Hungarian
Ügyszám:
.
1353/B/1996
Előadó alkotmánybíró: Lábady Tamás Dr.; Sólyom László Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A határozat száma: 4/1997. (I. 22.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 1997/41
.
A határozat kelte: Budapest, 01/21/1997
.
.
A határozat szövege:
.
A határozat szövege:
                 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

  Az   Alkotmánybíróság   jogszabály   alkotmányellenességének
  utólagos vizsgálatára  irányuló indítvány tárgyában meghozta
  a következő

                         határozatot :

  amelyhez    Dr. Vörös  Imre    alkotmánybíró   különvéleményt
  csatolt :

  1.    Az     Alkotmánybíróság    megállapítja,    hogy    az
  Alkotmánybíróságról szóló  1989. évi  XXXII. törvény 1. § b)
  pontja alapján  utólagos  alkotmányossági  vizsgálat  tárgya
  lehet a nemzetközi szerződést kihirdető jogszabály.

  2.  Az  alkotmányossági  vizsgálat  a  szerződést  kihirdető
  jogszabály     részévé     vált     nemzetközi     szerződés
  alkotmányellenességének a vizsgálatára is kiterjedhet.

  3. Ha az Alkotmánybíróság a nemzetközi szerződést vagy annak
  valamely  rendelkezését   alkotmányellenesnek   találja,   a
  nemzetközi       szerződést       kihirdető       jogszabály
  alkotmányellenességét állapítja meg.

  4.  Az  Alkotmánybíróság  alkotmányellenességet  megállapító
  határozatának    a     Magyar     Köztársaság     nemzetközi
  kötelezettségvállalására nincs hatása.

  5. Az  Alkotmánybíróság határozata  folytán a jogalkotónak -
  szükség esetén  az Alkotmány  módosításával is  -  meg  kell
  teremtenie a  vállalt nemzetközi  jogi kötelezettségek  és a
  belső    jog    összhangját.    Ennek    megtörténtéig    az
  Alkotmánybíróság  a   megsemmisítés  időpontja  tárgyában  a
  határozathozatalt ésszerű határidőre felfüggesztheti.

  6. Az  Alkotmánybíróság az  Alkotmánybíróságról szóló  1989.
  évi XXXII. törvény 1. § a) pontjában, 21. § (1) bekezdésében
  és      35-36.       §-aiban      foglalt      rendelkezések
  alkotmányellenességének megállapítására vonatkozó indítványt
  elutasítja.

  7. Az  Alkotmánybíróság az Alkotmánybíróságról szóló törvény
  hatásköri kiegészítésére irányuló indítványt visszautasítja.

  Az Alkotmánybíróság  ezt a  határozatát a  Magyar Közlönyben
  közzéteszi.
                            Indokolás

                                I.

   1.   Az    indítványozó   szerint    alkotmányellenesek   az
   Alkotmánybíróságról szóló  1989. évi  XXXII. törvénynek  ( a
   továbbiakban :   Abtv.  ) azok  a rendelkezései,  amelyek  a
   nemzetközi  szerződések   tekintetében  kizárólag   előzetes
   alkotmányossági vizsgálatra  vonatkozó hatásköri szabályokat
   tartalmaznak és  nem teszik lehetővé, hogy az állam polgárai
   az Alkotmányból  eredő  jogaikat  a  nemzetközi  szerződések
   rendelkezéseivel szemben  utólagos  normakontroll  keretében
   érvényesíthessék. Alkotmányellenes továbbá az is, hogy ilyen
   utólagos normakontrollt  az Alkotmánybíróság  sem folytathat
   le  hivatalból.   Az  indítványban   foglaltak  szerint   az
   Alkotmánybíróság  hatáskörébe   kellene   utalni   a   hazai
   jogszabályban     kihirdetett     nemzetközi     egyezmények
   alkotmányosságának utólagos  kontrollját is, különösen abból
   a szempontból,  hogy a  nemzetközi szerződés  megkötésére  a
   kérdéses  tartalommal   volt-e  a   szerződés   megkötőjének
   alkotmányos felhatalmazottsága.

   Az indítványozó  szerint az  Alkotmány 2.  §-ában  deklarált
   demokratikus   jogállamiság    alkotmányi    követelményével
   ellentétes ez  a  hiányos  szabályozás  azért  is,  mert  az
   állampolgárok   a   nemzetközi   szerződés   alkotmányossági
   vizsgálatát annak megerősítése előtt sem kérhetik, és hogy -
   hivatalbóli eljárás  keretében -  az Alkotmánybíróság  ilyen
   eljárás  lefolytatására  sem  jogosult.  Az  alapvető  jogok
   nemzetközi   szerződéssel   való   korlátozása   e   hiányos
   szabályozás következtében kikerülhet az állam polgárainak és
   az Alkotmánybíróságnak  az ellenőrzése alól. Az indítványozó
   véleménye  szerint   a   nemzetközi   szerződésben   vállalt
   kötelezettség folytán  így lehetőség  nyílik még  magának az
   Alkotmánynak a rejtett módosítására is.

   Az indítvány  kifejti, hogy  a támadott  törvényi  szabályok
   korlátozó   rendelkezéseket    tartalmaznak,   és   ezek   a
   korlátozások nincsenek  összhangban az  Alkotmány 8. §-ával,
   különösen  azért,   mert  meghatározott  politikai  tényezők
   számára  tartják   fenn  az  indítványtételi  jogosultságot.
   Márpedig  a   népszuverenitás  elvéből   és  a  demokratikus
   jogállam alkotmányi követelményéből adódik az az alkotmányos
   kívánalom, hogy az állam polgárai őrei lehessenek a fennálló
   társadalmi rendnek.  Az a  szabályozás, amely  nem felel meg
   ezeknek a követelményeknek, alkotmányellenes.

   Az indítványozó  álláspontja szerint  az Alkotmány  7. § (1)
   bekezdéséből is  az következik, hogy az Alkotmány a belföldi
   alkalmazásban  megjelenő   nemzetközi  szerződéses   szabály
   felett áll,  mert a  Magyar Állam  szervei csak az Alkotmány
   keretei között,  az alkotmányos követelményeknek megfelelően
   vállalhatnak érvényesen  nemzetközi  kötelezettséget.  Ennek
   ellenőrzése pedig  az Alkotmánybíróság hatáskörébe tartozik.
   Az  Abtv.   hiányos,   illetőleg   korlátozó   rendelkezései
   nincsenek tehát  összhangban  az  Alkotmánnyal,  ezért  azok
   alkotmányellenességének megállapítása indokolt és szükséges.

