English

Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01097/2018
Első irat érkezett: 06/29/2018
.
Az ügy tárgya: A Pécsi Törvényszék 1.Kpkf.50.013/2018/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (keresetlevél elektronikus úton való benyújtása)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (1) bekezdés)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 07/16/2018
.
Előadó alkotmánybíró: Juhász Imre Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Pécsi Törvényszék 1.Kpkf.50.013/2018/3. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó előadta, hogy az illetékes közigazgatási hatóság telekadó megfizetésére kötelezte. A közigazgatási határozat felülvizsgálatát kérte a bíróságon, amelynek során a keresetlevelet papír alapon nyújtotta be. A bíróság a keresetlevelet idézés kibocsátása nélkül elutasította, mivel az indítványozó beadványát nem elektronikus úton terjesztette elő. A másodfokú bíróság a döntést helybenhagyta.
Az indítványozó álláspontja szerint az eljárás sértette az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdése szerinti tisztességes bírósági eljáráshoz való jogát.
     .
.
Támadott jogi aktus:
  Pécsi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 7.K.27.185/2017/5. számú végzése, Pécsi Törvényszék 1.Kpkf.50.013/2018/3. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXIV. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1097_0_2018-indítvány_anonim.pdfIV_1097_0_2018-indítvány_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  A döntés száma: 3115/2019. (V. 17.) AB végzés
  .
  A döntés kelte: Budapest, 05/07/2019
  .
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  2019.05.07 8:30:00 1. öttagú tanács
  .

  .
  A döntés szövege (pdf):
  3115_2019 AB végzés.pdf3115_2019 AB végzés.pdf
  .
  A döntés szövege:
  .
  A döntés szövege:
   Az Alkotmánybíróság tanácsa alkotmányjogi panasz tárgyában meghozta a következő
   v é g z é s t:

   Az Alkotmánybíróság a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 394/I. § (1) bekezdés a) pontja és a Pécsi Törvényszék 1.Kpkf.50.013/2018/3. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz tárgyában indult eljárást megszünteti.
  I n d o k o l á s

  [1] 1. Egy mezőgazdasági tevékenységgel foglalkozó gazdasági társaság (a továbbiakban: indítványozó) jogi képviselői: dr. Rónai Anett ügyvéd (7632 Pécs, Maléter Pál út 34.) valamint dr. Bokor Beatrix ügyvéd (7631 Pécs, Közraktár u. 5.) útján az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény (a továbbiakban: Abtv.) 26. § (1) bekezdése és 27. §-a alapján alkotmányjogi panaszt terjesztett elő.
  [2] Az indítványozó az alkotmányjogi panaszában egyrészt az Alaptörvény XXIV. cikke (tisztességes hatósági eljáráshoz való jog), XXVIII. cikk (1) bekezdése (tisztességes bírósági eljáráshoz való jog) és XXVIII. cikk (7) bekezdése (jogorvoslathoz való jog) sérelmére hivatkozással kérte a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 394/I. § (1) bekezdés a) pontja, másrészt az Alaptörvény B) cikke (demokratikus jogállam, jogbiztonság követelménye); XXIV. cikke (tisztességes hatósági eljáráshoz való jog), XXVIII. cikk (1) bekezdése (tisztességes bírósági eljáráshoz való jog) és XXVIII. cikk (7) bekezdése (jogorvoslathoz való jog) sérelmére hivatkozással kérte a Pécsi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 7.K.27.185/2017/5. számú végzésére kiterjedő hatállyal a ­Pécsi Törvényszék 1.Kpkf.50.013/2018/3. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását, és a támadott jogszabályi rendelkezés és bírósági határozatok megsemmisítését.

  [3] 2. Az Alkotmánybíróság eljárása során az indítványozó – jogi képviselői útján benyújtott, – az Alkotmánybírósághoz 2019. április 8. napján érkezett beadványában bejelentette, hogy az alkotmányjogi panasz indítványt visszavonja.
  [4] Az Abtv. 59. §-a alapján az Alkotmánybíróság – ügyrendjében meghatározottak szerint – kivételesen a nyilvánvalóan okafogyottá váló ügyek esetén az előtte folyamatban lévő eljárást megszüntetheti. Az Ügyrend 67. § (2) bekezdés c) pontja szerint okafogyottá válik az indítvány különösen, ha az indítványozó indítványát visszavonta.
  [5] Az Alkotmánybíróság az indítvány visszavonására tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint az eljárást megszüntette.

   Dr. Horváth Attila s. k.,
   tanácsvezető alkotmánybíró
   .
   Dr. Balsai István s. k.,
   alkotmánybíró

   Dr. Juhász Imre s. k.,
   előadó alkotmánybíró
   Dr. Czine Ágnes s. k.,
   alkotmánybíró

   Dr. Sulyok Tamás s. k.,
   alkotmánybíró

   .
   English:
   English:
   .
   Petition filed:
   .
   06/29/2018
   Subject of the case:
   .
   Constitutional complaint against the ruling No. 1.Kpkf.50.013/2018/3 of the Pécs Regional Court (submission of the statement of claim in electronic form)
   Number of the Decision:
   .
   3115/2019. (V. 17.)
   Date of the decision:
   .
   05/07/2019
   .
   .