English

Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01505/2018
Első irat érkezett: 10/05/2018
.
Az ügy tárgya: A Veszprémi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 6.IK.27.413/2017/13. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (közigazgatási határozat felülvizsgálata; szórakozóhely nyitvatartása)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 01/15/2019
.
Előadó alkotmánybíró: Szabó Marcel Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Veszprémi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 6.IK.27.413/2017/13. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó - Pápa főjegyzője - hatósági eljárást folytatott le a perbeli felperessel szemben, Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megsértésének jogkövetkezményeiről szóló 33/2017. (XII. 22.) önkormányzati rendelete 8. § (4) bekezdése megsértése miatt. A felperes vendéglátóhely a közeli lakók panasza alapján ugyanis a rendelet szerinti nyitvatartási órán túl is üzemelt, és zavarta a lakók nyugalmát. Az indítványozó határozata ellen a felperes bírósági felülvizsgálatot kezdeményezett. A bíróság a keresetet megalapozottnak találta és a hatósági határozatot hatályon kívül helyezte.
Az indítványozó szerint sérült a tisztességes eljáráshoz, valamint a jogorvoslathoz való joga, valamint a diszkrimánció tilalma azáltal, hogy a bíróság mérlegelésével megsértette a fegyverek egyenlőségének elvét, szakértői bizonyítást jogellenesen rendelt el, valamint nem tett eleget tájékoztatási és indokolási kötelezettségének..
.
Indítványozó:
  Pápa Város Címzetes Főjegyzője
Támadott jogi aktus:
  a Veszprémi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 6.IK.27.413/2017/13. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
C) cikk (1) bekezdés
XV. cikk (2) bekezdés
XXIV. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés
26. cikk (1) bekezdés
28. cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1505_0_2018_inditvany_anonim.pdfIV_1505_0_2018_inditvany_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  A döntés száma: 3262/2020. (VII. 3.) AB végzés
  .
  A döntés kelte: Budapest, 06/16/2020
  .
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  2019.11.12 16:00:00 3. öttagú tanács
  2020.01.28 14:00:00 3. öttagú tanács
  2020.02.18 14:00:00 3. öttagú tanács
  2020.06.16 12:00:00 3. öttagú tanács

  .

  .
  A döntés szövege (pdf):
  3262_2020 AB végzés.pdf3262_2020 AB végzés.pdf
  .
  A döntés szövege:
  .
  A döntés szövege:
   Az Alkotmánybíróság tanácsa alkotmányjogi panasz tárgyában meghozta a következő
   v é g z é s t:

   Az Alkotmánybíróság a Veszprémi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 6.K.27.413/2017/13. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panaszt visszautasítja.
   I n d o k o l á s

   [1] 1. Az indítványozó, Pápa Város Címzetes Főjegyzője, jogi képviselője (dr. Verrasztó Norbert kamarai jogtanácsos) útján az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény (a továbbiakban: Abtv.) 27. §-a alapján alkotmányjogi panasszal fordult az Alkotmánybírósághoz, melyben a Veszprémi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 6.K.27.413/2017/13. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését, továbbá a támadott ítélet végrehajtásának felfüggesztését indítványozta.

   [2] 1.1. Az indítvány alapjául szolgáló ügyben az indítványozó hatósági eljárást folytatott le a perbeli felperessel szemben, Pápa Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megsértésének jogkövetkezményeiről szóló 33/2017. (XII. 22.) önkormányzati rendelet 8. § (4) bekezdése megsértése miatt. Ennek alapja, hogy a felperes vendéglátóhely a közeli lakók panasza alapján a bejelentett nyitvatartási időn túl is üzemelt, ezzel zavarva a lakók nyugalmát. A jegyző közigazgatási bírság megfizetésére kötelezte a perbeli felperest, határozatát többek között telefonnal készített videofelvételekre alapozta.
   [3] Az indítványozó határozata ellen a felperes bírósági felülvizsgálatot kezdeményezett. A bíróság a keresetet megalapozottnak találta, és a hatósági határozatot hatályon kívül helyezte. Indokolása szerint téves a hatóság becsatolt videofelvételekre alapozott következtetése, mivel a telefonokkal készített videókat könnyű manipulálni. A bíróság az indítványozót új határozat hozatalára azért nem utasította, mert úgy ítélte meg, hogy a határozat meghozatalának alapjául szolgáló körülmények utólag már éppen a fenti hiányosságok miatt nem rekonstruálhatóak.

