Ügyszám: 1651/B/1991
.
.
Előadó alkotmánybíró: Sólyom László Dr.
Az indítvány lényege:

A határozat száma: 4/1993. (II. 12.)AB határozat

ABH oldalszáma: 1993/48
.
A határozat kelte: Budapest, 02/08/1993
.
.
A határozat szövege:
.
A határozat szövege:
                 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

  Az Alkotmánybíróság törvény alkotmányellenességének utólagos
  megállapítására  és   a  törvény  megsemmisítésére  irányuló
  indítványok alapján  - Dr.  Schmidt Péter alkotmánybírónak a
  határozat B)  része 1.  pontjára, valamint  Dr.  Vörös  Imre
  alkotmánybírónak a  határozat B)  részére és  a C)  rész  2.
  pontjára vonatkozó  különvéleményével; továbbá  Dr. Herczegh
  Géza alkotmánybírónak  a határozat A) részének indokolásából
  a I.2.b) pontra vonatkozó párhuzamos véleményével - meghozta
  a következő

                          határozatot:

                               A)

  1. Az  államnak vallási  és  a  lelkiismereti  meggyőződésre
  tartozó  más   kérdésekben  semlegesnek   kell   lennie.   A
  vallásszabadsághoz való  jogból az államnak az a kötelessége
  következik, hogy az egyéni meggyőződés szabad kialakításának
  lehetőségét biztosítsa.

  Az egyház  elválasztása az  államtól nem jelenti azt, hogy a
  vallás és  az egyház  sajátosságait  az  államnak  figyelmen
  kívül kell hagynia.

  2. Az  állami iskola  nem lehet elkötelezett egyetlen vallás
  mellett sem.

  Az államnak  jogi lehetőséget  kell biztosítania  arra, hogy
  egyházi iskolák  jöhessenek létre, az állam maga azonban nem
  köteles ilyen iskolákat felállítani.

  Ahol az  állam az  állami iskola épületét egyházi tulajdonba
  adja, azok  számára,  akik  nem  kívánnak  egyházi  iskolába
  járni, ténylegesen és úgy kell lehetővé tennie állami iskola
  látogatását, hogy ez ne jelentsen nekik aránytalan terhet.

  3. Azokat  az indítványokat,  amelyek szerint a volt egyházi
  ingatlanok tulajdoni  helyzetének rendezéséről  szóló  1991.
  évi XXXII.  törvény azért sértené az Alkotmány 60.§-át, mert
  az alapfokú oktatási intézmény épületének egyházi tulajdonba
  adása esetén  nem biztosít  lehetőséget a  lelkiismereti  és
  vallásszabadság   jogán    alapuló   iskolaválasztásra,   az
  Alkotmánybíróság elutasítja.

                               B)

  1. Az  Alkotmánybíróság  megállapítja,  hogy  ott,  ahol  az
  Alkotmány valamely  alapjogról szóló törvény elfogadásához a
  jelenlévő képviselők  kétharmadának szavazatát  írja elő,  a
  minősített  többség   követelménye  nem  az  illető  alapjog
  bármely törvényi  szabályozására vonatkozik, hanem csakis az
  adott  alkotmányi   rendelkezés  közvetlen  végrehajtásaként
  megalkotott  törvényre.  Ez  a  törvény  az  illető  alapjog
  érvényesítésének  és   védelmének  irányát   határozza  meg.
  Valamely  alapjogról  szóló  törvényhez  minősített  többség
  előírása   nem    zárja   ki,   hogy   az   illető   alapjog
  érvényesítéséhez   szükséges   részletszabályokat   egyszerű
  többségű törvény határozza meg.

  2.  A   volt  egyházi   ingatlanok   tulajdoni   helyzetének
  rendezéséről szóló  1991. évi  XXXII. törvény  elfogadásához
  nem  volt   szükség  a  jelenlévő  országgyűlési  képviselők
  kétharmadának szavazatára.  Az  Alkotmánybíróság  elutasítja
  azokat  az   indítványokat,  amelyek  szerint  a  törvény  a
  kétharmados többség  hiánya  miatt  az  Alkotmány  60.§  (4)
  bekezdésével ellentétes lenne.

                               C)

  1. Az  Alkotmánybíróság megállapítja,  hogy a  volt  egyházi
  ingatlanok tulajdoni  helyzetének rendezéséről  szóló  1991.
  évi  XXXII.   törvény  15.§-a  alkotmányellenes,  ezért  azt
  megsemmisíti. A 15.§ e határozatnak a Magyar Közlönyben való
  közzététele napján veszti hatályát.

  2.  Az   Alkotmánybíróság  elutasítja   azokat   a   további
  indítványokat, amelyek szerint a törvény 1.§-ának (2) és (4)
  bekezdése, a  2.§ (2)  bekezdésének a)  és e) pontja, a 12.§
  (2) bekezdése,  13.§-a, a  16.§ (5)  bekezdése, a  17.§  (2)
  bekezdése, valamint 22.§-a alkotmányellenes lenne.

  Az Alkotmánybíróság  ezt a  határozatát a  Magyar Közlönyben
  közzéteszi.
                            Indokolás

   Több indítvány  érkezett a volt egyházi ingatlanok tulajdoni
   helyzetének rendezéséről  szóló 1991.  évi XXXII. törvény (a
   továbbiakban  Etv.)  egésze,  valamint  egyes  rendelkezései
   alkotmányellenességének vizsgálatára. Az Alkotmánybíróság az
   Etv-re,    illetve     egyes    rendelkezéseire    vonatkozó
   indítványokat az alábbiakban külön-külön bírálja el.

                                A)

                                I.

   Az indítványozók szerint az Etv. sérti az Alkotmány 60.§-át,
   mert nem  tartalmaz  garanciát  arra  nézve,  hogy    minden
   településen legyen világnézetileg semleges iskola.

   1. Az Alkotmány 60.§ (1) bekezdése deklarálja, hogy a Magyar
   Köztársaságban  mindenkinek   joga   van   a   gondolat,   a
   lelkiismeret és  a vallás  szabadságára. A  (2)  bekezdés  a
   "lelkiismereti meggyőződésre" is kiterjesztve állapítja  meg
   a   vallásszabadság   hagyományos    tartalmát :   a     hit
   (meggyőződés) szabadságát;  a  vallásgyakorlás  szabadságát,
   beleértve  a   negatív    vallásszabadságot,     vagyis    a
   meggyőződés   kinyilvánítása   mellőzéséhez  való  jogot;  s
   tartalmazza végül - noha  nem külön  szabályként,  hanem  az
   " együttesen "  és " nyilvánosan "   történő vallásgyakorlás
   szabadsága  révén  -  a  vallási  gyülekezési  és egyesülési
   szabadságot is.

   A három  elem közül  a vallásgyakorlás  joga (a  hagyományos
   kultusz-szabadság) a  legfontosabb; ez  áll a  legközelebb a
   többi   szabadságjoghoz    is,   sőt    e   tekintetben    a
   vallásszabadság a  kommunikációs alapjogok közé illeszkedik.
   Ezt  tudja   a  jog  a  legteljesebben  biztosítani;  sőt  a
   vallásszabadság más  összetevőit kifejező részjogoknak is ez
   szolgál  közös   nevezőjéül.  Pl.  magát  a  hit  (gondolat,
   meggyőződés)  szabadságát   is  a   kommunikáción  keresztül
   ragadja meg  az Alkotmány, mikor a vallásszabadság tartalmát
   a  vallás   szabad   megválasztásával   vagy   elfogadásával
   határozza meg.  Másfelől  viszont  az  Alkotmány  szerint  a
   vallás   gyakorlásának    szabadsága   a   vallás   kultikus
   cselekményekkel való  kinyilvánításán és  tanításán túlra is
   kiterjed      ("egyéb       módon...gyakorolhassa").       A
   vallásszabadságnak azt  az elemét,  hogy bárki  meggyőződése
   szerint  élhessen,   nyilvánvalóan  másként   kell   jogilag
   kezelni,   mint    a   klasszikus,   a   véleménynyilvánítás
   szabadságával rokon,  "vallásos  cselekmények,  szertartások
   végzése útján"  való vallásgyakorlást.  De a   lelkiismereti
   meggyőződés  megvalósítása   a  társadalmi   életben  egyben
   szimbolikus   kommunikáció   is,   amire   a   kommunikációs
   szabadságjogok jellemzői megfelelően alkalmazhatók.

   A vallásszabadság  tartalmának tisztázása érdekében meg kell
   vizsgálni viszonyát más alapjogokhoz, különös tekintettel az
   alanyi    jogok     korlátjaira   illetve     az    objektív
   intézményvédelemre.

   Az Alkotmány 60.§ (1) bekezdése együtt mondja ki a gondolat,
   a lelkiismeret  és a  vallás szabadságát.  A (2) bekezdéstől
   kezdve azonban az Alkotmány a gondolatszabadságról többé nem
   rendelkezik,  hanem   a  lelkiismereti   és  vallásszabadság
   tartalmát állapítja  meg. A  gondolat  megnyilvánulására  az
   Alkotmánybíróság szerint a véleménynyilvánítási szabadságról
   szóló 61.§  vonatkozik. A  60.§  a  különös  szabályozás  az
   általános 61.§-hoz  képest, ahogy  a  lelkiismereti  illetve
   vallásszabadság is  a gondolatszabadság  sajátos területe. A
   határozat a  továbbiakban ezért a gondolatszabadsággal külön
   nem  foglalkozik,   hanem  -   tárgyának  megfelelően   -  a
   vallásszabadságról   szól;    megállapításai    azonban    a
   lelkiismereti  meggyőződésre   is  vonatkoznak,   hacsak   a
   különbségekre nem utal kifejezetten.

   a) A vallásszabadság és az emberi méltósághoz való jog

   Az emberi  méltósághoz való  jognak az  Alkotmánybíróság két
   aspektusát fejtette  ki. Egyrészt az emberi méltósághoz való
   jogot -  az élethez és a jogképességhez való joggal együtt -
   az  ember   jogállását  meghatározó   jognak  tekinti.  (Ld.
   64/1991.(XII.17.)AB határozat.) Másrészt az Alkotmánybíróság
   állandó gyakorlata - a 8/1990. (IV. 25.)AB határozattól kezdve
   -  az   emberi  méltósághoz   való  jogot   mint  "általános
   személyiségi jogot"  fogja fel,  amely  magában  foglalja  a
   személyiség  szabad   kibontakoztatásához  való   jogot.  Az
   Alkotmánybíróság továbbá  a lelkiismereti  szabadság jogát a
   64/1991.(XII.17.)AB  határozat   összefüggésében  szintén  a
   személyiség  integritásához  való  jogként  értelmezte.  (Az
   állam  nem   kényszeríthet  senkit  olyan  helyzetbe,  amely
   meghasonlásba     vinné      önmagával,      azaz      amely
   összeegyeztethetetlen a  személyiségét meghatározó  valamely
   lényeges meggyőződésével.)  A lelkiismereti  szabadság és  a
   vallásszabadság külön is nevesített joga azt ismeri el, hogy
   a lelkiismereti  meggyőződés, s  ezen belül  adott esetben a
   vallás az  emberi minőség  része, szabadságuk  a személyiség
   szabad kibontakozásához való jog érvényesülésének feltétele.

   Maga az  emberi személyiség a jog számára érinthetetlen (ezt
   fejezi  ki   az  emberi  élethez  és  méltósághoz  való  jog
   korlátozhatatlan volta),  a jog  csakis a  külső  feltételek
   biztosításával segítheti  az autonómiát. Ezért a gondolat, a
   lelkiismeret és  a vallásos  hit (meggyőződés) szabadságához
   való jogból  önmagában -  ha ti. a vallás gyakorlásához való
   jogot most  nem  vesszük  figyelembe  -  az  államnak  az  a
   kötelessége  következik,   hogy  az   állam  nem  ítélkezhet
   vallásos     hit      vagy     lelkiismereti     meggyőződés
   igazságtartalmáról. Ezt  az Alkotmány - történeti okból - ma
   csak  a   tudomány   szabadsága   tekintetében   mondja   ki
   kifejezetten (70/G. § (2) bekezdés),  de az Alkotmánybíróság
   szerint ugyanilyen  tartózkodási kötelezettség  háramlik  az
   államra a vallásszabadsághoz való jogból is.

   A vallásszabadság  szoros összefüggését  az emberi  méltóság
   jogával  akkor   is  figyelembe   kell   venni,   amikor   a
   vallásszabadság     másik      két     összetevőjéről,     a
   vallásgyakorlásról,   illetve    a   meggyőződés    szerinti
   cselekvésről van szó. Az általános személyiségi jogból folyó
   cselekvési szabadságnak  különös súlyt  ad, ha a személyiség
   lényegét érintő  lelkiismereti vagy  vallási  meggyőződésből
   fakad a cselekedet. (Ezt ismeri el pl. a fegyveres szolgálat
   megtagadásához való jog.)

   b) A  vallásszabadság és a véleménynyilvánítás szabadságához
   való jog

   A vallásszabadság  kiemelt védelme  a fentieken túl abból is
   következik,   hogy    a   vallásgyakorlás    joga    és    a
   véleménynyilvánítás   szabadsága   szorosan   összefügg.   A
   30/1992.(V.26.)AB határozat a gondolat- és vallásszabadságot
   is a kommunikációs alapjogokhoz sorolta. E jogok "anyajoga",
   a    véleménynyilvánítási     szabadság     az     alapjogok
   hierarchiájában      az       Alkotmánybíróság       szerint
   megkülönböztetett helyet  foglal el.  Az  idézett  határozat
   kimondta, hogy  "a véleményszabadságot korlátozó törvényeket
   megszorítóan kell  értelmezni". Értelemszerűen vonatkozik ez
   a vallásszabadságot korlátozó törvényekre is.

   A gondolat-  és vallásszabadságra  a jog  akkor képes hatást
   gyakorolni,  ha   a  gondolat   vagy  a   belső  meggyőződés
   megnyilvánul. Ez a megnyilvánulás a vallás gyakorlása. Még a
   "vallás   vagy    más   lelkiismereti   meggyőződés   szabad
   megválasztását  vagy   elfogadását"  (Alkotmány   60.§   (1)
   bekezdés első fordulata) is csak azon keresztül tudja védeni
   az  állam,  hogy  az  eszmék  szabad  áramlását  biztosítja.
   Egyrészt    a    gondolat-,    a    lelkiismereti    és    a
   vallásszabadsághoz  való  jog  természete,  másrészt  a  jog
   lehetőségei folytán  is, az  állam  kompetenciája  csakis  a
   meggyőződést   alakító    illetve   kifejező   kommunikációs
   folyamatra  korlátozódhat.   Az  állam   e  helyzetéből   is
   következik semlegessége.

   A   30/1992.(V.26.)AB    határozat    szerint    a    szabad
   véleménynyilvánításhoz való  jog a véleményt annak érték- és
   igazságtartalmára  tekintet  nélkül  védi.  Az  Alkotmány  a
   szabad kommunikációt - az egyéni magatartást és a társadalmi
   folyamatot - biztosítja, s nem annak tartalmára vonatkozik a
   szabad  véleménynyilvánítás   alapjoga.  Mindez  érvényes  a
   vallásszabadságra  is.  A  vallásszabadságnak  szintén  csak
   "külső korlátjai" lehetnek.

   c) Az egyház elválasztása az államtól

   Az  állam  vallási  semlegességét  kifejezetten  előírja  és
   garantálja az  Alkotmány 60.§ (3) bekezdése, amely szerint a
   Magyar Köztársaságban  az  egyház  az  államtól  elválasztva
   működik.

   Az elválasztás  elvéből az  következik, hogy az állam sem az
   egyházakkal, sem valamelyik egyházzal nem kapcsolódhat össze
   intézményesen; hogy  az állam  nem azonosítja magát egyetlen
   egyház tanításával sem; továbbá, hogy az állam nem avatkozik
   be az  egyházak belső  ügyeibe, és  különösen nem  foglalhat
   állást hitbéli  igazságok kérdésében. Mindebből következik -
   ami másrészről az Alkotmány 70/A. §-ából is folyik -, hogy az
   államnak az  egyházakat egyenlőkként kell kezelnie. Mivel az
   állam éppen  azokban a  tartalmi kérdésekben  nem  foglalhat
   állást, amelyek  a vallást  vallássá teszik,  a vallásról és
   egyházról  csak   elvont,  minden   vallásra  vagy  egyházra
   egyaránt  alkalmazható  keretszabályokat  alkothat,  amelyek
   révén ezek  a semleges  jogrendbe illeszkednek,  s  tartalmi
   kérdésekben a  vallások  és  egyházak  önértelmezésére  kell
   hagyatkoznia. Ezért a vallásszabadságnak csakis nem-vallási,
   s így  nem specifikus, hanem mindenkire, illetve bármely más
   késztetésből fakadó,  de  hasonló  cselekvésre  is  érvényes
   korlátjai lehetnek.

   Éppen a  semleges és  általános jogszabályi keretek révén az
   állam  és   egyház  szétválasztása   a  lehető  legteljesebb
   vallásszabadságot biztosítja.

   Az  egyház   elválasztása  az  államtól  másrészt  semmilyen
   befolyással nincs  az államnak arra a kötelességére, hogy az
   Alkotmány  60.§-a   alapján   a   pozitív   és   a   negatív
   vallásszabadságot megkülönböztetés nélkül kell biztosítania.
   A pozitív  és a negatív vallásszabadság egyenrangú: az állam
   egyiket sem  tekintheti alapesetnek, amelyhez képest a másik
   kivétel. Abból,  hogy az  állam maga semleges, nem a negatív
   vallásszabadság,  s   még  kevésbé   a  vallási  közömbösség
   támogatása következik.  Az állam  megszegi a vallásszabadság
   jogából rá háramló kötelezettségét, ha nem azon munkálkodik,
   hogy mindenki számára a tudatos választás legyen lehetséges.

   Az állam  és egyház  elválasztása egymástól  nem jelenti azt
   sem, hogy  a vallás és az egyház sajátosságait az államnak a
   törvényhozás  során   figyelmen  kívül   kell  hagynia.   Az
   Alkotmányból csak  a  vallásszabadság  olyan  korlátozásának
   tilalma   következik,    amely    kizárólag    a    vallásos
   meggyőződésre, illetve a vallásgyakorlásra vonatkozik. Nincs
   azonban akadálya  annak, hogy  a jogalkotó  a vallás  és  az
   egyházak sajátosságait  figyelembe véve alkossa meg azokat a
   jogszabályokat, amelyek  a  vallásszabadság  alapvető  jogát
   érvényre juttatják.

   Az egyház  az adott  vallás és  az állami  jog  számára  nem
   ugyanaz. A semleges állam nem követheti a különböző vallások
   egyház-felfogásait.  Tekintettel   lehet  viszont  mindarra,
   amiben  a  vallási  közösségek  és  az  egyházak  általában,
   történelmüket és  társadalmi szerepüket illetően különböznek
   az  Alkotmány   alapján  létrehozható  (3.§,  63.§, 70/C. §)
   társadalmi          szervezetektől,          egyesületektől,
   érdekképviseletektől. Az  Alkotmány azt  biztosítja, hogy  a
   vallási közösségek  - az egyesülési jog alapján létrehozható
   szervezeti formák  mellett -  szabad  elhatározásuk  szerint
   igénybe  vehetik   az   állami   jog   által   "egyház"-ként
   meghatározott jogi formát is. Az állam e jogintézménnyel van
   tekintettel az  egyházak sajátosságaira,  és teszi lehetővé,
   hogy a  jogrendbe  sajátos  minőségükben  illeszkedjenek.  A
   vallási  közösség   az  általa  választott  jogi  szervezeti
   formának megfelelő  jogállást  nyeri  el;  vallási  közösség
   voltából   fakadó   sajátosságait   ennek   keretei   között
   érvényesítheti.

