelyek  a
    törvény céljából elkerülhetetlenül következnek, és mindenkit
    érintenek, aki  az egykori  államosított egyházi tulajdonnak
    jelenleg tulajdonosa.

    Az   Etv.    valójában   meghatározott,   önkormányzati   és
    magántulajdonban álló ingatlanok kisajátítását lehetővé tévő
    törvény. A  kisajátítás alkotmányos  garanciákkal  szigorúan
    körülbástyázott  eljárás,   amelyről  -   akár  a  tulajdont
    korlátozó  egyéb   általános  szabályokról   -  rendelkezhet
    egyszerű  többséggel  hozott  törvény.  Az  Alkotmánybíróság
    16/1991.(IV.20.)AB határozata a kisajátításról megállapítja,
    hogy "  a[z Alkotmány]  "13.§ (2)  bekezdésének hatálya  alá
    tartozó    tulajdonelvonással     a    tulajdon    általában
    köztulajdonba kerül,  csak kivételesen  magántulajdonba,  és
    ekkor is kizárólag közérdekű felhasználásra".

    Az Etv.  9. és  10. §-ai  tartalmazzák azokat a szabályokat,
    amelyek értelmében  a kisajátítási  kártalanítás  szabályait
    kell  alkalmazni.   A  kártalanítás   a  helyi  önkormányzat
    tulajdonából   elvont   ingatlanért   így   az   alkotmányos
    követelményeknek megfelel.  A kisajátítást  törvény  rendeli
    el.   A    közérdeket   az    egyházak    működőképességének
    helyreállítása    jelenti,     amely    a    vallásszabadság
    garantálásától a  határozat A) pontjában kifejtettek szerint
    elválaszthatatlan. Az  Etv. tehát  tartalmilag nem  sérti az
    Alkotmánynak  az  önkormányzatok  tulajdonának  tiszteletben
    tartását  kimondó  12.§-át.  Formai  szempontból  pedig  nem
    ellentétes az  Etv. az  Alkotmány 44/C.§-ával,  mert  nem  a
    44/A.§ (1)  bekezdése b)  pontjában meghatározott  alapjogot
    korlátozza, hanem általános kisajátítási törvénynek minősül.

                                 V.

    Az  indítvány   kifogásolja,  hogy   az  Etv.   13.  §-a   a
    jogorvoslatra csak törvénysértés esetén biztosít bírói utat.
    Ha a  határozat formálisan megfelel a törvényi előírásoknak,
    de az  önkormányzat jogos  érdekét  sérti,  nincs  lehetőség
    jogorvoslatra.  Továbbá   az  Etv.  kifejezetten  kizárja  a
    jogorvoslat       lehetőségét       az       ingatlanigények
    jegyzékbevételével kapcsolatban.  Mindez az  Alkotmány  57.§
    (5) bekezdésébe ütközik.

    1.  Az   Etv.  13.§   (1)-(3)  bekezdései  a  művelődési  és
    közoktatási miniszternek  az Etv.  alapján hozott határozata
    bírósági felülvizsgálatáról  rendelkeznek. A miniszter ilyen
    határozatot a 9.§ illetve a 12.§ alapján hoz. A 9.§ szerinti
    határozat az  ingatlan tulajdonjoga  megvonásáról és egyházi
    tulajdonba   adásáról,    illetve   a   korábbi   tulajdonos
    kártalanításáról rendelkezik,  míg a 12.§ szerinti határozat
    intézkedik   az    elidegenítési   és    terhelési   tilalom
    bejegyzéséről, illetve arról dönt, hogy az igényelt ingatlan
    nem esik az Etv. hatálya alá.

    Az   Alkotmány    57.§   (5)    bekezdése   kimondja,   hogy
    jogorvoslattal  mindenki   a  törvényekben   meghatározottak
    szerint élhet  az  olyan  bírói,  államigazgatási  vagy  más
    hatósági döntés ellen, amely jogát vagy jogos érdekét sérti.
    Az Alkotmány  50.§ (2)  bekezdése  szerint  a  közigazgatási
    határozatok törvényességét a bíróság ellenőrzi.

    Az államigazgatási (hatósági) döntés ellen a bírósághoz való
    fordulás joga  kielégíti az  Alkotmány 57.§ (5) bekezdéséből
    és   50.§    (2)    bekezdéséből    eredő    alkotmányossági
    követelményeket (66/1991.(XII.21.)AB határozat).

    Az  államigazgatási  eljárás  általános  szabályairól  szóló
    1957. évi IV. törvény (a  továbbiakban: Áe)  64.§ értelmében
    nincs helye  fellebbezésnek, ha  első fokon  a Kormány tagja
    járt el.  Ha a  fellebbezés kizárt, jogorvoslatként bírósági
    felülvizsgálatra kerülhet sor (Áe 72.§ (1) és (2) bekezdés).
    Az államigazgatási  határozat bírósági  felülvizsgálata mint
    jogorvoslat  azonban   az  Alkotmány   50.§  (2)   bekezdése
    értelmében   a    döntés   törvényességének    -   és    nem
    célszerűségének  -   vizsgálatára  terjed   ki.  Ezért   nem
    alkotmányellenes, hogy  az Etv.  13.§-a -  összhangban az Áe
    72.§  (1)   bekezdésével  is  -  a  miniszter  határozatának
    bírósági  felülvizsgálatát   törvénysértésre   hivatkozással
    teszi lehetővé.  Ez  egyben  azt  is  jelenti,  hogy  ha  az
    önkormányzat   jogos    érdekének   sérelme    törvénysértés
    következménye,  az   Etv.  szabályozása  az  alkotmányossági
    követelményeket  (Alkotmány  57.§  (5)  bekezdés)  kielégítő
    jogorvoslatot biztosít.

    2. Az  Etv. 13.§  (4) bekezdése  az államigazgatáson  belüli
    jogorvoslatot ad  arra az  esetre, ha a miniszter határozata
    eltér a  Kormány döntésétől,  vagy határidőre  nem  születik
    meg.

    3. A  jogorvoslathoz való jog viszont nem is vonatkoztatható
    az  egyeztető   bizottságok  döntéseire.  A  bizottságok  az
    átadásra javasolt  ingatlanok jegyzékét  állítják  össze,  a
    közvetlenül  érintettek   (Kormány,  egyház,   önkormányzat)
    részvételével   és    a   többi    érdekeltek   véleményének
    figyelembevételével. Ez  az eljárás  nem  hatósági  eljárás,
    hanem sajátos  egyeztetés, amelynek  szabályait az Etv. maga
    tartalmazza.

    Az Alkotmány csak a bírói, államigazgatási vagy más hatósági
    döntés ellen  követeli meg  a jogorvoslati  lehetőséget.  Az
    egyeztető  bizottságok   nem  hatóságok.   Döntésük   alanyi
    oldalról  tekintve  nem  az  Alkotmány  57.§-ában  megjelölt
    hatósági döntés.  Az ellenük  való  jogorvoslat  hiánya  nem
    alkotmányellenes.

    Nem lehet  az alkotmányellenességet  abból a szempontból sem
    megállapítani,  hogy   a  bizottság   döntései  tárgyilag  -
    hatásukat  tekintve   -  hatósági  döntés  következményeivel
    járnak, illetve  hogy a  korábbi tulajdonosok  tulajdonjogát
    érintő vitát  zárna ki  a jogorvoslat (bírói út) hiánya.  Az
    Alkotmánybíróság 5/1992.(I.30.)AB  határozata úgy értelmezte
    a jogorvoslathoz való jog alkotmányos tartalmát, hogy azt az
    Alkotmány csak  érdemi határozatok tekintetében követeli meg
    feltétlenül. A bizottságok határozatot hoznak az ingatlannak
    a jegyzékbe  való felvételéről  (6.§), de  ez csak javaslat,
    amelytől  a  jegyzéket  jóváhagyásával  véglegesítő  Kormány
    eltérhet (7.§). A bizottság határozata tehát nem érdemi, nem
    ügydöntő, ellene  a jogorvoslat lehetősége alkotmányosan nem
    kötelező. A  tulajdonjog sérelme  pedig csak  akkor merülhet
    fel a  bizottság döntésével  kapcsolatban, ha  az a  törvény
    hatálya  alá   nem  tartozó   ingatlanra   vonatkozó   igény
    teljesítését javasolja.  Ez ellen azonban az Etv. az eljárás
    későbbi szakaszában kifejezetten is bírói utat ad.

