English
Hungarian
Ügyszám:
.
1353/B/1996
Előadó alkotmánybíró: Lábady Tamás Dr.; Sólyom László Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 4/1997. (I. 22.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 1997/41
.
A döntés kelte: Budapest, 01/21/1997
.
.

.
A döntés szövege (pdf):
  .
  A döntés szövege:
  .
  A döntés szövege:
                  A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

   Az   Alkotmánybíróság   jogszabály   alkotmányellenességének
   utólagos vizsgálatára  irányuló indítvány tárgyában meghozta
   a következő

                          határozatot :

   amelyhez    Dr. Vörös  Imre    alkotmánybíró   különvéleményt
   csatolt :

   1.    Az     Alkotmánybíróság    megállapítja,    hogy    az
   Alkotmánybíróságról szóló  1989. évi  XXXII. törvény 1. § b)
   pontja alapján  utólagos  alkotmányossági  vizsgálat  tárgya
   lehet a nemzetközi szerződést kihirdető jogszabály.

   2.  Az  alkotmányossági  vizsgálat  a  szerződést  kihirdető
   jogszabály     részévé     vált     nemzetközi     szerződés
   alkotmányellenességének a vizsgálatára is kiterjedhet.

   3. Ha az Alkotmánybíróság a nemzetközi szerződést vagy annak
   valamely  rendelkezését   alkotmányellenesnek   találja,   a
   nemzetközi       szerződést       kihirdető       jogszabály
   alkotmányellenességét állapítja meg.

   4.  Az  Alkotmánybíróság  alkotmányellenességet  megállapító
   határozatának    a     Magyar     Köztársaság     nemzetközi
   kötelezettségvállalására nincs hatása.

   5. Az  Alkotmánybíróság határozata  folytán a jogalkotónak -
   szükség esetén  az Alkotmány  módosításával is  -  meg  kell
   teremtenie a  vállalt nemzetközi  jogi kötelezettségek  és a
   belső    jog    összhangját.    Ennek    megtörténtéig    az
   Alkotmánybíróság  a   megsemmisítés  időpontja  tárgyában  a
   határozathozatalt ésszerű határidőre felfüggesztheti.

   6. Az  Alkotmánybíróság az  Alkotmánybíróságról szóló  1989.
   évi XXXII. törvény 1. § a) pontjában, 21. § (1) bekezdésében
   és      35-36.       §-aiban      foglalt      rendelkezések
   alkotmányellenességének megállapítására vonatkozó indítványt
   elutasítja.

   7. Az  Alkotmánybíróság az Alkotmánybíróságról szóló törvény
   hatásköri kiegészítésére irányuló indítványt visszautasítja.

   Az Alkotmánybíróság  ezt a  határozatát a  Magyar Közlönyben
   közzéteszi.
                             Indokolás

                                 I.

    1.   Az    indítványozó   szerint    alkotmányellenesek   az
    Alkotmánybíróságról szóló  1989. évi  XXXII. törvénynek  ( a
    továbbiakban :   Abtv.  ) azok  a rendelkezései,  amelyek  a
    nemzetközi  szerződések   tekintetében  kizárólag   előzetes
    alkotmányossági vizsgálatra  vonatkozó hatásköri szabályokat
    tartalmaznak és  nem teszik lehetővé, hogy az állam polgárai
    az Alkotmányból  eredő  jogaikat  a  nemzetközi  szerződések
    rendelkezéseivel szemben  utólagos  normakontroll  keretében
    érvényesíthessék. Alkotmányellenes továbbá az is, hogy ilyen
    utólagos normakontrollt  az Alkotmánybíróság  sem folytathat
    le  hivatalból.   Az  indítványban   foglaltak  szerint   az
    Alkotmánybíróság  hatáskörébe   kellene   utalni   a   hazai
    jogszabályban     kihirdetett     nemzetközi     egyezmények
    alkotmányosságának utólagos  kontrollját is, különösen abból
    a szempontból,  hogy a  nemzetközi szerződés  megkötésére  a
    kérdéses  tartalommal   volt-e  a   szerződés   megkötőjének
    alkotmányos felhatalmazottsága.

    Az indítványozó  szerint az  Alkotmány 2.  §-ában  deklarált
    demokratikus   jogállamiság    alkotmányi    követelményével
    ellentétes ez  a  hiányos  szabályozás  azért  is,  mert  az
    állampolgárok   a   nemzetközi   szerződés   alkotmányossági
    vizsgálatát annak megerősítése előtt sem kérhetik, és hogy -
    hivatalbóli eljárás  keretében -  az Alkotmánybíróság  ilyen
    eljárás  lefolytatására  sem  jogosult.  Az  alapvető  jogok
    nemzetközi   szerződéssel   való   korlátozása   e   hiányos
    szabályozás következtében kikerülhet az állam polgárainak és
    az Alkotmánybíróságnak  az ellenőrzése alól. Az indítványozó
    véleménye  szerint   a   nemzetközi   szerződésben   vállalt
    kötelezettség folytán  így lehetőség  nyílik még  magának az
    Alkotmánynak a rejtett módosítására is.

    Az indítvány  kifejti, hogy  a támadott  törvényi  szabályok
    korlátozó   rendelkezéseket    tartalmaznak,   és   ezek   a
    korlátozások nincsenek  összhangban az  Alkotmány 8. §-ával,
    különösen  azért,   mert  meghatározott  politikai  tényezők
    számára  tartják   fenn  az  indítványtételi  jogosultságot.
    Márpedig  a   népszuverenitás  elvéből   és  a  demokratikus
    jogállam alkotmányi követelményéből adódik az az alkotmányos
    kívánalom, hogy az állam polgárai őrei lehessenek a fennálló
    társadalmi rendnek.  Az a  szabályozás, amely  nem felel meg
    ezeknek a követelményeknek, alkotmányellenes.

    Az indítványozó  álláspontja szerint  az Alkotmány  7. § (1)
    bekezdéséből is  az következik, hogy az Alkotmány a belföldi
    alkalmazásban  megjelenő   nemzetközi  szerződéses   szabály
    felett áll,  mert a  Magyar Állam  szervei csak az Alkotmány
    keretei között,  az alkotmányos követelményeknek megfelelően
    vállalhatnak érvényesen  nemzetközi  kötelezettséget.  Ennek
    ellenőrzése pedig  az Alkotmánybíróság hatáskörébe tartozik.
    Az  Abtv.   hiányos,   illetőleg   korlátozó   rendelkezései
    nincsenek tehát  összhangban  az  Alkotmánnyal,  ezért  azok
    alkotmányellenességének megállapítása indokolt és szükséges.