   Az   állam    és   az    egyház    elválasztásának    módja,
   következetessége,   szigorúsága    minden   ország   sajátos
   történelmi körülményei szerint alakul. Az Alkotmány 60.§ (3)
   bekezdése mai  értelme nem választható el sem az egyházaknak
   a magyar  történelemben betöltött  szerepétől  (beleértve  a
   szekularizáció  lefolyását   is),  sem  jelenkori  tényleges
   működésüktől,  sem   a   folyó   társadalmi   átalakulástól.
   Általános jelenség,  hogy számos,  egykor egyházi  feladat -
   pl. iskolai  oktatás, betegápolás,  szegények segítése  - az
   állam  kötelességévé   vált,  az  egyházak  viszont  szintén
   fenntartották e  tevékenységüket. Ezeken  a  területeken  az
   elválasztás nem  ellentétes az  együttműködéssel,  még ha ez
   rigorózus  garanciák   között   is   folyik.   Az   egyházak
   egyenlőkként való  kezelése szintén  nem zárja  ki az  egyes
   egyházak tényleges társadalmi szerepének figyelembevételét.

   d) Az  állam kötelessége  az  alapvető  jogok  "tiszteletben
   tartására és  védelmére"  (Alkotmány  8.§  (1)  bekezdés)  a
   vallásszabadsággal kapcsolatban  sem merül  ki  abban,  hogy
   tartózkodik   az    egyéni   jogok    megsértésétől,   hanem
   gondoskodnia   kell   a   vallásszabadság   érvényesüléséhez
   szükséges   feltételekről,    azaz   a    vallásszabadsággal
   kapcsolatos értékek  és élethelyzetek  védelméről az  egyéni
   igényektől függetlenül is. (64/1991.(XII.17.)AB határozat.)

   Az állam  semlegessége  a  vallásszabadsághoz   való  joggal
   kapcsolatban   nem    tétlenséget   jelent.    Az   államnak
   kötelessége, hogy  a  vallásos  meggyőződés  kinyilvánítása,
   tanítása és  az  életvitelben  való  követése,  az  egyházak
   működése, s ugyanígy a vallás elutasítása, továbbá a vallási
   meggyőződésről   való    hallgatás   számára   olyan   teret
   biztosítson,  amelyben   a  különböző   felfogások  szabadon
   képződhetnek és  fejlődhetnek,  s  ezen  keresztül  lehetővé
   teszik  az   egyéni  meggyőződés   szabad  kialakítását.  Az
   államnak egyrészt ezt a szabad kommunikációs folyamatot kell
   biztosítania; ez  a kötelessége  a  gondolatszabadsághoz  és
   szabad  véleménynyilvánításhoz   való  jogból   is   adódik.
   Másrészt adott  esetben gondoskodnia kell más alapvető jogok
   védelméről a  vallásszabadsággal szemben  is. Végül magára a
   vallásszabadság jogára  vonatkozó pozitív  szabályozásra  is
   szükség lehet. Az államnak szabályozott kompromisszumot kell
   létrehoznia ott,  ahol eleve az állami szabályozás hoz létre
   olyan helyzetet,  amelyben  a  vallás  és  a  vallástalanság
   szabadsága  egymást   kölcsönösen  korlátozza.  Ilyen  "tér"
   például  a   kötelező  iskolai   oktatás   keretében   folyó
   világnézeti nevelés.

   2.  A   vallásszabadság  érvényesülése  a  kötelező  iskolai
   oktatás területén

   a) Az  Alkotmány kihirdetése  után az Országgyűlés -  a 60.§
   végrehajtásaként   -    megalkotta   a    lelkiismereti   és
   vallásszabadságról, valamint  az egyházakról szóló 1990. évi
   IV. törvényt.  E törvény  5.§-a kimondja,  hogy a  szülőnek,
   gyámnak joga  van ahhoz,  hogy a kiskorú gyermek erkölcsi és
   vallási   neveléséről    döntsön   és    arról   megfelelően
   gondoskodjék. A  17.§ szerint  egyházi jogi személy elláthat
   minden  olyan   nevelési-oktatási   tevékenységet,   amelyet
   törvény nem  tart fenn  kizárólagosan az  állam  számára.  E
   körben az  egyház intézményt  tarthat fenn.  Az állam  által
   fenntartott nevelési  és oktatási  intézményben    pedig  az
   egyház fakultatív tantárgyként vallásoktatást tarthat.

   Ezek a rendelkezések részben végrehajtják az Alkotmány 60.§-
   át, de  nem  elégségesek  az  államnak  a  vallásszabadságra
   vonatkozó kötelességeit  tekintve.  Magyarország  nemzetközi
   egyezményekben ennél többet vállalt.

   Az  Emberi   Jogok  Európai   Egyezménye   Első   kiegészítő
   jegyzőkönyve  2.   cikke  szerint   "Senkitől   sem   szabad
   megtagadni az  oktatáshoz való jogot. Az állam az oktatás és
   tanítás terén  vállalt feladatainak gyakorlása során köteles
   tiszteletben  tartani   a  szülők   vallási  és  világnézeti
   meggyőződésével összhangban lévő oktatáshoz való jogot".

   A Polgári  és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya 18.
   cikk 4.  pontja szerint  az Egyezségokmányban részes államok
   kötelezik magukat  a szülők  és adott  esetben  a  törvényes
   gyámok  ama  szabadságának  tiszteletben  tartására,    hogy
   gyermekeik      vallásos   és   erkölcsi   nevelését   saját
   meggyőződésüknek  megfelelően   biztosítsák.   A   2.   cikk
   értelmében  a   részes  államok   kötelezik  magukat,   hogy
   gondoskodnak olyan  törvényhozási és  egyéb intézkedésekről,
   amelyek az Egyezségokmányban elismert jogok érvényesüléséhez
   szükségesek.

   A gyermek  jogairól szóló,  New Yorkban 1989. november 20-án
   kelt egyezmény  (kihirdette  az  1991.  évi  LXIV.  törvény)
   deklarálja a gyermek jogát a gondolat- és vallásszabadságra,
   és  elismeri   a  szülők   jogát  arra,   hogy  a  gyermeket
   érettségének    megfelelően    e    joga    érvényesítésében
   irányítsák.(14. cikk.)

   b) Az  állam az objektív intézményvédelem körében köteles az
   egyes alapjogok  megvalósításához szükséges  jogszabályi  és
   szervezeti feltételeket  úgy kialakítani,  hogy mind a többi
   alapjoggal  kapcsolatos,   mind  pedig   egyéb   alkotmányos
   feladataira  is   tekintettel  legyen   (64/1991.(XII.17.)AB
   határozat). Így  a vallásszabadság érvényesülési feltételeit
   egyeztetni  kell  azokkal  az  alapjogokkal,  amelyeknek  az
   iskolaügyben  szintén   érvényesülniük  kell.  Mindenekelőtt
   azzal, hogy  az  államnak  ingyenes  és  kötelező  általános
   iskolát kell  működtetnie (70/F. §); a  szülők,  gondviselők
   pedig   kötelesek    kiskorú    gyermekeik    taníttatásáról
   gondoskodni (70/J .§). A szülőket  megilleti az  a jog, hogy
   gyermekeik nevelését  megválasszák. (67.§  (2) bekezdés.) Az
   államnak tiszteletben  kell tartania  és támogatnia  kell  a
   tanszabadságot  és   a  tanítás   szabadságát.  (70/G. § (1)
   bekezdés.)

   Az "állami  iskola" illetve  az "egyházi  iskola" fogalmát a
   határozat a  vallásszabadság különböző  aspektusainak eleget
   tévő iskolatípusok megjelölésére használja. Az állami iskola
   ismérveinek  általában  azok  az  "állam  által  fenntartott
   nevelési és oktatási intézmények" felelnek meg, amelyeket az
   1990. évi  IV. törvény  szóhasználata  (17.§  (2)  bekezdés)
   megkülönböztet azoktól,  amelyekben  "egyházi  jogi  személy
   által  ellátott"  nevelési-oktatási  tevékenység  folyik.  A
   jelenlegi  helyzetben   az  "állami"  és  "egyházi"  iskolák
   alkotmányosan kívánatos szervezeti elkülönítése nem valósult
   meg   mindenütt.    Az   átmeneti   megoldások   előrelépést
   jelenthetnek a  teljes szervezeti  elkülönülés  irányába.  A
   határozat ennek  megfelelően az  "állami", illetve "egyházi"
   iskolát a  vallásszabadság jogából fakadó eltérő alkotmányos
   követelmények szerint  különbözteti meg.  Az "állami"  és az
   "egyházi" iskola  közötti különbség  az, hogy  bár mindkettő
   köteles  az   ismeretek  objektív,  toleráns  és  a  tanulók
   lelkiismereti szabadságát  tiszteletben tartó közvetítésére,
   az egyházi  iskola valamely vallás tanaival azonosul, míg az
   állami  iskola   ezt  nem   teheti  meg,  vallási  tanítások
   igazságáról nem  foglalhat állást,  azaz vallási kérdésekben
   semlegesnek kell  lennie. E  megkülönböztetés  szempontjából
   nincs  döntő  jelentősége  az  állam  és  az  önkormányzatok
   közötti feladatmegosztásnak;  mint ahogy  a  jelen  átmeneti
   helyzetben annak  sincs, hogy  az egyházi  iskolát  valamely
   egyház, egyesület  vagy más  tartja-e fenn.  Tehát ugyancsak
   nem  "állami   iskola"  az,  amelyet  ugyan  az  állam  vagy
   önkormányzat tart  fenn, de  amelyben  az  állam  vallásilag
   elkötelezett nevelést  engedélyezett; ha  a vallásos nevelés
   csupán egyes  osztályokban folyik,  ezekre nem vonatkozik az
   állami  iskola   vallási  semlegességének   követelménye.  A
   határozatban    az     "egyházi"    iskoláról    kifejtettek
   értelemszerűen vonatkoznak  minden olyan  iskolára, amelyben
   valamely  világnézetnek   elkötelezett  nevelés   folyik.  A
   határozat  az   ilyen  iskolákat   az  egyháziakkal   együtt
   "elkötelezett iskolának"  is nevezi, megkülönböztetve őket a
   "semleges" állami iskolától.

   Az államnak  vallási kérdésekben  semlegesnek  kell  lennie.
   Ezért az  állami iskolának  szintén semlegesnek kell lennie.
   Az állam  ugyanis ezekkel  a mindenki  számára  nyitva  álló
   iskolákkal valósítja  meg  a  művelődéshez  való  jogot,  és
   biztosítja az  iskolakötelezettség feltételét. A semlegesség
   azt követeli  meg, hogy  iskolái tantervét,  szervezetét  és
   felügyeletét az  állam úgy  alakítsa ki, hogy a tanulóknak a
   vallási illetve  világnézeti  információkat  és  ismereteket
   "tárgyilagosan, kritikusan és pluralista módon közvetítsék".
   Az állami  iskola nem  folytathat olyan  oktatást,  amely  a
   szülők  (és   a  gyermek)   meggyőződése   figyelmen   kívül
   hagyásának  minősülhetne.   (Ld.  az  Emberi  Jogok  Európai
   Bíróságának ítéletét  a Kjeldsen,  Busk, Madsen  és Pedersen
   ügyben, 1976  december 7.) Ezek a feltételek felelnek meg az
   állami iskolák  tekintetében annak a követelménynek, amelyet
   az  Alkotmánybíróság   a  monopolhelyzetben   lévő  országos
   közszolgálati  rádióra   és  televízióra  határozott  meg  a
   véleményszabadság érvényesülése érdekében. Az erre vonatkozó
   szervezeti    megoldások  ugyanis  akkor  alkotmányosak,  ha
   elvileg  képesek   biztosítani   a   társadalomban   meglévő
   vélemények teljes körű, kiegyensúlyozott arányú és valósághű
   kifejezésre jutását (37/1992.(VI.10.)AB határozat).  Ezek az
   ismérvek az  állami iskolákra  is megfelelően  érvényesek. A
   semleges állami iskola tehát nem lehet elkötelezett egyetlen
   vallás vagy  világnézet  mellett  sem,  hanem  a  szabad  és
   megalapozott  választás   lehetőségét  kell   nyújtania.   A
   világnézeti  ismeretek  teljes körű, kiegyensúlyozott arányú
   és tárgyilagos tanításának az iskola működése egészében kell
   megvalósulnia.  Tárgyilagos  tanítás  esetén  az  állam  nem
   kényszeríthet  egyetlen   tanárt  sem   arra,   hogy   saját
   meggyőződését elhallgassa.

   A  semleges  állami  iskolával  azonban  az  állam  még  nem
   merítette   ki    kötelességét,   hogy    "gondoskodjék    a
   vallásszabadság érvényesüléséhez szükséges feltételekről". A
   szülőknek  joguk   van  arra,   hogy  gyermekük  választásuk
   szerinti egyházi  iskolába járjon; s joguk van arra is, hogy
   ne kelljen vallási vagy lelkiismereti meggyőződésétől eltérő
   irányultságú  iskolába  járnia.  Erre  -  a  szülői  vezetés
   korlátjain belül - a gyermeknek is joga van.

   A  szülő   választási  jogának   az  állam  intézményvédelmi
   kötelezettsége felel meg. Az állam nem tagadhatja meg a jogi
   lehetőségét  annak,   hogy  akár   vallásos,  akár   ateista
   elkötelezettségű iskolák  jöjjenek létre; az ehhez szükséges
   jogszabályokat meg  kell  alkotnia.  Az  állam  azonban  nem
   köteles nem-semleges  iskolákat felállítani.  Ha viszont  az
   egyház vagy  a szülők  elkötelezett iskolát  alapítottak  és
   működtetnek, az állam támogatni köteles őket olyan arányban,
   amennyiben ezek  az intézmények  állami feladatot  vállaltak
   át; illetve  nem tagadhatja  meg az állam a támogatást akkor
   sem, ha  más, összehasonlítható, világnézetileg elkötelezett
   intézményt  már   támogat,  s  a  megkülönböztetésnek  nincs
   alkotmányos indoka.

   Ha nincs  is joga  a szülőnek  arra, hogy  az állam  a szülő
   kívánsága szerinti világnézetű iskolát nyisson, az a védelmi
   joga megvan, hogy ne legyen köteles vallási vagy világnézeti
   meggyőződésével  ellentétes  iskolába  járatni  a  gyerekét.
   Hasonlóképpen  ahhoz,   ahogy  azt   az  Alkotmánybíróság  a
   lelkiismereti  szabadsággal   kapcsolatban  kifejtette,   az
   államnak nemcsak  az ilyen  kényszertől  kell  tartózkodnia,
   hanem ésszerű  keretek között  az alternatív  magatartást is
   lehetővé kell  tennie. Nem  alkotmányellenes, ha  ez  utóbbi
   érdekében az,  aki lelkiismerete  szerint kíván  cselekedni,
   olyan   áldozatra    kényszerül,   amely   nem   aránytalan.
   (64/1991.(XII.17.)AB határozat.)

   Mindenfajta   elkötelezett    iskolának   a    lelkiismereti
   szabadságot  kielégítő   alternatívája  a   semleges  állami
   iskola. Bármely  meggyőződéssel is  semleges iskolába  járni
   sokkal  kisebb   lelkiismereti  terhet   jelent  (ha   teher
   egyáltalán), mint eltérő, sőt ellentétes elkötelezettségűbe.
   Azok  számára   tehát,   akik   nem   kívánnak   egy   adott
   elkötelezettségű iskolába  járni, az  államnak nem  csupán a
   jogi  lehetőséget  kell  megadnia  a  lelkiismeret  szerinti
   magatartásra,  hanem   ténylegesen  lehetővé   kell   tennie
   semleges állami iskola igénybevételét.

   c)  Sérti-e   ezeket  az  elveket  az  Etv.  azzal,  illetve
   alkotmányellenes mulasztás-e  az, hogy  nem biztosít  minden
   településen semleges állami iskolát?

   Az államnak  a fentiek  értelmében ott  is, ahol  az  eddigi
   iskola épületét  (vagy az  iskolák nagyobb  részét)  egyházi
   tulajdonba adja,  azok számára,  akik nem  kívánnak  egyházi
   iskolába járni
   -  tényleges  alternatívát  kell  biztosítania  azzal,  hogy
   semleges iskola látogatását lehetővé teszi,
   - e  semleges iskola  igénybevétele nem  jelenthet  számukra
   aránytalan terhet.

   E feladatát azonban az állam nem láthatja el úgy, hogy azzal
   az egyházi  iskolát választók vallásszabadságát sérti. Mivel
   az egyházi  ingatlanok  tulajdonba  adása  a  funkcionalitás
   elvén  nyugszik,   az  épület  a  vallásgyakorlás  tényleges
   igényeit elégíti  ki; az  adott  esetben  többnyire  egyházi
   iskola  váltja   föl  az  állami  iskolát.  Nem  az  egyházi
   tulajdonba adás  törvényi megtiltása,  s ezáltal  a vallásos
   nevelést  kívánók  alapvető  jogának  korlátozása  tehát  az
   alkotmányos megoldás,  hanem az  állam pozitív cselekvése az
   egyházi iskolát  elutasító szülők és gyermekek lelkiismereti
   és vallásszabadságának  biztosítására. (Jogkorlátozás  akkor
   lenne elfogadható,  ha ez  akár a  pozitív, akár  a  negatív
   vallásszabadság érvényesüléséhez  elkerülhetetlen lenne.  Az
   állam azonban  mindig képes  semleges iskolát  rendelkezésre
   bocsátani.)

   Az eddigi  állami iskola  épületének  átadása  az  egyháznak
   iskola  céljára   jogilag  nem   a  semleges  állami  iskola
   megszüntetését  jelenti.   Az  1991.  évi  XX.  törvény  (az
   önkormányzati hatásköri törvény) 100.§ (2) bekezdése szerint
   a helyi önkormányzat a kötelező feladatot ellátó intézményét
   akkor  szüntetheti   meg,  szervezheti   át,  ha   az  adott
   tevékenységről,   szolgáltatásról    továbbra   is    azonos
   színvonalon gondoskodik.  Az Etv.  2.§ (1) bekezdése szerint
   pedig az  ingatlanátadás az  egyház  tényleges  tevékenysége
   szerint szükséges  mértékben és  időben történik, figyelembe
   véve az  állami, a helyi önkormányzati feladatok ellátásához
   nélkülözhetetlen tárgyi  feltételeket és  a  költségvetésből
   juttatott pénzügyi fedezetet.

   Mindkét  törvényi   rendelkezés  azt   biztosítja,  hogy  az
   ingatlanátadás   folytán   az   önkormányzati   feladat   ne
   szenvedjen  csorbát.  Az  Alkotmánybíróság  rámutat  azonban
   arra, hogy funkciómegőrzés az iskola egyházi iskolaként való
   tovább-működésével nem  teljesülhet.  Az  iskola  nem  lehet
   semleges  és   vallásos   szellemű   egyszerre;   hiszen   a
   világnézeti nevelés mindkét féle iskola  - minden  iskola  -
   lényegéhez tartozik. Ezért az iskolaügyben a tulajdonba adás
   fent idézett törvényi feltételein túl a csereingatlanra és a
   kártalanításra jogot  adó rendelkezések jelentik a garanciát
   a semleges  állami iskola további működésére. Az állam és az
   önkormányzat éppen úgy köteles gondoskodni a semleges állami
   iskolát választó  gyermekek iskoláztatásáról,  mint ahogy az
   ingatlanátadás nélkül  is köteles  lenne, még akkor is, ha a
   tanulók létszáma alacsony.

   Az, hogy  az egyházi  iskolát választók számára az állam nem
   köteles  iskolát  létesíteni  vagy  működtetni,  az  egyházi
   iskolát  elutasítók  számára  azonban  állami  iskolát  kell
   rendelkezésre bocsátania,  még nem elégíti ki teljesen azt a
   követelményt, hogy  a semleges  iskolát választóktól várható
   el kisebb  áldozat. Maga  a semleges  iskola látogatása  sem
   jelenthet az  e jogukkal  élőknek aránytalan  terhet. Csak a
   konkrét  eset  körülményei  alapján  dönthető  el,  hogy  mi
   minősül aránytalan tehernek.

   Az Etv.  a tárgyához tartozó körben elegendő garanciát nyújt
   arra, hogy az egyház részére történő ingatlanátadások - ha a
   törvényt betartják - ne sértsék az egyházi iskolát elutasító
   szülők  és  gyermekek  vallásszabadsághoz  és  lelkiismereti
   szabadsághoz való  jogát. Az  Alkotmánybíróság ezért az Etv.
   alkotmányellenességének  ez   okból   való   megállapítására
   irányuló indítványt elutasítja.

                                B)

                               II.

