Hungarian
Ügyszám:
.
581/B/1995
Előadó alkotmánybíró: Erdei Árpád Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 64/2003. (XII. 18.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 2003/698
.
A döntés kelte: Budapest, 12/16/2003
.
.
A döntés szövege:
.
A döntés szövege:
                  A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

  Az    Alkotmánybíróság   jogszabály   alkotmányellenességének
  utólagos  vizsgálatára  irányuló indítvány  tárgyában  –  dr.
  Bihari   Mihály   és   dr.  Harmathy  Attila   alkotmánybírák
  különvéleményével – meghozta az alábbi
                               
                          határozatot:

  Az  Alkotmánybíróság megállapítja, hogy a vad  védelméről,  a
  vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV.
  törvény 36. §-a alkotmányellenes, ezért azt 2004. június  30.
  napjával megsemmisíti.

  Az  Alkotmánybíróság  ezt a határozatát a  Magyar  Közlönyben
  közzéteszi.
                             Indokolás

                                I.

   1.  Az  indítványozó  eredetileg  a  vadgazdálkodásról  és  a
   vadászatról  szóló  8/1993. (I. 30.) FM rendelet  11.  §  (4)
   bekezdésének     megsemmisítését     kérve     fordult     az
   Alkotmánybírósághoz;   a   jogszabályi   változást   követően
   indítványát a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a
   vadászatról  szóló  1996.  évi LV. törvény  (a  továbbiakban:
   Vtv.)  36. §-ával szemben változatlanul fenntartotta.  Nézete
   szerint  a  pórázon  nem tartott kutya és  a  kóborló  macska
   vadászterületen   való   elejtését  lehetővé   tevő   szabály
   alkotmányellenes,  mivel  sérti az  állat  tulajdonosának  az
   Alkotmányban biztosított tulajdonhoz való jogát. A Vtv. 36. §-
   a  „egyoldalú  előnyt  biztosít a  vadászatra  jogosultnak  a
   háziállatok  tulajdonosaival szemben”, mivel  minden  további
   feltétel  fennállásának hiányában is  lelőheti  a  gazdájától
   több mint 200 méterre eltávolodott állatot.

   Az  indítvány szerint a Vtv. 36. §-a ellentétes az  Alkotmány
   70/A.  §-ban  foglalt hátrányos megkülönböztetés  tilalmával.
   Egyrészt  „a  magántulajdon  egyes  nemei  közötti”   tiltott
   megkülönböztetést  jelent az, hogy  a  36.  §  (1)  bekezdése
   csupán  a  kutyákra  és  a macskákra vonatkozik,  s  így  „ha
   vadászterületen  sétáltatnak  egy  vadászgörényt,  azt  tilos
   kilőni, mert az se nem kutya, se nem macska”. Az indítványozó
   úgy  véli,  hogy  a  diszkriminációt másrészt  a  36.  §  (2)
   bekezdésében  foglalt  kivétel  eredményezi,  amely   szerint
   vadászkutyát és állatőrző kutyát, a rendőrség, a honvédség, a
   büntetés-végrehajtási szervezetek, a határőrség és a vámőrség
   szervezetéhez  tartozó őrző-védő feladatokat  ellátó  kutyát,
   valamint  a  felismerhető  jellel ellátott  vakvezető  kutyát
   ilyen  indokkal nem lehet lelőni: ez a szabály –  állítja  az
   indítványozó  –  az  állami tulajdont indokolatlanul  előrébb
   helyezi a magántulajdonnál.

   Az    Alkotmánybíróság   eljárása    során    megkereste    a
   földművelésügyi minisztert.
                                
   2.   Az   ügy   elbírálásánál  figyelembe  vett   jogszabályi
   rendelkezések a következők:

   2.1.  Az  Alkotmány  indítvány  által  érintett  szakaszai  a
   következők:

     „2.  §  (1)  A  Magyar Köztársaság független,  demokratikus
   jogállam.”

   „13. § (1) A Magyar Köztársaság biztosítja a tulajdonhoz való
   jogot.”