   [4] 1.2. Az indítványozó az alkotmányjogi panaszban és a hiánypótlás során arra hivatkozott, hogy a támadott ítélet sérti az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdése szerinti jogállamiság elvéből levezetett jogbiztonság követelményét, a C) cikk (1) bekezdése szerinti hatalommegosztás elvét, a XV. cikk (2) bekezdése szerinti hátrányos megkülönböztetés tilalmát, a XXIV. cikk (1) bekezdése szerinti tisztességes hatósági eljáráshoz való jogot, a XXVIII. cikk (1) bekezdése szerinti tisztességes bírósági eljáráshoz való jogot, a XXVIII. cikk (7) bekezdése szerinti jogorvoslathoz való jogot, továbbá a 26. cikk (1) bekezdését és a 28. cikket.
   [5] Az indítványozó a jogbiztonság sérelmét arra alapozta, hogy szerinte a jogalkalmazó feladata a jogszabályi előírások gyakorlati megvalósulásának biztosítása, ami jelen esetben az eljárási törvény és a vonatkozó bírósági gyakorlat betartása lett volna. Ezen belül is különösen a hivatalból elrendelt bizonyítást hiányolta, ugyanis úgy ítélte meg, hogy a felperes annak ellenére lett pernyertes, hogy az ügyben bármit bizonyított volna.
   [6] Az indítványozó szerint sérült a tisztességes bírósági eljáráshoz való joga is, mert a bíróság a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) rendelkezéseit egyoldalúan az indítványozó hátrányára értelmezte, megsértve ezzel a fegyverek egyenlőségének elvét. Az indítványozó szerint ugyancsak jogszabálysértő, ha a bíróság bizonyítási eljárás lefolytatása nélkül nyilatkozik olyan kérdésben, amelyben az indítványozó álláspontja szerint szakértőt kellett volna kirendelni. Az indítványozó azt is sérelmezi, hogy a jogerős bírói döntés egyes megállapításai megalapozatlanok.
   [7] Az indítványban megjelölt többi alaptörvényi rendelkezés állított sérelmére vonatkozóan az alkotmányjogi panasz indokolást nem tartalmaz.

   [8] 2. Az Alkotmánybíróság az Abtv. 56. § (1) és (2) bekezdésében meghatározottak szerint elsőként az alkotmányjogi panasz befogadhatósága törvényi fel­té­te­lei­nek fennállását vizsgálta meg.
   [9] Az indítványozó alkotmányjogi panaszát az Alaptörvény 24. cikk (2) bekezdés d) pontjára (Abtv. 27. §) ­alapította.

   [10] 2.1. Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy az indítványban megjelölt C) cikk (1) bekezdése, 26. cikk (1) bekezdése és a 28. cikk nem minősülnek Alaptörvényben biztosított jognak, míg a B) cikk (1) bekezdésére az Alkotmány­bíróság következetes gyakorlata szerint csak a kellő felkészülési idő hiányára, illetve a visszaható hatályú jogalkotás tilalmára tekintettel alapítható alkotmányjogi panasz {pl. 3062/2012. (VII. 26.) AB határozat, Indokolás [86]–[91]; 3041/2014. (III. 13.) AB végzés, Indokolás [22]}. Mindezek alapján ezek az indítványi elemek nem felelnek meg az Abtv. 52. § (1b) bekezdés b) pontja előírásának.