   2. Az  Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvénynek
   az indítvánnyal támadott rendelkezései a következők :
   "1. § Az Alkotmánybíróság hatáskörébe tartozik :

   a/ a  törvényjavaslat, a  már  elfogadott,  de  még  ki  nem
   hirdetett törvény, az Országgyűlés ügyrendje és a nemzetközi
   szerződés   egyes    rendelkezései   alkotmányellenességének
   előzetes vizsgálata;"

   "21. § (1) Az 1. § a) pontja szerinti eljárást - a 33-36. §-
   ban foglalt megkülönböztetés szerint - indítványozhatják :
   a) az  Országgyűlés, annak  állandó  bizottsága  vagy  ötven
   országgyűlési képviselő,
   b) a köztársasági elnök,
   c) a Minisztertanács. "

   "35.  §   (1)   A   köztársasági   elnök   indítványára   az
   Alkotmánybíróság az Országgyűlés által elfogadott, de még ki
   nem  hirdetett  törvény  aggályosnak  tartott  rendelkezését
   megvizsgálja.
    (2) Ha  az Alkotmánybíróság  a törvény  aggályosnak tartott
   rendelkezésének  alkotmányellenességét   állapítja  meg,   a
   köztársasági elnök  a törvényt  mindaddig nem hirdetheti ki,
   amíg  az   Országgyűlés  az  alkotmányellenességet  meg  nem
   szünteti.

   36. §  (1)  Az  Országgyűlés,  a  köztársasági  elnök  és  a
   Minisztertanács  nemzetközi   szerződés  megerősítése  előtt
   kérheti   a   nemzetközi   szerződés   aggályosnak   tartott
   rendelkezése alkotmányossági vizsgálatát.
    (2)  Ha   az  Alkotmánybíróság   a   nemzetközi   szerződés
   aggályosnak  tartott  rendelkezésének  alkotmányellenességét
   állapítja  meg,   a  nemzetközi   szerződés  mindaddig   nem
   erősíthető meg, amíg a nemzetközi szerződést kötő szerv vagy
   személy az alkotmányellenességet meg nem szünteti. "

   3.  Az   indítványozó  szerint   a  támadott  szabályozással
   megsértett alkotmányi rendelkezések az alábbiak :
   Az Alkotmány 2. § (1) bekezdése szerint a Magyar Köztársaság
   független, demokratikus  jogállam, míg (2) bekezdése szerint
   a Magyar  Köztársaságban minden  hatalom  a  népé,  amely  a
   népszuverenitást  választott   képviselői  útján,   valamint
   közvetlenül gyakorolja.

   A  7.  §  (1)  bekezdése  értelmében  a  Magyar  Köztársaság
   jogrendszere elfogadja a nemzetközi jog általánosan elismert
   szabályait, biztosítja  továbbá a  vállalt  nemzetközi  jogi
   kötelezettségek és a belső jog összhangját.

   A 8.  § (2)  bekezdése szerint  a Magyar  Köztársaságban  az
   alapvető jogokra  és  kötelességekre  vonatkozó  szabályokat
   törvény  állapítja  meg,  alapvető  jog  lényeges  tartalmát
   azonban nem korlátozhatja.

   4. Az  Alkotmánynak az  indítvány  elbírálása  szempontjából
   kiemelkedő jelentőségű  32/A. §  (1)  és  (2)  bekezdései  a
   következőek :
    (1)  Az   Alkotmánybíróság  felülvizsgálja  a  jogszabályok
   alkotmányosságát, illetőleg ellátja a törvénnyel hatáskörébe
   utalt feladatokat.
    (2) Az  Alkotmánybíróság alkotmányellenesség  megállapítása
   esetén megsemmisíti a törvényeket és más jogszabályokat.

   Az alkotmányossági  vizsgálat során  az Alkotmánybíróság  az
   indítvánnyal  kapcsolatban  beszerezte  és  felhasználta  az
   igazságügyminiszter véleményét.

                               II.

   Az Alkotmánybíróság az indítványt megalapozatlannak találta,
   egyúttal a  nemzetközi  szerződések  alkotmányellenességének
   vizsgálatával   kapcsolatos   hatásköri   jogosultságát   az
   Alkotmány és az Abtv. alapján értelmezte.

   1.   A    nemzetközi   szerződések   megkötésére   vonatkozó
   jogosítványokat   az    Alkotmány   a   következők   szerint
   szabályozza. A  19. §  (3) bekezdés  f)  pontja  szerint  az
   Országgyűlés megköti  a  Magyar  Köztársaság  külkapcsolatai
   szempontjából     kiemelkedő      fontosságú      nemzetközi
   szerződéseket; a  30/A. §  (1) bekezdés  b) pontja szerint a
   köztársasági elnök  a Magyar  Köztársaság nevében nemzetközi
   szerződéseket köt  ( az Országgyűlés előzetes hozzájárulása,
   illetve miniszterelnöki ellenjegyzés mellett ) ; a 35. § (1)
   bekezdés  j)   pontja  szerint   a  Kormány  közreműködik  a
   külpolitika meghatározásában,  a Magyar Köztársaság Kormánya
   nevében nemzetközi szerződéseket köt.

   Az Alkotmány  szerint tehát nemzetközi szerződés megkötésére
   az  Országgyűlés,   a  köztársasági   elnök  és   a  Kormány
   jogosultak. Az  Alkotmánybíróságnak a  nemzetközi  szerződés
   megkötése egész  folyamatának vizsgálatára  nincs hatásköre,
   mert annak döntően politikai korlátai vannak. Ez azonban nem
   jelenti azt,  hogy az Alkotmánybíróságnak ne volna hatásköre
   a szerződéskötési jogosultság vizsgálatára. Az Alkotmány 19.
   § (2) bekezdés f) pontja szerint az Országgyűlés hatáskörébe
   a "kiemelkedő  fontosságú" nemzetközi  szerződések megkötése
   tartozik.  A   köztársasági  elnök  törvényhozói  hatáskörbe
   tartozó   szerződést    csak   az    Országgyűlés   előzetes
   hozzájárulásával köthet.  A Kormány  nem köthet törvényhozói
   hatáskörbe tartozó nemzetközi szerődést. Az Alkotmánybíróság
   dönthet  a   szerződéskötési   folyamat   ezen   alkotmányos
   korlátainak  megtartásáról   és  e   kérdésben  a  szerződés
   megkötése előtt  is hozhat  határozatot.  Ez  következik  az
   Abtv.  1.  §  f)  pontjában  foglalt  rendelkezésből,  amely
   szerint  az   állami  szervek   között  felmerült  hatásköri
   összeütközés megszüntetésére  az Alkotmánybíróságnak fennáll
   a hatásköre.  A szerződéskötési  jogosultság áthágása formai
   alkotmánysértés, amely  a szerződés megkötése után is minden
   olyan eljárásban vizsgálható, amelyre az Alkotmánybíróságnak
   joga van, tehát mind előzetes, mind utólagos alkotmányossági
   normakontroll során.

   2. Az  indítványozó alkotmányellenesnek  tartja azt,  hogy a
   nemzetközi  szerződés   megerősítés  előtti  alkotmányossági
   vizsgálatát csak  az  Országgyűlés,  a  köztársasági  elnök,
   illetve  a   Kormány  kezdeményezheti,   erre  bárki   által
   indítható, populáris akció útján nincs lehetőség.