   Az indítványok  azt állítják,  hogy az  Etv.  ellentétes  az
   Alkotmány  60.§  (4)  bekezdésével,  mert  nem  a  jelenlévő
   képviselők  kétharmadának   szavazatával   hozták   meg.   A
   kétharmados  többség   az  indítványozók   szerint  nem   "a
   lelkiismereti   és   vallásszabadságról    szóló    törvény"
   elnevezésű törvény  meghozására, hanem  a  lelkiismereti  és
   vallásszabadságra  mint  törvényhozási  tárgyra  vonatkozik,
   amely  magába   foglalja  a  vallásszabadság  intézményeivel
   kapcsolatos szabályozást.  Mivel az  Etv. "a vallásszabadság
   intézményi keretének vagyoni viszonyait alapvetően és azokat
   hosszú évtizedekre  meghatározóan  rendezi",  elfogadása  az
   indítványozók szerint kétharmados többséget igényelt volna.

   1.  Az   Alkotmánynak  az   1989.   évi   XXXI.   törvénnyel
   megállapított szövege  bevezette az "alkotmányerejű törvény"
   fogalmát. Az  1989. október  23-án hatályba lépett Alkotmány
   24.§    (3)     bekezdése    értelmében     az     Alkotmány
   megváltoztatásához,  az   Alkotmányban  meghatározott  egyes
   döntések meghozatalához, továbbá az alkotmányerejű törvények
   megalkotásához az  országgyűlési képviselők  kétharmadának a
   szavazata szükséges.  A 8.§  (2) bekezdése  szerint alapvető
   jogokra és  kötelességekre vonatkozó  szabályokat  kizárólag
   alkotmányerejű  törvény   állapíthat  meg.   Mint  az  akkor
   hatályos normaszövegből is kitűnik, e törvények meghozásának
   formai feltételeit  tekintve nem volt különbség az Alkotmány
   és az  alkotmányerejű törvények között. Sőt, tartalmilag, az
   1989. évi XXXI. törvény indokolása szerint az alkotmányerejű
   törvények "az  Alkotmánnyal együtt  alkotják a magyar közjog
   jogszabályanyagának legfelsőbb  szintjét". Az alkotmányerejű
   törvény az  Alkotmány "tehermentesítését"  szolgálja  azzal,
   hogy nem  terheli az Alkotmányt államjogi szempontból fontos
   részletszabályokkal. Az  Alkotmánybíróság  4/1990.(III.4.)AB
   határozatával, az  akkor hatályos  Alkotmány  koncepciójának
   megfelelően kimondta, hogy az alkotmányerejű törvénnyel való
   szabályozás   követelménye   arra   való   tekintet   nélkül
   érvényesül, hogy az alapvető jogokra és kötelességekre nézve
   milyen jellegű  szabályról van  szó; nem  lehet e  szabályok
   "iránya  "  vagy  "jellege"  szerint  különbséget  tenni  az
   "egyszerű"  illetve   az  alkotmányerejű   törvénnyel   való
   szabályozás között: az utóbbi minden esetben kötelező.

   1990 júniusában azonban az Alkotmányt módosító 1990. évi XL.
   törvénnyel a  helyzet alapvetően  megváltozott. Megszűnt  az
   alkotmányerejű törvény  kategóriája. Az  Alkotmány új, ma is
   hatályos 8.§  (2) bekezdése  szerint az  alapvető jogokra és
   kötelességekre vonatkozó  szabályokat törvény állapítja meg.
   Megszűnt  az   alapvető  jogok  minősített  törvénnyel  való
   szabályozásának kizárólagossága  is. Egyes  alapjogok  azóta
   egyszerű többséggel  elfogadott  törvénnyel  szabályozhatók.
   Számos alapvető jog esetében viszont az a rendelkezés lépett
   a kizárólag alkotmányerejű törvénnyel lehetséges szabályozás
   helyébe, hogy  az adott  alkotmányi szakaszban  szabályozott
   jogról vagy  kötelezettségről,  illetve  intézményről  szóló
   törvény elfogadásához  a jelenlévő  országgyűlési képviselők
   kétharmadának szavazata szükséges.

   A  hatályos   rendszer   elvileg   különbözik   a   korábbi,
   alkotmányerejű   törvényeket    ismerő    rendszertől.    Az
   alkotmányerejű törvények  valamennyi alapvető jogra, továbbá
   ezek     bármely     szabályozására     a     kizárólagosság
   kötelezettségével   vonatkoztak.    Az   Alkotmány   és   az
   alkotmányerejű  törvények   egyfelől,  illetve  az  egyszerű
   többséggel elfogadható  törvények másfelől,  tartalmilag  és
   formailag is tiszta hierarchikus rendet alkottak.

   Amióta  azonban  a  hatályos  Alkotmány  egyes  alapjogokról
   hozandó  törvényekre   kétharmados  többséget  írt  elő,  az
   alkotmányos alapjogok  között  többféle,  egymást  nem  fedő
   fontossági  rend   is   megállapítható.   Nem   szerepel   a
   minősített  törvények   között  a   legfontosabb   alapjogok
   szabályozása: sem  az élethez  és az emberi méltósághoz való
   jog,  sem  a  jogképesség,  sem  a  személyes  szabadság  és
   biztonság - köztük a szabadságtól való megfosztás - alapvető
   garanciái. Hiányzik  közülük a bírósági eljáráshoz, valamint
   a jogorvoslathoz  való jog;  ugyanígy  hiányoznak  az  elemi
   büntetőjogi biztosítékok:  az ártatlanság vélelme, a védelem
   joga, a  nullum crimen  és nulla  poena sine  lege elve  is,
   továbbá nem  tartozik közéjük  a tulajdonjog sem. Mindezek a
   jogok tehát egyszerű többséggel szabályozhatók. Az Alkotmány
   8.§ (4)  bekezdésében különleges  garanciával  (azzal,  hogy
   gyakorlásuk   szükségállapot    idején   sem   korlátozható)
   megkülönböztetett  jogok  közül  is  csupán  háromhoz  járul
   kétharmados törvény  (vallásszabadság,  nemzeti  és  etnikai
   kisebbségek jogai,  állampolgárság  -  60,  68,  69.§),  míg
   többségükhöz elég  az egyszerű  többséggel meghozott törvény
   (54-56.§,  57.§  (2)-(4)  bekezdés,  66.,  67.,  70/E. §). A
   jelenlegi kétharmados  kiemelés nem  állapít  meg  tehát  az
   alapjogok között  elvileg megalapozott  hierarchiát; pusztán
   politikai  fontosságukat   jelzi  az   alkotmánymódosításban
   megállapodó politikai erők számára.

   A fent  vázolt  elvi  változás  miatt  nem  alkalmazható  az
   Alkotmánybíróságnak    az     alkotmányerejű    törvényekkel
   kapcsolatban   kifejtett   álláspontja   (4/1990.(III.4.)AB,
   5/1990.(IV.9.)AB határozatok)  a hatályos  Alkotmány szerint
   kétharmados többséget kívánó törvényekre.

   2. Az  Alkotmány 60.§ (4) bekezdése szerint "a lelkiismereti
   és  vallásszabadságról   szóló   törvény   elfogadásához   a
   jelenlévő országgyűlési  képviselők kétharmadának  szavazata
   szükséges". Az  Alkotmány szóhasználata minden "kétharmados"
   előírásnál  azonos,   azaz   az   illető   alapjogról   vagy
   intézményről  szóló   törvény  elfogadásához   írja  elő   a
   minősített  többséget.   Ez   a   megfogalmazás   lényegesen
   különbözik az  Alkotmány 8.§  (2)  bekezdésének  szövegétől,
   amely  szerint   "az  alapvető   jogokra  és  kötelességekre
   vonatkozó  szabályokat   törvény   állapítja   meg".   Tehát
   nyelvtani értelmezéssel  nem lehet arra az eredményre jutni,
   hogy "a  vallásszabadságra vonatkozó  szabályokat" állapítja
   meg  kétharmados   törvény,  azaz   a  vallásszabadság  mint
   törvényhozási    tárgy     csak    minősített     többséggel
   szabályozható.

   Az Országgyűlés természetesen maga határozza meg, hogy miről
   alkot törvényt.  Alkotmányossági kérdés  csak az lehet, hogy
   milyen tárgyban  írja elő  az Alkotmány  a törvényi szintet,
   illetve a minősített többséggel hozott törvényt.

   Az Alkotmánybíróság  64/1991.(XII.17.)AB határozata  szerint
   az alapjog nem minden vonatkozásában törvényhozási tárgy. Az
   Alkotmánybíróság  megállapította,   hogy  "nem   mindenfajta
   összefüggés az  alapjogokkal követeli  meg a törvényi szintű
   szabályozást. Valamely  alapjog tartalmának meghatározása és
   lényeges  garanciáinak   megállapítása   csakis   törvényben
   történhet, törvény  kell továbbá  az  alapjog  közvetlen  és
   jelentős korlátozásához  is. Közvetett és távoli összefüggés
   esetében azonban  elegendő a  rendeleti szint is. Ha nem így
   lenne, mindent  törvényben kellene  szabályozni."  Ebből  az
   Alkotmánybíróság  azt  a  következtetést  is  levonta,  hogy
   "mindig csak  a konkrét szabályozásról állapítható meg, hogy
   - az  alapjoggal való  kapcsolata intenzitásától  függően  -
   törvénybe kell-e foglalni vagy sem".

   Nyilvánvaló, hogy  a  kétharmados  törvényre  sem  tartozhat
   kötelezően  több,   mint  általában  a  törvényre,  azaz  az
   érintett  alapjog   tartalma,  lényeges  garanciái,  illetve
   közvetlen és  jelentős korlátozása.  Kérdés azonban,  hogy e
   jogok  esetében   mindent   minősített   törvénnyel   kell-e
   szabályozni, amihez  az Alkotmány egyébként törvényi szintet
   követel meg.

   Az Alkotmány  egyes esetekben nem csupán azt mondja ki, hogy
   az illető  alapjogról szóló  törvényt a jelenlévő képviselők
   kétharmadának szavazatával  kell elfogadni,  hanem külön  is
   megnevez az  illető  alapjoggal  összefüggő  egyes  témákat,
   amelyekről kétharmados  törvényt kell  hozni. Így a 61.§ (3)
   bekezdése  szerint   a  sajtószabadságról   szóló   törvényt
   minősített  többséggel   kell  megalkotni.  A  (4)  bekezdés
   azonban meghatároz négy tárgyat a tömegkommunikáció köréből,
   amelyhez szintén  kétharmados törvényt  követel meg. Hasonló
   technikai  megoldás  található  az  államszervezetet  érintő
   kétharmados  előírások   között  is.   "A   fegyveres   erők
   feladatairól és  a rájuk  vonatkozó  részletes  szabályokról
   szóló   törvény",    ugyanígy   "a    rendőrségről   és    a
   nemzetbiztonsági   tevékenységgel    összefüggő    részletes
   szabályokról szóló törvény" kétharmados (40/A. §.). Ugyanígy
   kétharmados többség  szükséges az  egyesülési  jogról  szóló
   törvény elfogadásához  (63.§). A 40/B. § (4) bekezdése mégis
   külön  rendelkezik   arról,  hogy  a  fegyveres  erők  és  a
   rendőrség  tényleges   állományú  tagjainak   pártban   való
   tevékenysége    csak    minősített    többségű    törvénnyel
   korlátozható.

   Ha az  illető  alapjogok  szabályozásának  a  törvényhozásra
   tartozó  része  a  maga  összességében  kétharmados  törvény
   tárgya  lenne,  nem  volna  értelme  az  említett  résztémák
   minősített  szintre  emelésének.  Például  a  sajtószabadság
   nemcsak a  nyomtatott sajtóra vonatkozik, hanem a rádióra és
   televízióra is. Nem lehet vitás, hogy a szervezeti garanciák
   is  azok   közé  a   "lényeges  garanciák"  közé  tartoznak,
   amelyeket törvényben (legalább egyszerű többségű törvényben)
   kell szabályozni  az egész  sajtóra nézve, de ezekből csak a
   (4) bekezdésben  említettek tartoznak kötelezően kétharmados
   törvényre.  Ha   a  fegyveres  erők  kétharmados  "részletes
   szabályai" valóban  minden, törvényre tartozó részletkérdést
   felölelnének -  márpedig a  hivatásos állomány pártpolitikai
   tevékenysége törvényben  szabályozandó  -,  nem  kellene  az
   Alkotmánynak  külön   előírnia,  hogy  ennek  korlátozásához
   kétharmados többség  kell. Ugyancsak nem kellene kétharmados
   többséget  előírni   ehhez  a   szabályhoz,  ha   a   pártok
   működéséről   szóló   törvény   kétharmadossága,   vagy   az
   egyesülési   jogról   szóló   törvény   kétharmadossága   az
   egyesülési   jogra   vonatkozó   összes   törvényi   szintet
   megkövetelő szabályra kiterjedne.

   Az  Alkotmány   szövegéből  és   szerkezetéből   tehát   nem
   következik,  hogy   csakis  kétharmados  törvénnyel  lehetne
   rendelkezni azon alapjogok minden vonatkozásáról, amelyekről
   szóló törvényhez az Alkotmány minősített többséget ír elő.

   Nem  támogatja   ezt  a   nézetet   a   minősített   többség
   funkciójának vizsgálata  sem. Mind az alkotmányerejű törvény
   feltétlen megkövetelése  minden,  az  alapjogokra  vonatkozó
   szabályozáshoz,     mind     a     jelenlegi,     nemzetközi
   összehasonlításban is  példátlan számú  minősített  többségű
   törvény a  rendszerváltás sajátos  politikai  körülményeiben
   gyökerezett. A  hatályos Alkotmány kifejezi azt a szándékot,
   hogy bizonyos  alapintézmények és bizonyos - főleg politikai
   - alapjogok szabályozása széleskörű megegyezéssel történjék.
   Ez  a   cél  megvalósul,   ha  -   az  Alkotmány  szövegének
   megfelelően -  az illető  intézményről vagy alapjogról szóló
   törvényt  kétharmados   szavazataránnyal  fogadják   el.   A
   parlamentarizmus  lényegével  ellenkezne  azonban  az  olyan
   értelmezés, amely  kizárná az egyszerű többséget abból, hogy
   az illető  alapjogokra vonatkozóan - a kétharmados törvényre
   tartozó  koncepcionális   kérdéseken   kívül   -   politikai
   elképzeléseinek  megfelelően  rendelkezzék:  végrehajtásukat
   szabályozza,   további   garanciákat   építsen   ki,   saját
   koncepciója  szerint   igazítsa  érvényesülésüket  az  adott
   körülményekhez.  Az   alapjogok  védelme   és  érvényesülése
   szenvedne a  parlamentáris elveken  nyugvó Alkotmány alapján
   megindokolhatatlan  korlátozást,   ha  minden   változás  és
   továbbfejlesztés, illetőleg  a szabályozási  koncepciót  nem
   meghatározó részgarancia kétharmados többséghez lenne kötve.
   Hiszen a  garanciák bővítésének adott módja is ellenkezhet a
   kisebbség politikai érdekeivel vagy az illető jogról vallott
   nézeteivel. Az  Alkotmánybíróság  emlékeztet  arra,  hogy  a
   parlamentáris  rendszer   működőképességét,  ezen  belül  az
   Országgyűlés döntéshozatali  képességének  megőrzését  és  a
   szilárd és  hatékony kormányzást már eddigi gyakorlatában is
   ügydöntőnek  tekintette   (3/1991.(II.7.)AB  határozat).  Az
   önkormányzatokról   szóló    törvény   tartalmával   és   az
   önkormányzati alapjogok korlátozásával kapcsolatban pedig az
   Alkotmánybíróság  gyakorlata   úgy  szilárdult   meg,   hogy
   különböztet a  kétharmados törvényre  tartozó, a szabályozás
   irányát meghatározó  szabályok és  az azokkal nem ellentétes
   részletszabályok között, s csak az előbbiekre nézve követeli
   meg a minősített többséget.
   (Lásd alább a IV. pontban.)

   A kérdést  véglegesen nem  oldja meg  az, ha az Országgyűlés
   esetenként  határoz   arról,  mit  vesz  fel  a  kétharmados
   többségű törvénybe.  Ha ugyanis  egyszerű többség  dönti  el
   ezt, azok,  akik szerint kétharmados törvényt kellene hozni,
   az  Alkotmánybíróság   értelmezését  kérik;  ha  kétharmados
   szavazatarány kellene  ehhez a döntéshez, vita esetén ez nem
   jönne létre. Parlamenti képviselőcsoportok több indítványban
   kérték már  az Alkotmánybíróságtól az Alkotmány értelmezését
   a tekintetben, hogy   az  illető   alapjogról  szóló  minden
   törvényi rendelkezés,  vagy csupán  az arról  szóló  törvény
   kétharmados-e; s  ezen kívül számos indítvány állította egy-
   egy törvény  alkotmányellenességét azon  az alapon,  hogy az
   illető  törvényt   minősített   többséggel   kellett   volna
   meghozni.

   Az  Országgyűlés   ezeket  a  vitákat  alkotmánymódosítással
   döntheti el.  A  másik  lehetőség  az  Alkotmány  mindenkire
   kötelező értelmezése,  amely az  Alkotmánybíróság hatásköre.
   Az  Alkotmánybíróság   határozatban  értelmezte,   hogy  "az
   alapvető  jogokra  és  kötelességekre  vonatkozó  szabályok"
   közül mely  ismérvek alapján  kell megkülönböztetni  azokat,
   amelyeket  az   Alkotmány  8.§   (2)  bekezdése   értelmében
   törvényben    kell     megállapítani    (64/1991.(XII.17.)AB
   határozat). Hasonló  értelmezésre van szükség és lehetőség a
   minősített,  illetve   az  egyszerű   többséggel  elfogadott
   törvényben meghatározandó rendelkezések elkülönítésére.

   Az Alkotmánybíróság  a fentiek  alapján úgy  foglalt állást,
   hogy a minősített többség követelménye nem minden, az illető
   alapjogra vonatkozó  törvényi rendelkezésre  nézve áll fenn.
   Az alapjogra  vonatkozó  szabályok  között  vannak  olyanok,
   amelyek kétharmados  törvényre tartoznak,  s vannak olyanok,
   amelyek egyszerű  többséggel alkotott  törvényre; ez  a  két
   csoport tartalmi ismérv alapján elhatárolható.

   A minősített  többséggel megalkotandó törvények köre formai,
   eljárási ismérvekkel nem határozható meg teljes körűen.

   A  kétharmados  törvényeket  az  Alkotmány  csupán  eljárási
   szempontból,   a    meghozatalukhoz   szükséges   minősített
   többséggel különbözteti  meg az  alapvető jogokra  vonatkozó
   egyéb  törvényektől;   a  minősített  törvény  a  jogforrási
   hierarchiában nem  áll a többi törvény felett. A kitűntetett
   eljárás   azonban    alkotmányos   követelmény   a   törvény
   módosításakor is.  Az  ennek  megfelelő  eljárási  szempontú
   értelmezés meghatározhatja  a minősített  törvények  körének
   formális  ismérveit,   mint  például  azt,  hogy  az  illető
   törvényt   az   adott   alkotmányi   rendelkezés   közvetlen
   végrehajtásaként kell  megalkotni, s  címében is utalni kell
   az  Alkotmány   erről  szóló  rendelkezésére.  Ez  megoldást
   jelenthet azon  alapjogok tekintetében,  ahol a  kétharmados
   törvényt  már   elfogadta  az   Országgyűlés,   azaz   annak
   tartalmában  megegyezett.  Az  Alkotmánybíróság  értelmezése
   szerint ezzel azt is eldöntötte a törvényhozó, hogy az adott
   alapjogra vonatkozó  rendelkezések  közül  melyeket  kellett
   minősített törvénnyel  elfogadni. Itt  további értelmezésnek
   kizárólag abban  a  kérdésben  van  helye,  hogy  az  illető
   alapjogra vonatkozó,  későbbi, egyszerű többségű törvény nem
   módosítja-e az  alapjogról szóló  kétharmados törvényt, azaz
   nem kerüli-e  meg az  ahhoz  szükséges  eljárási  feltételt.
   Ennek  eldöntéséhez  azonban  -  hacsak  nem  nyilvánvaló  a
   módosítás -  már a kétharmados illetve az egyszerű törvények
   körét elválasztó  tartalmi ismérv kell. Ugyanerre a tartalmi
   ismérvre van  szükség  ahhoz,  hogy  a  kétharmados  törvény
   megalkotása előtt  is eldönthető legyen, az illető alapjogra
   vonatkozó rendelkezés meghozható volt-e egyszerű törvényben.