    2. Az  Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvénynek
    az indítvánnyal támadott rendelkezései a következők :
    "1. § Az Alkotmánybíróság hatáskörébe tartozik :

    a/ a  törvényjavaslat, a  már  elfogadott,  de  még  ki  nem
    hirdetett törvény, az Országgyűlés ügyrendje és a nemzetközi
    szerződés   egyes    rendelkezései   alkotmányellenességének
    előzetes vizsgálata;"

    "21. § (1) Az 1. § a) pontja szerinti eljárást - a 33-36. §-
    ban foglalt megkülönböztetés szerint - indítványozhatják :
    a) az  Országgyűlés, annak  állandó  bizottsága  vagy  ötven
    országgyűlési képviselő,
    b) a köztársasági elnök,
    c) a Minisztertanács. "

    "35.  §   (1)   A   köztársasági   elnök   indítványára   az
    Alkotmánybíróság az Országgyűlés által elfogadott, de még ki
    nem  hirdetett  törvény  aggályosnak  tartott  rendelkezését
    megvizsgálja.
     (2) Ha  az Alkotmánybíróság  a törvény  aggályosnak tartott
    rendelkezésének  alkotmányellenességét   állapítja  meg,   a
    köztársasági elnök  a törvényt  mindaddig nem hirdetheti ki,
    amíg  az   Országgyűlés  az  alkotmányellenességet  meg  nem
    szünteti.

    36. §  (1)  Az  Országgyűlés,  a  köztársasági  elnök  és  a
    Minisztertanács  nemzetközi   szerződés  megerősítése  előtt
    kérheti   a   nemzetközi   szerződés   aggályosnak   tartott
    rendelkezése alkotmányossági vizsgálatát.
     (2)  Ha   az  Alkotmánybíróság   a   nemzetközi   szerződés
    aggályosnak  tartott  rendelkezésének  alkotmányellenességét
    állapítja  meg,   a  nemzetközi   szerződés  mindaddig   nem
    erősíthető meg, amíg a nemzetközi szerződést kötő szerv vagy
    személy az alkotmányellenességet meg nem szünteti. "

    3.  Az   indítványozó  szerint   a  támadott  szabályozással
    megsértett alkotmányi rendelkezések az alábbiak :
    Az Alkotmány 2. § (1) bekezdése szerint a Magyar Köztársaság
    független, demokratikus  jogállam, míg (2) bekezdése szerint
    a Magyar  Köztársaságban minden  hatalom  a  népé,  amely  a
    népszuverenitást  választott   képviselői  útján,   valamint
    közvetlenül gyakorolja.

    A  7.  §  (1)  bekezdése  értelmében  a  Magyar  Köztársaság
    jogrendszere elfogadja a nemzetközi jog általánosan elismert
    szabályait, biztosítja  továbbá a  vállalt  nemzetközi  jogi
    kötelezettségek és a belső jog összhangját.

    A 8.  § (2)  bekezdése szerint  a Magyar  Köztársaságban  az
    alapvető jogokra  és  kötelességekre  vonatkozó  szabályokat
    törvény  állapítja  meg,  alapvető  jog  lényeges  tartalmát
    azonban nem korlátozhatja.

    4. Az  Alkotmánynak az  indítvány  elbírálása  szempontjából
    kiemelkedő jelentőségű  32/A. §  (1)  és  (2)  bekezdései  a
    következőek :
     (1)  Az   Alkotmánybíróság  felülvizsgálja  a  jogszabályok
    alkotmányosságát, illetőleg ellátja a törvénnyel hatáskörébe
    utalt feladatokat.
     (2) Az  Alkotmánybíróság alkotmányellenesség  megállapítása
    esetén megsemmisíti a törvényeket és más jogszabályokat.

    Az alkotmányossági  vizsgálat során  az Alkotmánybíróság  az
    indítvánnyal  kapcsolatban  beszerezte  és  felhasználta  az
    igazságügyminiszter véleményét.

                                II.

    Az Alkotmánybíróság az indítványt megalapozatlannak találta,
    egyúttal a  nemzetközi  szerződések  alkotmányellenességének
    vizsgálatával   kapcsolatos   hatásköri   jogosultságát   az
    Alkotmány és az Abtv. alapján értelmezte.

    1.   A    nemzetközi   szerződések   megkötésére   vonatkozó
    jogosítványokat   az    Alkotmány   a   következők   szerint
    szabályozza. A  19. §  (3) bekezdés  f)  pontja  szerint  az
    Országgyűlés megköti  a  Magyar  Köztársaság  külkapcsolatai
    szempontjából     kiemelkedő      fontosságú      nemzetközi
    szerződéseket; a  30/A. §  (1) bekezdés  b) pontja szerint a
    köztársasági elnök  a Magyar  Köztársaság nevében nemzetközi
    szerződéseket köt  ( az Országgyűlés előzetes hozzájárulása,
    illetve miniszterelnöki ellenjegyzés mellett ) ; a 35. § (1)
    bekezdés  j)   pontja  szerint   a  Kormány  közreműködik  a
    külpolitika meghatározásában,  a Magyar Köztársaság Kormánya
    nevében nemzetközi szerződéseket köt.

    Az Alkotmány  szerint tehát nemzetközi szerződés megkötésére
    az  Országgyűlés,   a  köztársasági   elnök  és   a  Kormány
    jogosultak. Az  Alkotmánybíróságnak a  nemzetközi  szerződés
    megkötése egész  folyamatának vizsgálatára  nincs hatásköre,
    mert annak döntően politikai korlátai vannak. Ez azonban nem
    jelenti azt,  hogy az Alkotmánybíróságnak ne volna hatásköre
    a szerződéskötési jogosultság vizsgálatára. Az Alkotmány 19.
    § (2) bekezdés f) pontja szerint az Országgyűlés hatáskörébe
    a "kiemelkedő  fontosságú" nemzetközi  szerződések megkötése
    tartozik.  A   köztársasági  elnök  törvényhozói  hatáskörbe
    tartozó   szerződést    csak   az    Országgyűlés   előzetes
    hozzájárulásával köthet.  A Kormány  nem köthet törvényhozói
    hatáskörbe tartozó nemzetközi szerődést. Az Alkotmánybíróság
    dönthet  a   szerződéskötési   folyamat   ezen   alkotmányos
    korlátainak  megtartásáról   és  e   kérdésben  a  szerződés
    megkötése előtt  is hozhat  határozatot.  Ez  következik  az
    Abtv.  1.  §  f)  pontjában  foglalt  rendelkezésből,  amely
    szerint  az   állami  szervek   között  felmerült  hatásköri
    összeütközés megszüntetésére  az Alkotmánybíróságnak fennáll
    a hatásköre.  A szerződéskötési  jogosultság áthágása formai
    alkotmánysértés, amely  a szerződés megkötése után is minden
    olyan eljárásban vizsgálható, amelyre az Alkotmánybíróságnak
    joga van, tehát mind előzetes, mind utólagos alkotmányossági
    normakontroll során.

    2. Az  indítványozó alkotmányellenesnek  tartja azt,  hogy a
    nemzetközi  szerződés   megerősítés  előtti  alkotmányossági
    vizsgálatát csak  az  Országgyűlés,  a  köztársasági  elnök,
    illetve  a   Kormány  kezdeményezheti,   erre  bárki   által
    indítható, populáris akció útján nincs lehetőség.