   Az   Alkotmány    32/A.   §   (3)   bekezdése   szerint   az
   Alkotmánybíróság  eljárását   a   törvényben   meghatározott
   esetekben bárki kezdeményezheti. Az Alkotmányból a populáris
   akcióra nézve az a követelmény folyik, hogy a 32/A. § (1) és
   (2)  bekezdésében   meghatározott  felülvizsgálatra   legyen
   bárkinek   indítványozási    joga.   Ez   pedig   az   olyan
   alkotmányossági     felülvizsgálat,     amely     jogszabály
   alkotmányellenességének   kimondására    és   a   jogszabály
   megsemmisítésére vezethet, vagyis az utólagos normakontroll.
   Az   Alkotmány   32/A.   §-ának   történeti   értelmezésével
   egyértelműen megállapítható  az a törvényhozói szándék, hogy
   az alkotmányozó  hatalom  a  populáris  akciót  az  utólagos
   absztrakt  normakontrollal   kapcsolatos   alkotmánybírósági
   hatáskörhöz kivánta hozzákapcsolni.
   Az Abtv.  -nek az Igazságügyi Minisztériumban készített első
   tervezetei utólagos  elvont  normakontrollra  nem  adnak  az
   állampolgárnak  indítványozási   jogosultságot.  "A  nemzeti
   egyeztető tárgyalások"  előtt, 1989.  május  6-án  közzétett
   törvénytervezet 19.  , 39.  és 49. §-ainak összevetéséből ez
   kikövetkeztethető;  majd   a  közben   lefolyt  tárcakörözés
   eredményeit is  figyelembe  vevő,  1989.  május  29-én  kelt
   "Törvényjavaslat    az     Alkotmánybíróságról"     teljesen
   egyértelművé   teszi,    hogy    az    utólagos    absztrakt
   normakontrollt csak  a 21.  § (2) bekezdésében meghatározott
   szervek  illetve   tisztségviselők  indítványozhatják,   míg
   bármely  állampolgár   számára  csupán  -  az  időközben  az
   alkotmányellenes     jogszabály      alkalmazása     folytán
   bekövetkezett jogsérelemre  szűkített - alkotmányjogi panasz
   áll  nyitva   ( 47.  § ) .  Az  egyeztető  tárgyalásokon  az
   Ellenzéki  Kerekasztal   egyik  fő   követelése  -  amely  a
   törvényjavaslat szövegében  való megegyezés feltételeként is
   szerepelt  -   az   volt,   hogy   az   utólagos   absztrakt
   normakontrollt  bárki  indítványozhassa.  E  feltétel  és  a
   megegyezés folyamata  nyomon kísérhető  - többek között - az
   Igazságügyi Minisztériumban a tárgyaló felek álláspontját az
   egyes  törvényi  rendelkezésekhez  fűzött  "megjegyzés"-ként
   tartalmazó törvénytervezetből  és az  1989. szeptember 18-ai
   végleges    megállapodást     tükröző    "Kiegészítés     az
   Alkotmánybíróságról   szóló    törvénytervezethez"   ( 1989.
   szeptember 19. ) c. dokumentumból. Az 1989. szeptember 22-én
   kelt törvényjavaslat,  amely  az  Országgyűlés  elé  került,
   ennek megfelelően  azt tartalmazza,  hogy az  Abtv. 1.  § b)
   pontja   szerinti   eljárást   bárki   indítványozhatja.   A
   javaslathoz fűzött miniszteri indokolás szerint "az utólagos
   normakontroll iránti,  valamint a mulasztásban megnyilvánuló
   alkotmányellenesség  megállapítására  vonatkozó  indítványt,
   továbbá -  a  törvényben  meghatározott  feltételek  megléte
   esetén - az alkotmányjogi panaszt bárki benyújthatja. "
   Az Ellenzéki Kerekasztal másik fő követelése az volt, hogy a
   normakontroll    és     az    alkotmányellenes    jogszabály
   megsemmisítésének  joga   a  törvényre  is  kiterjedjen.  Az
   Igazságügyi Minisztérium  tervezete ugyanis  eredetileg  azt
   tartalmazta,    hogy     törvény     alkotmányellenességének
   megállapítása esetén  az Alkotmánybíróság  a határozatot  az
   Országgyűlés  elnökének  küldi  meg,  s  az  Országgyűlés  a
   határozatot  megtárgyalva   vagy  egyetért   azzal,  vagy  a
   törvényt  valamennyi  képviselő  kétharmadának  szavazatával
   megerősíti.   ( 46.   § )  A   tágyaló  felek  az  Ellenzéki
   Kerekasztal követelésének  megfelelően abban állapodtak meg,
   hogy a megsemmisítés joga kivétel nélkül minden jogszabályra
   ( és az  állami irányítás  egyéb jogi eszközeire ) kiterjed.
   Ezt a  teljességet fejezi  ki a határozott névelő használata
   az  Alkotmány  32/A.  §  (1)  és  (2)  bekezdésében  :    "a
   jogszabályok"   alkotmányosságát    vizsgálja    felül    az
   Alkotmánybíróság, és  "a törvényeket  és más jogszabályokat"
   semmisíti meg alkotmányellenességük esetén.
   Az Ellenzéki  Kerekasztal harmadik  követelése a bírójelölés
   és -választás  olyan szabályozása  volt, amelyet a jelenlegi
   hatályos jog tartalmaz.

   Mindhárom elért változás olyan jelentőségű volt, hogy azokat
   garanciális  okokból   az  Ellenzéki   Kerekasztal   az   új
   alkotmányba  is   felvétette.   Erre   utal   az   Alkotmány
   módosításáról  szóló   1989.   évi   XXXI.   törvénynek   az
   Alkotmánybíróságról szóló  rendelkezéseket beiktató  17.  §-
   ához fűzött indokolás, amely szerint "a szakmai és politikai
   vélemények nyomán  egyértelművé  vált,  hogy  ezt  a  fontos
   alkotmányvédelmi  intézményt   az  eredeti   elgondolásokhoz
   képest némileg  eltérő tartalommal kell létrehozni"; s amely
   az említett három változást sorolja fel.

   Az  Alkotmány   32/A.  §-ának   keletkezéstörténetéből   két
   következtetés adódik.  Mindenekelőtt az,  hogy az  Alkotmány
   32/A. §  (1) és  (2) bekezdése  hatásköri szabály,  amely az
   Alkotmánybíróság hatáskörére  vonatkozó  vita  eredményeként
   létrejött   megállapodást    foglalja    jogszabályba.    Az
   alkotmánybíráskodás sajátos  minőségét  adó  hatáskör ( ök )
   alkotmányba  foglalása   egyébként  is  elengedhetetlen.  Az
   alkotmányozás  körülményeinek  tudható  be,  hogy  a  magyar
   Alkotmányba csak a legalapvetőbb hatáskör került be. A többi
   hatáskör alkotmányba  foglalása  is  -  ahogy  az  az  újabb
   alkotmánybíróságok   esetében    általános   -   garanciális
   jelentőségű és kívánatos.

