Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01189/2014
Első irat érkezett: 06/24/2014
.
Az ügy tárgya: az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 92. § (11)-(12) bekezdései ellen előterjesztett alkotmányjogi panasz
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (2) bekezdés)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 07/19/2014
.
Előadó alkotmánybíró: Kiss László Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 26. § (2) bekezdése alapján - az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 92. § (11)-(12) bekezdései alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését indítványozta.
Az indítványozó kifejti, hogy az Art. támadott rendelkezéseire alapozottan az elhúzódó adóhatósági eljárás nyomán sérült az Alaptörvény XXIV. cikk (1) bekezdésében biztosított ésszerű határidőn belüli ügyintézéshez való joga, valamint anyagi kár is érte őt, mivel az adóhatóság a folyamatban lévő és ismételten meghosszabbított eljárás miatt nem rendelkezett az áfa visszatérítéséről. Álláspontja szerint a támadott rendelkezések, melyek egy meg nem határozható időtartamú ellenőrzést tesznek lehetővé, sértik az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdésében foglalt jogállamiság, valamint az ebből eredő jogbiztonság követelményét..
.
Támadott jogi aktus:
  az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 92. § (11)-(12) bekezdés
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
XXIV. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1189_0_2014_inditvany_anonim.pdfIV_1189_0_2014_inditvany_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  A határozat száma: 3232/2014. (IX. 22.) AB végzés
  .
  ABH oldalszáma: 2014/2481
  .
  A határozat kelte: Budapest, 09/15/2014
  .
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  2014.09.15 9:00:00 1. öttagú tanács
  .
  A határozat szövege:
  .
  A határozat szövege:
   Az Alkotmánybíróság tanácsa alkotmányjogi panasz tárgyában meghozta a következő
   v é g z é s t:

   Az Alkotmánybíróság az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 92. § (11)–(12) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panaszt visszautasítja.
  I n d o k o l á s

  [1] 1. Az indítványozó jogi képviselőjével eljárva alkotmányjogi panaszt terjesztett az Alkotmánybíróság elé.
  [2] Az indítványozó gazdasági társaság 2014. június 24-én kelt beadványában az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény (a továbbiakban: Abtv.) 26. § (2) bekezdése alapján jogi képviselője útján alkotmányjogi panasszal fordult az Alkotmánybírósághoz. Indítványában az adózás rendjéről szól 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 92. § (11)–(12) bekezdései alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
  [3] Az indítványában előadta, hogy a támadott jogszabályok alapján az általános forgalmi adó (ÁFA) hatósági ellenőrzésével kapcsolatos eljárás az indítványozó konkrét esetében jelentősen elhúzódott és ezért a vissza­igényelendő ÁFÁ-t nem kapta meg. Az Art. támadott rendelkezései alapján az adózóval szembeni ellenőrzés során hivatalból, más adózóval szemben elrendelt vizsgálat (kapcsolódó vizsgálat) időtartama nem számít bele az adózóval kapcsolatos eljárás ügyintézési határidejébe. Az Art. (12) bekezdése pedig a külföldi adóhatóság megkeresésének időtartamát veszi ki az adózóval kapcsolatban folytatott ellenőrzés határidejének számításából. Emiatt az eljárások jelentősen elhúzódhatnak, az indítványozó konkrét esetében 2012 augusztusától húzódnak és még jelenleg is folynak. A kapcsolódó vizsgálatok elhúzódása miatt az indítványozó ügyében máig nem született fellebbezéssel ill. bírósági jogorvoslattal támadható határozat.
  [4] Az indítványozó álláspontja szerint az Abtv. 26. § (2) bekezdése alapján alkotmányjogi panasszal támadott jogszabályok az Alaptörvény XXIV. cikk (1) bekezdését, a hatósági ügyének tisztességes és ésszerű időn belül történő elintézésének elvét sértik, továbbá ellentétesek a jogállami jogbiztonsággal. Az indítványozó hivatkozott az alapvető jogok országgyűlési biztosának AJB-787/2012. és AJB-4816/2013. jelentéseire, amelyek azt rögzítették, hogy az adóeljárásban alkalmazott határidők nem teszik kiszámíthatóvá és egyértelművé az ügyintézés határidejét, ezért ellentétesek a jogbiztonság és a tisztességes hatósági ügyintézés követelményével.

  [5] 2. Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy az alkotmányjogi panaszt elkésetten nyújtották be. Az Art. 92. § (11) bekezdésének hatályos szövegét az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2012. évi CLXXVIII. törvény 270. § (2) bekezdése állapította meg, hatálybalépésének ideje 2013. január 1-je. Az Art. 92. § (12) bekezdésének szövegét az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény 318. §-a állapította meg, hatályba 2012. január 1-jén lépett; ezt követően az adózást érintő egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi LXIX. törvény 40. § 11. pontja csekély szövegmódosítást végzett el a bekezdésen, amely 2012. június 21-én lépett hatályba.
  [6] Alkotmányjogi panaszát az indítványozó az Abtv. 26. § (2) bekezdésére alapítottan terjesztette elő, amely szerint az Alkotmánybíróság eljárása kivételesen akkor is kezdeményezhető, ha az alaptörvény-ellenes jogszabály rendelkezésének alkalmazása vagy hatályosulása folytán közvetlenül, bírói döntés nélkül következett be a jogsérelem, és nincs a jogsérelem orvoslására szolgáló jogorvoslati eljárás, vagy a jogorvoslati lehetőségeit az indítványozó már kimerítette. Az Abtv. 30. § (1) bekezdése szerint az alkotmányjogi panaszt a 26. § (2) bekezdésében meghatározott esetben az alaptörvény-ellenes jogszabály hatálybalépésétől számított száznyolcvan napon belül lehet írásban benyújtani.
  [7] Az indítványozó alkotmányjogi panasza 2014. június 24-én, az Art. 92. § (11) bekezdése tekintetében a jogszabály hatályos szövegének hatálybalépésétől számított 539. napon; az Art. 92. § (12) bekezdése legutolsó változtatásának hatályba lépéséhez képest a 733. napon, tehát támadott jogszabályok hatálybalépését követő 180 napon túl érkezett az Alkotmánybírósághoz. Az Ügyrend 30. § (2) bekezdésének d) pontja szerint az Alkotmánybíróság visszautasítja az alkotmányjogi panaszt, ha az indítvány elkésett.
  [8] Fentiekre tekintettel az Alkotmánybíróság az alkotmányjogi panasz befogadhatósági vizsgálatának eredményeként arra a megállapításra jutott, hogy az alkotmányjogi panasz nem felel meg az Abtv. 30. § (1) bekezdésében foglalt feltételnek, és az alkotmányjogi panaszt az Abtv. 30. § (1) bekezdésében foglalt határidő elmulasztása miatt – az Abtv. 47. §-a és 56. § (2)–(3) bekezdései, valamint az Ügyrend 5. §-a alapján eljárva – az Ügyrend 30. § (2) bekezdés d) pontja alapján visszautasította.

   Dr. Kiss László s. k.,
   tanácsvezető,
   előadó alkotmánybíró
   .
   Dr. Balsai István s. k.,
   alkotmánybíró

   Dr. Juhász Imre s. k.,
   alkotmánybíró
   Dr. Bragyova András s. k.,
   alkotmánybíró

   Dr. Kovács Péter s. k.,
   alkotmánybíró

   .
   English:
   .
   Petition filed:
   .
   06/24/2014
   .
   Number of the Decision:
   .
   3232/2014. (IX. 22.)
   Date of the decision:
   .
   09/15/2014
   .
   .