     „70/A.  §  (1) A Magyar Köztársaság biztosítja a  területén
   tartózkodó  minden  személy számára  az  emberi,  illetve  az
   állampolgári  jogokat, bármely megkülönböztetés,  nevezetesen
   faj,  szín, nem, nyelv, vallás, politikai vagy más  vélemény,
   nemzeti  vagy  társadalmi származás, vagyoni, születési  vagy
   egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül.”

   2.2. A Vtv. indítvány által támadott rendelkezése:

   „36.  §  (1)  A  jogosult a vadállomány védelme  érdekében  a
   vadászterületén elpusztíthatja:
   a) a gazdája hatókörén (irányításán és ellenőrzésén) kívülre,
   de attól legalább kettőszáz méterre került, vagy az egyébként
   vadat űző kutyát, valamint
   b)   a   legközelebbi  lakott  épülettől  kettőszáz  méternél
   távolabb kóborló macskát.
   (2)  Az  (1)  bekezdés  a)  pontja szerinti  rendelkezés  nem
   vonatkozik   a   rendeltetésüknek   megfelelően   alkalmazott
   vadászkutyára és állatőrző kutyára, a rendőrség, a honvédség,
   a   büntetés-végrehajtási  szervezetek,  a  határőrség  és  a
   vámőrség  szervezetéhez tartozó őrző-védő feladatokat  ellátó
   kutyára,  valamint  a felismerhető jellel ellátott  vakvezető
   kutyára.”
                                
                                II.

   Az indítvány megalapozott.

   1. Az indítványozó nézete szerint annak lehetővé tétele, hogy
   a vadászterületen tartózkodó kutyát vagy macskát a vadászatra
   jogosult  –  meghatározott  törvényi  feltételek  teljesülése
   esetén – lelőheti, sérti a tulajdonhoz való jogot.

   Az   alkotmánybírósági   gyakorlat  a  tulajdonjog   védelmét
   kezdettől  úgy  értelmezi, hogy a  tulajdonhoz  való  jog  az
   alapjogok közé tartozik annak ellenére, hogy nem az alapjogok
   között  került elhelyezésre. [7/1991. (II. 28.) AB határozat,
   ABH   1991,   22,   25.].  A  tulajdonjog  közérdekből   való
   korlátozásának     alkotmányosságával     kapcsolatban     az
   Alkotmánybíróság gyakorlata szerint a tulajdonhoz való jog  a
   köz érdekében és a közérdekkel arányos módon korlátozható.  A
   korlátozás  alkotmányosságának vizsgálata  során  azonban  az
   Alkotmánybíróság   nem   a  közérdek  valóságos   fennállását
   vizsgálja:     a    törvénnyel    érvényesített    "közérdek"
   alkotmánybírósági   vizsgálata  ezért   nem   a   törvényhozó
   választásának feltétlen szükségességére irányul, hanem –  még
   ha formálisan nem is a "közérdek" fennállására irányul, hanem
   a  "szükségesség-arányosság" ismérveit alkalmazza – arra kell
   szorítkoznia,  indokolt-e a közérdekre  hivatkozás,  illetve,
   hogy  a "közérdekű" megoldás nem sért-e önmagában is valamely
   más  alkotmányos  jogot (például a hátrányos megkülönböztetés
   tilalmát)”. [64/1993. (XII. 22.) AB határozat, ABH 1993, 373,
   382.]