   A másik  következmény az  Alkotmány 32/A. § (3) bekezdésének
   az az  értelmezése,  hogy  az  Alkotmánybíróság  eljárásának
   bárki  által   való  kezdeményezését   a  törvényhozónak  az
   utólagos    absztrakt     normakontroll-eljárás    keretében
   biztosítania kell.  Az, hogy  az indítványozási  jogosultság
   "törvényben meghatározott  esetekben" illet  meg mindenkit -
   azon túl, hogy a törvénynek kell az utólagos normakontrollra
   biztosítania ezt  a jogosultságot  -, a történeti értelmezés
   alapján  az  alkotmányjogi  panasz  indítványozásához  teszi
   lehetővé    anyagi     jogi    feltételek    előírását    az
   alkotmánybíróságról szóló  törvényben. Ez  meg is történt az
   Abtv. 48. §-ában; az absztrakt kontrollra nézve azonban csak
   eljárási szabályozásra kerülhetett sor ( 37. § ) .

   Az Alkotmány  32/A. §-ának  tesz tehát eleget az Abtv. 21. §
   (2) bekezdése,  amely szerint  az 1.  § b)  pontja  szerinti
   eljárást bárki  indítványozhatja. Az Alkotmányból azonban az
   már nem  következik, hogy  az  Alkotmánybíróság  hatáskörébe
   tartozó további  eljárások kezdeményezése  is bárki  számára
   nyitva álljon.  Vagyis  az  Alkotmány  nem  követel  meg  az
   utólagos  normakontrollon   kívüli  esetekre   bárki  általi
   indítványtételi  jogosultságot   ( populáris  akciót ) .   A
   törvényhozó  az   utólagos  normakontroll   tekintetében   a
   populáris akció  biztosításával az  Alkotmány  32/A.  §  (3)
   bekezdéséből folyó alkotmányos kötelezettségét teljesítette,
   sőt -  szintén az  Ellenzéki Kerekasztal  kívánságára  -  az
   Abtv.  1.   §  e)  pontjában  a  mulasztásban  megnyilvánuló
   alkotmányellenesség megszüntetésére nézve még további, bárki
   általi   indítványtételi   jogosultságot   is   biztosított,
   anélkül, hogy erre is alkotmányos kötelezettsége lett volna.

   Így az  előzetes normakontrollra  irányuló alkotmánybírósági
   eljárás indítványozásának  az Abtv.  21. §  (1) bekezdésében
   felsoroltakra   korlátozása    nem   alkotmányellenes.    Az
   Alkotmánybíróság megjegyzi  továbbá, hogy az Alkotmány 32/A.
   §  (1)  bekezdése  a  jogszabályok  vizsgálatát  jelöli  meg
   egyetlen    alkotmányosan     kötelező     alkotmánybírósági
   hatáskörként. A meg nem erősített nemzetközi szerződés pedig
   még nem  jogszabály. A  törvényhozónak az  Alkotmány alapján
   itt nemcsak az indítványozói kör meghatározásában van szabad
   keze, hanem  abban is,  hogy egyáltalán  biztosít-e előzetes
   normakontrollt. A  mindenkit megillető  indítványtételi  jog
   biztosításának további - természetszerű - feltétele az, hogy
   a megtámadható rendelkezés ( jogszabály, az állami irányítás
   egyéb  jogi   eszköze )  bárki  számára  hozzáférhető,  azaz
   kihirdetett  legyen.  Az  indítvány  által  érintett  körben
   viszont a nemzetközi szerződés megerősítés, következésképpen
   még kihirdetés előtti alkotmányossági vizsgálatáról van szó,
   márpedig  a   még  ki   nem  hirdetett   norma  tekintetében
   biztosított  populáris   akció   merőben   formális   és   a
   gyakorlatban alkalmazhatatlan jogosultság lenne.

   3. Mindezekre  figyelemmel  nem  helytálló  az  indítványozó
   érvelése a  tekintetben sem,  hogy  a  nemzetközi  szerződés
   előzetes alkotmányossági vizsgálatára jogosultak korlátozott
   köre az  Alkotmány 8.  §-ába ütközne.  Az  alkotmánybírósági
   eljárás  kezdeményezésének   jogosultsága  ugyanis  csak  az
   Alkotmány 32/A.  § keretei  között  alkotmányos  alapjog,  a
   32/A. §  pedig a  fentiek szerint  nem öleli fel az előzetes
   normakontrollt. A  népszuverenitás elvéből és a jogállamiság
   követelményéből    sem     következik    az,    hogy    ezek
   megvalósulásának  -   a  nemzetközi   szerződések   előzetes
   alkotmányossági vizsgálatát illetően - előfeltétele lenne az
   Alkotmánybíróság előtti  indítványtételi  jogosultság  bárki
   számára való biztosítása.

   4. Az  Abtv. 20.  §-a értelmében az Alkotmánybíróság az arra
   jogosult indítványa  alapján jár  el. Az eljárás hivatalbóli
   kezdeményezése az  Alkotmánybíróság kivételes hatásköre és a
   törvény 21.  § (7) bekezdése alapján az 1. § c) és e) pontja
   szerinti     eljárásokra     vonatkozik.     Eszerint     az
   Alkotmánybíróság hivatalból  indíthat  eljárást  jogszabály,
   valamint az  állami irányítás  egyéb jogi eszköze nemzetközi
   szerződésbe  ütközésének   vizsgálatára  és  a  mulasztásban
   megnyilvánuló   alkotmányellenesség    megszüntetésére.   Az
   Alkotmánybíróság   hivatalbóli    eljárási   jogosultságának
   kötelező volta  viszont sem az Alkotmány 2. §-ából, sem a 7.
   §-ából,  sem   32/A.  §-ából   nem   vezethető   le,   egyik
   alkotmánybírósági  eljárás   vonatkozásában  sem.  Ezért  az
   indítvány a  hivatalbóli eljárás  hiányát sérelmező részében
   is megalapozatlan.

   5.  A   nemzetközi  szerződések   utólagos   alkotmányossági
   vizsgálata  tárgyában   az  Alkotmánybíróság  61/B/1992.  AB
   határozata  ( ABH   1993,  831.   )  az   Abtv.   1.   §-ára
   hivatkozással kimondta,  hogy az Abtv. 1. §-a alapján "a már
   megerősített  és  a  belső  jogban  kihirdetett"  nemzetközi
   szerződés  utólagos   alkotmányellenességi  vizsgálata   nem
   tartozik az  Alkotmánybíróság hatáskörébe. Ez a megállapítás
   ellentmond az  Alkotmánybíróság korábbi, 30/1990. (XII. 15.)
   AB határozatának  ( ABH 1990, 128, 131-132 ) , amely szerint
   a nemzetközi  szerződést kihirdető,  belső jogszabály  "mint
   jogszabály nincs  kiemelve az alkotmányossági felülvizsgálat
   köréből,  "   ezért  a   nemzetközi   szerződést   kihirdető
   jogszabály alkotmányellenességének  utólagos vizsgálatára az
   Abtv. 1.  § b)  pontja alapján az Alkotmánybíróság hatásköre
   kiterjed. Az idézett határozat a kihirdető jogszabály részét
   képező   nemzetközi    szerződés   egyes    rendelkezéseinek
   alkotmányossági vizsgálatát  érdemben el  is végezte.   ( Az
   Alkotmánybíróság a  nemzetközi egyezményt kihirdető tvr. "2.
   §-át, annak  9. cikke  1. pontját,  a 10.  cikke 1. pontját,
   valamint  17.   cikkét  az   Alkotmány  57.  §  (1)  és  (5)
   bekezdésével, valamint  a 7.  § (1)  bekezdésével"  "vetette
   egybe", s  a  tvr.  alkotmányellenességének  megállapítására
   irányuló  indítványt   azért  utasította  el,  mert  "bár  a
   törvényerejű  rendelet   alkotmányossági   felülvizsgálatára
   kiterjed   az   Alkotmánybíróság   hatásköre,   a   testület
   megítélése szerint  a korábban  ismertetett alkotmányellenes
   jogalkalmazási gyakorlat  nem közvetelenül a tvr-en alapul",
   hanem   az    egyezményt   végrehajtó    belső    jogszabály
   megalkotásának elmulasztásán. )