   Tekintettel arra,  hogy a  hatályos Alkotmány rendszerében a
   kétharmados törvények köre nem vezethető vissza elvi alapra;
   hogy  ezek   a  törvények  nem  foglalnak  el  a  jogforrási
   hierarchiában megkülönböztetett  helyet, hanem  az Alkotmány
   szerint minden  - bármilyen  szavazataránnyal  meghozandó  -
   törvény  egyenrangú;   továbbá  arra,   hogy  a  kétharmados
   szótöbbséggel alkotott  törvények funkcióját a parlamentáris
   rendszer   egészébe    helyezve    kell    értelmezni,    az
   Alkotmánybíróság   értelmezése    szerint   a    kétharmados
   szótöbbséggel  megalkotandó   törvények  alkotmányos   célja
   megvalósul akkor, ha ezekkel a törvényekkel kapcsolatban azt
   a tartalmi  követelményt  támasztja,  hogy  azok  az  illető
   alapjog szabályozásának  irányát  határozzák  meg.    Minden
   egyes alapjog  esetében külön  kell megítélni, hogy valamely
   törvény az  alapjog érvényesítésének  és védelmének  irányát
   állapítja-e meg,  vagy olyan  részletszabályokat  tartalmaz,
   amelyek azt nem határozzák meg.

   Mindezek alapján  az Alkotmánybíróság  megállapította,  hogy
   ott, ahol  az Alkotmány  valamely alapjogról  szóló  törvény
   elfogadásához   a    jelenlévő   képviselők    kétharmadának
   szavazatát írja  elő, a  minősített többség követelménye nem
   az   illető    alapjog   bármely   törvényi   szabályozására
   vonatkozik, hanem  csakis az  adott  alkotmányi  rendelkezés
   közvetlen  végrehajtásaként   megalkotott  törvényre.  Ez  a
   törvény az  illető alapjog  érvényesítésének  és  védelmének
   irányát határozza meg.

   Valamely  alapjogról  szóló  törvényhez  minősített  többség
   előírása   nem    zárja   ki,   hogy   az   illető   alapjog
   érvényesítéséhez   szükséges   részletszabályokat   egyszerű
   többségű  törvény  határozzon  meg.  Az  Alkotmány  előírása
   szerint minősített  többséggel megalkotott törvényt egyszerű
   többséggel hozott törvénnyel módosítani nem lehet.

   Az alapvető  jogokra és  kötelességekre vonatkozó  szabályok
   közül  -   az  Alkotmány  8.§  (2)  bekezdése  értelmében  -
   törvénynek  kell   megállapítania  az   alapjog  tartalmának
   meghatározását, lényeges  garanciáit, illetőleg  az  alapjog
   közvetlen és jelentős korlátozását.

   3. Az  Alkotmány  60.§  (4)  bekezdésében  meghatározott,  a
   lelkiismereti  és   vallásszabadságról  szóló   törvényt  az
   Országgyűlés az előírt kétharmados többséggel megalkotta: ez
   az 1990.  évi IV. törvény. Az Etv. alkotmányos létrejöttéhez
   elegendő volt  az egyszerű  többség is.  Noha a  szabályozás
   csupán egyes  egyházakra vonatkozik,  egyrészt azért, mert a
   vallásgyakorlás     szabadságára      vonatkozó     lényeges
   biztosítékokról rendelkezik, másrészt mert az önkormányzatok
   tulajdonjogát érinti  és kisajátításról  is  szól,  törvényi
   szintet igényel.  Az Etv.  rendelkezései a  lelkiismereti és
   vallásszabadságról   szóló    1990.   évi   IV.   törvényben
   lefektetett  koncepcióval  nem  állnak ellentétben, hanem  a
   vallásszabadság megvalósításának további  garanciáját hozzák
   létre.  A   minősített  többség  hiánya   miatt  a   törvény
   alkotmányellenessége  megállapítására   irányuló  indítványt
   ezért az Alkotmánybíróság elutasította.

                                C)

                               III.

   Az indítványok  szerint  az  Etv.  ellentétes  az  Alkotmány
   70/A. §-ával, mert különböztet a  kárpótolt  egyházak  és  a
   többi  egyház,   illetve  más,   hasonló  tulajdoni  károkat
   szenvedett szervezetek  között. Az Etv. az egyházak vagyonát
   alkotmányellenesen  reprivatizálja.

   1. Az  Etv. preambuluma  szerint a törvénynek két célja van:
   "az  elkövetett   súlyos  jogsértések  részbeni  orvoslása",
   illetve az  egyházak "tevékenysége  folytatásához  szükséges
   tárgyi, anyagi  feltételek biztosítása".  A  törvény  egésze
   tehát  mindkét   célt  szolgálja.   A  két   cél  aránya  és
   megvalósításuk módja  azonban lényegesen  eltér a  törvényen
   belül.   Ezért    az    alkotmányellenes    megkülönböztetés
   elbírálásához különbséget  kell tenni egyrészt az Etv. 1. és
   2.§-a  alá  eső  ingatlanátadás,  másrészt  az  Etv.  15.§-a
   szerinti részleges kárpótlás között.

   2. Az  Etv. 1.  és  2.§-a  szerint  átadandó  ingatlanok  az
   államosítások előtt  is a 2.§ (2) bekezdésében meghatározott
   célokat szolgálták,  s  most  is  e  célok  megvalósításához
   szükségesek; az  ingatlanok az egyház tényleges tevékenysége
   szerint  szükséges  mértékben  és  időben  kerülnek  egyházi
   tulajdonba és használatba. Ezekben az esetekben a hangsúly a
   "funkcionalitáson" van,  azaz az egyházak feladatellátásához
   szükséges tárgyi  feltételek biztosításán; bár az ingatlanok
   tulajdonba adása  egyben az  egyházak tulajdoni  sérelmeinek
   bizonyos mértékű orvoslását is jelenti.

   Alkotmányellenes  megkülönböztetés   csak  összehasonlítható
   jogosultak vagy  kötelezettek között  vethető fel.  Az  Etv.
   hatálya alá eső egyházak és más, korábban tulajdoni sérelmet
   szenvedett  szervezetek   (pl.  ügyvédi   kamarák,  pártok),
   továbbá az egyházak és magánszemélyek közötti diszkrimináció
   -  mint   azt  az   indítványok  állítják   -  eleve   hibás
   kérdésfelvetés. A  törvény célja és az ingatlan visszaadások
   jellege gyökeresen különbözik "az állampolgárok tulajdonában
   igazságtalanul  okozott   károk   részleges   kárpótlásának"
   koncepciójától. Természetszerűen  következik ez  egyrészt  a
   magánszemélyek és  a gazdasági  tevékenységet folytató  jogi
   személyek  tulajdonának   funkciója,  másrészt   az  egyházi
   tulajdon, s  különösen az  Etv. 2.§-ában  meghatározott célú
   ingatlanok  funkciója   közötti  különbségből.   Az   egyház
   tulajdona  az   alábbi  célokra   adható  vissza:   hitélet,
   szerzetesközösség működése,  oktatás, nevelés, egészségügyi,
   szociális cél,  ifjúság- és  gyermekvédelem, kulturális cél.
   Az  Etv.   elsősorban  nem   a   tulajdonjogban,   hanem   a
   vallásgyakorlás alkotmányos  jogában az  állam által okozott
   sérelmeket egyenlíti ki.

   Az  Etv-ben  kedvezményezett  egyházak  nem  vethetők  össze
   bármely, nem  gazdasági célú  jogi személlyel,  hanem csakis
   összehasonlítható  funkciójú,   szerepű,   nagyságrendű   és
   autonómiájú jogi  személyekkel,  amelyek  tulajdona  szintén
   szorosan  kötődik  valamely  alapvető  jog  ellátásához.  Az
   egyházak   nem    körülhatárolt   résztevékenységre,    vagy
   meghatározott érdekek  képviseletére  szerveződnek,  mint  a
   gazdasági   társaságok,   vagy   az   egyesületek,   pártok,
   szakszervezetek, hanem vallás gyakorlására. A vallás viszont
   a hívő  számára a  teljes személyiséget  és az  élet  minden
   területét  érinti   és   meghatározza.   A   vallásszabadság
   garantálásától      elválaszthatatlan       az      egyházak
   működőképessége. Egészen más jellegű, de átfogó szabályozási
   igényük, továbbá az állammal szembeni autonómiájuk alapján a
   helyi önkormányzatok  hasonlíthatók  össze  az  egyházakkal.
   Közös   vonásuk    az   is,    hogy   az   önkormányzat   is
   elválaszthatatlan  egy   alapvető  jog,  a  választópolgárok
   közösségét   megillető   önkormányzás   joga   gyakorlásától
   (Alkotmány  42.§).  Az  összehasonlítható  szervezetek  köre
   természetesen  tágítható;   de  ekkor  a szóba jövő  közcélú
   szervezetek céljai egyre részlegesebbek lesznek, s a további
   szervezetek valamely  alapjog megvalósításának  nem egyedüli
   vagy     szükségszerű      eszközei.     (Lásd      például:
   társadalombiztosítási önkormányzat, vagy a Magyar Tudományos
   Akadémia.)  A   kör  tágításával   egyre  nagyobb  eltérések
   számíthatnak   alkotmányosnak.   Mivel   az   egyházak   nem
   gyakorolhatnak  közhatalmat,   összehasonlításuk   a   helyi
   önkormányzattal csak  a fenti szempontokra szorítkozhat, más
   vonatkozásban viszont inkább az egyéb közcélú szervezetekkel
   esnek egy tekintet alá.

   Az  állam   az   Alkotmányban   meghatározott   feladatainak
   végrehajtása során  nemcsak az  állami tulajdon  egy  részét
   privatizálja,    hanem     létrehoz,     illetve     támogat
   köztestületeket  is,   és  feladataik   ellátásához  illetve
   autonómiájuk  erősítéséhez   vagyonnal  látja  el  őket.  Az
   egyházak besorolását az ilyen támogatott szervezetek közé az
   egyházak -  s  különösen  az  Etv-vel  érintett  "történelmi
   egyházak" -  történelmi és  társadalmi  szerepe,  továbbá  a
   vallás és  egyház, s  ebből következően a vallásszabadsághoz
   való jog  és  az  egyház  működésének  elválaszthatatlansága
   kielégítően indokolja.  Az  Alkotmánybíróság  rámutat  arra,
   hogy a  köztestületek vagyonnal  való ellátása  csak részben
   érintkezik  a   kárpótlási  törvényhozással,   s  az   adott
   szervezetek    sajátosságainak     megfelelően     különböző
   eszközökkel történik.

   Az   önkormányzatok    tulajdonnal   való   felruházása   az
   önkormányzatok  megválasztásával   egyidejűleg   megtörtént,
   illetve folyamatban  van, az egyházak vonatkozásában pedig -
   tíz év  alatt -  végrehajtják az  Etv-t. A tágabb értelemben
   összehasonlítható szervezetek  körében  a  tulajdonnal  való
   ellátás kisebb  részben megtörtént  (pártok), rendezés alatt
   van   (szakszervezetek),    illetve   előkészítése    folyik
   (társadalombiztosítás). Mivel tulajdon juttatására nem eleve
   jogosultakról van  szó, csupán  önkényes  megkülönböztetésük
   alkotmányellenes    (16/1991.(IV.20.)AB    határozat).    Az
   önkényesség nem állapítható meg, ha a vagyonnal való ellátás
   az illető szervezet funkcióihoz igazodik.

   A fentiek  alapján az  Alkotmánybíróság nem  állapított  meg
   alkotmányellenes megkülönböztetést  az egyházak  és más jogi
   személyek között az Etv. 1. és 2.§-a tekintetében.

   Mivel ez  az átadás olyan ingatlanokat ölel fel, amelyeket a
   jogosult egyházak  korábban is a vallásgyakorláshoz való jog
   megvalósítására használtak,  és most is ugyanerre a célra, a
   tényleges szükségletek  mértéke szerint  igényelhetik vissza
   őket, ésszerű  oka van  annak is, hogy miért nem rendelkezik
   ez a  törvény ingatlanjuttatásokról  olyan egyházak számára,
   amelyek a  tulajdonelvonások idején nem működtek, vagy ilyen
   sérelmet nem  szenvedtek. Az  egyházak állami  támogatásának
   általános  kérdése   ugyanis  különbözik   az  e  törvényben
   szabályozott  sajátos  problémától:  itt  elsősorban  nem  a
   tulajdonjogban, hanem  a vallásgyakorlás alkotmányos jogában
   az állam által okozott károk helyreállításáról van szó.

   3. Az Etv. 15.§-a értelmében a Kormány és az érdekelt egyház
   megállapodhat abban, hogy az állam - abból a célból, hogy az
   egyháznak  a   társadalom  számára  hasznos  tevékenységéhez
   megfelelő  anyagi   feltételeket   teremtsen   -   részleges
   kárpótlást ad  az 1948. január 1-je után kártalanítás nélkül
   állami tulajdonba  került egyházi  ingatlanokért (kivéve  az
   Etv. alapján  visszajuttatott ingatlanokat).  A  kárpótlásra
   fordítható összeget  az Országgyűlés évente, a költségvetési
   törvényben állapítja meg.

   Ez a  szabály tehát  általánosságban támogatja  az  érintett
   egyházak működését;  nincs -  mint az 1. és 2.§ alapján járó
   juttatások -  az  egyház  nevesített  tevékenysége  szerinti
   igényekhez  kötve.   Jogcíme  a   "részleges  kárpótlás"   a
   kártalanítás nélkül  államosított ingatlanokért.  E juttatás
   két  szempontja,   továbbá  szétosztásának   módja   más-más
   diszkriminációs kérdést vet fel.

   Ha a  15.§-nak azt  az oldalát  vizsgáljuk, hogy az egyházak
   anyagi függetlenségéhez  nyújtott  állami  támogatásra  nyit
   lehetőséget, nincs alkotmányos indoka annak, hogy ebben csak
   az 1948  után vagyonukat vesztett egyházak részesülhetnek. A
   vallásgyakorláshoz való  alkotmányos  jogon  -  a  tényleges
   vallásgyakorlás tárgyi  feltételeinek elvonása miatt - esett
   sérelmeket  a   funkcionális  elv   alapján  az  Etv.  egyéb
   rendelkezései orvosolják.  Ennek  megtörténte  után  a  15.§
   szerinti  pozitív   diszkrimináció  sem   az  egyházi   élet
   fejlődésével  járó   újabb  meghatározott   igények   állami
   támogatása, sem általában az egyház gazdasági függetlenségét
   szolgáló állami  juttatások vonatkozásában  nem  támasztható
   alá  az   egykori  tulajdoni   helyzettel.  A   funkcionális
   helyreállítás után  a vallásszabadság  érvényesüléséhez  már
   nem szükséges az egyházak közötti további különbségtétel.

   Ha  pedig  a  15.§-t  mint  kárpótlási  szabályt  tekintjük,
   ésszerű indokát kellene adni annak, hogy a hasonló tulajdoni
   kárt szenvedett  jogi személyek  és  más  szervezetek  közül
   miért az  egyházak  részesülnek  kárpótlásban.  Az  egyházak
   sajátosságai - a fent, a 2. pontban kifejtettek szerint - az
   Etv-vel érintett  egyházak részére  a  funkcionalitás  elvén
   nyugvó tulajdonjuttatást  kielégítően indokolják. Ez azonban
   lényegét tekintve  különbözik a pusztán a tulajdoni sérelmek
   orvoslására szolgáló  kárpótlástól.  A  kárpótoltak  közötti
   megkülönböztetés  alkotmányosságát   a  tulajdoni   sérelmet
   szenvedettek  teljes   körét  nézve,   csakis  a   tulajdoni
   sérelemre szorítkozva  és  az  eddigi  kárpótlási  törvények
   szabályozási koncepciójába  illeszkedve lehet  elbírálni.  E
   körben ez idő szerint hiányoznak a pozitív diszkriminációnak
   az Alkotmánybíróság  korábbi döntéseiben a kárpótlásra külön
   is  meghatározott   feltételei.  (Lásd   a  21/1990.(X.4.)AB
   határozatot.)

   Az  Etv.   15.§-ában  lehetővé  tett  vagyoni  juttatás  nem
   feltétlenül,  elvileg   alkotmányellenes,  hanem   annak   a
   kárpótlás,  illetve  a  közcélú  szervezetek  támogatása  és
   vagyonnal  való   ellátása  mai  helyzetében  hiányoznak  az
   alkotmányos indokai.  Az  egyházak  a  vizsgált  szempontból
   azokkal a közcélt szolgáló szervezetekkel esnek egy tekintet
   alá,  amelyek   működése   közérdekből,   de   az   államtól
   függetlenül lenne  megoldható.  (lásd  fenn  a  2.  pontot).
   Mindezek  vagyoni   hátterük   helyreállítása   nélkül   nem
   választhatók el  az  államtól,  jóllehet  alkotmányos  jogok
   gyakorlása  a  különválasztást  a  vagyoni  alapok  egyidejű
   biztosítása mellett  kívánatossá  teszi.  A  vallásszabadság
   kiemelt  fontosságára,   valamint  az  egyház  és  az  állam
   szétválasztásának  kötelességére   tekintettel  az  egyházak
   javára  szóló  pozitív  diszkrimináció  és  a  helyreállítás
   sorrendi elsőbbsége az Etv. 1. és 2.§-ának keretei között, a
   funkcionalitás alapján alkotmányosan indokolható. Ám további
   vagyon    a    működés    zavartalanságának    biztosítására
   kárpótlásként csak  akkor nyújtható,  ha  már  kialakult  az
   egyházak  és   más  autonóm   köztestületek  vagyonnal  való
   ellátásának és  támogatásának rendszere,  s a kárpótlás ebbe
   úgy  illeszkedik,   hogy  az   legalább  az   egyéb  közcélú
   intézmények önállósítása során nyújtott juttatásokhoz képest
   nem jelent indokolatlan megkülönböztetést.

                               IV.

   Több indítvány szerint az Etv. 1.§ (4) bekezdésében és 12.§-
   ában  meghatározott   elidegenítési  és  terhelési  tilalom,
   valamint a  16.§ (5)  bekezdése szerint  az állami  tulajdon
   önkormányzati  tulajdonba   adásának  korlátozása  sérti  az
   Alkotmány 44/A.§-át,  44/C.§-át és  a 12.§ (2) bekezdését az
   önkormányzati  tulajdon   korlátozása,  illetve   az   ahhoz
   megkívánt 2/3-os szótöbbség hiánya miatt. Az egyik indítvány
   szerint   az    önkormányzati    "tulajdonjog    elvonásának
   lehetősége"  a   kétharmados  szavazatarány   hiánya   miatt
   alkotmánysértő.

   1. Az indítványok az önkormányzatok tulajdonjogának tartalmi
   sérelmét az elidegenítési és terhelési tilalomban látják.

   Az Etv.  hatálya olyan  ingatlanokra terjed  ki,  amelyek  a
   törvény hatálybalépésekor  állami tulajdonban  vagy a  helyi
   önkormányzat   tulajdonában   vannak   (Etv.   1.   §,   más
   tulajdonosok ingatlanára  csak a  kisajátítást lehetővé tévő
   17.§ (1)  bekezdése vonatkozik).  A törvény  szerint egyházi
   tulajdonba    adandó    ingatlanok    elidegenítésének    és
   megterhelésének korlátozása  elkerülhetetlen ahhoz,  hogy  a
   törvényt  végrehajtsák.   Az  állami   és  az  önkormányzati
   tulajdonnak ez  a korlátozása az első jegyzék előterjesztése
   évétől számítva  legfeljebb tíz  évig tart,  és ezt a később
   előterjesztett igények  sem hosszabbítják  meg. A  12.§  (4)
   bekezdése kötelezővé  teszi az  elidegenítési  és  terhelési
   tilalom törlését  olyan esetekben,  ha az  - akár  az egyház
   mulasztása miatt  - már  nem  szolgálja  az  ingatlannak  az
   egyház részére  való megőrzését;  az (5)  bekezdés  ezt  más
   esetekben is lehetővé teszi.