   A vad a Vtv. 9. § (1) bekezdése szerint az állam tulajdonában
   van. Az Alkotmány 9. § (1) bekezdése szerint a köztulajdon és
   a  magántulajdon  egyenjogú és egyenlő  védelemben  részesül.
   Ennek  megfelelően  az állam tulajdona is alkotmányi  védelem
   alatt áll. A Vtv. 36. § (1) bekezdése azonban alapvetően  nem
   az  állami  tulajdon  védelmét, hanem  a  természeti  értékek
   egyikének a megőrzését – s ezáltal a köz érdekét – szolgálja.
   Az  Alkotmánybíróság  már a 996/G/1990.  számú  határozatában
   rámutatott  arra,  hogy  az  Alkotmány  18.  §-ában   foglalt
   egészséges környezethez való jog megvalósításával kapcsolatos
   állami   kötelességeknek   többek   között   „magukban   kell
   foglalniok  az élet természeti alapjainak védelmét,  ki  kell
   terjedniök  a  véges javakkal való gazdálkodás intézményeinek
   kiépítésére”  (ABH  1993,  533,  535.).  Az  élet  természeti
   alapjainak  a  védelme  megköveteli a  természetes  környezet
   megóvását,  amely  feladat  megvalósításának  szerves  részét
   képezi    a   szakszerű   vadgazdálkodás   biztosítása.    Az
   Alkotmánybíróság   kimondta   azt   is,   hogy    „nyomatékos
   népgazdasági  érdek  fűződik  ahhoz,  hogy  az  ország  egész
   területén  és  azon  belül minden vadászterületen  a  törvény
   rendelkezéseinek megfelelő, szakszerű vadgazdálkodás folyjék”
   [67/1997.  (XII. 29.) AB határozat, ABH 1997, 411,  418.].  A
   szakszerű  vadgazdálkodás  elengedhetetlen  részét  képezi  a
   vadállomány   védelme,  amelynek  érdekében  az  indítvánnyal
   támadott  rendelkezés megfogalmazásra került. A  vadállományt
   ez   a  rendelkezés  egyrészt  a  kutyák  és  macskák  általi
   üldözéstől   és  elpusztítástól,  másrészt  pedig   különböző
   betegségekkel   való  megfertőződéstől  kívánja   védeni.   A
   tulajdonnak  a  Vtv.  36. § (1) bekezdése  által  megvalósuló
   korlátozása tehát a köz érdekében történik.

   2.  A  tulajdonhoz való jog korlátozásának azonban nemcsak  a
   köz  érdekében kell történnie, hanem a közérdekkel arányosnak
   is  kell  lennie, ezért vizsgálatot igényel  az  is,  hogy  a
   korlátozást  igazoló  közérdek és a tulajdonost  ért  sérelem
   között   nincs-e  aránytalanság  [64/1993.  (XII.   22.)   AB
   határozat,   ABH   1993,   373,  381-382.].   Az   arányosság
   követelménye többek között azt is jelenti, hogy a törvényhozó
   a  korlátozás  során köteles az adott cél elérésére  alkalmas
   legenyhébb eszközt alkalmazni [20/1990. (X. 4.) AB határozat,
   ABH  1990,  69,  71.].  Az  Alkotmánybíróság  ezért  a  jelen
   eljárásában  a  továbbiakban azt vizsgálta, hogy  a  bizonyos
   állatok    vadászterületen    való    elpusztítására    adott
   felhatalmazás  által okozott sérelem vajon arányban  áll-e  a
   vadállomány  védelmének biztosítását megkövetelő közérdekkel,
   az azt szolgáló legenyhébb alkalmas eszköznek minősül-e.

   Az    állatok   vadászterületen   való   elpusztíthatóságának
   szabályozásakor  a  jogalkotó  abból  indult   ki,   hogy   a
   vadállományra  a  háziállatok közül a  kutyák  és  a  macskák
   jelentenek  reális  veszélyt.  A  vadászterületen  tartózkodó
   állatot a vadászati jog jogosultja a törvényben meghatározott
   feltételek fennállása esetén pusztíthatja el.

   2.1.  A  Vtv.  36.  § (1) bekezdés a) pontja  első  fordulata
   alapján a kutya esetében az egyik feltétel az, hogy a gazdája
   hatókörén  kívülre  kerüljön,  ami  nehezen  megítélhető,  és
   ezáltal  nem  objektivizálható kritériumot  jelent.  A  másik
   feltétel  (a legalább kettőszáz méteres távolság) objektívnek
   látszik, de nem mindig megállapítható.