   A  határozat   indokolásában  azonban   az  Alkotmánybíróság
   egyszersmind  "osztotta"  a  minisztériumi  véleményeket  is
   arról, hogy  magának a  nemzetközi szerződésnek  az utólagos
   vizsgálatára  az  Alkotmánybíróságnak  nincs  hatásköre.  Az
   Alkotmánybíróság    e     körben    kifejtett    álláspontja
   nyilvánvalóan ellentmondásos,  mert az  Abtv. 1. § b) pontja
   szerinti utólagos  absztrakt normakontroll  nem osztható fel
   "magában  vett",  illetve  a  kihirdető  jogszabály  "részét
   képező" nemzetközi egyezményre; mint ahogy a határozatban az
   Alkotmánybíróság    sem     tartotta    magát     ehhez    a
   megkülönböztetéshez. Ezért  az Alkotmánybíróságnak a mostani
   indítvány  alapján   e  korábbi   határozataiban  fellelhető
   ellentmondást fel  kellett oldania,  és egyértelművé kellett
   tennie álláspontját arról, hogy hatásköre hogyan terjed ki a
   nemzetközi szerződések alkotmányossági felülvizsgálatára.

   A belső  jog és  a  nemzetközi  jog  viszonyát  illetően  az
   Alkotmánybíróság  hatásköre   vonatkozásában   is   lényeges
   megállapításokat tartalmaz az 53/1993. (X. 13.) AB határozat
   III. fejezete  ( ABH 1993, 327. ) . Eszerint az Alkotmány 7.
   § (1)  bekezdésének első  fordulata azt  mondja ki,  hogy  a
   nemzetközi  jog   "általánosan  elismert   szabályai"  külön
   ( további ) transzformáció  nélkül is a magyar jog részei. A
   transzformációt ebben  az általánosságban  maga az Alkotmány
   hajtotta végre.  Így a  nemzetközi jog  általánosan elismert
   szabályai  nem   az   Alkotmány   részei,   hanem   "vállalt
   kötelezettségek". Az,  hogy a vállalást és a transzformációt
   az  Alkotmány   tartalmazza,  nem  érinti  az  Alkotmány,  a
   nemzetközi jog és a belső jog hierarchiáját. Ez az általános
   belső joggá  tétel egyáltalában  nem zárja  ki,  hogy  egyes
   "általánosan elismert  szabályokat" külön egyezmények ( is )
   meghatározzanak és  azok tekintetében  külön  transzformáció
   történjék.

   Az Alkotmány 7. § (1) bekezdés második fordulata - a vállalt
   nemzetközi jogi kötelezettségek és a belső jog összhangjának
   biztosítása -  minden "vállalt"  nemzetközi  kötelezettségre
   vonatkozik, az általánosan elismert szabályokra is. Másrészt
   az összhangot  az egész  belső joggal  biztosítani kell,  az
   Alkotmánnyal is.  Az Alkotmány  7. §  (1) bekezdése tehát az
   Alkotmány, a  nemzetközi jogból származó, szerződéssel, vagy
   közvetlenül   az   Alkotmánnyal   vállalt   kötelezettségek,
   valamint a  belső jog  összhangját követeli meg; az összhang
   biztosításában   figyelemmel    kell    lenni    mindegyikük
   sajátosságaira.

   E határozat  kifejezett megállapításai  szerint az Alkotmány
   7. §-ának érvényesüléséhez mindhárom szintet, a belső jogot,
   a nemzetközi  szerződést  és  az  Alkotmányt  együttesen  és
   összefüggésében kell  vizsgálni. Vagyis  "szükségszerűen  be
   kell vonni  a vizsgálatba  azt is,  . .  . hogy a nemzetközi
   kötelezettségvállalás összhangban  van-e  az  Alkotmánnyal";
   továbbá :    "Közömbös,  hogy  a  jogszabály  előzetes  vagy
   utólagos alkotmányossági  kontrolljáról van-e szó; egyik sem
   végezhető el  a belső  jogszabály, a nemzetközi szerződés és
   az Alkotmány  harmóniájának vizsgálata nélkül. " ( ABH 1993,
   326. )

   6. Az  Alkotmány felhívott  rendelkezéseiből és  az  idézett
   alkotmánybírósági  határozatokból   az  következik,  hogy  a
   nemzetközi szerződés  alkotmányosságát  az  Alkotmánybíróság
   nemcsak  az   Abtv.  1.   §  a)   pontja  alapján,  előzetes
   normakontroll-eljárás keretében,  hanem az  Abtv.  1.  §  b)
   pontja   alapján    utólagos   normakontroll-eljárásban   is
   vizsgálhatja. Ha nem így lenne, az nemcsak az Alkotmány 7. §
   (1)  bekezdésének  adott  esetben  orvosolhatatlan  sérelmét
   jelentené, hanem  ellentétben állna az Alkotmány 32/A. § (1)
   és (2) bekezdésében foglaltakkal is.