                                VI.

    Az egyik  indítványozó kifogásolja,  hogy a  törvény 1.§ (2)
    bekezdése szerint  "egyházi tulajdonnak  kell  tekinteni  az
    egyház javára  létesített alapítvány    tulajdonát  és    az
    egyháznak   az    egykori   kegyúri   jogviszonyon   alapuló
    ingatlanhasználati jogát is". Az indítványozó szerint ezek a
    tulajdoni tárgyak sohasem képezték az egyház tulajdonát, így
    nem is  tekinthetők egyházi  tulajdonnak. Az  Etv. ezért  az
    Alkotmány 13.§ (1) bekezdését sérti.

    A megtámadott rendelkezés nem ütközik az Alkotmány 13.§-ába.
    Emellett megjegyezhető,  hogy az egyházi tulajdon fogalmának
    kiterjesztése  a   törvény  logikáján   belül  egyébként  is
    indokolt (bár  ennek alkotmányos  jelentősége nincs), mert a
    kegyuraság által  adott ingatlanon álló épületek (elsősorban
    templom és plébánia) hitéleti célzata vitathatatlan. Ezekben
    az esetekben  az önkormányzati  tulajdon fenntartása egy már
    rég meghaladott és ma értelmetlenné vált történeti gyakorlat
    fenntartását  jelentené.   Éppenséggel  a  hitéleti  célzatú
    épületek  önkormányzati   tulajdonban  tartása  eredményezne
    alkotmányellenes  helyzetet,   mert  az   állam  és   egyház
    elválasztásának alkotmányos elvét sértené.

                                VII.

    Az indítvány  az Etv.  2.§ (2)  bekezdés a)  és  e)  pontját
    támadja, mert  a  törvény  nem  ad  taxatív  felsorolást  az
    egyháznak átadandó  ingatlanok rendeltetési  céljáról, hanem
    azt általánosan  a hitéletben  és a kulturális célban jelöli
    meg,  példálózó  felsorolással.  Ez  az  Alkotmány  2.§  (1)
    bekezdése által garantált jogbiztonságot sérti.

    A  vitatott   esetekben  a   törvényi  szabályozás  normatív
    igénnyel csak  a hitéletet  és a  kulturális célt  határozza
    meg,  az  ezeket  zárójelben  követő  felsorolás  pusztán  a
    tájékozódást szolgálja, és nem törekszik a teljességre, mely
    ezekben  az   esetekben  nem  is  lehetséges.  A  kifogásolt
    jogtechnikai megoldás  tehát nem jogbizonytalansághoz vezet,
    hanem a törvény értelmezését segíti elő.

                               VIII.

    Az Alkotmány 13.§ (2) bekezdésére hivatkozva kifogásolták az
    Etv. 17.§  (2) bekezdését  és 22.§-át,  mert azok az egyházi
    érdeknek a  közérdekkel egyenlővé  tételével lehetővé teszik
    az egyháznak való átadás céljából az ingatlan kisajátítását.

    A  kifogásolt   rendelkezés,  az  indítványozó  felfogásával
    ellentétben,  kivételes  szabályt  tartalmaz.  Méltányossági
    alapon,  különleges   indok  fennállása  esetén  lehetőséget
    biztosít az  egyház számára mással nem pótolható jelentőségű
    ingatlan   tulajdonjogának    kisajátítás   útján    történő
    visszaszerzésére, amennyiben  az már  kikerült az állam vagy
    az  önkormányzat   tulajdonából.  Az   egyházak  sajátos,  a
    fentiekben részletezett  funkciója indokolja,  hogy  érdekük
    kivételes esetekben  a közérdekkel  egy tekintet  alá essék.
    Annál is  inkább,  mert  a  valóban  pótolhatatlan  ingatlan
    visszaszerzése nyilvánvalóan  az  egyház  működőképességének
    feltétele. A  közérdek érvényesülésének  biztosítéka az  is,
    hogy  a   kisajátítás  érdekében  az  egyház  csak  kérelmet
    terjeszthet elő,  s  arról  bizottsági  előkészítés  után  a
    Kormány  dönt.   Ezért  az  Alkotmánybíróság  az  indítványt
    elutasította.
                          Dr. Sólyom László
                         előadó alkotmánybíró
                      az Alkotmánybíróság elnöke

        Dr. Ádám Antal                      Dr. Herczegh Géza
       alkotmánybíró                             alkotmánybíró

         Dr. Kilényi Géza                    Dr. Lábady Tamás
        alkotmánybíró                            alkotmánybíró

         Dr. Schmidt Péter                   Dr. Szabó András
         alkotmánybíró                           alkotmánybíró

     Dr. Tersztyánszky Ödön                   Dr. Vörös Imre
       alkotmánybíró                           alkotmánybíró

                          Dr. Zlinszky János
                            alkotmánybíró
     Dr. Herczegh Géza alkotmánybíró párhuzamos véleménye

     Egyetértve a  1651/B/1991 sz.  határozat rendelkező részében
     foglaltakkal,  indokolásának  A/2.b  pontjával  kapcsolatban
     szükségesnek tartom megállapítani a következőket:

     Az "állami"  és az  "egyházi" iskola  egyaránt az  ismeretek
     objektív, toleráns  és a  tanulók lelkiismereti  szabadságát
     tiszteletben tartó  átadására köteles.  Az általuk  oktatott
     ismeretanyag túlnyomó  részének nincs vallásos tartalma, sőt
     vallásos vonatkozása  sincs. Az  egyházi  iskola  épp  ezért
     egészében  nem  azonosulhat  valamely  vallás  tanításaival.
     Vallási tanítások  igazságáról a  hitoktatás keretében lehet
     és kell  állást foglalni,  aminek  fakultatív  jelleggel  az
     állami iskola  is helyt  adhat. Az egyházi iskolát az állami
     iskolától nem  a tanított  ismeretanyag, nem  is  a  tanítás
     módja különbözteti  meg, hanem az, hogy nevelő tevékenységét
     az illető egyház valláserkölcsi értékrendjére építi és annak
     megfelelően  gyakorolja   úgy,  hogy   az  ne  legyen  teher
     illetőleg lelkiismereti konfliktus forrása sem a más vallású
     tanulók számára,  sem  pedig  azok  számára,  akik  egyetlen
     vallásnak sem  hívei. A  valláserkölcsi  nevelés  az  illető
     vallás tanaiból  következő értékrend  és az  annak megfelelő
     emberi  magatartás   közvetítése   -   ezért   és   ennyiben
     "elkötelezett" az  iskola. A  két iskolatípus egymással való
     éles szembeállítását  történeti tapasztalatok nem támasztják
     alá. Ugyanakkor  a vallás vagy más lelkiismereti meggyőződés
     szabadságának joga,  valamint a  művelődéshez való  jog mint
     alkotmányos    alapjogok,    önmagukban    is    kellőképpen
     megalapozzák plurális  - állami,  egyházi és  más  iskolákat
     egyaránt    felölelő    -    iskolarendszer    létesítésének
     szükségességét,  mely   az  oktatás   mellett   a   nevelési
     feladatoknak az  érintettek kívánsága  és választása szerint
     eleget tehet.

     Budapest, 1993. február 8.
                                                Dr. Herczegh Géza
      Dr. Schmidt Péter alkotmánybíró különvéleménye

      A volt egyházi ingatlanok tulajdoni rendezéséről szóló 1991.
      évi  XXXII.   törvény  utólagos  alkotmányossági  vizsgálata
      tárgyában  meghozott  alkotmánybírósági  határozat  alapvető
      megállapításaival egyetértek.