   A  törvényi  feltételek  teljesülése  esetén  két  lehetséges
   helyzet  adódik.  Az  egyik esetben  a  kutya  elpusztítására
   jogosult  egyaránt látja a kutyát és annak  gazdáját  is,  és
   ennek alapján tudja megállapítani a közöttük lévő távolságot.
   Ha  a  megállapított  (becsült) távolság  eléri  a  kettőszáz
   métert, akkor élhet a törvényben biztosított jogával,  vagyis
   a  kutyát  elpusztíthatja.  A legenyhébb  eszköz  alkalmazása
   követelményének    a    vizsgált   szabályozás    ebben    az
   összefüggésben  azért nem felel meg, mert a jogosult  számára
   más   törvényi  lehetőség  is  biztosítható  (pl.   a   kutya
   gazdájának  felhívása a vadászterület rendjének  betartására,
   ellene szankció alkalmazásának kilátásba helyezése).

   A  másik  lehetséges helyzet az, amikor  a  jogosult  csak  a
   kutyát   látja,  s  úgy  érzékeli,  hogy  kettőszáz   méteres
   körzetben senki nem tartózkodik. Ilyenkor is adott a vizsgált
   rendelkezésben  biztosított jogkör, de  a  jogosult  nem  tud
   kapcsolatba  kerülni  a  kutya  gazdájával,  vagyis  nem  áll
   rendelkezésére   a   fentiekben  kifejtett   enyhébb   eszköz
   alkalmazásának   lehetősége.   A   szabályozás    ebben    az
   összefüggésben  azért  aggályos,  mert  a  kettőszáz  méteres
   sugarú kör által befogott terület (azaz több mint tíz hektár)
   átvizsgálása,  az  arról  való  meggyőződés,  hogy  a   kutya
   gazdátlan,  a  jogosult számára nehezen vagy  egyáltalán  nem
   teljesíthető feltételt jelent.

   A Vtv. 36. § (1) bekezdés a) pontja második fordulata szerint
   a  vad  űzése  az  a  további tény, amely  a  vadászterületen
   tartózkodáshoz  kapcsolódva  a  kutyák  esetében  megalapozza
   elpusztíthatóságukat.  A vadat űző kutya  közvetlen  veszélyt
   jelent    a    természeti   értékekre   nézve.    Közvetlenül
   veszélyezteti továbbá más – az állam – tulajdonát  is.  Ebben
   az esetben érdektelen, hogy van-e gazdája az állatnak, hiszen
   ez  a  veszély  más módon nem hárítható el, a  vadásznak  itt
   azonnal cselekednie kell.

   A Vtv. 36. § (1) bekezdésének a) pontja tehát eltérő nagyságú
   veszélyekkel szemben biztosít azonos védelmet azáltal, hogy a
   vadat  űző kutya és a gazdája hatókörén kívülre került  kutya
   egyaránt   elpusztítható  a  vadászterületen.   A   közvetett
   (elvont)   veszélyeztetés   és  a   közvetlen   (megvalósult)
   veszélyeztetés  azonos módon való megszüntetése  aránytalanná
   teszi  a tulajdonnak a támadott jogszabályhelyben megvalósuló
   közérdekű korlátozását.

   Az  aránytalanságot  növeli a Vtv.  36.  §  (1)  bekezdés  a)
   pontjának  első  fordulata által felállított  vélelem,  amely
   több okból is aggályos.

   A  kutyák  általában  nem  egyedül  hagyják  el  tartózkodási
   helyüket,  hanem gazdáikat kísérve. Ha tehát  a  kutya  ember
   kíséretében található a vadászterületen, vélhetően nem került
   ki  annak  uralma  alól, illetőleg nem gazdátlan.  Ugyanakkor
   előfordulhat,  hogy a vadász látja a kutyát, de  a  közvetlen
   közelében lévő gazdáját a vadászterület természeti adottságai
   miatt (bozót, sűrű erdő, stb.) nem veszi észre.