    Az   Alkotmány    32/A.   §   (3)   bekezdése   szerint   az
    Alkotmánybíróság  eljárását   a   törvényben   meghatározott
    esetekben bárki kezdeményezheti. Az Alkotmányból a populáris
    akcióra nézve az a követelmény folyik, hogy a 32/A. § (1) és
    (2)  bekezdésében   meghatározott  felülvizsgálatra   legyen
    bárkinek   indítványozási    joga.   Ez   pedig   az   olyan
    alkotmányossági     felülvizsgálat,     amely     jogszabály
    alkotmányellenességének   kimondására    és   a   jogszabály
    megsemmisítésére vezethet, vagyis az utólagos normakontroll.
    Az   Alkotmány   32/A.   §-ának   történeti   értelmezésével
    egyértelműen megállapítható  az a törvényhozói szándék, hogy
    az alkotmányozó  hatalom  a  populáris  akciót  az  utólagos
    absztrakt  normakontrollal   kapcsolatos   alkotmánybírósági
    hatáskörhöz kivánta hozzákapcsolni.
    Az Abtv.  -nek az Igazságügyi Minisztériumban készített első
    tervezetei utólagos  elvont  normakontrollra  nem  adnak  az
    állampolgárnak  indítványozási   jogosultságot.  "A  nemzeti
    egyeztető tárgyalások"  előtt, 1989.  május  6-án  közzétett
    törvénytervezet 19.  , 39.  és 49. §-ainak összevetéséből ez
    kikövetkeztethető;  majd   a  közben   lefolyt  tárcakörözés
    eredményeit is  figyelembe  vevő,  1989.  május  29-én  kelt
    "Törvényjavaslat    az     Alkotmánybíróságról"     teljesen
    egyértelművé   teszi,    hogy    az    utólagos    absztrakt
    normakontrollt csak  a 21.  § (2) bekezdésében meghatározott
    szervek  illetve   tisztségviselők  indítványozhatják,   míg
    bármely  állampolgár   számára  csupán  -  az  időközben  az
    alkotmányellenes     jogszabály      alkalmazása     folytán
    bekövetkezett jogsérelemre  szűkített - alkotmányjogi panasz
    áll  nyitva   ( 47.  § ) .  Az  egyeztető  tárgyalásokon  az
    Ellenzéki  Kerekasztal   egyik  fő   követelése  -  amely  a
    törvényjavaslat szövegében  való megegyezés feltételeként is
    szerepelt  -   az   volt,   hogy   az   utólagos   absztrakt
    normakontrollt  bárki  indítványozhassa.  E  feltétel  és  a
    megegyezés folyamata  nyomon kísérhető  - többek között - az
    Igazságügyi Minisztériumban a tárgyaló felek álláspontját az
    egyes  törvényi  rendelkezésekhez  fűzött  "megjegyzés"-ként
    tartalmazó törvénytervezetből  és az  1989. szeptember 18-ai
    végleges    megállapodást     tükröző    "Kiegészítés     az
    Alkotmánybíróságról   szóló    törvénytervezethez"   ( 1989.
    szeptember 19. ) c. dokumentumból. Az 1989. szeptember 22-én
    kelt törvényjavaslat,  amely  az  Országgyűlés  elé  került,
    ennek megfelelően  azt tartalmazza,  hogy az  Abtv. 1.  § b)
    pontja   szerinti   eljárást   bárki   indítványozhatja.   A
    javaslathoz fűzött miniszteri indokolás szerint "az utólagos
    normakontroll iránti,  valamint a mulasztásban megnyilvánuló
    alkotmányellenesség  megállapítására  vonatkozó  indítványt,
    továbbá -  a  törvényben  meghatározott  feltételek  megléte
    esetén - az alkotmányjogi panaszt bárki benyújthatja. "
    Az Ellenzéki Kerekasztal másik fő követelése az volt, hogy a
    normakontroll    és     az    alkotmányellenes    jogszabály
    megsemmisítésének  joga   a  törvényre  is  kiterjedjen.  Az
    Igazságügyi Minisztérium  tervezete ugyanis  eredetileg  azt
    tartalmazta,    hogy     törvény     alkotmányellenességének
    megállapítása esetén  az Alkotmánybíróság  a határozatot  az
    Országgyűlés  elnökének  küldi  meg,  s  az  Országgyűlés  a
    határozatot  megtárgyalva   vagy  egyetért   azzal,  vagy  a
    törvényt  valamennyi  képviselő  kétharmadának  szavazatával
    megerősíti.   ( 46.   § )  A   tágyaló  felek  az  Ellenzéki
    Kerekasztal követelésének  megfelelően abban állapodtak meg,
    hogy a megsemmisítés joga kivétel nélkül minden jogszabályra
    ( és az  állami irányítás  egyéb jogi eszközeire ) kiterjed.
    Ezt a  teljességet fejezi  ki a határozott névelő használata
    az  Alkotmány  32/A.  §  (1)  és  (2)  bekezdésében  :    "a
    jogszabályok"   alkotmányosságát    vizsgálja    felül    az
    Alkotmánybíróság, és  "a törvényeket  és más jogszabályokat"
    semmisíti meg alkotmányellenességük esetén.
    Az Ellenzéki  Kerekasztal harmadik  követelése a bírójelölés
    és -választás  olyan szabályozása  volt, amelyet a jelenlegi
    hatályos jog tartalmaz.

    Mindhárom elért változás olyan jelentőségű volt, hogy azokat
    garanciális  okokból   az  Ellenzéki   Kerekasztal   az   új
    alkotmányba  is   felvétette.   Erre   utal   az   Alkotmány
    módosításáról  szóló   1989.   évi   XXXI.   törvénynek   az
    Alkotmánybíróságról szóló  rendelkezéseket beiktató  17.  §-
    ához fűzött indokolás, amely szerint "a szakmai és politikai
    vélemények nyomán  egyértelművé  vált,  hogy  ezt  a  fontos
    alkotmányvédelmi  intézményt   az  eredeti   elgondolásokhoz
    képest némileg  eltérő tartalommal kell létrehozni"; s amely
    az említett három változást sorolja fel.

    Az  Alkotmány   32/A.  §-ának   keletkezéstörténetéből   két
    következtetés adódik.  Mindenekelőtt az,  hogy az  Alkotmány
    32/A. §  (1) és  (2) bekezdése  hatásköri szabály,  amely az
    Alkotmánybíróság hatáskörére  vonatkozó  vita  eredményeként
    létrejött   megállapodást    foglalja    jogszabályba.    Az
    alkotmánybíráskodás sajátos  minőségét  adó  hatáskör ( ök )
    alkotmányba  foglalása   egyébként  is  elengedhetetlen.  Az
    alkotmányozás  körülményeinek  tudható  be,  hogy  a  magyar
    Alkotmányba csak a legalapvetőbb hatáskör került be. A többi
    hatáskör alkotmányba  foglalása  is  -  ahogy  az  az  újabb
    alkotmánybíróságok   esetében    általános   -   garanciális
    jelentőségű és kívánatos.

    A másik  következmény az  Alkotmány 32/A. § (3) bekezdésének
    az az  értelmezése,  hogy  az  Alkotmánybíróság  eljárásának
    bárki  által   való  kezdeményezését   a  törvényhozónak  az
    utólagos    absztrakt     normakontroll-eljárás    keretében
    biztosítania kell.  Az, hogy  az indítványozási  jogosultság
    "törvényben meghatározott  esetekben" illet  meg mindenkit -
    azon túl, hogy a törvénynek kell az utólagos normakontrollra
    biztosítania ezt  a jogosultságot  -, a történeti értelmezés
    alapján  az  alkotmányjogi  panasz  indítványozásához  teszi
    lehetővé    anyagi     jogi    feltételek    előírását    az
    alkotmánybíróságról szóló  törvényben. Ez  meg is történt az
    Abtv. 48. §-ában; az absztrakt kontrollra nézve azonban csak
    eljárási szabályozásra kerülhetett sor ( 37. § ) .