   Az  Alkotmányból   az  Alkotmánybíróság  egyetlen  hatásköre
   következik,  ti.   az  utólagos  normakontroll,  ez  viszont
   kényszerítően, és  - mint  a történeti  értelmezés keretében
   már utalás  történt  rá  -  teljeskörűen.  Az  Abtv.  és  az
   Alkotmány kodifikációs  munkálataiban  egyetlen  adat  sincs
   arról, hogy  a törvények  közül bármely  fajtát -  például a
   nemzetközi szerződést  kihirdető törvényt  - a normakontroll
   alól ki  akart volna  venni a  törvényhozó. Az  a lehetséges
   körülmény, hogy - különös tekintettel az alkotmányozás és az
   Abtv.  megalkotásának   körülményeire  -  a  törvényhozó  az
   utólagos normakontrollnak  ezt az  esetét annak idején külön
   nem mérlegelte,  nem befolyásolja  az Alkotmánybíróság jogát
   arra, hogy  hatáskörét jogértelmezéssel ne konkretizálja. Az
   Alkotmánybíróságnak saját  hatáskörét értelmező  határozatai
   éppen úgy  mindenkire nézve  kötelezőek, mint  bármely más -
   köztük az  ilyen értelmezéssel  nyert hatáskörben  hozott  -
   határozata. Ebben  az  értelmezésben  az  Alkotmánybíróságot
   egyrészt  az   vezérli,  hogy   sajátos  feladatának  eleget
   tehessen;  másrészt   a  többi   alkotmánybíróság   példája,
   amelyből  az   Alkotmánybíróság  azokhoz   a   megoldásokhoz
   csatlakozik,  amelyeket   szintén   az   alkotmánybíráskodás
   feladatellátásához szükséges fejlődése követelt meg. Utal az
   Alkotmánybíróság egyrészt  az előzetes normakontrollra és az
   elvont  alkotmányértelmezésre  vonatkozó  hatásköre  szűkítő
   értelmezésére; másrészt  az utólagos  normakontroll keretein
   belül a  vizsgált norma  alkalmazására vonatkozó alkotmányos
   követelmények  meghatározására,   vagy  az  alkotmányellenes
   szabály jövőbeli  megsemmisítésének különféle  megoldásaira.
   Az  "alkotmányos  követelmények"  meghatározása  például  az
   "alkotmánykonform értelmezésnek" a világ alkotmánybíróságain
   általánosan  gyakorolt   -  de  csak  egészen  ritkán  külön
   törvényi alapon  nyugvó -  megoldását ültette  át  a  magyar
   jogba  és   alkalmazta  a   normaértelmezési   hatáskörökről
   korábban   kifejtett   álláspontjához.   Korábbi   hatáskör-
   értelmező határozataival  összhangban, az Alkotmánybíróság a
   mostani  ügyben   is  az   utólagos  normakontrollra   szóló
   alkotmányi hatáskör  teljeskörű ellátása  mellett figyelembe
   veszi a nemzetközi szerződések alkotmányossága vizsgálatának
   külföldi példáit  is. Végül  utal arra  az Alkotmánybíróság,
   hogy a nemzetközi szerződés alkotmányosságának vizsgálatával
   alkotmányos  feladata,  az  utólagos  normakontroll  keretén
   belül marad.  Mivel kizárólag  a nemzetközi  szerződés és az
   Alkotmány összhangját  vizsgálja, nem  is érinti más hatalmi
   ágak feladat-  és hatáskörét.  Az a körülmény, hogy az Abtv.
   az 1.  § b)  pontja keretén  belül nem  tartalmaz különleges
   eljárási  szabályokat   arra  az   esetre,  ha   a  vizsgált
   jogszabály nemzetközi  szerződést hirdet  ki, nem  érinti az
   Alkotmánybíróság hatáskörét az ilyen szabályok vizsgálatára.
   Az  Alkotmánybíróságnak  az  Országgyűlés  számos  hatáskört
   adott az Abtv. -n kívüli törvényekben, anélkül, hogy ezekhez
   külön  eljárást   is  alkotott   volna.  Ebből  azonban  nem
   következik, hogy  az Alkotmánybíróság  ne járhatott volna el
   az  önkormányzatok   jogai,  vagy   az  egyetemi   autonómia
   védelmében, s  ne  alakíthatta  volna  eljárását  úgy,  hogy
   hatáskörébe eső  feladatának  eleget  tegyen.  A  nemzetközi
   szerződés vizsgálata  tekintetében az utólagos normakontroll
   általános   eljárási    szabályai   érvényesülnek;    s   az
   Alkotmánybíróság  tekintettel  van  a  nemzetközi  szerződés
   sajátosságaira  az   alkotmányellenesség   következményeinek
   megállapításakor.

   Ahogy az  Alkotmánybíróság 53/1993.  (X. 13.)  AB határozata
   szerint az  Alkotmány 7.  §-ának (1) bekezdése megköveteli a
   nemzetközi szerződés  alkotmányosságának vizsgálatát,  úgy a
   32/A.  §-ból   is  kényszerítően  következik  az.  Semmilyen
   alkotmányos alap  nincs arra,  hogy a  nemzetközi szerződést
   kihirdető   jogszabályt    az   alkotmányossági    vizsgálat
   szempontjából  az  Alkotmánybíróság  másként  kezelje,  mint
   bármely más  jogszabályt. Mivel  az Alkotmányból következik,
   hogy az utólagos normakontroll minden jogszabályra kiterjed,
   ez a teljesség még törvényhozási úton sem lenne szűkíthető.

   Az Abtv.  1. §  a) pontja  tehát nem  azt jelenti,  hogy  az
   Alkotmánybíróság a  nemzetközi szerződés egyes rendelkezései
   alkotmányellenességét csak  előzetesen  vizsgálhatja,  hanem
   azt, hogy  az Alkotmányból következő utólagos normakontroll-
   eljárás      mellett      a      nemzetközi      szerződések
   alkotmányellenessége   a   törvény   alapján   és   az   ott
   meghatározott feltételek  szerint előzetesen is vizsgálható.
   Abból, hogy  az Abtv.  1. §  a) pontja nevesíti a nemzetközi
   szerződés előzetes  vizsgálatát, nem  következik, hogy  a b)
   pontban  is  külön  meg  kellett  volna  említenie  a  belső
   jogszabállyá  vált   szerződést,  mint  "a  jogszabály"  egy
   sajátos fajtáját;  s semmiképpen  nem következtethető,  hogy
   annak utólagos  vizsgálatát ezzel  ki akarta  volna zárni  a
   törvényhozó. Az  előzetes normakontroll körében szükség volt
   az  egyes   vizsgálható  normafajták   megnevezésére,  mivel
   összefoglaló    néven     nem    lehetett     említeni     a
   törvényjavaslatot, a  már elfogadott,  de ki  nem  hirdetett
   törvényt  és   az  Országgyűlés   ügyrendjét;  s   különösen
   szükséges volt  a nemzetközi  szerződés  külön  megnevezése,
   egyrészt mert  az  nem  ölti  szükségképpen  törvényjavaslat
   formáját, másrészt,  mert -  az előbbiekkel  ellentétben - a
   törvényhozó  a   vizsgálatot   kifejezetten   a   nemzetközi
   szerződés   egyes    rendelkezéseire   kívánta   korlátozni.
   Ugyanezért sorolja  fel  külön-külön  az  Abtv.  30.  §  (1)
   bekezdésének a)  és b)  pontja is  az előzetes normakontroll
   alá eső normafajtákat.

   Ha a  nemzetközi szerződés  - s  így a  kihirdető törvény  -
   olyan rendelkezést  is tartalmaz, amely egyben a "nemzetközi
   jog  általánosan   elismert  szabálya"  az  Alkotmány  7.  §
   értelmében, vagyis  a  szerződés  csupán  megismétli  azt  a
   szabályt, amelyet már előzőleg maga az Alkotmány közvetlenül
   a belső  jog részévé  tett, akkor  e szabály alkotmányossági
   vizsgálatánál   tekintettel    kell   lenni   mindazokra   a
   korlátokra, amelyeket  az 53/1993.  (X. 13.) AB határozat is
   figyelembe  vett.  A  nemzetközi  jog  általánosan  elismert
   szabályai ugyan  a jogforrási  hierarchiában nem  állnak  az
   Alkotmány szintjén;  de "a  belső  joggal  való  összhangjuk
   biztosításának" alkotmányi  parancsát úgy  kell teljesíteni,
   hogy  az   Alkotmányt  kell   a  nemzetközi  jog  e  sajátos
   szabályaira figyelemmel értelmezni.  ( ABH 1993, 334 )