   A  kutyának  a  gazdája irányítása alóli kikerülése  másrészt
   többnyire   a  kutya  által  tanúsított  magatartás   alapján
   állapítható meg. A jogszabály ezt is figyelembe veszi, amikor
   a  gazda  uralma alól való kikerülést és a kettőszáz  méteres
   távolságot   az  elpusztíthatóság  konjunktív  feltételeiként
   szabályozza. Ha a kutya a kettőszáz méteres távolságon  belül
   van,  még  akkor  sem  pusztítható el, ha láthatólag  gazdája
   uralma alól kikerült. Ha a kettőszáz méteres távolság megvan,
   de  a  kutya  a  gazda uralma alatt áll, nem pusztítható  el.
   Ennek  a  megállapítása a fentiek értelmében azonban gyakorta
   lehetetlen,  így mind a kettőszáz méteres táv  fennállásának,
   mind  a  kutya  „gazdája  hatókörén  kívülre  kerülésének”  a
   megállapítása   konkrét  helyzetekben  önkényes   értelmezési
   eredményekre,  s  ezáltal  a közérdekkel  arányban  nem  álló
   korlátozáshoz vezethet.

   További  bizonytalanságot jelent –  főként  a  kutya  gazdája
   szempontjából  –  hogy  a Vtv. 8. § (1) bekezdése  értelmében
   „vadászterületnek    minősül   –   hasznosítási    formájától
   függetlenül – az a földterület, valamint vízfelület, amelynek
   kiterjedése   a   háromezer  hektárt  eléri,   és   szemközti
   határvonalainak távolsága legalább háromezer méter,  továbbá,
   ahol   a  vad  a)  a  szükséges  táplálékot  megtalálja,   b)
   természetes  szaporodási feltételei, valamint c)  természetes
   mozgásigénye,  búvóhelye, nyugalma  adott.”  A  vadászterület
   határa  nem kerül minden esetben fizikailag kijelölésre,  így
   kívülálló  személyek gyakorta nem képesek annak megítélésére,
   hogy    vadászterületen   tartózkodnak-e.   Nehezíti    ennek
   megállapítását  az  is, hogy a vadászterületnek  minősítés  a
   földterület  mezőgazdasági művelési ágától  is  független.  A
   kutya  gazdája  tehát  számos  esetben  nem  érzékeli,   hogy
   vadászterületen  van,  aminek következtében  nem  feltétlenül
   ügyel arra, hogy kutyája tőle ne távolodjék el.

   Az   Alkotmánybíróság  legutóbb  a  10/2003.  (IV.   3.)   AB
   határozatában  összegezte  a normavilágosság  követelményével
   kapcsolatos  megállapításait. Ennek a jelen  ügyben  releváns
   lényege   szerint  a  jogbiztonságnak  része  a  világos,   a
   jogalkalmazás során felismerhetően értelmezhető és egyértelmű
   normatartalom.  A normaszöveg értelmezhetetlenségének,  avagy
   eltérő  értelmezést engedő voltának az a következménye,  hogy
   kiszámíthatatlan helyzetet teremt a norma címzettjei számára.
   A normaszöveg túl általános volta mindemellett lehetőséget ad
   a   szubjektív,  önkényes  jogalkalmazásra  is  (ABK,   2003.
   március, 117, 120.).

   A  fentiekből  következően  a Vtv.  36.  §  (1)  bekezdés  a)
   pontjának  szabályozási tartalma nem felel meg a jogállamiság
   elvéből  levezethető normavilágosság követelményének, ezáltal
   nagyfokú  jogalkalmazási bizonytalanságot teremt, amely  akár
   önkényes   jogértelmezésre  is   okot   adhat.   A   vizsgált
   rendelkezés egyúttal – a korlátozás aránytalansága miatt –  a
   tulajdonhoz való jog sérelmét is megvalósítja.

   2.2.  A  Vtv.  36.  § (1) bekezdés b) pontja  a  macskának  a
   vadászterületen   történő  elpusztíthatóságának   feltételeit
   tartalmazza.  Ezek  a  feltételek  nem  a  macska  gazdájához
   kötődnek,  hanem  egy  vélelmet állítanak  fel,  miszerint  a
   legközelebbi  lakott  épülettől több mint  kettőszáz  méterre
   tartózkodó   macska   kóborlónak   tekintendő.    A    macska
   természeténél fogva általában nem a gazdájával együtt, nem őt
   követve, hanem önállóan hagyja el a lakott helyet. Ez azonban
   önmagában   nem   eredményezi  a  macska  gazdátlanságát,   s
   különösen nem jelenti azt, hogy az állat kóborrá lett volna.