      Egyetértek - többek között - azokkal a rendelkező részben és
      az   indokolásban    foglalt   megállapításokkal,    amelyek
      kimondják,  hogy   ahol  az   Alkotmány   valamely   törvény
      elfogadásához   a    jelenlévő   képviselők    kétharmadának
      szavazatát követeli  meg, az  nem az  alapjoggal  összefüggő
      bármely társadalmi  viszony szabályozására vonatkozik. Ennek
      megfelelően egyetértek  azzal is,  hogy a minősített törvény
      mellett  az   érintett  életviszonyt   közönséges,  egyszerű
      szótöbbséggel elfogadott törvények is szabályozhatják.

      A határozathoz  képest eltérő véleményem kizárólagosan abban
      van, hogy  a kétharmados, illetőleg az egyszerű szótöbbséget
      igénylő  törvények  szabályozási  határa  alkotmányosan  hol
      húzható meg.

      1. Az  un. kétharmados  törvények igényét  Magyarországon  a
      politikai átmenet sajátosságai hozták létre. Lényege a békés
      átmenet feltételei  között annak  garantálása volt,  hogy  a
      politikai ellenzék  parlamenti súlyához képest meghatározóbb
      közjogi szerepet kapjon. A kerekasztal tárgyalások során ezt
      a politikai kompromisszumot az akkor uralkodó politikai erők
      is  elfogadták.   Az  Alkotmány   mintegy  30  törvényhozási
      tárgykörben kívánja meg a kétharmados többséget.

      2. Az  így kialakított  kétharmados törvényhozás  azonban  -
      függetlenül attól, hogy ez a kétharmad a képviselők egészére
      vagy csak  a jelenlévőkre  vonatkozott  -  jelentős  közjogi
      zsákutcához vezetett.   Ennek  a közjogi megoldásnak lényege
      ma ugyanis  abban áll,  hogy  a  kétharmados  vagy  efölötti
      többséggel nem  rendelkező kormánykoalíció  a legjelentősebb
      törvényhozási  tárgyak   esetében  az   ellenzékkel  állandó
      kompromisszumra kényszerül,  e nélkül  nem tud  kormányozni.
      Amennyiben tehát  kiéleződik a  politikai harc a kormányerők
      és az ellenzék között, azaz nem tudnak kompromisszumra jutni
      (lásd pl.:  a médiatörvényt  ) úgy  ez a közjogi konstrukció
      forrása lehet az ország kormányozhatatlanságának.

      Egyik oldalról  tehát történetileg  érthető, magyarázható  a
      kétharmados törvények  létrejötte, más  oldalról ez  ma  már
      stabil kormányzást  sem jogilag,  sem politikailag  nem tesz
      lehetővé. Az  ebből a  helyzetből való  kiút  nem  egyszerű.
      Ilyen feltételek között ugyanis a kormányzó politikai erők a
      kétharmados   többséget   kívánó   törvényhozási   tárgyakat
      korlátozni,  vagy   az  Alkotmány  értelmezésével  szűkíteni
      akarják, az  ellenzék viszont  pozícióinak védelme érdekében
      megtartani,  sőt   szélesíteni  kívánja.  Ez  a  kétharmados
      törvények  eredményeként  létrejött  politikai  zsákutca  az
      eljövendő alkotmányozást  is  veszélyeztetheti.  A  kivezető
      közjogi megoldást  valószínűleg az  új Alkotmány  lesz képes
      létrehozni   azzal,    hogy   megszünteti    a   kétharmados
      törvényeket, s  ezzel egy időben az Alkotmányba emeli be - s
      ezzel  kétharmadossá  teszi  -  a  legfontosabb  garanciális
      szabályokat. Az  alapjogok tekintetében  ez  azt  jelentené,
      hogy az Alkotmány nemcsak deklarálni fogja a jogokat, miként
      teszi azt  jórészt ma, hanem a legfontosabb garanciákat maga
      az Alkotmány tartalmazza majd.

      3.  Az  Alkotmánybíróság  -  amely  a  mindenkori  Alkotmány
      védelmére jött  létre -  ilyen politikai  és  közjogi  viták
      során nehéz  helyzetbe jut,  egyik oldalról  az  alkotmányos
      berendezkedés stabilitását  kell  biztosítania,  másoldalról
      nem teheti  túl magát  az Alkotmány  rendelkezésein,  azaz a
      kétharmados  többséggel  meghozandó  döntéseket  védelmeznie
      kell.

      4. Az  Alkotmánynak "Alapvető  jogok és  kötelességek"  című
      XII. fejezete  11 helyen  követeli meg  a  kétharmad  arányú
      szavazást. Ezek szinte mindegyike - mint ezt az indokolás is
      bizonyítja -  az  un.  politikai  szabadságjogok  területére
      esik. Ezek közül egyetlen esetben, a közszolgálati médiákkal
      kapcsolatosan hoz  az  Alkotmány  a  kétharmados  többséggel
      elfogadandó törvény tartalmára nézve rendelkezéseket. Minden
      más helyen  megelégszik annak kimondásával, hogy a vonatkozó
      állampolgári politikai  szabadságjogot szabályozó törvényt a
      jelenlévő képviselők kétharmados többségével kell elfogadni.

      5.  A  szabályozás  arra  mutat,  hogy  az  Országgyűlés  az
      Alkotmányban széles  diszkrecionális  jogkört  kapott  annak
      megállapítására,  hogy  a  vonatkozó  törvényhozási  tárgyat
      milyen széles  körben szabályozza kétharmados törvény útján,
      s   milyen   körben   egyszerű   szótöbbséggel.   Ezért   ma
      alkotmányosnak kellene  tekinteni azt  is, ha  a kétharmados
      arányban elfogadott  vallásszabadságról szóló  törvény  csak
      egyetlen  paragrafust   tartalmazna,  és   azt   is   ha   a
      vallásszabadsággal összefüggő valamennyi társadalmi viszonyt
      kétharmad arányban elfogadott törvény szabályozná.

      6. Ha  az Alkotmánybíróság ezt a szabad belátást korlátozza,
      tehát megállapítja,  hogy mely  kérdésekben kell kétharmados
      arány és  mely kérdésekben  nem, úgy  alkotmányozásba  kezd,
      túllépi hatáskörét.  Ez még  akkor is  így van, ha általános
      elvekben ("közvetlen  végrehajtás", "a  szabályozás  irányát
      meghatározó", "az  alapjog  érvényesítésének  és  védelmének
      koncepciója", stb.)  fogalmazza meg  a kétharmados törvények
      tartalmát.  Az   Alkotmány  ugyanis   -  a  sajtószabadságra
      vonatkozó  rendelkezéseinek   a   médiatörvényre   vonatkozó
      szabályain  túl   -  ilyen  szabályokat  nem  tartalmaz,  az
      Alkotmányból  alkotmányértelmezéssel   ilyen  szabályok  nem
      vezethetők le. Legfeljebb logikai úton lehet ilyen általános
      elveket  megfogalmazni,   s  erre   véleményem  szerint   az
      Alkotmánybíróság felhatalmazást nem kapott.

      7. Az értelmezés ilyen kiterjesztésével a parlamenten belüli
      közjogi  köntösben   megjelenő  politikai   viták  eldöntése
      áttevődik az  Alkotmánybíróságra. Igaza  van az  indoklásnak
      abban, hogy  egy ilyen  értelmezéssel, minden  a kétharmadot
      érintő, az  ellenzék  és  a kormány koalíció  közötti,  vita
      szükségszerűen az Alkotmánybíróság elé kerül, hiszen ezzel a
      határozattal   a   politikai   viták   az   Alkotmánybíróság
      értelmezésével közjogi vitákká alakulnak át.

      8.  Egyetértek   a  határozatnak   az  Etv.-t   érintő  azon
      álláspontjával,  hogy   a  törvény  elfogadásához  nem  volt
      szükség a  jelenlevő képviselők  kétharmadának  szavazatára,
      minthogy az  nem ellentétes  a  vallásszabadságra  vonatkozó
      alapvető kódex-szel.  Véleményem  szerint  az  indítványokra
      ezzel az  Alkotmánybíróság megadta  volna a  választ és  nem
      lett  volna   feltétlenül  szükség   az  indítványok   olyan
      kiterjesztésére,  amely  már  a  kétharmados  törvényhozásra
      vonatkozó alkotmányi előírások egészét értelmezi.