    Az Alkotmány  32/A. §-ának  tesz tehát eleget az Abtv. 21. §
    (2) bekezdése,  amely szerint  az 1.  § b)  pontja  szerinti
    eljárást bárki  indítványozhatja. Az Alkotmányból azonban az
    már nem  következik, hogy  az  Alkotmánybíróság  hatáskörébe
    tartozó további  eljárások kezdeményezése  is bárki  számára
    nyitva álljon.  Vagyis  az  Alkotmány  nem  követel  meg  az
    utólagos  normakontrollon   kívüli  esetekre   bárki  általi
    indítványtételi  jogosultságot   ( populáris  akciót ) .   A
    törvényhozó  az   utólagos  normakontroll   tekintetében   a
    populáris akció  biztosításával az  Alkotmány  32/A.  §  (3)
    bekezdéséből folyó alkotmányos kötelezettségét teljesítette,
    sőt -  szintén az  Ellenzéki Kerekasztal  kívánságára  -  az
    Abtv.  1.   §  e)  pontjában  a  mulasztásban  megnyilvánuló
    alkotmányellenesség megszüntetésére nézve még további, bárki
    általi   indítványtételi   jogosultságot   is   biztosított,
    anélkül, hogy erre is alkotmányos kötelezettsége lett volna.

    Így az  előzetes normakontrollra  irányuló alkotmánybírósági
    eljárás indítványozásának  az Abtv.  21. §  (1) bekezdésében
    felsoroltakra   korlátozása    nem   alkotmányellenes.    Az
    Alkotmánybíróság megjegyzi  továbbá, hogy az Alkotmány 32/A.
    §  (1)  bekezdése  a  jogszabályok  vizsgálatát  jelöli  meg
    egyetlen    alkotmányosan     kötelező     alkotmánybírósági
    hatáskörként. A meg nem erősített nemzetközi szerződés pedig
    még nem  jogszabály. A  törvényhozónak az  Alkotmány alapján
    itt nemcsak az indítványozói kör meghatározásában van szabad
    keze, hanem  abban is,  hogy egyáltalán  biztosít-e előzetes
    normakontrollt. A  mindenkit megillető  indítványtételi  jog
    biztosításának további - természetszerű - feltétele az, hogy
    a megtámadható rendelkezés ( jogszabály, az állami irányítás
    egyéb  jogi   eszköze )  bárki  számára  hozzáférhető,  azaz
    kihirdetett  legyen.  Az  indítvány  által  érintett  körben
    viszont a nemzetközi szerződés megerősítés, következésképpen
    még kihirdetés előtti alkotmányossági vizsgálatáról van szó,
    márpedig  a   még  ki   nem  hirdetett   norma  tekintetében
    biztosított  populáris   akció   merőben   formális   és   a
    gyakorlatban alkalmazhatatlan jogosultság lenne.

    3. Mindezekre  figyelemmel  nem  helytálló  az  indítványozó
    érvelése a  tekintetben sem,  hogy  a  nemzetközi  szerződés
    előzetes alkotmányossági vizsgálatára jogosultak korlátozott
    köre az  Alkotmány 8.  §-ába ütközne.  Az  alkotmánybírósági
    eljárás  kezdeményezésének   jogosultsága  ugyanis  csak  az
    Alkotmány 32/A.  § keretei  között  alkotmányos  alapjog,  a
    32/A. §  pedig a  fentiek szerint  nem öleli fel az előzetes
    normakontrollt. A  népszuverenitás elvéből és a jogállamiság
    követelményéből    sem     következik    az,    hogy    ezek
    megvalósulásának  -   a  nemzetközi   szerződések   előzetes
    alkotmányossági vizsgálatát illetően - előfeltétele lenne az
    Alkotmánybíróság előtti  indítványtételi  jogosultság  bárki
    számára való biztosítása.

    4. Az  Abtv. 20.  §-a értelmében az Alkotmánybíróság az arra
    jogosult indítványa  alapján jár  el. Az eljárás hivatalbóli
    kezdeményezése az  Alkotmánybíróság kivételes hatásköre és a
    törvény 21.  § (7) bekezdése alapján az 1. § c) és e) pontja
    szerinti     eljárásokra     vonatkozik.     Eszerint     az
    Alkotmánybíróság hivatalból  indíthat  eljárást  jogszabály,
    valamint az  állami irányítás  egyéb jogi eszköze nemzetközi
    szerződésbe  ütközésének   vizsgálatára  és  a  mulasztásban
    megnyilvánuló   alkotmányellenesség    megszüntetésére.   Az
    Alkotmánybíróság   hivatalbóli    eljárási   jogosultságának
    kötelező volta  viszont sem az Alkotmány 2. §-ából, sem a 7.
    §-ából,  sem   32/A.  §-ából   nem   vezethető   le,   egyik
    alkotmánybírósági  eljárás   vonatkozásában  sem.  Ezért  az
    indítvány a  hivatalbóli eljárás  hiányát sérelmező részében
    is megalapozatlan.

    5.  A   nemzetközi  szerződések   utólagos   alkotmányossági
    vizsgálata  tárgyában   az  Alkotmánybíróság  61/B/1992.  AB
    határozata  ( ABH   1993,  831.   )  az   Abtv.   1.   §-ára
    hivatkozással kimondta,  hogy az Abtv. 1. §-a alapján "a már
    megerősített  és  a  belső  jogban  kihirdetett"  nemzetközi
    szerződés  utólagos   alkotmányellenességi  vizsgálata   nem
    tartozik az  Alkotmánybíróság hatáskörébe. Ez a megállapítás
    ellentmond az  Alkotmánybíróság korábbi, 30/1990. (XII. 15.)
    AB határozatának  ( ABH 1990, 128, 131-132 ) , amely szerint
    a nemzetközi  szerződést kihirdető,  belső jogszabály  "mint
    jogszabály nincs  kiemelve az alkotmányossági felülvizsgálat
    köréből,  "   ezért  a   nemzetközi   szerződést   kihirdető
    jogszabály alkotmányellenességének  utólagos vizsgálatára az
    Abtv. 1.  § b)  pontja alapján az Alkotmánybíróság hatásköre
    kiterjed. Az idézett határozat a kihirdető jogszabály részét
    képező   nemzetközi    szerződés   egyes    rendelkezéseinek
    alkotmányossági vizsgálatát  érdemben el  is végezte.   ( Az
    Alkotmánybíróság a  nemzetközi egyezményt kihirdető tvr. "2.
    §-át, annak  9. cikke  1. pontját,  a 10.  cikke 1. pontját,
    valamint  17.   cikkét  az   Alkotmány  57.  §  (1)  és  (5)
    bekezdésével, valamint  a 7.  § (1)  bekezdésével"  "vetette
    egybe", s  a  tvr.  alkotmányellenességének  megállapítására
    irányuló  indítványt   azért  utasította  el,  mert  "bár  a
    törvényerejű  rendelet   alkotmányossági   felülvizsgálatára
    kiterjed   az   Alkotmánybíróság   hatásköre,   a   testület
    megítélése szerint  a korábban  ismertetett alkotmányellenes
    jogalkalmazási gyakorlat  nem közvetelenül a tvr-en alapul",
    hanem   az    egyezményt   végrehajtó    belső    jogszabály
    megalkotásának elmulasztásán. )

