Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00828/2014
Első irat érkezett: 04/15/2014
.
Az ügy tárgya: a Kúria Kvk.III.37.449/2014/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (kötelező jogi képviselet-felülvizsgálati eljárás-választási eljárás)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (1) bekezdés) (Ve. 233. § -- választási ügyben a választási szerv határozatával kapcsolatos jogorvoslati eljárásban hozott bírói döntés ellen)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 04/15/2014
.
Előadó alkotmánybíró: Lenkovics Barnabás Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 26. § (1) bekezdése alapján - a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 224. § (5) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kéri az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó kéri továbbá, hogy az Alkotmánybíróság az Abtv. 27. §-a alapján eljárva állapítsa meg a Kúria Kvk.III.37.449/2014/2. számú végzése alaptörvény-elleneségét és semmisítése meg azt.
A Kúria végzésében érdemi vizsgálat nélkül elutasította az indítványozó kifogását, amely a Nemzeti Választási Bizottság mulasztásban megnyilvánuló törvénysértésének megállapítására irányult.
Az indítványozó kifejti, hogy a kötelező jogi képviseletet előíró Ve. 224. § (5) bekezdése sérti az Alaptörvény XV. cikk (1), (2) és (4) bekezdését, a XXVIII. cikk (7) bekezdésében foglalt jogorvoslathoz való jogot, és a XXIII. cikkében foglalt választójogot. Az indítványozó vitatja a Kúria jogértelmezését, szerinte az sérti az Alaptörvény hivatkozott rendelkezéseit.
     .
.
Támadott jogi aktus:
  a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 224. § (5) bekezdés
  a Kúria Kvk.III.37.449/2014/2. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
I. cikk (1) bekezdés
I. cikk (3) bekezdés
XV. cikk (1) bekezdés
XV. cikk (2) bekezdés
XV. cikk (4) bekezdés
XXIII. cikk (1) bekezdés
XXIV. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
  .
  Egyéb mellékletek (pdf):
   .
   A döntés száma: 3140/2014. (IV. 24.) AB végzés
   .
   ABH oldalszáma: 2014/1894
   .
   A döntés kelte: Budapest, 04/17/2014
   .
   .
   Testületi ülések napirendjén:
   .
   Testületi ülések napirendjén:
   2014.04.17 14:00:00 3. öttagú tanács
   .
   A döntés szövege:
   .
   A döntés szövege:
    Az Alkotmánybíróság tanácsa alkotmányjogi panasz tárgyában meghozta a következő
    v é g z é s t:

    Az Alkotmánybíróság a Kúria Kvk.III.37.449/2014/2. számú végzése ellen benyújtott alkotmányjogi panaszt visszautasítja.
    I n d o k o l á s

    [1] 1. Az indítványozó mint választási eljárásban kérelmező 2014. április 14-én alkotmányjogi panaszt nyújtott be a Kúriához, amely az Alkotmánybírósághoz 2014. április 15-én érkezett meg.
    [2] A Kúria Kvk.III.37.449/2014/2. számú, 2014. április 7-én kelt végzésével a személyesen eljárt kérelmezőnek a választási szerv hallgatása miatt, a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 242. § (2) bekezdése alapján benyújtott kifogását – a kötelező ügyvédi képviselet hiánya miatt – érdemi vizsgálat nélkül elutasította. A végzést a kérelmező 2014. április 11-én vette át.
    [3] 1.1. Az ügy előzményéhez tartozik, hogy a kérelmező 2014. március 12-én kifogással fordult a Nemzeti Választási Bizottsághoz (NVB). Kifogásolta, hogy nem található meg az NVB faxszáma és címe a választások hivatalos oldalán, ezzel a Ve. 2. § (1) bekezdés a)–b) és e) pontjai, valamint a 212. § (1) bekezdése sérültek. Előadta továbbá, hogy az Alaptörvény számos belső ellentmondása miatt az egyenlő választójog sérül. Hiányolta továbbá a választási eljárási törvényből azt a szabályozást, amikor a külképviseleti szavazás esetén a fogadó állam ellenzi azt. Kifogást tevő hiányolta továbbá a honlapról az aktuális statisztikai adatokat. Előadta azt is, hogy a külképviseleti névjegyzéken szereplőket hátrányos megkülönböztetés éri a Magyarországon átjelentkezőkhöz és a külhoni választópolgárokhoz képest. Kifogásolta továbbá a külképviselet fogalmára vonatkozó értelmező rendelkezések be nem tartását, a bírói út igénybe vételének hiányát, az elbíráló bírák függetlenségét valamint hogy a köztársasági elnök az országgyűlési képviselők választását elhamarkodottan tűzte ki. Fentieken túl sérelmezte a Magyar Állam, az Országgyűlés, a köztársasági elnök, a Kormány, a Nemzeti Választási Bizottság és a Nemzeti Választási Iroda által elkövetett választási csalást is.
    [4] A kifogást az NVB a 2014. március 18-án kelt, 840/2014. számú határozatával érdemi vizsgálat nélkül elutasította. Az NVB határozata ellen benyújtott bírósági felülvizsgálati kérelmet a Kúria a Kvk.II.37.372/2014/2. számú végzésével, a jogi képviselet hiánya miatt elutasította.