      9. Tudomásul véve, hogy a határozat az indítványokat a fenti
      módon  kiterjesztően   bírálta  el,   az   un.   kétharmados
      törvényekről szóló  határozati részben  további  követelmény
      megfogalmazását tartottam volna szükségesnek.

      Az   Alkotmányban    kétharmados    szavazatarányt    kívánó
      törvényhozási tárgyban  egyszerű szótöbbséggel törvényt csak
      akkor   lehet    elfogadni,   ha   a   kétharmados   törvény
      elfogadásával a  kompromisszum már  megszületett, ha tehát a
      vonatkozó alapvető  jogokról szóló  törvényt az Országgyűlés
      már kétharmados  arányban elfogadta.  Mivel az  Alkotmányozó
      diszkrecionális   jogkört   ad   a   kétharmados   törvények
      tartalmára  nézve,  e nélkül  a   szabály  nélkül   egyszerű
      többséggel  a  kétharmados  többségre  vonatkozó  alkotmányi
      előírást  gyakorlatilag   meg  lehet   szüntetni.   Ez   már
      alkotmányellenes lenne.

      Budapest, 1993. február 8.
                                                 Dr. Schmidt Péter
      Dr. Vörös Imre alkotmánybíró különvéleménye

      Dr. Herczegh Géza   alkotmánybíró  párhuzamos   véleményével
      egyetértve különvéleményemet az alábbiakban terjesztem elő.

      1.     A  kétharmados   törvények  intézménye  a  nemzetközi
      tapasztalatok  szerint   kivételes,  különleges  körülmények
      által   indokolt    jelensége    az    alkotmányjognak.    A
      rendszerváltozás sajátos  - nem dogmatikai, hanem gyakorlati
      politikai szempontokon  alapuló -  körülményei indokolták  a
      kétharmados törvényeknek  az Alkotmányban való megjelenését.
      A   dogmatikai    alap   hiánya   azonban   nem   teszi   az
      Alkotmánybíróság számára  lehetővé -  amint azt  a határozat
      tartalmazza  is   -   a   kétharmadosság   által   felvetett
      alkotmányossági  problémák   dogmatikai   alapra   helyezett
      tisztázásának mellőzését  - a  jelen ügy   alapjogi tárgyára
      tekintettel az alapjogok törvényi szabályozására korlátozva.
      Önmagában ugyanis  az a  körülmény,  hogy  a  kétharmadosság
      kérdésében politikai  szempontok voltak  meghatározóak,  nem
      értékeli le  az  adott  alkotmányos  rendelkezések  kötelező
      erejét: azok  az Alkotmánybíróságot  ugyanúgy kötik, mint az
      Alkotmány  egyéb  szabályai. A  kétharmados szavazat többség
      igénye  nem   állapít  meg  alapjogok  közötti  hierarchiát,
      pusztán a  törvényhozási tárgy  politológiai értelemben vett
      "konszenzus-érzékenységére"   utal,    ugyanakkor   eljárási
      konzekvenciát fűz  a kiemelt törvényhozási tárgyak politikai
      fontosságához.

      Az a  kérdés tehát, hogy az Országgyűlés mit szabályoz (mint
      amely  törvényhozási   tárgy),  anyagi  jogi  kategória;  az
      azonban,  hogy   ezt  a   tárgyat  hogyan  szabályozza  (pl.
      kétharmados szavazataránnyal),  eljárási jogi kategória. Ezt
      a különbséget  élesen meg  kell húzni  annak érdekében, hogy
      világossá  váljék:   a  tulajdonhoz  való  jog  szabályozása
      éppen úgy történhet egyszerű, mint  minősített többséggel. A
      tulajdonhoz  való   jog  szabályozása   ugyanis  nem   eleve
      egyszerű, vagy  eleve minősített  többséget kíván,  minthogy
      nem  anyagi   jogi,  hanem   törvényhozási   eljárási   jogi
      kategóriáról van szó. A tulajdonhoz való jog szabályozásával
      kapcsolatban pl.  anyagi jogi szempontból - alapjogról lévén
      szó  -   azt  a   követelményt  lehet   támasztani,  hogy  a
      szabályozás  törvényi   szinten  történjen.   Eljárási  jogi
      szempontból attól  függően  kell  egyszerű  vagy  minősített
      többséggel  történő   szabályozást,   mint   alkotmányossági
      feltételt támasztani,  hogy az  Alkotmány az adott esetre: a
      "hogyan"-ra  milyen   törvényhozási  eljárást   ír  elő.   A
      kétharmados  törvényekkel   kapcsolatban  két   szélsőséges,
      egyben dogmatikailag értékelhetetlenül formális megközelítés
      lehetséges.

      1.1.   Megközelíthető e  jelenség úgy,  hogy  csak  egyszeri
      alkalomra -  az első ilyen törvény meghozatalára - vonatkozó
      jogalkotói  alkotmányos   kötelezettségről   van   szó:   ha
      megalkották  az   adott  tárgyról   rendelkező  törvényt,  a
      továbbiakban   az   adott   törvényhozási   tárgyról   másik
      törvényben már  egyszerű többséggel  is  lehet  rendelkezni.
      Ennek   figyelembevételével   az   Alkotmány   rendelkezését
      könnyedén ki  lehetne játszani egy későbbi, az első törvényt
      ugyan nem  módosító, azzal  akár nem  is ellentétes,  de  az
      adott  törvényhozási   tárgy  lényeges  kérdéseiről  további
      szabályokat tartalmazó törvény meghozatalával.

      Megközelíthető  a   jelenség   úgy   is,   hogy   az   adott
      törvényhozási tárggyal  akár  a  legtávolabbi  összefüggésbe
      hozható  törvényi   szabályozás,  vagy  annak  adott  része,
      törvényhelye   csak kétharmados  szavazataránnyal  fogadható
      el  alkotmányosan.

      Eszerint azonban  a törvényhozás  gyakorlatilag  megbénulna,
      hiszen a  jogrend olyan összefüggő rendszert alkot, amelyben
      a törvények  túlnyomó többsége - a kétharmados törvényhozási
      tárgyak nagy  számára tekintettel  -  ezekkel  összefüggésbe
      hozható, így  a törvények túlnyomó többsége, vagy legalábbis
      valamely  részük  közvetetten  kétharmados  szavazataránnyal
      lenne csak elfogadható.

      1.2.   A kérdés  tehát az,  hogy a kétharmados szavazatarány
      megkövetelésében kifejeződő  eljárási konzekvenciának  mi  a
      jogpolitikai célja, valamint az, hogy e cél a kétharmadosság
      milyen  terjedelemben   történő  értelmezésével  érhető  el,
      más szóval  tartalmilag    mire   vonatkozik   az   eljárási
      konzekvencia.

      a)   A szabály  jogpolitikai célja  egyértelműen az,  hogy a
      rendszerváltozással összefüggő alapvető fontosságú - vagy az
      Alkotmány erre vonatkozó módosításában megállapodó politikai
      erők által  konszenzus-érzékenységük folytán annak tekintett
      -  kérdések   csak  az  Országgyűlés  nagy  -  minősített  -
      többségének  egyetértésével  legyenek  szabályozhatóak.  Más
      kérdés  az,   hogy  dogmatikailag  is  alapvető  jelentőségű
      kérdésekről van-e szó, azonban ennek megítélése azután, hogy
      az   Országgyűlés   alkotmányos szabállyá  emelte  az  adott
      törvényhozási   tárgy    minősített    többséggel    történő
      rendezését, továbbá  mert eleve  nem anyagi,  hanem  formai-
      eljárási jogi  követelményről van  szó,  az  alkotmányossági
      vizsgálat  szempontjából   irreleváns;  az   Országgyűlés  e
      döntése az Alkotmánybíróság által felül nem bírálható. Ennek
      megfelelően tényként  kell elfogadni,  hogy bár az Alkotmány
      az alapjogok között nem  állít fel hierarchikus sorrendet, a
      hierarchia   a    szabályozásukhoz   fűzött    törvényhozási
      eljárásjogi konzekvenciák  között kétséget  kizáróan pozitív
      jogilag  fennáll.   A  törvényhozási   eljárásjogi   előírás
      figyelmen kívül hagyása ugyanis formai alkotmányellenességet
      eredményez,  amelynek   -  az  Alkotmánybíróság  jogszabály-
      megsemmisítési hatáskörére  tekintettel  -  a  törvényhozási
      eljárásra vonatkozó alkotmányjogi szankciója van.