   A  hatályos  jogszabályok használják a  „kóbor”  vagy  „kóbor
   állat”   kifejezést,   de   a  fogalom   meghatározását   nem
   tartalmazzák.  A  Vtv. végrehajtására kiadott  30/1997.  (IV.
   30.)  FM  rendelet  26. § (3) bekezdés b) pontja  szerint  az
   elejtett  kóbor  kutyáért, valamint kóbor macskáért  huszonöt
   darab  sörétes vagy öt darab golyós lőszer jár, a 40.  §  (2)
   bekezdés    értelmében    vaddisznóra,    rókára,     borzra,
   aranysakálra,   nyestkutyára,  mosómedvére,  valamint   kóbor
   kutyára   és   macskára  sörétes  vadászlőfegyverből   kilőtt
   golyóval  is  lehet vadászni, a (3) bekezdés  pedig  lehetővé
   teszi,  hogy  a  róka,  borz,  aranysakál,  nyestkutya  és  a
   mosómedve,   valamint  a  kóbor  kutya   és   macska   golyós
   vadászlőfegyverrel is lőhető legyen.

   A  felhívott  végrehajtási szabályokból  az  a  következtetés
   vonható  le,  hogy  a vadászati jog jogosultja  által  lelőtt
   macska  (de a kutya is) kóbor állatnak tekintendő. Ugyanakkor
   a  Vtv.  ezt  a  kifejezést nem használja,  az  elpusztítható
   kutyát a gazdája hatókörén kívül került állatként definiálja,
   a macska esetében pedig a „kóborló” kifejezést alkalmazza.

   A   normavilágosság  hiánya  tehát  ebben   az   esetben   is
   megállapítható.  A  Vtv.  36. §  (1)  bekezdés  b)  pontjában
   foglalt  tulajdonkorlátozás, annak meghatározatlansága  miatt
   az  arányosság  alkotmányos követelményét  sem  teljesíti,  s
   ezért sérti a tulajdonhoz való jogot.

   2.3. Az Alkotmánybíróság a 2.1. és 2.2. pontokban kifejtettek
   szerint  megállapította  a Vtv. 36.  §  (1)  bekezdésének  az
   Alkotmány 2. § (1) bekezdésébe, továbbá a 13. §-ba ütközését.
   Az  alkotmányellenesnek  minősített rendelkezést  jövőbeni  –
   2004.  június  30.-ai  – hatállyal semmisítette  meg,  így  a
   jogalkotónak   megfelelő  idő  áll  rendelkezésre,   hogy   a
   természeti   értékek   védelmét   szolgáló   szabályozást   a
   tulajdonjoggal   összhangban  álló,  a  jogalkalmazás   során
   világosan   értelmezhető   normaként   megalkossa,   egyúttal
   megteremtse  az  összhangot  a  törvényi  és  a  végrehajtási
   rendelkezések között.

   3. Az indítványi kérelem további elemei közül az egyik a Vtv.
   36.   §   (1)   bekezdésének  a  hátrányos   megkülönböztetés
   alkotmányi tilalmába való ütközését is állítja.

   Az  Alkotmánybíróság gyakorlata szerint, ha  az  indítvánnyal
   támadott  jogszabályt  vagy annak  egy  részét  az  Alkotmány
   valamely  rendelkezésébe ütközőnek  minősíti,  és  ezért  azt
   megsemmisíti,   akkor   a   további  alkotmányi   rendelkezés
   esetleges   sérelmét  –  a  már  megsemmisített   jogszabályi
   rendelkezéssel  összefüggésben  –  érdemben  nem   vizsgálja.
   [44/1995. (VI. 30.) AB határozat, ABH 1995, 203, 205; 4/1996.
   (II.  23.) AB határozat, ABH 1996, 37, 44; 61/1997. (XI. 19.)
   AB  határozat,  ABH  1997, 361, 364;  15/2000.  (V.  24.)  AB
   határozat,  ABH  2000,  420,  423;  16/2000.  (V.   24.)   AB
   határozat,  ABH  2000,  425,  429;  29/2000.  (X.   11.)   AB
   határozat, ABH 2000, 193, 200.].

