Hungarian
Ügyszám:
.
IV/02037/2020
Első irat érkezett: 12/07/2020
.
Az ügy tárgya: A Kúria Bpkf.III.963/2020/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (perújítás elutasítása)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 01/29/2021
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Győri Ítélőtábla Bpi.II.169/2020/5. számú végzése és a Kúria Bpkf.III.963/2020/2. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozót költségvetési csalás és más bűncselekmények miatt ítélte szabadságvesztésre az elsőfokú bíróság azt az álláspontot képviselve, hogy az indítványozó, mint gazdasági vállalkozás (Kft.) ügyvezetője, a gazdasági társaság valamennyi tevékenységéért felelős, felelőssége büntetőjogilag is objektívnek minősül. A bíróság nem fogadta el az indítványozó védekezését, ami szerint a vállalkozás egyes tevékenységének egy részét munkatársakra, illetve külső cégre ruházta át polgári jogi szerződéssel. A másodfokú bíróság a kiszabott büntetést enyhítette, az elsőfokú okfejtést azonban elfogadta. Az indítványozó jogi képviselője a jogerős döntést követően adatgyűjtést és kutatást végzett, amelyek eredményeképpen olyan új bizonyítékok (okiratok, tanúvallomás) kerültek feltárásra, amelyek az ítéletekben megállapított tényállást más megvilágításba helyezték. Egyértelműen igazolták ugyanis, hogy az indítványozó valóban polgári jogi szerződést kötött egyes tevékenységek ellátására. Ezért az új bizonyítékok alapján perújítási indítványt terjesztett elő. Indítványát a bíróság elutasította arra hivatkozva, hogy abban nem a bizonyítékok, hanem a bizonyítási eszközök az újak, amely a bírósági gyakorlat alapján nem minősül perújítási oknak. A Kúria a perújítási indítványt elutasító végzést helybenhagyta.
Az indítványozó utal arra, hogy a bírói gyakorlatban nincs kötelezően alkalmazandó iránymutatás a perújítás kérdéskörében; a bíróságok a Kúria egy konkrét ügyben hozott döntésére hivatkoznak a perújítási indítványok elutasításakor. Álláspontja szerint a bírói jogértelmezés, a kialakult bírói gyakorlat önkényes és Alaptörvény-ellenes módon kiiktatja, holt jogszabállyá változtatja a rendkívüli perorvoslatot, a perújítást. Mindezt annak ellenére, hogy a konkrét eseti döntés arra az esetre vonatkozik, hogy az okirati bizonyíték szakértői véleménybe "csomagolva" nem minősül új bizonyítéknak, amennyiben az okirati bizonyítékot az alapügyben már elbírálták. Érvelése szerint a jelen ügyben a bíróságok úgy utasították el a bizonyítási eszköz újdonságára hivatkozva az indítványt, hogy az eszköz beltartalma szerint új, az alapügyben el nem bírált bizonyíték. Az alaptörvény-ellenes bírói alkalmazással hozott döntések a tisztességes eljáráshoz való jog és a jogorvoslathoz való jog sérelmét okozzák..
.
Indítványozó:
    Németh László
Támadott jogi aktus:
    a Győri Ítélőtábla Bpi.II.169/2020/5. számú végzése és a Kúria Bpkf.III.963/2020/2. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
R) cikk (2) bekezdés
T) cikk (1) bekezdés
XXIII. cikk (1) bekezdés
XXIII. cikk (8) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_2037_0_indítvány_anonim.pdfIV_2037_0_indítvány_anonim.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.