Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01945/2015
Első irat érkezett: 06/25/2015
.
Az ügy tárgya: A Kúria Gfv.VII.30.305/2014/6. számú ítélete, a Debreceni Ítélőtábla Gf.III.30.188/2014/6. számú ítélete és a Nyíregyházi Törvényszék 13.G.15-12-040153/25. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (kötbér megfizetése)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 08/31/2015
.
Előadó alkotmánybíró: Szalay Péter Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. § alapján - a Kúria Gfv.VII.30.305/2014/6. számú ítélete, a Debreceni Ítélőtábla Gf.III.30.188/2014/6. számú ítélete és a Nyíregyházi Törvényszék 13.G.15-12-040153/25. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kéri az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó - perbeli alperes - a felperesi gazdasági társaság tagja, közöttük létrejött társasági szerződés alapján köteles az általa előállított terméket a perbeli felperes gazdasági társaságnak eladni, aki pedig köteles azt megvásárolni. A felek között a soron következő kvótaévre nem jött létre szerződés, mivel az indítványozó a felperes által felajánlott feltételeket hátrányosan értékelte és nem volt hajlandó a szerződést megkötni. Az indítványozó ezt követően bírósághoz - a Székesfehérvári Törvényszékhez - fordult, mivel a felperes nem fizette meg a leszállított termék ellenértékét, valamint kamatigényét kívánta érvényesíteni keresetében, míg a felperes kötbérkövetelést kívánt érvényesíteni viszontkeresetében. A Székesfehérvári Törvényszék az indítványozó keresetét elutasította, valamint kötbér megfizetésére kötelezte, amely ítéletet a másodfokon eljárt bíróság helybenhagyott, a Kúria mint felülvizsgálati bíróság hatályában fenntartott. A bírósági ítéleteknek megfelelően a felperes felszólította az indítványozót a kötbér megfizetésére, amelytől az azonban elzárkózott. A felperes ezt követően bírósághoz fordult és keresetében kérte kötelezni az indítványozót a kötbér megfizetésére. Az elsőfokon eljárt Nyíregyházi Törvényszék kötelezte az indítványozót a kötbér és a késedelmi kamat megfizetésére, az ítéletet a Debreceni Ítélőtábla helybenhagyta. Az indítványozó ezt követően a Kúriához fordult felülvizsgálati kérelmével, azonban a Kúria a jogerős ítéletet hatályában fenntartotta.
Az indítványozó álláspontja szerint a kötbér megfizetése tárgyban utóbb született három ítélet sérti a munka és a foglalkozás szabad megválasztásához való jogot (XII. cikk), a tulajdonhoz való jogot (XIII. cikk), a törvény előtti egyenlőség elvét [XV. cikk (1) bekezdés], a tisztességes hatósági eljáráshoz való jogot (XXIV. cikk), a jogorvoslathoz való jogot [XXVIII. cikk (7) bekezdés], és a XXV. cikkben, az E) cikkben, M) cikkben, R) cikkben, T) cikkben, 25. cikkben, a 26. cikkben és a 28. cikkben fogalaltakat..
.
Támadott jogi aktus:
  Kúria Gfv.VII.30.305/2014/6. számú ítélete
  Debreceni Ítélőtábla Gf.III.30.188/2014/6. számú ítélete
  Nyíregyházi Törvényszék 13.G.15-12-040153/25. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
E) cikk
M) cikk
R) cikk
T) cikk
I. cikk
XII. cikk
XIII. cikk
XV. cikk (1) bekezdés
XV. cikk (4) bekezdés
XXIV. cikk
XXV. cikk
XXVIII. cikk (7) bekezdés
25. cikk
26. cikk
28. cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1945_2_2015_ind_kieg.pdfIV_1945_2_2015_ind_kieg.pdfIV_1945_0_2015_inditvany.pdfIV_1945_0_2015_inditvany.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  A döntés száma: 3250/2015. (XII. 8.) AB végzés
  .
  A döntés kelte: Budapest, 12/01/2015
  .
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  2015.12.01 15:30:00 3. öttagú tanács
  .