    A  határozat   indokolásában  azonban   az  Alkotmánybíróság
    egyszersmind  "osztotta"  a  minisztériumi  véleményeket  is
    arról, hogy  magának a  nemzetközi szerződésnek  az utólagos
    vizsgálatára  az  Alkotmánybíróságnak  nincs  hatásköre.  Az
    Alkotmánybíróság    e     körben    kifejtett    álláspontja
    nyilvánvalóan ellentmondásos,  mert az  Abtv. 1. § b) pontja
    szerinti utólagos  absztrakt normakontroll  nem osztható fel
    "magában  vett",  illetve  a  kihirdető  jogszabály  "részét
    képező" nemzetközi egyezményre; mint ahogy a határozatban az
    Alkotmánybíróság    sem     tartotta    magát     ehhez    a
    megkülönböztetéshez. Ezért  az Alkotmánybíróságnak a mostani
    indítvány  alapján   e  korábbi   határozataiban  fellelhető
    ellentmondást fel  kellett oldania,  és egyértelművé kellett
    tennie álláspontját arról, hogy hatásköre hogyan terjed ki a
    nemzetközi szerződések alkotmányossági felülvizsgálatára.

    A belső  jog és  a  nemzetközi  jog  viszonyát  illetően  az
    Alkotmánybíróság  hatásköre   vonatkozásában   is   lényeges
    megállapításokat tartalmaz az 53/1993. (X. 13.) AB határozat
    III. fejezete  ( ABH 1993, 327. ) . Eszerint az Alkotmány 7.
    § (1)  bekezdésének első  fordulata azt  mondja ki,  hogy  a
    nemzetközi  jog   "általánosan  elismert   szabályai"  külön
    ( további ) transzformáció  nélkül is a magyar jog részei. A
    transzformációt ebben  az általánosságban  maga az Alkotmány
    hajtotta végre.  Így a  nemzetközi jog  általánosan elismert
    szabályai  nem   az   Alkotmány   részei,   hanem   "vállalt
    kötelezettségek". Az,  hogy a vállalást és a transzformációt
    az  Alkotmány   tartalmazza,  nem  érinti  az  Alkotmány,  a
    nemzetközi jog és a belső jog hierarchiáját. Ez az általános
    belső joggá  tétel egyáltalában  nem zárja  ki,  hogy  egyes
    "általánosan elismert  szabályokat" külön egyezmények ( is )
    meghatározzanak és  azok tekintetében  külön  transzformáció
    történjék.

    Az Alkotmány 7. § (1) bekezdés második fordulata - a vállalt
    nemzetközi jogi kötelezettségek és a belső jog összhangjának
    biztosítása -  minden "vállalt"  nemzetközi  kötelezettségre
    vonatkozik, az általánosan elismert szabályokra is. Másrészt
    az összhangot  az egész  belső joggal  biztosítani kell,  az
    Alkotmánnyal is.  Az Alkotmány  7. §  (1) bekezdése tehát az
    Alkotmány, a  nemzetközi jogból származó, szerződéssel, vagy
    közvetlenül   az   Alkotmánnyal   vállalt   kötelezettségek,
    valamint a  belső jog  összhangját követeli meg; az összhang
    biztosításában   figyelemmel    kell    lenni    mindegyikük
    sajátosságaira.

    E határozat  kifejezett megállapításai  szerint az Alkotmány
    7. §-ának érvényesüléséhez mindhárom szintet, a belső jogot,
    a nemzetközi  szerződést  és  az  Alkotmányt  együttesen  és
    összefüggésében kell  vizsgálni. Vagyis  "szükségszerűen  be
    kell vonni  a vizsgálatba  azt is,  . .  . hogy a nemzetközi
    kötelezettségvállalás összhangban  van-e  az  Alkotmánnyal";
    továbbá :    "Közömbös,  hogy  a  jogszabály  előzetes  vagy
    utólagos alkotmányossági  kontrolljáról van-e szó; egyik sem
    végezhető el  a belső  jogszabály, a nemzetközi szerződés és
    az Alkotmány  harmóniájának vizsgálata nélkül. " ( ABH 1993,
    326. )

    6. Az  Alkotmány felhívott  rendelkezéseiből és  az  idézett
    alkotmánybírósági  határozatokból   az  következik,  hogy  a
    nemzetközi szerződés  alkotmányosságát  az  Alkotmánybíróság
    nemcsak  az   Abtv.  1.   §  a)   pontja  alapján,  előzetes
    normakontroll-eljárás keretében,  hanem az  Abtv.  1.  §  b)
    pontja   alapján    utólagos   normakontroll-eljárásban   is
    vizsgálhatja. Ha nem így lenne, az nemcsak az Alkotmány 7. §
    (1)  bekezdésének  adott  esetben  orvosolhatatlan  sérelmét
    jelentené, hanem  ellentétben állna az Alkotmány 32/A. § (1)
    és (2) bekezdésében foglaltakkal is.