   Az  Alkotmánybíróság  ezért nem vizsgálta,  hogy  a  támadott
   rendelkezés  sérti-e az Alkotmány 70/A.  §  (1)  bekezdésében
   foglaltakat.

   4.   Végezetül  az  indítványozó  szerint  az  is   hátrányos
   megkülönböztetést jelent, hogy a Vtv. 36. § (1)  bekezdésében
   meghatározott főszabály alól a (2) bekezdés kivételt  állapít
   meg.

   Az  Alkotmánybíróság  a 33/2002. (VII. 4.)  AB  határozatában
   fejtette ki összefoglalóan, hogy a jogbiztonság követelményét
   saját   működésével  összefüggésben  is  alapvető   kérdésnek
   tekinti.  Az  alkotmányellenesnek  nyilvánított  jogszabályok
   megsemmisítése kapcsán ezért nem idézhet elő olyan helyzetet,
   amely  ellentétben  áll az Alkotmány 2.  §  (1)  bekezdéséből
   fakadó  követelménnyel.  A  jogalkalmazói  gyakorlat  számára
   értelmezhetetlen és ezért az Alkotmánynak megfelelő módon nem
   alkalmazható "norma részeket" tehát akkor is megsemmisíti, ha
   azok    önmagukban    nem    alkotmányellenesek,    ám     az
   alkotmányellenesnek   nyilvánított    részek    nélkül    nem
   alkalmazhatók (ABH 2002, 173, 186-187.).

   Tekintettel  arra,  hogy  a  vizsgált  rendelkezés  önmagában
   értelmezhetetlen,   mert   az  alkotmányellenes   és   emiatt
   megsemmisített  (1)  bekezdés  szabályozási  tartalma   alóli
   kivételeket határozza meg, az Alkotmánybíróság a Vtv.  36.  §
   (2) bekezdését is jövőbeni hatállyal megsemmisítette.

   Az  Alkotmánybíróság e határozatának a Magyar Közlönyben való
   közzététele  az  Alkotmánybíróságról szóló 1989.  évi  XXXII.
   törvény 41. §-án alapul.
                          Dr. Holló András
                     az Alkotmánybíróság elnöke

         Dr. Bagi István                  Dr. Bihari Mihály
         alkotmánybíró                        alkotmánybíró
                                 
         Dr. Czúcz Ottó                     Dr. Erdei Árpád
         alkotmánybíró                 előadó alkotmánybíró
                                 
         Dr. Harmathy Attila                Dr. Kiss László
         alkotmánybíró                        alkotmánybíró
                                 
         Dr. Kukorelli István             Dr. Strausz János
         alkotmánybíró                        alkotmánybíró

                 Dr. Tersztyánszkyné dr. Vasadi Éva
                            alkotmánybíró
    Dr. Bihari Mihály alkotmánybíró különvéleménye

    A határozattal az alábbi indokok alapján nem értek egyet.

    1. Megítélésem szerint a vad védelméről, a vadgazdálkodásról,
    valamint  a  vadászatról  szóló  1996.  évi  LV.  törvény  (a
    továbbiakban:  Vtv.)  36. §-a nem éri el  az  alkotmányossági
    relevancia   szintjét.   Álláspontom   szerint   a   támadott
    rendelkezéssel  kapcsolatban csak célszerűségi,  szabályozás-
    technikai,   jogalkalmazási-bizonyítási   jellegű   problémák
    vethetőek fel.

    Az  Alkotmánybíróság – már számos határozatában  utalt  arra,
    hogy   –   nem   vizsgálja  a  jogszabályok  célszerűségének,
    hatékonyságának,  igazságosságának  kérdéseit,  mert  az  nem
    tartozik a hatáskörébe. [772/B/1990. AB határozat, ABH  1991,
    447,  449.;  26/1993. (IV. 29.) AB határozat, ABH 1993,  196,
    203.]