  .
  A döntés szövege (pdf):
  3250_2015_végzés.pdf3250_2015_végzés.pdf
  .
  A döntés szövege:
  .
  A döntés szövege:
   Az Alkotmánybíróság tanácsa alkotmányjogi panasz tárgyában meghozta a következő
   v é g z é s t:

   Az Alkotmánybíróság a Kúria Gfv.VII.30.305/2014/6. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panaszt visszautasítja.
   I n d o k o l á s

   [1] 1. Az ügyvéd által képviselt gazdasági társaság (a továbbiakban: indítványozó) az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény (a továbbiakban: Abtv.) 27. §-a szerinti alkotmányjogi panaszt nyújtott be az Alkotmánybírósághoz, amelyben kérte a Kúria Gfv.VII.30.305/2014/6. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését, mivel az véleménye szerint ellentétes az Alaptörvény XII. cikk (1) bekezdésével, XIII. cikk (1) és (2) bekezdésével, valamint a XXV. cikk (1) bekezdésével. Az indítványozó „az alkotmányjogi panasszal érintett határozatokként” jelölte meg a Nyíregyházi Törvényszék 13.G.15-12-040153/25. számú és a Debreceni Ítélőtábla Gf.III.30.188/2014/6. számú ítéleteit.

   [2] 2. A Kúria támadott ítélete által is megállapítottan az egyedi ügy előzményeihez szorosan hozzátartozik, hogy az indítványozó 2004. december 13-án tagja lett egy 2003. április 30-án létrejött termelői csoportnak, amelynek célja a tagjai által egyénileg, vagy csoportosan előállított tej átvétele, közös ipari feldolgozással történő értékesítése, a tej termelési folyamatának elősegítése, a termeléshez szükséges anyagok beszerzése, valamint a tevékenységhez kapcsolódó piaci munka végzése, a minősített, elismert és ellenőrzött minőségű tejnek a társaság tagjaitól történő beszerzése és értékesítése volt.
   [3] A társasági szerződés szerint a tag köteles az általa előállított tej teljes mennyiségét a társaságnak eladni, a társaság pedig köteles azt megvásárolni. A tag és a társaság a tag által előállított tej értékesítésére évente termékértékesítési szerződést kötött. A társasági szerződés értelmében abban az esetben, ha a tag az értékesítési kötelezettségének neki felróható módon nem tesz eleget, úgy a le nem adott tej átvételi ára 30%-ának megfelelő kötbért köteles fizetni a tag.
   [4] Az indítványozó utoljára 2010. áprilisában kötött termékértékesítési szerződést a társasággal a 2010. április 1-jétől 2011. március 31-ig terjedő időszakra. A 2011–2012. kvótaévre nem jött létre közöttük ilyen szerződés, mert az indítványozó a társaság által ajánlott árat és a fizetési feltételeket hátrányosnak ítélte, és azt ilyen feltételekkel nem volt hajlandó megkötni.
   [5] Az indítványozó a 2011. februárjában és márciusában leszállított tej ellenértékének és annak késedelmi kamatai megfizetése iránt pert indított a tárasággal szemben a Székesfehérvári Törvényszék előtt. A perben a társaság beszámítási kifogást és viszontkeresetet is előterjesztett kötbérkövetelés jogcímén. A Kúria osztotta az első és másodfokon eljáró bíróságok azon jogi álláspontját, miszerint az indítványozónak a termelői csoportokról ­szóló 81/2004. (V. 4.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) és a társasági szerződés alapján szerződéskötési kötelezettsége állt fenn a 2011–2012. kvótaévre. Ennek felróható nemteljesítése miatt az indítványozót az eljáró bíróságok álláspontja szerint kötbér megfizetése terhelte a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény, az FVM rendelet és a Ptk. 246. §-a szerint. A Kúria egyetértett az Ítélőtábla döntésével abban is, hogy az indítványozó megalapozatlanul hivatkozott a kötbérkikötés semmisségére, és hogy a perbeli tényállás mellett nem volt indoka a kötbér mérséklésének.
   [6] Az előzményi per lezárultát követően a társaság nyújtott be keresetet az indítványozóval szemben, amely eljárás eredményként született kúriai döntés képezi jelen alkotmányjogi panasz tárgyát. A keresetlevélben kérte a Nyíregyházi Törvényszéktől az indítványozó kötelezését a 2011. december 1-jétől 2012. március 31-ig esedékes kötbér jogcímén 42 866 972 Ft és járulékai megfizetésére. A Törvényszék a kereseti kérelemnek helyt adott és ezt a döntést a Debreceni Ítélőtábla helybenhagyta. A Kúria a jogerős ítéletet a felülvizsgálati kérelem keretei között felülvizsgálta és azt az abban hivatkozott indokok alapján az az alábbiak szerint nem találta jogszabálysértőnek.
   [7] Az indítványozó felülvizsgálati kérelme maga is elismeri, hogy ítélt dolognak minősül a vele szemben érvényesített kötbérigény jogalapja. Felülvizsgálati kérelmében – ennek ellenére – a korábbi eljárásban hivatkozott, a Székesfehérvári Törvényszék által meghozott jogerős ítéletet elemezte és annak jogszabályba ütköző mivoltát állította.
   [8] A Kúria rámutatott, hogy a perben eljárt bíróságok helytállóan állapították meg, hogy az ugyanazon tényalapból származó, ugyanolyan jog iránt, ugyanazon felekre vonatkozóan meghozott és jogerőre emelkedett ítéletben foglaltak kötötték őket. A perben előterjesztett kereset lényegében a jogerős ítélettel megállapított jogalapra hivatkozással, a korábbi perben az indítványozóval szemben még nem érvényesített négy hónapra eső további kötbér megfizetése iránti igény, amelynek már csak az összegszerűsége vizsgálható. Az indítványozó által a jogalap fennállásának vitatására felhozott anyagi jogszabálysértések így a felülvizsgálati eljárásban sem voltak elbírálhatók.
   [9] A Kúria az összegszerűség megállapítása során sem észlelt sem anyagi jogi, sem eljárásjogi jogszabálysértést.