    Az  Alkotmányból   az  Alkotmánybíróság  egyetlen  hatásköre
    következik,  ti.   az  utólagos  normakontroll,  ez  viszont
    kényszerítően, és  - mint  a történeti  értelmezés keretében
    már utalás  történt  rá  -  teljeskörűen.  Az  Abtv.  és  az
    Alkotmány kodifikációs  munkálataiban  egyetlen  adat  sincs
    arról, hogy  a törvények  közül bármely  fajtát -  például a
    nemzetközi szerződést  kihirdető törvényt  - a normakontroll
    alól ki  akart volna  venni a  törvényhozó. Az  a lehetséges
    körülmény, hogy - különös tekintettel az alkotmányozás és az
    Abtv.  megalkotásának   körülményeire  -  a  törvényhozó  az
    utólagos normakontrollnak  ezt az  esetét annak idején külön
    nem mérlegelte,  nem befolyásolja  az Alkotmánybíróság jogát
    arra, hogy  hatáskörét jogértelmezéssel ne konkretizálja. Az
    Alkotmánybíróságnak saját  hatáskörét értelmező  határozatai
    éppen úgy  mindenkire nézve  kötelezőek, mint  bármely más -
    köztük az  ilyen értelmezéssel  nyert hatáskörben  hozott  -
    határozata. Ebben  az  értelmezésben  az  Alkotmánybíróságot
    egyrészt  az   vezérli,  hogy   sajátos  feladatának  eleget
    tehessen;  másrészt   a  többi   alkotmánybíróság   példája,
    amelyből  az   Alkotmánybíróság  azokhoz   a   megoldásokhoz
    csatlakozik,  amelyeket   szintén   az   alkotmánybíráskodás
    feladatellátásához szükséges fejlődése követelt meg. Utal az
    Alkotmánybíróság egyrészt  az előzetes normakontrollra és az
    elvont  alkotmányértelmezésre  vonatkozó  hatásköre  szűkítő
    értelmezésére; másrészt  az utólagos  normakontroll keretein
    belül a  vizsgált norma  alkalmazására vonatkozó alkotmányos
    követelmények  meghatározására,   vagy  az  alkotmányellenes
    szabály jövőbeli  megsemmisítésének különféle  megoldásaira.
    Az  "alkotmányos  követelmények"  meghatározása  például  az
    "alkotmánykonform értelmezésnek" a világ alkotmánybíróságain
    általánosan  gyakorolt   -  de  csak  egészen  ritkán  külön
    törvényi alapon  nyugvó -  megoldását ültette  át  a  magyar
    jogba  és   alkalmazta  a   normaértelmezési   hatáskörökről
    korábban   kifejtett   álláspontjához.   Korábbi   hatáskör-
    értelmező határozataival  összhangban, az Alkotmánybíróság a
    mostani  ügyben   is  az   utólagos  normakontrollra   szóló
    alkotmányi hatáskör  teljeskörű ellátása  mellett figyelembe
    veszi a nemzetközi szerződések alkotmányossága vizsgálatának
    külföldi példáit  is. Végül  utal arra  az Alkotmánybíróság,
    hogy a nemzetközi szerződés alkotmányosságának vizsgálatával
    alkotmányos  feladata,  az  utólagos  normakontroll  keretén
    belül marad.  Mivel kizárólag  a nemzetközi  szerződés és az
    Alkotmány összhangját  vizsgálja, nem  is érinti más hatalmi
    ágak feladat-  és hatáskörét.  Az a körülmény, hogy az Abtv.
    az 1.  § b)  pontja keretén  belül nem  tartalmaz különleges
    eljárási  szabályokat   arra  az   esetre,  ha   a  vizsgált
    jogszabály nemzetközi  szerződést hirdet  ki, nem  érinti az
    Alkotmánybíróság hatáskörét az ilyen szabályok vizsgálatára.
    Az  Alkotmánybíróságnak  az  Országgyűlés  számos  hatáskört
    adott az Abtv. -n kívüli törvényekben, anélkül, hogy ezekhez
    külön  eljárást   is  alkotott   volna.  Ebből  azonban  nem
    következik, hogy  az Alkotmánybíróság  ne járhatott volna el
    az  önkormányzatok   jogai,  vagy   az  egyetemi   autonómia
    védelmében, s  ne  alakíthatta  volna  eljárását  úgy,  hogy
    hatáskörébe eső  feladatának  eleget  tegyen.  A  nemzetközi
    szerződés vizsgálata  tekintetében az utólagos normakontroll
    általános   eljárási    szabályai   érvényesülnek;    s   az
    Alkotmánybíróság  tekintettel  van  a  nemzetközi  szerződés
    sajátosságaira  az   alkotmányellenesség   következményeinek
    megállapításakor.

    Ahogy az  Alkotmánybíróság 53/1993.  (X. 13.)  AB határozata
    szerint az  Alkotmány 7.  §-ának (1) bekezdése megköveteli a
    nemzetközi szerződés  alkotmányosságának vizsgálatát,  úgy a
    32/A.  §-ból   is  kényszerítően  következik  az.  Semmilyen
    alkotmányos alap  nincs arra,  hogy a  nemzetközi szerződést
    kihirdető   jogszabályt    az   alkotmányossági    vizsgálat
    szempontjából  az  Alkotmánybíróság  másként  kezelje,  mint
    bármely más  jogszabályt. Mivel  az Alkotmányból következik,
    hogy az utólagos normakontroll minden jogszabályra kiterjed,
    ez a teljesség még törvényhozási úton sem lenne szűkíthető.

    Az Abtv.  1. §  a) pontja  tehát nem  azt jelenti,  hogy  az
    Alkotmánybíróság a  nemzetközi szerződés egyes rendelkezései
    alkotmányellenességét csak  előzetesen  vizsgálhatja,  hanem
    azt, hogy  az Alkotmányból következő utólagos normakontroll-
    eljárás      mellett      a      nemzetközi      szerződések
    alkotmányellenessége   a   törvény   alapján   és   az   ott
    meghatározott feltételek  szerint előzetesen is vizsgálható.
    Abból, hogy  az Abtv.  1. §  a) pontja nevesíti a nemzetközi
    szerződés előzetes  vizsgálatát, nem  következik, hogy  a b)
    pontban  is  külön  meg  kellett  volna  említenie  a  belső
    jogszabállyá  vált   szerződést,  mint  "a  jogszabály"  egy
    sajátos fajtáját;  s semmiképpen  nem következtethető,  hogy
    annak utólagos  vizsgálatát ezzel  ki akarta  volna zárni  a
    törvényhozó. Az  előzetes normakontroll körében szükség volt
    az  egyes   vizsgálható  normafajták   megnevezésére,  mivel
    összefoglaló    néven     nem    lehetett     említeni     a
    törvényjavaslatot, a  már elfogadott,  de ki  nem  hirdetett
    törvényt  és   az  Országgyűlés   ügyrendjét;  s   különösen
    szükséges volt  a nemzetközi  szerződés  külön  megnevezése,
    egyrészt mert  az  nem  ölti  szükségképpen  törvényjavaslat
    formáját, másrészt,  mert -  az előbbiekkel  ellentétben - a
    törvényhozó  a   vizsgálatot   kifejezetten   a   nemzetközi
    szerződés   egyes    rendelkezéseire   kívánta   korlátozni.
    Ugyanezért sorolja  fel  külön-külön  az  Abtv.  30.  §  (1)
    bekezdésének a)  és b)  pontja is  az előzetes normakontroll
    alá eső normafajtákat.

    Ha a  nemzetközi szerződés  - s  így a  kihirdető törvény  -
    olyan rendelkezést  is tartalmaz, amely egyben a "nemzetközi
    jog  általánosan   elismert  szabálya"  az  Alkotmány  7.  §
    értelmében, vagyis  a  szerződés  csupán  megismétli  azt  a
    szabályt, amelyet már előzőleg maga az Alkotmány közvetlenül
    a belső  jog részévé  tett, akkor  e szabály alkotmányossági
    vizsgálatánál   tekintettel    kell   lenni   mindazokra   a
    korlátokra, amelyeket  az 53/1993.  (X. 13.) AB határozat is
    figyelembe  vett.  A  nemzetközi  jog  általánosan  elismert
    szabályai ugyan  a jogforrási  hierarchiában nem  állnak  az
    Alkotmány szintjén;  de "a  belső  joggal  való  összhangjuk
    biztosításának" alkotmányi  parancsát úgy  kell teljesíteni,
    hogy  az   Alkotmányt  kell   a  nemzetközi  jog  e  sajátos
    szabályaira figyelemmel értelmezni.  ( ABH 1993, 334 )

