Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00454/2014
Első irat érkezett: 03/10/2014
.
Az ügy tárgya: a 2013. évi XXXVI. törvény egyes rendelkezéseivel, illetve a Fővárosi Törvényszék 1.Kpkf.670.120/2014/2. számú határozatával összefüggő alkotmányjogi panasz (levélben szavazó névjegyzékbe történő felvétele)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (1) bekezdés) (Ve. 233. § -- választási ügyben a választási szerv határozatával kapcsolatos jogorvoslati eljárásban hozott bírói döntés ellen)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 03/10/2014
.
Előadó alkotmánybíró: Stumpf István Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 26. § (1) bekezdése, illetve a választás eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (Ve.) 233. §-a alapján - a Ve. 84. § (1) bekezdése, illetve a 266. § (2) bekezdés "magyarországi lakcímmel nem rendelkező" szövegrésze alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kéri az Alkotmánybíróságtól. Az indítványozó - az Abtv. 28. § (2) bekezdésében foglaltakra tekintettel - kéri a Fővárosi Törvényszék 1.Kpkf.670.120/2014/2. számú határozatának megsemmisítését is.
Az indítványozó előadja, hogy hosszabb idejű külföldi tartózkodása miatt nem lesz Magyarországon a 2014. április 6-ára kitűzött országgyűlési választások idején. A tartózkodási országban nem működik magyar külképviselet, ezért kérelmet terjesztett elő a Nemzeti Választási Irodánál (NVI) annak érdekében, hogy vegyék fel a levélben szavazók névjegyzékébe. Az NVI kérelmét - a Ve. támadott rendelkezései alapján - elutasította, mivel magyarországi lakcímmel rendelkezik. A NVI döntését a Fővárosi Törvényszék a támadott határozatával helybenhagyta.
Az indítványozó kifejti, hogy a Ve. a választójog gyakorlásának több módját lehetővé teszi - a külföldön történő, levélben szavazás esetét kivéve - magyarországi lakcímmel való rendelkezéstől függetlenül. Az 1/2013. (I. 7.) AB határozatra hivatkozással előadja, hogy a levélben szavazás lehetőségének - a Ve. támadott rendelkezései által - magyarországi lakcímmel nem rendelkező személyekre szűkítése a választójog korlátozásának minősül. Álláspontja szerint - a levélben szavazás szempontjából - homogén csoportot képeznek a szavazás napján külföldön tartózkodó választópolgárok. E csoporton belül külképviseleten szavazni mindenki jogosult, azonban a levélben szavazást a Ve. csak azoknak engedi meg, akik magyarországi lakcímmel nem rendelkeznek. Az indítványozó szerint ezért a Ve. támadott rendelkezései ésszerű, kellő alkotmányos indok nélkül tesznek különbséget a magyarországi lakcímmel rendelkezők, illetve nem rendelkezők között, megsértve az Alaptörvény XV. cikk (2) bekezdésében foglaltakat is..
.
Támadott jogi aktus:
  a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 84. § (1) bekezdés 266. § (2) bekezdés "magyarországi lakcímmel nem rendelkező" szövegrésze
  a Fővárosi Törvényszék 1.Kpkf.670.120/2014/2. számú határozata
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XV. cikk (2) bekezdés
XXIII. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_454_0_2014_inditvany_anonim.pdfIV_454_0_2014_inditvany_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  A döntés száma: 3048/2014. (III. 13.) AB végzés
  .
  ABH oldalszáma: 2014/1447
  .
  Az ABH 2014 tárgymutatója: érintettség választási eljárásban
  .
  A döntés kelte: Budapest, 03/11/2014
  .
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  2014.03.11 12:30:00 2. öttagú tanács
  .
  A döntés szövege:
  .
  A döntés szövege:
   Az Alkotmánybíróság tanácsa alkotmányjogi panasz tárgyában meghozta a következő
   v é g z é s t:

   Az Alkotmánybíróság a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 84. § (1) bekezdésének és 266. § (2) bekezdésének „magyarországi lakcímmel nem rendelkező” szövegrésze alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panaszt visszautasítja.
   I n d o k o l á s

