Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00680/2014
Első irat érkezett: 03/28/2014
.
Az ügy tárgya: a Kúria Kvk.II.37.371/2014/2. számú végzése (választási ügyben hozott határozat, bírság)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (1) bekezdés) (Ve. 233. § -- választási ügyben a választási szerv határozatával kapcsolatos jogorvoslati eljárásban hozott bírói döntés ellen)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 03/28/2014
.
Előadó alkotmánybíró: Kovács Péter Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - a Ve. 233. §-a és az Abtv. 26. § (1) bekezdése alapján - a Kúria Kvk.II.37.371/2014/2. számú végzése, valamint a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 48. §-a, 124. § (2) bekezdése, és 224. § (2) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését indítványozta.
Az Országgyűlési Egyéni Választókerületi Bizottság határozatában bírsággal sújtotta az indítványozót, mert nem szolgáltatta vissza határidőben az ajánlások gyűjtése céljából átvett ajánlóíveket, majd a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) az indítványozó fellebbezését érdemi vizsgálat nélkül elutasította. A Kúria végzésében elutasította az indítványozónak az NVB 854/2014. számú határozata ellen benyújtott bírósági felülvizsgálat iránti kérelmét.
Az indítványozó kifogásolta a bírság objektív jellegét, és azt, hogy a választási bizottság és a Kúria határozatát nem hiteles formában küldte meg. Nézete szerint a határozatok közlésére és a jogorvoslati határidőkre vonatkozó szabályozás alaptörvény-ellenes.
Az indítványozó álláspontja szerint a Kúria végzése és a jogszabályi rendelkezések sértik az Alaptörvény B) cikk (3)-(4) bekezdését, R) cikk (3) bekezdését, T) cikk (3) bekezdését, XXIII. cikk (1) bekezdését, I. cikk (1)-(4) bekezdéseit, és a XXVIII. cikk (7) bekezdését..
.
Támadott jogi aktus:
  a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 48. §, 124. § (2) bekezdés, 224. § (2) bekezdés
  a Kúria Kvk.II.37.371/2014/2. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (3) bekezdés
B) cikk (4) bekezdés
R) cikk (3) bekezdés
T) cikk (3) bekezdés
I. cikk (1) bekezdés
I. cikk (2) bekezdés
I. cikk (3) bekezdés
I. cikk (4) bekezdés
XXIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_680_0_2014_inditvany.anonim.pdfIV_680_0_2014_inditvany.anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  A döntés száma: 3093/2014. (IV. 1.) AB végzés
  .
  ABH oldalszáma: 2014/1650
  .
  Az ABH 2014 tárgymutatója: jogorvoslat kimerítése választási eljárásban
  .
  A döntés kelte: Budapest, 03/31/2014
  .
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  2014.03.31 9:00:00 1. öttagú tanács
  .
  A döntés szövege:
  .
  A döntés szövege:
   Az Alkotmánybíróság tanácsa alkotmányjogi panasz tárgyában meghozta a következő
   v é g z é s t:

   Az Alkotmánybíróság a Kúria Kvk.II.37.371/2014/2. számú végzése ellen benyújtott alkotmányjogi panaszt visszautasítja.
   I n d o k o l á s

   [1] Az indítványozó mint választási eljárásban kérelmező 2014. március 28. napján alkotmányjogi panaszt nyújtott be a Kúriánál az Alkotmánybírósághoz címezve.

   [2] 1. Az indítványozó az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény (Abtv.) 26. (1) bekezdése, valamint a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (Ve.) 233. § (1) bekezdése alapján a Kúria Kvk.II.37.371/2014/2. számú végzése, valamint a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 48. §-a, 124. § (2) bekezdése és a 224. § (2) bekezdése alaptörvény-ellenessége megállapítását és megsemmisítését kérte.
   [3] A Kúria Kvk. II.37.371/2014/2. számú határozata a kérelmezőnek a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) 2014. március 20-án kelt 854/2014. számú határozata ellen benyújtott bírósági felülvizsgálati kérelme alapján megindult nemperes eljárásban az NVB határozatát helybenhagyta.

   [4] 2. A kérelmező, mint jelölő szervezet a választási eljárásban az ajánlások gyűjtése és jelöltállítás céljából ajánlóíveket vett át. A leadásra megadott határidőig, 2014. március 3-án 16 óráig az átvett 100 db ajánlóívből 19 darabot nem adott át az illetékes választási bizottságnak, emiatt a Pest Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (OEVB) a 32/2014. (03. 06.) számú határozatában 964 250 forint bírsággal sújtotta.
   [5] A határozat ellen benyújtott fellebbezést az NVB 2014. március 20-án kelt 854/2014. számú határozatával érdemi vizsgálat nélkül elutasította. Indokolása szerint a Ve. 224. § (2) bekezdése értelmében a fellebbezést és a bírósági felülvizsgálati kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a megtámadott határozat meghozatalától számított harmadik napon megérkezzen a megtámadott határozatot hozó választási bizottsághoz. A Ve. 10. § (3) bekezdése szerint a határidő annak utolsó napján 16 órakor jár le. A fellebbezés a nyitva álló határidőn belül, 2014. március 9-én 16-óráig nem érkezett meg, ezért az elkésett.