    7. A fent kifejtettek megerősítéseképpen az Alkotmánybíróság
    utal arra,  hogy a  nemzetközi jog  és a  belső jog viszonya
    tekintetében   az   európai   jogfejlődésben   a   dualista-
    transzformációs rendszert  egyre inkább a monista rendszer -
    a  nemzetközi   szerződések  ( nemzetközi   jog )  közvetlen
    alkalmazása -  váltja fel. Az ún. monista-adopciós koncepció
    szerint   a    megkötött    nemzetközi    szerződés    külön
    törvénybefoglalás nélkül  is a  nemzeti  jogrendszer  részét
    képezi, közvetlen  alkalmazásra kerül és elsőbbséget élvez a
    "belső" törvényekkel  szemben. Ezt  a rendszert  az  európai
    integráció kényszerítőleg  követeli meg,  ezért  az  Európai
    Uniónak még  azok a tagállamai is, amelyek a transzformációs
    rendszert követik  ( pl. az alapító tag NSZK és Olaszország,
    vagy a  később csatlakozott  skandináv államok )  az Európai
    Unió jogszabályait  közvetlenül, azaz  transzformáció nélkül
    alkalmazzák, és  azoknak a  nemzeti jogrendszerrel szemben -
    az  Alkotmány  kivételével  -  prioritást  biztosítanak.  Ez
    viszont   azzal   jár,   hogy   az   alkotmánybíróságok   az
    alkotmányossági normakontrollra  vonatkozó  hatáskörüket  az
    automatikusan -  az adopciós  rendszer révén  - belső  joggá
    váló nemzetközi  szerződések ( nemzetközi  jog ) , illetve a
    nemzetközi   szervezetek    belső   joggá    váló   döntései
    tekintetében is gyakorolják.

    A nemzetközi  szerződések vizsgálata ugyanis - miután azok a
    belső  jog   részévé  válnak   -   minden   tekintetben   az
    alkotmánybírósági  normakontroll   logikájába   illeszkedik.
    Ezért azokban  az  országokban  is,  ahol  nincs  kifejezett
    rendelkezés róla  - a normakontroll elvonhatatlan teljessége
    folytán   -   az   alkotmánybíróságok   az   alkotmányossági
    vizsgálatot   ezek   tekintetében   a   belső   jogszabályok
    alkotmányossági ellenőrzésével azonos módon gyakorolják.

    Kiemeli az  Alkotmánybíróság, hogy  a nemzetközi szerződések
    alkotmányossági vizsgálatát  azon államok alkotmánybíróságai
    is   gyakorolják,    amelyek   főszabályként   a   dualista-
    transzformációs rendszert  követik, s éppen az e technikával
    a belső jog részévé váló nemzetközi szerződések tekintetében
    is. Például a német Alaptörvény ( a továbbiakban :  GG ) 59.
    cikke a dualista-transzformációs rendszert írja elő. A Német
    Szövetségi  Alkotmánybíróság,   annak  ellenére,   hogy   az
    előzetes    normakontrollra     nincs    hatásköre,    mégis
    kiterjesztette   gyakorlatát    a   nemzetközi   szerződések
    ratifikáció előtti kontrolljára is. A német alkotmánybíróság
    először 1952-ben  vont vizsgálat  alá nemzetközi  szerződést
    jóváhagyó törvényt  ( kihirdetése  előtt ) .   [ BVerfGE  1,
    281;   illetve    396   ( 413 )    ]   A   későbbiekben   az
    Alkotmánybíróság kialakította  azt az  állandó  gyakorlatát,
    amely szerint  az  ún.  becikkelyezési  törvény  közvetlenül
    absztrakt normakontroll, illetve alkotmányjogi panasz tárgya
    lehet,  ezzel   pedig  a  nemzetközi  szerződés  az  eljárás
    közvetett tárgyává válik. Ennek alapján vizsgálta például az
    Alkotmánybíróság az  NSZK-NDK alapszerződés alkotmányosságát
    [ BVerfGE 36,  1 ] ; az  EGK-szerződést  [ BVerfGE  52,  187
    ( 199 )  ] ;   az  NSZK-NDK   egyesülési   szerződés   egyes
    vagyonjogi rendelkezéseit  [ BVerfGE 84,  90 ( 113 )  ] ;  a
    Maastrichti  Szerződést  kihirdető  törvény  alkotmányossága
    körében pedig  azt a  kérdést,  hogy  nem  üresedik-e  ki  a
    Bundestag  GG-ben  rögzített  közvetlen  választásának  jogi
    tartalma,  a   demokrácia  és   a  népszuverenitás   az   EU
    szupranacionális jellege miatt [ BVerfGE 89, 155 ] .

    Ezekből a  határozatokból kitűnik  az az  álláspont, hogy  a
    német alkotmánybíróság az utólagos normakontrollra vonatkozó
    alkotmánybírósági hatáskör  "természetes" gyakorlása mellett
    - különösen  az Európai Uniós szerződések tekintetében - nem
    mondhat le  arról, hogy  alkotmányőrző feladatának  valamely
    részét ne  lássa el, e feladat pedig kiterjed a szuverenitás
    mindenfajta  gyakorlására,   ami   csak   az   Alaptörvényen
    nyugszik. Ezen  az alapon - a kihirdető törvények vizsgálata
    mellett  -  az  alkotmánybíróság  a  közösségi  jognak  való
    alávetést is állandó ellenőrzése alatt tartja.

    Hasonló gyakorlatot  folytat  az  ugyancsak  transzformációs
    technikát követő Görögország.

    8. Az Alkotmánybíróság összefoglalóan megállapítja :
    Az Abtv.  1. §  b) pontja  szerinti utólagos alkotmányossági
    vizsgálat tárgya  lehet a  nemzetközi  szerződést  kihirdető
    jogszabály és  az  alkotmányossági  vizsgálat  a  szerződést
    kihirdető  jogszabály   részévé  vált  nemzetközi  szerződés
    alkotmányellenességének a vizsgálatára is kiterjedhet. Ha az
    Alkotmánybíróság a nemzetközi szerződést vagy annak valamely
    rendelkezését  alkotmányellenesnek   találja,  a  nemzetközi
    szerződést   kihirdető    jogszabály   alkotmányellenességét
    állapítja  meg.  Az  Alkotmánybíróság  alkotmányellenességet
    megállapító  határozata   azonban   a   Magyar   Köztársaság
    nemzetközi kötelezettségvállalására kihatással nem lehet. Az
    Alkotmánybíróság határozata  folytán a jogalkotónak meg kell
    teremtenie a  vállalt nemzetközi  jogi  kötelezettség  és  a
    belső   jog   összhangját;   vagy   úgy,   hogy   a   Magyar
    Köztársaságnak   a    nemzetközi   szerződés    Alkotmánnyal
    ellentétes részét fel kell mondania, illetőleg el kell érnie
    annak módosítását,  vagy -  szükség esetén  - az  Alkotmányt
    kell módosítani.  Ennek megtörténtéig  az Alkotmánybíróság a
    megsemmisítés  időpontja   tárgyában   a   határozathozatalt
    ésszerű határidőre felfüggesztheti.