   A 7/1991.(II.18.)AB  határozattól kezdődő  alkotmánybírósági
   gyakorlat szerint a tulajdonos rendelkezési jogának időleges
   korlátozása   addig   az   ideig,   amíg   azt   a   törvény
   célkitűzésének elérése elkerülhetetlenné teszi, alkotmányos.
   Tekintettel  az   Etv-ben  meghatározott   elidegenítési  és
   terhelési   tilalom    meghosszabbíthatatlan   határidejére,
   valamint a törvény céljához kötöttségére, amelyet a kötelező
   törlés is  szankcionál, az  indítványozók által  sérelmezett
   terhelési és  elidegenítési tilalom  tartalmilag nem ütközik
   az  Alkotmánynak   a   tulajdonjogot   védő   és   biztosító
   rendelkezéseibe, így az önkormányzatok tulajdonának az állam
   általi tiszteletben  tartását kimondó  12.§ (2)  bekezdésébe
   sem.

   2. Az  önkormányzatok tulajdonjoga  korlátozásának  tartalmi
   alkotmányosságától különálló  kérdés az,  hogy a  korlátozás
   formai okból  alkotmányellenes-e. Az  indítványok szerint az
   elidegenítési  és   terhelési  tilalom   alapítását  és   az
   önkormányzati  tulajdon   elvonását   lehetővé   tévő   Etv.
   alkotmányellenes a kétharmados többség hiánya miatt.

   Az Alkotmány  44/C.§-a  értelmében  a  helyi  önkormányzatok
   alapjogai a jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának
   szavazatával   elfogadott   törvényben   korlátozhatók.   Az
   önkormányzatok alapjogait  a 44/A.§  határozza meg. A 44/A.§
   (1) bekezdés  b) pontja  szerint a  helyi  képviselőtestület
   gyakorolja  az   önkormányzati   tulajdon   tekintetében   a
   tulajdonost megillető  jogokat, az  önkormányzat bevételével
   önállóan gazdálkodik,  saját felelősségére  vállalkozhat.  A
   12.§ (2)  bekezdése kimondja,  hogy  az  állam  tiszteletben
   tartja az  önkormányzatok tulajdonjogát. A 9.§ (1) bekezdése
   szerint  a  köztulajdon  és  a  magántulajdon  egyenjogú  és
   egyenlő védelemben részesül.

   a) A  minősített többség  követelménye ugyanúgy értelmezendő
   "a helyi önkormányzatokról szóló törvény elfogadására" és az
   önkormányzatok alapjogainak korlátozására, mint az Alkotmány
   szerint kétharmados szavazattal meghozandó többi, alapjogról
   vagy intézményről szóló törvényre.

   Az "alapjog  korlátozása"  nem  külön  minősített  többséget
   kívánó  törvényhozási   tárgy  az   önkormányzati  alapjogok
   vonatkozásában sem,  vagyis nem hasonlítható az Alkotmányban
   külön   megnevezett,   egy   alapjog   szabályozásán   belül
   kétharmados törvényt  igénylő törvényhozási tárgyakhoz. Mind
   az "alapjogról  szóló", mind  a külön  megnevezett tárgyakat
   szabályozó,   minősített    többséget   kívánó   törvényekre
   vonatkozik ugyanis  a szabály, hogy az alapjogok korlátozása
   csakis kétharmados  többséggel történhet, ha az alapjogot is
   kétharmados   többségű   törvény   szabályozza.   Ez   abból
   következik,  hogy  kétharmados  törvényt  egyszerű  többségű
   törvény nem  módosíthat  azáltal,  hogy  azzal  ellentétesen
   rendelkezik. E tekintetben tehát az Alkotmány 44/C.§ második
   mondata értelmező  szabály: a  helyi önkormányzatokról szóló
   törvénnyel ellentétes, az alapjogokat ahhoz képest korlátozó
   törvényt kell minősített többséggel elfogadni.

   Az az  értelmezés, amely  szerint az önkormányzati alapjogok
   bárminő korlátozásához  kétharmados törvény  szükséges, csak
   akkor lenne  helytálló, ha  ezekre az  alapjogokra vonatkozó
   minden szabályt  szintén csak  minősített többséggel lehetne
   megalkotni. Az  Alkotmánybíróság azonban  nem követi  azt az
   értelmezést,  hogy   az  adott  alapjog  maga  a  minősített
   törvényhozás tárgya,  azaz  minden  vonatkozása  csakis  így
   szabályozható. Ellenkezőleg: éppen az önkormányzati jogokról
   szóló határozatokban  bontotta ki az Alkotmánybíróság azt az
   álláspontját,  hogy   az  önkormányzatok   nem  minden  joga
   tartozik az önkormányzatokról szóló kétharmados törvényre, s
   még  az   alapjogoknak  sem   minden   korlátozása   igényel
   minősített többséget.  (Lásd  alább  a  b)  és  c)  pontot.)
   Értelemszerűen kizárt annak a lehetősége, hogy önkormányzati
   alapjogról rendelkező  egyszerű törvény korlátozó értelemben
   csak minősített többséggel módosítható.

   Ezzel összhangban  az Alkotmánybíróság állandó gyakorlata az
   adott jog  törvényi szabályozásának  illetve  korlátozásának
   eljárási   követelményeit    összhangba   hozza.    Egyszerű
   törvényben  szabályozott   hatásköri  és  más  önkormányzati
   jogokat egyszerű  többségű törvénnyel  lehet korlátozni  is;
   kétharmados többség az alapjog Alkotmányban vagy kétharmados
   törvényben meghatározott tartalmának korlátozásához kell.

   Az Alkotmánybíróság  számos  határozatában  foglalkozott  az
   önkormányzatok alapjogai  és az önkormányzati tulajdon egyes
   kérdéseivel. Miközben  az Alkotmánybíróság  mindig az  adott
   ügy  szemszögéből  és  összefüggésében  tárgyalta  az  adott
   önkormányzati  alapjogot,  álláspontja  egyre  összetettebbé
   vált. E  határozat összefüggései szükségessé teszik, hogy az
   indokolás   a    kétharmados   törvények    problémáját   az
   önkormányzati  alapjogok  szempontjából  is  áttekintse.  Az
   önkormányzati  tulajdon   korlátozhatóságát  is  egyrészt  a
   minősített többség,  másrészt a  tulajdon  egyenjogúsága  és
   egyenlő védelme összefüggésébe kell helyezni.

   b) A  "helyi önkormányzatokról  szóló törvény" elfogadásához
   szükséges minősített  többséget az  Alkotmánybíróság  mindig
   úgy értelmezte,  hogy az  csakis  az  Alkotmány  44/C.§-ának
   közvetlen végrehajtásaként megalkotott, ilyen című törvényre
   vonatkozik. Ez  a hatályos  jogban a helyi önkormányzatokról
   szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.).

   Az Alkotmánybíróság gyakorlata szerint az Alkotmány 43.§ (2)
   bekezdése  az   önkormányzati  jogokat   és   kötelességeket
   egyszerű többségű  törvényhozási tárggyá  teszi; sőt, ha nem
   alapjogról van  szó, a  kétharmados többség  kérdése fel sem
   merül.   (Lásd.    például    a    37/1991.(VII.27.)AB,    a
   47/1991.(IX.24.)AB,  az   1274/B/1991.  és  az  1792/B/1991.
   határozatot.)   Az    Alkotmánybíróság   az    1586/B/1990/5
   határozatban mondta  ki először,  hogy az Alkotmány 44/C.§-a
   nem  zárja   ki,  hogy   az  Ötv-ben   szereplő  intézményre
   vonatkozóan   további    részletes   szabályokat    egyszerű
   szavazattöbbségű törvény  tartalmazzon. Az önkormányzatokról
   - azok  egyes jogairól  és kötelességeiről - "szólhat" tehát
   egyszerű többséggel hozott törvény is.

   Az  Alkotmánybíróság  döntései  sorra  megkülönböztették  az
   önkormányzat  alapjogát  az  illető  alapjogot  a  különböző
   részterületeken megvalósító,  végrehajtó egyes  jogoktól. Az
   utóbbiakról   megállapította,    hogy   nem    önkormányzati
   alapjogok; ezért  ezek egyszerű  törvénnyel  szabályozhatók.
   (Lásd a fent hivatkozott határozatokat.)

   c) Az  "önkormányzatok alapjogainak  korlátozásához"  előírt
   kétharmados  szavazatarány  értelemszerűen  nem  vonatkozhat
   minden törvényre,  amelynek alkalmazása  arra vezet, hogy az
   önkormányzatok alapjogai  valamely vonatkozásban korlátozást
   szenvednek.   A   jogok   egymást   kölcsönösen   korlátozva
   érvényesülnek.  Az  önkormányzatoknak  és  alapjogaiknak  az
   Alkotmány e tekintetben nem biztosít kivételezett helyzetet.
   Az önkormányzati alapjogok csupán  annyiban privilegizáltak,
   hogy maga  az Alkotmány  határozza meg  őket, s  módosításuk
   vagy körük  szűkítése alkotmánymódosítást  igényelne.  Ezzel
   együtt azonban  az önkormányzatok  a jogrendbe illeszkednek,
   kötik és  korlátozzák őket az általános, mindenkire érvényes
   törvények.

   Ezt az  Alkotmány többféleképpen  is kifejezi.  A 44/A.§ (2)
   bekezdés szerint például az önkormányzati rendelet nem lehet
   ellentétes magasabb  szintű jogszabállyal.  Az önkormányzati
   alapjogok  felsorolásánál   az  Alkotmány   több  alapjognál
   kifejezetten előírja,  hogy  azt  "törvény  keretei  között"
   gyakorolja a  helyi képviselőtestület.  (44/A.§ (1) bekezdés
   d) és  e) pont.) "Törvényben meghatározott feladatokhoz" van
   kötve a  c) pont  szerinti alapjog  a saját  bevételre és az
   állami támogatásra.  Az a)  pont szerinti önálló szabályozás
   és igazgatás keretében hozott döntés kizárólag törvényességi
   okból vizsgálható  felül, azaz  ez a  jog is csak "a törvény
   keretei között" gyakorolható.

   Függetlenül  attól,   utal-e  rá   az   Alkotmány,   bármely
   önkormányzati   alapjog    gyakorlása   elképzelhetetlen   e
   megszorítás nélkül.  Például a  tulajdonosi jogokat  vagy az
   önálló  vállalkozást   (44/A.§   (1)   bekezdés   b)   pont)
   nyilvánvalóan a  Ptk,  illetve  a  vállalkozásokra  irányadó
   jogszabályok keretei  között gyakorolhatja  az  önkormányzat
   is. Az  Ötv. 1.§-a  egyértelművé is teszi, hogy az alapjogok
   csak a  "törvény keretei  között" gyakorolhatók,  amikor  az
   Alkotmányban szereplő  alapjogok megismétlése  és  kifejtése
   során ezt  a feltételt  mindegyikükre nézve  tartalmazza. Az
   Alkotmánybíróság szerint  ez a  feltétel egyben  garancia is
   arra,  hogy   a  törvényen  kívül  más  jogszabály  a  helyi
   autonómiát nem korlátozhatja.

   A mindenkire  vonatkozó, általános törvények szabta korlátok
   vonatkozásában   fel    sem   merülhet,   hogy   ezeket   ne
   tartalmazhatnák egyszerű  törvények; noha  adott esetben  az
   önkormányzatok alapjogát  korlátozzák. Ezt  úgy is  ki lehet
   fejezni, hogy az önkormányzatok alapjogai eleve az általános
   törvények keretei között értendők.

   Az Alkotmánybíróság  gyakorlata  szerint  nem  vonatkozik  a
   kétharmadosság  feltétele   a   kifejezetten   önkormányzati
   alapjogokra vonatkozó  törvényekre sem,  ha olyan  alapjogot
   érintenek, amelyről  az Alkotmány 44/A.§-a tartalmazza, hogy
   "törvény keretei között" gyakorolhatók. Nem kell kétharmados
   többség   azokhoz   a   törvényekhez   sem,   amelyeket   az
   önkormányzatokról szóló  kétharmados törvény  felhatalmazása
   alapján, annak  további kifejtéseként  alkotnak. (Például  a
   helyi adókról,  a helyi önkormányzatok hatásköreiről, vagy a
   belkereskedelemről szóló  törvényekkel, illetve  a  hatósági
   árakkal,  továbbá  az  önkormányzatok  szervezetének  önálló
   kialakításával kapcsolatban lásd a 67/1991.(XII.21.)AB, és a
   63/1991.(XI.30.)AB,  illetve   a  324/B/1991,   továbbá   az
   58/B/1992. határozatokat.)

   d) Az Alkotmánybíróság ismertetett gyakorlata úgy értelmezte
   az önkormányzati  alapjogok  tartalmát,  hogy  abba  azok  a
   törvényi  rendelkezések   értendők,  amelyek   az  alapjogok
   érvényre juttatása  és    védelme   irányát   (koncepcióját)
   határozzák meg. Az Alkotmánybíróság abból indult ki, hogy az
   Alkotmány 44/A.§-ában meghatározott alapjogok valójában azok
   a hatáskör-csoportok, amelyek az önkormányzatok - elsősorban
   a kormánnyal  szembeni - önállóságához elengedhetetlenek. Az
   Alkotmánybíróság  az   egyes  ügyek   sajátosságai   szerint
   döntötte el,  hogy az illető önkormányzati alapjog szenved-e
   koncepcionális  sérelmet  a  különféle  törvények  tényleges
   korlátozó hatása miatt.

   Eszerint   értelmezendő    az   önkormányzati    tulajdonnal
   kapcsolatos alapjog  is. Az Alkotmány 44/A.§ (1) bekezdés b)
   pontja  szerint  a  helyi  képviselőtestület  gyakorolja  az
   önkormányzati tulajdon  tekintetében a tulajdonost megillető
   jogokat, az  önkormányzat bevételével  önállóan gazdálkodik,
   saját  felelősségére   vállalkozhat.  Ez   az   alapjog   az
   önkormányzatok tulajdonosi  jogállását  s  így  autonómiáját
   biztosítja, különös tekintettel arra, hogy az önkormányzatok
   tulajdonát az  önkormányzatok megalakulásával egy időben  az
   Alkotmány, illetve  az Ötv.  hozta létre, a tanácsok korábbi
   (állami   tulajdont)   kezelői   joga   helyett.   Az   Ötv.
   megfogalmazása  az  Alkotmánynál  is  világosabban  kifejezi
   ennek az  alapjognak a  lényegét: "A  helyi  önkormányzat  a
   törvény  keretei   között  ...   önkormányzati  tulajdonával
   önállóan  rendelkezik."  (1.§  (6)  bekezdés  b)  pont.)  Az
   Alkotmány 12.§  (2) bekezdésének is - "az állam tiszteletben
   tartja az  önkormányzatok tulajdonát"  - ez az új helyzet ad
   értelmet.  Az   alapjog   tehát   a   tulajdonosi   jogállás
   teljességére irányul, de nem az önkormányzati tulajdonnak ad
   kiemelt védelmet. Nem is adhat, mert az az Alkotmány 9.§ (1)
   bekezdésével  ellenkezne,  amely  szerint  minden  tulajdoni
   forma  egyenjogú   és   egyenlő   védelmet   élvez.   Helyes
   értelmezéssel tehát  az alapjog  korlátozása  akkor  valósul
   meg, ha  az önkormányzat  tulajdonosi jogállására irányul. A
   többi  tulajdonost   is   érintő,   vagy   az   önkormányzat
   tulajdonára  vonatkozó,   de  az   önkormányzat  tulajdonosi
   autonómiáját   magát   nem   csorbító   részleges   törvényi
   korlátozáshoz ezért nem kell kétharmados többség.

   Az Alkotmánybíróság  ítélkezése az önkormányzati tulajdonról
   összhangban  van   azzal,  hogy   az  Alkotmánybíróság   más
   alapjogok  tekintetében   nem  vette  alapjog-sérelemnek  az
   alapjogot  kitöltő  egyes  rendelkezések  korlátozó  voltát,
   illetve nem  is tekintette  e részjogosítványokat az alapjog
   részének.  Az   Alkotmánybíróság  sorozatosan   kizárta   az
   önkormányzati  tulajdon   alapjoga  védőköréből   az   azzal
   kapcsolatos igényeket,  hogy az önkormányzat milyen módon és
   körben    jut     tulajdonhoz    az    állami    tulajdonból
   (28/1991. (VI. 3.) AB, 1582/B/1990,  2100/B/1991. határozatok).
   A 1582/B/1990.  határozat indokolása  szerint az Alkotmány a
   már  megszerzett   tulajdon   tekintetében   biztosítja   az
   önkormányzatoknak a  tulajdonosi jogokat. Hasonló értelmű az
   önkormányzati  tulajdonra   vonatkozó  első   határozat,   a
   28/1991. (VI. 3.) AB határozat erre vonatkozó része. Ugyanakkor
   ez a határozat anélkül követelte meg a kétharmados többséget
   a már  megszerzett  önkormányzati  tulajdon  korlátozásához,
   hogy  az  önkormányzati  alapjogok  természetét,  illetve  a
   tulajdon bármely  formájára az  Alkotmány 9.§-ában kimondott
   diszkrimináció-tilalmat  elemezte   volna.   A   324/B/1991.
   határozat már  -  az  önkormányzati  alapjogokról  időközben
   kialakított alkotmánybírósági értelmezéssel összhangban - az
   Alkotmány 44/A,  12. és  9.§-át összefüggésükben  tekinti, s
   kimondja, hogy  az Alkotmány  "a helyi  önkormányzat számára
   tulajdonjoga  gyakorlása   tekintetében  ugyanolyan  mértékű
   autonómiát biztosít,  és ugyanolyan  alkotmányos  védelemben
   részesíti, mint  ami minden  más tulajdonost  és  gazdálkodó
   szervezetet megillet."  A  határozat a víz- és csatornadíjak
   legmagasabb mértéke  megállapításához - a fenti gyakorlattal
   összhangban - nem követelt meg kétharmados törvényt.

   3. Az  Alkotmánybíróság megállapítja,  hogy az  Etv. nem  az
   önkormányzatok tulajdonosi  jogállására irányuló korlátozást
   tartalmaz. Az  Etv. hatálya az ott meghatározott ismérveknek
   megfelelő ingatlanok  között  azokra  is  kiterjed,  amelyek
   önkormányzatok  tulajdonában   állnak.  Az  Etv.  tehát  nem
   általában  az  önkormányzati  tulajdonra,  sem  általában  a
   képviselőtestület   rendelkezési    jogának    korlátozására
   vonatkozik,  hanem   olyan  korlátozásokkal  él,  amelyek  a
   törvény céljából elkerülhetetlenül következnek, és mindenkit
   érintenek, aki  az egykori  államosított egyházi tulajdonnak
   jelenleg tulajdonosa.

   Az   Etv.    valójában   meghatározott,   önkormányzati   és
   magántulajdonban álló ingatlanok kisajátítását lehetővé tévő
   törvény. A  kisajátítás alkotmányos  garanciákkal  szigorúan
   körülbástyázott  eljárás,   amelyről  -   akár  a  tulajdont
   korlátozó  egyéb   általános  szabályokról   -  rendelkezhet
   egyszerű  többséggel  hozott  törvény.  Az  Alkotmánybíróság
   16/1991.(IV.20.)AB határozata a kisajátításról megállapítja,
   hogy "  a[z Alkotmány]  "13.§ (2)  bekezdésének hatálya  alá
   tartozó    tulajdonelvonással     a    tulajdon    általában
   köztulajdonba kerül,  csak kivételesen  magántulajdonba,  és
   ekkor is kizárólag közérdekű felhasználásra".

   Az Etv.  9. és  10. §-ai  tartalmazzák azokat a szabályokat,
   amelyek értelmében  a kisajátítási  kártalanítás  szabályait
   kell  alkalmazni.   A  kártalanítás   a  helyi  önkormányzat
   tulajdonából   elvont   ingatlanért   így   az   alkotmányos
   követelményeknek megfelel.  A kisajátítást  törvény  rendeli
   el.   A    közérdeket   az    egyházak    működőképességének
   helyreállítása    jelenti,     amely    a    vallásszabadság
   garantálásától a  határozat A) pontjában kifejtettek szerint
   elválaszthatatlan. Az  Etv. tehát  tartalmilag nem  sérti az
   Alkotmánynak  az  önkormányzatok  tulajdonának  tiszteletben
   tartását  kimondó  12.§-át.  Formai  szempontból  pedig  nem
   ellentétes az  Etv. az  Alkotmány 44/C.§-ával,  mert  nem  a
   44/A.§ (1)  bekezdése b)  pontjában meghatározott  alapjogot
   korlátozza, hanem általános kisajátítási törvénynek minősül.

