Hungarian
Ügyszám:
.
IV/02310/2014
Jelen ügyhöz egyesítve lett(ek) a következő ügy(ek): III/01692/2015, III/01764/2015, III/01866/2015, IV/01893/2015,
.
Első irat érkezett: 12/15/2014
.
Az ügy tárgya: a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 108. §-a elleni alkotmányjogi panasz
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (2) bekezdés)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíró: Varga Zs. András Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 26.§ (2) bekezdése alapján - a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény (Földtv3.) 108.§ (1) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
A támadott jogszabályi rendelkezés szerint a 2014. április 30-án fennálló, határozatlan időre vagy 2014. április 30-a után lejáró, határozott időtartamra nem közeli hozzátartozók között szerződéssel alapított haszonélvezeti jog 2014. május 1-jén a törvény erejénél fogva megszűnik.
Az indítványozó álláspontja szerint a támadott jogszabályi rendelkezés sérti az Alaptörvény XIII. cikk (1) bekezdésében foglalt tulajdonhoz való jogát, mivel a haszonélvezet vagyoni értékű jog, amely esetében is helye van tulajdonvédelemnek. Így - véleménye szerint - a kártalanítás elmaradása sérti az Alaptörvény XIII. cikk (2) bekezdésében foglaltakat. Nézete szerint a támadott rendelkezés az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdéséből levezethető bizalomvédelem követelményét..
.
Támadott jogi aktus:
  a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló szóló 2013. évi CCXII. törvény 108. § (1) bekezdés
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_2310_4_2014_inditvany_anonim.pdfIV_2310_4_2014_inditvany_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  A határozat száma: 3191/2015. (X. 7.) AB végzés
  .
  Az ABH 2015 tárgymutatója: ítélt dolog; res iudicata
  .
  A határozat kelte: Budapest, 09/29/2015
  .
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  2015.09.29 15:00:00 2. öttagú tanács
  .
  A határozat szövege:
  .
  A határozat szövege:
   Az Alkotmánybíróság tanácsa folyamatban lévő ügyben alkalmazandó jogszabályok alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló bírói kezdeményezések és alkotmányjogi panaszok tárgyában meghozta a következő
   v é g z é s t:

   1. Az Alkotmánybíróság a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel össze­függő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 108. §-a alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló bírói kezdeményezések és alkotmányjogi panaszok tárgyában az eljárást megszünteti.

   2. Az Alkotmánybíróság visszautasítja az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 94. § (5) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló bírói kezdeményezést visszautasítja.
   I n d o k o l á s

   [1] 1. Az egyik magánszemély indítványozó 2014. december 15-én, a másik magánszemély indítványozó 2015. június 22-én az Abtv. 26. § (2) bekezdése alapján a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény (a továbbiakban: Fétv.) 108. § (1) bekezdése alaptörvény-ellenességét állító alkotmányjogi panaszt nyújtott be az Alkotmánybírósághoz. Az indítványok szerint ez a szabály az Alaptörvény XIII. cikkének (1) és (2) bekezdését, I. cikkének (3) bekezdését és az Alaptörvény B) cikkének (1) bekezdését sérti.
   [2] 2. A Zalaegerszegi Közigazgatási és Munkaügyi bíróság bírája ingatlan-nyilvántartási ügyben hozott közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránt indított perben a 2015. május 20-án kelt, 4.K.27.339/2015/9. sorszámú végzésével az Alkotmánybíróság eljárását kezdeményezte. A bíróság az előtte folyamatban lévő ügyben a Fétv. 108. § (1) bekezdése alaptörvény-ellenességét észlelte.
   [3] Ugyanez a bíróság az előtte 4.K.27054/2015. szám alatt folyamatban lévő másik ügyben a 2015. június 3-án kelt 11. sorszámú végzéssel a Fétv. 108. § (1) bekezdése mellett az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Inytv.) 94. § (5) bekezdése alaptörvény-ellenességét is észlelte.
   [4] A bíróság álláspontja szerint ezek a szabályok az Alaptörvény XIII. cikk (1) bekezdését (tulajdonhoz való jog) és a B) cikk (1) bekezdését, a jogállamiság (jogbiztonság) követelményét sértik.
   [5] Az Alkotmánybírósághoz fordult a Komáromi Járásbíróság bírája is. A 2.P.20.623/2014/9. sorszámú végzésével a Fétv. 108. § (1) és (3) bekezdése vizsgálatát kezdeményezte az Alaptörvény XIII. cikk (1) bekezdését és a B) cikk (1) bekezdését illetően.