    9. A  kifejtettek alapján  az Alkotmánybíróság az Abtv. 1. §
    a)  pontja,   21.   §   (1)   bekezdése   és   35-36.   §-ai
    alkotmányellenességének megállapítása  iránti indítványt nem
    találta megalapozottnak, ezért azt elutasította. Az Abtv. 1.
    §-ában és  az  Alkotmánybíróság  számára  hatáskört  teremtő
    külön törvényi  rendelkezésekben nincs szabály arra, hogy az
    Alkotmánybíróság    jogosult     lenne    bármely    törvény
    kiegészítésére.  Ezért   az  Abtv.   hatásköri  szabályainak
    kiegészítésére vonatkozó  indítványt az  Alkotmánybíróság  -
    hatáskörének hiánya miatt - visszautasította.
                          Dr. Sólyom László
                         előadó alkotmánybíró
                      az Alkotmánybíróság elnöke

              Dr. Ádám Antal           Dr. Holló András
               alkotmánybíró              alkotmánybíró

                           Dr. Kilényi Géza
                             alkotmánybíró

                           Dr. Lábady Tamás
                         előadó alkotmánybíró

            Dr. Szabó András       Dr. Tersztyánszky Ödön
             alkotmánybíró             alkotmánybíró

             Dr. Vörös Imre        Dr. Zlinszky János
             alkotmánybíró             alkotmánybíró
     Dr. Vörös Imre alkotmánybíró különvéleménye

          Megítélésem      szerint      nemzetközi      szerződés
     alkotmányellenességének     utólagos     vizsgálatára     az
     Alkotmánybíróságnak nincsen hatásköre.

          1.  Az   Alkotmánybíróságról  szóló  1989.  évi  XXXII.
     törvény ( Abtv )  1. §  a) pontja  az ahhoz csatlakozó 21. §
     /1/ bekezdéssel,  a 30.  § /1/  bekezdéssel és  a  36.  §-al
     együttesen nemzetközi  szerződések esetén csak a megerősítés
     előtt  ad   lehetőséget  az  Alkotmánybíróság  eljárására  :
     alkotmányellenesség előzetes  vizsgálatára. Az  Abtv 1. § b)
     pontja alapján  éppen az  1. §  a) pontra  figyelemmel nincs
     lehetőség  utólagos   alkotmányossági  vizsgálatra   :     a
     nemzetközi   szerződés    ugyanis   a   belső   jogba   való
     beiktatással,  azzal,  hogy  magyar  törvény  formájában  az
     Országgyűlés   a    magyar   jogrendbe    kifejezetten    is
     becikkelyezi, nem  veszti el  az  Alkotmánybíróság  eljárása
     szempontjából  jellegadó   azon  vonását,   hogy  nemzetközi
     szerződésként,  tehát   nem  a  magyar  jogalkotó,  hanem  a
     nemzetközi jog két vagy több alanyának megállapodásával jött
     létre.

          2. Az  indítványozónak az az álláspontja, amely szerint
     ez a  megoldás alkotmányellenes,  megalapozatlan,  mivel  az
     Alkotmány 32/A  §-a nem  ruházza fel  az  Alkotmánybíróságot
     minden     jogszabály      alkotmányossági     vizsgálatának
     hatáskörével.  A   32/A  §  normatani  természetét  tekintve
     ( eltérően   a    közvetlenül   alkalmazható   alkotmánybeli
     normáktól  -   mint  például   az  emberi  jogok  -,  melyek
     alkotmánybeli   rögzítésükkel    alanyi   jogként    azonnal
     konstituálódnak )   ún.    közvetve    ( más    jogszabályok
     közvetítésével ) hatályosuló,  alkalmazható norma,  amely az
     általa  létrehozott   intézmény  fő   vonásait  rögzíti,   a
     részletes szabályozást  kifejezetten külön  törvényre bízza.
     Ilyen norma  esetén az  adott  intézmény  csak  a  kilátásba
     helyezett  külön   törvény  megalkotásával  vezethető  be  a
     gyakorlatba. Ezt  a megoldást  alkalmazza  az  Alkotmány  az
     Állami  Számvevőszék   ( Alkotmány  32/C   § ) ,   vagy   az
     országgyűlési biztosok intézménye ( 32/B § ) kapcsán is.

          Az Alkotmánybíróság  tekintetében ez a külön törvény az
     Abtv.  ( amely  már mindazon rendelkezést tartalmazza, amely
     az Alkotmánybíróság  működésének  megkezdéséhez  minimálisan
     szükséges ) , a  nemzetközi szerződésekre vonatkozó hatáskör
     tekintetében pedig  annak 1.  § a)  pontja. Ez a rendelkezés
     azzal, hogy  az utólagos alkotmányossági vizsgálat köréből a
     nemzetközi   szerződéseket   kifejezetten   kiemeli   és   a
     megerősítás   időpontjával    bezárólag   csupán    előzetes
     vizsgálatra ad eljárási lehetőséget, nem kerül ellentétbe az
     Alkotmány 32/A  §-ával, hanem  azzal összhangban végrehajtja
     azt.   Ellentmondás,    azaz    alkotmányellenesség    akkor
     keletkezne, ha  a 32/A  § tartalmazná  a "minden"  szócskát,
     azaz     minden      jogszabály      alkotmányellenességének
     felülvizsgálatát tenné az Alkotmánybíróság feladatává. Ennek
     híján nem  alkotmányellenes az,  ha az  Abtv 1.  § a) pontja
     nemzetközi szerződések utólagos alkotmányossági vizsgálatára
     az Alkotmánybíróságnak  nem ad  hatáskört. A  32/A § ugyanis
     azt az  alkotmányossági követelményt  fogalmazza  meg,  hogy
     működjön   Alkotmánybíróság    és   minimális   hatáskörként
     vizsgálja - közelebbről itt meg nem határozott terjedelemben
     és  feltételekkel  -  a  jogszabályok  alkotmányosságát,  az
     alkotmányellenesnek talált  rendelkezéseket pedig semmisítse
     meg.

          3. Úgy  vélem, hogy  törvényi  felhatalmazás  híján  az
     Alkotmánybíróság  nem  gyakorolhat  a  jogalkotó  által  nem
     biztosított  hatáskört.   Erre  már   több   ízben   utaltam
     ( különvélemény a 36/1992. ( VI. 10. ) AB határozathoz ( ABH
     1992, 225-226 ) ( különvélemény  a  17/1993  ( II. 19. )  AB
     határozathoz ( ABH 1993, 159-160 ) ( különvélemény a 38/1993
     (VI. 11.) AB határozathoz ( ABH 1993, 284-285 ) ( párhuzamos
     indokolás a  60/1994 (XII.  24.) AB határozathoz ( ABH 1994,
     371-372 ) ).  A  hatáskör  ilyen gyakorlását  a jogbiztonság
     szempontjából aggályosnak tartom.

     Budapest, 1997. január 21.
                                                   Dr. Vörös Imre
                                                    alkotmánybíró
      .
      English:
      English:
      .
      Petition filed:
      .
      Subject of the case:
      .
      Provisions of the Act on the Constitutional Court according to which the jurisdiction of the Court includes only the preliminary examination of the constitutionality of international treaties and does not make it possible for citizens to exercise their rights deriving from the Constitution concerning the provisions of international treaties within the framework of an ex post facto review
      Number of the Decision:
      .
      4/1997. (I. 22.)
      Date of the decision:
      .
      01/21/1997
      .
      CODICES summary:
      http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll/CODICES/precis/eng/eur/hun/hun-1997-1-001?fn=document-frameset.htm$f=templates$3.0
      .
      en_0004_1997.pdfen_0004_1997.pdf