                                V.

   Az  indítvány   kifogásolja,  hogy   az  Etv.   13.  §-a   a
   jogorvoslatra csak törvénysértés esetén biztosít bírói utat.
   Ha a  határozat formálisan megfelel a törvényi előírásoknak,
   de az  önkormányzat jogos  érdekét  sérti,  nincs  lehetőség
   jogorvoslatra.  Továbbá   az  Etv.  kifejezetten  kizárja  a
   jogorvoslat       lehetőségét       az       ingatlanigények
   jegyzékbevételével kapcsolatban.  Mindez az  Alkotmány  57.§
   (5) bekezdésébe ütközik.

   1.  Az   Etv.  13.§   (1)-(3)  bekezdései  a  művelődési  és
   közoktatási miniszternek  az Etv.  alapján hozott határozata
   bírósági felülvizsgálatáról  rendelkeznek. A miniszter ilyen
   határozatot a 9.§ illetve a 12.§ alapján hoz. A 9.§ szerinti
   határozat az  ingatlan tulajdonjoga  megvonásáról és egyházi
   tulajdonba   adásáról,    illetve   a   korábbi   tulajdonos
   kártalanításáról rendelkezik,  míg a 12.§ szerinti határozat
   intézkedik   az    elidegenítési   és    terhelési   tilalom
   bejegyzéséről, illetve arról dönt, hogy az igényelt ingatlan
   nem esik az Etv. hatálya alá.

   Az   Alkotmány    57.§   (5)    bekezdése   kimondja,   hogy
   jogorvoslattal  mindenki   a  törvényekben   meghatározottak
   szerint élhet  az  olyan  bírói,  államigazgatási  vagy  más
   hatósági döntés ellen, amely jogát vagy jogos érdekét sérti.
   Az Alkotmány  50.§ (2)  bekezdése  szerint  a  közigazgatási
   határozatok törvényességét a bíróság ellenőrzi.

   Az államigazgatási (hatósági) döntés ellen a bírósághoz való
   fordulás joga  kielégíti az  Alkotmány 57.§ (5) bekezdéséből
   és   50.§    (2)    bekezdéséből    eredő    alkotmányossági
   követelményeket (66/1991.(XII.21.)AB határozat).

   Az  államigazgatási  eljárás  általános  szabályairól  szóló
   1957. évi IV. törvény (a  továbbiakban: Áe)  64.§ értelmében
   nincs helye  fellebbezésnek, ha  első fokon  a Kormány tagja
   járt el.  Ha a  fellebbezés kizárt, jogorvoslatként bírósági
   felülvizsgálatra kerülhet sor (Áe 72.§ (1) és (2) bekezdés).
   Az államigazgatási  határozat bírósági  felülvizsgálata mint
   jogorvoslat  azonban   az  Alkotmány   50.§  (2)   bekezdése
   értelmében   a    döntés   törvényességének    -   és    nem
   célszerűségének  -   vizsgálatára  terjed   ki.  Ezért   nem
   alkotmányellenes, hogy  az Etv.  13.§-a -  összhangban az Áe
   72.§  (1)   bekezdésével  is  -  a  miniszter  határozatának
   bírósági  felülvizsgálatát   törvénysértésre   hivatkozással
   teszi lehetővé.  Ez  egyben  azt  is  jelenti,  hogy  ha  az
   önkormányzat   jogos    érdekének   sérelme    törvénysértés
   következménye,  az   Etv.  szabályozása  az  alkotmányossági
   követelményeket  (Alkotmány  57.§  (5)  bekezdés)  kielégítő
   jogorvoslatot biztosít.

   2. Az  Etv. 13.§  (4) bekezdése  az államigazgatáson  belüli
   jogorvoslatot ad  arra az  esetre, ha a miniszter határozata
   eltér a  Kormány döntésétől,  vagy határidőre  nem  születik
   meg.

   3. A  jogorvoslathoz való jog viszont nem is vonatkoztatható
   az  egyeztető   bizottságok  döntéseire.  A  bizottságok  az
   átadásra javasolt  ingatlanok jegyzékét  állítják  össze,  a
   közvetlenül  érintettek   (Kormány,  egyház,   önkormányzat)
   részvételével   és    a   többi    érdekeltek   véleményének
   figyelembevételével. Ez  az eljárás  nem  hatósági  eljárás,
   hanem sajátos  egyeztetés, amelynek  szabályait az Etv. maga
   tartalmazza.

   Az Alkotmány csak a bírói, államigazgatási vagy más hatósági
   döntés ellen  követeli meg  a jogorvoslati  lehetőséget.  Az
   egyeztető  bizottságok   nem  hatóságok.   Döntésük   alanyi
   oldalról  tekintve  nem  az  Alkotmány  57.§-ában  megjelölt
   hatósági döntés.  Az ellenük  való  jogorvoslat  hiánya  nem
   alkotmányellenes.

   Nem lehet  az alkotmányellenességet  abból a szempontból sem
   megállapítani,  hogy   a  bizottság   döntései  tárgyilag  -
   hatásukat  tekintve   -  hatósági  döntés  következményeivel
   járnak, illetve  hogy a  korábbi tulajdonosok  tulajdonjogát
   érintő vitát  zárna ki  a jogorvoslat (bírói út) hiánya.  Az
   Alkotmánybíróság 5/1992.(I.30.)AB  határozata úgy értelmezte
   a jogorvoslathoz való jog alkotmányos tartalmát, hogy azt az
   Alkotmány csak  érdemi határozatok tekintetében követeli meg
   feltétlenül. A bizottságok határozatot hoznak az ingatlannak
   a jegyzékbe  való felvételéről  (6.§), de  ez csak javaslat,
   amelytől  a  jegyzéket  jóváhagyásával  véglegesítő  Kormány
   eltérhet (7.§). A bizottság határozata tehát nem érdemi, nem
   ügydöntő, ellene  a jogorvoslat lehetősége alkotmányosan nem
   kötelező. A  tulajdonjog sérelme  pedig csak  akkor merülhet
   fel a  bizottság döntésével  kapcsolatban, ha  az a  törvény
   hatálya  alá   nem  tartozó   ingatlanra   vonatkozó   igény
   teljesítését javasolja.  Ez ellen azonban az Etv. az eljárás
   későbbi szakaszában kifejezetten is bírói utat ad.

                               VI.

   Az egyik  indítványozó kifogásolja,  hogy a  törvény 1.§ (2)
   bekezdése szerint  "egyházi tulajdonnak  kell  tekinteni  az
   egyház javára  létesített alapítvány    tulajdonát  és    az
   egyháznak   az    egykori   kegyúri   jogviszonyon   alapuló
   ingatlanhasználati jogát is". Az indítványozó szerint ezek a
   tulajdoni tárgyak sohasem képezték az egyház tulajdonát, így
   nem is  tekinthetők egyházi  tulajdonnak. Az  Etv. ezért  az
   Alkotmány 13.§ (1) bekezdését sérti.

   A megtámadott rendelkezés nem ütközik az Alkotmány 13.§-ába.
   Emellett megjegyezhető,  hogy az egyházi tulajdon fogalmának
   kiterjesztése  a   törvény  logikáján   belül  egyébként  is
   indokolt (bár  ennek alkotmányos  jelentősége nincs), mert a
   kegyuraság által  adott ingatlanon álló épületek (elsősorban
   templom és plébánia) hitéleti célzata vitathatatlan. Ezekben
   az esetekben  az önkormányzati  tulajdon fenntartása egy már
   rég meghaladott és ma értelmetlenné vált történeti gyakorlat
   fenntartását  jelentené.   Éppenséggel  a  hitéleti  célzatú
   épületek  önkormányzati   tulajdonban  tartása  eredményezne
   alkotmányellenes  helyzetet,   mert  az   állam  és   egyház
   elválasztásának alkotmányos elvét sértené.

                               VII.

   Az indítvány  az Etv.  2.§ (2)  bekezdés a)  és  e)  pontját
   támadja, mert  a  törvény  nem  ad  taxatív  felsorolást  az
   egyháznak átadandó  ingatlanok rendeltetési  céljáról, hanem
   azt általánosan  a hitéletben  és a kulturális célban jelöli
   meg,  példálózó  felsorolással.  Ez  az  Alkotmány  2.§  (1)
   bekezdése által garantált jogbiztonságot sérti.

   A  vitatott   esetekben  a   törvényi  szabályozás  normatív
   igénnyel csak  a hitéletet  és a  kulturális célt  határozza
   meg,  az  ezeket  zárójelben  követő  felsorolás  pusztán  a
   tájékozódást szolgálja, és nem törekszik a teljességre, mely
   ezekben  az   esetekben  nem  is  lehetséges.  A  kifogásolt
   jogtechnikai megoldás  tehát nem jogbizonytalansághoz vezet,
   hanem a törvény értelmezését segíti elő.

                              VIII.

   Az Alkotmány 13.§ (2) bekezdésére hivatkozva kifogásolták az
   Etv. 17.§  (2) bekezdését  és 22.§-át,  mert azok az egyházi
   érdeknek a  közérdekkel egyenlővé  tételével lehetővé teszik
   az egyháznak való átadás céljából az ingatlan kisajátítását.

   A  kifogásolt   rendelkezés,  az  indítványozó  felfogásával
   ellentétben,  kivételes  szabályt  tartalmaz.  Méltányossági
   alapon,  különleges   indok  fennállása  esetén  lehetőséget
   biztosít az  egyház számára mással nem pótolható jelentőségű
   ingatlan   tulajdonjogának    kisajátítás   útján    történő
   visszaszerzésére, amennyiben  az már  kikerült az állam vagy
   az  önkormányzat   tulajdonából.  Az   egyházak  sajátos,  a
   fentiekben részletezett  funkciója indokolja,  hogy  érdekük
   kivételes esetekben  a közérdekkel  egy tekintet  alá essék.
   Annál is  inkább,  mert  a  valóban  pótolhatatlan  ingatlan
   visszaszerzése nyilvánvalóan  az  egyház  működőképességének
   feltétele. A  közérdek érvényesülésének  biztosítéka az  is,
   hogy  a   kisajátítás  érdekében  az  egyház  csak  kérelmet
   terjeszthet elő,  s  arról  bizottsági  előkészítés  után  a
   Kormány  dönt.   Ezért  az  Alkotmánybíróság  az  indítványt
   elutasította.
                         Dr. Sólyom László
                        előadó alkotmánybíró
                     az Alkotmánybíróság elnöke

       Dr. Ádám Antal                      Dr. Herczegh Géza
      alkotmánybíró                             alkotmánybíró

        Dr. Kilényi Géza                    Dr. Lábady Tamás
       alkotmánybíró                            alkotmánybíró

        Dr. Schmidt Péter                   Dr. Szabó András
        alkotmánybíró                           alkotmánybíró

    Dr. Tersztyánszky Ödön                   Dr. Vörös Imre
      alkotmánybíró                           alkotmánybíró

                         Dr. Zlinszky János
                           alkotmánybíró
    Dr. Herczegh Géza alkotmánybíró párhuzamos véleménye

    Egyetértve a  1651/B/1991 sz.  határozat rendelkező részében
    foglaltakkal,  indokolásának  A/2.b  pontjával  kapcsolatban
    szükségesnek tartom megállapítani a következőket:

    Az "állami"  és az  "egyházi" iskola  egyaránt az  ismeretek
    objektív, toleráns  és a  tanulók lelkiismereti  szabadságát
    tiszteletben tartó  átadására köteles.  Az általuk  oktatott
    ismeretanyag túlnyomó  részének nincs vallásos tartalma, sőt
    vallásos vonatkozása  sincs. Az  egyházi  iskola  épp  ezért
    egészében  nem  azonosulhat  valamely  vallás  tanításaival.
    Vallási tanítások  igazságáról a  hitoktatás keretében lehet
    és kell  állást foglalni,  aminek  fakultatív  jelleggel  az
    állami iskola  is helyt  adhat. Az egyházi iskolát az állami
    iskolától nem  a tanított  ismeretanyag, nem  is  a  tanítás
    módja különbözteti  meg, hanem az, hogy nevelő tevékenységét
    az illető egyház valláserkölcsi értékrendjére építi és annak
    megfelelően  gyakorolja   úgy,  hogy   az  ne  legyen  teher
    illetőleg lelkiismereti konfliktus forrása sem a más vallású
    tanulók számára,  sem  pedig  azok  számára,  akik  egyetlen
    vallásnak sem  hívei. A  valláserkölcsi  nevelés  az  illető
    vallás tanaiból  következő értékrend  és az  annak megfelelő
    emberi  magatartás   közvetítése   -   ezért   és   ennyiben
    "elkötelezett" az  iskola. A  két iskolatípus egymással való
    éles szembeállítását  történeti tapasztalatok nem támasztják
    alá. Ugyanakkor  a vallás vagy más lelkiismereti meggyőződés
    szabadságának joga,  valamint a  művelődéshez való  jog mint
    alkotmányos    alapjogok,    önmagukban    is    kellőképpen
    megalapozzák plurális  - állami,  egyházi és  más  iskolákat
    egyaránt    felölelő    -    iskolarendszer    létesítésének
    szükségességét,  mely   az  oktatás   mellett   a   nevelési
    feladatoknak az  érintettek kívánsága  és választása szerint
    eleget tehet.

    Budapest, 1993. február 8.
                                               Dr. Herczegh Géza
     Dr. Schmidt Péter alkotmánybíró különvéleménye

     A volt egyházi ingatlanok tulajdoni rendezéséről szóló 1991.
     évi  XXXII.   törvény  utólagos  alkotmányossági  vizsgálata
     tárgyában  meghozott  alkotmánybírósági  határozat  alapvető
     megállapításaival egyetértek.

     Egyetértek - többek között - azokkal a rendelkező részben és
     az   indokolásban    foglalt   megállapításokkal,    amelyek
     kimondják,  hogy   ahol  az   Alkotmány   valamely   törvény
     elfogadásához   a    jelenlévő   képviselők    kétharmadának
     szavazatát követeli  meg, az  nem az  alapjoggal  összefüggő
     bármely társadalmi  viszony szabályozására vonatkozik. Ennek
     megfelelően egyetértek  azzal is,  hogy a minősített törvény
     mellett  az   érintett  életviszonyt   közönséges,  egyszerű
     szótöbbséggel elfogadott törvények is szabályozhatják.

     A határozathoz  képest eltérő véleményem kizárólagosan abban
     van, hogy  a kétharmados, illetőleg az egyszerű szótöbbséget
     igénylő  törvények  szabályozási  határa  alkotmányosan  hol
     húzható meg.

     1. Az  un. kétharmados  törvények igényét  Magyarországon  a
     politikai átmenet sajátosságai hozták létre. Lényege a békés
     átmenet feltételei  között annak  garantálása volt,  hogy  a
     politikai ellenzék  parlamenti súlyához képest meghatározóbb
     közjogi szerepet kapjon. A kerekasztal tárgyalások során ezt
     a politikai kompromisszumot az akkor uralkodó politikai erők
     is  elfogadták.   Az  Alkotmány   mintegy  30  törvényhozási
     tárgykörben kívánja meg a kétharmados többséget.

     2. Az  így kialakított  kétharmados törvényhozás  azonban  -
     függetlenül attól, hogy ez a kétharmad a képviselők egészére
     vagy csak  a jelenlévőkre  vonatkozott  -  jelentős  közjogi
     zsákutcához vezetett.   Ennek  a közjogi megoldásnak lényege
     ma ugyanis  abban áll,  hogy  a  kétharmados  vagy  efölötti
     többséggel nem  rendelkező kormánykoalíció  a legjelentősebb
     törvényhozási  tárgyak   esetében  az   ellenzékkel  állandó
     kompromisszumra kényszerül,  e nélkül  nem tud  kormányozni.
     Amennyiben tehát  kiéleződik a  politikai harc a kormányerők
     és az ellenzék között, azaz nem tudnak kompromisszumra jutni
     (lásd pl.:  a médiatörvényt  ) úgy  ez a közjogi konstrukció
     forrása lehet az ország kormányozhatatlanságának.

     Egyik oldalról  tehát történetileg  érthető, magyarázható  a
     kétharmados törvények  létrejötte, más  oldalról ez  ma  már
     stabil kormányzást  sem jogilag,  sem politikailag  nem tesz
     lehetővé. Az  ebből a  helyzetből való  kiút  nem  egyszerű.
     Ilyen feltételek között ugyanis a kormányzó politikai erők a
     kétharmados   többséget   kívánó   törvényhozási   tárgyakat
     korlátozni,  vagy   az  Alkotmány  értelmezésével  szűkíteni
     akarják, az  ellenzék viszont  pozícióinak védelme érdekében
     megtartani,  sőt   szélesíteni  kívánja.  Ez  a  kétharmados
     törvények  eredményeként  létrejött  politikai  zsákutca  az
     eljövendő alkotmányozást  is  veszélyeztetheti.  A  kivezető
     közjogi megoldást  valószínűleg az  új Alkotmány  lesz képes
     létrehozni   azzal,    hogy   megszünteti    a   kétharmados
     törvényeket, s  ezzel egy időben az Alkotmányba emeli be - s
     ezzel  kétharmadossá  teszi  -  a  legfontosabb  garanciális
     szabályokat. Az  alapjogok tekintetében  ez  azt  jelentené,
     hogy az Alkotmány nemcsak deklarálni fogja a jogokat, miként
     teszi azt  jórészt ma, hanem a legfontosabb garanciákat maga
     az Alkotmány tartalmazza majd.

     3.  Az  Alkotmánybíróság  -  amely  a  mindenkori  Alkotmány
     védelmére jött  létre -  ilyen politikai  és  közjogi  viták
     során nehéz  helyzetbe jut,  egyik oldalról  az  alkotmányos
     berendezkedés stabilitását  kell  biztosítania,  másoldalról
     nem teheti  túl magát  az Alkotmány  rendelkezésein,  azaz a
     kétharmados  többséggel  meghozandó  döntéseket  védelmeznie
     kell.

     4. Az  Alkotmánynak "Alapvető  jogok és  kötelességek"  című
     XII. fejezete  11 helyen  követeli meg  a  kétharmad  arányú
     szavazást. Ezek szinte mindegyike - mint ezt az indokolás is
     bizonyítja -  az  un.  politikai  szabadságjogok  területére
     esik. Ezek közül egyetlen esetben, a közszolgálati médiákkal
     kapcsolatosan hoz  az  Alkotmány  a  kétharmados  többséggel
     elfogadandó törvény tartalmára nézve rendelkezéseket. Minden
     más helyen  megelégszik annak kimondásával, hogy a vonatkozó
     állampolgári politikai  szabadságjogot szabályozó törvényt a
     jelenlévő képviselők kétharmados többségével kell elfogadni.

     5.  A  szabályozás  arra  mutat,  hogy  az  Országgyűlés  az
     Alkotmányban széles  diszkrecionális  jogkört  kapott  annak
     megállapítására,  hogy  a  vonatkozó  törvényhozási  tárgyat
     milyen széles  körben szabályozza kétharmados törvény útján,
     s   milyen   körben   egyszerű   szótöbbséggel.   Ezért   ma
     alkotmányosnak kellene  tekinteni azt  is, ha  a kétharmados
     arányban elfogadott  vallásszabadságról szóló  törvény  csak
     egyetlen  paragrafust   tartalmazna,  és   azt   is   ha   a
     vallásszabadsággal összefüggő valamennyi társadalmi viszonyt
     kétharmad arányban elfogadott törvény szabályozná.

     6. Ha  az Alkotmánybíróság ezt a szabad belátást korlátozza,
     tehát megállapítja,  hogy mely  kérdésekben kell kétharmados
     arány és  mely kérdésekben  nem, úgy  alkotmányozásba  kezd,
     túllépi hatáskörét.  Ez még  akkor is  így van, ha általános
     elvekben ("közvetlen  végrehajtás", "a  szabályozás  irányát
     meghatározó", "az  alapjog  érvényesítésének  és  védelmének
     koncepciója", stb.)  fogalmazza meg  a kétharmados törvények
     tartalmát.  Az   Alkotmány  ugyanis   -  a  sajtószabadságra
     vonatkozó  rendelkezéseinek   a   médiatörvényre   vonatkozó
     szabályain  túl   -  ilyen  szabályokat  nem  tartalmaz,  az
     Alkotmányból  alkotmányértelmezéssel   ilyen  szabályok  nem
     vezethetők le. Legfeljebb logikai úton lehet ilyen általános
     elveket  megfogalmazni,   s  erre   véleményem  szerint   az
     Alkotmánybíróság felhatalmazást nem kapott.

