Hungarian
Ügyszám:
.
II/00356/2012
Első irat érkezett: 05/06/2011
.
Az ügy tárgya: a központi államigazgatási szervekről valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 17. § (2) bekezdésével kapcsolatos utólagos normakontroll
.
Eljárás típusa: Utólagos normakontroll eljárás
.
Indítványozók típusa:alapvető jogok biztosa
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 05/17/2012
.
Előadó alkotmánybíró: Kovács Péter Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
Támadott jogi aktus:
  központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. tv. 17. § (2) bekezdés
Anonimizált indítvány (pdf):
2012_0356_indítvány.pdf
.
A döntés száma: 3223/2012. (IX. 17.) AB végzés
.
ABH oldalszáma: 2012/1548
.
Az ABH 2012 tárgymutatója: adatvédelmi biztos mint indítványozó
.
A döntés kelte: Budapest, 09/10/2012
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2012.09.10 9:00:00 1. öttagú tanács
.
A döntés szövege:
.
A döntés szövege:
  Az Alkotmánybíróság tanácsa jogszabály alkotmányellenességének utólagos vizsgálatára irányuló eljárásban meghozta a következő
  v é g z é s t:

  Az Alkotmánybíróság a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 17. § (2) bekezdésének meghatározott szövegrésze, továbbá a Kormány ügyrendjéről szóló 1144/2010. (VII. 7.) Korm. határozat 83. pontjának meghatározott szövegrésze alkotmányellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítványt visszautasítja.
I n d o k o l á s

[1] 1. Az adatvédelmi biztos 2011. május 6-án indítványban kezdeményezte a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 17. § (2) bekezdésének „mely – a miniszterelnök eltérő rendelkezése hiányában – nem nyilvános” szövegrésze, továbbá a Kormány ügyrendjéről szóló 1144/2010. (VII. 7.) Korm. határozat 83. pontjának „a Kormány tagjának kérésére, indokolt esetben és a miniszterelnök engedélyével rögtön, továbbá az ülés végén az összefoglaló elkészítésére alkalmas” szövegrésze alkotmányellenességének megállapítását és megsemmisítését. Az indítványozó szerint a kifogásolt rendelkezések korlátozzák a közérdekű adatok megismeréséhez való jog érvényesülését, ezért alkotmányellenesek.

[2] 2. Az adatvédelmi biztos indítványát az állampolgári jogok országgyűlési biztosáról szóló 1993. évi LIX. törvény (a továbbiakban: Obtv.) 22. § a) pontjára hivatkozással terjesztette elő. Az Obtv.-t az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény 50. § (1) bekezdése 2012. január 1-jével hatályon kívül helyezte. 2012. január 1-jével lépett hatályba az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény (a továbbiakban: Abtv.), melynek 71. § (1) bekezdése értelmében minden olyan folyamatban lévő eljárás megszűnik, amely tartalma szerint jogszabály alkotmányellenességének utólagos vizsgálatára irányul, és amelyet nem az Alaptörvény 24. cikk (2) bekezdés e) pontjában meghatározott indítványozó terjesztett elő. Az Abtv. 73. § (1) bekezdése szerint az Alkotmánybíróság előtt folyamatban lévő, a 71–72. §-ban nem szabályozott ügyekben az Alkotmánybíróság eljárását az Abtv. rendelkezései szerint le kell folytatni, ha az ügy az Alaptörvény rendelkezéseivel összefüggésben vizsgálható, és az indítványozó indítványozási jogosultsága az Abtv. rendelkezései alapján fennáll.

[3] Mivel az adatvédelmi biztos jogintézménye a korábbi formájában és ezáltal indítványozói jogosultsága is megszűnt, ezért az Alkotmánybíróság megkereste az indítvány benyújtására jogosult alapvető jogok biztosát, nyilatkozzon, hogy az eljárás folytatását kezdeményezi-e és amennyiben kezdeményezi, akkor az indítványt 2012. március 31-ig egészítse ki a tekintetben, hogy a támadott rendelkezés az Alaptörvény mely rendelkezéseit sérti és miért.
[4] Az alapvető jogok biztosa az eljárás folytatását nem kezdeményezte, ezért az Alkotmánybíróság – az említett jogszabályi változások következében hiányossá vált – indítványt az Alkotmánybíróság ügyrendjéről szóló 1/2012. (I. 3.) Tü. határozat 31. § (3) bekezdésére is figyelemmel visszautasította.

  Dr. Holló András s. k.,
  tanácsvezető alkotmánybíró
  .
  Dr. Balsai István s. k.,
  alkotmánybíró

  Dr. Kiss László s. k.,
  alkotmánybíró
  Dr. Bragyova András s. k.,
  alkotmánybíró

  Dr. Kovács Péter s. k.,
  előadó alkotmánybíró

  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  05/06/2011
  .
  Number of the Decision:
  .
  3223/2012. (IX. 17.)
  Date of the decision:
  .
  09/10/2012
  .
  .