      b)  Az   a  kérdés,   hogy   a   kétharmados   szavazatarány
      megkövetelése tartalmilag  mire  terjed  ki,  az  előzőekben
      kifejtettekből következően  bizonyosan nem  válaszolható meg
      úgy, hogy  csak az   első,  az adott  törvényhozási  tárgyra
      utaló  címet viselő törvényre. Több jogágban elfogadott jogi
      alapelv, hogy  a jognyilatkozatokat  nem elnevezésük,  hanem
      tartalmuk szerint  kell jogilag  minősíteni,  értékelni.  Az
      alkotmányjogban ez  az elv  úgy fogalmazható  meg, hogy  egy
      törvényt az  alkotmányossági vizsgálat   során   nem   címe,
      hanem   tartalma   szerint kell elbírálni. Egy törvény tehát
      címe szerint szólhat fogyasztási adóról; ha rendelkezései az
      emberöléssel     kapcsolatos     büntetőjogi     szabályokat
      tartalmaznak,  alkotmányossága  sem  az  adójogra  vonatkozó
      alkotmányi  rendelkezések,   hanem  a   törvény  büntetőjogi
      tartalma szerint bírálandó el.

      A kétharmados szavazatarány megkövetelése tehát nem merül ki
      abban, ha  az Országgyűlés megalkotott egy, az adott tárgyba
      tartozó  törvényt.   Ez  az   eljárási  követelmény   mindig
      érvényesül, ha  az adott  tárgykörbe tartozó,  -  a  fentiek
      értelmében azonban  nem a  tárgykör minden  részletkérdésére
      kiterjedő -  további törvényalkotásra kerül sor, függetlenül
      attól, hogy az utóbb hozott törvény milyen címet visel, vagy
      túlnyomórészt egyébként milyen tárgykört szabályoz.

      c)   A   kétharmados   szavazatarány,   mint   törvényhozási
      eljárásjogi   követelmény    tehát   egyfelől    általánosan
      értelmezendő. Túlmenne  azonban  dogmatikailag  az  említett
      jogpolitikai  célon  és  gyakorlatilag  is  a  törvényhozási
      folyamat  megbénulásához  vezetne,  ha  nem  eszközölnénk  a
      jogpolitikai  cél  által indokolt  szűkítést is.  A szűkítés
      abban áll,  hogy a  kétharmadosság megkövetelésének nem kell
      kiterjednie   az    adott   törvényhozási    tárgy    minden
      részletkérdésére, hanem  csak az  említett jogpolitikai  cél
      megvalósulása által  igényelt  terjedelemben.  E  cél  pedig
      megvalósul  akkor,   ha   az   adott   törvényhozási   tárgy
      leglényegesebb kérdéseiben  a szabályozás  irányát  illetően
      születik meg  a törvény minősített többséggel. A szabályozás
      iránya megítélésem  szerint    az  Alkotmánybíróság  64/1991
      (XII.17.) AB   határozatának  alapulvételével  tölthető  meg
      tartalommal.

      Eszerint  a  szóban forgó   minősített   többséget   igénylő
      törvényhozási tárgynak  különösen   azon kérdései igényelnek
      kétharmados többséget,  melyek az adott intézmény tartalmát,
      működése,  érvényesülése   garanciáit  testesítik   meg.  Az
      intézmény   tartalma,    működésének   és   érvényesülésének
      garanciái  közvetlenül  és  jelentősen  értelemszerűen  csak
      ugyanilyen szavazataránnyal korlátozhatók.

      Fenti  kritériumok   megítélésem  szerint  eléggé  konkrétak
      ahhoz, hogy  megakadályozzák akár azt, hogy a kétharmadosság
      alkotmányos  törvényalkotási   eljárási  követelményét   más
      címmel meghozott,  de  tartalmilag  az  adott  törvényhozási
      tárgy körébe  tartozó törvény  alkotásával kijátsszák,  akár
      azt, hogy  a kétharmadosság  igénye   a  megfelelő  tartalmi
      szűkítés híján  parttalanná váljon.  Ez  utóbbi  ugyanis  az
      Alkotmányban megfogalmazott  parlamentáris  demokráciának  a
      többségi képviseleti  rendszeren alapuló  koncepciójával sem
      lenne összeegyeztethető.  Biztosítja ez  a kritériumrendszer
      azt   is,   hogy   az   Alkotmányban  amúgy is   kivételként
      megfogalmazott törvényhozási eljáráson belül is, tartalmilag
      is "kivételessé"  váljon az,  amikor a többségi törvényhozás
      helyébe a "konszenzusos" törvényhozás lép.

      d)     Fentiekből  következően   az   a   kérdés,   hogy   a
      kétharmadosság törvényhozási  eljárási  szabálya  egyáltalán
      vonatkozik-e adott  kérdésre, és ha igen, azt betartották-e,
      csak esetről esetre dönthető el.

      2.     Az  Alkotmánybíróság  állandó  gyakorlata  szerint  a
      tulajdonhoz való  jog (13.§  (1) bek.)  alkotmányos alapjog,
      amely azonban nem korlátozhatatlan (21/1990. (X.4.) AB hat.;
      (7/1991. (II.28.)  AB hat.;  16/1991.   (IV.20.) AB    hat.;
      28/1991.   (VI.3.)    AB    hat.).    Az    Alkotmánybíróság
      gyakorlatában ugyanakkor  mindeddig nem  volt  kényszerítően
      szükséges a  tulajdonhoz való  alkotmányos jog  és a polgári
      jogi  tulajdonjog   egymáshoz  való  viszonyának  átfogó  és
      részletekbe   menő  tisztázása. A  volt  egyházi  ingatlanok
      tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló 1991.évi XXXII. tv.
      -  továbbiakban:   Etv  -   alkotmányossági   vizsgálata   -
      figyelemmel  az   indítványok  tárgyává   tett  tulajdonjog-
      korlátozási   és   tulajdonjog-elvonási   problematikára   -
      szükségessé teszi  e viszonynak  az Alkotmánybíróság korábbi
      határozatain túlmenő tisztázását.

      2.1. A  tulajdonhoz való  alkotmányos jog hármas tartalommal
      bír, ennek  az alapjognak három aspektusa van: a tulajdonosi
      jogállás védelme, a polgári jogi tulajdonjog elvonása elleni
      védelem, végül a polgári jogi tulajdonjog korlátozása elleni
      védelem.  Mindezek  együtt  teszik  ki  a  tulajdonhoz  való
      alkotmányos alapjog alkotmányjogi védelmének tartalmát.

      a)   A tulajdonosi jogállás azt jelenti,  hogy a tulajdonhoz
      való  jog  alkotmányos  védelme  alapján  kizárt,  hogy  egy
      természetes,    vagy     jogi    személyt    jogszabály    a
      tulajdonszerzési  képességtől   megfosszon.  A   tulajdonosi
      jogállás tehát  az általános  jogképességnek a tulajdonjogra
      vonatkoztatott  megfogalmazása,  annak  egyik  aspektusa.  A
      tulajdonszerzési képességnek  flagráns megsértése volt az az
      1970-es évektől  a 80-as  évek végéig  hatályos  jogszabályi
      korlátozás, amely  csak  egy  lakás-  és  egy  üdülőingatlan
      megszerzését  tette   lehetővé  magánszemélyek   részére  (a
      jogszabály -  ha hatályban  lenne -  ma  alkotmányellenesnek
      minősülne).  A   tulajdonhoz  való  jog  sérelmét  látta  az
      Alkotmánybíróság abban,  hogy jogszabály kizárta természetes
      személyek     számára      nagyteljesítményű     másológépek
      tulajdonjogának megszerzését (19/1991. (IV.23.) AB hat.).