     7. Az értelmezés ilyen kiterjesztésével a parlamenten belüli
     közjogi  köntösben   megjelenő  politikai   viták  eldöntése
     áttevődik az  Alkotmánybíróságra. Igaza  van az  indoklásnak
     abban, hogy  egy ilyen  értelmezéssel, minden  a kétharmadot
     érintő, az  ellenzék  és  a kormány koalíció  közötti,  vita
     szükségszerűen az Alkotmánybíróság elé kerül, hiszen ezzel a
     határozattal   a   politikai   viták   az   Alkotmánybíróság
     értelmezésével közjogi vitákká alakulnak át.

     8.  Egyetértek   a  határozatnak   az  Etv.-t   érintő  azon
     álláspontjával,  hogy   a  törvény  elfogadásához  nem  volt
     szükség a  jelenlevő képviselők  kétharmadának  szavazatára,
     minthogy az  nem ellentétes  a  vallásszabadságra  vonatkozó
     alapvető kódex-szel.  Véleményem  szerint  az  indítványokra
     ezzel az  Alkotmánybíróság megadta  volna a  választ és  nem
     lett  volna   feltétlenül  szükség   az  indítványok   olyan
     kiterjesztésére,  amely  már  a  kétharmados  törvényhozásra
     vonatkozó alkotmányi előírások egészét értelmezi.

     9. Tudomásul véve, hogy a határozat az indítványokat a fenti
     módon  kiterjesztően   bírálta  el,   az   un.   kétharmados
     törvényekről szóló  határozati részben  további  követelmény
     megfogalmazását tartottam volna szükségesnek.

     Az   Alkotmányban    kétharmados    szavazatarányt    kívánó
     törvényhozási tárgyban  egyszerű szótöbbséggel törvényt csak
     akkor   lehet    elfogadni,   ha   a   kétharmados   törvény
     elfogadásával a  kompromisszum már  megszületett, ha tehát a
     vonatkozó alapvető  jogokról szóló  törvényt az Országgyűlés
     már kétharmados  arányban elfogadta.  Mivel az  Alkotmányozó
     diszkrecionális   jogkört   ad   a   kétharmados   törvények
     tartalmára  nézve,  e nélkül  a   szabály  nélkül   egyszerű
     többséggel  a  kétharmados  többségre  vonatkozó  alkotmányi
     előírást  gyakorlatilag   meg  lehet   szüntetni.   Ez   már
     alkotmányellenes lenne.

     Budapest, 1993. február 8.
                                                Dr. Schmidt Péter
     Dr. Vörös Imre alkotmánybíró különvéleménye

     Dr. Herczegh Géza   alkotmánybíró  párhuzamos   véleményével
     egyetértve különvéleményemet az alábbiakban terjesztem elő.

     1.     A  kétharmados   törvények  intézménye  a  nemzetközi
     tapasztalatok  szerint   kivételes,  különleges  körülmények
     által   indokolt    jelensége    az    alkotmányjognak.    A
     rendszerváltozás sajátos  - nem dogmatikai, hanem gyakorlati
     politikai szempontokon  alapuló -  körülményei indokolták  a
     kétharmados törvényeknek  az Alkotmányban való megjelenését.
     A   dogmatikai    alap   hiánya   azonban   nem   teszi   az
     Alkotmánybíróság számára  lehetővé -  amint azt  a határozat
     tartalmazza  is   -   a   kétharmadosság   által   felvetett
     alkotmányossági  problémák   dogmatikai   alapra   helyezett
     tisztázásának mellőzését  - a  jelen ügy   alapjogi tárgyára
     tekintettel az alapjogok törvényi szabályozására korlátozva.
     Önmagában ugyanis  az a  körülmény,  hogy  a  kétharmadosság
     kérdésében politikai  szempontok voltak  meghatározóak,  nem
     értékeli le  az  adott  alkotmányos  rendelkezések  kötelező
     erejét: azok  az Alkotmánybíróságot  ugyanúgy kötik, mint az
     Alkotmány  egyéb  szabályai. A  kétharmados szavazat többség
     igénye  nem   állapít  meg  alapjogok  közötti  hierarchiát,
     pusztán a  törvényhozási tárgy  politológiai értelemben vett
     "konszenzus-érzékenységére"   utal,    ugyanakkor   eljárási
     konzekvenciát fűz  a kiemelt törvényhozási tárgyak politikai
     fontosságához.

     Az a  kérdés tehát, hogy az Országgyűlés mit szabályoz (mint
     amely  törvényhozási   tárgy),  anyagi  jogi  kategória;  az
     azonban,  hogy   ezt  a   tárgyat  hogyan  szabályozza  (pl.
     kétharmados szavazataránnyal),  eljárási jogi kategória. Ezt
     a különbséget  élesen meg  kell húzni  annak érdekében, hogy
     világossá  váljék:   a  tulajdonhoz  való  jog  szabályozása
     éppen úgy történhet egyszerű, mint  minősített többséggel. A
     tulajdonhoz  való   jog  szabályozása   ugyanis  nem   eleve
     egyszerű, vagy  eleve minősített  többséget kíván,  minthogy
     nem  anyagi   jogi,  hanem   törvényhozási   eljárási   jogi
     kategóriáról van szó. A tulajdonhoz való jog szabályozásával
     kapcsolatban pl.  anyagi jogi szempontból - alapjogról lévén
     szó  -   azt  a   követelményt  lehet   támasztani,  hogy  a
     szabályozás  törvényi   szinten  történjen.   Eljárási  jogi
     szempontból attól  függően  kell  egyszerű  vagy  minősített
     többséggel  történő   szabályozást,   mint   alkotmányossági
     feltételt támasztani,  hogy az  Alkotmány az adott esetre: a
     "hogyan"-ra  milyen   törvényhozási  eljárást   ír  elő.   A
     kétharmados  törvényekkel   kapcsolatban  két   szélsőséges,
     egyben dogmatikailag értékelhetetlenül formális megközelítés
     lehetséges.

     1.1.   Megközelíthető e  jelenség úgy,  hogy  csak  egyszeri
     alkalomra -  az első ilyen törvény meghozatalára - vonatkozó
     jogalkotói  alkotmányos   kötelezettségről   van   szó:   ha
     megalkották  az   adott  tárgyról   rendelkező  törvényt,  a
     továbbiakban   az   adott   törvényhozási   tárgyról   másik
     törvényben már  egyszerű többséggel  is  lehet  rendelkezni.
     Ennek   figyelembevételével   az   Alkotmány   rendelkezését
     könnyedén ki  lehetne játszani egy későbbi, az első törvényt
     ugyan nem  módosító, azzal  akár nem  is ellentétes,  de  az
     adott  törvényhozási   tárgy  lényeges  kérdéseiről  további
     szabályokat tartalmazó törvény meghozatalával.

     Megközelíthető  a   jelenség   úgy   is,   hogy   az   adott
     törvényhozási tárggyal  akár  a  legtávolabbi  összefüggésbe
     hozható  törvényi   szabályozás,  vagy  annak  adott  része,
     törvényhelye   csak kétharmados  szavazataránnyal  fogadható
     el  alkotmányosan.

     Eszerint azonban  a törvényhozás  gyakorlatilag  megbénulna,
     hiszen a  jogrend olyan összefüggő rendszert alkot, amelyben
     a törvények  túlnyomó többsége - a kétharmados törvényhozási
     tárgyak nagy  számára tekintettel  -  ezekkel  összefüggésbe
     hozható, így  a törvények túlnyomó többsége, vagy legalábbis
     valamely  részük  közvetetten  kétharmados  szavazataránnyal
     lenne csak elfogadható.

     1.2.   A kérdés  tehát az,  hogy a kétharmados szavazatarány
     megkövetelésében kifejeződő  eljárási konzekvenciának  mi  a
     jogpolitikai célja, valamint az, hogy e cél a kétharmadosság
     milyen  terjedelemben   történő  értelmezésével  érhető  el,
     más szóval  tartalmilag    mire   vonatkozik   az   eljárási
     konzekvencia.

     a)   A szabály  jogpolitikai célja  egyértelműen az,  hogy a
     rendszerváltozással összefüggő alapvető fontosságú - vagy az
     Alkotmány erre vonatkozó módosításában megállapodó politikai
     erők által  konszenzus-érzékenységük folytán annak tekintett
     -  kérdések   csak  az  Országgyűlés  nagy  -  minősített  -
     többségének  egyetértésével  legyenek  szabályozhatóak.  Más
     kérdés  az,   hogy  dogmatikailag  is  alapvető  jelentőségű
     kérdésekről van-e szó, azonban ennek megítélése azután, hogy
     az   Országgyűlés   alkotmányos szabállyá  emelte  az  adott
     törvényhozási   tárgy    minősített    többséggel    történő
     rendezését, továbbá  mert eleve  nem anyagi,  hanem  formai-
     eljárási jogi  követelményről van  szó,  az  alkotmányossági
     vizsgálat  szempontjából   irreleváns;  az   Országgyűlés  e
     döntése az Alkotmánybíróság által felül nem bírálható. Ennek
     megfelelően tényként  kell elfogadni,  hogy bár az Alkotmány
     az alapjogok között nem  állít fel hierarchikus sorrendet, a
     hierarchia   a    szabályozásukhoz   fűzött    törvényhozási
     eljárásjogi konzekvenciák  között kétséget  kizáróan pozitív
     jogilag  fennáll.   A  törvényhozási   eljárásjogi   előírás
     figyelmen kívül hagyása ugyanis formai alkotmányellenességet
     eredményez,  amelynek   -  az  Alkotmánybíróság  jogszabály-
     megsemmisítési hatáskörére  tekintettel  -  a  törvényhozási
     eljárásra vonatkozó alkotmányjogi szankciója van.

     b)  Az   a  kérdés,   hogy   a   kétharmados   szavazatarány
     megkövetelése tartalmilag  mire  terjed  ki,  az  előzőekben
     kifejtettekből következően  bizonyosan nem  válaszolható meg
     úgy, hogy  csak az   első,  az adott  törvényhozási  tárgyra
     utaló  címet viselő törvényre. Több jogágban elfogadott jogi
     alapelv, hogy  a jognyilatkozatokat  nem elnevezésük,  hanem
     tartalmuk szerint  kell jogilag  minősíteni,  értékelni.  Az
     alkotmányjogban ez  az elv  úgy fogalmazható  meg, hogy  egy
     törvényt az  alkotmányossági vizsgálat   során   nem   címe,
     hanem   tartalma   szerint kell elbírálni. Egy törvény tehát
     címe szerint szólhat fogyasztási adóról; ha rendelkezései az
     emberöléssel     kapcsolatos     büntetőjogi     szabályokat
     tartalmaznak,  alkotmányossága  sem  az  adójogra  vonatkozó
     alkotmányi  rendelkezések,   hanem  a   törvény  büntetőjogi
     tartalma szerint bírálandó el.

     A kétharmados szavazatarány megkövetelése tehát nem merül ki
     abban, ha  az Országgyűlés megalkotott egy, az adott tárgyba
     tartozó  törvényt.   Ez  az   eljárási  követelmény   mindig
     érvényesül, ha  az adott  tárgykörbe tartozó,  -  a  fentiek
     értelmében azonban  nem a  tárgykör minden  részletkérdésére
     kiterjedő -  további törvényalkotásra kerül sor, függetlenül
     attól, hogy az utóbb hozott törvény milyen címet visel, vagy
     túlnyomórészt egyébként milyen tárgykört szabályoz.

     c)   A   kétharmados   szavazatarány,   mint   törvényhozási
     eljárásjogi   követelmény    tehát   egyfelől    általánosan
     értelmezendő. Túlmenne  azonban  dogmatikailag  az  említett
     jogpolitikai  célon  és  gyakorlatilag  is  a  törvényhozási
     folyamat  megbénulásához  vezetne,  ha  nem  eszközölnénk  a
     jogpolitikai  cél  által indokolt  szűkítést is.  A szűkítés
     abban áll,  hogy a  kétharmadosság megkövetelésének nem kell
     kiterjednie   az    adott   törvényhozási    tárgy    minden
     részletkérdésére, hanem  csak az  említett jogpolitikai  cél
     megvalósulása által  igényelt  terjedelemben.  E  cél  pedig
     megvalósul  akkor,   ha   az   adott   törvényhozási   tárgy
     leglényegesebb kérdéseiben  a szabályozás  irányát  illetően
     születik meg  a törvény minősített többséggel. A szabályozás
     iránya megítélésem  szerint    az  Alkotmánybíróság  64/1991
     (XII.17.) AB   határozatának  alapulvételével  tölthető  meg
     tartalommal.

     Eszerint  a  szóban forgó   minősített   többséget   igénylő
     törvényhozási tárgynak  különösen   azon kérdései igényelnek
     kétharmados többséget,  melyek az adott intézmény tartalmát,
     működése,  érvényesülése   garanciáit  testesítik   meg.  Az
     intézmény   tartalma,    működésének   és   érvényesülésének
     garanciái  közvetlenül  és  jelentősen  értelemszerűen  csak
     ugyanilyen szavazataránnyal korlátozhatók.

     Fenti  kritériumok   megítélésem  szerint  eléggé  konkrétak
     ahhoz, hogy  megakadályozzák akár azt, hogy a kétharmadosság
     alkotmányos  törvényalkotási   eljárási  követelményét   más
     címmel meghozott,  de  tartalmilag  az  adott  törvényhozási
     tárgy körébe  tartozó törvény  alkotásával kijátsszák,  akár
     azt, hogy  a kétharmadosság  igénye   a  megfelelő  tartalmi
     szűkítés híján  parttalanná váljon.  Ez  utóbbi  ugyanis  az
     Alkotmányban megfogalmazott  parlamentáris  demokráciának  a
     többségi képviseleti  rendszeren alapuló  koncepciójával sem
     lenne összeegyeztethető.  Biztosítja ez  a kritériumrendszer
     azt   is,   hogy   az   Alkotmányban  amúgy is   kivételként
     megfogalmazott törvényhozási eljáráson belül is, tartalmilag
     is "kivételessé"  váljon az,  amikor a többségi törvényhozás
     helyébe a "konszenzusos" törvényhozás lép.

     d)     Fentiekből  következően   az   a   kérdés,   hogy   a
     kétharmadosság törvényhozási  eljárási  szabálya  egyáltalán
     vonatkozik-e adott  kérdésre, és ha igen, azt betartották-e,
     csak esetről esetre dönthető el.

     2.     Az  Alkotmánybíróság  állandó  gyakorlata  szerint  a
     tulajdonhoz való  jog (13.§  (1) bek.)  alkotmányos alapjog,
     amely azonban nem korlátozhatatlan (21/1990. (X.4.) AB hat.;
     (7/1991. (II.28.)  AB hat.;  16/1991.   (IV.20.) AB    hat.;
     28/1991.   (VI.3.)    AB    hat.).    Az    Alkotmánybíróság
     gyakorlatában ugyanakkor  mindeddig nem  volt  kényszerítően
     szükséges a  tulajdonhoz való  alkotmányos jog  és a polgári
     jogi  tulajdonjog   egymáshoz  való  viszonyának  átfogó  és
     részletekbe   menő  tisztázása. A  volt  egyházi  ingatlanok
     tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló 1991.évi XXXII. tv.
     -  továbbiakban:   Etv  -   alkotmányossági   vizsgálata   -
     figyelemmel  az   indítványok  tárgyává   tett  tulajdonjog-
     korlátozási   és   tulajdonjog-elvonási   problematikára   -
     szükségessé teszi  e viszonynak  az Alkotmánybíróság korábbi
     határozatain túlmenő tisztázását.

     2.1. A  tulajdonhoz való  alkotmányos jog hármas tartalommal
     bír, ennek  az alapjognak három aspektusa van: a tulajdonosi
     jogállás védelme, a polgári jogi tulajdonjog elvonása elleni
     védelem, végül a polgári jogi tulajdonjog korlátozása elleni
     védelem.  Mindezek  együtt  teszik  ki  a  tulajdonhoz  való
     alkotmányos alapjog alkotmányjogi védelmének tartalmát.

     a)   A tulajdonosi jogállás azt jelenti,  hogy a tulajdonhoz
     való  jog  alkotmányos  védelme  alapján  kizárt,  hogy  egy
     természetes,    vagy     jogi    személyt    jogszabály    a
     tulajdonszerzési  képességtől   megfosszon.  A   tulajdonosi
     jogállás tehát  az általános  jogképességnek a tulajdonjogra
     vonatkoztatott  megfogalmazása,  annak  egyik  aspektusa.  A
     tulajdonszerzési képességnek  flagráns megsértése volt az az
     1970-es évektől  a 80-as  évek végéig  hatályos  jogszabályi
     korlátozás, amely  csak  egy  lakás-  és  egy  üdülőingatlan
     megszerzését  tette   lehetővé  magánszemélyek   részére  (a
     jogszabály -  ha hatályban  lenne -  ma  alkotmányellenesnek
     minősülne).  A   tulajdonhoz  való  jog  sérelmét  látta  az
     Alkotmánybíróság abban,  hogy jogszabály kizárta természetes
     személyek     számára      nagyteljesítményű     másológépek
     tulajdonjogának megszerzését (19/1991. (IV.23.) AB hat.).

     A tulajdonosi  jogállás védelme,  mint a  jogképesség  egyik
     aspektusának védelme  feltétlen és  abszolút; nem képzelhető
     el olyan  alkotmányos alapjog,  amelynek érvényre  juttatása
     indokolhatná a  tulajdonszerzési  képesség  korlátozását.  A
     jogképesség e szeletének csak a megszerezni kívánt tulajdoni
     tárgyban rejlő  sajátosságok  (pl.  robbanószer)  képezhetik
     korlátját,  azonban   ilyen   korlátozás   nem   minősül   a
     tulajdonszerzési képesség,  mint a  jogképesség egyik oldala
     korlátozásának: nem  a személyre,  hanem a  tárgyra -  annak
     polgári jogi forgalomképességére - vonatkozik.

     b)  A   tulajdonhoz  való  alkotmányos  jog  másik  tartalmi
     összetevője a  polgári jogi tulajdonjog elvonásával szembeni
     védelem. Az Alkotmány a polgári jogi tulajdonjog elvonását -
     tekintettel annak  a polgári  demokratikus társadalom  és  a
     szociális piacgazdaság alapintézményekénti funkcionálására -
     kizárja.

     A  tulajdon   érinthetetlensége,  "szentsége"     ugyanis  e
     társadalom és gazdaság fogalomalkotó, jellegadó kategóriája,
     conditio sine  qua non-ja. A polgári demokratikus társadalom
     és a  szociális piacgazdaság a tulajdon érinthetetlenségétől
     az, ami.  A polgári  jogi tulajdon elvonásának kizártságától
     függetlenül azonban  a tulajdon közjogi természetű elvonását
     ismeri az Alkotmány a kisajátítás, másfelől a tulajdonjogtól
     való  megfosztás  eseteként  az  elkobzás,  mint  a  törvény
     szerinti büntetés  (57.§ (4) bek.) formájában. A kisajátítás
     azonban a  közjog (a  közigazgatási jog),  míg az elkobzás a
     büntetőjog intézménye,  így nem  tartoznak az Alkotmány 13.§
     (1)  bek.-ének   hatálya   alá,   minthogy   tulajdonvédelmi
     összefüggésük nincs.  Ez az értelme annak, hogy az Alkotmány
     külön szakaszt  szentel e  két -  a tulajdonhoz  való jogtól
     lényege,   természete   és   tartalma   szerint   eltérő   -
     jogintézménynek.

     A polgári jogi tulajdonjog elvonása ellen tehát az Alkotmány
     13.§ (1) bek.-e feltétlen és abszolút védelmet biztosít.