   [1] 1. Az indítványozó 2014. március 7-én érkeztetett alkotmányjogi panaszt terjesztett elő. Az indítványozó az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény (a továbbiakban: Abtv.) 26. § (1) bekezdése alapján a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 84. § (1) bekezdésének és 266. § (2) bekezdésének „magyarországi lakcímmel nem rendelkező” szövegrésze alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte.
   [2] Az indítványozó előadta, hogy Magyarországi lakcímmel rendelkezik, azonban felesége huzamosabb ideig tartó külföldi munkavállalására tekintettel Luxembourgban tartózkodik. Az indítványozó így az országgyűlési képviselők 2014. április 6-ára kitűzött választásának napján Luxembourgban fog tartózkodni, ahol viszont nem működik magyar külképviselet, vagyis a panaszos nem adhatja le szavazatát a tartózkodási helye szerinti külképviseleten. Minderre tekintettel a panaszos a központi névjegyzékkel kapcsolatban ügyfélkapun keresztül olyan kérelmet terjesztett elő a Nemzeti Választási Irodánál (a továbbiakban: NVI) , hogy a levélben szavazók névjegyzékébe vegyék fel, így választójogát levélpostai küldemény útján gyakorolhassa. Az NVI a kérelmet elutasította arra való hivatkozással, hogy a panaszos magyarországi lakcímmel rendelkezik. A döntéssel szemben a panaszos fellebbezést nyújtott be, amit a Fővárosi Törvényszék az I.Kpkf.670.120/2014/2. számú végzésével elutasított.
   [3] Az indítványozó az Alkotmánybírósághoz előterjesztett alkotmányjogi panaszában a Ve. 84. § (1) bekezdésével kapcsolatban azt kifogásolta, hogy bármilyen névjegyzékbe vétel iránti kérelmet főszabályként csak magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár terjeszthet elő. A főszabályhoz képest a Ve. egyes esetekben megengedi, hogy a magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár névjegyzékbe vétel iránti kérelmet terjesszen elő: ilyen kérelem lehet a nemzetiséghez tartozás, a szavazási segítség iránti igény vagy a személyes adatok kiadása megtiltásának bejegyzésére irányuló kérelem [Ve. 85. § (1) bekezdés] vagy a külképviseleti névjegyzékbe való felvétel iránti kérelem [Ve. 259. § (1) bekezdés]. A kivételek között a levélben szavazók névjegyzékébe történő felvételre irányuló kérelem nem szerepel, az arra vonatkozó kérelmet így a magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár nem nyújthat be.
   [4] Az indítványozó kifogásolta továbbá, hogy a szavazás napján külföldön tartózkodó választópolgár levélben csak akkor szavazhat, ha szerepel a levélben szavazók névjegyzékében. A Ve. 266. § (2) bekezdése értelmében a levélben szavazók névjegyzékébe az NVI azt a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárt veszi fel, aki a legkésőbb a szavazást megelőző tizenötödik napon benyújtott kérelme alapján szerepel a központi névjegyzékben.
   [5] A Ve. 274. §-a alapján a levélben szavazók névjegyzékébe felvett választópolgár jogosult levélben szavazni. A Ve. 266. § (2) bekezdését figyelembe véve ez azt jelenti, hogy csak a központi névjegyzékbe felvett, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár jogosult levélben szavazni. Az indítványozó álláspontja szerint sérti az Alaptörvény XXIII. cikk (1) bekezdésében biztosított választójogát, valamint a diszkrimináció tilalmát tartalmazó XV. cikk (2) bekezdését, hogy a szavazás napján külföldön tartózkodó, de magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár levélben nem szavazhat.
   [6] Az indítványozó alkotmányjogi panaszában megjegyezte: „az alaptörvény-ellenesség kiküszöbölésére – a jogrendszer kímélete érdekében – az is alkalmas, ha az Alkotmánybíróság csak a Ve. 266. § (2) bekezdésének támadott szövegrészét semmisíti meg, mivel az ebben az esetben a főszabály alóli kivételéként a Ve. 84. § (l) bekezdésének érintése nélkül is lehetővé tenné a levélben szavazók névjegyzékébe való felvétel iránti kérelem előterjesztését.”
   [7] Az indítványozó kezdeményezte továbbá, hogy az Alkotmánybíróság az Abtv. 28. § (2) bekezdése szerint a támadott jogszabályi rendelkezések mellett a Fővárosi Törvényszék I.Kpkf.670.120/2014/2. számú végzését is semmisítse meg, mivel szerinte az alaptörvény-ellenesen akadályozza meg, hogy a panaszost a levélben szavazók névjegyzékébe felvegyék.