    [5] 1.2. A kérelmező 2014. április 1-jén újabb kifogást nyújtott be az NVB-hez, a fentivel egyező tartalommal, arra hivatkozva, hogy „az NVB a 840/2014. számú határozatában a 2014. 03. 12-i állapotot bírálta el […], jelen kifogások pedig a 2014. 04. 01-i állapotra vonatkoznak”.
    [6] A kérelmező 2014. április 5-én a Kúriához fordult, és kérte, hogy a Kúria a Ve. 242. § (2) bekezdése alapján – mivel a 2014. április 1-jén benyújtott kifogásai tárgyában az NVB nem döntött – állapítsa meg a jogszabálysértés tényét, és utasítsa az NVB-t az eljárás soron kívüli lefolytatására.
    [7] A Kúria a kifogást Kvk.III.37.449/2014/2. számú végzésével a kötelező jogi képviselet hiánya miatt elutasította.

    [8] 2. Az indítványozó ezt követően az Alkotmánybírósághoz fordult. Az alkotmányjogi panasz szerint a végzés sérti az Alaptörvény I. cikk (1) bekezdésében foglalt, az állam általános alapjogvédelmi kötelezettségét, valamint annak (3) bekezdését, a XV. cikkének (1) bekezdésében biztosított törvény előtti egyenlőséghez fűződő alapjogát, a (2) bekezdésében biztosított diszkrimináció tilalmához fűződő alapjogát, a XXIII. cikk (1) bekezdésében foglalt választójogot, a XXVIII. cikkének (7) bekezdésében biztosított jogorvoslathoz való jogát és tisztességes eljáráshoz való jogát, továbbá a XXIV. cikk (7) bekezdése szerinti ésszerű időn belüli eljárást is sérelmezte.
    [9] Az indítványozó szerint a fentieken túl a Kúria által alkalmazott jogszabály, a Ve. 224. § (5) bekezdése is alaptörvény-ellenes, mert állítása szerint az Alaptörvény I. cikk (1) és (3) bekezdésébe, a XV. cikk (1) és (2) bekezdésébe, a XXIII. cikk (1) bekezdésébe, továbbá a XXVIII. cikk (7) bekezdésébe ütközik.