     Az Alkotmánybíróság  csak egyetlen  esetben fogadta  el -  a
     rendszerváltás egyszeri,  sajátos  történelmi  körülményeire
     tekintettel - a társadalmi tulajdon lebontásának alkotmányos
     feladatával összefüggésben  azt, hogy  a tulajdoni rendszert
     átalakító   törvények    a   társadalmi   tulajdon   egykori
     létrehozásából származó  terheket elosszák azok között, akik
     a  társadalmi   tulajdont  ingyenesen  megszerzik  (16/1991.
     (IV.20.) AB  hat.; 28/1991. (VI.3.) AB hat.). "Amint azonban
     az átalakulás  folyamata megtörtént,  az új tulajdon védelme
     teljes, azaz  e vonatkozásban  nincs alkotmányos lehetőség a
     társadalmi átalakulás terhének utólagos vagy visszamenőleges
     szétosztására." (16/1991. (IV.20.) AB hat.).

     Ennek megfelelően  az Alkotmánybíróság  28/1991  (VI.3.)  AB
     sz.  határozatában   alkotmányellenesnek    minősítette   az
     Országgyűlés által  elfogadott, de még ki nem hirdetett első
     kárpótlási törvény  előzetes normakontrollja során azt, hogy
     a már  önkormányzati tulajdonba  került volt  állami lakások
     tekintetében az  önkormányzatok vételár  helyett  kárpótlási
     jegyet legyenek  kötelesek  elfogadni.  Az  Alkotmánybíróság
     hangsúlyozta, hogy az állami tulajdon egykori létrehozásából
     származó terheket  az önkormányzati  tulajdonba adás során -
     tehát a  tulajdonszerzés előtt  - lehet  csak  elosztani;  a
     majdan  ingyenesen  szerző  önkormányzatnak  a  volt  állami
     tulajdon tehermentes  megszerzésére nincsen  joga, azonban a
     kárpótlási törvény hatályba lépése előtt már az önkormányzat
     tulajdonába  került  volt  állami  lakások  tekintetében  az
     önkormányzati  tulajdonnak   az  ingyenes  megszerzés  címén
     történő megterhelése  alkotmányellenes. Az  Alkotmánybíróság
     rámutatott arra,  hogy az alkotmányellenesség értelemszerűen
     csak a  már megszerzett  tulajdonjog tekintetében merül fel,
     hiszen  a  még  meg  nem  szerzett  (át  nem  adott)  dolgok
     tulajdonjoga  az,   amely  az   ingyenes  szerzés  okán  még
     megterhelhető  -   a  megszerzők  nem  tehermentesen  fogják
     megszerezni a korábban már az állami tulajdon létrehozásából
     származóan  kártalanítási  stb.  kötelezettségekkel  terhelt
     tulajdonjogot.  Az   Alkotmánybíróságnak  ezen   álláspontja
     okszerűen  következett  abból  a  16/1991  (IV.30.)  AB  sz.
     határozatában  leszögezett   elvből,  mely   szerint  az  új
     tulajdon védelme már teljes.

     Ezen  alapelvek   alapján  fogadta   el  alkotmányosnak   az
     Alkotmánybíróság   a    mezőgazdasági   termelőszövetkezetek
     termőföldtulajdonára  vonatkozó vételi  jogot.  Hangsúlyozta
     ugyanakkor, hogy
     - a  vételi jog  intézményesítésére csak a rendszerváltással
     összefüggő egyszeri,  sajátos történelmi körülmények folytán
     és  csak   a  társadalmi   tulajdon  lebontása  kapcsán  van
     lehetőség;
     -     csak  a  társadalmi  tulajdon  egykori  létrehozásából
     származó terheket  lehet szétosztani  és csak  azok  között,
     akik majdan a társadalmi tulajdont megszerzik.

     Fentieket összefoglalva  leszögezhető,  hogy  a  tulajdonhoz
     való alkotmányos  jog  második  tartalmi  összetevőjével:  a
     polgári jogi  tulajdonjog elvonásával  szembeni  alkotmányos
     védelem feltétlenségét  és abszolút  voltát nem  gyengíti  a
     tulajdonjog   elvonásával    kapcsolatban    megfogalmazott,
     egyszeri alkalomra  szóló és  szigorú  feltételekhez  kötött
     kivétel. Az  ingyenesen szerzők  közötti terhek  elosztására
     tehát  az   új  tulajdon  megszerzése  után  már  nem  lehet
     hivatkozni.   E    tételt   csak   erősíti   az,   hogy   az
     Alkotmánybíróság a vételi jogot is és az önkormányzatoknak a
     kárpótlási jegy elfogadására való elkötelezettségét is nem a
     polgári  jogi  tulajdon  elvonásaként,  hanem  csupán  annak
     megterheléseként, korlátozásaként minősítette. A fenti elvek
     következésképpen még inkább érvényesek a  már megszerzett új
     tulajdon esetleges elvonására. Az Alkotmánybíróság szigorúan
     megszabott követelményei  kizárják  azt,  hogy  a  tulajdoni
     átalakulás befejezésével,  az új  tulajdonosok létrejöttével
     azok  terhére  bármilyen,  a  tulajdoni  rendszerváltozással
     összefüggő tulajdonjog-elvonás történhessen.

     Az  Alkotmány   13.§  (1)   bek.-e  tehát   a  polgári  jogi
     tulajdonjog  -  akár  egyetlen  gombostű  tulajdonjogának  -
     jogszabállyal történő elvonását kizárja.

     c) A tulajdonhoz való alkotmányos jog harmadik összetevője a
     polgári jogi tulajdonjog korlátozásával szembeni védelem. Ez
     a védelem  az Alkotmánybíróság  állandó  gyakorlata  szerint
     feltételes és  relatív. A feltételeket az alapjogok lényeges
     tartalmának    korlátozása    alkotmányosságára    vonatkozó
     határozatok  ismételten   kifejtették   (elsőként:   7/1991.
     (II.28.) AB   hat. VI. rész). Eszerint  a  korlátozásnak  az
     érvényre juttatni kívánt másik alkotmányos alapjoghoz képest
     szükségesnek és arányosnak kell lennie.

     2.2   A tulajdonosi  jogállás a tulajdonhoz való alkotmányos
     jognak a  másik két  összetevőt megalapozó  aspektusa: az az
     összetevő, amely  nélkül a másik kettő sincs.  A tulajdonhoz
     való jog ugyanakkor ebben nem merül ki, hiszen ha kimerülne,
     akkor a tulajdonhoz való alkotmányos jogból nem maradna más,
     mint az a követelmény, hogy a tulajdonszerzési képesség elvi
     deklarálásán ne  essék csorba.  Ezen   túlmenően azonban  az
     egyes tulajdoni  tárgyakra   - dolgokra  - vonatkozó konkrét
     polgári jogi  tulajdonjogok korlátozás  nélkül jogszabállyal
     elvonhatók lennének:  egy új  általános jellegű - törvénnyel
     szabályozott -  államosításnak pl.  a lakások  polgári  jogi
     tulajdona  tekintetében   nem  lenne  alkotmányos  akadálya,
     hiszen egy  ilyen államosítás  nem a  tulajdonosi  jogállást
     tagadja: az államosítás után újra vásárolhatnak a károsultak
     lakást (ha van miből, és főleg ha van mit).

     A  tulajdonhoz   való   alkotmányos   jog   ezért   csak   a
     tulajdonszerzési képesség  védelme, valamint  a polgári jogi
     tulajdonjog   elvonása   és   korlátozása   elleni   védelem
     triászában  teljes.  Bármelyiknek  a  tulajdonhoz  való  jog
     tartalmából való kivonása nemcsak ezen alkotmányos alapjogot
     fosztja  meg   tulajdonképpeni  értelmétől,   de  a  polgári
     demokráciára   felépülő    politikai,   és    a    szociális
     piacgazdaságra  felépülő   gazdasági  rend  egyik  jellegadó
     alapintézményétől tagadja  meg az  alkotmányos  védelmet.  A
     triász  szerinti   védelem  nélkül   ezért   nincs   polgári
     demokrácia és nincs szociális piacgazdaság sem.

     2.3  Az   Etv  részben  az  önkormányzati  tulajdonjognak  a
     törvényben meghatározott  kedvezményezett  egyházak  részére
     való   átadásáról,    részben   pedig    az   önkormányzatok
     tulajdonjogának elidegenítési  és terhelési  tilalommal való
     megterheléséről,   vagyis   a   tulajdonjog   korlátozásáról
     rendelkezik.   A második   eset minősítése  nem  kétséges: a
     korlátozás feltételesen alkotmányos lehet. Az első esetben a
     minősítéstől függően  a tulajdonmozgás  éppúgy minősülhet az
     eset   konkrét    körülményei   szerint   a   polgári   jogi
     tulajdonjognak a  tulajdonhoz való  alkotmányos jogot érintő
     elvonásának (ez  az  Alkotmány  13.§  (1)  bek.-ére,  és  az
     Alkotmánybíróságnak a  kárpótlással -  az  ingyenes  szerzés
     megterhelésével -  kapcsolatos állásfoglalásaira figyelemmel
     kizárt), mint  a polgári jogi tulajdonjog közjogi természetű
     kisajátítás   révén   történő   elvonásának   (az   elkobzás
     értelemszerűen nem jön szóba).

     2.3.1   Bár a  polgári jogi  tulajdonjog elvonása  általában
     kizárt,  utalni   kell  arra,   hogy  az   önkormányzat  nem
     magánjogi, hanem  közjogi jogalany.  Törvény ugyanis  állami
     feladattá  minősíthet   át   önkormányzat   által   ellátott
     feladatot;  az   önkormányzat  ekkor   nem   hivatkozhat   a
     tulajdonhoz  való   alkotmányos  jog   sérelmére,  mivel  az
     önkormányzat tulajdoni  tárgyainak azon  köre  kerül  állami
     tulajdonba,  amely   kizárólag   az   átminősített   feladat
     ellátását szolgálja. Az önkormányzati tulajdon elvonásánál -
     de korlátozásánál  is -  a tulajdonhoz  való jog  védelmét a
     magánjogi jogalanyokhoz képest differenciálja, adott esetben
     gyengíti, relatívvá  teszi a  közjogi jogalanyiság ténye. Az
     elvonás  (korlátozás)  viszonylagosabbá válásának határát az
     jelenti, hogy  az elvonás  vagy korlátozás  az önkormányzati
     autonómia kiüresedéséhez vezet-e.

     Az önkormányzati  vagyon tehát az ellátott funkcióhoz kötődő
     tulajdoni tárgyaktól függően nem homogén. Saját bevételeiből
     származó vagyona  tekintetében az  önkormányzat az Alkotmány
     ezen kifejezett  rendelkezése (44/A.  §  (1)  bek.)  alapján
     magánjogi jogalany,  ezért az  őt megillető tulajdonhoz való
     jogra vonatkozó  alkotmányos védelem  feltétlen és abszolút.
     Az  önkormányzat   legalapvetőbb   feladataihoz   kapcsolódó
     törzsvagyon tekintetében  - ld.  a  helyi  önkormányzatokról
     szóló 1990.évi  LXV.tv.79.§-át  -  az  önkormányzat  közjogi
     jogalany, ám e feladataihoz kötődő vagyontárgyainak elvonása
     egyértelműen  az   önkormányzati  autonómia   kiüresedéséhez
     vezetne,  ezért  őt  közjogi  jogalanyként  is  a  magánjogi
     jogalanyoknak kijáró  feltétlen és  abszolút védelem  illeti
     meg.  A   védelem  a  harmadik  csoport:  az  önkormányzatok
     hatáskörébe    utalt     közszolgáltatásokhoz     kapcsolódó
     vagyontárgyak  esetén  relatív,  tekintettel  arra,  hogy  a
     tulajdonjog   ezek    tekintetében   történő   elvonása   az
     önkormányzati tulajdoni  mivoltukat indokolttá tévő hatáskör
     sorsában osztozik.  Mivel rendeltetésük  az, hogy  az  adott
     hatáskör   ellátásának    vagyoni    (tárgyi)    feltételeit
     biztosítsák, az  előző két  esethez hasonló   feltétlen   és
     abszolút  védelem   nem  indokolt:   adott  esetben  nem  az
     önkormányzat  (polgári   jogi)  tulajdonhoz   való   jogának
     sérelméről, hanem  arról van  csupán szó, hogy a tulajdonjog
     együtt mozog a hatáskörrel (funkcióval).

     2.3.2     Az   Etv   által   kodifikált   tulajdonjog-mozgás
     (tulajdonjog-átadás) esetében  azonban nem az Alkotmány 13.§
     (1) bek.-e  által megfogalmazott  polgári  jogi  tulajdonhoz
     való jog  védelméről, hanem a 13.§ (2) bek.-e körébe tartozó
     közjogi természetű kisajátításról van szó. Ezt nyilvánvalóvá
     teszik az  Etv-nek mind  anyagi jogi  (17.§ (2) bek., 22.§),
     mind eljárási  jogi rendelkezései  (9.§ (2)  bek., 10.§  (1)
     bek.). A  kisajátítás  -  melyre  egyedi  hatósági  aktussal
     éppúgy  sor   kerülhet,  mint   a  törvény   rendelkezésével
     (16/1991. (IV.20.) AB hat. III.3.pont) - hatálya alá tartozó
     tulajdonelvonással  "a   tulajdon  általában   köztulajdonba
     kerül, csak kivételesen kerülhet magántulajdonba és ekkor is
     kizárólag közérdekű  felhasználásra." (16/1991.  (IV.20.  AB
     hat.  III.3.pont).   Az   Etv   közhatalmi-közjogi   jellegű
     tulajdonelvonással       kapcsolatos        rendelkezéseinek
     alkotmányosságát tehát  az Alkotmány 13.§ (2) bek.-ével kell
     anyagi jogilag  összevetni. Ez  a körülmény  pedig -  lévén,
     hogy nem  a tulajdonhoz  való alkotmányos  alapjog magánjogi
     természetű védelmének  alkotmányjogi aspektusáról,  hanem  a
     kisajátítás közjogi  intézményéről van szó - a törvényhozási
     eljárási követelmények  kérdését (kétharmados szavazatarány)
     irrelevánssá teszi.  Az Alkotmány  44/C. §-ának  alkalmazása
     fel sem merül, mivel az Alkotmány a kisajátításhoz nem kíván
     meg kétharmados szavazatarányt.

     2.3.3   Az Etv által kodifikált kisajátítás kivételes, mivel
     egyszeri aktussal  bocsátja  az  egyházak  rendelkezésére  a
     működésükhöz szükséges  vagyontárgyakat, biztosítva  ezzel a
     vallásszabadság alapjogának  gyakorlásához  nélkülözhetetlen
     dologi feltételeket. Az állam ezzel kapcsolatban alkotmányos
     kötelességének tesz  eleget. Ebből azonban az is következik,
     hogy  a   dologi  feltételek   eme  általános   megteremtése
     megtörtént, és  a jövőben  a vallásszabadság  biztosításával
     kapcsolatos   esetleges    újabb   általános    -    törvény
     rendelkezésén alapuló  - kisajátítás  alkotmányosan már  nem
     fogadható el,  legfeljebb egyes  esetekben, egyedi  hatósági
     aktus alapján.

     A vallásszabadság  biztosításával függ  össze a  kisajátítás
     közérdekű  volta,   azzal  a   megszorítással,  hogy   ennek
     alkotmányos kereteit is az egyszeri jelleg adja meg.

     2.4   Az önkormányzati  tulajdonjognak az  elidegenítési  és
     terhelési  tilalommal   való  megterhelése   egyértelműen  a
     polgári jogi  tulajdonjog korlátozása,  ezért erre  nézve az
     anyagi jogi  alkotmányosság vizsgálata során alkalmazandó az
     Alkotmány 13.§  (1) bek.-ében  megfogalmazott (feltételes és
     relatív)   védelem.    A   korlátozás    kétséget   kizáróan
     elkerülhetetlen  és  szükséges, mivel  másik alapjog másként
     nem biztosítható érvényre  juttatásáról van  szó, ugyanakkor
     az adott eset körülményeire tekintettel arányos is.

     Nem  kétséges   ugyanakkor,  hogy  a  tulajdonhoz  való  jog
     korlátozása -  minthogy egyértelműen  a 13.§  (1)  bek.-ében
     megfogalmazott  tulajdonhoz  való  jog  alkotmányos  védelme
     körében  mozog   -,  nemcsak   az   említett   anyagi   jogi
     (szükségesség,  arányosság),  hanem  törvényhozási  eljárási
     jogi szempontból  is alkotmányossági  vizsgálat alá vetendő.
     Az Etv-nek  az elidegenítési  és terhelési  tilalmat kimondó
     rendelkezése  az   Alkotmány  44/C.   §-a  alapján  kétséget
     kizáróan a  jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának
     szavazatát  kívánta   volna  meg.   Ez  indokolt,   mivel  a
     szabályozás  irányát   megszabó,   a   törvényhozási   tárgy
     lényegéhez tartozó olyan szabályról van szó, amely nélkül az
     adott  intézmény   -  jelen   esetben  az     önkormányzatok
     tulajdonhoz való  joga  -  érvényesülése  nem  garantálható.
     Utalni   kell    ezzel   összefüggésben    arra,   hogy   az
     Alkotmánybíróság a  tulajdonjog,  mint  alkotmányos  alapjog
     lényeges tartalma  - a  rendelkezési  jog  -  korlátozásának
     tekintette az  ingatlanforgalom bizonyos körbeni engedélyhez
     kötését, és hangsúlyozta, hogy ehhez képest az elidegenítési
     tilalom a  lényeges  tartalmat  nyilvánvalóan  jelentősebben
     korlátozza (7/1991. (III.28.) AB hat IV.3.).

     Az Etv  12.§-a ezért  alkotmányellenes és  indokoltnak tűnik
     annak    formai     alkotmányellenesség:    a    kétharmados
     szavazatarány  hiánya   címén  ex   nunc  hatállyal  történő
     megsemmisítése, az Alkotmánybíróságról szóló 1989.évi XXXII.
     tv. (ABtv)  43.§ (1) és (2) bek.-e alapján. Az ABtv 43.§ (4)
     bek.-e  által   kivételes  eszközként   rendelkezésre   álló
     visszamenőleges hatállyal  történő megsemmisítés  az ott írt
     feltételek hiánya miatt nem indokolt. Figyelemmel kell lenni
     továbbá arra,  hogy az  elidegenítési és  terhelési tilalmat
     kimondó    közigazgatási     határozat    ellen     bírósági
     felülvizsgálatnak volt  helye. Minthogy e határozatokat 1992
     tavaszán meghozták, a szóban forgó jogviszonyok tekintetében
     az érintettek "különösen fontos érdeke" (ABtv 43.§ (4) bek.)
     a bírósági felülvizsgálat során kifejezésre jutott.

     Lezárt    jogviszonyok    megbolygatása    a    jogbiztonság
     szempontjából aggályos,  ezért az  ABtv 43.§  (4)  bek.-ének
     erre   az    esetre   történő    alkalmazása    kifejezetten
     ellenjavallt.

     3. A  kárpótlási  törvényhozás  az  első  kárpótlási törvény
     (1991. évi XXV. tv.) meghozatala óta nagy utat járt be. Mind
     az általa  újabb törvényekkel  átfogott személyi kör, mind a
     megtéríteni kívánt  károk  köre  (előbb  vagyoni,  majd  nem
     vagyoni  károk)  szélesedett.  A  nem  vitásan  "kárpótlási"
     elemeket is magában foglaló Etv  a személyi kör tekintetében
     lépett túl  az 1991.évi XXV. törvényen: az önkormányzatoknak
     az 1991. évi  XXXIII. tv-nyel  történő  vagyoni  kárpótlását
     követően másodízben  került sor   jogi  személy tulajdonában
     okozott kár  megtérítésére.

     Az   Alkotmánybíróság  28/1991. (VI. 3.)  AB   határozatában
     (C/ pont) alkotmányosnak fogadta  el  a  tulajdonukban  kárt
     szenvedettek  "kárpótlásának"   szakaszoltságát.   Az   ezen
     határozathoz fűzött  különvéleményemben szükségesnek ítéltem
     a jogi  személyek tulajdonában  okozott károk megtérítésének
     törvényhozási úton történő rendezését is.

     Az   Etv ismét  tesz egy  lépést    ezen  az  úton.  A  jogi
     személyek tulajdonában okozott károk megtérítésére vonatkozó
     szakaszos  törvényhozás   alkotmányossága  azonban   csak  e
     törvényhozási folyamatnak a 28/1991. (VI. 3.)  AB  határozat
     C/2.   pontjában   foglaltak   figyelembevételével   történő
     lezárása után ítélhető meg.

     Budapest, 1993. február 8.
                                                  Dr. Vörös Imre
      .