   [11] 2.2. Az indítvány nem tartalmaz indokolást arra nézve, hogy a támadott bírói döntés miért ellentétes az Alaptörvény XV. cikk (2) bekezdésével, XXIV. cikk (1) bekezdésével és XXVIII. cikk (7) bekezdésével. Az Alkotmánybíróság ezért megállapítja, hogy az indítvány ebben az elemében nem teljesíti a határozott kérelem Abtv. 52. § (1b) bekezdés e) pontja szerinti követelményét.

   [12] 2.3. Az alkotmányjogi panasz az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdésének sérelmével összefüggésben ugyan állítja a bírói döntés alaptörvény-ellenességét, ám azt alkotmányjogilag releváns indokolással nem támasztja alá. Az Abtv. 52. § (1b) bekezdés e) pontjának megfelelően az indítványnak arra vonatkozóan kell részletes indokolást tartalmazni, hogy a támadott bírói döntés miért ellentétes az Alaptörvény (és nem pedig valamely, a perben alkalmazott szabály) rendelkezéseivel. Az indítvány ezzel szemben csupán a bírói döntés egyes megállapításai megalapozatlanságát, a Pp. indítványozó álláspontjától eltérő értelmezését, illetőleg a bíróság eljárásának a Pp. szabályainak való meg nem felelőségét állítja, megfeleltetve a Pp. szabályainak megsértését a XXVIII. cikk (1) bekezdése sérelmének. Az indítvány tehát „[a] törvénysértést alaptörvény-sértéssel azonosítja, ezzel azonban nem tesz eleget az Abtv.-ben előírt határozottság követelményének” {lásd: 3138/2020. (V. 15.) AB végzés, Indokolás [15]}. Mindez egyben azt is jelenti, hogy az indítvány az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdésének sérelmével összefüggésben sem teljesíti a határozott kérelem Abtv. 52. § (1b) bekezdés e) pontja szerinti követelményét.

   [13] 3. Mindezekre tekintettel az Alkotmánybíróság – a befogadhatóság további fel­té­te­lei­nek vizsgálatát mellőzve – az indítványt az Ügyrend 30. § (2) bekezdés h) pontja alapján – figyelemmel az Abtv. 56. § (3) bekezdésére – visszautasította.
   [14] Az Alkotmánybíróságnak az indítvány visszautasítására tekintettel nem kellett döntenie az Abtv. 61. § (1) bekezdése szerinti végrehajtás felfüggesztése tárgyában előterjesztett kérelemről.
     Dr. Szabó Marcel s. k.,
     tanácsvezető, előadó alkotmánybíró
     .
     Dr. Szabó Marcel s. k.
     tanácsvezető alkotmánybíró
     az aláírásban akadályozott
     dr. Dienes-Oehm Egon
     alkotmánybíró helyett

     Dr. Szabó Marcel s. k.
     tanácsvezető alkotmánybíró
     az aláírásban akadályozott
     dr. Salamon László
     alkotmánybíró helyett
     .
     Dr. Szabó Marcel s. k.
     tanácsvezető alkotmánybíró
     az aláírásban akadályozott
     dr. Hörcherné dr. Marosi Ildikó
     alkotmánybíró helyett

     Dr. Szabó Marcel s. k.
     tanácsvezető alkotmánybíró
     az aláírásban akadályozott
     dr. Szalay Péter
     alkotmánybíró helyett
     .

     .
     English:
     English:
     .
     Petition filed:
     .
     10/05/2018
     Subject of the case:
     .
     Constitutional complaint against the judgement No. 6.IK.27.413/2017/13 of the Veszprém Administrative and Labour Court (review of a public administration decision, opening hours of a club)
     Number of the Decision:
     .
     3262/2020. (VII. 3.)
     Date of the decision:
     .
     06/16/2020
     .
     .