      A tulajdonosi  jogállás védelme,  mint a  jogképesség  egyik
      aspektusának védelme  feltétlen és  abszolút; nem képzelhető
      el olyan  alkotmányos alapjog,  amelynek érvényre  juttatása
      indokolhatná a  tulajdonszerzési  képesség  korlátozását.  A
      jogképesség e szeletének csak a megszerezni kívánt tulajdoni
      tárgyban rejlő  sajátosságok  (pl.  robbanószer)  képezhetik
      korlátját,  azonban   ilyen   korlátozás   nem   minősül   a
      tulajdonszerzési képesség,  mint a  jogképesség egyik oldala
      korlátozásának: nem  a személyre,  hanem a  tárgyra -  annak
      polgári jogi forgalomképességére - vonatkozik.

      b)  A   tulajdonhoz  való  alkotmányos  jog  másik  tartalmi
      összetevője a  polgári jogi tulajdonjog elvonásával szembeni
      védelem. Az Alkotmány a polgári jogi tulajdonjog elvonását -
      tekintettel annak  a polgári  demokratikus társadalom  és  a
      szociális piacgazdaság alapintézményekénti funkcionálására -
      kizárja.

      A  tulajdon   érinthetetlensége,  "szentsége"     ugyanis  e
      társadalom és gazdaság fogalomalkotó, jellegadó kategóriája,
      conditio sine  qua non-ja. A polgári demokratikus társadalom
      és a  szociális piacgazdaság a tulajdon érinthetetlenségétől
      az, ami.  A polgári  jogi tulajdon elvonásának kizártságától
      függetlenül azonban  a tulajdon közjogi természetű elvonását
      ismeri az Alkotmány a kisajátítás, másfelől a tulajdonjogtól
      való  megfosztás  eseteként  az  elkobzás,  mint  a  törvény
      szerinti büntetés  (57.§ (4) bek.) formájában. A kisajátítás
      azonban a  közjog (a  közigazgatási jog),  míg az elkobzás a
      büntetőjog intézménye,  így nem  tartoznak az Alkotmány 13.§
      (1)  bek.-ének   hatálya   alá,   minthogy   tulajdonvédelmi
      összefüggésük nincs.  Ez az értelme annak, hogy az Alkotmány
      külön szakaszt  szentel e  két -  a tulajdonhoz  való jogtól
      lényege,   természete   és   tartalma   szerint   eltérő   -
      jogintézménynek.

      A polgári jogi tulajdonjog elvonása ellen tehát az Alkotmány
      13.§ (1) bek.-e feltétlen és abszolút védelmet biztosít.

      Az Alkotmánybíróság  csak egyetlen  esetben fogadta  el -  a
      rendszerváltás egyszeri,  sajátos  történelmi  körülményeire
      tekintettel - a társadalmi tulajdon lebontásának alkotmányos
      feladatával összefüggésben  azt, hogy  a tulajdoni rendszert
      átalakító   törvények    a   társadalmi   tulajdon   egykori
      létrehozásából származó  terheket elosszák azok között, akik
      a  társadalmi   tulajdont  ingyenesen  megszerzik  (16/1991.
      (IV.20.) AB  hat.; 28/1991. (VI.3.) AB hat.). "Amint azonban
      az átalakulás  folyamata megtörtént,  az új tulajdon védelme
      teljes, azaz  e vonatkozásban  nincs alkotmányos lehetőség a
      társadalmi átalakulás terhének utólagos vagy visszamenőleges
      szétosztására." (16/1991. (IV.20.) AB hat.).

      Ennek megfelelően  az Alkotmánybíróság  28/1991  (VI.3.)  AB
      sz.  határozatában   alkotmányellenesnek    minősítette   az
      Országgyűlés által  elfogadott, de még ki nem hirdetett első
      kárpótlási törvény  előzetes normakontrollja során azt, hogy
      a már  önkormányzati tulajdonba  került volt  állami lakások
      tekintetében az  önkormányzatok vételár  helyett  kárpótlási
      jegyet legyenek  kötelesek  elfogadni.  Az  Alkotmánybíróság
      hangsúlyozta, hogy az állami tulajdon egykori létrehozásából
      származó terheket  az önkormányzati  tulajdonba adás során -
      tehát a  tulajdonszerzés előtt  - lehet  csak  elosztani;  a
      majdan  ingyenesen  szerző  önkormányzatnak  a  volt  állami
      tulajdon tehermentes  megszerzésére nincsen  joga, azonban a
      kárpótlási törvény hatályba lépése előtt már az önkormányzat
      tulajdonába  került  volt  állami  lakások  tekintetében  az
      önkormányzati  tulajdonnak   az  ingyenes  megszerzés  címén
      történő megterhelése  alkotmányellenes. Az  Alkotmánybíróság
      rámutatott arra,  hogy az alkotmányellenesség értelemszerűen
      csak a  már megszerzett  tulajdonjog tekintetében merül fel,
      hiszen  a  még  meg  nem  szerzett  (át  nem  adott)  dolgok
      tulajdonjoga  az,   amely  az   ingyenes  szerzés  okán  még
      megterhelhető  -   a  megszerzők  nem  tehermentesen  fogják
      megszerezni a korábban már az állami tulajdon létrehozásából
      származóan  kártalanítási  stb.  kötelezettségekkel  terhelt
      tulajdonjogot.  Az   Alkotmánybíróságnak  ezen   álláspontja
      okszerűen  következett  abból  a  16/1991  (IV.30.)  AB  sz.
      határozatában  leszögezett   elvből,  mely   szerint  az  új
      tulajdon védelme már teljes.

      Ezen  alapelvek   alapján  fogadta   el  alkotmányosnak   az
      Alkotmánybíróság   a    mezőgazdasági   termelőszövetkezetek
      termőföldtulajdonára  vonatkozó vételi  jogot.  Hangsúlyozta
      ugyanakkor, hogy
      - a  vételi jog  intézményesítésére csak a rendszerváltással
      összefüggő egyszeri,  sajátos történelmi körülmények folytán
      és  csak   a  társadalmi   tulajdon  lebontása  kapcsán  van
      lehetőség;
      -     csak  a  társadalmi  tulajdon  egykori  létrehozásából
      származó terheket  lehet szétosztani  és csak  azok  között,
      akik majdan a társadalmi tulajdont megszerzik.

      Fentieket összefoglalva  leszögezhető,  hogy  a  tulajdonhoz
      való alkotmányos  jog  második  tartalmi  összetevőjével:  a
      polgári jogi  tulajdonjog elvonásával  szembeni  alkotmányos
      védelem feltétlenségét  és abszolút  voltát nem  gyengíti  a
      tulajdonjog   elvonásával    kapcsolatban    megfogalmazott,
      egyszeri alkalomra  szóló és  szigorú  feltételekhez  kötött
      kivétel. Az  ingyenesen szerzők  közötti terhek  elosztására
      tehát  az   új  tulajdon  megszerzése  után  már  nem  lehet
      hivatkozni.   E    tételt   csak   erősíti   az,   hogy   az
      Alkotmánybíróság a vételi jogot is és az önkormányzatoknak a
      kárpótlási jegy elfogadására való elkötelezettségét is nem a
      polgári  jogi  tulajdon  elvonásaként,  hanem  csupán  annak
      megterheléseként, korlátozásaként minősítette. A fenti elvek
      következésképpen még inkább érvényesek a  már megszerzett új
      tulajdon esetleges elvonására. Az Alkotmánybíróság szigorúan
      megszabott követelményei  kizárják  azt,  hogy  a  tulajdoni
      átalakulás befejezésével,  az új  tulajdonosok létrejöttével
      azok  terhére  bármilyen,  a  tulajdoni  rendszerváltozással
      összefüggő tulajdonjog-elvonás történhessen.

      Az  Alkotmány   13.§  (1)   bek.-e  tehát   a  polgári  jogi
      tulajdonjog  -  akár  egyetlen  gombostű  tulajdonjogának  -
      jogszabállyal történő elvonását kizárja.

      c) A tulajdonhoz való alkotmányos jog harmadik összetevője a
      polgári jogi tulajdonjog korlátozásával szembeni védelem. Ez
      a védelem  az Alkotmánybíróság  állandó  gyakorlata  szerint
      feltételes és  relatív. A feltételeket az alapjogok lényeges
      tartalmának    korlátozása    alkotmányosságára    vonatkozó
      határozatok  ismételten   kifejtették   (elsőként:   7/1991.
      (II.28.) AB   hat. VI. rész). Eszerint  a  korlátozásnak  az
      érvényre juttatni kívánt másik alkotmányos alapjoghoz képest
      szükségesnek és arányosnak kell lennie.