   [6] 3. A kérelmező felülvizsgálati kérelmében az NVB határozatának megváltoztatását és annak megállapítását kérte, hogy nem köteles bírság fizetésére. Döntésében a Kúria rámutatott arra, hogy a Ve. 231. § (1) bekezdés b) pontja szerint a fellebbezést és a bírósági felülvizsgálati kérelmet érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha az elkésett. A Ve. 46. § f) pontjára figyelemmel a Kúria igazoltnak látta, hogy az NVB határozatát törvényesen hozta meg, az azzal kapcsolatos formai kifogás alaptalan. A Ve. 46. § cb) pontja alapján pedig arra a következtetésre jutott, hogy a vizsgált határozat jogorvoslati záradéka is megfelel a jogszabályi követelményeknek. Az ügy érdemét érintő érvelés vizsgálatát a Kúria azért mellőzte, mert az nem képezte az NVB határozatának tárgyát, a fellebbezés ugyanis érdemi vizsgálat nélkül került elutasításra. A Kúria ezért a Ve. 231. § (5) bekezdés a) pontja alapján az NVB határozatát helybenhagyta.

   [7] 4. Az indítványozó ezt követően fordult alkotmányjogi panaszával az Alkotmánybírósághoz.
   [8] Az indítványban kifejtett álláspontja szerint a Kúria döntésével alaptörvény-ellenes jogszabály alkalmazása folytán az Alaptörvényben biztosított alapjogok sérelme következett be. A panasz a következő szabályok alaptörvény-ellenességét állítja: a Ve. 48. §-a , a Ve. 124. § (2) bekezdése, a Ve. 224. § (2) bekezdése. Hivatkozott a választójog [XXIII. cikk (1) bekezdés], a jogorvoslathoz való jog [XXVIII. cikk (7) bekezdés] sérelmére, felhívta az Alaptörvény B) cikk (3) bekezdése, a T) cikk (3) bekezdése és az I. cikk szabályait. Az indítványozó kérte az Alkotmánybíróságot, hogy a panaszban „meghatározott indoklás alapján a Kúria tárgybeli határozatának, illetve a Ve. 48. §-ának, 124. § (2) bekezdésének illetve 224. § (2) bekezdésének Alaptörvénybe ütközését állapítsa meg és semmisítse meg.”

   [9] 5. A Ve. 233. § (1) bekezdése szerint az e törvény alapján, a választási szerv határozatával kapcsolatos jogorvoslati eljárásban hozott bírói döntés elleni alkotmányjogi panasz a sérelmezett döntés közlésétől számított három napon belül nyújtható be. A (2) bekezdés kimondja, hogy az Alkotmánybíróság az e törvény alapján, a választási szerv határozatával kapcsolatos jogorvoslati eljárásban hozott bírói döntés elleni alkotmányjogi panaszról az Abtv. 56. §-a szerint a beérkezésétől számított három munkanapon belül, a befogadott alkotmányjogi panaszról további három munkanapon belül dönt. A jelen ügyben az alkotmányjogi panasz az NVB határozata ellen benyújtott felülvizsgálati kérelem elbírálásáról szóló kúriai végzést támadta.

   [10] 6. Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy az alkotmányjogi panasz a befogadhatóság formai feltételeinek nem felel meg.
   [11] Az Abtv. az alkotmányjogi panasz feltételéül szabja a jogorvoslat kimerítésének kötelezettségét [Abtv. 26. § (1) bekezdés b) pont, 27. § b) pont].
   [12] A panaszos a jelen ügyben a jogorvoslatot érdemben nem merítette ki. Fellebbezését ugyanis az OEVB határozat ellen elkésetten nyújtotta be, azért azt az NVB – a Ve. 10. § (3) bekezdésére, és a Ve. 224. § (2) bekezdésére hivatkozva, a Ve. 231. § (1) bekezdés b) pontja alapján – érdemi vizsgálat nélkül elutasította. A Kúria támadott határozata megállapította, hogy az OEVB határozata tartalmazta a tájékoztatást a jogorvoslat lehetőségéről, benyújtásának helyéről, idejéről, feltételeiről.
   [13] Az Abtv. 26. § (1) bekezdése alapján az alkotmányjogi panasz benyújtásának alapvető feltétele az is, hogy a támadott bírósági határozatban az alaptörvény-ellenesnek vélt rendelkezést a bíróság valóban alkalmazza. Ez következik abból, hogy a törvény az alkalmazása folytán fordulatot használja [3072/2012. (VII. 26.) AB végzés]. A jelen ügyben a Kúria nem alkalmazta a Ve. 48. §-ának, 124. § (2) bekezdésének, illetve 224. § (2) bekezdésének a panaszban támadott szabályait. Így az indítvány erre vonatkozó része nem felel meg az Abtv. 26. § (1) bekezdésében írt követelménynek sem.

   [14] 7. Az Alkotmánybíróság a fentiekre figyelemmel az Abtv. 56. § (3) bekezdés, valamint az Ügyrend 30. § (2) bekezdés a) és e) pontja alapján az alkotmányjogi panaszt visszautasította.
     Dr. Kovács Péter s. k.,
     tanácsvezető,
     előadó alkotmánybíró
     .
     Dr. Balsai István s. k.,
     alkotmánybíró

     Dr. Juhász Imre s. k.,
     alkotmánybíró
     Dr. Bragyova András s. k.,
     alkotmánybíró

     Dr. Kiss László s. k.,
     alkotmánybíró

     .
     English:
     .
     Petition filed:
     .
     03/28/2014
     .
     Number of the Decision:
     .
     3093/2014. (IV. 1.)
     Date of the decision:
     .
     03/31/2014
     .
     .