Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00079/2021
Első irat érkezett: 01/18/2021
.
Az ügy tárgya: A Kúria Kf.V.39.291/2020/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (adatvédelmi ügy)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 02/15/2021
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Kúria Kf.V.39.291/2020/5. számú ítélete és a Fővárosi Törvényszék 105.K.700.451/2019/9. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó - követeléskezelési szolgáltatásokat nyújtó részvénytársaság - kölcsönszerződés felmondását követő, engedményezés útján létrejött követelésbehajtási ügyével kapcsolatban az adós a személyes adatai kezelésének kérdésében a Nemzeti Adatvédelmi és Információbiztonság Hatósághoz (a továbbiakban: NAIH) fordult. A NAIH előtt hatósági eljárás indult, mely során a hatóság megállapította, hogy az indítványozó a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 (EU) rendelet (a továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdésének b) pontjára tekintettel nem kezelheti a kérelmezőnek a kérelemmel érintett személyes adatait. Az indítványozó keresetet indított az alperesi határozat ellen. A Fővárosi Törvényszék, mint elsőfokú bíróság a felperes keresetét elutasította, hivatkozással arra, hogy a kölcsönszerződés a felmondással megszűnt, így az indítványozó adatkezelése szerződéses alapon nem lehetséges. A Kúria, mint másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyta.
Az indítványozó álláspontja szerint az engedményezés a kötelmet egyáltalán nem szünteti meg, hanem csupán alanyváltozást idéz elő a kötelemben. Az engedményezés révén a kölcsönszerződésben csupán egy alanyváltozás következik be, így az engedményezést követően is fennmarad a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontjára történő hivatkozás lehetősége és megfelelősége.
Az indítványozó véleménye szerint a jogbiztonság elvét, a tulajdonhoz és a tisztességes eljáráshoz való alapjogát sértik a bírósági döntések, ugyanis a bíróságok alaptörvény-ellenes jogszabály értelmezése következtében az indítványozó a már megszerzett követelései tekintetében nem lenne, vagy aránytalanul nehezebben lenne csak képes a behajtásra. .
.
Támadott jogi aktus:
    Kúria Kf.V.39.291/2020/5. számú ítélete és a Fővárosi Törvényszék 105.K.700.451/2019/9. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
R) cikk (2) bekezdés
XIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_79_0_2021_indítvány.anonim.pdfIV_79_0_2021_indítvány.anonim.pdf
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2021.06.08 9:30:00 2. öttagú tanács
.
A döntés tájékoztató jelleggel közzétett, nem hivatalos szövege: (pdf):
Sz_IV_79_2021.pdfSz_IV_79_2021.pdf
..
English:
.
Petition filed:
.
Subject of the case:
.
Constitutional complaint against the judgement No. Kf.V.39.291/2020/5 of the Curia (data protection case)
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.