      2.2   A tulajdonosi  jogállás a tulajdonhoz való alkotmányos
      jognak a  másik két  összetevőt megalapozó  aspektusa: az az
      összetevő, amely  nélkül a másik kettő sincs.  A tulajdonhoz
      való jog ugyanakkor ebben nem merül ki, hiszen ha kimerülne,
      akkor a tulajdonhoz való alkotmányos jogból nem maradna más,
      mint az a követelmény, hogy a tulajdonszerzési képesség elvi
      deklarálásán ne  essék csorba.  Ezen   túlmenően azonban  az
      egyes tulajdoni  tárgyakra   - dolgokra  - vonatkozó konkrét
      polgári jogi  tulajdonjogok korlátozás  nélkül jogszabállyal
      elvonhatók lennének:  egy új  általános jellegű - törvénnyel
      szabályozott -  államosításnak pl.  a lakások  polgári  jogi
      tulajdona  tekintetében   nem  lenne  alkotmányos  akadálya,
      hiszen egy  ilyen államosítás  nem a  tulajdonosi  jogállást
      tagadja: az államosítás után újra vásárolhatnak a károsultak
      lakást (ha van miből, és főleg ha van mit).

      A  tulajdonhoz   való   alkotmányos   jog   ezért   csak   a
      tulajdonszerzési képesség  védelme, valamint  a polgári jogi
      tulajdonjog   elvonása   és   korlátozása   elleni   védelem
      triászában  teljes.  Bármelyiknek  a  tulajdonhoz  való  jog
      tartalmából való kivonása nemcsak ezen alkotmányos alapjogot
      fosztja  meg   tulajdonképpeni  értelmétől,   de  a  polgári
      demokráciára   felépülő    politikai,   és    a    szociális
      piacgazdaságra  felépülő   gazdasági  rend  egyik  jellegadó
      alapintézményétől tagadja  meg az  alkotmányos  védelmet.  A
      triász  szerinti   védelem  nélkül   ezért   nincs   polgári
      demokrácia és nincs szociális piacgazdaság sem.

      2.3  Az   Etv  részben  az  önkormányzati  tulajdonjognak  a
      törvényben meghatározott  kedvezményezett  egyházak  részére
      való   átadásáról,    részben   pedig    az   önkormányzatok
      tulajdonjogának elidegenítési  és terhelési  tilalommal való
      megterheléséről,   vagyis   a   tulajdonjog   korlátozásáról
      rendelkezik.   A második   eset minősítése  nem  kétséges: a
      korlátozás feltételesen alkotmányos lehet. Az első esetben a
      minősítéstől függően  a tulajdonmozgás  éppúgy minősülhet az
      eset   konkrét    körülményei   szerint   a   polgári   jogi
      tulajdonjognak a  tulajdonhoz való  alkotmányos jogot érintő
      elvonásának (ez  az  Alkotmány  13.§  (1)  bek.-ére,  és  az
      Alkotmánybíróságnak a  kárpótlással -  az  ingyenes  szerzés
      megterhelésével -  kapcsolatos állásfoglalásaira figyelemmel
      kizárt), mint  a polgári jogi tulajdonjog közjogi természetű
      kisajátítás   révén   történő   elvonásának   (az   elkobzás
      értelemszerűen nem jön szóba).

      2.3.1   Bár a  polgári jogi  tulajdonjog elvonása  általában
      kizárt,  utalni   kell  arra,   hogy  az   önkormányzat  nem
      magánjogi, hanem  közjogi jogalany.  Törvény ugyanis  állami
      feladattá  minősíthet   át   önkormányzat   által   ellátott
      feladatot;  az   önkormányzat  ekkor   nem   hivatkozhat   a
      tulajdonhoz  való   alkotmányos  jog   sérelmére,  mivel  az
      önkormányzat tulajdoni  tárgyainak azon  köre  kerül  állami
      tulajdonba,  amely   kizárólag   az   átminősített   feladat
      ellátását szolgálja. Az önkormányzati tulajdon elvonásánál -
      de korlátozásánál  is -  a tulajdonhoz  való jog  védelmét a
      magánjogi jogalanyokhoz képest differenciálja, adott esetben
      gyengíti, relatívvá  teszi a  közjogi jogalanyiság ténye. Az
      elvonás  (korlátozás)  viszonylagosabbá válásának határát az
      jelenti, hogy  az elvonás  vagy korlátozás  az önkormányzati
      autonómia kiüresedéséhez vezet-e.

      Az önkormányzati  vagyon tehát az ellátott funkcióhoz kötődő
      tulajdoni tárgyaktól függően nem homogén. Saját bevételeiből
      származó vagyona  tekintetében az  önkormányzat az Alkotmány
      ezen kifejezett  rendelkezése (44/A.  §  (1)  bek.)  alapján
      magánjogi jogalany,  ezért az  őt megillető tulajdonhoz való
      jogra vonatkozó  alkotmányos védelem  feltétlen és abszolút.
      Az  önkormányzat   legalapvetőbb   feladataihoz   kapcsolódó
      törzsvagyon tekintetében  - ld.  a  helyi  önkormányzatokról
      szóló 1990.évi  LXV.tv.79.§-át  -  az  önkormányzat  közjogi
      jogalany, ám e feladataihoz kötődő vagyontárgyainak elvonása
      egyértelműen  az   önkormányzati  autonómia   kiüresedéséhez
      vezetne,  ezért  őt  közjogi  jogalanyként  is  a  magánjogi
      jogalanyoknak kijáró  feltétlen és  abszolút védelem  illeti
      meg.  A   védelem  a  harmadik  csoport:  az  önkormányzatok
      hatáskörébe    utalt     közszolgáltatásokhoz     kapcsolódó
      vagyontárgyak  esetén  relatív,  tekintettel  arra,  hogy  a
      tulajdonjog   ezek    tekintetében   történő   elvonása   az
      önkormányzati tulajdoni  mivoltukat indokolttá tévő hatáskör
      sorsában osztozik.  Mivel rendeltetésük  az, hogy  az  adott
      hatáskör   ellátásának    vagyoni    (tárgyi)    feltételeit
      biztosítsák, az  előző két  esethez hasonló   feltétlen   és
      abszolút  védelem   nem  indokolt:   adott  esetben  nem  az
      önkormányzat  (polgári   jogi)  tulajdonhoz   való   jogának
      sérelméről, hanem  arról van  csupán szó, hogy a tulajdonjog
      együtt mozog a hatáskörrel (funkcióval).

      2.3.2     Az   Etv   által   kodifikált   tulajdonjog-mozgás
      (tulajdonjog-átadás) esetében  azonban nem az Alkotmány 13.§
      (1) bek.-e  által megfogalmazott  polgári  jogi  tulajdonhoz
      való jog  védelméről, hanem a 13.§ (2) bek.-e körébe tartozó
      közjogi természetű kisajátításról van szó. Ezt nyilvánvalóvá
      teszik az  Etv-nek mind  anyagi jogi  (17.§ (2) bek., 22.§),
      mind eljárási  jogi rendelkezései  (9.§ (2)  bek., 10.§  (1)
      bek.). A  kisajátítás  -  melyre  egyedi  hatósági  aktussal
      éppúgy  sor   kerülhet,  mint   a  törvény   rendelkezésével
      (16/1991. (IV.20.) AB hat. III.3.pont) - hatálya alá tartozó
      tulajdonelvonással  "a   tulajdon  általában   köztulajdonba
      kerül, csak kivételesen kerülhet magántulajdonba és ekkor is
      kizárólag közérdekű  felhasználásra." (16/1991.  (IV.20.  AB
      hat.  III.3.pont).   Az   Etv   közhatalmi-közjogi   jellegű
      tulajdonelvonással       kapcsolatos        rendelkezéseinek
      alkotmányosságát tehát  az Alkotmány 13.§ (2) bek.-ével kell
      anyagi jogilag  összevetni. Ez  a körülmény  pedig -  lévén,
      hogy nem  a tulajdonhoz  való alkotmányos  alapjog magánjogi
      természetű védelmének  alkotmányjogi aspektusáról,  hanem  a
      kisajátítás közjogi  intézményéről van szó - a törvényhozási
      eljárási követelmények  kérdését (kétharmados szavazatarány)
      irrelevánssá teszi.  Az Alkotmány  44/C. §-ának  alkalmazása
      fel sem merül, mivel az Alkotmány a kisajátításhoz nem kíván
      meg kétharmados szavazatarányt.