    [10] 3. A Ve. 233. § (1) bekezdése szerint az e törvény alapján, a választási szerv határozatával kapcsolatos jogorvoslati eljárásban hozott bírói döntés elleni alkotmányjogi panasz a sérelmezett döntés közlésétől számított három napon belül nyújtható be az Alkotmánybírósághoz.
    [11] A (2) bekezdés kimondja, hogy az Alkotmánybíróság az e törvény alapján, a választási szerv határozatával kapcsolatos jogorvoslati eljárásban hozott bírói döntés elleni alkotmányjogi panasz befogadásáról az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény (a továbbiakban Abtv.) 56. §-a szerint a beérkezésétől számított három munkanapon belül, a befogadott alkotmányjogi panaszról további három munkanapon belül dönt.
    [12] A (3) bekezdés úgy szól, hogy az e törvény alapján, a választási szerv határozatával kapcsolatos jogorvoslati eljárásban hozott bírói döntés elleni alkotmányjogi panasszal kapcsolatos eljárás során az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény 30. § (2), (3) és (5) bekezdése, 55. § (3) bekezdése, 57. § (1)–(1f) és (7) bekezdése, 58. § (1) bekezdése és 60. §-a nem alkalmazható.
    [13] Az alkotmányjogi panaszra az idézett szabályok értelmében – bizonyos kivételekkel – az Abtv. rendelkezései irányadók. Vagyis az Alkotmánybíróság csak annyiban része a választási bíráskodásnak, amennyiben Alaptörvényben biztosított jogok sérelméről van szó rendes bíróság döntését követően.

    [14] 4. Az alkotmányjogi panaszból kitűnik, hogy jelen ügyben az indítványozó – akárcsak a Kúria előtt – azt kifogásolja, hogy az NVB nem hozott újabb döntést az általa 2014. április 1-jén benyújtott, a korábbival egyező tartalmú kifogás tárgyában.
    [15] Az Alkotmánybíróság hivatalból észlelte, hogy az NVB 2014. március 27-én – még mielőtt az indítványozó a Kúriához fordult –, a 892/2014. számú határozatával érdemben utasította el az indítványozó azon (2014. már­cius 24-én, 25-én és 26-án azonos tartalommal ismételten benyújtott) kifogását, amely az NVB faxszámának és címének a választások hivatalos oldalán való feltüntetését érintette. A 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902 és 903/2014. számú határozataiban pedig hatáskörének hiányára hivatkozva utasította el az NVB az indítványozó fent felsorolt (2014. március 24-én, 25-én és 26-án azonos tartalommal ismételten benyújtott) további kifogásait, mivel azok jogszabály-módosításra irányultak. Az indítványozó az NVB 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902 és 903/2014. számú határozatai ellen minden esetben benyújtott bírósági felülvizsgálati kérelmet.

    [16] 5. Az Alkotmánybíróság az Abtv. 56. § (2) bekezdése alapján mérlegelési jogkörében vizsgálja az alkotmányjogi panasz befogadhatóságának törvényben előírt tartalmi feltételeit, így egyebek mellett az Abtv. 26–27. §-ok által megkövetelt, az Alaptörvényben biztosított jogok sérelmének fennállását.
    [17] Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy jelen ügyben – figyelemmel az NVB 2014. március 27-én meghozott határozataira – az indítványozónak a Kúria előtt az NVB hallgatását állító kifogásai már benyújtásuk pillanatában okafogyottak voltak.
    [18] Ebből következően a Kúria sérelmezett végzése sem okozhatta az indítványozónak az általa állított alaptörvény-ellenességet. Az Alaptörvényben biztosított jogok sérelmének hiánya miatt az alkotmányjogi panasz nem felel meg az Abtv. 26–27. §-okban írt törvényi feltételeknek.
    [19] Az Alkotmánybíróság ezért az Ügyrend 30. § (2) bekezdés h) pontja alapján, az Abtv. 56. § (3) bekezdése alkalmazásával az alkotmányjogi panaszt visszautasította.
      Dr. Lenkovics Barnabás s. k.,
      tanácsvezető,
      előadó alkotmánybíró
      .
      Dr. Dienes-Oehm Egon s. k.,
      alkotmánybíró

      Dr. Salamon László s. k.,
      alkotmánybíró
      Dr. Lévay Miklós s. k.,
      alkotmánybíró

      Dr. Szalay Péter s. k.,
      alkotmánybíró

      .
      English:
      .
      Petition filed:
      .
      04/15/2014
      .
      Number of the Decision:
      .
      3140/2014. (IV. 24.)
      Date of the decision:
      .
      04/17/2014
      .
      .