   [8] 2. Az Alkotmánybíróság elsőként, az alkotmányjogi panasz befogadhatóságának törvényi feltételei fennállását vizsgálta meg.
   [9] Az indítványozó az Abtv. 26. § (1) bekezdését jelölte meg, amelyre alapozva nyújtotta be az alkotmányjogi panaszát.
   [10] Ezt figyelembe véve az Alkotmánybíróság az Abtv. 56. § (2) bekezdése alapján mérlegelési jogkörében vizsgálja az alkotmányjogi panasz törvényben előírt feltételeit, különösen a 26. § szerinti érintettséget.
   [11] 2.1. Az indítványozó elsőként a Ve. 84. § (1) bekezdését kifogásolta. A Ve. 84. § (1) bekezdése a központi névjegyzékkel kapcsolatos kérelemre vonatkozóan az alábbiakat tartalmazza: „A névjegyzékbe vételét, névjegyzékbe vételének meghosszabbítását, illetve a névjegyzékben szereplő adatai módosítását az a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár kérheti folyamatosan, az adott választást megelőző tizenötödik napig, aki az e törvény hatálya alá tartozó bármely választáson választójogosult.”
   [12] A Ve. 84. § (1) bekezdése a Ve. 82. § (2) bekezdésére figyelemmel nem biztosítja a magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárnak a központi névjegyzékkel kapcsolatos kérelem előterjesztését, mivel az utóbbi rendelkezés alapján a központi névjegyzék „az e törvény hatálya alá tartozó bármely választáson választójogosult, magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár adatait” kérelem nélkül, automatikusan tartalmazza. Erre figyelemmel a Ve. támadott 84. § (1) bekezdésével összefüggésben – az indítványozó állításától eltérően – nem állapítható meg a központi névjegyzékbe vételére irányuló kérelemnek kizárólag a „magyarországi lakcímmel nem rendelkező” választópolgárok általi előterjesztésének lehetősége miatt az indítványozó érintettsége, jogsérelme ennek alapján nem is következhetett be.

   [13] 2.2. Az indítványozó továbbá a Ve. 266. § (2) bekezdését is kifogásolta.
   [14] Az Abtv. 26. § (1) bekezdése és az Alaptörvény 24. cikk (2) bekezdés c) pontja alapján alkotmányjogi panasszal az Alkotmánybírósághoz fordulhat az egyedi ügyben érintett személy vagy szervezet, ha az ügyben folytatott bírósági eljárásban alaptörvény-ellenes jogszabály alkalmazása folytán az Alaptörvényben biztosított jogának sérelme következett be, és jogorvoslati lehetőségeit már kimerítette, vagy jogorvoslati lehetőség nincs számára biztosítva.
   [15] A Fővárosi Törvényszék I.Kpkf.670.120/2014/2. számú végzése alapján megállapítható, hogy az indítványozó ügyében a Ve. 266. § (2) bekezdésének alkalmazására nem került sor, ezért az alkotmányjogi panasznak ez az indítványi eleme sem felel meg az Abtv. 26. § (1) bekezdésében foglalt törvényi követelménynek {Lásd: 3072/2012. (VII. 26.) AB végzés, Indokolás [8]; 3262/2012. (IX. 28.) AB végzés, Indokolás [4]}.
   [16] Mindezek alapján az Alkotmánybíróság az alkotmányjogi panaszt – az Ügyrend 30. § (2) bekezdés c) pontja alapján, figyelemmel az Abtv. 26. § (1) bekezdésére – visszautasította. Erre figyelemmel az Alkotmánybíróság az Abtv. 28. § (2) bekezdését nem alkalmazta.
     Dr. Balogh Elemér s. k.,
     tanácsvezető alkotmánybíró
     .
     Dr. Paczolay Péter s. k.,
     alkotmánybíró

     Dr. Stumpf István s. k.,
     előadó alkotmánybíró
     Dr. Pokol Béla s. k.,
     alkotmánybíró

     Dr. Szívós Mária s. k.,
     alkotmánybíró

     .
     English:
     .
     Petition filed:
     .
     03/10/2014
     .
     Number of the Decision:
     .
     3048/2014. (III. 13.)
     Date of the decision:
     .
     03/11/2014
     .
     .