   [6] 3. Az Alkotmánybíróság az indítványokat – az Alkotmánybíróság Ügyrendje 34. § (1) bekezdése alapján – egyesítette és egy eljárásban, tartalmuk szerint bírálta el.

   [7] 4. Az Alkotmánybíróság a IV/348/2014. szám alatt nyilvántartásba vett és 2015. július 14-én befejezett ügyben a 25/2015. (VII. 21.) AB határozatban (a továbbiakban: Abh.) már vizsgálta a Fétv. 108. §-ának alaptörvény-ellenességét az Alaptörvény XIII. cikk (1) és (2) bekezdése, I. cikk (3) bekezdése és az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdése tükrében.
   [8] Az Alkotmánybíróság az Abh.-val a Fétv. 108. §-a alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítványokat elutasította. Az Alkotmánybíróság ugyanakkor megállapította azt is: alaptörvény-ellenes helyzet áll fenn annak következtében, hogy a törvényalkotó a Fétv. 108. §-a alapján megszűnt haszonélvezeti, illetve használati jogokhoz kapcsolódóan nem alkotta meg a kivételes, a szerződő felek közötti elszámolás során nem érvényesíthető, de érvényes szerződésekkel összefüggő vagyoni hátrányok kiegyenlítését lehetővé tevő szabályokat. Az Alkotmánybíróság felhívta a törvényalkotót, hogy 2015. december 1-jéig szüntesse meg az alaptörvény-ellenes mulasztást.
   [9] Tekintettel arra, hogy a jelen ügyben az indítványok a Fétv. 108. §-a alaptörvény-ellenessége indokait illetően a korábban elbírált indítványokban kifejtettekkel azonosan érvelnek, az Alkotmánybíróság megállapította, hogy a jelen esetben „ítélt dolog” áll fenn, ezért az eljárást ebben a részében az Abtv. 24. § (3) bekezdése alapján megszüntette.

   [10] 5. Az indítványozó bíróság az Fétv. 108. § (1) bekezdésének az állított alaptörvény-elleneségét részletesen indokolta; nem tartalmaz ugyanakkor önálló tartalmi elbírálást lehetővé tevő indokolást az egyik ügyben benyújtott bírói kezdeményezés az Inytv. 94. § (5) bekezdése tekintetében. A bírói kezdeményezésben foglalt, az Inytv. 94. § (5) bekezdésére utaló hivatkozás nem felel meg az Abtv. 52. § (1b) bekezdésének e) pontjában található, a határozott kérelem tartalmi elemét képező indokolási kötelezettségnek [3058/2015. (III. 31.) AB végzés].
   [11] Erre tekintettel az Alkotmánybíróság a rendelkező rész 2. pontjában foglaltak szerint ezt a bírói kezdeményezést az Inytv-re vonatkozó részében az Abtv. 64. § d) pontja alapján visszautasította.
     Dr. Szívós Mária s. k.,
     tanácsvezető alkotmánybíró
     .
     Dr. Balsai István s. k.,
     alkotmánybíró

     Dr. Stumpf István s. k.,
     alkotmánybíró
     Dr. Pokol Béla s. k.,
     alkotmánybíró

     Dr. Varga Zs. András s. k.,
     előadó alkotmánybíró

     .
     English:
     .
     Petition filed:
     .
     12/15/2014
     .
     Number of the Decision:
     .
     3191/2015. (X. 7.)
     Date of the decision:
     .
     09/29/2015
     .
     .