   [10] 3. Az indítványozó indítvány-kiegészítésében, lényegében új indítványként ezen kúriai ítélet ellen nyújtott be alkotmányjogi panaszt az Alkotmánybírósághoz. Véleménye szerint az ítélet ellentétes az Alaptörvény XII. cikk (1) bekezdésével, a XIII. cikk (1) és (2) bekezdésével és a XXV. cikk (1) bekezdésével; mindezekre tekintettel kérte az ítélet alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését. A panaszindítvány főtitkári hiánypótlási felhívást követő kiegészítésében a panaszos a következőkre hivatkozott.

   [11] 3.1. Az alapbeadványában és annak kiegészítésében is megjelölte az Alaptörvény XII. cikk (1) bekezdésében foglalt jogának a sérelmét, de a rendelkezés idézésén túlmenően semmiféle indokolást, érvelést nem tartalmaz a panasz az alaptörvényi szabály és vélt sérelme közötti összefüggésre.

   [12] 3.2. Ugyanígy, a beadvány kiegészítése megjelöli az Alaptörvény XXV. cikkének a megsértését is, idézi az Alaptörvény megsérteni vélt szabályát, anélkül azonban, hogy megindokolná állított sérelme és a rendelkezés közti összefüggést.

   [13] 3.3. Az indítványozó a tulajdonhoz való jogának sérelme körében ismerteti és értelmezi a társasági szerződést, vitatja a Kúria kötbérrel, a felróhatósággal és a szerződéskötési kötelezettségével kapcsolatos megállapításait és döntését.
   [14] Az indítványozó szerint a Kúria döntése azért sérti a tulajdonhoz való jogát, mert a mezőgazdasági termékértékesítési „blanketta” szerződés bevezető rendelkezések 4. bekezdése szerint „a termelő a tulajdonát képező tejkvóta feletti rendelkezési jogot jelen megállapodás alapján a tej értékesítése céljából a Felvásárló részére biztosítja […]”, azaz a szerződés megkötésekor ruházza át a tejkvóta feletti rendelkezési jogot. Álláspontja szerint a szerződés ugyanakkor nem tartalmaz olyan rendelkezést, hogy köteles a tag szerződéssel, vagy szerződéskötés nélkül átruházni a tejkvóta feletti rendelkezési jogot. Mivel a felek a szerződés leglényegesebb elemei­ben nem tudtak megállapodni, így a felek között nem jött létre szerződés, ezáltal az indítványozó nem ruházta át a tejkvóta feletti rendelkezési jogot a társaságra.
   [15] A kötbér körében előadja az indítványozó, hogy a Kúria ítéletének eredménye az lett, hogy csak azért, mert a számára a több évi – rendkívül hátrányos – termékértékesítési szerződés megkötését követően a perbeli kvóta évre nem kötött szerződést, így több, mint 125 millió forint kötbér, illeték, perköltség és kamat megfizetésére kötelezte a bíróság úgy, hogy a társaságnak egyetlen forint vagyoni kárt nem okozott az indítványozó azzal, hogy a perbeli szerződést nem kötötte meg. A kötbér kárátalány, kár viszont nem keletkezett, így annak megállapítására jogellenesen került sor. A kúriai döntéssel okozott jogsértés véleménye szerint abban áll, hogy a Kúria elfogadta az alsó fokú bíróságok azon álláspontját, hogy a társasági szerződés szerint a tag köteles az általa előállított tej teljes mennyiségét a társaságnak eladni, a társaság pedig köteles azt megvásárolni. Álláspontja szerint elfogadhatatlan az a hivatkozás, hogy a korábbi perben hozott jogerős ítélet szerint a kötbér mértéke csökkentésének jogszabályi feltételei nem álltak fenn, a kötbér mértéke nem volt túlzott és kikötése nem ütközött jó erkölcsbe.
   [16] Összességében az indítványozó megállapítja, hogy a Kúria döntése az Alaptörvény hivatkozott cikkeivel ellentétes akkor, amikor a 2011–2012-es kvótaévre kimondta a szerződéskötési kötelezettséget, holott a korábbi Alkotmány és az Alaptörvény hivatkozott rendelkezéseinek figyelembevétele mellett megállapítható, hogy szerződéskötési kötelezettséget csak külön jogszabály állapíthat meg. Ilyen jogszabály pedig a perbeli esetben nem létezik. A Kúria az R.-t tévesen értelmezi a panaszos álláspontja szerint, ugyanis az nem szerződéskötési kötelezettséget ír elő, hanem az elismerés feltételei között állapítja meg azt, hogy olyan szervezet ismerhető el termelői csoportként, amelynek létesítő okirata tartalmazza a tagok kötelezettségvállalását arra, hogy az értékesítésre a társasággal szerződést kötnek. Az indítványozó szerint ez sem a vonatkozó rendelet, sem az érvényes társasági szerződés szerint nem keletkeztet bármilyen feltételekkel való szerződéskötési kötelezettséget, ennek hiányában pedig kötbér megállapítása sem indokolt – zárja indokolását az indítványozó.

