Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00104/2013
Első irat érkezett: 01/25/2013
.
Az ügy tárgya: Pilisborosjenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 22/2011. (XII. 16.) Ör. módosításáról szóló 24/2012. (XI. 27.) önk. rendelete ellen benyújtott alkotmányjogi panasz
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (2) bekezdés)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 02/22/2013
.
Előadó alkotmánybíró: Pokol Béla Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 26. § (2) bekezdése alapján - Pilisborosjenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 22/2011. (XII. 16.) Önk. rendeletének módosításáról szóló 24/2012. (XI. 27.) önkormányzati rendelete (Mód. Ör.) alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését indítványozta.
A Mód.Ör az építményadó számításának és fizetésének feltételeit megváltoztatta, azt az építmény korától, az útburkolat típusától, és a bejelentett lakcímtől függően állapítja meg. Az indítványozó kifogásolja, hogy Mód. Ör. a kedvezmények meghatározásánál nincs figyelemmel az egyéni szempontokra, pl. a teherbíró képességre, a gazdaságban való részvételre.
Álláspontja szerint a Mód.Ör. sérti az Alaptörvény XXX. cikkében deklarált arányos közteherviselés elvét, mert nem a szükséges mértékben és nem az elérni kívánt céllal arányosan korlátozza azt, és sérti a XV. cikk (2) bekezdésében rögzített hátrányos megkülönböztetés tilalmát, különösképp a kisgyermekes családok vonatkozásában..
.
Támadott jogi aktus:
  Pilisborosjenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 22/2011. (XII. 16.) Önk. rendeletének módosításáról szóló 24/2012. (XI. 27.) önkormányzati rendelete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
I. cikk (3) bekezdés
XV. cikk (2) bekezdés
XXX. cikk

.
A döntés száma: 3100/2013. (V. 10.) AB végzés
.
ABH oldalszáma: 2013/1683
.
Az ABH 2013 tárgymutatója: közvetlenül hatályosuló norma
.
A döntés kelte: Budapest, 04/22/2013
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2013.04.22 15:00:00 2. öttagú tanács
.
A döntés szövege:
.
A döntés szövege:
  Az Alkotmánybíróság tanácsa alkotmányjogi panasz tárgyában meghozta a következő
  v é g z é s t:

  Az Alkotmánybíróság Pilisborosjenő Község Önkormányzata képviselőtestületének a helyi adókról szóló 22/2011. (XII. 16.) számú rendeletének módosításáról szóló 24/2012. (XI. 27.) önkormányzati rendelete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panaszt visszautasítja.
I n d o k o l á s

[1] 1. Az indítványozó – jogi képviselője útján – az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény (atovábbiakban: Abtv.) 26. § (2) bekezdésére hivatkozva 2013. január 25-én alkotmányjogi panaszt nyújtott be Pilisborosjenő Község Önkormányzata képviselőtestületének a helyi adókról szóló 22/2011. (XII. 16.) számú rendeletének módosításáról szóló (2013. január 1. napjától hatályos) 24/2012. (XI. 27.) önkormányzati rendeletével (atovábbiakban: Ör.) szemben, annak alaptörvény-ellenessége megállapítását és megsemmisítését kérve. Érvelése szerint az Ör. szabályozása sérti az Alaptörvény I. cikkének (3) bekezdését, XV. cikkének (2) bekezdését és XXX. cikkét.

[2] 2. Az alkotmányjogi panasz nem fogadható be, mert nem felel meg az Abtv. 26. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) értelmében [26. § (2) bekezdés, 32. § (2) bekezdés] a helyi adók közé tartozó építményadó és telekadó megfizetésére irányuló kötelezettséget – az ingatlantulajdonos bevallása alapján – az önkormányzati adóhatóság kivetéssel állapítja meg. Az önkormányzati adóhatóság adómegállapító határozatával szemben továbbá fellebbezésnek is helye van [Art. 136. § (1) bekezdés], a másodfokú határozat ellen pedig bírósági út is igénybe vehető [Art. 143. § (1) bekezdés]. Az építményadó- és a telekadó-fizetési kötelezettségről szóló önkormányzati rendelet tehát – az Abtv. 26. § (2) bekezdése előírásával ellentétben – nem közvetlenül, hanem az adóhatóságnak a fizetendő adó mértéke meghatározásáról szóló határozatával hatályosul, és e határozat ellen lehetőség van jogorvoslatra, melynek kimerítése az Abtv. 26. § (2) bekezdés szerinti alkotmányjogi panasz érdemi elbírálásának a feltétele lenne.

[3] 3. A fentiekre tekintettel az Alkotmánybíróság Pilisborosjenő Község Önkormányzata képviselőtestületének a helyi adókról szóló 22/2011. (XII. 16.) számú rendeletének módosításáról szóló 24/2012. (XI. 27.) önkormányzati rendelete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panaszt az Alkotmánybíróság Ügyrendje 30. § (2) bekezdés e) pontja alapján visszautasította.
   Dr. Paczolay Péterr s. k.,
   tanácsvezető alkotmánybíró
   .
   Dr. Balogh Elemé s. k.,
   alkotmánybíró

   Dr. Stumpf István s. k.,
   alkotmánybíró
   Dr. Pokol Béla s. k.,
   előadó alkotmánybíró

   Dr. Szívós Mária s. k.,
   alkotmánybíró

   .
   English:
   .
   Petition filed:
   .
   01/25/2013
   .
   Number of the Decision:
   .
   3100/2013. (V. 10.)
   Date of the decision:
   .
   04/22/2013
   .
   .