   7. A fent kifejtettek megerősítéseképpen az Alkotmánybíróság
   utal arra,  hogy a  nemzetközi jog  és a  belső jog viszonya
   tekintetében   az   európai   jogfejlődésben   a   dualista-
   transzformációs rendszert  egyre inkább a monista rendszer -
   a  nemzetközi   szerződések  ( nemzetközi   jog )  közvetlen
   alkalmazása -  váltja fel. Az ún. monista-adopciós koncepció
   szerint   a    megkötött    nemzetközi    szerződés    külön
   törvénybefoglalás nélkül  is a  nemzeti  jogrendszer  részét
   képezi, közvetlen  alkalmazásra kerül és elsőbbséget élvez a
   "belső" törvényekkel  szemben. Ezt  a rendszert  az  európai
   integráció kényszerítőleg  követeli meg,  ezért  az  Európai
   Uniónak még  azok a tagállamai is, amelyek a transzformációs
   rendszert követik  ( pl. az alapító tag NSZK és Olaszország,
   vagy a  később csatlakozott  skandináv államok )  az Európai
   Unió jogszabályait  közvetlenül, azaz  transzformáció nélkül
   alkalmazzák, és  azoknak a  nemzeti jogrendszerrel szemben -
   az  Alkotmány  kivételével  -  prioritást  biztosítanak.  Ez
   viszont   azzal   jár,   hogy   az   alkotmánybíróságok   az
   alkotmányossági normakontrollra  vonatkozó  hatáskörüket  az
   automatikusan -  az adopciós  rendszer révén  - belső  joggá
   váló nemzetközi  szerződések ( nemzetközi  jog ) , illetve a
   nemzetközi   szervezetek    belső   joggá    váló   döntései
   tekintetében is gyakorolják.

   A nemzetközi  szerződések vizsgálata ugyanis - miután azok a
   belső  jog   részévé  válnak   -   minden   tekintetben   az
   alkotmánybírósági  normakontroll   logikájába   illeszkedik.
   Ezért azokban  az  országokban  is,  ahol  nincs  kifejezett
   rendelkezés róla  - a normakontroll elvonhatatlan teljessége
   folytán   -   az   alkotmánybíróságok   az   alkotmányossági
   vizsgálatot   ezek   tekintetében   a   belső   jogszabályok
   alkotmányossági ellenőrzésével azonos módon gyakorolják.

   Kiemeli az  Alkotmánybíróság, hogy  a nemzetközi szerződések
   alkotmányossági vizsgálatát  azon államok alkotmánybíróságai
   is   gyakorolják,    amelyek   főszabályként   a   dualista-
   transzformációs rendszert  követik, s éppen az e technikával
   a belső jog részévé váló nemzetközi szerződések tekintetében
   is. Például a német Alaptörvény ( a továbbiakban :  GG ) 59.
   cikke a dualista-transzformációs rendszert írja elő. A Német
   Szövetségi  Alkotmánybíróság,   annak  ellenére,   hogy   az
   előzetes    normakontrollra     nincs    hatásköre,    mégis
   kiterjesztette   gyakorlatát    a   nemzetközi   szerződések
   ratifikáció előtti kontrolljára is. A német alkotmánybíróság
   először 1952-ben  vont vizsgálat  alá nemzetközi  szerződést
   jóváhagyó törvényt  ( kihirdetése  előtt ) .   [ BVerfGE  1,
   281;   illetve    396   ( 413 )    ]   A   későbbiekben   az
   Alkotmánybíróság kialakította  azt az  állandó  gyakorlatát,
   amely szerint  az  ún.  becikkelyezési  törvény  közvetlenül
   absztrakt normakontroll, illetve alkotmányjogi panasz tárgya
   lehet,  ezzel   pedig  a  nemzetközi  szerződés  az  eljárás
   közvetett tárgyává válik. Ennek alapján vizsgálta például az
   Alkotmánybíróság az  NSZK-NDK alapszerződés alkotmányosságát
   [ BVerfGE 36,  1 ] ; az  EGK-szerződést  [ BVerfGE  52,  187
   ( 199 )  ] ;   az  NSZK-NDK   egyesülési   szerződés   egyes
   vagyonjogi rendelkezéseit  [ BVerfGE 84,  90 ( 113 )  ] ;  a
   Maastrichti  Szerződést  kihirdető  törvény  alkotmányossága
   körében pedig  azt a  kérdést,  hogy  nem  üresedik-e  ki  a
   Bundestag  GG-ben  rögzített  közvetlen  választásának  jogi
   tartalma,  a   demokrácia  és   a  népszuverenitás   az   EU
   szupranacionális jellege miatt [ BVerfGE 89, 155 ] .

   Ezekből a  határozatokból kitűnik  az az  álláspont, hogy  a
   német alkotmánybíróság az utólagos normakontrollra vonatkozó
   alkotmánybírósági hatáskör  "természetes" gyakorlása mellett
   - különösen  az Európai Uniós szerződések tekintetében - nem
   mondhat le  arról, hogy  alkotmányőrző feladatának  valamely
   részét ne  lássa el, e feladat pedig kiterjed a szuverenitás
   mindenfajta  gyakorlására,   ami   csak   az   Alaptörvényen
   nyugszik. Ezen  az alapon - a kihirdető törvények vizsgálata
   mellett  -  az  alkotmánybíróság  a  közösségi  jognak  való
   alávetést is állandó ellenőrzése alatt tartja.

   Hasonló gyakorlatot  folytat  az  ugyancsak  transzformációs
   technikát követő Görögország.

   8. Az Alkotmánybíróság összefoglalóan megállapítja :
   Az Abtv.  1. §  b) pontja  szerinti utólagos alkotmányossági
   vizsgálat tárgya  lehet a  nemzetközi  szerződést  kihirdető
   jogszabály és  az  alkotmányossági  vizsgálat  a  szerződést
   kihirdető  jogszabály   részévé  vált  nemzetközi  szerződés
   alkotmányellenességének a vizsgálatára is kiterjedhet. Ha az
   Alkotmánybíróság a nemzetközi szerződést vagy annak valamely
   rendelkezését  alkotmányellenesnek   találja,  a  nemzetközi
   szerződést   kihirdető    jogszabály   alkotmányellenességét
   állapítja  meg.  Az  Alkotmánybíróság  alkotmányellenességet
   megállapító  határozata   azonban   a   Magyar   Köztársaság
   nemzetközi kötelezettségvállalására kihatással nem lehet. Az
   Alkotmánybíróság határozata  folytán a jogalkotónak meg kell
   teremtenie a  vállalt nemzetközi  jogi  kötelezettség  és  a
   belső   jog   összhangját;   vagy   úgy,   hogy   a   Magyar
   Köztársaságnak   a    nemzetközi   szerződés    Alkotmánnyal
   ellentétes részét fel kell mondania, illetőleg el kell érnie
   annak módosítását,  vagy -  szükség esetén  - az  Alkotmányt
   kell módosítani.  Ennek megtörténtéig  az Alkotmánybíróság a
   megsemmisítés  időpontja   tárgyában   a   határozathozatalt
   ésszerű határidőre felfüggesztheti.