    Álláspontom  szerint  a jogalkotó, amennyiben  a  vadállomány
    védelme  érdekében  ezt  fontosnak  tartja,  viszonylag   tág
    keretek  között,  célszerűségi szempontokat  mérlegelve  maga
    határozhatja  meg azokat a szükséges szabályokat,  amelyek  a
    vadászterületen    a    vad    védelmét    szolgálják.     Az
    Alkotmánybíróság – ezeken a szabályozási kereteken belül –  a
    jogalkotói  mérlegelés célszerűségi szempontú felülbírálatára
    nem jogosult.

    2.  Megítélésem szerint a Vtv. 36. §-a nem sérti az Alkotmány
    2.  §-ából  levezethető  jogbiztonság  követelményét  és  nem
    állapítható  meg  jogbizonytalanság a határozatban  felvetett
    normavilágosság  tekintetében  sem.  A  támadott  rendelkezés
    tartalma nem tartalmaz bizonytalan, homályos vagy többértelmű
    jogfogalmakat.

    Az  Alkotmánybíróság  az  1160/B/1992.  AB  határozatában   a
    jogszabályok    törvényi   tényállásával   kapcsolatban    az
    alábbiakat fejtette ki:
    „Azt   általában  a  jogalkotás  dönti  el,   hogy   valamely
    életviszonyt  szabályoz-e,  és  azt  is,  hogy   ezt   milyen
    részletességgel,  mennyire esetszerűen teszi  (1621/B/1992.).
    Ez   a  jogszabály  homályosságától,  értelmezhetetlenségétől
    különálló   kérdés.   Ha   egy  jogszabály   tényállása   túl
    részletező,  túl  szűk,  túlságosan  eseti,  az   megköti   a
    jogalkalmazót   és   megakadályozza,  megnehezíti,   hogy   a
    jogszabály   az   életviszonyok   szabályozásában    betöltse
    szerepét.  Ha  pedig egy jogszabály törvényi  tényállása  túl
    elvont,  túl  általános,  akkor a jogszabály  rendelkezése  a
    jogalkalmazó    belátása    szerint    kiterjeszthető    vagy
    leszűkíthető.  Az ilyen szabály lehetőséget ad  a  szubjektív
    jogalkalmazói  döntésre,  a  különböző  jogalkalmazók  eltérő
    gyakorlatára,   a   jogegység  hiányára.   Ez   csorbítja   a
    jogbiztonságot.   A  jogszabálynak  ezért  az   életviszonyok
    tipikus  vonásait kell figyelembe vennie.”  (ABH  1993,  607,
    608.)  Az  tehát,  hogy  a Vtv. 36. §-ában  felvett  törvényi
    tényállás  elvont,  nem  sérti a normavilágosság  alkotmányos
    követelményét,  mert  egyértelmű  és  a  jogalkotói  akaratot
    tükröző    szabályozást   tartalmaz.   Az    Alkotmánybíróság
    etekintetben utalt egy korábbi határozatára, melyben  azt  is
    kimondta,   hogy   a   „jogbiztonságból  nem   következik   a
    jogalkotónak  olyan  kötelezettsége,  hogy  minden   fogalmat
    minden  jogszabályban külön meghatározzon.”  [268/B/1999.  AB
    határozat, ABK 2003. április 275, 277.]

    3.  Álláspontom  szerint  továbbá  nem  bizonyított,  hogy  a
    vadvédelem  érdekében a szükségesnél jobban  és  aránytalanul
    korlátozza a Vtv. 36. §-a a kutya és a macska tulajdonosoknak
    az  Alkotmány 13. § (1) bekezdésében biztosított  tulajdonhoz
    való jogát.

    Budapest, 2003. december 16.
                                                Dr. Bihari Mihály
                                                    alkotmánybíró
    A különvéleménnyel egyetértek és ahhoz csatlakozom:
                                              Dr. Harmathy Attila
                                                    alkotmánybíró
     .
     English:
     .
     Petition filed:
     .
     .
     Number of the Decision:
     .
     64/2003. (XII. 18.)
     Date of the decision:
     .
     12/16/2003
     .
     .