      2.3.3   Az Etv által kodifikált kisajátítás kivételes, mivel
      egyszeri aktussal  bocsátja  az  egyházak  rendelkezésére  a
      működésükhöz szükséges  vagyontárgyakat, biztosítva  ezzel a
      vallásszabadság alapjogának  gyakorlásához  nélkülözhetetlen
      dologi feltételeket. Az állam ezzel kapcsolatban alkotmányos
      kötelességének tesz  eleget. Ebből azonban az is következik,
      hogy  a   dologi  feltételek   eme  általános   megteremtése
      megtörtént, és  a jövőben  a vallásszabadság  biztosításával
      kapcsolatos   esetleges    újabb   általános    -    törvény
      rendelkezésén alapuló  - kisajátítás  alkotmányosan már  nem
      fogadható el,  legfeljebb egyes  esetekben, egyedi  hatósági
      aktus alapján.

      A vallásszabadság  biztosításával függ  össze a  kisajátítás
      közérdekű  volta,   azzal  a   megszorítással,  hogy   ennek
      alkotmányos kereteit is az egyszeri jelleg adja meg.

      2.4   Az önkormányzati  tulajdonjognak az  elidegenítési  és
      terhelési  tilalommal   való  megterhelése   egyértelműen  a
      polgári jogi  tulajdonjog korlátozása,  ezért erre  nézve az
      anyagi jogi  alkotmányosság vizsgálata során alkalmazandó az
      Alkotmány 13.§  (1) bek.-ében  megfogalmazott (feltételes és
      relatív)   védelem.    A   korlátozás    kétséget   kizáróan
      elkerülhetetlen  és  szükséges, mivel  másik alapjog másként
      nem biztosítható érvényre  juttatásáról van  szó, ugyanakkor
      az adott eset körülményeire tekintettel arányos is.

      Nem  kétséges   ugyanakkor,  hogy  a  tulajdonhoz  való  jog
      korlátozása -  minthogy egyértelműen  a 13.§  (1)  bek.-ében
      megfogalmazott  tulajdonhoz  való  jog  alkotmányos  védelme
      körében  mozog   -,  nemcsak   az   említett   anyagi   jogi
      (szükségesség,  arányosság),  hanem  törvényhozási  eljárási
      jogi szempontból  is alkotmányossági  vizsgálat alá vetendő.
      Az Etv-nek  az elidegenítési  és terhelési  tilalmat kimondó
      rendelkezése  az   Alkotmány  44/C.   §-a  alapján  kétséget
      kizáróan a  jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának
      szavazatát  kívánta   volna  meg.   Ez  indokolt,   mivel  a
      szabályozás  irányát   megszabó,   a   törvényhozási   tárgy
      lényegéhez tartozó olyan szabályról van szó, amely nélkül az
      adott  intézmény   -  jelen   esetben  az     önkormányzatok
      tulajdonhoz való  joga  -  érvényesülése  nem  garantálható.
      Utalni   kell    ezzel   összefüggésben    arra,   hogy   az
      Alkotmánybíróság a  tulajdonjog,  mint  alkotmányos  alapjog
      lényeges tartalma  - a  rendelkezési  jog  -  korlátozásának
      tekintette az  ingatlanforgalom bizonyos körbeni engedélyhez
      kötését, és hangsúlyozta, hogy ehhez képest az elidegenítési
      tilalom a  lényeges  tartalmat  nyilvánvalóan  jelentősebben
      korlátozza (7/1991. (III.28.) AB hat IV.3.).

      Az Etv  12.§-a ezért  alkotmányellenes és  indokoltnak tűnik
      annak    formai     alkotmányellenesség:    a    kétharmados
      szavazatarány  hiánya   címén  ex   nunc  hatállyal  történő
      megsemmisítése, az Alkotmánybíróságról szóló 1989.évi XXXII.
      tv. (ABtv)  43.§ (1) és (2) bek.-e alapján. Az ABtv 43.§ (4)
      bek.-e  által   kivételes  eszközként   rendelkezésre   álló
      visszamenőleges hatállyal  történő megsemmisítés  az ott írt
      feltételek hiánya miatt nem indokolt. Figyelemmel kell lenni
      továbbá arra,  hogy az  elidegenítési és  terhelési tilalmat
      kimondó    közigazgatási     határozat    ellen     bírósági
      felülvizsgálatnak volt  helye. Minthogy e határozatokat 1992
      tavaszán meghozták, a szóban forgó jogviszonyok tekintetében
      az érintettek "különösen fontos érdeke" (ABtv 43.§ (4) bek.)
      a bírósági felülvizsgálat során kifejezésre jutott.

      Lezárt    jogviszonyok    megbolygatása    a    jogbiztonság
      szempontjából aggályos,  ezért az  ABtv 43.§  (4)  bek.-ének
      erre   az    esetre   történő    alkalmazása    kifejezetten
      ellenjavallt.

      3. A  kárpótlási  törvényhozás  az  első  kárpótlási törvény
      (1991. évi XXV. tv.) meghozatala óta nagy utat járt be. Mind
      az általa  újabb törvényekkel  átfogott személyi kör, mind a
      megtéríteni kívánt  károk  köre  (előbb  vagyoni,  majd  nem
      vagyoni  károk)  szélesedett.  A  nem  vitásan  "kárpótlási"
      elemeket is magában foglaló Etv  a személyi kör tekintetében
      lépett túl  az 1991.évi XXV. törvényen: az önkormányzatoknak
      az 1991. évi  XXXIII. tv-nyel  történő  vagyoni  kárpótlását
      követően másodízben  került sor   jogi  személy tulajdonában
      okozott kár  megtérítésére.

      Az   Alkotmánybíróság  28/1991. (VI. 3.)  AB   határozatában
      (C/ pont) alkotmányosnak fogadta  el  a  tulajdonukban  kárt
      szenvedettek  "kárpótlásának"   szakaszoltságát.   Az   ezen
      határozathoz fűzött  különvéleményemben szükségesnek ítéltem
      a jogi  személyek tulajdonában  okozott károk megtérítésének
      törvényhozási úton történő rendezését is.

      Az   Etv ismét  tesz egy  lépést    ezen  az  úton.  A  jogi
      személyek tulajdonában okozott károk megtérítésére vonatkozó
      szakaszos  törvényhozás   alkotmányossága  azonban   csak  e
      törvényhozási folyamatnak a 28/1991. (VI. 3.)  AB  határozat
      C/2.   pontjában   foglaltak   figyelembevételével   történő
      lezárása után ítélhető meg.

      Budapest, 1993. február 8.
                                                   Dr. Vörös Imre
       .
       English:
       English:
       .
       Petition filed:
       .
       Subject of the case:
       .
       The restitution of church property
       Number of the Decision:
       .
       4/1993. (II. 12.)
       Date of the decision:
       .
       02/08/1993
       Summary:
       The state must remain neutral in religious matters. Schools operated by the state must not be committed to any denomination. Where the state gives back school buildings to the church as part of the process of restitution, it has to make it possible for children to attend non-religious schools. This conclusion cannot mean that a disproportionate burden is placed on those who wish to attend such non-denominational schools.
        
       Even if in some cases the Constitution requires a two-thirds majority vote for the enactment of a legislative act on a fundamental right, the same requirement does not apply in respect of all laws touching upon that specific right.
       .
       CODICES summary:
       http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll/CODICES/precis/eng/eur/hun/hun-1993-1-002
       .
       en_0004_1993.pdfen_0004_1993.pdf