   9. A  kifejtettek alapján  az Alkotmánybíróság az Abtv. 1. §
   a)  pontja,   21.   §   (1)   bekezdése   és   35-36.   §-ai
   alkotmányellenességének megállapítása  iránti indítványt nem
   találta megalapozottnak, ezért azt elutasította. Az Abtv. 1.
   §-ában és  az  Alkotmánybíróság  számára  hatáskört  teremtő
   külön törvényi  rendelkezésekben nincs szabály arra, hogy az
   Alkotmánybíróság    jogosult     lenne    bármely    törvény
   kiegészítésére.  Ezért   az  Abtv.   hatásköri  szabályainak
   kiegészítésére vonatkozó  indítványt az  Alkotmánybíróság  -
   hatáskörének hiánya miatt - visszautasította.
                         Dr. Sólyom László
                        előadó alkotmánybíró
                     az Alkotmánybíróság elnöke

             Dr. Ádám Antal           Dr. Holló András
              alkotmánybíró              alkotmánybíró

                          Dr. Kilényi Géza
                            alkotmánybíró

                          Dr. Lábady Tamás
                        előadó alkotmánybíró

           Dr. Szabó András       Dr. Tersztyánszky Ödön
            alkotmánybíró             alkotmánybíró

            Dr. Vörös Imre        Dr. Zlinszky János
            alkotmánybíró             alkotmánybíró
    Dr. Vörös Imre alkotmánybíró különvéleménye

         Megítélésem      szerint      nemzetközi      szerződés
    alkotmányellenességének     utólagos     vizsgálatára     az
    Alkotmánybíróságnak nincsen hatásköre.

         1.  Az   Alkotmánybíróságról  szóló  1989.  évi  XXXII.
    törvény ( Abtv )  1. §  a) pontja  az ahhoz csatlakozó 21. §
    /1/ bekezdéssel,  a 30.  § /1/  bekezdéssel és  a  36.  §-al
    együttesen nemzetközi  szerződések esetén csak a megerősítés
    előtt  ad   lehetőséget  az  Alkotmánybíróság  eljárására  :
    alkotmányellenesség előzetes  vizsgálatára. Az  Abtv 1. § b)
    pontja alapján  éppen az  1. §  a) pontra  figyelemmel nincs
    lehetőség  utólagos   alkotmányossági  vizsgálatra   :     a
    nemzetközi   szerződés    ugyanis   a   belső   jogba   való
    beiktatással,  azzal,  hogy  magyar  törvény  formájában  az
    Országgyűlés   a    magyar   jogrendbe    kifejezetten    is
    becikkelyezi, nem  veszti el  az  Alkotmánybíróság  eljárása
    szempontjából  jellegadó   azon  vonását,   hogy  nemzetközi
    szerződésként,  tehát   nem  a  magyar  jogalkotó,  hanem  a
    nemzetközi jog két vagy több alanyának megállapodásával jött
    létre.

         2. Az  indítványozónak az az álláspontja, amely szerint
    ez a  megoldás alkotmányellenes,  megalapozatlan,  mivel  az
    Alkotmány 32/A  §-a nem  ruházza fel  az  Alkotmánybíróságot
    minden     jogszabály      alkotmányossági     vizsgálatának
    hatáskörével.  A   32/A  §  normatani  természetét  tekintve
    ( eltérően   a    közvetlenül   alkalmazható   alkotmánybeli
    normáktól  -   mint  például   az  emberi  jogok  -,  melyek
    alkotmánybeli   rögzítésükkel    alanyi   jogként    azonnal
    konstituálódnak )   ún.    közvetve    ( más    jogszabályok
    közvetítésével ) hatályosuló,  alkalmazható norma,  amely az
    általa  létrehozott   intézmény  fő   vonásait  rögzíti,   a
    részletes szabályozást  kifejezetten külön  törvényre bízza.
    Ilyen norma  esetén az  adott  intézmény  csak  a  kilátásba
    helyezett  külön   törvény  megalkotásával  vezethető  be  a
    gyakorlatba. Ezt  a megoldást  alkalmazza  az  Alkotmány  az
    Állami  Számvevőszék   ( Alkotmány  32/C   § ) ,   vagy   az
    országgyűlési biztosok intézménye ( 32/B § ) kapcsán is.

         Az Alkotmánybíróság  tekintetében ez a külön törvény az
    Abtv.  ( amely  már mindazon rendelkezést tartalmazza, amely
    az Alkotmánybíróság  működésének  megkezdéséhez  minimálisan
    szükséges ) , a  nemzetközi szerződésekre vonatkozó hatáskör
    tekintetében pedig  annak 1.  § a)  pontja. Ez a rendelkezés
    azzal, hogy  az utólagos alkotmányossági vizsgálat köréből a
    nemzetközi   szerződéseket   kifejezetten   kiemeli   és   a
    megerősítás   időpontjával    bezárólag   csupán    előzetes
    vizsgálatra ad eljárási lehetőséget, nem kerül ellentétbe az
    Alkotmány 32/A  §-ával, hanem  azzal összhangban végrehajtja
    azt.   Ellentmondás,    azaz    alkotmányellenesség    akkor
    keletkezne, ha  a 32/A  § tartalmazná  a "minden"  szócskát,
    azaz     minden      jogszabály      alkotmányellenességének
    felülvizsgálatát tenné az Alkotmánybíróság feladatává. Ennek
    híján nem  alkotmányellenes az,  ha az  Abtv 1.  § a) pontja
    nemzetközi szerződések utólagos alkotmányossági vizsgálatára
    az Alkotmánybíróságnak  nem ad  hatáskört. A  32/A § ugyanis
    azt az  alkotmányossági követelményt  fogalmazza  meg,  hogy
    működjön   Alkotmánybíróság    és   minimális   hatáskörként
    vizsgálja - közelebbről itt meg nem határozott terjedelemben
    és  feltételekkel  -  a  jogszabályok  alkotmányosságát,  az
    alkotmányellenesnek talált  rendelkezéseket pedig semmisítse
    meg.

         3. Úgy  vélem, hogy  törvényi  felhatalmazás  híján  az
    Alkotmánybíróság  nem  gyakorolhat  a  jogalkotó  által  nem
    biztosított  hatáskört.   Erre  már   több   ízben   utaltam
    ( különvélemény a 36/1992. ( VI. 10. ) AB határozathoz ( ABH
    1992, 225-226 ) ( különvélemény  a  17/1993  ( II. 19. )  AB
    határozathoz ( ABH 1993, 159-160 ) ( különvélemény a 38/1993
    (VI. 11.) AB határozathoz ( ABH 1993, 284-285 ) ( párhuzamos
    indokolás a  60/1994 (XII.  24.) AB határozathoz ( ABH 1994,
    371-372 ) ).  A  hatáskör  ilyen gyakorlását  a jogbiztonság
    szempontjából aggályosnak tartom.

    Budapest, 1997. január 21.
                                                  Dr. Vörös Imre
                                                   alkotmánybíró
     .
     English:
     .
     Petition filed:
     .
     .
     Number of the Decision:
     .
     4/1997. (I. 22.)
     Date of the decision:
     .
     01/21/1997
     .
     .