   [17] 4. Az Alkotmánybíróságnak mindenekelőtt azt kellett vizsgálnia, hogy az alkotmányjogi panasz alkalmas-e érdemi elbírálásra, azaz megfelel-e a befogadási feltételeknek. Ennek alapján a következő megállapításokra jutott. Az Abtv. 27. §-a szerinti alkotmányjogi panaszt a sérelmezett bírói döntést követő 60 napon belül nyújtották be [Abtv. 30. § (1) bekezdés]. Az indítvány tartalmazza azt a törvényi rendelkezést, amely megállapítja az Alkotmánybíróság hatáskörét az indítvány elbírálására, továbbá amely az indítványozó jogosultságát megalapozza. [Abtv. 52. § (1b) bekezdés a) pont]. Az indítvány tartalmazza az Alaptörvényben biztosított jog állított sérelmének a lényegét [Abtv. 52. § (1b) bekezdés b) pont]. Az indítvány tartalmazza az Alkotmánybíróság által az indítványozó szerint vizsgálandó bírói döntést [Abtv. 52. § (1b) bekezdés c) pont]. Az indítvány tartalmazza az Alaptörvénynek az indítványozó véleménye szerinti megsértett rendelkezéseit [Abtv. 52. § (1b) bekezdés d) pont]. Az indítvány a három megsérteni vélt alaptörvényi rendelkezés közül egy esetében, a XIII. cikk vonatkozásában tartalmaz indokolást arra nézve, hogy a sérelmezett bírói döntés álláspontja szerint miért ellentétes az Alaptörvény megjelölt rendelkezésével [Abtv. 52. § (1b) bekezdés e) pont]. Az indítvány tartalmaz kifejezett kérelmet a bírói döntés megsemmisítésére [Abtv. 52. § (1b) bekezdés f) pont]. Az indítvány megfelel annak a tartalmi feltételnek, hogy az indítványozó a jogorvoslati lehetőségeit már kimerítette, vagy jogorvoslati lehetőség nincs számára biztosítva [Abtv. 27. § b) pont]. Az indítványozó érintettnek tekinthető [Ügyrend 30. § (2) bekezdés c) pont].
   [18] Nem fogadható be azonban a panasz, ha az Abtv. 29. §-a alapján nem veti fel annak lehetőségét, hogy a bírói döntést érdemben befolyásoló alaptörvény-ellenesség történt volna, illetve hogy alapvető alkotmányjogi jelentőségű kérdésről volna szó. Jelen esetben megállapítható, hogy az indítványozó alkotmányos sérelme alapjául lényegében azt jelölte meg, hogy az eljáró bíróságok nem az ő számára kedvező döntéseket hoztak, nem őt nyilvánították pernyertesnek az általa kezdeményezett, majd az ellene indított jogvitában. Az Alkotmánybíróság következetesen érvényre juttatja azt az álláspontot, hogy „[a] bírói döntés elleni alkotmányjogi panasz […] nem tekinthető a bírósági szervezeten belül jogorvoslattal (már) nem támadható bírói határozatok által okozott valamennyi jogsérelem orvoslása eszközének […]. A jogszabályokat a bíróságok értelmezik, az Alkotmánybíróság csak az értelmezési tartomány alkotmányos kereteit jelölheti ki. Ez a jogkör azonban nem teremthet alapot arra, hogy minden olyan esetben beavatkozzon a bíróságok tevékenységébe, amikor olyan (állítólagos) jogszabálysértő jogalkalmazásra került sor, mely egyéb jogorvoslati eszközzel már nem orvosolható.” {3325/2012. (XI. 