Hungarian
Ügyszám:
.
II/01841/2020
Első irat érkezett: 10/29/2020
.
Az ügy tárgya: A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény 56. § (3) és (4) bekezdése elleni utólagos normakontroll indítvány (munkaidőkeret alkalmazása)
.
Eljárás típusa: Utólagos normakontroll eljárás
.
Indítványozók típusa:az országgyűlési képviselők egynegyede
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 11/05/2020
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó országgyűlési képviselők az Abtv. 24. § (1) bekezdés alapján előterjesztett indítványukban a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény (a továbbiakban: Vmtv.) 56. § (3) és (4) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítását és a kihirdetésre visszamenőleges hatállyal történő megsemmisítését kérték az Alkotmánybíróságtól.
Az utólagos normakontroll indítvánnyal támadott rendelkezések alapján a veszélyhelyzet tartama alatt egyoldalúan vagy a felek megállapodása alapján elrendelt munkaidőkeretben történő foglalkoztatást a munkaidőkeret végéig a veszélyhelyzet megszűnése nem érinti, illetve az állami foglalkoztatási szerv munkáltatói kérelem alapján engedélyezheti, hogy a munkáltató új munkahelyteremtő beruházás esetén munkaidőkeretet vagy elszámolási időszakot legfeljebb huszonnégy hónap alapulvételével alkalmazzon, amennyiben a beruházás megvalósítása nemzetgazdasági érdek.
Az indítványozók álláspontja szerint e rendelkezések ellentétesek az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdésével, I. cikk (3) bekezdésével, II. cikkével, VI. cikkével, XV. cikk (2) bekezdésével, XVII. cikkével, valamint XXVIII. cikk (1) bekezdésével. A munkaidőkeret alkalmazása ugyanis a napi és heti pihenőidő korlátozását jelenti, ami egyúttal az egészséghez való jog, valamint a magán- és családi élethez való jog lényeges tartalmának korlátozásával jár. A hosszú idejű, akár több éves munkaidőkeret esetén a pihenőidő olyan távolra tolódhat a többletterheléssel járó időszaktól, hogy a valódi pihenés ellehetetlenül. A Vmtv. támadott rendelkezéseiben foglalt indokok, nevezetesen az új munkahelyteremtő beruházás és a nemzetgazdasági érdek egyrészt együttesen sem tekinthető olyan legitim célnak, amely megalapozhatná a felsorolt alapjogok Alaptörvény I. cikk (3) bekezdése szerinti korlátozását, másrészt olyan tág mérlegelést engedő, pontatlan fogalmakról van szó, amelyek az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdésében foglaltakkal is összeegyeztethetetlenek. Az indítványozók a tisztességes bírósági eljáráshoz való, az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdésében biztosított jog részét képező fegyverek egyenlősége elvének sérelmét is állítják azzal összefüggésben, hogy a munkaidőkeret Vmtv. 56. § (4) bekezdés szerinti engedélyezése esetén a munkavállaló számára az egyéni jogérvényesítés számottevően megnehezül, mivel az engedélyt megalapozó okokat - az állami foglalkoztatási szervet terhelő közzétételi kötelezettség hiányában - csak utóbb, a bírósági eljárásban ismerheti meg. A fentieken kívül az indítványozók a foglalkoztatottak homogén csoportján belüli hátrányos megkülönböztetésre is hivatkoznak..
.
Támadott jogi aktus:
    a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény 56. § (3) és (4) bekezdés
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
I. cikk (3) bekezdés
II. cikk
VI. cikk
XV. cikk (2) bekezdés
XVII. cikk
XXVIII. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
II_1841_0_2020_inditvany_anonim.pdfII_1841_0_2020_inditvany_anonim.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.