Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01396/2020
Első irat érkezett: 08/14/2020
.
Az ügy tárgya: A Fővárosi Ítélőtábla 8.Pf.21.280/2018/8. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (szerencsejáték)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 12/09/2020
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozók - az Abtv. 27. §-a alapján - a Fővárosi Törvényszék 62.P.24.918/2015/77. számú ítélete, a Fővárosi Ítélőtábla 8.Pf.21.280/2018/8. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérték az Alkotmánybíróságtól. Másodlagosan, az Abtv. 26. § (1) bekezdése alapján kérték az államháztartás stabilitását elősegítő egyes adótörvények módosításáról szóló 2011. évi CXXV. törvény (Módtv.1.) és a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény módosításáról szóló szóló 2012. évi CXLIV. törvény (Módtv.2.) Alaptörvénnyel való összhangjának vizsgálatát és megsemmisítését. Harmadlagosan annak megállapítását kérték az Alkotmánybíróságtól, hogy a Magyar Állam nem tett eleget a 26/2013. (X. 4.) AB határozat indokolásában megfogalmazott kártalanítási kötelezettségének, holott a nemzetbiztonsági kockázat vizsgálata (mint a kártalanítás feltétele) befejeződött, és kötelezze a Magyar Államot jogalkotási feladata elvégzésére.
Az indítványozók - pénznyerő automaták üzemeltetésével foglalkozó gazdasági szervezetek jogutódjai - a koncessziós kaszinókon kívüli pénznyerő automaták üzemeltetésével, programjai fejlesztésével, valamint saját termékeik forgalmazásával foglalkoztak. A Módtv. 1. hatálybalépése az indítványozók mindaddig stabil gazdasági helyzetét megrendítette, a Módtv. 2. hatálybalépése pedig teljesen ellehetetlenítette. Emiatt, az EUB döntésének figyelembevételével kártérítés iránti keresetet nyújtottak be a Magyar Állam ellen. Keresetük elsődlegesen a Magyar Állam kártérítési kötelezettségének kimondására irányult az EUMSZ egyes rendelkezéseinek, az EUSZ 6. cikkelyének és az Európai Alapjogi Charta 17. cikkelyének megsértése miatt, másodlagosan annak megállapítását kérték, hogy a Módtv.-ek a Jat. rendelkezéseibe is ütköznek, harmadlagosan a diszfunkcionális jogalkotás megállapítását kérték. Az elsőfokú bíróság az indítványozók keresetét elutasította, a másodfokú bíróság az elsőfokú ítéletet helybenhagyta, a felülvizsgálati eljárásban a Kúria a jogerős ítéletet hatályában fenntartotta.
Az indítványozók álláspontja szerint a sérelmezett rendelkezések sértik a hatalommegosztás elvét, az Európai Unió jogának elsődlegességének elvét, a vállalkozás szabadságát, az emberi méltósághoz való jogukat, a tisztességes eljáráshoz való jogukat, a munka és foglalkozás szabad megválasztásának jogát, a tulajdonhoz való jogukat, valamint a megkülönböztetés tilalmát. E rendelkezések sérelmét elsődlegesen a Magyar Állam jogalkotási eljárás során tanúsított mulasztásai eredményezték.
A bírói ítéletek alapjog-ellenességét arra vezeti vissza, hogy a bíróságok nem végezték el kellő részletességgel a történeti tényállás tisztázását, nem vizsgálták azt a körülményt, hogy a sérelmezett rendelkezések megalkotása során a jogalkotó semmilyen körülményt nem vett figyelembe. Álláspontja szerint a bíróságok az EUB ítélkezési gyakorlatát sem vették figyelembe. .
.
Támadott jogi aktus:
    a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény módosításáról szóló szóló 2012. évi CXLIV. törvény
    az államháztartás stabilitását elősegítő egyes adótörvények módosításáról szóló 2011. évi CXXV. törvény

    a Fővárosi Törvényszék 62.P.24.918/2015/77. számú ítélete, a Fővárosi Ítélőtábla 8.Pf.21.280/2018/8. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
C) cikk (1) bekezdés
M) cikk (1) bekezdés
M) cikk (2) bekezdés
II. cikk
XII. cikk (1) bekezdés
XIII. cikk (1) bekezdés
XIII. cikk (2) bekezdés
XV. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1396_4_2020_Indkieg_egys.szerk_anonim.pdfIV_1396_4_2020_Indkieg_egys.szerk_anonim.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.