12.) AB végzés, Indokolás [14]; 3129/2015. (VII. 9.) AB végzés, Indokolás [5]} Ebből kifolyólag az Alkotmánybíróság nem foglalkozhat érdemben önmagában azzal, hogy az eljáró bíróságok hogyan értelmezték és alkalmazták az általuk és az indítványozó által hivatkozott jogforrásokat. {Vö. 3054/2015. (III. 13.) AB végzés, Indokolás [17]} Ez csak akkor tartozna az Alkotmánybíróság hatáskörébe, ha a kérdéses jogalkalmazás-jogértelmezés az Alaptörvényt sértené, erre vonatkozólag azonban az indítványozó alkotmányjogilag értékelhető indokolást nem terjesztett elő, jóllehet az Abtv. 52. § (4) bekezdése egyértelműen előírja, hogy az alkotmánybírósági eljárás feltételeinek fennállását az indítványozónak kell igazolnia. A bírói döntéshez vezető megfelelő jogi érvek kiválasztása és alkalmazása a rendes bíróságok feladata, abba az Alkotmánybíróságnak megfelelően indokolt alkotmányjogi relevancia híján nincs beleszólása.
   [19] A fentieket összegezve az indítványozó valójában nem a bíróságok sérelmezett ítéleteinek alkotmányossági vizsgálatát kérte, hanem azt kívánta elérni, hogy a tényállás megállapítása, a tények és a bizonyítékok értékelése, valamint az abból levont következtetések tekintetében elfoglalt bírói álláspontot az Alkotmánybíróság változtassa meg. Az Alaptörvény 24. cikk (2) bekezdése, valamint az Abtv. 27. §-a alapján azonban az Alkot­mánybíróságnak nem feladata a konkrét jogvitákban való ítélkezés, kizárólag arra van hatásköre, hogy alkotmányossági szempontból vizsgálja felül az eléje tárt bírói döntést, és kiküszöbölje az azt érdemben befolyásoló alaptörvény-ellenességet. {3315/2014. (XI. 30.) AB végzés, Indokolás [16]; 3014/2015. (I. 27.) AB végzés, Indokolás [14]; 3029/2013. (II. 12.) AB végzés, Indokolás [16]; 3027/2014. (II. 17.) AB végzés; Indokolás [20]; 3168/2013. (IX. 17.) AB végzés, Indokolás [13]; 3091/2013. (IV. 19.) AB végzés, Indokolás [12]}.
   [20] Tekintettel arra, hogy jelen ügyben nem merült fel olyan, a bírói döntést érdemben befolyásoló alaptörvény-ellenesség, illetve alapvető alkotmányjogi jelentőségű kérdés, továbbá ezek alátámasztására egyáltalán nem, vagy alkotmányjogilag nem releváns érvelést, indokolást tartalmaz az alkotmányjogi panasz, az Alkotmánybíróság az alkotmányjogi panasz befogadását az Abtv. 56. § (2) és (3) bekezdése alapján, az Ügyrend 30. § (2) bekezdése a) pontjára tekintettel visszautasította.
     Dr. Szalay Péter s. k.,
     tanácsvezető,
     előadó alkotmánybíró
     .
     Dr. Dienes-Oehm Egon s. k.,
     alkotmánybíró

     Dr. Lévay Miklós s. k.,
     alkotmánybíró
     Dr. Lenkovics Barnabás s. k.,
     alkotmánybíró

     Dr. Salamon László s. k.,
     alkotmánybíró

     .
     English:
     .
     Petition filed:
     .
     06/25/2015
     .
     Number of the Decision:
     .
     3250/2015. (XII. 8.)
     Date of the decision:
     .
     12/01/2015
     .
     .